Skip to main content

Full text of "Tiomnadh nuadh ar Tighearna agus ar Slanuigh-fhir Iosa Criosd."

See other formats


.*£& 

Wm m ! 

■ /> NATIONAL LIBRARY 
OF SCOTLAND 
EDINBURGH &£ ,;.4fe0* •$&**#&&*&* A2.4& ,Jm***r*HTJ** #£/ 
1 -% .v#%v # V W2K >4 

% <■ 


A^S\v^ ^HtS^KnÌ^ 


\* \ S \ ^sv\V Y ^*iT>X\x\\ x f 

TIOMNADH NUADH A R TIGHEARNA agus ar SLANUIGH-FHIR 

IOSA C R I O S D. Eidir-theangaicht' 
O'n Ghreugais chum Gaidhlig Albannaich* Maille re feòlannaibh aith-ghearra chum a' chàn'ain fin a leughadh. Air iarrtas na Cuideachd urramaieh, a'ta chum eòlas Criosduidb 
a fgaoileadh feadh Gaidhealtachd agus eileana na h Alba* 
Clòdh-bhuailt' ann D U N - E U D A I N, 
Le BALFOUR, A U L D, agus SMELLIE, M.DCC.LXVIJ. entmb in ^tatf onm ipalì, accof&tng 
to M oi ^avìiammt An Soisgeul do rcir .M II A T H A. 
c A I B. i. 

$im/Jìorachd, 18 Gìneamhuin, 21 
breith, 23 agus mì-neachadh ainm 

Cbrìofd. ' 

Ea e h a r ginealaich Io - 
ia Criofd, mìiic Dhaibhi, 
mhic Abraham. 

2 Do g-hin Abraham 
agus ghin Iiàac Iacob, a- 
gus ghin Iacob Iudas agus a bhrài- 
thre. 

3 Agus ghin ludas Phares a- 
gus Sara o Thamar, agus do ghi'a 
Phares Efrom, asrus ehin Eirom 
Aram. 

4 Agus do ghin Aram Ammina- 
-dab, agus do ghin Amminadab 
NaafTon, agus ghin Naafìbn Sal- 
mon. ' 

5 Agus ghin Salmon Boos o Ra- 
chab, agus ghin Boos Obed o Rut, 
agus do ghin Obed Iefie. 

6 Agus ghin^ IefTe Daibhi an 
Righ, agus ghin Daibhi an Righ 
Soiomon o 'n mhnaoi a bha aig 
Urias. 

7 "Agus ghin Solomon Roboam, 
agus ghin Roboam Abia, agus ghin 
Abia Afa. 

8 Agus do ghin Afa Iofaphat, 
agus ghin Icfaphat loram, agus 
ghin loram Ofias. 

9 Agus ghin Ofias loatam, agus 
do ghin loatam Achas, agus ghin 
Achas Efechias. 

jo Agus do ghin Efechias Ma- 
nMes, agus ghin ManafTes Amon, 
agus do ghin Àmon lofias. 

1 1 Agus ghin Iofias lechonias a- 
gus a bhràithre, mu àm an giùlain 
do 'n Bhabilon. 

12 Agus taireis an toirt do 'n 
Bhabilon, ghin Iechonias Salatiel, 
a?us ghin Salatiel Sorobabel. 

13 Agus ghin Sorobabel Abiud, 
agus do ghin Abiud Eliachim, a- 
gus ghin Eliachim Aibr. 

JL£ Agus ghin Afur Sadoc, a- gus ghin Sadoc Achim, agus do 
ghin Aciiim Eliud. 

15 Agus ghin Eliud Eleafar, a- 
gus ghin Eleafar Mattan, agus ghin 
Mattan lacob. 

16 Agus ghin lacob lofeph fear 
Mhuire, o 'n d'rugadh Iofa, d'an 
goirrhear Criofd. 

17 Uime fin na h uile o-hìnea- 
laich o Abraharrj gu DaibhwV cei- 
thir ginealaich deug iad : agus o 
Dhaibhi gu bruid na Babiloin, cei- 
thir gì ùinc deug : agus o bhruid 
na Babiioin gu Criofd, ceichiv 
elùine àeug-, 

18 Agus ìs mar fo do bhi brekb 
lofa Criofd : oir taireia do chcan- 
gal^ pòfaidh bhi air a dhcanamh 
eidir a'mhàtbair Muire agus lo- 
feph, roimh dhoibh dol cuideachd, 
fhuaradh iorrach i o 'n Spioraci 
Naomh'. 

kj 'Nfìn air bhi do lofeph a 
$@ar 'n à dhuine co'-thromach, a-< 
gus gun toil aig' eifiomplair fhclla- 
fach a dheanamh dhi', bu nihiann 
leis a cur uaithe os ìfeal. 

20 Ach ag fmuaineadh na ni- 
the-fedhò, fèuch, dh'fhoillnch ain- 
geal an Tighearna è fein da am 
bruadar, ag radh, A lofephamhic 
Dhaibhi, na biodh eagal ort do 
bhean Muire a ghabhail a' d'ionn- 
fuidh: oir an ni ata air a ghinea- 
mhuininnte, is o 'n SpioradNaomh- 
tha è. 

21 Agus beuraidh fi mac, a- 
gus bheir thu lofa dh'ainm air ; 
oir * faoraidh fè a phobull fein o 'in 
peacaibh. 

22 (Agus rinneadh fo uile, chum 
gu coi'-iionfadh an ni a dubhairt 
an Tighearna leis an fhàidh, ag 
radh, 

23 Fèuch, bithidh maighdean 
torrach, agus beuraidh fi mac, agus 
bheir iad Emmanuel dh'ainm air, 
's ionnan fin re radh air na ei- 

f A dir-thcan- 

uanuichìdh. M A T 

dir-theangachadh, agus, Diamaille 
ruinn) . 

24 'Nfin air mofgladhdo Iofeph 
,as a chodal, do rinn sè mar a 

dh'iarr aingeal an Tigheam' air, a- 
gus ghabh sè d'a ionnfuidh a bhean : 

25 Agus nior aithin sè i gus an 
d'rug £ a ceud mhac ; agus thug 
sè Iofa dh'ainm air. 

C A I B. II. 
Dh'oncruich na Draoithe Crìofd; 14 
Thcich Iofeph leis do 'n Eipht', 
16 agus mharbh Ioraith na Lean- 
ha\ 

A GUS an uair a rugadh Iofa 
J~\ am Betìehem thìr luda, ann 
laithibh * Ioraith an righ, fèuch, 
do thainig \ Draoithe o'n àird an 
ear gu JHierufalem, 

2 Ag radh, Càìt' am bheil righ- 
nd nan Iudhach ata air a bhreith ? 
oir chunnairc finne a reult fan àird 
an ear, agus ata finn air teachd a 
ihabhairt % adhraidh dha. 

3 An uair a chuai' loraith an 
righ fn, bha sè || fuidh thrio- 
blaid, agus Hierufalem uile maille 
ris. 

4 Agus air cruinneachadh nan 
àrd-magarta uiie dha, agus fcrio- 
bhaichean a' phobuill, db'fheò- 
raich sè dhiubh c'àit' an raibh Criofd 
gu bi air abhreith. 

5 Agus a dubhairt siad ris, Am 
Betlehem thìr Iuda : oir is mar 
fo do fcriobhadh leis an fhàidh ; 

6 Agus thufa Bhetlehem ann tìr 
luda, cha tu idir is lufdia a' 
meaig phvionnfaidh Iuda: oir afadia 
do thig an t Uachdaran a fdiuras 
mo phcbull Ifrael. 

7 Ann an fm air do loraith na 
daoine glic' a ghairrn os ìfeal d'a 
ionnfuidh, dh'fheòruich fè dhiubh 
gu ro-gheur creud an t àm an 
d'fhoil'Sficheadh an' reult. 

8 Agus air an cur gu Betlehem 
tlha, a dubhairt fè, Im'ichibh, a- 
gus iarruibh gu dichio'llach an 
naoidhean, agus 'n diaigh fhaghail H A. 
dhuibh, innifibh dhamhfa è, churr^ 
gu rachamfa fein, agus gu dea- 
nam adhradh dha. 

9 Agus air cluinntin an righ dhoibh 
dh'imich iad, agus fèuch, do chuaidh 
an reult a chunnairc iad fan àird 
an ear rompa, gus an d'thainig 
fi agus ftad fi os cionn an ionaid 
ann raibh an naoidhean. 

10 Agus air faicfin na reilte 
dhoibh, do rinn fiad gàirdeachas le- 
h aoibhneas ro-mhòr. 

1 1 Agus air dol a fteach dhoibh 
do 'n tigh, fhuair iad an naoidhean 
§ am fochair a mhàthar Muire, agus 
do thuit iad fios, agus rinn fiad 
adhradh dhò : agus air fofgladh 
an ionmhais dhoibh, thug iad dha 
tiodhlaca' ; òr, agus tùis, agus 
mirr. 

J 2 A.gus air faghail rabhaidh o 
Dhia am bruadar, gun iad a philltin 
dh'ionnfuidh loraith, chuaidh iad 
d'an dùthaich fein air fiighe eile. 

13 Agus air imtheachd air an ais 
dhoibh, fèuch donochdfadh aingeal 
an Tighearna do Iofeph ann am 
bruadar, ag radh, Eirich, agus gabh 
an leanabh òg agus a mhàthair, 
agus teich do 'n Eiplit, agus bi ann 
fin gus an labhair mife riut: oir iarr- 
fuidh Ioraith an Naoidhean d' a 
mhilleadh. 

14 Agus aiv eirigh dhòfan, gliabh 
fè d'a ionnfuidh a' Naoidhean a- 
gus a mhàthair fan oidhche, agus 
dh'iinich fè do 'n Eipht : 

15 Agus bha fè ànn fin gu bas 
Ioraith : do chum gu coi'-lionfadii 
an ni a dubhairt an Tighearna ieis 
an f hàidh, ag radh, Amach as an 
Eipht do ghoir mi mo Mhac. 

16 Anh fin air faicfìn do Io- 
raith gu'n d'rinn na Draoithe fanoid 
air, do las iè le feirg ro mhòir, 
agus air cur luchd milleidh uaithe, 
mharbh fè na bha do /eanbaibh mac 
am Betlehem, agus 'n a crio- 
chaibh uile, o aois dhà bhliadhna 
no fui', do reir na h aimfire a 

dh'fhòluira Hcroà, f daeinr gllc', | onoir. [j air a brmaireadb. § maille re. C A I 
ÒJi'fhò'luim fè gu dichiollach o na 

draoithibh. 

17 Ann fm choi'-lionadh an ni 
a labhradh le Ieremias am fàidh, 
ag radh, 

18 Do chualas guth ann Rama, 
caoiagus gul agus brdn ro-mhdr, Ra- 
chei ag caoineadh a cloitìne, agus 
nior b'àìll lè fòlas a ghabhail, 
chionn nach bheiì iad beo. 

19 Ach an t ànn a fhuair Io- 
raith bàs, fèuch, nochdadh Aingeal 
an Tighearna am bruadar do lo- 
ìeph fan Eipht, 

20 Ag radh, Eirich, agus gabh 
an leanabh dg agus a mhàthair, a- 
gus im'ich gu. talamh Ifrael : oir 
fhuair an dream a bha 'g iarraidh 
ànina ah leiriibh bàs. 

21 Agus dh'eirich eifean, agus 
ghabh fè an leanabh agus a mhà- 
thair d'a ionnfuidh, agus thainig 
iè gu talamh Ifrael. 

• 22 Ach an uair do chuala fè Ar- 
chelaus a bhi 'na righ ann tìr Iuda 
ànn ionad loraith athar, bha eagal 
air dol innte fin : ach, air faghail 
d'a rabhaidh o Dhiaam bruadar, do 
iompaidh fè gu criochaibh na Ga- 
lilee : 

23 Agus thainig fè agus ghabh 
-fe comhnuidh am baile d'an goir- 
thear Nafaret, do chum gu coi'- 
lionadh an ni a dubhradh leis na 
fàidhibh, Gu goirthear Nàiardha 
dheth. 

C A I B. III. 
Teag-ajg agus caitheamh-beatha Eoin 

Bhaijde : 13 neach leìs 'n do bhaij- 

dcadh lofa Criofd. 
f\ GliS ann fna laithibh fin do 
/\ thainig Eoin Biiide, a' fear- 
monach' am fàfach thìr Iuda, 

2 Agus ag radh, Deanuibh ai- 
threa:has : oir atarioghachd nèimh' 
am fo?ufo;. 

3 Oir ìs e fo an ti ud mu 'n do 
labhair Efaias am fàidh, ag radh, 
Gut'a an ti a ghlaodhas ann fan 
fhàfach, Ull'wiciiibh flighe an Ti- B. III, 

ghearna, deanaihh a * cheimeana 
dìreach. 

4 Agus is i culaidh a bha air 
Eoin eadach air a dheanamh do 
fhionna chàmhail, agus crios lea- 
thair timchioll a lealraldh ; agus 
is fè bu bhiadh dhò locuift agus 
mil fhiadhaich,- 

5 Do phuaidh Hierufalem amach 
d'a ionnfuidh an t ann fin agus Iudea 
uile, agus luchd àiteach' na dùthcha 
timchioli lordain uile, 

6 Agus bha iad air am baifde' 
ìeifm ann Iordan, ag aidmhil am 
peacaidh. 

7 Ach an uaii" a chunnairc fè 
mdran do na Phairifichibh, agus da 
na Saddufaichibh ag teachd chuin 
a bhaifde-fin, a dubhairt fè riu, A 
fhioi nan naithreacha nimhe, co a 
thug rabhadh dhuibhfe teiche' o 
'n f heirg ata ag teachd ? 

8 Air an àdhbhar fin thugaibh 
amach toradh iomchu'idh do'n ai- 
threachas. 

9 Agus na fmuainibh a radh %n- 
naibh fein, Ata Abraham 'n aathair 
againn: oir a deirim ribh, gur coma- 
fach Dia air clann a thogbhail 
iuas dh'Abraham do na clochaibh 
iin. 

10 Agus anois ata an tuadh air a 
cur re freamh nan crann ; air an àdh- 
bhar fin, ge b'è crann nach toir 
amach toradh maith, gearthar è, 
agus tilgear fan teine è. 

1 1 Gu deimhin ataimfe 'g ar 
baifteadh le h uifge chum aithrea- 
chais ; ach an ti a chig a' m' 
dhìaigh, is cumhachdaich è na mi, 
agus ni 'm fia mife a bhròga iom- 
char : baiftidh eifean leis an Spio- 
rad Naomh, agus le teine fibh. 

12 Aig am bheii f fhafcain- 
neadh 'n a làimh, agus glanaidh 
fè gu ro-bhaiìeach ùriar bualaidh, 
agus cruinnichidh fè a chrui'neachd 
d'a gharnail ; ach ioiìglidh fè a' 
moll le teine nach feudar a mhù- 
chadh. 

A 2 T3 Thai> 

* chafani f a gbait. M A T 

13 Thainig Iofa an t ann ftn o 
'n Ghalilee gu lordan dh'ionnfuidh 
Èoin, chum gu'm biodh fè air a 
bhaiileadh leis. 

14 Ach do bhac Eoin è, ag 
radh, Ata apamla feum a bhi aìr 
mo bbaifteadh lcatfk, agus am bheii 
thufa ag teachd do m' iormfuidhs' ? 

15 Agus fhreagidr Iofa, r.';ir; 
a dubhairt fè ris, Leig do '« chùiì 
a Ihl mar {o anois : oir is mar fo 
is iomchu'idh dhuinne gach uile 
fhireantàchd a choi'-iionadh. Ann 
ffri dh'fhulaingfè dhò. 

\6 Agus an uair' a bhaideadh 
Iofa, chuaidh fè air ball fuas as 
anuifge: agus feueh, do fhofgladri 
Neamh dha, agus chunnairc fèSpio- 
rad i)e ag * tuifiing rrràr chol- 
man, arrus teachd airiìn. 

iy Agus feucn', guth neam.i, 
sg radh, Is è fb mo Slbac' - 

'&Iiaeh, am bhèiì mo mhèt thlàcì - . 

C A I B. IV. 
Do chuir an t Adhbherfèìr càthàchàdh 
- ': Criojd dils fid-thrcfgadb. 1 7 
taireis do Iofa. buadbacbàdh air, 
thionnjgain fè a nthitàfireusdchd. 
Nn fin do threòruicheadh Iof3 
leis.an Spiorad do*n fhàfach, 
chum gu'm biodh è air a bhuai- 
reaeQi ieis an diabhol. 

2 Agus an uair do throifg fe da 
f hichid là agus da fhichid oidhciiè, 
bha fè 'n diaigh fìn air ocras. 

3 Agus air teachd do'n brraai- 
feadoir d'a ionnfuidh, a dubhairt 
fè, Ma 's tufa Mac Dhe, toir àithne 
do na clochaibh fin bhi 'n an aran. 

4 Ach do fhreagair eifean agus" 
a dubhairt fè, Ata è fcriobht', ni 
'e h aran amhàin a bheathuichear 
duine, ach leis gach uile fhocal a 
thig o bheul De. 

5 Ann fin thug an diabhol è 
do'n bhaile naomha, agus chuir fè 
air binnein an teampuill è, 

6 Agus a dubhairt fè ris, Ma 's 
tu Mac Dhe, tilg thu fein fios : cir 
ata i fcriobht', gu toir fè àithne d'a H A. 
ainglibh a'd' thimchioll, agtrs tog- 
bhaidh iadfan thu fuas 'n an là- 
mhaibh, chumas nach buaiithu uair 
air bith do chos air cloich : 

7 A dubhairt Iofa ris, A' rìs ata 
è fcriobht', na 'ouair an Tiehearnà 
do Dh-ia. 

8 Thug an diabhol è a rìs chom 
fieibh' ro-àird, agus nochd fè dha 
uile rioohachda an domhain, a<<us teachd anuas. fRc an gicir : 

9 Agus a dubhairt Q ris, Do 
btìearàms-' iad fo uile dhuit, ma 's 
è air tuiteam dhuit fios gu 'n deàti 
thu adhradh dhamhfa. 

10 Ana fin a dubhairt Iofa ris, 
Int'ich uam, a Shatain: oir ata è 
fciiobht', Eheir thu adhradh do'n 
Tighearna do 'Dliia, agus dbèfan 
'n a aohar do ni thu feirbhis. 

1 1 Dh'fhàg an diabhol è ann 
fin ; agus fèuch, do thainig aing.il 
agus rinn fiad frithealadh dha. 

12 Ach an t ann do chual' lofa 
gur chuireadh Eoin ann làimh, dh'i- 
inich fè do'n Ghalilee. 

13 Agus air fà'gbhàil Nafaret 
c:., thr.inig fè agus rinn fè comh- 
nuidh antì Capemaum, a 'ta chois 
na fairge, ann ieith-iomall Shabuloin 
àgus Nephtaiiim : 

14 Do chum gu'n coi'-lionadh an 
ni a dubhradh ie Efaias am fàidh, 
àg radh, 

15 Talamh Shabuloin, agus ta- 
lamh Nephtailim, flighe na fairge 
f air an taobh thall do Iordan, Ga- 
lilee nan Cinneach : 

16 Am pobull a bha 'nanfuidhe 
ann dorchadas, chunnairc fiad folus 
mòr : agus ata folus aif eirigh do 
na daoinibh a bha 'n an fuidhe ann 
crìch agus ann fgàil a' bhàis. 

17 O fin amach do X thionnfgain 
Iofa fèarmoin a dheanamh, agus s 
radh, Deanaibh aithreachas, oir ata 
rioghadid nèimh' am fogufg. 

18 Agus ag im'eachd do Iofa re 
taoibh fairge na Galilee, chunnairc 
fè dias bhràithre, Simon, d' an 

goifthea* 
:.oibh Ioi'dain, ": Thcfaich, c a r B 

goirthear Peadar, agu-s Aindreas a 
bhràthair, a' tilgeadh lìn fanfhairge: 
(oir b'iafgairidh iad). 

19 Agus a deir.fè riu, Leanaibh 
rnife, agus hi mi iafgairidh air 
daoinibh dhibh. 

20 Agus air fàgbhail an lionta 
àir ball dhoibh, lean fiadeifean. 

2 1 Agus air triall da as fìn, chun- 
f.airc fè dias eile bhràithre, Seumas 
mac Shebedee, agus Eoin a bhrà- 
thair, ann luing maille r' an athair 
Sèbedee, ag càrànth an lionta : a- 
gus ghairm fè iad. 

22 Agus aii fàgbhail na luinge, 
agus an àthar dhoibh air ball, dp 
2ean fiad e- 

' 23 Agusdh'imichlofa ma chuairt 
na Galiìee uile, ag teagafg 'n an 
fionagogaìbhj agus ag fearmona- 
chadh foifgeil na rioghachd, agus 
a' flànuchadh gach gnè thinnis, a- 
gus gach gnè eacail a' meafg an 
t iluaigh. 

24' Agus chuaidh a chliu feadh 
na Siria uile : agus thug fiad d'a 
ionnfuidh iadfan uile a bha eaflan, 
agus' a bba air an cuibhreachadh le 
galaruibh, agus * piantuibh eag- 
fàfhhia, agus iadfan aig an raibh 
deamhain ionnta, agus air an raibh 
an tuitimeas, agus iuchd pairilìfe ; 
àgtfs ihlànuich fè iad. 

25 Agus lean cuideachd mhòr è, 
'n Ghalilee, agus o Dhecapoiis, 
agus o Hie-rufaÌern, agus o Iudea, 
agus o na criochaibh ata do 'n taobh 
thail do Iordan. 

C A 1 B. V. 
Searmoin Chriofd air an tfiabb, unn 

am bhe'd na h ffchd beannachda, a- 

gus mt neachadh an Lagha. 

GUS an ua-ir do chunnairc Iofa 
an iluagh, chuaidh è fuas air' 
fliabh : agus air fuidh' dhò, thai- 
nig a dheiiciobuil d'a ionnfuidh. 

2 Agus air fofglàdh a bheil da,' 
theagaifg fè iad, ag radh, 

3 Is beannuicht' iads' ata bochd 

* biijadh rriìè phiaRiiubli'. f eeannfcich.- A 'n an fpiorad : oir is leo rioghachc 
nèimh'. 

4 Is beannuicht' iads' ata ve 
br'òn : oir gheibh fiad fòìas. 

5 Is bcannuichte na daoine f ma- 
cant': oir fcalbhuichidh iad an ta- 
lamh mar dhligh' oighreachd. 

6 ls beannuicht' an dream air ara 
bhuil ocras agus tart J nacorach: 

oir fàiuichear ind. 

7 Is beànnuicht' na daoine trò- 
caireach : oir gheibh fiad tròcair. 

8 Is beannuicht' na daoine 'ta 
glan 'n an croidhe : cir chi fiad 
Di'a. 

9 Is beannuichte luchd dheanamh 
na fiothchaint ; oir goirthear clana 
Ì3e dhiubh. 

10 Ts beannuicht' an dream ata 
fulang geur-leanmhuin air fon na 
còrach : oir is ieo-fa rioediachd 
neimli - 

1 1 Is beannuicht' a bhitheas fibh. 
an uair a bheir daoine an-cainnt 
dhuibh, agus a ni fiad gcur-Iean- 
mhuin oirbb, agus a labhras iad 
gach uile dhroch fhocal ribh gu 
breugach air mo fgàthfa. 

12 Annfin deanuibh gàirdeachas, 
agusbithibhro-ihubhach: oir is mòr 
bhur § luigheachd air neamh : oir is 
mar fiu do rinn fiad geur-leanmhuin 
air na fàldhibh thainig romhaibh. 

13 ìs fibhfe falann na tal- 
mhain : gidheadh ma chailleas an fa- 
lann a bhlas, creud leis an faiilfear 
è ? ni bhuiì feum ann o fin fuas, 
ach a thilgeadh amach, agus afhal- 
tairt fa choiaibh dhaoine. 

S4 Is fibhfe folus an t faoghaiL 
Ni h eudar baile ata air a fhuidhea- 
chadh air fiiabh fholach, 

15 Agus cha las daoine coinneal, 
chum as gu 'n cuir iad i fa bheul 
|J buifeil, ach ann an coinnìeir, a- 
gus ni fi foìus do nam bheil a ili?h. 
' 16 Gu ma h ann mar fin a dhea! 
ruicheas bhur folus arm làthair 
dhaòine, chum as gu faic iad bhur 

deadh . 
| na fireutiteaobd . § d'.sais. [[ foiihiah. M A T 
deadh oibridh, agus gu toir fiad 
glòir do bhur n Athair ata air 
Neamh. 

17 Na meafaibh gu 'n d'thainig 
mife a fgaoileadh an iagha no riam 
fàidhean ; ni h ann a fgaoileadh 
thamig mi, ach a choi'-lionadh. 

18 Oir a deirim ribh gu firin- 
neach, Gus an d'theid neamh agus 
talamh thart, cha d'theid * aon lide 
no aon phunc do 'n lagh thart, gu's 
an coi'-ìicntar gach aonni. 

19 Airanàdhbharfihge b'è neach 
a fgaoileas aon àithne do na h ài- 
theantaibh fo a's lugha, agus thea- 
gaifgeas daoine rnar fìn, goirtheàr 
an duine 's lugha dheth ann rio- 
ghachd nèifflh' : àch ge air bith 
neach a ni, agus theagaifgeas ìad, 
goirthear duine mor dheth' ann 
rioghachd nèimh'. 

20 Oir a deirim ribh, TViur toìr 
bhur fireantachdia fearrachd air fi- 
reantachd n'an Scriobhuichean agus 
nam Pharaifeach, ni 'n d'theid fibh 
air chor air bith fteach do rioghachd 
Nèimh'. 

21 Chuala ubh, gu 'n dubhradh 
leis na fmnfiribh, Na dean marbhadh: 
agus ge b'è neach a ni marbhadh, 
bithidh fè ann cunntart a' bhrei- 
theamhuais. 

22 Ach deirimfe ribh, Ge b'è 
neach aig am bi fearg r'a bhràthair 
gunàdhbhar, gu'm bi fè ann cunntart 
a' bhreitheamhnais : agus ge b'è 
neach a deir r'a bhràthair, Raca, 
bithidh ie ann cunntart na comhairle: 
ach ge b'è neach a deir, Amadain, 
bithidh fè ann cunntart teine ifrinn. 

23 Uime iìn ma bheir thu do 
■\ thabhartas chum na h altara, agus 
gu 'n cuimhr.ich thu ann iln gu 
bbeil ni air bith aig do bhràthair a' 
d'aghaidh ; 

24 Fàg do thabhartas ann fin 
ann làthaìr na h aitara, agus im'- 
ich, agus dean reite air tùs re d' 
bhràthair, agusrtaireis fin air teachd 
clhuit, tabhair uait do thiodhla- 
cadh. 

* ?.or iota. f thiodhlacadh, H A. 

25 Bi reidh re d' eafcaraid gd 
luath, am feadh bhitheas tu maille ri 
fan t flighe: t eagal gu 'n toir an 
t eafcaradh thairis do'n bhreitheamh 
thu agus gu 'n toir am breitheamh 
thu do 'n mhaor, agus gu tilgear 
am priofun thu. 

26 A deirim riut gu firinneach, 
nach teid thu as fìn amach, no gù 
'n ioc thu an f heoirling dheirean- 
nach. 

27 Chuala iìbli gu 'n dubhradh 
fis na finnfiribh, Na dean adhaitra 
nas. 

28 Ach a deirimfe ribh, Ge b'e 
neach a dh'amhaivccas air mnaoi 
chum a miannachadh, gu 'n d'rinn 
fè adhaitranas lè cheana 'n a 
ehroidh'e. 

29 Agus ma bheir do ihùil dheas 
àdhbhar tuiflidhdhuit, fpion amach 
i, agus tilg uait i: oir is fearr dhuit 
gu fgriofar aon bhail <io d' bha!- 
iaibh, na do chofp uile bhi air a 
thitgeadh doifrinn. 

30 Agus ma bheir do làmh dheas 
oiibheum dh'uit, gearr dhiot i, agus' 
tilg uait i : oir is fearr dhuit gu 
fgriofar aon bhall do d'bhtillaibh, 
na do chorp uiie bhi air a thilgeadh 
do ifrinn. 

31 Agus a dubhradh, Ge b'è 
chuireas a bhean phòfda air falbh,- 
thugadh è litir dhealaich dh'i. 

3.Ì Ach a deirimfe ribh, Ge b'è 
neach a chuireas air ialbh a bhean 
phòfda fein ach amhàin air fon ftrio- 
pachais, gu bheilfè toirt uirre adhal- 
tranas a dheanamh r agus an ti a 
phòias a bhean fin do chuireadh 
air faibh, ata fè ag deanamh adhal- 
tranais. 

33 Mar an ceudna, chuala fibh 
gu 'ndubradhris na ftnnfiribh, Na'- 
tabhair mionnan eitheich, ach coi'- 
lion do mhionna do 'n Tighearna. 

34 Ach a deirimfe ribh, Na ta- 
gaibh mionnan air mhodh fam bith : 
na tugaìbh air Neamh, cir is ic 
B.igh-chaithir Dhe è': 

35 Na tugaibh air an tàlàmh, oir C A I 

is fè ftòl a chos è : na tugaihh air 
Hierufalem, oir is è baile an Righ 
mhòir. 

36 Na tabhair do cheann fein 
mar mhionna, oir ni 'rn feudar leat 
aon fhoiltein a' dheanamh geal no 
dubli. 

37 Ach gu ma h è a's comhradh 
dhuibh, 'Seadh, 'feadh; Ni h eadh, 
ni h eadh ; oir ge b'è ni a bhìtheas 
os cionn fo, is ann o 'n olc ata fè. 

38 Chuala fibh gu 'n dubhradh, 
Sùii air fon fùl, agus flacaili air 
fon fiada. 

39 Ach deirimfe ribh, Na cuiribh 
ann aghaidh an uilc : ach ge b'è 
neach a bhnaileas tu air do ghial 
deas, iompoich chuige an gial eile 
mar an ceudna. 

40 Agus an ti ler b' àill thufa a 
thagradh fan lagh, agus do chòta a 
bhuin diot, leig ieis do chlòca fòs. 

41 Agus ge b'è bheir leis air 
feadh mìle a dhaindeoin thu, im'ich 
leis air feadh dhà mhìle. 

42 Tabhair do'n ti a dh'iarras 
ort, agus uaithfin ler bu mhiann ia- 
iachd f haghail uait ? na piil air 
faibh. 

43 Chuala fibh gu 'n dubhradh, 
Gràdhaichidh tudo choimhearfnach, 
agus bithidh fuath agad do d'na- 
mhaid. 

44 Ach a deirimfe ribh, Biodh 
gràdh agaibh do bhur naimhdibh, 
beannaichibh an ciroing a mhal- 
laicheas fibh, deanaibh maith dona 
daoinibh air am beag- fibh, ao-us 

, -1 1 v • 1 ■ ^ 1 ■ ■ 

deanaibh urnaigh air ion na mumtir 
ata buntain ribh gu naimhdeil, agus 
ata 'g ar geur-leanmhuin : 

45 Do chum gu 'm bi fibh 'n ar 
cloinn aig bhur n Athair ata air 
r.eamh, oir ata eiièan a' tabhairt air 
a ghrein fein eirigh air na droch 
dhaoinibh, agus air nadeadh dhaoi^ 
nibh, agus a' cur feurthuinn air na 
fìreanaibh agus air na njeimh-fhi- 
reanaibh. 

46 Oir ma bhitheas gràdh agaibh B. VI. 

do'n mhuintir aig am bheil gràdh 
dhuibh, cfeud c an luigheachd do 
gheibh fibh ? nach bheii eadhon na 
* puibliocain a'.deanamh a' niceud- 
na? 

47 Agus ma chuireas fibh fàilte 
air bhur ,bràithiibh fein amhàin, 
creud ajea-fibh a'deanamh thar chàch? 
nach bheil na pttbliocain fein a' 
deanamh a' ni ceudna r 

48 Air an àdhbhar fin bithibhfe 
•f- diongmhalta, marata bhur n A- 
thair ata air neamh diongmhalta. 

C A I B. VI. 

Leanntuìn na fearmoìn air a hhsinn, 

ann am hheil Criofd a? lahhairt mu. 

dhèirc, § mu ùrnuigh, 1 4 mu mhai<* 

theamhnas d'ar hrciithribh, 16 mu 

thro/ga, 1 9 c'àit' am bu choir dhuìnn 

ar n ionmhas a thofgaìdh, 24 mu 

thimchioll feirbhis a thahhairt do 

Dhia agus do mhammon : 25 ag ea- 

raileach' an luchd e.ifleachd gun iad 

a bbi ro-chìiramach mu nithihh fao- 

gha/i', 33 ach rioghachd Dbe iar- 

raidh. 

r ~5T A Hugaibh an a ' re nach dean 

t. fibh bhur dèirc am fiadhnuis 

dhaoine, chum gu 'm faicear Ito 

fibh: no ni 'm fuigh fibh tuarafdal 

obhur n Athair ata air neamh. 

2 Uime fin, an uair a ni thu 
do dhfiirc, na toir fainear galltromp 
a meinn romhad, mar a ni na ceal- 
goirean, ann fna Sionfegogaibh, agus 
ar.n fna fràidibh, chum as gu fuigh 
fiad glòir o dhaoinibh. Gu fìrin- 
neach deirimfe ribh, gù bheil an 
tuarafdal aca. 

3 Ach an uair a ni thufa deirc, 
na biodh fios aig do làimh' chli 
creud ata do làrah dheas a' dea- 
namh : 

4 Chum' gu 'm bi do dhèirc am 
folach : agus dp bheir t Athair a 
chi am folach, luigheachd dhuitfe 
os àird. 

5 Agus an uair do m thu ùr- 
nuigh, na bi mar hiehd an fhnar- 
chràbhaidh : oir is ionmhuinn leo 

ùrnuigh, 
* cì§-mbaoir, f foirfc. 1 IVI A 
trrnuigh a dheanamh fna fìonag.o- 
gaibh, agus ann coinniuchàdh nan 
fràidean 'n an feafamh, chum gu 
faiceaf Je daoine iad. Gu dcimhin 
a deirimfe ribh, gu bheiì an tuaraf- 
<ial aca. 

6 Ach fchufa an uair a ni thu 
ùrnuigh, im'ich a fteach dg d' fheo- 
mar, agus air dùnadh do dhoruis 
duit, dean ùrnuigh re t Athair ata 
ann uaignidheas, agus bheir t A- 
thair a chi ann uaignidheas, duais 
dhuit gu follaifeach. 

7 Ach ag deanamh urnuigh 
dhuibh, na gnathaichibh ath-iar- 
ttais dhiomhaoin, mar na cinnicli : 
oir faoilidh iadiàn gu 'n eildear 
riuair fonlionmhuireachdam focla. 

8 Uime fin na bithibhfe cof- 
snhuil riu : oir ata fios aig bhur n 
Athair cia iad na nithe ata dh'ui- 
reafbhuidh oirbh, mun iarr libh 
air iad. 

9 Air an àdhbhar fin deanaibhfe 
ìirnaigh air a' mhodh fo : Ar n A- 
thair ata air neamh, Gu nao- 
mhaichear t ainm. 

io Tigeadhdorioghachd. Dean- 
thar do thoil air an talamh mar 
■a nìthear air neàmh. 

1 1 Tabhair dhuinn an diu ar 
n aran laitheil. 

12 Agus maithdhuinn ar fiacha, 
amhuil marmhaithmid d'ar * Juchd- 
fiachaibh. 

13 As;us na leig am buaireadh 
fmn, ach faor finn o olc : Oir is 
•leatfa an rioghachd, agus a' chu- 
mhachd, agus a' ghlòir, gu fior- 
■ruidh. Amen. > 

14 Oir, ma mhaitheas fibh an 
cionta do dhaoinibh, maithidh 
hhur n Athair neamhaidli dhuibhfe 
inar an ceudna. 

1 5 Ach mur maith fibh an cion- 
ta cìo dhaoinibh, ni mò a mhai- 
theas bhur n Athairdhuibhfe bhur 
cionta. 

16 Agus an uair do ni fibh tro- 

* feichnc'mì'bl!. fj t e«dan. f T H A. 

fgadh, na bitheadh gruaim air 
bhur gnùis, rnar Juchd an f huar- 
chràbhaidh : oir cuirfidh iadfan 
mi-dhreach airan aghaidh chumgu 
faicear le daoinibh iad a bhi tro- 
fgadh. Deirim ribh gu firinneach 
. gu bheil an tuarafdal aca. 

17 Ach thus', an uair a ni thu 
trofgadh, cuir ola air do cheann> 
agus ionnail || taghaidh : 

18 Chum nach faicear le daoi- 
nibh, gu bheil thufa a' deanamh 
trofgaiilh, ach le t Atlrair ata ann 
uaignidheas : agirs bheir t Atliair :i 
chi ann uaignidheas, duais dhuit 
gu follaifeach. 

jq Na taiJgibh dhuibh fein ion- 
mhais airan talamh, faranf truairf 
a' |. mhio! chrion agus a'mheirg è, 
agus far an cladhaich na meiriich 
a iiighagus an goid iad. 

20 Achtaifgibh ionmhais dhuibh 
fein air neamh, far nach truaill a' 
mhiol chrion no a' mheire, a^us 
nach cladhaich, agus nach goid na 
meirlich. 

21 Oir ge b'è balj am bhei\ bhur 
n ionmhas, is ann an fin a bhi- 
theas bhur croidhe mar an ceudna. 

22 'Si'n t fùil folus a chuirp : 
uime frn ma bhitheas do fhùil glan, 
bithidh do chorp uile Jàn foluis. 

23 Ach ma bhitheas do fhùil gu 
h olc, bjtiridh do chorp uile dor- 
cha'. Air an àdhbhar fin ma 'ta 
an folus ata ionnad 'na dhorchadas, 
creud è.mèud an dorchadais fin ? 

24 Ni h eudar le neach air bith 
feirbhis a dheanamh do dhà Thi- 
ghearna : oir an dara cuid bithidh 
fuath aige do neacli aca, agus 
gràdh do neach eile ; no gabhuidh 
ie le neach aca, agus bheir 1» 
tarcuis do neach eile. Ni h eudar 
Jibh feirbhis a dheanamh d-o Dhia 
agus do Mliammon. 

25 Uime fin a deirimfe ribh, 
Na biodh ro-chùram oirbh mu 
thimchioll bhur beathaidb, creud a 

cili'iliiens 
tnrll, i aa ^im. C A I B 

dh'itheas no dh'òlas fibh ; no mu 
thimchiotl bhur cuirp, creud a 
chuireas fibh umaibh : an e nach 
mò a' bheatha na 'm biadh, agus 
an corp na *n t eadach ? 

26 Amharcaibh air èunlaith an 
aidheir: oir ni 'n cuir iad fiol, agus 
ni 'm buain iad, agus ni 'n cruin- 
nich iad ann * fgiobolaibh : gi- 
dheadh ata bhur n Athair nea- ' 
mhaidh-fe 'g ambeathachadh; 'n è 
nach fearr fibhfe gu mòrna iadfan? 

27 Agus cia agaibh le mòr- 
chùram dh'f heudas aon f bhann- 
làmh a chur r'a airde fein ? 

28 Agus creud fa'm bhuil fibh 
ro-chùramach mu thimchioll bhur 
culaidh ? fò'lomaibh cionnas ata 
nalilighe fàs fa mhachair ; ni 'n 
dean iad faothair, agus ni 'n dean 
iad fniomh. 

29 Gidheadh a deirimfe ribh, 
Nach raibh Solomh fein ; n a uile 
ghlòir, air eadachadh mar aon 
diubh {o. 

30 Air an àdhbhar fin ma 'ta Dia 
mar fin ag fgeudachadh feur na 
machaire, ata an diu ann, agus a' 
màrach air a thilge' fan àmhuinn, 
an è nach mò na fin a fgeudaìcheas 
c fibhfe, a dhaoine air bheag crei- 
dimh ? 

3 1 Uime fin na bithibh làn do 
chùram, ag radh, Creud a dh'i- 
theas fmn ? no creud a dh'òlas 
finn ? no creud a chuireas fmn u- 
mainn ? 

32 (Oir is iad fo uile na nithe 
ata na cinnich ag iarraidh) oir ata 
fios aig bhur n Athair neamhaidh 
gu bhuil feum agaibhle air na ni- 
thibh fm uile. 

33 Ach iarraibh air tùs Rio- 
ghachd Dhe, agus fhireantachd- 
fan, agus cuirfear na nithe-fe uile 
nbh. 

34 Uime fin na bitheadh ro- 
chùram oirbh mu thimchioll an 
la màrach : oir bithidh a làn do . VII. 

chùram air an la màrach mu 

thimchioll fl. nithe fein : is leòr 

do 'n Jà olc fein. 

C A I B. VII. 

Ann am bhuil ar fànuigh-fhear 
a' criochnach' nd fearmoin air a'' 
bheinn, 1 ag cronuchadh breith 
ghrad, 6 ag toìnneajg'nithe naomh'' 
chur ami neimh-fbuwt, 7 ag ea- 
rail urnuigh a dheanamh, 1 3 dol 
a jìigh air a* gheata chitmhantt t 
1 5 bhi air ar faicilì ann a- 
ghaidh Fhàidhean breige, 2 1 gun 
bhi Vz ar luchd eifteachd, ach 
'n ar luchd deanamh an fhocail : 
24 cofmhuil re tighibh aif an fui- 
dheachadh air carraig ; 26 Jgus 
ni h ann air gaineamh* 
" A tugaibh breith, chum nach. 
toirear breith oirbh. 

2 Oir do reir na breith' a bheir 
fibh, bheirthear breith oirbh : a- 
gus Ieis an tomhas a thomhaifeas 
fibh, tomhaifear dhuibh arìs. 

3 Agus creud fa 'm bhuil tU 
faicfin an \ fmùirnein ata ann fùii 
do bhràthar, ach ni bhuil thu ta- 
bhairt fainear an t fail ata ann do 
fhùil fein ? 

4 No cionnas a deir tu re 
d'bhràthair, Fulaing dhamh an 
caimein a fpionadh as do fhùi! ; 
agus fèuch an t fail ann do fliùil 
fein ? 

5 A chealgoir, buin air tùs au 
t fail as do fhùil fein ; agus ann fiu 
is lèir dhuit gu maith an lmùirncin 
a bhuntain a f uil do bhràthar. 

6 Na tabhraibh an ni naomha 
do na madraibh, agus na tilgibh 
bhur neamhnuide am fiadhnuis 
nam muc, air eagal gu faltair iad 
orrale'n cofaibh, agus air pilltin 
dhoibh gu reub iad fibh fein as a 
chèile. 

7 Iarruibh, agus bheirthear 
dhuibh : lorgaichibh, agus gheibh 
fibh : buailibh an dorus, agus 
fofgaikar dhuibh. fàibhlibh. f làmh-choHIci B 

| caimein. 8 Oir M A T 

§ Olr gach uile neach a dh'iar- 
tas, - glacuidh fè : agus ge b'è a 
iorgaicheas, gheibh fè : agus do 
'n ti a bhuaiieas cm dorus, fo- 
fgaihar. 

9 Oir co an duine agaibhfe, 
ma 's è 's gu'n iarr a mhac aran, 
a bheir cioch dha ? 

ioAgus ma's iafg a dh'iarras 
è, an tabhair è naithir nimhe 
dhò? 

ii Air an àdhbhar fin m'ata 
fhios aguibhfe ata oJc, tiodhla- 
caidh maith' a thabhairt do bhur 
cloinn, nachmò na fin a bheir bhur 
n Athair ata air neamh nithe maithe 
dhoibhfin a dh'iarras air iadì 

12 Uime fin gach uile ni bu 
mhiann libh daoine a dheanamh 
dhuibh, deanaibhfe a leithid 
dhoibhfm mar an ceudna : oir is è 
fo an lagh agus na fàidhe. 

13 Im'ichibli a fteach air an 
dorus chumhann ; oir is fa'rfmg 
an dorus, agus is leathan an ' 
t flighe ata treòruchadh chum 
fgrios, agus is lionmhor iad ata 
dol a fteach uirre : 

14 Do bhri' gur cumhann an 
dorus, agus gur ai'-Jeathan an 
t flighe ata treòruchadh cham na 
beatha> agus is tearc iad ata 'g 
amas uirre. 

15: Tuìlleadh eiie coimheadaibh 
fibh fein o na fàidhibh brèige, a 
thig d'ar ionnfttidh ann an cu- 
laibh chaorach, ach ata 'n Jeith a 
ftigh 'nammadraibh allta. 

16 Air an toraibh aithnichidh 

fibh iad : an tionail daoine dear- 

can fìona do dhriììbh, no fi^eis 

o 

do na *fothannanaibh ? 

17 Agus mar fin do bheir gach 
uile chrann maith toradh maith : 
ach do bheir an droch chrann 
droch thoradh. 

iS Ni h eudar leis a' chraoibh 
mhaith droch thoradh iomchar : 
no Ieis an droch chraoibh toradh 
maith a thabhairt. 
* chiaranaibh, f thaìnig anuas. \ &a tì A. 

19 Gach uile chrann nach iom- 
chair toradh maith, gearthar fios 
è agus tilgear fan teine è. 

20 Air aa àdhbhar fin 's ana 
air an toraibh dh'aithnicheas fibh 
iad. 

2 1 Ni h è gach uile neach a deir 
riumfa, A Thighearna, a Thighear- 
na, a theid a fteach do rio- 
ghachd nèimh' : ach an ti do ni 
toil m' Atharfa ata air neamh. 

22 Is iomadh iad a deir rium- 
fà fan là ud, A Thighearna, a 
Thighearna, nach do rinn finn a' 
t ainmfe fàidheadoireachd ? agus 
a' t ainmfe nach do thilg finn amach 
deamhain ? agus a' t ainmfe nach 
do rinn fmn iomadh miorbhuile ? 

23 Agus ann fm aidmhichidh 
mife os àird dhoibh, Nior b' aithne 
dhamh riamh fibh: im'ichibh uam 
a iuchd deanamh na h eacorach. 

24 Air an àdhbhar fm, gach 
uile neach a chluinneas na bria- 
thra-fa agamfa, agus a ni iad, 
famhluichidh mi è re duine glic 
a thog a thigh air carraig : 

25 Agus do f thuirling an 
J fheurthuinn, agus thainig na 
tuilte, agus fheid na gaotha, agus 
do bhuail iad air an tigh ud : a- 
gus nior thuit fc t oir bha a bhu- 
nadh fuidhicht' air carraig. 

26 Agus gach uile neach a 
chluinneas na briathra fo agamfa, 
agus nach coimhlion iad, famhlui- 
chear è re duine aìmideach a thog 
a thigh air a' ghaineamh : 

27 Agus thuirling an fheur- 
thuinn, agus thainig na tuilte, a- 
gus fheid na gaotha, agus bhuail 
iad air an tigh ud : agus do thuit 
fè, agus bu mhòr a thuiteam. 

28 Agus || tharladh aii uair a 
chriochnaich lofa na briathra-fa, 
gu'n do ghabh uathbhas am po- 
bull r'a theagafg-fan 

29 Oir theagaifg fè iad 'ma-r 
neach aig an raibh § cumhachd, 

ae:ns 

o 
t uifge. Sj thachair. § ùghdarra-s. C A I 

agus ni h ann mar na fgrio- 

bhuiche. 

C A I B. VIII. 

2 Do ghlan Crlofd an lobhar, £ 
Jhlànuich e fcirbhifeach a' Chaip- 
tin cheud, 14 màthair-cheilc 
Pheadair, 16 agus vioran eile 
bha fui' ghalaraibh, 19 nochd è 
cionnas is coir èfein a leanmhuinn : 
23 choifg fè an Jìoinn air a' 
chuan, 28 dhfhògair fè n'a 
deamhain a dias dhaoine air an 
do ghabh ìad feilbh ; 31 agus 
dhfhuìaing fe dhoibb dol a ftigh 
fia mucaibh. 
\ GUS taireis teachd o'n t fliabh 

ìr\ dha, lean cuideachd mhòr è. 

2 Agus fèuch, thainig lobhar, 
agus thug fè onoir dha, ag radh, 
A Thighearna, ma's toil leatfa, is 
comafach thu air mife a ghl'a- 
nadh. 

3 Agus fhìn Iofa amach a iàmh, 
agus bhean è ris, ag radh, Ata 
mi toileach, bi thufa glan. A- 
gus air ball bha a loibhre air a 
glanadh. 

4 Agus «1 dubhairt Iofa ris, 
Fèuch nach innis thu do dhuine 
air bith, ach im'ich, laifbein thu 
fein do 'n t fagairt, agus beir 
chuige an tiodhlacadh a dh' ài- 
thin Maois, mar fhiadhnuis dhoihh. 

5 Agus air dol do Iofa fteach 
do Chapernaum, thainig d'a ionn- 
fuidh Caiptin cheud, a' guidheadh 
air, 

6 Agus ag radh, A Thighear- 
na, ata m' òglaoch 'n a luidli' a 
ftigh am pairilis, agus air a phia- 
nadh gu ro-iomarcach. 

7 A deir loia ris, Thig mife 
agus flànuichidh mi è. 

8 Agus air ireagairt do'n Chaip- 
tin a dubhairt fè, A Thighearna, 
cha 'n f hiu mife thufa a theachd a 
ileach fa m' chleith : ach amhàin 
abair am focai, agus flànuichear 
m' òglaoch. b. vnr. 

9 Oir is duine mife fein ata fui' 
ùghdarras, aig am bhuil faighd- 
fheara fum : agus a deirim ris 
an fhèar fo, Im'ich, agus im'ichidh 
fè : agus ris an fhear fo eile, 
Thig, agus thig fè : agus re m' 
fliearbhanta, Dean fo, agus ni fè 
è. 

10 Air cluinntin fo do Iofa, 
ghabh fè iongantas, agus a du % 
bhairt fè ris a' mhuintir a bha 
'g a leantuin, Gu flrinneach a dei- 
rim ribh, nach d'fhuair mi erei- 
dimh co-inòr as fo, ann an Ifrael 
fein. , 

1 1 Agus a deirim ribh, gu'n 
d' thig mòran o 'n àird an ear agus 
o 'n àird an iar, agus fuidhidh iad 
maille re Abraham, agus Ifaac, 
agus Iacob, ann an Rioghachd 
nèimh'. 

12 Ach tilgear clann na rio- 
ghachd ann dorchadas ata leith a- 
muigh : bithidh ann fin guì agus 
gearradh fhiacall. 

13 Agus a dubhairt Iofa ris a' 
chaiptin cheud, Im'ich romhad, a-> 
gus biodh dhuit a reir mar a chreid 
thu. Agus fhlànuicheadh a fhear-> 
bhanta air an uair fin fein. 

14 Agus air teachd do Iofa gu 
tigh Pheadair, chunnairc fè mà- 
thair a mhnà 'n a luidhe, agus I 
ann * am fiabhrus. 

15 Agus bhean fò r'a làimh, 
agus dh'fhàg am fiabhrus i : a- 
gus dh'eirich fi agus rinn fi fri- 
thealadh dhoibh. 

16 Agus an uair a bha am 
feafcar air teachd, thug iad d'a 
ionnfuidh mò.ran ann an raibh dea- 
mhain ; agus thilg fè na fpioruid 
amach le fhocai, agus- ihlànuich 
fè iad uile a bha ea-flan : 

17 Do chum gu'n coimhlionadh 
an ni a Jabhradh le Efaias am 
fàidh, ag radh, Ghabh eifean ar 
n anmhuinneachda air fein, agus 
dh'iomchair fè ar n f eafiaintidh, 

B 2 18 AguS 

* aR teafuich. | _g^Iaraìdh. M A T 

18 Agus an uair a chunnairc 
Iofa fluagh mòr m'a thimchioll, 
dh'àithin fè dol a fin do 'n taoibh 
eile. 

19 Agus thainig fcriobhuich' à- 
raidh, agus a dubhairt fè ris, A 
mhaighifdir, Jeanuidh mifethu, ge 
b'è airbith ball an d'theid thu. 

20 Agus a dubhairt Iofa ris, A- 
ta * broclain aig naSionnaich, a- 
gus neid aig èunlaith an aidheir ; 
ach ni 'm bheil aig Mac an duine 
ionad annan cuir fè a cheannfuidh. 

21 Agus a dubhairt fear eile 
d'a dheifciobluibh ris, A Thighear- 
na, leig dhamh-fa im'eachd air 
tùs agus m'athair adhlacadh. 

22 Ach a dubhairt Iofa ris, 
Lean'mife, agus leig leis na mairbh 
am mairbh fein adhlacadh. 

23 Agus air dol dhòfan a (teach 
do'n luing, lean a dheifciobuil 
è. 

24 Agus fèuch, dh'eirich lìoirm 
mhòr air an fhairge, ionnas gu'n 
d'fholaich na tonna an lòng : ach 
bha eifean 'n a chodal. 

25 Agus thainig a dheifciobuil 
d'a ionniuidh, agus dhùifg iad è, 
ag radh, A Thighearna, teafairg 
finn: ata finn caillte. 

26 Agus a dubhairt fè riu, 
Creud fa 'm bheil libh eaglach, 
fibhiè air bheag creidimh ? Ann 
fin dh'eirich fè asnis chronuich fè 

o 

na gaotha agus an fhairge, agus 
bha ciuineas mòr ann. 

27 Ach ghabh na daoine ion- 
gantas, ag radh, Creud è ghnè 
dhuine fo, gu bheil na gaotha fein 
agus an f hairge umhal dha ? 

28 Agus air teachd dha do'n 
taoibh eile, gu tlr nan Geirgifi- 
neach, thachair dias do dhaoinibh 
air, ann an raibh deamhain, teachd 
amach as na tuamaibh. agus bhx 
jad ro-gharg, ionnas nach feud-' 
fadh duine air bith an t llighe fin a ghabh ail. * tuiU. H A. 

29 Agus fèuch, ghlaodh iad, 
ag radh, Creud è ar gnothuch- 
ne riut, IofaaMhic Dhe? And'thai- 
nig thu ann fo d'ar pianadh roimh' 
an àm ? 

30 Agus bha treud mhòr do mhu- 
caibh am fad uatha, ag inealtradh. 

31 Agus dh'iarr na deamhaiu 
dh'athchuinge air-fin, ag radh, 
Ma thilgeas tu amach finn, leig 
dhuinn dol fan treud mhuc ud. 

32 Agus a dubhairt fè riu, Im'i- 
chibh. Agus air dol amach 
dhoibh, chuaidh fiad ann fan treud 
mhuc : agus f èuch, do ruidh an 
treud mhuc uile gu dian, fios air 
ionad fcorrach, do'n chuan; agus 
chailleadh fna h uifgibh iad. 

33 Agus theich na buachail- 
lean, agus chuaidh iad do'n bhaile, 
agus dh'innis iad na nithe-fe uile ; 
agus fòs na thachair dhoibhfin 
ann an raibh na deamhain. 

34 Agus fèuch, chuaidh am 
bail' uile amach chum Iofa a 
chomhlachadh, agus an uair a 
chunnairc fiad è, ghuidh iad air 
im'eachd as an criochaibh-fm. 

C A I B. IX. 

2 Taireis do Chriofd neach air an 

raibh am pairilis a leigheas, 9 A- 

ta fe a^ gairm Mhatha bhordnci 

cìs, 10 ag itheadh maille re cis- 

mhaoraìbh agus peacaichibh, 14 a' 

feafamh pairt a dheifciobul ào 

bhrigh nach raibh iad a' gnà' 

thuchadh trofgaidh, 20 Slànu- 

chadh n a mnà air an raibh dor- 

tadh fola, 23 ag togbhail o' m 

Ihàs inghean Iairuis, 27 ag ta- 

bhairt a?i radharc do dhias dhall, 

32 ag fànuchadh an duine 

bhailbh ann an raibh Deamhan, 

36 à~ gabhail truas mòr do'n 

t fluagh. 

GUS air dol ann luing dha, 

do chuaidh fè thar an uifge, 

agus thainig fè d'a bhaile fein. 

2 Agus fèuch, thug iad d'a 

ionnfuidh 

f casi C A I 

kmnfiridh duinc air an raibh am 
pairilis, 'n a luidhe air leabaidh : 
agus an uair a chnnnairc Ioia an 
creidimh, a dubhairt fè re fear 
na pairilis, Biodh agad deadh 
mhiiheach, a mhic, ata do phea- 
caidh air arn maicheadh dhuit. 

3 Agusfcuch, a dubhai'rtdream 
àraidh do na fcriobhuichibh ionn- 
ta fein, Ata am fear fo a' labhairt 
blaifpheimè. 

4 Agus air do Iofa an fmuaìn- 
tidh fhaicfin, a dubhairt fè, Creud 
fa *m bhuil fibh a' fmuainteachadh 
uilc ann bhur croidhibh ? 

5 Oir cia is ufadh a radh, Ataid 
do pheacaidh air am mauheadh 
dhuit? no a radh, Eirich agus 
im'ich ? 

6 Ach a chum gu'm bi fios a- 
gaibh gu bhuil cumhachd aig Mac 
an duine peacaidh a mhaitheadh 
air an talamh, (a deir fè ann iin 
re fear na pairilis) Eirich, tog do 
leabaidh, agus im'ich do d'thigh. 

7 Agus air eirigh dhòfan, 
chuaidh fè d'a thigh fein. 

8 Ach an uair a chunnairc am 
pobull fìn, ghabh iongantas iad, 
agus thug iad glòir do Dhia, a 
thug a leithid fin a chumhachd 
do dhaoinibh. 

9 Agus ag dol do lofa as an 
àite fin, chunnairc fè duine 'n a 
fhuidhe aig bòrd na clfe, d'am 
b'ainm Matha ; agus a dubhairt 
fè ris, Lean milè. Agus air eirigh 
dha, lèan fè è. 

io Agus tharladh, air fwidhe do 
Iofa aig biadh fan tigh, fcuch, 
thainig mòran phubliocanach a- 
gus pheacach, agus fhuidh iad 
fios maille ris-fin agus r'a dhei- 
fciobJuibh. 

1 1 Agus an uair a chunnairc 
na Phahifich fin, a dubhair.t fiad 
r'a dheifciobluibh, Creud fa'n i- 
theann bhur maighifdir-fe maille 
re publiocanaibh agus peacai- 
chibh ? B. IX. 

12 Ach an uaìr a chual' Iofa 
fo, a dubhairt fò riu, Ni h ann 
aig a' mhuintir ata flàn ata feum 
air an lèigh, ach aig a' mhuintir 
ata eaflan. 

13 Ach im'ichibh agus fògh- 
lomaibh creud is ciall da fo, 
Tròcair is àiil leam, agus cha 'n 
iodhbairt : oir ni 'n d' thainig mife 
, a ghairm nam fireanach, ach nam 
peacach chum aithreachais. 

14 Ann fin thainig deifciobuil 
Eoin d'a ionnfuidh, agradh, Creud 
fa 'm bhuil finne agus na Phai- 
rifich a' trofg gu minic, ach ni 
'm bhuil do dheifciobuiJs'a' trofg ? 

15 Agus a dubhairt Iofa riu, 
Am feudar le cloinn feomair an 
* f hir-nuadh-phòfda bhi brònach, 
am feadh a bhitheas am fear- 
nuadh-pòfda 'n am fochair ? Ach 
tliig na làith' ann an tiubhrar am 
fear-nuadh-pòfda uatha, agus ann 
fin nì fiad trofgadh. 

16 Agus ni 'n cuir duine fam 
bith mìor do eadach nuadh air 
fean eadach : oir buinidh an ni a 
chuireadh d'a lionadh fuas as an 
eadach, agus nithear \ am brifeadh 
ni is meaia. 

17 Ni mò a chuireas daoine fion 
nuadh ann an fean bhuideilibh : no 
brifear na buideil, agus doirtear 
am fion, agus caillear na buideil : 
ach cuiridh fiad fion nuadh am 
buideilibh nuadha, agus bithidh 
fiad araon flàn. 

18 Air dlia bhi a' Jabhairt na 
nithe-fe riu, fèuch, do thainig 
uachdaran àraidh, agus thug i'e 
onoir dhò, ag radh, Phuair m'in- 
ghean bàs air ball : ach thig-fc 
agus cuir do làmh uirre, agus bi- 
tlndli fi beo. 

19 Agus air eirigh do Iofa, 
lean fè feiri agus a dlieifciobuil è. 

(20 Agus fèuch, do thainig 

bean, air an raibh dòrtadh fola rè 

àha. bhìiadhna dheug, air a chùl- 

thaobh, 

* f hir na bainnfe, \ an rciibadh. M A T H A. thaobh, agus bhean fi re ioraall 
cadaich. 

21 Oir a dubhairt fi innte fein, 
Ma bheanas mi ach re eadach, 
bithidh mi flàn. 

22 Ach air tionndadh do Iofa 
m'an cnairt, chunnairc fè i, agus a 
dubhairt fè, Inghean, biodh agad 
deadh mhifneach ; fhlànuich do 
chreidimh thu. Agus bha a' bhean 
fiàn o'n uair fin amach) 

23 Agus an uair do thainig 
lofa gu tigh an Uachdarain, a- 
gus a chunnairc fò an luchd ciuil, 
agus a' chuideachd a' deanamh 
Soirm bhrbin, 

24 A dubhairt fè riu, Im'ichibh 
romhaibh, oir ni 'm bhuil an 
*nìonag marbh, ach 'n a codal. 
Agus rinn iad gàire le fanoid ris. 

25 Ach an uair a chuireadh a' 
chuideachd amach, chnaidh fè a 
fìeach, agus rug fè air làimh uirre, 
agus dh'eirich an nìonag. 

26 Agus chuaidh iomradh fìn 
amach air feadh na talmhain fin 
uile. 

27 Agus an uair a dh'imich 
lofa as fin, Iean dias dhall è, ag 
eigheach, agus ag radh, A Mhic 
Dhaibhi, dean tròcair oirn-ne. 

28 Agus an uair a thainig fè a 
fteach do'n tigh, thainig na doill 
d'a ionnfuidh : agus a deir Iofa 
riu, Am bhuil fibh a' creidfin gur 
comafach mife fo a dheanamh ì A 
dubhairt fiad ris, Ata, a Thi- 
ghearna. 

29 Ann fm bhean fè r' an fùi- 
libh, ag radh, Biodh dhuibh do 
reir bhur creidimh. 

30 Agus dh'fhofgladh an fùile, 
agus bhagair Iofa gu geur iad, ag 
radh, Faicibh nach fuigh neach 
air bith fios air fo : 

31 Ach air imtheachd dhoibh 
amach, fgaoil iad a chliù-ian air 
ieadh na dùcha fin uile. 

* cailitv 32 Agus ag dol dhoibhfin a- 
mach, fèuch, thug iad d'a ionn- 
fuidh duine balbh ann an raibh 
diabhol. 

33 Agus taireis do'n diabhol a 
bhi air a thilgeadh amach, labhair 
am balbhan : agus ghabh ion- 
gantas am pobull, ag radh, Ni 'm 
facas a' leithid fo ann Ifrael 
riamh. 

34 Ach a dubhairt na Phai- 
rifìch, Tre phrionnfa nan deamhan 
ata fè ag tilgeadh amach dhea- 
mhan. 

35 Agus do ghabh Iofa ma 
chuairt nan uile \ chaithreacha a- 
gus bhailte, a' teagafg 'a an fiona- 
gcgaibh, agus a' fearmonachadh 
ìbiigeil na rioghachd, agus a' flà- 
nuchadh gach uile eaflaint, agus 
ea-cail a' meafg a' phobuill. 

36 Ach an uair a chunnairc fè 
an fluagh, ghabh fè truas mòr 
dhiubh, air ion gn'n raibh iad air 
fannuchadh, agus air an fcapadh 

cheile, mar chaoraich aig nach 
bhuil buachaill'. 

37 Ann fin a deir fè r'a dhei- 
fciobluibh, Gu deimhin is mòr am 
foghmhar, ach is tearc an Juchd 
oibre. 

38 Uime fin guidhibhfe air 
Tighearna an fhoghmhaire, luchd 
oibre chur amach chum fhogh- 
mhaire fein. 

C A I B. X. 

1 'Ta Criofd ag cur amacb a dhà 
jìpfìol deug, a y ioirt cumhachd 
dhoibh miurbhuile a dheanamh, 5 
a'toirt orduigh dhoibh, agus 'gan 
teagafg, 16 a' toirt folais doibb 
ann aghaidh geir-leanmhuin, 40 
agus a' gealtuin beannachadh 
do'n droing a ghabhas riu. 

GUS air gairm a dhà dhei- 
fciobui deug d'a ionnfuidh, 
thug fè cumhachd dhoibh ann a- 
ghaidh nan ipiorad neamhghlan, 

d'an 
* bhailtc mòr agus bcae. C A I 

d'an tUgeadh amach, agus a fhlà- 
nuchadh gach gnè ea-flaint, agus 
gach gnè ea-cail. 

2 Agus is iad fo ainmeana an dà 
Apftol deug ; an ceud duine dkiubh y 
Simon d'an goirthear Peadar, agus 
Aindreas a bhràthair, Seumas mac 
Shebedee, agus Eoin a bhràthair, 

3 Philip agus Bartolomeu, To- 
mas, agus Matha am Publioca- 
nach, Seumas mac Alpheus, agus 
Lebeus d'an co'-ainm Taddeus, 

4 Simon an Cananiteach, agus 
ludas Ifcariot, an ti fòs a bhraith 
eifean. 

5 Do chuir Iofa an dà-fhear- 
dheug fo amach, a' tabhairt àithne 
dhoibh, ag radh, Na gabhaibh gu 
flighe nan Cinneach, agus na ra- 
chaibh a fteach dh'aon bhaile a 
bhuineas do na Samaritanich. 

6 Ach gu ma fearr libh dol 
dh' ionnfuidh caoraich chaillte 
thigh' Ifrael. 

7 Agus air imtheachd dhuibh, 
fearmonuichibh, ag radh, Ata rio- 
ghachd nèimh' am fogufg. 

8 Leighifibh an droing ata 
tinn, glanuibh na lobhair, dùi- 
fgibh na mairbh, tilgibh amach 
na deamhain : a nafgaidh fhuair 
fibh, a nafgaidh thugaibh uaibh. 

9 Na fòlairibh òr, no airgiod, 
no umha ann bhur fporanaibh : 

io No tnàla chum bhur turais, 
no dà chòta, no brògan, no 
bataidh: (oir is nu am fear oibre 
a bhiadh). 

1 1 Agus ge b'è air bith caithir 
no baile an d'theid fibh a fteach, 
feòraichibh cia ata 'n a dheadh ai- 
ridh innte; agus fanaibh ann fin 
no gu 'm fàg tìbh an t àite fìn. 

12 Agus air dol a fteaeh do 
thighdhuibh, beannuichibh dhò. 

1 3 Agus ma's fiu an tigh fm <?, 
thigeadhbhur fiothchaint air ; ach 
mar fiu, piileadh bhur fioth- 
chaint chugaibh fein a-rìs. 

[4 Agus ge b'è neach nach B. X. 

gabh ribhfe, agus nach eìfd bliur 
briathra : air dol amach as aa 
tigh, no as a 1 bhaile fm dhuibh, 
crathaibh dhibh Juflach bhur cos. 

15 Gu deimhin a deirim ribh, 
gur fo-iomcharadh a bhitheas ftaid 
fearainn Shoduim agus Ghomorra-, 
ann la a' bhreitheamhnuis, na ftaid 
a' bhaile fin. 

16 Fèuch, cuirimfe fibhs' amach 
mar < haoraich a' meafg mhadradh 
allta : air an àdhbhar fin bithibhfe 
giic mar na naithreacha, agus 
neimh-chronail mar na colmain. 

17 Ach bithibh air bhur faicill 
o dhaoinibh, oir bheir iad ann 
làimh fibh do chomhairlibh, agus 
fgiùrsfuidh iad fibh 'n an Sionago- 
guibh. 

18 Agus bheirthear fibh ann 
làthair Uachdarain agus righridh, 
air mo fgàthfa, mar f hia'nais 'n aa 
aghaidh-fin agus nan Geintileach. 

19 Ach an uair a bheir iad 
ann làimh fibh, na biodh è 'n a ro- 
chàs oirbh cionnas no creud a la- 
bhras fibh, oir bheirthear dhuibh 
fan uair fin fein an ni a labhras 
fibh. 

20 Oir cha fibhfe a labhras, 
ach Spiorad bhur n Athar fein a 
labhras ionnaibh. 

21 Agus bheir am bràthair a 
bhràthair fein fuas chum bàis, a- 
gus an t athtùr a' mac : agus 
eir'idh a' chlann ann aghaidh am 
parantaidh, agus bheir iad fainear 
gu cuirthear chum bàis iad. 

22 Agus bithidh fuath aig gach 
uile dhaoinibh dhuibh air fon 
m'ainmfe : ach ge b'è bhuanaicheas 
gus a' chrìch, 's è fo a fhlànui- 
chear. 

23 Agus an uair a nt iad geur- 
leanmhuin oirbh fa bhaile fo, teì- 

' chibh gu baile eile : oir gu det- 
mhin a deirim ribh, Nach imthich 
fibh timchioll bhailte Ifrael mun 
d'thig Mac an duine, 

24 Ni M A 

24 Ni bhuil an deifciobul os- 
cionn a mhaighifdir, no an feir- 
bhifeach os-cionn a thighearna. 

25 Is leòir do'n deifciobul bhi 
mar a mhaighifdir, agusdo'n tfeir- 
bhifeach bhi mar a thighearna: ma 
ghoir fiad Beelzebub do f hear an 
tighe, nach mb na fin a ghoìreas 
iad è d'a mhuintir ? 

26 Uime fin na biodh eagal 
oirbh rompa : oir ni 'm bhuil ni 
fam bith folaichte, nach foillfi- 
chear ; agus ni bhuil aon ni ann 
ceilt, nach aithnichear. 

27 An ni a dh'innfeas mife 
dhuibh fan dorchadas, labhruibh 
è fan t folus : agus an ni a chluin- 
neas fìbh fa chluais, fearmonui- 
chibh è air mullach nan tighean. 

28 Agus na biodh eagal na 
muintir fin oirbh a mharbhas an 
corp, ach aig nach bhuil comas 
an t anam a mharbhadh : ach gu 
ma mò bhitheas eagal an Ti ud 
oirbh 'ta comafach an corp agus 
an t anam a mhilleadh araon ann 
ifrinn. 

29 Nach bhuil dà * ghealbhonn 
air an reiceadh air iheoirling ? 
agus ni 'n tuit a h aon aca air an 
talamh as eugmhais frefdeil bhur 
n Atharfa. 

30 Ach ataid eadhon fuilteine 
bhur cinn uil' air an àireamh. 

3 1 Air an àdhbhar fin na biodh 
eagal oirbh, is fearr fibhfe na mò- 
ran ghealbhonn. 

32 Uime fin ge b'è dh'aidmhi- 
eheas mife am iìadhnuis dhaoine, 
aidmhichidh mife eifean mar an 
ceudna am fiadhnuis m' Athar ata 
air neamh. 

3 3 Ach ge b'è dh'àichfheunas 
mife am fiadhnuis dhaoine, àich- 
fheunaidh mife eifean am fiadhnuis 
m'Athar ata air neamh. 

34 Na meafuibh gu'n d' thai- 
nig mife a chur fiothchaint air an 
talamh : ni h ann a chur fioth- T H A. 

chaint thainlg mi, ach a chur 
cioidheamh. 

35 Oir do thainig mi a chur 
^duine ann aghaidh athar, agus na 

h inghin ann aghaidh a màthar, a- 
gus bean a' mhic ann aghaidh a 
màthar-chèile. 

36 Agus is iad muintir a thea-- 
ghlaich fein a bhitheas 'n an 
naimhdibh do dhuine. 

37 Ge b'è ghràdhuicheas athair 
no màthair ni is mò na mife, cha 
•J- 'n airidh orm è : agus ge b'è 
ghràdhuicheas mac no inghean os 
mo chionn-fa, cha 'n airidh orm 
è : 

38 Agus an ti nach glac a 
chrann ceufda, agus nach Iean 
mife, cha 'n f hiu è mife. 

39 Ge b'è gheibh anam, cail- 
lidh fè è : agus ge b'è chailleas 
anam air mo fhonfii, gheibh fè è. 

40 An ti a ghabhas ribhfe, ga- 
bhaidh fè riumfa ; agus ge b'è 
ghabhas riumfa, gabhaidh fè tis 
an ti a chuir uaith' mi. 

41 An ti a ghabhas re fàidh 
ann ainm fàidh, gheibh fè duais 
f àidh ; agus ge b'è ghabhas x-e 
firean ann ainm firein, gheibh fè 
duais firein. 

42 Agus ge r b'è bheir cupan 
dh'uifge iuar amhàin r'a òl dh'aon 
neach do na daoinibh beaga fo, 
ann ainm deifciobuil, gu deimhin 
a deirim ribh, nach caiil fè air chor 
fam bith a f luigheachd. 

G A I B. XI. 
2 '7*<ar Eoin ag car a dheifciolul 
dtiionvfuidh Chriofd, 7 Fiadhnuis 
mit ihimchioll Eoin, 18 Bar'ail d* 
phobuill, araon ?nu thimchìoll 
Eoin agus Chriofd, 20 'Ta Criofd 
à 1 cronuchadh mi-thaingealachd, 
agus mi-aithreachas Bhethfaida t 
Chorafin, agzis Chapernaum : 2J 
agus ag cliuthachadh gliocais A- 
thar a dtifhoillfich an Soifgeul 
do dhaoinibh Jìtnplidh, 28 tha fparais f 'n fhiu è mifc. f dhu3:$. C A r b. 

} gaìrm d*a iinvftidì} d" ?nbuin ■ 

tir aig am bheil mothuchadh air 

ualìach am peacaidh. 

A GUS tharladh, an ti'air do chrio- 

J~\ chmiich lofa àitheanta a 

thabhairt d'a dhà dheifciobul deug, 

gu'n d'imthich fè as fin a theagalg 

agus a fhearmonuchadli 'n am bail- 

tibh. 

2 'Noife an uair a chual' Eoin 
fa phriofun gniomhartha Chriofd, 
chuir fè dias d'a dheifciobluibh d'a 
ionnfuidh* 

3 Agus a dubhairt fè ris, An 
tufa an ti ud a bha re teachd, no 
am bi fuil aguinn re neacli èil'e ? 

4 Do fhreagair Iofa agus a du- 
bhairtfè riu, Imthichibh agus inn- 
fibh do Eoin na nithe àtà fibh ag 
cluinntin agus a' fatcfin : 

5 Ataid na doill ag faghail an 
radhairc, agus na bacaich ag im- 
theachd, ataid na lobhair air an * 
glanadh, agus nabothairagcluinn- 
tin, ata na mairbh air an dù- 
fgadh, agus an foifgeul air a fbear- 
monach' do na bochduibh. 

6 Agus is beannuicht' an ti nach 
fuigh oilbheum ionnamfa. 

7 Agus air imtheaclid dhoibh- 
fin air falbh, thòfaich lofa air Ja- 
bhairtris an tfluagh mu thimchioll 
Eoin, ag radh, Creud è an ni a 
chuaidh fibh amach do'n f hàlach 
a dh'f haicfin ? arf i cuiice air a 
crathadh le gaoith ? 

8 Ach creud è an ni a chuaidh 
fibh amach d'a fhaicfm ? an e 
duine air a fgeuduchadh ann an 
eadach mìn? fèuch, a' mhuintir 
ata caitheamh eadaich mliìn, is 
ann an tighibh righridh ata fiad. 

9 Ach creud c an ni a chuaidh 
fibh amach d'a f haicfin ? An è 
faidh ? feadh, deirim ribh, agus 
neach is mò nafàidh. 

io Oir is è ib an ti mu 'm bhuil 
c fcriobht', Fcuch, cuirim-fe mo 
thqachdaire roimh do ghnuis, 

* thòfa'ch fè alr. VLti 

neach a dh'uÌImhuicheas > do 
flilighe romhad. 

it Gu deimhin a deirim ribh, 
A'meafg na muintir fin a rugadh 
le mnaibh, nach d'eirich neach a's 
mò na Eoin Bàifde: gidheadh, anti 
fin is lugha ann rioghachd nèimh', 
is mò è na eifean. 

12 Agus olaichibh Eoin Baifde, 
gus a noife, ata rioghachd nèimli' 
a fulaàg ainneart, agus luchd na 
h aihaèart 'g a glacadh ie Jà- 
mhachas làidir. 

13 Oii do rinu na fàidhe uile, 
agus an làgh fàidiieadoireaciid gu 
ài/i Euin. 

14 Agbs ma 's toil liblii a gha- 
bhail, is è fo Eiias a blia chum 

* teachd. 

15 Ge b'è aig am bhuil clua : 
fan clium eifdeachd, eifdeadli è. 

16 Ach cia ris a fhamliluicheas- 
mife an gineaiach fo ? Is .cojmhal 
è re cloinn a Ihuidheas ann fna 
marguibh, agus ag eigheach r' an 
companaeltaibh, 

17 Agus ag radh, Rinn finne 
piobaireachd dhuiblifie, ach cha do 
rinn fiblife damlafa dhuinne ; rinn. 
fmne caòine dhuibhfe, ach ni 'n 
d'rinn fibhfe gul. 

18 Oir tliainig Eoin ni h ann 
ag itheadh no'g òi, agusadeir fiad, 
Ata deamhan aig'e. 

19 Do thainig Mac ,an duine 
ag itheadli agus ag òi, agus a deir 
fiad, Fèucli, duine geòcach ' agus 
pòtair fiona, caraid nam puiblioca- 
nacìi agus nam peacach : acli 
ata gliocas air a fireunacliadh Jeis 
a cloinn. 

20 Ann fin * thionnfgain fè 
achmiìafan a thabliairt do na bail- 
tibh ann fa niò a rinneadh d'a 
oibribh cumhachdacn', air fon 
na.cli do rinn fiad aithreàchas. 

2 1 Is an-aoibhinn duit, a Clio- 
rafin, is an-aoibliinn duit, a Bheth- 
fitida ; oiraam biodh na h oibridìi 

f S - cumh- M A T 

cumhachdach'arinneadh ionnuibh- 
iè, air an deanamh ann an Tirus 
agus ann an Sidon, is fada o 'n a 
dheanadh iad aithreachas ann an 
faic-eadach àgus ann luaith. 

22 Àch a deirim ribh, Gu'm bi 
ftaid Thiruis agus Shidoin ni's fo- 
iomchair' ann là a' bhreitheamh- 
nais, na bhitheas bhur flaid-fe. 

23 Agus thus' a Chapernaum, 
ata air do thogbhail iuas gu neamh, 
tilgfear fios gu h ifrinn thu : oir 
nam biodh na h oibridh cumhach- 
dach' a rinneadh ionnadfa, air an , 
deanamh ann an Sodom, dh'fha- 
nadh è gun a fgrios gus an diu. 

24 Ach a deirim ribh, gur fo- 
iomchair' a bhitheas è do luchd 
dhùthcha Shodoim ann là a' bhrei- 
theamhnuis, na dhuitfe. 

25 Ann fan àm fin fhreagair 
lofa agus a dubhairt fè, Bheirim 
buidheachas dhuit, o Athair, a 
Thighearna nèimh' agus talmhain, 
air fon gu d' f holuich thu na nithe 
iin o dhaoinibh eagnuidh agus 
tuigfeach, agus gu d'fhoillfich thu 
:ad do leanbuibh. 

26 A feadh, Athair, do bhrigh 
gur a b'ann mar fin a bha do 
dheadh thoilfe. 

27 Ata gach uile nithe air an 
tabhairt thairis dhamh-fa o m'A- 
thair : as;us ni h aithneadh do neach 
air bith a' Mac ach an t Athair : 
ni mò is aithne do neach air bith 
ant Athair, ach 'a' Mac, agus gach 
aon' d'an àill leis a' Mhac fhoillfi- 
cheadh. 

28 Thigibha' m'ionnfuidhs' uiie 
ata re faothair, agus fui' throm 
uallaich, agus bheir mife * fuaimh- 
neas dhuibh. 

29 Gabhuibh mo chuing oirbh, 
agus fòghlomaibh uam, oir ata mife 
macant' agus-j- umhal ann croidhe 1 
agus gheibh fibh fois d'ar n an- 
maibh. 

30 Oir ata mo chuingfe fo- 

* foiò. f iriofal. rf A. 

iomchar, agus ata m'uallach ea- 

trom. 

C A I B. XII. 

I Ata Crìofd a 1 cronnchadh doilìs 
nam P 'hairifeach mu thimchìoll 
brifeadh na fàbaid' 3 le fcriob- 
tuiribh, 1 1 le reafon, 12 le mior' 
bhuil'. 22 Ata e Jlanuch 'an duine 
dhoill a°us bhailbh, ann an raibb 
deamhan. 3 1 Ni 'm fuighear 
maiiheamhnas ann am blaifphemi 
ann aghaidh an fpioraid naoimh 
a choidhcF. 36 Theid cunntas a 
thabhairt feachad ?nu fhoclaibh 
diomhaotn. 38 Ata fe ag cro- 
nucbadh dhaoine anacreidmheach, 
ata 'g iarruidh comharthaidh, 
3 9 agus ag nochdfa'co iad a bhrath- 
air, a phiuthar, agus a mhathair. 

DO chuaidh Iofa fa'n àm firt 
airlà na Sàbaid' tre \ na gor- 
taibh arbhair, agus bha a dheiìcio- 
buil air ocras, agus thòfaich iad 
air diafaidh arbhair a bhuain, agus 
itheadh. 

2 Ach an uair a chunnairc na 
Phairifkh fo, a dubhairt fiad ris, 
Fèuch, ata do dheifciobuit a' dea- 
namh a' ni nach còir a dheanamh 
air là na Sàbaid'. 

3 Agus a dubhairt eifean riu, 
Nach do leugh fibhfe creud a rinn 
Daibhi an uair a bha ocras air fein, 
agus air a' mhuintir a bha maille 
ris, 

4 Cionnas a chuaidh fè fteach 
do thigh Dhe, agus a dh'ith fè 
§-aranna fia'nais, nach raibh cead- 
uicht' dha fein itheadh, nodhoibh- 
fin a bha maille ris, ach do na fa- 
gartaibh amhàin ? 

5 No nach do Jeugh fibh faa 
lagh, gu bhuil na fagairt ann fan 
teampull air laithibh na Sàbaid' a' 
brifeadhnaSàbaid',agus iad neimh- 
chiontach ? 

6 Ach a deirimfe ribh, gu bhuil 
fan ionad fo ?ieach a's mò na 'n 
teampuil. 

7 Agus 
| na h achaibh; § 2" t aran taiibcanta. C Af B, 
•j Agus nam biodh f hios agaibh 
creud is ciall da fo. Tròcair is àill 
leam agus ni h iòbairt, chadìteadh 
fibh an dream ata neimh-chion- 
tach. 

8 Oir is è Mac an duìne Ticdi- 

o 

carna na Sàbaide fein. 

9 Agus air dha imtheachd as fin, 
chuaidh fè fteach d'an Sionagog. 

10 Agus fèuch, bha duine 
ann, aig an raibh làmh fheargt : 
agus dh'fheòruich iad dheth, ag 
radh, Am bheil è ceaduicht' \lei- 
gheas a dheanamh air laithibh na 
Sàbaid' ? chtìm gu'm biodh cùis 
dhìte' aca dha. 

1 1 Agus a dubhairt eifean riu, 
Cia agaibhs' an duine, aig am bi 
aon chaor', agus ma thuiteas i 
ann an iìoc air là na Sàbaid', nach 
beir è uirre, agus nach tog è : nios 
i ? 

12 Nach mòr m'ata is fearr 
duine na caora ? Uime fin ata e 
ceaduicht' maith a dheanamh air 
laithibh na Sàbaid.' 

13 Ann fìn a dubhairt fè ris an 
duine, Sìn amach do làmh : agus 
fhìn è 'mach i ; agus do bhi fi air 
a h aifeag flàn, mar an làmh eiJe, 

14 Ann fin chuaidh na Phairifich 
amach, agus chum iad comhairle 
'n a aghaidh, cionnas a dh'fheu- 
dadh iad a mhilleadh. 

15 Ach an uair a thuig lofayò, 
dh'imthich fè as fin : agus lean 
floigh mhòr è, agus leìghis fè ìad 
uile, 

16 Agus thug è fparra' dhoibh 
chum nach deanadh iad follns è : 

17 Do chum gu coi'-iionadh an 
ni a labhradh le Efaias am faidh, 
ag radh, 

1 8 Fèuch, mo fheirbhifeach fein 
do thaghmi, m'aon gràdhach d'am 
bheil toil mhòr aig m'anam : 
cuirfidh mi mo Spiorad fein air, 
sgus nochdfuidh fè breitheamhnus 
do na cinneachaibh. 

19 Ni 'n dean fè ftri', agusni 'n XII. 
glao ih fè, ni mò a chluìnnèas neach 
air bith a ghuth air na fràidibh. 

20 Ni 'm bris fèa' chuilcbhrùite s 
agus ni mùch fè an lion as am 
bi deatach, gus an tabhair ie 
'mach breitheamhnus chum buaidh . 

21 Agus is aun a ainmfin ;i 
bhitheas rauinighin aig na Geinti- 
leachaibh. 

22 Ann fin thugadh d'a ionn- 
fuidh-fin duine ann an raibh 
deamhan, a. bha dall agus balbh : 
agus flilànuich fè è, ionnas gur 
labhair am balbhanagus gu'uraibh 
an dall a' faicfin. 

23 Agus ghabh iongantas am 
pobull uile, agus a dubhairt fiad, 
Nach è fo Mac Dhaibh.i ? 

24 Ach an uair a chuala na 
Phairiiich fo, a dubhairt fiad, Ni 
'm bheil. 'amfèar fo tilgeadh amach 
dheamhan, ach tiid Bheelfebub 
priònnfadh nan diabhal. 

25 Agus thuig lofa an fmuain- 
tidh, agus a dubhairt fè riu, Gach 
rioghachd 'ta roinnte'n a h aghaidh 
fein, nithear 'n a fàfach i : àgùs 
gach uile bhaile no tigh 'ta ròinnte 
'n a aghaidh fein, m 'n feafamh fe. 

26 Agus ma thilgeas Satan a- 
mach Satan, ata fe roinnte 'n a 
aghaidh fein ; air an àdhbhar fin. 
cionnas a dh'fhanas a rjoghachd 
'n a feafamh ? 

27 Agus ma 'taimfe trid Bheeì- 
febub ag tilgeadh amach dhiabhal, 
trid co ambhuil bhur clann-fa 'g an 
tilgeadh amach? Uime fin bithidh 
fiad oirbh'nam breithibh : 

28 Ach ma's ann leSpiorad Dhe 
ata mifea'' tiigeadh amach dhiabhai, 
thainig rioghachd Dhe chugaibhfe 
gu detmhin.. 

29 No cionnas iscomafachdh'aoa 
neach dol gu tigh duine làidir a- 
gus airneis a thjghe a chreach', 
mur ceangail fè air tùs an duine 
làidir? asus ann fin cr-achaidh i'è a thigl 1, ia Aa M A T 

30 An ti nachbhuil Ieam, ata fè 
a'm' aghaidh : agus an ti nach 
crninnich Jeam, fcapuidh fg àm 
fad. 

31 Air an àdhbha'r fin a deirim 
r bh, Gu maithear gach peacadh 
agus gach blaifpheme do dhaninibh : 
gidheadh ni maithear blaifpheme 
ann aghaldh an Spioraid Naoi?7ib do 
dhaoinibh. 

32 Agus ge b'è neach a labhras 
focal ann aghaidh Mhic an duine, 
ro.ahhear dha è : ach ge b'è neach 
a labhras ann àghaidh an Spioraid 
Naoimh, ni maithFai* dha è, ann fan 
t iaoghal fo, no ann fan t faoghal 
àta chum teachd, 

33 An dara cuid deantiibh a' 
chraobh maith, agus a toradh 
raaith; no deanuibh a' chraobh 
truaillidh, agus a toradh truaiìlidh : 
oir is aun aif a toradh a dh'aith- 
nichear a' chraobh. 

34 O fìiiol nannaithreacha nimhe, 
cionnas a dh'fheudar libh nithe 
maith' a labhairt, o ata fibh fein 
olc ? oir is ann a pailteas a' 
cliroidhe a labhras am beui. 

35 Bheir duine maith amach 
riithe maitbe a deadh ionmhas a 
(cKr'oidhe : agus bheir an droch 
dhuìn' amach droch nithe as a 
dhroch ionmhas. 

36 Ach a deirim ribh, Cu'a 
tabhair daoine cunntas ann là 
bhreatheamhnuis, air fon gach fo- 
cail dhiomhaoin a labhras iad. 

37 Òir is ann as t fhoclaibh a 
iìiaorthar thn, agus is ann as t f ho- 
ciaibh a dhìtear thu. 

38 Ann fin fhreaga.tr dream 
àraidh do na fcriobhuichibh agus 
do na Phairifichibh, ag radh, A 
mhaighifdir, bu mhiann Jeinn 
comhartha fhaicfm uait. 

39 Ach a5r freagairt cjha-fan, a 
dubhairt fè rir., Ata ginealach olc 
agus adhakranach ag iarruidh 
cornhqrthaidh, agus ni 'n tiubhrax H A. 

comhartha dhoibh, ach comharth' 
an fhàidh lonais. 

40 Oir mar a bha Ionas am 
broinn na muice-mara tri laithe a- 
gus tri oidhche : is mar fm a 
bhitheas Mac an duine ann croidhe 
na talmhain tri laithe agus tri 
oidhche. 

41 Eir'idh muintir Nineve fa 
bhreitheamhnas maille ris a' ghin- 
ealach fo, agus dìtidh fiad è ; oir 
rinn fiad aithreachas aig fearmoin 
Ionais, agus fèuch, ata neach a's 
mò na Ionas ann fo. 

42 Eir'idh banrioghan an àirde 
deas fa bhreitheamhnas maille ris 
a' ghinealach fo, agus dìtidh fi è : 
oir thainig fi o na h-àitibh a's 
iomallaich' do'n talamh dh'eif- 
deachd gliocais Sholaimh, agus 
fèuch, ata neach a's mò na Solamh 
ann fo. 

z)3 Taireis do'n Spiorad neimh- 
ghlan dol amach a duine, imthi- 
chidh fè tre ionadaibh tiorma, ag 
iarruidh fois, agus ni 'm fuigh fè. 

44 Ann fin a deir fè, PiIJidh 
mi do m'thigh as an d'thainig mi ; 
agus air teachd dha, gheibh fè fo- 
lumh, fguabt', agus deadh-mhai- 
fiach è. 

45 Imthichidh fè ann fin, agus 
bheir fè feachd Spioraid eile a's- 
meafa na è fein leis, agus theid iad 
a fteach agus gabhuidh iìad comh- 
nuidh ann fin : agus bithidh ftaid 
dheireannach an duine fin ni 's 
roeafa na a thoifeach. Is ann eadhon 
mar fin a * tharlas do'n ghinealach 
aingidh fo. 

46 Agus air dha^bhi fòs a' la- 
bhairt ris a' phobull, fèuch, do 
fheas a mhàthair agus a bhràithre 
amuigh, ag iarruidh labhairt ris. 

47 Ann fm a dubhairt neach 
eigin ris, Fèuch, ataid do mhàthair, 
agus do bhràithre 'n fan feafamh 
amnigh. ag iarruidh Iabh'airt riut. 

48 Ach air freagairt dha-fan 

f thacbair?as 8 C A I B. 

a dubhairt fè ris an ti a dh'innis fo 
dha, Cu i mo mhàthair ? agus coiad 
«110 bhràithre ? 

49 Agus air sìneadh a làimbe 
chum a dheifciobul, a dubhairt fè, 
Feuch mo mhàthair, agus mo 
bhràithre. 

50 Oir ge b'è neach a ni toil 
m' Athars' ata air neamh, is è 
fin fein mo bhràthair, mo phiuthar, 
agus mo mhàthair. 

C A I B. XIII. 
Cofamhlachd an t Jloladoir agus an 
t sìl, 18 air na eidir-mhìnea~ 
chadk* 24 Parabla an t fìhmhu- 
Jìaird, 33 na laibhin, 44 an 
ionmhais fholaìcht" ', 45 na neamh- 
nuid' : 47 Ah lìn air na thilge 
fa chuan : 5 3 slgus cionnas a 
rinneadh tair air Criofd le muin* 
tir a dhtithcha fein. 
I R. an là fin fein chuaidh 
Iofa amach as an tigh, agus 
fhuidh fè re taoibh na fairge. 

2 Agus do chruinnich fluagh 
mòr d'a ionnfuidh, air chor as air 
dol a fteach do Iuing dha, gur 
fhuidh fè, agus do iheas an fluagh 
liil' air an tràigh- 

3 Agus labhaìr fè mòran do 
nithibh riu * am parablaibh, ag 
radh, Fèuch, do chuaidh Sioladoir 
amach a chur sìl. 

4 Agus ag cur an t sìl da, thuit 
cuid dheth re taoibh an ròid, a- 
gus thainig na h èunlaith agus 
dh'ith fiad è. 

5 Do thuit cuid air ionadaibh 
clochach, far nach raibh aige mòran 
talmhain : agus air ball dh'fhàs 
fè fuas, do bhrigh nach raibh 
doimhneachd talmhain aige : 

6 Ach air eirigh do'n ghrèin 
dhothadh è, agus air fon nach 
raibh freamh aige, fhearg fè as. 

7 Agus do thuit cuid a' meafg 
droighinn : agus dh'f hàs androigh- 
ionn fuas agus mhùch fè è. 

-8 Ach thuit cuid eile àhèth 

* ann eomhadaibli. XIII. 

am fearann maith, agus thug fè 
toradh amach, cuid a cheud uiread, 
cuid a thri fichid, cuid a.dheich 'ar 
fhichid uiread 's a chuireadh. 

9 Ge b'è neach aig am bhuil 
cluafachum eifdeachd, eifdeadh è. 

10 Agus thainig a dheifcìobuil, 
agus a dubhairt fiad ris, C'ar fon 
ata thu a' labhairt riu ann cofamh- 
lachduibh ? 

1 r Air freagairt dha-fan a du- 
bhairt fè riu, Do bhrigh gu'n 
d'thugadh dhuibhfe eòias a bhi a- 
gaibh -air rùn diomhair rioghachd 
nèimh', ach dhoibhfm ni 'm bheil 
fo air a thabhairt. 

1 2 Oir ge b'è neach aig am bheil, 
dha-fan bheirthear, agus bithidh 
aige an tuille' pailteis : ach ge b'è 
neach aig nach bhuil, uaithe-fm 
bheirthear eadhon an ni ata aige. 

1 3 Uime fin ataims' a' labhairt 
riu am parablaibh : do bhrigh air 
dhoibh faicfin ni 'm faic fiad, a- 
gus ag cluinntin ni 'n cluinn fiad, 
agus ni mò a thuigeas iad. 

14 Agus ionnta-fa 'ta faidh- 
eàdoireachd Efoias air a coimh- 
lionadh, ata 'g radh, Le h eifdeachd 
cluinnidh fibh, agus ni 'n tuig 
fibh ; agus le faiciin chi fibh, a- 
gus ni 'n aithnich fibh. 

1 5 Oir ata cròidhe a' phobuill fo 
air fàs reamhaf, agus an cluafan 
mall chum eifdeachd, agus do 
dhruid iiad an fùile ; t eagal uair 
air bith gu 'm faiceadh iad le 'n 
fùilibh, agus gu'n cluinneadh iad 
le 'n cluafaibh, agus gu'n tuigeadh 
iad k 'n croidhe, agus gu'm biodh 
iad air an iompochadh, agus gu'n 
Cànuichinns' iad. 

16 Ach is beannuicht' bhur 
fùile-fe, oir ata iad a' faicfm ; agus 
bhur cluafa, oir ata fiad a' cluinn- 
tin. 

17 Oir a deirim 'ribh gu fìrin- 
neach, Gur b' iornadh faidhe, a- 
gus fìreanaidh ler bu rohiann na 

nithe- M A T 

nkhe-fefhaìcfin ata fibhs' a' faic- 
fin, agus ni 'm fac' fiad iad: agus 
ua nithe-s' chluinntin ata fibhs' ag 
cluinntin, agus ni'n cuala fiad. 

18 Air an àdhbhar fin eifdibh 
fe cofamhlachd an t fioladoir. 

iy Coimh-thric as a chluinneas 
neach focal na noghachd, agus 
nach tuig fè è, thig an droch 
Jpiorad, agus bheir fè air falbh an 
ni do chuireadh 'n a chroidhe : is è 
fo eifean ann do chuireadh an fiol 
re taoibh an ròid. 

20 Acheilsan a f huair fiol ann 
an àitibh clochach, 's è fo an ti a 
chluinneasam focal, agusaghabhas 
è air ball le gàirdeachas : 

21 Gidheadh ni 'm'bhud freamh 
aige ann iein, ach fanuidh fe rè 
tamuil! : agus an uair a thig trio- 
bloid no geur-leanmhuin air fon 
an fhocail, air ball do gheibh fè 
oilbheum. 

22 Eifeanmar anceudnaa ghabh 
fiol a' meafg an droighinn, is èfo 
an ti ata cluinntin an fhocail: a- 
gus ata ro-chùram an t faogh- 
ailfe, agus meaihajreachd beartais 
a'mùchadhan fhocail,agus bithidh 
fè gun toradh. 

23 Ach an ti ud a ghabh fiol 
ann an deadh-fhearann, 's è fin an 
neach ata cluinntin an f hocail, a- 
gus 'g a thuigfin, neach mar an 
ceudna 'ta giulan toraidh, agus ata 
tabhairt amach cuid a cheud uiread, 
cuid a thri fichid, agus cuid eile a 
dheich thar fhichid uiread \r« chui' 
readh. 

24 Do ehùir fè cofamhlachd eile 
amach dhoibh, ag radh, Is cof- 
mhuil rioghachd nòimhe re duine a 
chuir fiol maith ann a f hearann : 

25 Agus an uair a bha daoine 
'n an codal, thainig a nàmhaid a- 
gus chuir fè cogal a' meafg a' 
chrui'neachd, agus dh'imthich fè 
ro.imhe. 

26 Ach an uair a thainig an t ar- M A. 

bhar fui' dhèis, agus a thug fè 
amach a thoradh, dh'fhoiUfich^ an 
ccgal è fein mar an ceudna. 

27 Agus air teachd do fheir- 
bhi/eachaibhj f hir-an-tighe, a du- 
bhairc fiad ris, A Th'ghearna, nach 
do chuir thufa fiol maith ann a 
t f hearann ? c' àite ma feadh as arn 
d'fhuair fè an cogal 'i 

28 A dubhairt eifean riu, Rinn 
nàmhaid èigin fo. Agusadubhairc 
na ieirbhifich ris, An àill leat uime 
fin gu 'n teid fmne agus gu 'n cruin- 
nich finn r'a cheile iad ? 

29 Ach a dubhairt eifean riu, 
Ni h àill ; air eagal ag cruinneach- 
adh a' chogail duibh, gu fpion 
fibh an crui'neachd maille rìs. 

30 Leigibh leo fàs araon gusa« 
d'ihig am foghmhar : agus ann àm 
an f hoghmhaire a deir mife re m^ 
luchd-buanaidh, Cruiuiiichibh air 
tùs an cogal, agus ceangluibh è 
'n a * phunnanuibh chum a lof- 
gaidh-' ach cruinnichibh an crui'- 
neachd do m' f fgiobol, 

3 1 Do chuir fè amach cofamh- 
lachd eile dhoibh, ag radh, Ata 
rioghachd nèimhe cofmhuil re 
gràinne do fhiol muftaird, a ghabh 
neach agus a chuir fè 'n a f hea- 
rann. 

32 Ni is è gun amharas a 's 
lugha do na h uile \ phòr : gidheadh 
airfàsda, 's è a's mò do ?.a lui- 
bheannaibh, agus fàfuidh fè 'na 
chrann : ionpas gu'n d'thig èun- 
Iaith an aidhir, agus gu'n dean iad 
neid ann a gheugaibh. 

33 Cofamhlachd eile labhair fè 
riu, Is cofmhuil rioghachd nèimhe 
re làbhuin, a ghabh bean agus a 
dh'fholaich fi ann tri miolairibh 
mine, gus an do ghabh an t iomlan 
an làbhuin. 

34 Na nithe fin uile Jabhair 
lofa ris a' phobull am parablaibh, 
agus gun pharabla ni 'n do la- 
bhair iè riu : 

35 E>o 
* throf.iichith. f fhsbbal. 1 ios. G A I 3 

35 Do chum gu coimh-Iionadh 
an ni a dubhradh leis an fhàidh, 
ag ràdh, Fofgiaidh mi mo bheul 
am parablaibh, cuirfidh m,i 'n ceill 
nithe a bha folaicht' • o thoifeach 
antfaoghail. 

36 Ann fin chuir Iofa am pobull 
air falbh, agus chuaidh fè fteach 
do'n tigh : agus thainig a dhei- 
fciobuil d'a ionnfuidh, ag ràdh, 
Mìnich dhuinne cofamhlachd co- 
gail an f hearainn. 

37 Agus àir freagairt dha-fan, a 
dubhairt fè riu^ Àn ti a chuireas 
an fiol maith 's è Mac an duine è : 

38 'S è 'm fearann an domhan : 
agus 's è an siol maith clann na 
rioghachd : ach 's è an cogal clann 
an droch fpioraid ■: 

39 'S è an nàmhaid a chuir iad 
àn diabhol : 's è am foghmhar 
deireadh an t faoghail : agus 's 
iad na buanaicheaa na h aingil. 

40 Agus amhaiì mar a chruin- 
nichear an cogal, agus a loifgear 
le teine è ; is ann mar fin a bhi- 
theas ann deireadh an t faoghaii 
fo. 

41 Cuirfidh Mac anduine Aingil 
uaith' amach, agus tionailidh iad 
as a rioghachd na h uile nithe a 
bheir oilbheum, agus iadfan ata 
el&anamh aingidheachd ; 

42 Agus tilgidh fiad iad ann an 
àmhuinn air dearg-lafadh : ann fin 
bithidh gul agus gìofgan f hiacali. 

43 Dealruichidh na fìreanaidh 
an t ann fin mar a' ghrian, ann rio- 
ghachd an Athar fein. Ge b'è 
aig am bheil cluafa chum eifdeachd, 
eifdeadh è. 

44 A-rìs, ata rioghachd 
nèimhe cofmhuil re ionmhas air 
f'holach am fearann : ni taireis 
fhaghail, a dh'fholaich duine, a- 
gus a thaobh a ghàirdeachais air a 
ihon, dh'imthich fè agus reic fè 
na bha aige uile, agus cheannuich 
fè am fearann fin. . XtH. 

45 A-rls, is cofmhuìl rio* 
ghachd nèimh' re ceannuiche à- 
raidh, 'ta 'g' iarruidh f chlochà 
uaiile : 

46 Neach air | amas da air aon, 
neamhnuid ro-luachmhor, dh'im- 
thich fè agus reìc fè na bha aige, 
agus cheannuich fè i. 

47 A-rìs, ata rioghachd nèimhe 
cofmhuil re lion air a thilgeadh fan 
fhairge, agus a chruinnich do 
gach uile ùieòrta. iifg : 

48 Ni air dha bhi làn, do thar- 
ruing na b iafgàifidh chum na 
tràighe, agus air fuidhe dhoibh, 
chruinnich iad na b èifg mhaithe 
aun foithichibh, ach do thilg 
fiad na droch iìfg amach 

49 Is mar fin a bhitheas aira 
deireadh an t faoghàil : theid na 
h Aingil amach, agus dealuichidh 
iad na droch-dhaoine o niheafg 
nam f ìreanach ; 

50 Agus tilgidh iìad iad fan 
àmhuinn theintich : ann finn bi- 
thidh gul agus gìofgan fhiacali. 

5 1 A deir Ioia riu, 'Ndo thuig 
ilbh na nithe fo uile ? a deir fiad 
ris, Thuig, a Thighearna. 

52 Agus a dubhairt eifean riu, 
Air an àdhbhar fin gach uile fcrio- 
bhuich' ata fòghlomt' chum ric- 
ghachd nèimh', is cofmhuil è re 
fear-tighe, a bheir amach as ion- 
mhas nithe nuadh agus fean. 

53 Agus || tharladh. an uair a 
chriochnuìch lofa na parabail £o, 
gu'n d'imthich fè as fin. 

54 Agus an uair a thainig fè d'a 
dhùthaich fein, theagaifg fè iad 
'n an Sionagog, ionnas gur ghabh 
iongantas iad, agus gu'n dubhairc 
fiad, C'àit' an d'fhuair am feaj" 
fo an gliocas fo, agus na feartan 
ud? 

5 5 Nach è fo mac an t faoìr ? 
nach è ainm a mhàthar Muire ? 
nach iad a bhràithre, Seumas, a- 

gus • leagadh bunaite an domha'm, f neamhnuide prìfcid. | airmfe.ichJ. || thachaìr. M A T 

gus Iofes, agus Simon, agus Iudas ? 

56 Agus a phearaiche, nach 
'eil iad uile maille ruinn ? c'àit' 
uime fin an d'fhuair an duine 
fo na nithe ud uile ? 

57 Agus fhuair iad oilbheum 
ann. Ach a dubhairt Iofa riu, 
Ni 'm bhuil fiidh gun onoir, ach 
'n a dhùthaich fein, agus 'n a 
thigh fein. 

58 Agus nl 'n d'rinn fè mòran 
dh' oibribh curnhachdach' ann fm, 
air ion am mi-chreidimh. 

C A I B. XIV. 
I Bar'ail loraith mu thimchioll 
Chriofd, 3 C'ar foti a chudidh 
an csann a hhuntain dh'Eoin 
Baifde. 13 Chuaidh Iofa gu 
ìonad fàs'ail, 1 5 far an da 
Iheathuich fè cuigmile fear le cuig 
aranaibh, agus dà iafg. 22 Dh'im- 
thich fè air a' chuan dh'ionnfuidh 
a dheifciobul ; 34 agus air dha 
teachd air tìr aig Gennefaret, 
flilànuich fè an droir.g a bha tìnn 
le iad a bheantu'vi re h iomall 
eadaìch. 

iA 'n àm fin do chual' Ioraith 
anTetrarch cliu Iofa, 

2 Agus a dubhairt fè r'a fheir- 
bhifeachaibh, 'S è fo Eoin Baifde, 
dh'eirich fèo namarbhuibh, isuime 
fìn ataid feartan air an oibriuchadh 
leis. 

3 Oir air glacadh Eoin do Io- 
raith, cheangail fè è, agus fhjlg 
fè am priofun è air fon Herodìais, 
mna Philip a bhràthar fein, 

4 Oir a dubhairt Eoin ris, Ni'm 
bheil è dliffheach dhuit a bi as;ad. 

5 Agus an uair bu mhiann Jeis a 
chur gu bàs, bha eagal a' phobuill 
air, oir bha meas fàidh' aca air, 

6 Ach an uair a bha co'-ainm 
la-breitheloraith air a ghleidheudh, 
rinn Inghean Hei-oduiis damhfa 
'n an làthair, agus thaicin lì re h 
Ioraith. 

7 Ionnas gur gheall fè lc mìon- 
naibh, gu tiubhradh fè dh'i ge h'è 
air bith ni a dh'iarradh i. H A. 

8 Agus air dh'ifa bhi aìr a tea- 
gafg leis a màthair roimh-làimh, 
a dubhairt fi, Tabhair dhamh ann 
fo ceann Eoin Baifde air Mcìs, 

9 Agus bha 'n righ doilich : ach 
air fon a mhionn', agus na muintir 
a bha 'n an fuidh' aig biadh maille 
ris, dh'àithin fè a thabhairt d'i. 

10 Agas air cur fir marbhaidh 
uaithe, bhuin fè a cheann dh'Eoin 
annfa phriofan. 

1 1 Agus thugadh a cheann air 
mèis, agus thugadh do'nchailin è: 
agus thug ife d'a màthair e. 

12 Agus thainig adheifciobuil, 
agus thug iad a chorp leo, agus 
dh'adhlaic fiad è, agus thainig ìad 
agus dh'innis iad ftn do Iofa. 

13 An t ann do chual' Iofa 
fo, chuaidh fè as fm air luing gu 
ionad fàs'ail air leth : agus an uair 
a chual' am pobull fin, lean iad 
d'an cois è as na bailtibh. 

14 Agus air dol amach do Io- 
fa, chunnairc fò comhthional mòr, 
agus ghabh fè trùas mòr dhiubh, 
agus lìdanuich fc an droing aca bha 
eallan. 

15 Agus an uair a b'fheafcar 
è, thainig a dheifciobuil d'a ionn- 
fuidh, ag radh, 's àite fàs'ail fo, 
agus ata an t àm anois air dol 
feachad ; cuir an fluagh air falbh, 
chttm as gu'n teid iad do na bail- 
tibh, agus gu'n ceannuich fiad 
biadh dhoibh fein. 

16 Ach a dubhairt Iofa riu, 
Ch:i ruig iad a leas falbh, thu- 
gaibhfe dhoibb r'a itheadh. 

17 Agus a dubhairt fiad ris. Ni 
'm bheil againne ann fo ach cuig 
* arain, agus à'a. iafg. 

18 A dubhairt eifean riu, Thu- 
gaibh ann fo iad do m' ionnfuidhs'. 

19 Agus dh'àichin èdo'n t fluagh 
fuirìhe fios aì'r an fheur, agus 
ghlac fè na cuig arain, agus an dà 
iafg, agus air amharc dha fuas 
gu neamh, bheannuich agus bhris 
fè, agus thug fè na h arain d'a 

* builionnj^ dhei- C A I 
dheifciobluibh, àgus thug na dei- 
fciobtiil Jo 'n t fluagfa iad. 

20 Agus dli'ich iiad uile, ngus 
fhàfuicheadh iad : agus thog ìad 
làn dà-chliabh-dheug do'n bhiadh 
bhrift', a bha dh'f huighleach aca. 

21 Agus bha iadJan a dhitii 
mu thimchioll cuig mìle fear, 
thuilleadh air mnaibh àgtis air 
cloinn. 

22 Agus air ball choinjh-èignicli 
Iofa a dheifciobuil gu dol ann 
luing, agus dol roimhe do'n taoibh 
eile, gus an cuireadh eifean am 
pobull air falbh. 

23 Agus an uair do leig fè am 
pobuil uaithe, chuaidh fè fuas air 
fliabh 'n a aonar a dheanamh ùr- 
nutgh : agus an uair a bha am fea- 
fcar air teachd, bha fè ann fin 'n a, 
aonar. 

24 Ach bha an lòng fa 'n àm fin 

a' meadlion na fairge, air a tilgeadh 

a nunn 'agus a nal! leis na tou- 

naibh : oir bha a o-hacth 'n an a- 
o 

ghaidh. 

25 Agus' ann fa cheathramh 
faire do'n oidhche, chuaidh lo;'a 
d'an ionnfuidh, ag imtheachd air an 
fhairo-e. 

o 

26 Agus an uair a chunna'rc 
na deifciobuii è 'g imtheachd air 
an fhairge, bha iad air am buat- 
readh, ag radh, Is Spiorad ata 
ann: agus * ghlaodh iad amach 
le h eagal. 

27 Ach do labhair Iofa riu a'r 
ball, ag radh, Biodh mifneach 
mhaith agaibh, is mife ata ann, na 
biodh eagal cirbh. 

28 Agus fhreagair Peadar è, 
agus a dubhairt fe, A thighearna, 
ma's tu ata ann, iarr ormfa teachd 
a'd' ionnnfuidh air na h uifgea- 
chaibh. 

29 Agus a dubhairt fè, Thig. 
Agas an uair a bha Peadàr air 
teachd anuas as an luing, dh'imieh 
ie air na h uifgeachaibh, chuta 
teachd gu h lofa. 

* dh'e : gh, B. XV. 

30 Acli an uair a chunnairc ò 
a' ghaotli Ijidir, ghabh fè eap-al : 
agus an uair a thòfaich è air dol 
fuidh, do ghiaodh fè, ag radh, 
A thighearna, fòir crm, 

31 Agus air ball do fhìn Iofa a- 
mach a làmh, agus rug i'è air, agus 
a dubhairt ( fè ris, O thufa air bheag 
creidimh, c'ar ìon a bha tliu fuidh. 
amharas ? 

32 Agus au uair a diuaidh iad a 
fteach cio'n luing, choifg a' ghaoth. 

33 Ann iìu thainig iadfan a bha 
fan luing, agus rinn fiad adhradh 
dha, ag radh, Gu firinneach is tu 
Mac Dhe. 

34 Agus an uair a chuaidh iad 
do'n raoibherìe, thainig fiad gu ta- 
Jamh Gheneiaret. 

3 5 Agus an t ann do f huair iuchd 
àn àite fin fiofrachadh uime, chuir 
iad fios air feadh natìre fin ui!e air 
gach taoibh dhiubh, agus thug iad 
d'a ionnfuidh an droing fia uile a 
bha ea-iìan, 

36 Agus ghuidh iad air, gu 
feudfadh iad beantain re h iornall 
eadaich amhain : agus a' mhèud 
dhiubh 's a bhean. ihlànuicheadh 
gu h iomlan iad. 

G A I B. XV. 

3 Ata Crìofd ag cronuchadh nart 

Scriobbuicbidb agus ?iam Phai- 

rìfeacti air fon brifeadh àiiheantaf 

Dhe le Vz gnàthuchadb -fan ; 1 1 rd 

ieagafg cionnas nach h è an nì 

a theid a fteach do'n b'bsid a. 

tbrttaìlleas an duine. 2 1 Shlà- 

nuich e inghean na vina fm do 

ì/ihuinf.ir Gh&naan, 30 agits fòigh 

liomnkor eile . 32 Agui lefeachd 

aranaibh, agus beagan dti iafguil I? 

beaga, fiiafulcb fè ceithir mìlc 

fear, tbuilleadh air mnàìbh agus 

air clcijìn. 

A NN fin thaim'g fcriobhuichean 

■*■ * agus phairifich, a bhuineadh 

do Hìerufalem, gu h lofài ag 

ridh, 

2 'C'ar fon ata do dheifciobuiL 
f P ag M A T 
«g dol ann aghaidh gnàthuchadh 
lian finnfireadh ? cir ni 'n ionn- 
kid iiad an làmha ari uair a dh'i- 
theas iad arari. 

3 Ach fhreagair eifean agus a 
dubhairt fc riu, C'ar fon ata fibhfe 
ag brifcadh àithne D'he le bhur 
gnàthuchadh fein ? 

4 Oir thng Dia àiihne, ag rr»dh, 
Tabhair onoir do t athair agus do 
d'mhàthair : agas ge b'c mhallui- 
cheas athair no mhàthair, cuirthear * 
gti bàs è. 

5 Ach a deir fibhfe, Ge b'e neach 
a deir r'a athair no r'a mhàthair, 
Js tipdhlaca do'n teainpull gach ni 
leis am feuJfadh tu buannachJ 
fhaghail uamfa, 

6 Àgus hach onornich atliair no 
mhàthairj bithidb ji faòr. Mar 
iin do chuir fibhfe ann neimh-brigh 
àklinè Dhe le bhur gnàthuchadh 
fein. 

7 A ehealgoirean, is maith a rinn 
Efaias faidheadoireachd mu'r tim- 
chioll, ag radh, 

8 Ata am pobull fo à' dlùtha- 
chadh riumfa le 'm beul, agus ag 

tabhairt onoirdhamh le 'm bilibh : 
ach ata an croidliè fada 'uamr. 

9 Ach is ann an diomhaoineas a- 
taid à' deanamh adhraiJh dbamh- 
ia, à' teagaig iitheanta dHàoine nir 
fon teaeaifg-. 

io Agus air gairm an t ficigh 
dha, a dubhairt fè riu, Eiidibh a- 
gus tuigibh. 

ii Ni h è an 'ni theic a fteach. 
fa bheul a fhaluicheas an duine : 
ach ?n ni thig arnach as a' bheui, 
•'s è fo a .maluicheas an duine, 

12 Ann fin thairiig a dheifcio ■ 
buil, agus a dubhairt fiad ris, Am 
bheii fhios agadfa gur gbabh nà 
Phairifich oilbheum, taireis doibh 
na biiathra ud a chluinntin ? 

13 Ach air freagairt dhòfan a 
dubhairt fè, Gach uile phlannd' 
nach do fhuidhich m' Athair nea- 
mhaidhs', fpionthar as a bhun è. 

* t flojid (balchair. H A. 

i4.Leigibhleo : 'scinn-iuii dhali 
nan dall iaJ. Agus ma threòruicheas 
dall dall eik, tuitidh iad araon ann 
fan Jìg. 

15 Agus air freagairt Jo Phea- 
Jara Jubhairt fè ris, Mìnich Jhuinn 
an cofamhlachd fo. 

lò Agus a dubhairt Iofa, Am 
bheil fibhfe mar an ceudna gun 
tuigfe fòs ? 

17 Nach 'eil fibh a tuigfm fòs, 
ce b'è ni a theid a fteach fà bheul, 
gu'n d'cheid è fa bhrcinn, agus til- 
gear amach do'n * ghuiteir è ? 

18 Aeh na riithe fin a thig amach 
as a' bheuì, ataid a' teachd o'a 
chroidhe, agus is iau fìn a fnalui- 
cheas an duine. 

19 Oir is ann as a' chroidhe thig 
droch fmùaintidh, mortadh, adhal- 
riàrias, fbiopachas, gaJuigheachd, 
ftadhnùis bhreig', blaiipheme. 

20 Is iad fo na nithe a fhalui- 
cheas an duine : ach itheadh Ic 
Jàmhaibh gunionnlad, -j- cha faluich 
fin an Juìne. 

n Agus . air Jol Jo Iofa as fin, 
chuaidh fè gu cricchuibh Thiruis 
agas Shidoin. 

22 Agi's fèuchj thainig bean 
do m'hiìi.tir Chanaan o na crio- 
chuibh fin, agj^ghlapdh fi ris, ag 
radh, Dean tròcair orm, a Thighear- 
na, a Mhic Dhaibhi ; ata m' in- 
ghèan air a baaireadh pu troagh 
le deamhan. 

23 Ach ni'n d ? thug.eifean freagra? 
dh'i ann aon fhocal. Agus thainig 
a dheifcìobuil d'a ionnfuidh, agus 
cih'Iarr iad air, ag radh, Cuir air 
falbh i, oir ata fi glaodhaich 'n ar 
Jiaigh-ne. 

24 Ach air freàgairt dha-fan a 
dubhàirt fè, Nior chuireadh mife, 
ach gu caoraibh chaiiite thighe 
Ifraeil. 

25 'Nfia air teachd Jh'ife do rinn 
fi adhradh dhò, ag radh, A Thi- 
gheama, j cuidich leam. 

26 Ach air freagairt dha-fan a,- 
dubhairt fè, Ni 'n cdir aran na 

cloinrie 
f cho fdluxri, \ fòir orm. C A I 

cloinne a ghlacadh, agus a thil- 
geadh chum nan con. 

27 Agus a dubhairt ife, Is fior, 
a Thighearna : ach ithidh na coin 
cuid do'n ibruileacli, a thuiteas o 
bhòrd am ìnaighildiridh fein. 

28 Ann fin do fhrcagair Iofa a- 
gus a dubhairt fè ria, Ò bliean, '3 
mòr do chreidirnh : bioih dhuit 
mar istoil leat. Agus rinneadh 
a ii inghean flìn 'n uairiiu amiach, 

zg Agiiì air imtheachd do Iofa 

as fin, thainip- è iàimh re iairg-e 

. o . ° 

na Gahlee, agus an uair a cnuaidh 

fe fuas air fliabh, liiuidh è iios ann 

an iìn. 

30 Agus thainig mòr fhluagh 
d'a ionnfuidh, agus aca mailie riu 
bacaich, doiil, balbhain, daaine ciur- 
ramach, agus mòran eile, agus thilg 
iad fios aig coiaibh Iofa iad, agus 
ihlànuich ie iad : 

3 1 lonnas gur ghabh iongantas 
an iluagh, 'n uair a chunnairc iad 
na balbhain a' iabhairt, na daoine 
ciurramach flàn, na bacaich ag 
imtheachd, agus an radharc aig na 
dalkibh : agus thug fiad glòir do 
Dhia Ifraeil. 

32 Ann fin ghairm lofa a dhei- 
fciobuil d'a ionnfuidh, agus a du- 
bhairt fè\ Ataim ag gabhail truais 
do 'n t fiuagh, oir dh'fhan iad 
maille riùm anois' rè thri iàith', 
agus ni 'm bheil ni air bith aca 
r'a itheadh : agus ni 'n cuirfeam 
uam 'n an trofg iad, air eagai gu 
fannuich iad air an t flighe. 

33 Agus a deir a dheifciobuil ris, 
Cia as a gheibhmid na h uiread a 
dh'aran fan f hàfach, as bu leoir a 
fhàfuchadh flòigh co-mhòr ì 

34. Agus a deir "Tofa riu, Cia 
lion aran àtaagaibh? agus a dubhaiit 
iadfan, Seachd, agus beagan a dh'ia* 
fgaibh beaga. 

35 Agus dh'àithn è do'n t fluagh 
fuidhe fios air an iàr. 

36 Agus aìr giacadh. nan feachd 
aran agus nan iafga dha, agus 
air breìth baidheachais, do bhris fè B. XVI. 
iad, agus thug fè d'a dheifcio- 
bluibh, agus thtig na deifciobuii 
do'n t fluagh iad. 

3/ Agus dh'ith fiad uile, agus 
fhàfuicheadh iad : agus thog fiad 
do'n bhiadh bhnìl' a dh'zkugadu 
làn Iheachd cliabh. 

38 Agus bha amhuintir a dh'ith s 
ceitiiir miie fear, tiiuui.eaah air 
mnaibh agu.s ai/ clcinn. 

39 Agus air dha an iluagh a 3ei- 
geadh uaithe, ghabh fe lòag, agus 
chaiiiig fè eu criochuibh Mliao- 

o o o 

dala. 

C A I B. XVI. 

I Ata na Phairijìcht ag iarraidh 
comharthaìdh, . 6 Ata Iq/'a a' ta- 
bhairit ■> abhaidh d 'a dheijachìuibh ?nu 
thimchioll bàibhin nam Phuìrijeach 
agiis van Scdduijecch, 13 Bar'ail 
an t Jluaigh tmt thimchioli Chriojd, 
16 aidmh&ìl Pheadair uime. 21 
A>a I'q/a a' mìmh-innjèfcdh a bhais, 
23 ag crònuchadh Phcadair cis fcn 
a cbomhah kacb' uaìììi, 2.]. agus a\ 
£itr a dh' J!;icy:huibh crra-Ja;-, ler 
b'àill a l'eantuin, an crann-ccujaidh 
a gbiulan. 

GUS air teachd do na Phai- 
\ rifìchibh agus do na {Saddui- 

fichibh * 'g a bhuaireadh, dii 'iarr 

iad air comharth' a thaiibeanadh 

dhoibh o neamh. 

2 Ach air freagairt dha-ian a du- 
bhairtfè riu, An uair is feaicar è, a 
deir fìbh, Bithidh f foinionn ànn : 
oir ata an t aidhcr dearg. 

3 Agus air maidin, Bithidh àroch 
ainijjr ann an diu: oir ata an t ai- 
dheir dearg agus dorcha. A cheal- 
goirean, is aithne dhuibh breith a 
thoirt air. g-nùis an aidheir, ap-us 
nacn bhuil e 'n ccmas duibh co- 
mharthaidh nan aimfireadh a th'uìg • 

Jin? 

4 Ata ginealach aingidh agus 
adhaltranach ag iarraidh comhar- 
thaidh, agusnì'n tiubhrar comharch' 
dhoibh, achcomharth' anfhàidh Io- 
nais. Agus air dha am FàgaiL 
dh'imthich fè as Jìn. 

., 5 Agus 
* ?g cnr cathuich air, •[• deàdh-airnnr, M A T 

c Agus an trà' thainig a dhei- 
fciobuil dh'ionnfuidh na taoibh eile, 
elhi-chuimhnich iad aran a thabhairt 
i'eo. 

6 Agus a dùbhairt Tofà riu, 
Thugaibh an aire, agus * coimhea- 
duibh fibh fein o lìibhin nam Phai- 
rifeach', agus nan Eadduifeach. 

7 Agus bha iad a' feafonachadh 
eatorra fjin, ag radh, Is ann air fon 
nach d'thug firin aran lèinn. 

S Agus air tuigfin fin do lofa, a 
dubhairt fè riu, O fibhfe &ir bheag 
creidimh, c'ar fon ata fibh a' rea- 
funachadh eadruibh fein, gur ann a 
chicnn nach d'thug fibh araa le'ibh ? 

9 Nach 'eil fibh fès a' tuigiin, 
no cuimhneachadh nan cuig aran 
nan cuig mìle, agus cia lion cliabh 
a thcg fibh ? 

lo No nan feachd aran nan 
ceithir mìle, agus cia lion cliabh 
a thog fibh ? 

1 1 Cionnas nach 'eil fibh a' tuig- 
fin, nach ann mu aran a dubhairt 
mi ribh, fibh a bhi air bliur faicill o 
làibhin nam Phairifeach, agus nan 
Sadduifeach ? 

12 Ann fin do thuig iad cionnas 
nach d'iarr è orra bhi air am faicill 
o làibhin an arain, ach o theagafg 
nam Phairìfeach, agus nan Sad- 
duifeach. 

13 Agus air teachd do loa 
gu criochaibh Chefarea Philippi, 

- dh'fhedraich fè d'a dbeifciobiuibh, 
ag radh, C'o a deir daoine is mife, 
Mae an duine, ann ? 

14 Agus a 'dubhairt iadfan, J 
deìr cuid gur tu tLo'm Baifde, cuid 
Jilias, agus cuid eile Ieremias, no 
h aon do na fàidhibh. ' 

H A deir eifean riu, Ach co a 
deir fibhfe is mi ? 

16 Àgus air fxeagairt do Shimon 
Peadar a dubhairt fè, Is tuìa Criofd, 
Mac an De bheo. 

17 Agm fhreagair lofa agus a 
dubhairt fè ris, 'Sbeannuicht' thus', 
a Shimoin Bhar-Iona : oir cha 

* gleidhibh. H A. 
d'fhoillfich fuil is feoil fin duitfe, 
ach m' Athairs' ata air neamh. 

18 Agus a deirimfe riut, Gur 
tufa Peadar, agus air a' charraig fo 
togaidh mife ra' eaglais : agus cha 
tabhair gèatajdh ifrinn buaidh uirre. 

19 Agus bheir mi dhuit eo- 
chraichc rioghachd nèimh': agus ge 

-b'è ni a .chcanglas tufa air talainh, 
bithidh fè ceangaiit' air neamh ; 
agus ge b'è ni a dh'fhuaigias tufa 
air talamh, bithidh fè fuafgailt' air . 
neamh. 

20 Ann fin db'àithn fò d'a dhei- 
fciobluibh gun iad a dh'innfeadh do 
neach air bith, gur b'è fein lofa aa 
Criofd. 

21 O 'n àm fin atnach thòihich 
Iofa air a nochdfadh d'a dheifcio- 
bluibh, cionnas is eigin dha-fan dol 
fuas gu Hierufalem, agus mòran 
do nithibh fhulang o na feanoiribh, 
agus na h ard-fhagartaibh, agus na 
fcriobhuichibh, agus a bhi air a chur 
gu bàs, agus eirigh fuas a-rìs air 
an treas là, 

22 Agus do ghabhPeadar è, agus 
thòfaich fè air achmhafan a tha- 
bhairt dha, ag radh, Gu ma fada 
fi n uaitfe, a Thighearna'; cha ta- 
chair fin duitfe. 

23 Ach air tionndadh dha-fan, a 
dubhairt iè re Peadar, Im'ich air 
mo chùl, a Shatain, ]s .oilblieum 
dhamh thu : oir f ni 'm bheil do 
chion air nithibh Dhe, ach air ni- 
thibh dhaoine. 

24 Ann fin a dubhairt Iofa r'à 
dheifciobluibh, Ma's àiil le neach 
air bith teachd a'm' dhiaigh-iè, 
deanadh è àichiheunadh fein, agus^ 
togadh èaira chrann-ceufaidh, agus 
leanadh è mife. 

25 Oir ge b'è neach ler b'àill 
anam a ghleidheadh, caillidh fè è ; 
agus ge b'e neach a chailleas a- 
ram air mo fgàth-fa, gheibh fè è. 

26 Oir creud an tairbh' ata ann 
do dhuine, ge do chofnadh è an 
faoghal uile, agus anam fein a chall ? 

no 
f ni 'm bhcil agad fjptis (3p- C A l l 

no creud 5 a' * mhalairt a bheir 
duine air fon anma ? 

27 Oir thig Mac an duine ann an 
giòir Athar, maille r'a Ainglibh ; 
agus ann fin bheir fè cio ^ach neach 
a reir a ghi.-;omhartha. 

28 Ga cieimhin a deirim ribh, 
Gu bheil cuid do'n droing ata 'n 
aa feafamh ann fo, nach blais bàs, 
gus a;n faic iad Mac an duine a' 
teachdann a rioghachd tein. 

C A 1 B. XVII. 

I Jtharachadh agus deah-achadh cruth'' 

lofa : 14 ata fì a' jlanuckadh an 

leinibh aìr an raibh an tuitcamas, 

2 2 ag innjiadh fhulangais rzimh- 

laimh, 24 agus ag iocadh na cife. 

J\ Gus 'n diaigh ihea làith', ghabh 

J~ \ Io<a Peaclar, agus Seumas, a- 

gus Eoin a bhràthair, agus threò- 

ruichfè iad air leth gu fliabh àrd', 

2 Agus dh'atharaìcheadh a chruth 
'n an Jàthair, agus dhealraicu a- 
ghaidh mar a' ghrian, agus rin- 
neadh eadach geal mar an folus. 

3 Agus fèuch, f do thaifbeanadh 
dhoibh Maois agus Elias a' co- 
mhradh ris. 

4 Ann iin air freagairt do Phea- 
dar, a dubhairt fè re h Tofa, A 
Thighearna, is maith dhuinn' bhi 'n 
fo : ma's ài'I leatfa, deanamaid tri 
% pàilliunaidh ann fo; h aon dhuit- 
ie, h aon do Mhaois, agus a h aon 
do Elias. 

5 Air dha bhi fòs a' labhairt, 
fèuch, do thilg nèul ibilìfeach fgà ile 
crra : agus fèuch, guth as a' nèul, 
ag radh, So mo Mhac gràdhachs', 
ann am bhuil mo làn toil ; eifdibh 
ris. 

6 Agus an uair a chuala na dei- 
fciobnilyo, thuitiad air an aghaidh, 
agus ghabh iad eagal ro-mhòr. 

7 Agus thainig Iofa agus bhean 
è riu, agus a dubhairt fè, Eir'ibh, 
agus na biodh eagal oirbh. 

8 Agus air dhoibhs' an fùile a 
thogbhail fuas, ni' m fac' iad neach 
air bith, ach lofa 'n a aonar. 

* ionjlait. f dh'fhoilificheadh. | botlwn. XVII. 

9 Agus ann àm dhoibh teachd 
anuas o 'n bheinn, thug lofa àithne 
theann dhoibh, ag radh, Na inn- 
fibh do neach air bith a ni a 
dh'fhoillficheaih dhuibh, gus an 
eirich Mac an duine a-rìs o na 
marbhaibh. 

10 Agùs dh'fhèoraich a dhei- 
fciobuil dhe', ag radh, C'ar fon ma 
feadh a deir na fcriobhuichean, gur 
eigin Elias a theacKd air tùs ? 

1 1 Agus air fceagairt do lofa a 
dubhairt fè'riu, Thig Elias gu fìrin- 
neach air tùs, agus aifigidh fè na 
h uile nithe : 

12 Ach a deirimfe ribh, Gu'n 
d'thainig Elias a cheana, agus cha 
d'aithnich fiad è, ach rinn fiad gach 
ni bu toil leo ris : is ann mar fin 
mar an ceudna a dh'fhuìaingeas 
Mac an duine uatha. 

13 Ann fin do thuig na deifcio- 
buil gur b'ann nm Eoin Baifd' a la- 
bhair fè riu. 

14 Agus an uair a thainig fiad 
chum a' choi'-tbionail, chuaidh 
duine àraidh d'a ionnfuidh, a' tui- 
team air a ehlùinibhdha, aeus ae 
radh, 

15 A Thighearna, dean tròcair 
air mo mhac, oir ata fè gu tinn leis 
an || tuitimeas, agus is mòr an cràdh 
ata fè a' fulang : oir ata fè gu mi- 
nic a' tuitearn ian teine, agus gu 
tric fan uifge. 

1 6 Agus thug rni è dh'ionnfuidh do 
dheifciobul, agus cha b'urradh iad 
a leigheas. 

17 Agus air freagairt do Iofa a 
dubhàirt fè, A ghinealaich neimh- 
chreidich, agus chrofda, cia f had' 
a bhitheas mi ma-ille ribh ? cia fhad' 
a dh'fhuiaingeas mi ubh ? tluigaibh 
a 'm' ionnfuidhs' ann fo è, 

18 Agus do chronuich Iofa an 
deamhan, agus dh'irnthich fè as : 
agus fhìànmcheadh an leunabh o 
'n uair fin amach. 

1 9 Ann fìn air teachd do na deifcio- 
bluibh chum Iofa fa leth, a du- 

bhairt 
|| guin na rc. M A T 
bhairt fiad, C'ar fon nach b'urradh 
iinne a thilgeadh amach ? 

20 Agus a dubhairt lofa riu, Air 
fon bhur mi-chreidimh : oir gu 
fìrinneach a deirim ribh, Nam 
biodh aguibh creidimh mar ghràinne 
muilaird, deireadh fibh ris a' bheinn 
ib, Atharuich as fin ann fùd, agus 
dh'atharmcheadh i; agus.ni 'mbioah 
ni air bith ea-comafach dhujbh. 

2 1 Gidheadh, ni 'n d'theid a' ghnè 
fo amach, ach le h ìirnuigh agus le 
trofgadh. 

22 Agus am feadh a bha iad a' 
fantain ann fa Ghalilee, a dubhairt 
lofa riu, Bithidh Mac an duine air 
a bhrarh thairis do làmhaibh 
dhaoine : 

21, Agus marbhaibh fiad è, ach 
an treas là eir'idh fè : Agus bha 
iadfan ro-bhrònach. 

24. Agus air teachd dhoibh do 
Chapernaum, thainig luchd togbhail 
na cìfe gu Peadar, agus a dubhairt 
fiad ris, Nach bhuil bhur maighif- 
dirfe 'g iocadh na cìfe? 

25 A deir eifean, Ata. Agus an 
uair a chuaidh fe iteach do'n'tigh, 
do labhair Iofa ris air tùs, ag radh, 
cheud i do bhar'ails', a Shimoin ? 
cia uaith' ata righridh na talmhain 
togbhail * càin no cìfe ? 'N ann o 
'n cloinn fein, no o choigreachaibh? 

26 A deir Peadar ris, O choi- 
greachaibh. A dubhairt Iofa ris-fin, 
Air an àdhbhar fin ata a' chlann 
faor. 

27 Gidheadh, chum nach tuga^ 
maid oilbheum dhoibh, imthich-fe 
chum na fairge, agus tilg dubhan 
ìnnte, agus tog anceud iafg athig a- 
nios: agus air fofgladh a bheoil duit, 
gheibh thu bonn airgid : fin ghabh, 
agus tabhair dhoibh air mo fhon-fa, 
agus air do fhon fein. 

CAIB, XVIII. 
1 Ata Criofd a' toirt atthne d'a dhei- 
fciob/uibh bhì . umhal agus neimh- 
chronail, 7 oilbheum ajheachnadh, a- 
gus gun iad a dheauamh t'àir air 
cloirin bhìg : 1 5 ata e 'g an tea- gearraidh no duìliilne a H A. 

gafg cionnas is coir dhttinn buntain 
r'ar braithribh, o.n uair a bheir 
iad oilbheum dhuinn, 21 agus cia 
minic bu choir dhuìnn maithcamhnas 
a thoirt dhoibh ; 23»/ ata J ì a 
imneacbadh le cofamhlacbd ' an righ, a 
ghabh cunntas d'a jhearbhanta:bh, 
32 a?us a rinn peanas airjin nach 
■ do nochd trocair d'a choi' -Jheirbhi- 
Jèachfein. 

f\ NN fan àm fin fein thainig na 
J \ deifciobuil chum lofa, ag radh, 
Coa'smò annanrioghachd Nèimif? 

2 Agus air do lofa leanabh beag 
a ghairm chuige, chuir fè 'n am 
meadhon è, 

3 Agus a dubhairt fè, Gu f irin- 
neach a deirim ribh, Mur iompoi- 
chear fibh, agus mur bi fibh mar 
leanbana, nach d'theid fibh a iteach 
do rioghachd Nèimh'. 

4 Air an àdhbhar fin ge b'è 
dh'iflicheas è feinmar an leanban fo, 
's è fin fein a's mò ann an rio- 
ghachd Nèimhe. 

5 Agus p-e b'è ghabhas aon lean- 
ban d'a leithid ìb ann ara ainm- 
fe, gabliuidh fè mife. 

6 Ach ge b'è neach a bheir 
oilbheum dh'aon neach do'n mhuin- 
tir bhig fo ata creidfin annam-fa, 
b'fhearr dha gu 'm biodh cloch 
mhuilinn air a crochadh r'a mhui- 
neal, agus gu 'm biodh è air a 
bhàthadh ann an doimhne nafairge. 

7 Is an-aoibhinn do'n t faoghal air 
fon oilbheimean : oir is eigin do 
oilbheimibh teachd: ach is an- 
aoibhinn do'n duine fin tre 'n d'thig 
an t oilbheum, 

8 Uime fin ma bheir do làmh 
no do chos àdhbhar -\ oilbheim 
dhuit, gearr dhiot iad, agus tilg 
uait iad: is fearr dhuit dol a fieach 
do'n bheatha air leth chois no air 
leth làimh, na dà làimh no dà chois 
a bhi agad, is tu bhi air do thil- 
geadh ann fan teine fhiorruidh. 

o Agus ma bheirdo Ihùil àdhbhar 

oilbheim dhuit, fpion afad i, agus 

tilg aait i : is fearr dhuit doi a fteach 

• chmn 

| tuiflidh, CAIB. 
chum na beatha air leth fhùil, na 
dà fhùil a bhi agad agus thu bhi 
air do thilgeacìh ann an teineifrinn. 
to Thugaibh an aire nach dean 
fibh tarèuis air aon neach do'n 
mbuintir bhig fo ; oir a deirimfe 
ribh, gu bhuil an Aingil-fm aimeamh 
a' faicfin a ghnith gnuis m' Athar- 
fa, ata air neamh. 

1 1 Oir thainig JVJac an duine 
a fhàbhaladh àn ni fin a bha caillte. 

1 2 Creud is bar'ail dhuibhfe ? ma 
bhitheas aig duine ceud caora, agus 
gu'n d'theid a h aon diubh air fea- 
charan, nach fàg fè na naoi'-caoi- 
rich-dheug agus ceithir fichid, a- 
gus nach d'theid fe air feadh nam 
beann, dh'iarruidh na caoracb a 
chuaidh air fcacharan ? 

13 Agus ma tharlas da gu'm 
fuigh fè i, gu deimhin a deirim 
ribh, Gu'n dean £e tuiileadh gàir- 
deachais air fon nà caoracb ftu, na air 
fon~ nan naoi'-caqrach-dhedg agus 
eeithir fichid, nach deachuidh air 
feacharan. , 

14 Mar an ceudna, ni h è toil 
bhur 'n Athars' ata air neamh, gu'n 
rachadh aon neach dffi'n mhuintir 
bhig fo a chail. 

i) Tuilleadh eile, Ma phea- 
cuicheas do bhràthair a'd' aghaidh, 
imthich agus * innis a lochd dha 
eidir thu fein agus cifean amhàin : 
ma dh'eifdeas è ■ riut, chofainn thu 
do bhràthair. 

1 6 Ach mar eifd fè riut, tabhair 
leat a h aon no dias eile, chum gu 'm 
bi f gach ni air-a dheanamh fe-af- 
mhach am beul dias no triur a 
dh'fhia'nuifibh. 

17 Agus ma dhiultas {-è iadfan 
eifdeachd, innis don eaglais è : ach 
ma dhi-ultas è 'n ea-?lais eifdeachd, 
biodh è dhuit mar Gheintileach, a- 
gus mar phùibliocanach. 

j3 Gu deirahin a deirim ribh, 
Ge b'è air bith nithe cheanglas 
fibhfe air talamh., bithidh fiad cean- 
gailt' air neamh : agus ge'b'è air 
bith nithe dh'fhuaifgieas fibhfe air 

* dearEhi. f> a chùis ui'eair adeanamb. xvn'i. 

talamh, bithidh fiad fualgailt' aìr 
neamh. 

19 A-rìs a deirim ribh, Ma 
chòirdeas dias aguibh air talamh, 
mu tlìimchioll aon ni a dh'iarra? 
iad, nithearyo dhoibh le m' Athairs' 
ata air neamh. 

20 Oir ge b'è àit' am bhuil dias 
no triur air an cruinneachadh ann 
cionn a chèile a'm' ainmfe, ata mife 
ann fin 'n am meadhon. 

21 Air dol do Pheadar d"a ionn- 
fuidh fan àm firi, a dubhairt fè, A 
Thighearna, cia minic a pheacui- 
cheas mo bhràthair a'm' aghaidh, 
agus a mhaitheas mi dha ? An ann 
gu ruig an feachdinha' uair ? 

22 A deir lofa ris, Ni abram 
riut, gus an feachdmha' uair: ach, 
gu deich agus tri fichid feachd uaire. 

23 Air an adhbhar fin is cof- 
mhuil rioghachd Nèimh' re righ à~ 
raidh, ler b'àill cunntas a dheanamh 
r'a meirbhifeachaibn. 

24. Agus an uair a thòfaich fè air 
cunntas a dheanamh, thugadh a h aon 
d'a ionnfuidh air anraibh aige deich 
mìle talanna. 

25 Ach do bhri' nach raibh 
aige ni Ieis an deanadh è dioladh, 
àh'àithin a thighearn' è fein, agus a 
bhean, agus a chlann, agus gach 
uile nithe bha aig' a reiceadh, agus 
dioladh a dheanamh. 

26 Air an àdhbhar fin do thuit 
an feirbhifeach fin fìos, agus rinn fè 
umhlachd dha, ag radh, A Thi- 
ghearna, de.an foighidin rium, a- 
gus iocaidh mi diiuit an t iomlan, 

27 Ann iin air do thighearna an 
òglaoich fin truas mòr a ghabhail 
ris, leig fè a chead da, agus mhaith 
fè na fiacha dha. 

28 Achair dol do'n t feirbhifeach 
fin fein amach, fhuair ò h aon d'a 
choi'-fhejrbhifeachaibh, air an raibh 
aige ceud pegh-inn : agus air dha 
làmh a chur ann,rug fè air fcornacii 
air, ag radh, loc dhamh na bimil 
a^arn òti, 

o 

29 Agiis M A T 

29 Agus air tuiteam d'a choi'- 
fbeirbhifeach fios aig a chofaibh, 
ghuidh fe air, ag radh, Dean foi • 
ghidin rium, agus iocfuidh mi an 
t iomlan duit. 

30 Agus nior b'àill leifin ,fìn : 
ach air iintheachd dha do thilg fè 
am prìofun è, gus an iocaxih fè na 
fiacha. 

3 1 Agus an uair a chunnairc a 
choi'-fheiibhifich-fin na nithe do 
rinneadh, bha iad ro-dhoilich, agus 
thainig iad, agus dh'fhoilliich iad 
d'an tighearna gach ni a rinneadh. 

32 Ann fin air d'a thighearn' a 
ghairm, a dubhairtfè ris, A dhroch 
iheirbhifich, mhaith mediiuit na tìa- 
cha ud uile, do bari' gu'n do chuir 
thu impidh orm : 

33' Nach bu chòir dhuitfe mar an 
ceudna tròcair a dheanamh air do 
choi'-iheirbhifeach fein, amhail mar 
a rinn mife tròcair ortfa ? 

34 Agus air gabhail feirge d'a 
thighearna, thug fè do na ceufa- 
doiribh è, gus an iocadh fè f hiacha 
uile dha. 

35 Agus màr fin do ni m' Athair 
neamhuidh ribhfe, mur rnaith gach 
aon a?uibh o bhur croidhibh d'a 
bhràthairan cionta. 

C A I B. XJX. 

2 Ata Crirfi d Jlàmicbadh na muintìr 

a bba lìnn, 3 a freagairt nam Pbai- 

rifcach mu tbnnchioll dealuchaidh, 

10 d nochdfadh cuin ata am pb- 

fadh feuma.il : 13^ gabhaìl re 

cloinn bhig : 1 6 ag tea'gajg a:-i oga- 

jtaìch cicnnas a dhfheudas e d bhea* 

iha Jhuihain fbaghail, agiu a'bhi 

fbirfei 23 ag innfeaàb d' a dheifcio- 

ùluibh co cbruaidh is ata e aìr duine 

jaìbkir dol a feach do rioghachd 

Dbe : 27 agus d gealtuin luigheachd 

dhoibhfìn a thrcig na h uile ?:ithe 

agiis a lean eifean. 

GUS *' tharladh, an uair a chrio- 

chnuich lofa na briathra-fa, 

?u'n d' imthich fè o'n Ghalilee, a- 

gus thainig fè gu criochaibh ludea, 

air an taobh thall do lordan : 

* iha.cLair. H A. 

2 Agus do lean fluagh mòr è, agus 
fhlànaich fè iad ann iin. 

3 Thainig na Phaififich mar an 
ceudna d'a ìonnfuidh, 'g a bhuai- 
readh, agus agradh ris, Arn bheil 
è ceaduicht' do dhuine a bhean a 
chur uaith' air gach uile àdhbhar ? 

4 Agus air freagairt dha-ian a du- 
bhairt fè riu, Nach do leugh fibh, 
An ti a rinn air tùs iad, gu'nd'rinn 
fè iad fear agus bean ? 

5 Agus adubhairt ie, Air an àdh- 
bhar fo fagaidh duine athair ajus a 
mhàtiiair, agus dlùth-leanuidh fèr'a 
mhnaoi : agus bithidh fiad araon 
'n an aon fheoil. 

6 Air an àdhbhar fin cha dias iad 
ni's mò, achaon fheoil. Uirne fia 
an ni do cheang;ail Dia, na fgaoi- 
leadh dume. 

7 A dubhairt fiad ris, C'ar fon ma 
feadh a dh'àithn Maois litir-dhea- 
luich a thabhairt a/Si, agus a cur 
air falbh ? 

8 A deir eifean riu, Dh'fhulaing 
Maois dhuibhfe air fon cruais bhur 
croidhe, bhur mnài a chur uaibh : 
ach ni 'n- raibh è mar fìn o thùs. 

9 Agus a deirimfe ribh, Ge b'ò 
chuireas uaithe a bhcan, ach air fon 
firiopachais, agus a phòfas btan 
eile, ata fè deanamh adhaltranais : 
agus ge b'è neach a phòfas ife do 
chuireadh air falbh, ata fè deanamh 
adhaltranais. 

10 A deir a dheifciobuil ris, 
Ma's è firi cor an fhiì >'a mhnaoì, 
ni 'm bhuil am pòfaih makh r'a 
dheanamh. 

11 Ach a dubhairt eifean riu, Ni 
'm bhuil gach uile dhaoine coma- 
fach air a' chainnt io a ghabhail, 
•J- faor uatha-fan d' an d'thugadh è. 

12 Oir ata cuid 'n an cailteana- 
chaibh a rugadh mar fin o bhrainn 
am màthar : agus atacuid dì chaiil- 
teanachaibh ann, a rinneadii 'n an 
caillteanachaibh le daoinibh: agus 
ata caillteanaich ann, a rinn iad 
fein 'n an caillteanachaibh air fon 
rioo-hachd nèimh'. Geb'è ntnch ata 

comafach 
f aehìadfan d'àn d'thvigadh è. C A I 

comafach air a ghabhail chuìge, ga« 
bhadh fè è . 

13 Ann fin thugadh clann bheag 
d'a ionnfuidh, churn gu cuireadh 
fè a !àmha orra, agùs gu'n dea 
nadh è ùrnuigh \ agus chronuich na 
deifciobuil iad. 

14 Ach a dubhairt Iofa, Fulain- 
gibh do na leanbaibh, agus nà ba- 
caibh dhiubhteachd a'm' ionniuidh : 
oir is ann d'an leithidibh fin atà rio- 
ghachd Nèimh'. 

15 Agus taireis da a làmhaa chùr 
Grra, dh'imthich fè as fin. 

16 Agus feuch, thainig neach 
agus a dubhairt fè ris, A mhaighif- 
dir mhaith, creud an ni maith a 
dheanam chum gu fuigheam a' bhea- 
tha mhairtheana.h ? 

17 Agùs a dubhairt eifean ris, 
Creud fa 'n goireànn tu mife maith ? 
ni 'm bhuil aon neach maith ach a 
h aon, eadbo'n Dia : àch niu's àill 
leat dol a fteàch chum nà beatha^ 
Coimhid nà h àitheanta. 

1 3 A deir eifean ris, Cìa iad ? a- 

fus a dubhàirt Ioià, Na dean mar- 
hadh, Na dean adhaltranas, Na 
dean goid, Na tog fiàdhnùi^ bhrèig', 

19 Tabhair onoir do t athair, a- 
gusdo d'mhàthair: agus; Gràdhaich 
do choimhearfnach mar thu fein. 

20 A deir an t ògaiiach ris, Do. 
choimhid' mi na nithe fin uile o m' 
òige fuà3: creud ata dh'uireafbhuìdh 
orm fbs? 

zi À dubhairt Iofa ris, Ma'sàill 
leatbhicoimhliont', im'ich agus reic 
na bhuil agad, agus tabhàir ùo na 
boch-duibh e', agus ghèibh thu 
ionmhas aìf neamh : agus thig, à- 
gus leàn mife. 

22 Ach an uair a chual' an t ò- 
ganach na briathra fin, dh'f hàlbh è 

.gu bròna.h: oir bha mòr-fhaibhrios 

23 Ann fin a d^bhairt Iofà r'a 
dheifciobluibh, Gu fìrinneach a dei- 
rim ribh, gu bnuil à cruaidh air 
duine faibhir dol a iteach do rio- 
ghachd Nèimh'. B. XX. 

24 Agùsà-rìsa dèirim ribh, Gui? 
ufàdh do'n chàmhail dol tre chro 
nà fnàthuid', na do dhuine faibhir 
dol a fteach do rioghachd Dhe. 

25 Agus air cluinntinyo d'a dhei. 
fciobluibh, ghabh iongnadh mòr 
iad, àg radh, Cia è ma fèadh ari 
neaeh a dh'f hèudas a bhi air a fhà- 
bhaladh? 

26 Ach air amharc do lofa orra, 
a dubhairt fè riu, Do dhaoinibh a- 
ta fò ea-comafach, ach do Dhia ata 
na h uile nithe comafach. 

27 Ann fin do fhfeagair Peadar, 
agus a dubhairt fè ris, Fèuch, do 
thrèig fihne p;ach uile nithe, agus 
lean finn thufa ; àir an àdhbhar 
fin cr. j ud a gheìbh finn ? 

28 Agus a dubhairt Jofa riu, Gu 
deimhir, a deirim ribh, fibhfe a lean 
mife ann fan ath-ghineamhuin, 'n. 
trà' fhuidheas Mac au duine air 
caithir a ghlòire fein, gu'n fuidh 
fibhfe niaran ceudna air dà-chaithir- 
dheug, a' tàbhairt breith' air dà- 
threibh-dhedg Ifraeil. 

29 Agus ge b'è neach a thrèig 
tighe, no bràithre, no pearaiche, 
no Athair, no Màthàir, no bean- 
phofda, no clann, no fearann ai'r 
fgàth m'ainmfe, gheibh ie a' cheud 
uiread,agus a' bheathà mhairthea- 
nach maroighreachd. 

30 Ach atà mòran air thoifeach^ 
a bLichi as air dheiresdh : agus air 
dheireadh, a hhitheas air thoifeach. 

C A I B. XX. 
I Ata Criofd, le cqfamhlachd air à 
ghabhaìl c luchd facithreàch' ann 
an garadh fìona, a 'dearbhadh nach 
'eil Dìa fui fhiachaibh do dbuiìi air 
hith ; 17 ag roimh-innfeadh a bbàis; 
20 leis a f/jreagradn do tnhàthair 
'clqinne Shtbedee, ag teagajg d'd 
dh. ìjciqhluìbh bhi umhal; 30 agus ag~ 
iabbairt an radhairc do dhias dhall.- 

C\ I R Ì3 cefmhuil rioghachd 
/Nèimh' refear-tighe,achuaidh 
amach moch air mhaidin a thuaraf- 
diachadh luchd oibre d'a ghàradK 
fìona. 

E f 2 Agus M A T 

1 Agus taireis àa còrdadh ris an 
luchd oibre air phegbinn Romha- 
naicb fan là, chuir fè g' a ghàradh 
fìona iad. 

3 Agus air dol amach dha tivn- 
chioll na tr-as uaire, chunnairc fè 
droing eile 'n an fealamh diomha 
nach air a' mhargadh, 

4 Agus a dubhairt fè riu, Im'i- 
chibhfe mar an ceudna do'n ghà- 
radh fhìona, aj^us ge b'è ni a bhi- 
theas ceart, bheir mi dhuibh è. 
Agus dh'imich fiad. 

5 Air dol amach dha a-rìs tim- 
chiolì na feathadh agus na nao- 
thadh uair', rinn fè mar an ceudna. 

6 Agus air dol amach dha mu 
thimchioil na h aon-uair-deug, 
fhuair fc dream eile 'n an feafamh 
diomhanach, agus a deir fè riu, 
C'ar fon ata fibh 'n ar feafamh ann 
fo feadh an là diomhanach ? 

7 A deir fiad ris, Chionn nach 
do thuarafdaluich duine air bith 
fmn. A deir fè riu, Im'ichibhfe mar 
an ceudna do'n ghàradh fhìona, 
arrus ge b'è ni ata ceart, gheibh 
iibh è. 

8 Agus air teachd do 'n fhea- 
icar, a deir tighearn' a' ghàraidh 
fhìona fm r'a ftiobhard, Gairm an 
Juchd oibre, agus tabhairdlioibh an 
tuarafdal, ag tòifeacheadh o 'n 
droing a thahiig fa dheireadh ,gu 
ruig na ceud daoine. 

9 Agu air teachd dhoibhfm a 
thuarafdaluickeadb mtì thimchioll 
na h acn-uair-deug, fhuair gach 
duine dhiubh peghmn. 

io Ach air teachd do'n cheud 
dream, ihaoil iad-fa gu 'm fui- 
gheadh iad ni bu mhò, ach fhuair 
gach aon diubh mar an ceudna 
peghinn. 

11 Agus air dhoibh fhaghaii, 
rinn fiad monmhor ann aghaidh 
ihir-an-tighe, 

12 Ag radh, An dream fin a 
thainig fa dheireadhj ni 'a d'rian H' h. 
fiad obair ach aon uair, agus * chuìe 
thu'iad ann coimh-meas ruinne, a 
dh'iomchair uallach agus teas ?,n 
ìh. 

ig. ^ch air freagairt dha-fan, a 
dubhairt fò re fear ahiubh, A 
charaid,ni 'm bhuileam a' deanamh 
eacoir ort : nach do choirdthurium 
air pheù,hinn ? 

14 T'og leatdo chuid fein, agus 
im'ich romhad : 's i mo thoils' a 
thabhairt do'n ti fo a thaìnig fa 
dheireadh, mar a thug ìiii dhuitfe. 

1 5 Nach 'eil è ceaduichte dhamh- 
fa an ni a's toil leam a dheanamh 
re m' chuid fein ? am bheil do 
fhùils' olc, air fon gu bhuil mife 
maith ? 

16 Is mar fin bithidh an droing 
dheireannach air thoifeach, agus an 
droing atd air tnoifeach air dhei- 
readh : oir ata mòran air an gairm, 
ach beag air an tagha'. 

17 Agus ag dol do Iofa fuas 
gu Hierufalem, thug fè an dà- 
dheifciobul-deug leis fa leth ann 
fan t fiighe, agus a dubhairt fè 
riu, 

iS Fèuch, ata finn a' dol fuas 
gu Hieruialem, agus bithidh Mac 
an duine air a bhrath' thairis do 
na h àrd-fhagartaibh, agus do na 
fcriobhuichibh, agus dìtidh iad 
chum bàis è, 

19 Agus bheir fiad thairis è do 
na Geintileachaibh chum fanoid a 
dheanamh air, agus chum 4 fgiur- 
fadh, agus a cheufadh : agus an 
treas là eir'idh fè a-rìs. 

20 Ann fm thainig d'a ionn- 
fuidh màthair cloinne Shebedee, 
maiIJe r'a mic, a' tabhairt onoir 
dha, agus ag iarruidh ni àraidh air. 

21 A^us a dubhairt eifean ria, 
Creud a b'àill Jeat ? a deir fi ris, 
f Abair gu 'n fuidh iad fo mo 
dhias mhac, fear<7c^airdo làimh 
dheis, agus fear eiie air do Jàimh 
chli, a' d' riog;hachd. 

22 Ach 
* rÌDn Cii iad ionsnn a^as hnne. f deonuich, C.A I 

22 Ach air freagairt do lofa, a 
dubhairt fè, Ni 'm bheil fhios a- 
gaibh crcud ata fibh ag iarruìdh. 
Am bhuil fibh comafach airachu- 
pan fin òl a dh'òlas mife, agus a 
bhi air bhur baiide' Ieis a' bhaif- 
deadh leis am baifdear mife ? A 
deir fiad vis, Ata fmn comafach. 

23 Agus a deir eifeanriu, Oluidh 
fibh gu deimhin do'ra chupan-faj 
agus baifdear fibh leisa' bhaifdeadh 
leis am baifdear mife : ach fnidhe 
air ino làimh dheis, agus chli, ni 
'n leamfa fin a thabhairt, - ach 
bheirthear è do'n dream d' am bhuil 
fè air ull'uchadh le m' athair-fe. 

24 Agus air ciuinntin fo do'n 
deichnear cils, bha diom aca ris an 
dias bhràithribh. 

25 Agus air an gairm do lofa 
d'a ionnfuidh a dubhairt fc. Ata 
f hios agaibh gu bhuil aig prionn- 
faibh nau cinneach tighearnas orra, 
agus gu bhuil aig an daoinibh 
mòra fmachd orra. 

26 Ach ni mar fin a bhitheas è 
? n ar meafg-fa : ach ge b'è neach 
ler b'àill a bhi mòr 'n ar meàfg, 
biodh è dhuibh 'n a fhear-frithea- 
laidh. 

27 Agus ge air bilh ler b'àill 
toifeach a bhi aige ann bhur meafg, 
b.iodh eifean 'n a ihearbhant dhuibh. 

28 Amhail mar nach d'thainig 
Mac an duine chum p'u'n deantadh 
fntnealadh dha, ach a dheanamh 
frithealaidh, agus a thabhairt an- 
ma fein mar eiiic air fon mhòrain. 

29 Agus ag dol amach dhoibh 
a Iericho, do lean fluàgh mòr è. 

30 Agus fèuch, dias do dhaoi- 
nibh dalla, a bha 'n an fuidhe re 
taoibh na fiighe, air dhoibh a 
chluinntin gu 'n raibh Iofa a' dol 
feachad, do ghlaodh fiacl, ag radh, 
Dean tròcair oirne, a Thighearna, 
a Mhic DhaibhL 

31 Agus chronuich an fluàgh 
hà, chum gu'm biodh iad 'n ah B. XXI. 
tofd: ach is mòid'a ghlaodh iadfan, 
ag radh, Dean tròcair oirn , a Thigh- 
earna, a Mhic Dhaibhi. 

32 Agus air' feafamh ào lofa, 
ghairm fè iad, agus a dubhairt fè, 
Creud is àill leibh mife a dhea- 
namh dhuibh ? 

33 A deir iadfan ris, A Thigh- 
earna, ar fùile bhi air am fofgladh. 

3 4 Asus ^habh Iofa truas dhiubh, 
agus bhean è r'an fùilibh : agus 
air ball thainig radharc d'an 
fùilibh, agus lèan ftad è. 

C A I B. XXI. 

I Ata \lofa a' inarcackd gu Hieru- 

falsm air « al, 12 ag tilgeadh 

amach on luchd reic agus cean- 

r.uigheachd as an t'eampulì, 17 

«' ?):alluchadh a J chroinn fhìge, 

23 ag cu'r nan fagarf agus 

nan feanoiridh 'n an tofd, 28 

agus g an crojiuchaah le cofanth- 

lachd a gkabhadh dhias mkac, 

33 agus 'Jrtuàfh, a mìiarhh an 

droing a chuireadh cfan ionnfuidh. 

J\ GUS an uair a dhruid iad re 

L~\ Hierufalem, agus a thainig 

iad gu Betphage, gu fiiabh nan 

oluidh', ann fm chuir Iofa dia's d'a 

dheifciobluibh uaithe, 

2 Ag radh riu, R.achaibh do'n 
bhaiie ata thall fa'r comhair, a- 
gus air ball gheibh fibh afal cean- 
gailt' ann, agus * loth' f 'n a 
fochair : fuafglaibh, agus thugaibh 
a'm'ionnfuidhs' iad. 

2 Agus ma labhras aon duine 
ni air bith ribh, abraibh, Gubhuil 
feum aigan Tighearna crra ; agus 
cuiridh fè uaithe air bail iad. 

4 Rinheadh na nithe fo uiie, 
clit.rn gu 'n coimh-lionadh an ni a 
dubhràdh lcis an f hàidh, ag radh, 

5 Innììblì do inghin Shioin,Kèuch, 

ata do Rip'h ao: teachd a'd' ionn- 

... 
ihidh, gu ciuin, is è 'n a ihuidhe aìr 

rnum aiail, as;us air t fearrach 

màc na h àfaii. 

6 Agus dh'imich na deifciobuil, 

agus. 
* fearrach, -J- maiiìe ria. f lothaldlj.. M A T 
agus rinn fiad mar a dh'àithin Iola 
dhoibh, 

7 Agus thug iad an t afal agus 
an fearrach leo, agus chuir iad an 
eadach orra, agus chuir iad eifean 
'n a {huidh' air a' mhuin. 

8 Agus fgaoil mòr fhluagh an 
eadach air an tflighe; agusghearr 
droing eile geuga do chrannaibh, 
agus leag iad air an t flighe ìad. 

9 Agus thog an fluagh a bha 
roimhe agus 'n a dhiaigh * gàir, ag 
radh, Hofanna do Mhac Dhaibht : 
is beannuicht' an Ti a thig ann 
ainm an Tighearna, hofanna ann 
fna h àrdaibh. 

io Agus air dol dha-fan a fìeach 
do HierufaJem, f chrathadh \ am 
baile uile, ag radh, Co è fo? 

11 Agus a dubhairt an fluagh, 
Js è fo Iofa am fàidh o Nafaret na 
Galilee. 

12 Agus chuaidh Iofa a fteach 
do theampull De, agus thilg fè a- 
mach iadfan uile a bha reic' agus a' 
ceannach' ann fan teampull, agus 
thilg fè buird luchd || malairt an 
airgid thairis, agus caithriche luchd 
reiceadh nan colman. 

1 3 Agus a dubhairt fè riu, Ata 
è fcriobht', Goirthear tigh ùrnuigh 
do 'm theach-ia, ach rinn fibhfe 
'n a ihlochd mheirleach è. 

14 Agus thainig na doill agus 
na bacaich d'a ionnfuidh ann fan 
teampull, agus flilànuich fè iad. 

1 5 Agus an uair a chunnairc 
na h àrd-fhagairtean agtis na fcrio- 
bhuichean na gniomhartha ion- 
S.antach a rinn fè, a^us a' chlann 
a' glaodhaich fan teampull, agus 
ag radh, Hofanna do M'hac Dhai- 
bhi; bha corruich mhòr orra, 

1 6 Agus a dubhairt fiad ris, An 
cluinn thu creud ata a' mhuintir 
fm ag radh ? Agus a dubhairt lofa 
rin, Ata mi cìuinntin ; nach do 
leugh fibhfe riamh, As beul nan 
naoidh agus nan ciochran choi'- 
lion thu mola' ? 

* iolach, f gliluaifeadhs, | u' chaithir, H A. 
17 Agus air am fagail da, 
chuaidh fè amach as a' bhaile 
gu Betani, agus dh'f han è ann fin. 

18 Agus air pilltin dha chum 
a' bhaile air mhaidin, bha fè air 
ocras. 

19 Agus air dha crann fìgis 
f haicfin air an t flighe, thainig fè 
d'a ionnfuidh, agus ni 'n d'f huair 
fè ni air bith air, ach duilleach 
amhàin ; agus a deir fè ris, Nior 
f hàfadh toradh o fo fuas gu bràth 
ort. Agus chrìon an crann f ìgis 
air ball. 

20 Agus air f haicfin do na dei- 
fciobiuibh, ghabh iad iongantas, 
ag radh, Cia luath a fhearg an 
crann fìgis as ! 

2 1 Agus air freagairt do Iofa a 
dubhairt fè riu, Gu deimhin a 
deirim ribh, ma bhitheas creidimh 
agaibh, agus nach bi fibh fuidh 
amharas, ni h è amhàin gu'n 
dean fibh an nì a rimieadh do'n 
chrann f hìgis, ach mar an ceudna 
ma deir fibh ris a' bheinnfo, Tog- 
bhar thu, agus tilgear fan f hairge 
thu ; bithidh fè deanta : 

22 Agus ge b'è air bkh nithe 
dh'iarras fibh ann bhur n ùrnuigh, 
ma chreideas fibh, gheibh fibh iad. 

23 Agus an uair a thainig fc do'n 
teampuli, thainig na h àrd-flia- 
gairtean agus feanoiridh a' phobuill 
d'a ionnfuidh, agus è a' teagafg, 
ag radh ris, Creud è an t ùghdar- 
ras tre 'm bhuil thufa a' dea- 
namh nan nithe-fe ? agus cia thug 
an cumhachd fodhuit? 

24 Agus air freagairt do Iofa a 
dubhairt fè riu, Feòruichidh mifc 
mar an ceudna aon ni dhibhfe, a- 
gus ma dh'innfeas flbh dhamh è, 
innfidh mife dhuibhfe air mhodh 
ceudna cia an t ùghdarras tre 'n 
deanam na nithe-fe. 

25 Baifdeadh Eoin, cia as a 
thainig è ? O neamh, no o dhaoi- 
nibh ? Ach reafonuich iadfan 
'n am meafgfeinj ag radh^Ma deir 

finn 3 
|) iomld-t^ C A I B 

finn, O neamh ; delr eifean rumn, 
C'ar fon ma feadh nach do chreid 
fibh è ? 

26 Ach ma deir finn, O dhaoi- 
nibh ; ata eagal a' phobuill oirn ; 
oir ata meas faidh aig gach uile 
dhuine air Eoin. 

27 Agus fhreagair iad Iofa, 
agus a dubhairt fiad, Ni'm bhuil 
fbios againn. Agus a dubhairt ei- 
fean riu, Ni mò dh'innfeas mife 
dhuibhfe cia an t ùghdarras tre 'n 
deanam na nithe fo. 

28 Ach creud i bhur bar'ails' ? 
Bha aig duine àraidh dias mhac, 
agus air teachd dha dh'ionnfuidh 
a' cheud mhic, a dubhairt fè, , A 
mhic, im'ich, dean obair an diu 
a'm' ghàradh fìona. 

29 Agusair freagairt dha-fan a 
dubhairt fè, Ni 'n deanam : ach 
'n a dhiaigh fin, air dha aithrea- 
chas a ghabhail, dh'imich fè. 

30 Agus air teachd gus an da- 
ra mac, a dubhairt fè mar an 
ceudna. Agus air freagairt dha- 
fan a dubhairt fè, Rachatv, a Thigh- 
earna; gidheadh nior im'ich fè. 

3 1 Cia do'n dias a rinn toil a- 
thar ? Deir iadfan ris, An ceud 
fhear. A deir Iofa riu-fan, Gu 
fìrinneach a deirimfe ribh, gu'n 
d'theid na puibliocain agus na itrio- 
paichean do rioghachd Dhe ro- 
mhaibhfe. 

32 Òir thainig Eoin d'ar ionn- 
fuidh ann flighe na fìreantachd, 
agus nior chreid fibh è : ach 
chreid na puibliocain agus na 
firiopaichean è. Agus ge do chun- 
nairc fibhfe fo, nior ghabh fibh 
aithreachas 'n a dhiaigh fin, do 
chum gu'n creideadh fibh è. 

33 Eifdibh re cofamhlachd eile : 
Bha fear-tighe àraidh ann, a 
phlannduich f ìon-lios, agus chuir 
ie * fàl m'a thimchioll, agus chla- 
dhaich fè ionad bruthaidh an f hìo- 

. na ann, agus thog fc tùr, agus 
fliuidhich i'è air tuath è; agus 
chuaidh fè fein air choigrich. 
* gàradh, , xxr. 

34 Agus an trà' dhruid rhi àni 
an toraidh, chuir fè a fhearbhanta 
dh'ionnfuidh na tuatha, dh'fhao- 
tain a thoraidh. 

3 5 Agus rug an tuath air a fhear- 
bhantaibh, agus ghabh iad air fear 
dhiubh, agus mharbh iad fear eile, 
agus ghabh iad do chlochaibh air 
fear eile. 

36 A-rìs, chuir fè feirbhifich 
eile uaithe, tuilleadh na fa cheud 
chuideachd : agusrinn iad orra-fan 
mar an ceudna. 

37 Ach fa dheireadh, do chuir 
fè a mhac fein d'an ionnfuidh, ag 
radh, Bheir fiad onoir do m' mhac. 

38 Ach air faicfin a' mhic do'rì 
tuath, a dubhairt fiad eatorra fein, 
'S è fo an t Oighre, thigibh, mar- 
bhamaid è, agus glacamaid oigh- 
reachd-fan dhuinti fein. 

39 Agus air breith dhoibh air, 
thilg fiad amach as <f a' ghàradh 
f hìona è, agus mharbh fiad è. 

40 Air an àdhbhar fm an uair 
a thig Tighearn' a' ghàraidh fhìo- 
na Jhi, creud a ni fè ris an tuath 
ud? 

41 A deir fiad ris, fgriosfuidh 
fè gu truagh na droch dhaoine ud.. 
agus fuidhichidh fè an gàradh f jo- 
na air tuath eile, a bheir a thoraidh 
dha 'n an aimfiribh fein. 

42 A deir Iofa riu, Nach do 
leugh fibh riamh ann fna fcriobtui- 
ribh, A'chloch a dhiult na clochai- 
rean, rinneadh i 'n a cloich-chinn 
na h oifinn : 's è an Tighearn' a 
rinn fo, agus ata fè iongantacli 
ann ar fùilibh-ne ? 

43 Uime fin a deirimribh, Gu'n 
toirear rioghachd Dhe uaibhfe, a- 

gus gu'n tiubhrar do chinneach 
eile i, a bheir a toraidh uatha. 

44 Agus ge b'è neach a thui- 
teas air a' chloich fo, brisfear è ; 
ach ge b'è air an tuit fi, do ni 
fi mìn luaithreadh dheth. 

45 Agus an uair a chuala na 
h àrd-fhagairtean agus r.a Phairifich 

2 
\_ an f hìon-Iios. M A T 
a * chomhada-fan, thuig iad gur 
b'ann umpa fein a labhair fè. 

46 Ach an trà'f bu mhiann leo 
breith air, bha eagal a' phobuill 
orra, oir bha meas fàidh ac' air- 
fin. 

C A I B. XXII. 

1 Cofamhlachd balnnfe ??ihic an 

JRigh, 9 Gairm nan geintileach : 

12 peanas an fhir a bha dh\ii- 

reasbhuìdh trufcain na bainnfe. 

1 c '.S còir cìs ìoca do Cheafar. 
23 dta Crioj'd a' dearbhadh gur 
hu mhearachdach barail nan Sad- 
duifeach mu thimchioll cifeirigh 
?tam marbh, 34 a' freagairt an 

fhìr-lagha cia i a' cheud aithne 

is an àithm ?nhòr, 41 agus a' 

cur ceifF air na Phairijìchibh 

mu thimchioll a' MbeJJìa. 

GUS air freagairt do Iofa, !a- 

bhair fè riua-rìs ann cofamh- 

ìachdaibh, ag radh, 

2 ls cofmhuil Rioghachd Nèimhe 
re Righ àraidh, a rinn bainnis 
phòfaidh d'a mhac fein, 

3 Agus chuir fè fhearbhanta 
a ghairm na muintir a f huair cui- 
readh chum na bainnfe : ach nior 
b'àill leo-fan teachd. 

4 A-i'ìs chuir fè d'an ionnfuidh 
fearbhanta cile, ag radh, Abruibhfe 
ris a' mhuintir d'an d'thugadh cui- 
readh, Fèuch, do dheaiuich mi 
nio dhìnneir : ata mo dhaimh agus 
mo fprèidh bhiadht' air am mar- , 
bhadh, agus ata gach uile nithe 
ullarah : thigibh chum na bainnfe. 

5 Ach do chuir iads' ann fuara- 
chas è, agus dh'imich fiad rompa, 
fear dhiubh d'a fhearann, agus 
fear eile chum a cheannuigheachd : 

6 Agus rug a' chuid eile dhiuhh 
air a ihearbhantaibh, agus thug 
iiad i eafonoir dhoibh, agus mharbh 
fiad iad. 

7 Ach air ckunntin fo do'n Righ, 
ghabh fè fearg : agus air cur ar- 
mailteadhuaithe, fcrrios fè an luchd 

o 

mortaidh ud, agusloifg fè ambaile- 
fin. 

*■ chofamMaehda-fan. f b'àill leo làmh 
H iiabh-"hlaca«ih. H A. 

8 A deir fè ann fin r'a flieir- 
bhifeachaibh, Gu fìrinneach ata 
a' bhainnis ullamh, gidheadh an 
dream a fhuair cuireadh cha b'fhiu 
iad ì. 

9 Air an àdhbhar fm im'i- 
chibhfe gus na § ròdaibh mòra, a- 
gus a lion daoine 's a gheibh fibh, 
cuiribh iad chum na bainnfe, 

10 Agus air dol amach do na 
fearbhantaibh fin air na ròdaibh, 
chruinnich iad gach uile neach a 
f huair iad, eidir olc ap-us mhaith : 
agus iionadh 'tigh na bainnfe le 
muintir a fliuidh chum bidh. 

1 1 Agus air dol a fteach do'n 
Righ a dh'fhaicfm nan Aoidhea- 
chan, chunnairc fè ann fm duine 
aig nach raibh trufcan na bainnfe 
uime : 

12 Agus a deir fè ris, A cha- 
raid, cionnas a thainig thufa fteach 
ann fo, gun trufcan na bainnfe u- 
mad ? Ach dh'fhan eifean 'n a 
thofd. 

1 3 Ann fin a dubhairt an Righ 
ris na feirbhifeachaibh, Air a 
cheangal duibh eidir chos agus 
làmh, togaibh libh è, agus tilgibh 
ann an iomall dorchadais e : ann 
fin bithidh gul agus giofcan f hia- 
call. 

14 Oir ata mòran air an gairm, 
ach beag air an tagha'. 

1 5 Ann fin dh'imich na Phairi- 
fich, agus ghabh fiad comhairle 
cionnas a dh'fheudadh iad eifean 
a || ribeadh 'n a cha^nnt. 

16 Agus chuir iìad d'a ionnfuidh 
an deifciobuil fein, maille re s luchd 
leanmhuin loraith, ag radh, A 
mhaighifdir, ata f hios aguinn gu 
bhuil thufa fior, agus gu bhuil thu 
tèàgàfè fliehe Dhe ann am fìrinn, 
atrus nach bhuil fuim agad do 
dliuine air bith : oir ni 'm blmil thu 
ag amharc air pearfuibh dhaoine. 

17 Uime fm innis dhuinne do 
bhar'ail, Am bhuil c ceaduicht' 
cìs a thabhairtdo Cheafar, no nach 
bhuii ì 

a chur ann. \ mafladh. ^ rhidibh 3iòra. CAIB. 
i3 Ach air tuigfin am mioruin 
a dh' lofa, a dubhairt fc, Creud 
fa'm bhuil fibh ga m' bhuaireadh, 
a chealgoirean ? 

19 Nochduibh dhamh-fa airgiod 
na cìfe. Agus thug iadd'aionn- 
iuidh peghinn *. 

20 Agus a dubhairt fè riu, 
Cia dha a bhuineas an iomhaidh 
fo, agus an fcriobhadh ata m'a 
tìmchioll ? 

21 A deir iadfan ris, Do Chea- 
far. A dèir eifean riu ann fin, 
Thugaibh uime fin do Cheafar na 
nithe 's le Ceafar ; agus. do Dhia, 
na nithe 's le Dia. 

22 Agus air dhoibhytf a chluinn- 
tin, ghabh fiad iongantas, agus 
air dhoibh fhàgail, dh'imich iad 
rompa. 

23 Air an là fin fein thainig d'a 
ionnfuidh na Sadduifich, a deir 
nach bhuil eifeirigh ann, agus chuir 
iad ceifd air, 

24 Ag radh, A mhaighifdir, a 
dubhairt Maois, Ma gheibh duine 
bàs gun chlann aige, gur còir d'a 
bhràthair a bhean-fan a phòfadh a 
dhlighe dàimh', agus fliochd a thog- 
bhail d'a bhràthair.. 

25 Anoife bha feachdnar bhrài- 
thre 'n ar meafg-ne, agus air do'n 
cheud fhear dbiubh bean a phò- 
fadh, f huair fè bàs, agus do bhri' 
nach raibh fliochd aige, dh'fhàg 
fè a bhean d'a bhràthair. 

26 Agus thachair mar an ceudna 
do'n dara, agus do'n treas bràthair, 
gu ruig an feachdmhadh. 

27 Agus 'n an diaigh uile fhuair 
a' bhean bàs mar an ffeudna. 

28 Air an àdhbhar fin ann fan 
eifeirigh, cia do'n t feachdnar d' am 
bean i ? Oir bha i ac' uile. 

29 Agus air freagairt do lofa a 
dubhairt fè riu, Ata fibh air * fea- 
charan, gun eòlas agaibh air na 
fcriobtuiribh no air cumhachdDhe. 

30 Oir ann fan eiieirigh ni 'n 
dean fiad pòfadh, ni mò a bheir- 

* b'icnnan a' phrgliinn Rombenacb agus 7 XXII. 

thear am pòfadh iad ; ach ata fiad 
mar aingil Dhe air neamh. 

31 Ach mu thimchioll eifeirigh, 
nam marbh, nach do leugh fìbh. 
an ni fin 'a Iabhradh ribh le Dia, 
ag radh, 

32 Is mife Dia Abraham, agus 
Dia Ifaac, agus Dia Iacob ? ni h è 
Dia Dia nam marbh, ach nam beo. 

33 Agus an uair a chual' am po- 
bulì fo, ghabh fiad iongantas r'a 
theagafg-ian. 

34 Ach an t ann do chuala na 
rhairifich gur chuir fè na Saddui- 
fich "n an tofd, chrumnicheadh iad 
ann ceann achèile. 

3 5 Ann fin do chuir neach àraidh 
dhiubh, a b'fhear teagailg an la- 
g'ha, ceifd air, 'g a dhearbhadh, 
agus ag radh, 

36 A mhaighifdir, cia i an 
àithn' a's mò fan lagh ? 

37 A dubhairt Iofa ris, Grà- 
dhuìchidh tu an Tighearna ào 
Dhia le d'uile chroidhe, agus le 
d'uile anam, agus le d' uil' inntin. 

38 'Si ib a? cheud àithne agus 
an àithne mhòr. 

39 Agus is cofmhuil an dara 
ria ib, Gràdhuichidh tu do choi- 
mhearfnach mar thu fein 

40 Ann fan dà àithne fo ata fuim 
an lagha uile, agus nam fàidhean. 

41 Ach air do na Phairifichibh 
bhi cruinn ann ceann a cheiic, 
dh'fheòraich Iofa dhiubh, 

42 Ag radh, Creud i bhur ba- 
r'ailie mu ■thimchioll Chriofd ? co 
d'am mac è ? a deir iadfan ris, Do 
Dhaibhi. 

43 A deir eifean riu, Cionnas ma 
feadh a ghoireas Daibhi fan fpiorad 
a Thighearna dheth, ag radh, 

44 A dubhairt an Tighearna 
re m' Thighearna, Suidh air mo 
làimh dheis, gus an cuir mi do 
naimhde 'n an itòlfuidhd'chofaibh? 

4J Air an àdhbhar fin maghoi- 
reas Daibhi a Thighearna dheth, 
cionnas is mac dha è ? 

] d, \ iororaH, M A T 

46 Agus ni 'm bu chomafacli 
aon neach freagradh fam bith a 
thabhairt air ; ni mò a bha chroidh' 
aig aon neach o'n là fin fuas ni 
air bith fheòraich dheth. 

G A I B. XXIII. 
I Ata Criofd ag comhairleach'a' pho- 
buill eìjleachd re deadh theagafg 
nan fgriobhuichean, agus nam 
Phairifeach ; ach gun an droch 
eifiomplaìr a leantuin : 5 V còir 
d'a dheifciobluibh bhi air am fai- 
cill ann aghaidh an uabhair. 1 3 
Ata fè a'gairm ochd dhòghrain- 
nean ann aghaìdh an ceilg agus 
an doille, 34 agus ag innfeadh 
roimh-làifTih fgrios Ierufalem. 

ANN fin labhair Iofa ris an 
t fluagh, agus r'a dheifcio- 
bluibh fein, 

2 Ag' radh, Ata na fcriobhui- 
chean agus na Phairifich 'n an 
iuidhe ann an caithir Mhaois. 

3 Air an àdhbhar fin gach uile 
nithe dh'iarras iad oirbhs' a * choi- 
mhead, coimheadhuibh agus dea- 
nuibh iad; ach nadeanuibh doreir 
an oibridh : oir a deir fiad, agus ni 
'n dean iad. 

4 Oir ceanglaHdh fiad uallaiche 
troma, agusdo-iomchar, agus cuir- 
fìdh fiad iad air guailnibh dhaome, 
gidheadh ni'n caruich fiad fein iad 
le h aon d'am mèuraibh. 

5 Ach an oibridh uile ata fiad a' 
deanamh chum am bi air am faic 
fin le daoinibh : r» fiad am Phio- 
lacìeridh leathan, agus iomall an 
eadaich mòr. 

6 Agus is ionmhuinn leo na 
ceud ionada-fuidh' ann fua fèifdibh, 
agtis na ceud chaithriche ann fna 
coimhthionaluibh, 

7 Agus fàiltidh fhaghail air na 
margaibh, agus daoine a ghairm 
Rabbi, Rabbi dhiubh. 

8 Ach na goirthear Rabbi 
dhibhfe: oiris aon àrd-mhaighildir 
ata aguibh, Criofd j agus is brài- 
thre fii.h fein uils. 

* ghl«4he»dh, f d«adh-chos'law. H A. 

9 AgUs ha goir'ibh bhur n athair 
do dhuine,. fam bith air talamh : 
oir is aon Athair ata aguibh, neactì 
ata air neamh 

10 Ni mòa ghoirthear àrd-mhai- 
ghiidiridh dhibh : oir is aon àrd- 
mhaighifdir ata aguibh, eadhon 
Criofd 

11 Ach an ti a's mò 'n ar meafgj 
bithidh fè 'n a òglaoch aguibh. 

12 Agus ge b'è neach a db'àr- 
duicheas èfein, ìflichear è ; agus ge 
b'è neach a dh'iflicheas c fein, àr- 
duichear è. 

13 Ach fs an-aoibhinn dhuibhs', 
a fcriobhuichè agus Phairifiche, a 
chealgoirean ; oir ata fibh a'drui- 
deadh rioghachd nèimh' ann a- 
ghaidh dhaoihe : oir cha d'theid 
fibh fein afteach,agus ni 'm fulaing 
fibh do'n dream a 'tà dol a ftigh 
dol ann. 

14 Is an-aoibhinn dhuibh, a 
Scriobhuiche agus Phairifiche, a" 
chealgoirean ; oir ata fibh ag i- 
theadh fuas tighean bhantracha, a- 
gus air fgà' f fgèìmhe a' deanamh 
ùrnùighean fada ; uime fin gheibh 
fibh an damnadh a's mò. 

15 Is an-aoibhmn dhuiVh, a 
Sgriobhuiche agus Phairifiche, a 
chealgoirean ; oir ata fibh a' ga- 
bhail timchioll mara agus tìre, 
chum aon duine a dheanamh d'ar 
creidimh fein, agus an t ann a bhi- 
theas fè deanta, ni fibh mac ifrinn 
dheth dà uair hi 's mò ha fibh fein. 

16 Is an-aoibhinn dhuibh, J a 
chinniuil dhajla, a deir, Ge b'è 
duin' a bheir mionnan air an team- 
pUll, cha ni air bith fin : ach ge b'è 
bheir mionnan air òr an teampuill, 
atà fè ciontach. 

17 Amadana, agus a dhaoine 
dalla : oir co ac' a'S mò an t ò>, 
no an teampull a 'ta naomhachadh 
an òir ? 

18 AgUs, Ge b'è bheir rhion- 
nan air an altair, ni 'm bhuil fuim 
ann : ach ge b'c bheir mionnan air 

an 
\ a luchd fcQlaidh, C A I B. 

&n tìodhlac' ata uirre, ata fè coi- 
reach. 

19 Amadana, agus a dhaoine 
dalla : oir co ac' a's mò an tiodh- 
ìac', na 'n altair a 'ta naomha- 
ehadh an tiodhlaic ? 

20 Air an àdhbhar fin ge b'è 
mhionnuicheas air an akair, ata fc 
a' mionnachadh uirre fein, agus 
air gach ni a 'ta uirre. 

21 Agus ge" b'è nahionnuicheas 
air an teampull, ata fè mionna- 
chadh air-fin, agus air an Ti a 'ta 
'na chomhnuidh ann. 

22 Agus ge b'è neach a mhion- 
nuicheas air neamh, ata fè a' 
mionnachadh air righ-chaichir Dhe, 
aeus airfin a 'ta 'n a fhuidh' uirre. 

23 Is an-aoibhinn dhiiibh, a 
Sgriobhuiche agus Phairiiìche, a 
chealgoirean ; oirata fibh a'tabhairt 
an deachmha' as a' mhionnt, agus 
an anìfe, agus a' chuimia, agus 
dhlobair fibh nithe cud-throm- 
ach'an lagha, comhthrom, trbcair, 
ygus f ìrinn : bu chòir duibh iad 
fo a dheanamh, agus gun iad fùd 
fhàgail gun deanamh. 

24 A chinn-iuil dhalla, a ihìo- 
Janas a' mhion-chuileag, agus a 
ihluigeas an càmhal. 

25 Is an-aoibhinn dhuibh, a 
Sgriobhuiche agus Phairifiche, a 
chealgoirean; oir glanuidh fibh 
an taobh amuigh do'n chupan, 
agus do'n mhèis, ach ata fiad an 
taobh a ftigh làn do reubuinn, 
agus dh'an-bharra. 

26 Phairifich dhoil!, glan air tùs 
an taobh a ftigh do'n chupan agus 
do'n mhèis, chum as gu 'm bi an 
taobh a muigh dhiubh glan mar an 
ceudna. 

27 Is an-aoibhinn dhuibh, a 
Sgriobhuiche agus Phairiiìche, a 
chealgoirean ; oir is cofmhuil fibh 
re uaighibh gealuicht', a 'ta deadh- 
mhàifeach do'n t-aobh a muigh, 
ach ata do'n taobh a ftìgh làn do XXIIL 

chnàmhaibh dhaoìne marbh', agu? 
do'n uile fhalchar. 

28 Mar an ceudna 'ta fibhs' 
an leth a muigh am fiadhmuis 
dhaoine ann cos'las fhireana, ach 
do'n taobh a ftigh làn ceilg, agus 
eafaontais. 

29 Is an-aoibhinn dhuibh, a 
Sgriobhuiche agus Phairiiìche, a 
chealgoirean ; oir ata fibh ag tog- 
bhail thuama nam fàidhean, agus 
a' deanamh Lic-lithidh nam firean 
deadh-mhaifeach. 

30 Agus agràdh, Nam bithca- 
maid ann laithibh ar n aithreacha, 
cha bhithe^maid pàirteach viu am 
luil nam fdidhean. 

3 1 Is mar fin ata fibh 'n ar 
nadhnuifibh 'n ar n aghaidh fein, 
gur fibh clann na muintir ud a 
mharbh na fàidhean. 

32 Mar fin lìonuibh-fe fuas 
tomhas bhur n aithreacha fèìn. 

33 A naithreacha nimhe, a ihiol 
nan naithreacha nimhe, cionnas a 
dh'fheudar leibh dol as o dham- 
nadh ifriìin ì 

34 Air an àdhbhar fm, fèuch, 
cuirimfe d'ar ionnfuidh fàidhe, a- 
gus daoine glice, agus fgrio- 
bhuichean ■ àffus cuid dhiubh 

o 

marbhaidh agus ceufuidhfibh, agus 
cuid dhiubh fgiurfaidh fibh ann 
bhur fionagoguibh, agus ni fibh 
geur-leanmhum orra o bhaile gu 
baile: 

35 Chum as gu 'n d'chig oirbh 
gach uile fhuil fhireanta dhòir- 
teadh air an talamh, o fhuil Abeil 
f hireanta, gu fuil Shacharias, mhic 
Bharachias, neach a mharbh fibh 
eidir an teampull agus an a'.tair. 

36 Gu f ìrinneach a deirim ribh, 
Gu'n d'thig na nithe-fe uile air a' 
ghinealach fo. 

37 A Ierufilem, a Ierufalem, a 
mharbhas na fàidhe, agus a ghabhas 
do chlochaibh air an droing a 
chuirear a' t ionnfuidh, cia minic 

¥ f a ■M A T 

a b'àill leam do chlann a chruùi- 
neachadh r'a cheiìe mar a chruin- 
nicheas cearc a h eòin fuidh fgia- 
thaibh, agus cha b'àill leibh ! 

38 Fèuch, fàgar bhur tigh 
aguibh 'n a fhàfach. 

39 Oir a deirimfe ribh, nach 
fhaic fibh mife o fo fuas, gus an 
ribair fibh, 'S beannuicht'an Ti a 
thig ann ainm an Tighearna. 

C A I B. XXIV. 

I Slta Criofd ag innfeadh roimh- 

laimh fgrics lerufalem : 3 cr eud 

iad agus cia mor na triobloididh 

a-bhitheas roimke Jìn : 29 comh- 

arthaidh a theachd git breitheamb- 

nas : 36 agus air fon gu '« 

bhuil an là fm foluicht' oimne, 

. 42 bu choir dhuinn mar dheadh- 

Jheirbhifich faire a dheanamh, 

le fuil a bhi againn gach uils 

vihionaià re teachd ar ma'ighifdir . 

GUS air fàgail an teampuill 

do lofa, dh'imthich fè ; a- 

gus thainig a dheifciobuil d'a ionn- 

fuidh, a nochdfadh dhà aitreabh 

an teampuill. 

2 Agus a dubhairt Iofa riu, 
Nach faic fibh iad fo uile? gu 
fìrinneach a deirimfe ribh, Nach 
fùgar cloch air muin cloicli' ann 
fo, nach tilgear fios. 

3 Agus air fuidh' dha air fliabh 
naa oiuidh', thainig a dheifciobuil 
d'a ionnfuidh * os ìoial, ag radh, 
Innis dhuinne, c'uin a thig na 
nithe-fe gu crìcb P agus creud 
è comharth' do theachd-fa, agus 
dheìreadh an t faoghail ? 

4 Agus fhreagair lofa, agus. 
a. dubhairt fè riu, 1 hugaibh an aire 
nach meall aon neach fibh. 

5 Oir thig mòran a' m' ainmfe, 
ac radh, Is mife Criofd : arns 
meallaidh fiad moran. 

6 Agus cluinniJh fibh coguidh, 
agus f tuairifgeul cogaidh : thu- 
gaibh an aire nach bi fibh fui' 
bhuaireadh : oir is eifrin do na i!f ann uaignUheas. f iomradh. H A. 

nithibh-fe uile i teaehd ga crjch, 
ach ni 'm bhuil an deireadh ann 
fòs. 

7 Oir eir'idh cinneach ann a» 
ghaidh cinnich, agus riogbachd 
ann agaidh rioghachd : agus bithidh 
gorta agus plàigheanna agus crioth- 
anna talmhain am mòran a dh'àitibh > 

S Agus ni bhuii ionnta fo uile 
ach toifeach amhghara. 

9 Ann fin bheir fiad thairis fibh 
chum triobloid. agus marbhaidhiad 
fibh : agusbithidh fuath aig gach 
uik chinneach dhuibh air fgà' 
m' ainmfe. 

10 Agus ann fin gheibh mòran 
oilbheum, agus brathaidh iad a 
chèile, agus bithidh fuath aca d'a 
cheile. 

1 1 Agus eir'idh mòran a 
dh'fhàidhibh breige, agus meal- 
luidh fiad mòran. 

1 2 Agus do bhri' gu'm bi an ea- 
coir airamèudachadh, fuaruichidh 
gràdh mhòrain. 

13 Ach ge b'e bhitheas feaf- 
mhach chum na crìch', 's è fo a 
fhlànuichear. 

14 Agus bithidh foifgeul fo na 
rioghachd air a fhearmonach' air 
feadh an domhain uile, mar fhia'- 
nuisdo na huile chìnneachaibh, a- 
gus ann fm thig an deireadh. 

15 Air an àdhbhar fin an tann 
do chi fibhfe gràineaìachd an leir- 
fgrios, air an do labhair Danìel am 
fàidh. 'n a i'eafamh ann fan ionad 
napmha; (ttiigeadh an tialeughas) 

16 Ann iìn teicheadh iadfan, a 
'ta ann tìr Iudea, chum nam 
beann. 

17 An ti a 'fa air mullach an 
tighe, na d'thigeadh è anuas a 
thabhairt ni fam bith leis as a thigh : 

18 Agus an ti a 'ta air a' mhach- 
f hir, na pilleadh è aìr ais a thog- 
bhail eaduich. /<?//. 

19 Agus is an-aoibhinn do na 
■mnai'bh torrcha 3 agus dhoibhfin a 

bheir . 
| tachairt, C A I Bi' 

bhsìr cìoeh uatha ànn fnalaithibh 
fin. 

20 Ach guidhibhfe gun bhuc 
teicheadh a bhi fa gheamhradh, 
110 air an t fàbaid : 

21 Oir ann fan àm fin bithidh 
àmhghar mòr ann, amhail nach 
raibh ann o ihùs an domhaia gus 
anois', agus nach mò a bhltheas a 
choidhch'. 

' 22 Agus mur biodh na làithe 
fia air an giorrachadh, ni 'm biodh 
feoil fam bith air a tearnadh : àch 
air fon nan daoine taghta bithidh 
na làithe ud air an giorrachadh. 

23 Ann fin ma deir aon duine 
ribh, Fè'uch, ata Criofd ann fo, 
no ann ffid : na creidibh <?. 

24 Oir eir'idh Criofdanna brèige, 
agus fàidhean breige, agtt's ni fiad 
comharthaidh agus miorbhuile mò- 
ra, ionrias gu mealiadh fiad (nam 
feudadh è bi) na daoine taghta 
fein. 

25 Fèuch, dh'innis mi dhuibh 
e roi'-laimh. 

26 Uime fin ma deir fiad ribh, 
Fèuch, ata fè fan fhàfach, na 
rachaibh amach : fèuch, ata fs 
fna feomraichibh uaigneach, na 
creidibhy?/?. 

27 Oir a reir mar a thig an deala- 
nach o'n àird an ear, agus a dheal- 
ruicheas i gus an àird an iar; mar' 
fin mar an ceudna bhitheas teachd 
Mhic an duine. 

28 Oir ge b'è ball am bi a' 
* chairbh, isann an fin a chruinai- 
chearna h idluireàri. 

29 Air ball ann diaigh triobloid 
rian iàìth' ud, dorchuichear a' 
ghrian, agus ni 'n tabhair a' ghea- 
fàch a folus, agas tuitidh na reulta 
o neamh, agus bithidh cumhachda 
naa neamha air an crathadh. 

30 Agus ann fin foiilfichear 
comharth' Mhic an duine ann 
hèamh : agusann fin n'i uiìe threibhe 
sia talmhaia bròn, agus chi fiad 
M.ic an duine a' teachd air nè 
* c'nlòfach. XXIV. 

laibh nèimh', le cumhachd àgu'a 
glòir ro-mhòir. 

3 1 Agus cuirfìdh fè 'mach Aingil 
le fuaim mhòir na galltruimp, a= 
gus cruinnichidh fiad a fhluagh 
taght' o na ceithir gaothaibh, o 
leith-iomall nèimhe gus an leith- 
iomall eiie. 

32 Ach fòghlomuibli cofamh- 
lachd o'n chrannfhìge: an uair a 
bhitheas a' gheug anoife maoth, a- 
gus a dh'fhàfàs a duilieach, aith- 
nichidh fibh gur fogus an famhra' : 

33 Agus mar an ceudna, an uair 
a chi fibhfe na nithe-fe uile, biodli 
fios agaibh gu bhuil fè am fogns 
eadhon aig na dorikibh. 

34 Gu deimhin a deirim ribh, 
Nach d'the d an ginealach fo fein 
thart', gus an tachair na nithe-fe 
ùile. 

3$ Theid neamh agus talamh 
thart', ach ni 'n d'theid mo bhria- 
thra-fa thart' a choidhch'. 

36 Ach ni 'm bhuil fios an là 
no na h uaire ud aig duin' air 
bith, no f'òs aig ainglibh Nèimh', 
ach aig m' Athairs' amhàin. 

37 A.ch amhail.7 bha Iàithe Naoi 9 
is mar fin mar an ceudna a bhi- 
theas teachd Mhic an duine. 

38 Oir mar a bha iad ann fna 
laithibh roi' 'n tuil, ag itheadh a- 
gus ag 65, a' pòfadh agus a' ta- 
bhairt am pòfadh, gus an là an 
deachuidh Naoi a fieach fan àirc j 

39 Agus ni 'n raibh fhios aca 
gus an d'thainig an tuil, agns an do 
thog fi lè iad ui% is mar fin mar 
an ceudna a bhitheas teachd Mhic 
an duiae. 

40 Ann fin bithidh dias air a' 
mhach-thir, gabhar fear aca, agus 
fàgfar am fear eile. 

41 Eithidh dias bhan a' + mei= 
leadh ann fa mhuileann, gabhar 
a h aon aca, agus fàgfar % an aon 
eile. 

42 Uime fin deanuibhfe faire, òir 

m 
f Mealh'i \ an £ eiie. M A T 
nl 'm bhuil f hios agaibh cia an 
uair an d'thig bhur Tighearna. 

43 Ach biodh fhios fo agaibh, 
nam b'f hiofrach fear an tighe cia 
an uair an d'thigeadh an gaduich', 
gu 'h deanadh fe faire, agus cha 
'n f hulaingeadh è gu 'm brisfeadh 
a thigh trìd. 

44 Uime fin lithibhfe ullamh 
mar an ceudna : oir is ann fan uair 
llach faoil fibh, a thig Mac an duine. 

45 Co è ma feadh a 'ta 'n a òg- 
laoch f ìrinneach agus glic, neach 
a chuir a Thighearna os cionn a 
mhuintir, a thabhairt bìdh dhoibh 
'n a àm fein ? 

46 'S beannuicht' an t òglaoch 
ud, neach a gheibh a Thighearna 
re àm dha teachd, a' deanamh mar 
fin. 

47 Gu deimhin a deirim ribh, 
gu 'n cuir fè è os cionn a mhaoin 
gu h iomlan. 

48 Ach ma deir an droch 
fbeirbhifeach ud 'n a chroidhe, A- 
ta mo Thighearna cur dàil ann a 
fheachd, 

49 Agns ma thòfaicheas è aìr 
a choi'-fheirbhifich a bhualadh, a- 
gus air itheadh agus òl maille re 
ìuchd-meifge : 

50 Thig Tighearna an òglaoich 
ud ann an là nach bhuil fùil aige 
ris, agus ann an uair nach fics da ; 

51 Agus gearraidh iè 'n a bìdoi- 
dibh è, agusbheirfè a chuibhrionn 
da maille re luchd an fhuar-chrà- 
bhaidh ; ann fin bithidh gul agus 
gìofgan fhiacàll. 

C A l B. XXV. 
Far am bhuil againn, 1 parabal 
nan deìch oighean, 14 slgus nan 
talanna : 3 t rhctr an ceudna mìn- 
innfeadh mu'n bhreithcamhnas 
dheirecuinach. 

ANN fin * birhidh rioghachd 
. Nèimhe cofmhuil re deich òi- 
ghibh, a thug leo an \ lòchrain, a- 

* Samhluicliear rioghachJ nèimh'. 

j) lijin iìad dùlal uilf, agiK choidil fnd. H A. 
gus a chuaidh amach ann co'-dhaii 
an f hir-nuadh*phòfda. 

2 Agus bha cuigear dhiubh glic, 
agus cuigear aimideach. 

3 Thug iadfan a bha aimideach 
an lòchrain leo, ach ni'n d'thug 
fiad ola Jeo. 

4 Ach iadfm a bha glic thug 
fiad ola.leo 'n an foithichibh maille 
r' an lòchranaibh. 

5 Agus air deanamh moille do'rt 
fhear-nuadh-phòfda, || thuit clò 
codail orr' uile, agus fuain. 

6 Ach ann fa mheadhon oidhche 
rinneadh glaodh, Fèuch, ata 'm 
fear-nuadh pòfda ag teachd, fa- 
chaibh amach d'a choinniuchadh, 

7 Ann fin dh'eirich na h òi- 
ffhean ud uile, a?us dheafuich 
fiad an lòchrain. 

8 Agus a dubhairt na h òighean 
aimideach riu-fan a bha glic, Ta- 
bhruibh dhuinne cuid do bhur n ola, 
oir ata ar lòchrain air dol as. 

9 Ach fhreagair iadfan a bha 

glic, ag radh, Ni h eadh ; § ai-r 

eagal nach bi na leòir ann dhuinn 

fein agus dhuibhfe : ach gu ma 

fearr libh dol a chum an luchd- 

reice r , apus ceannuichibh dhuibh 
o 

fein. 

10 Agus am feadh a bha fiad 
ag dol a cheannach', thainig am 
fear-nuadh-pòfda, agus chuaidh 
iadfan a bha ullamh a fteach leis 
chum a' phòfaidh, agus dhrui- 
deadh an dorus. 

1 1 Agus 'n a dhiaigh fin thainig 
na h òighean eile, ag radh, A 
Thighearna, a Thighearna, fofgail 
dhuinne. 

12 Ach air freapairt dha-fan a 
dubhairt iè, G\x deimhin a deirim 
ribh, nach ohuil eòlas agam oirbh. 

1 3 Deanaibh faire air an àdhbhar 
fin, do bhri' nach aithne dhuibh an 
là no an uair, air an d'thig Mac 
an duine. 

14 Oir 

f limpuidh. 
§ 'ni freafdsL C A I B. 

14 Oir is cofmhuil rioghachd 
ttèimh' re duine a' dol air choi- 
grich, neach a ghoir a fheirbhifich 
fein, agus thug fè dhoibh a mhaoin 
';z an làimh : 

1 5 Agus do h aon diubh thug 
fè cuig talanna, agus do neach 
eile a dhà, agus do neach eile a 
h aon ; do gach aon fa leth a 
reir a * neirt, agus air ball ghabh 
ie a thurus. 

16 Agus dh'imicheifean a fhuair 
na cuig talanna, agus rinn fè cean- 
nuigheachd leo, agm bhuannuich 
fè cuig talanna eile. 

17 Agus mar an cendna eifean 
a fhuair a dhà, bhuannuich è dias 
eile. 

18 Ach an ti a fhuair a h aon, 
aìr dha im'eachd chladhaich è fan 
talamh, agus dh'fholaich fè air- 
giod a mhaighifdir. 

19 Taireis aimfir f hada thainig 
Tighearna nan feirbhifeach ud, 
agus rinn fc cunntas riu. 

20 Agus thainig eii'ean a f huair 

na cuig talanna, agus thug è ìeis 

cuig talanna eile, ag radh, A Thi- 

ghearna, thug thn dhamh-fa cuig 

talanna : fèuch, bhuannnich mi 

cuisr talanna eile thnilleadh orra. 
o 

2 1 Agus a dubhairt a Thi- 
ghearna ris, Is maith, a dheadh 
iheirbhifich fhìrinneich ; bha thufa 
f ìrinneach ann am beagan, cuiridh 
mife os cionn mhòrain thu : rach- 
fa fteach ann an aoibhneas do Thi- 
ghearna. ' 

22 Agus air teachd dha-fin a 
fhuairandà thalann, adubhairt fè, 
A Thighearna, thug thu dhamh- 
f.i dà thalann : fènch, bhuannuich 
rni dà thtdann eile thuilleadh orra. 

23 A dubhairt a Thighearna 
ris, 'S maith, a deadh iheirbhifich 
f hìrinneich ; bha thuta f trinnsach 
ann am bea^an do nithibh, cuiridh 
mife os cionn mòrain do nithibh 
thu: rach-fa fteach ann an aoibh- 
neas do Thighearna. 

* chcmais. j b' aitlme dham b. XXV. 

24 Ach aìr teachd dha-fan a 
fhuair an aon talann a dubhairE 
fè, A Thighearna, \ bha f hios a- 
gam gur duine cruaidh thu, a 
bhuaineas fan àite nach do chuir 
thu, agus a thionalas, fan ionad 
ann s nach do fgaoil thu : 

25 Agus air dhamh bhi fui' ea- 
gal, chuaidh mi agus dh'fholaich 
mi do thalann fan ralatnh : fèuch, 
fin agad do chuid fein. 

26 Air freagairt d'a Thighearna 
a dubhairt fè ris, A fheirbhifich. 
uilc agus leifg, bha f hios agad gu 
buainimfe fan àite ann snach do 
chuir mi, agus gu tionalam as aa 
ionad ann s nach do fgaoil mi ; 

27 Bu chòir duit uime fm m'air- 
giod a thabhairt do'n luchd ma- 
Iairt, agus air dhamh teachd ghei- 
bhmn mo chuid fein maille r'a 
% riadh. 

28 Buinibh naithe uime fm an 
talann, agus thugaibh dha-fan è, 
aig am bhuil na deich talanca. 

29 (Oir do gach neach aig am 
bheil bheirthear, agus bithidh aige 
gu pailt' : ach uaithe-fìn aig nach 
bheil, bheirthear eadhon a' ni fin 
ata aige.) 

30 Agus tilgibhs' an feirbhifeach 
mi-tharbhach fin do dhorchadas 
iomallach : ann fin bithidh gul a- 
gus gìofgan fhiacall. 

31 An uair a thig Mac an duine 
ann a ghlòir fein, agus na h aingil 
naomha uile maille rts, ann fia 
fnidhtdh fè air caithir rioghail a 
ghloire. 

32 Aguscruinnichear 'nalàthai!- 
fin na h uile chinnich ; agus fga- 
raidh fè iad o chèile, amhuil a |j iga- 
ras buachaill' a chaoirich o na ga- 
bhruibh : • 

33 Agus cuiridh fè na caoirìch 
air a dheis, ach na gabhair air a 
làimh chlì. 

34 Ann fui a deir anRigh riu-fan 
air a dheis, Thigibh, a fhluagh ata 

bennnuicht' 
\ phifeach. || thearbaidhcas. M A T 
beannuicht' !e m' Athair-fe, feal- 
bhuichibh mar oighreachd aìi Rio- 
ghachd ata air a deafachadh dhuibh 
o leagadh bunaite an domhain : 

35 Oir bha mìocrach, agus thug 
fìbh dhamhfciadh : bha mi *tart- 
rnhor, agus' mug fibh dhamh deoch : 
bha mi a'm' choigreach, agus thug 
fibh aoidheachd dhamh : 

36 Lomnochd, agus dh'eadaich 
fibh mi : bha mi eaflan, agus thai- 
nig fibh do tn' amharc : bha mi 
am piìofun, agus thainig fibh a'm' 
ionnfuidh. 

37 Ann fm freagraidh na fìrea- 
naidh è, ag radh, A Thighearna, 
c'uin a chunnairc finn ocrach thu, 
agus a bheathaich fmn thu? no 
pàiteach, agus a thug fmn deoch 
dbuit ? 

38 No c'uin a chunnairc finn 
a'd' choigreach thu, agus a thug 
finn aoidheachd dhuit ? no lom- 
uochd, agus a dh'eadaich finn thu ? 

39 No c'uin a chunnairc finnea- 
fian thu, no am prìofun, agus a 
thainig finn a' t ionnfuidh ? 

40 Agus freagraidh an Righ a- 
gus their fè riu, Gu deimhin a dei- 
rim ribh, a mhèud 's gu'n do rinn 
fibh ì do h aon do na bràithribh-fe 
a's lugha agamfa, rinn fibh dhamh- 
fae. 

41 Ann fin a deir fè mar an 
ceudna riu-faa air an làimh chli, 
Im'ichibh uam, a fhluagh mal- 
luichte, dh'ionnfuidh anteine fhior- 
ruidh, a dh'ull'uicheadh do'n dia- 
bhol agus d'a ainglibh : 

42 Oir bha mi ocrach, agus cha 
d'thug fibh dharnh biadh: bha mi 
pàiteach, agus cha d'thug fibh 
dhamh deoch : 

43 Bha mi a'm' choigreach, a- 
gus cha d'thug fibh aoidheachd 
uhamh: lomnochd, agus cha d'ea- 
tiaich fibh mi : ea-flan, agus am 
prìofun, agns cha d'thainig iìbh a 
m' amharc. 

* ktmhmr. f Iiichd riaghluldhi H A. 

44 Ann fin freagraidh iadfaa 
mar an ceudna è, ag radh, A Thi- 
ghearna, c'uin a chunnairc finne thu 
ocrach, no pàheach, no d'choi- 
greach, no lomnochd, no eaflan, no' 
am prìofun, agus nach d'rinn finn 
frithealadh dhuit ? 

45 Ann iìn freagraidh eifean 
iad, ag radh, Gu deimhin a dei- 
rim ribh, a mhèud 's nach d'rinn 
fibh P do'n neach a's lugha dhiabh 
fo, cha d'rinn fibh dhamh-fa è. 

46 Agus im'ichidh iad-farchum 
peanais lhiorruidh; ach na iìrea- 
naidh chum na beatha mairthea- 
naich. 

C A I B. XXVI. 
Far am bkuil air qn cur Jìos, .1 co- 
mhairle agus ceannairc nan uach- 
daran ann agkaidh Ckriofd : 6 ata 
hean ag ungadh a chinn : 14 Iu- 
das 'g a reic'. 1 7 /lta Criofd ag 
iikeadb na càifg' : 26 ag òrdu- 
ckadh a Jhuipeir naomha : 36 a' 
deanamh urnuigh fa ghàradh : 

47 /Igus air dka bki air a bhratk' 
le poig, 'ta fè air a thabhairt 
chumCaiaphas, 69 agus aìr àich- 
jheunadh le Peadar. 

AGUS tharladh,'nuair a chrìoch- 
naich Iofa na briathra fìn 
uile, gu 'n dubhairt fè r'a dheifcio- 
bluibh, 

2 Ata f hios agaibh gu 'm bhuil 
a' chàifg 'n diaigh dà laethe, agus 
ata Mac an duine air a bhrath' 
chum a cheufaidh. 

3 Ann fin chruinnich uachdarain 
nan fagart, agus na fgriobhuichean, 
agus \ feanoiridh a' phobuill, gu 
taila an àrd-ftagairt, d'an goirthear 
Caiaphas, 

4 Agus ghabh iàd comhairìe le 
ckcile chum 'lofa a ghlacadh le feali, 
agas a chur gu bàs. 

5 Ach a dubhairt fiad, Na dea- 
namaid è fan fheift v air eagal gu 
'm bi buaireas a' meaig a' phobuiil. 

6 Agus e A i b. 

6 Agus a'\r do Iofa a bhi ann 
■am Betani, ann tigh Shimoin an 
ìobhair, 

7 Thainig bean d'a ionnfuidh 
aig an raibh bocfa Alabaftair làn a 
dh' obi ro-phrìfeil, agus dhòirt i 
air a cheann-fan </, agus è 'n a 
iliuidhe aig biadh. 

8 Ach air fhaicfin Jln d'a dhei- 
fciobJuibh, bhafearg orra, ag radh, 
Ciod ìs ciall do'n ana caitheamh 
ioì 

9 Oir dh'f heudadh an t ola fo 
bhi air a reic' air mhòran, agus 
a bhi air a thabhairt do na boch- 
daibh. 

io Ach air aitlmeachadh fo do 
Iofa, a dubhairt fè riu, C'ar fon 
ata fibh a' cur dragh' air à' 
mhnaoi ? oir rinn fi deadh obair 
ormfa, 

ii Oir ata agaibh an bochdan 
a ghnà' mailte ribh, ach ni bhuil 
miie agaibh a ghnà'. 

12 Oir air ddrtadh an ola-fa 
dh'i air mo chorp-ia, is ann fa cho- 
mhair m' adhlaic' a rinn fi è. 

13 Gu deimhin a deirim ribh, 
Ge b'è àite am bi an foifgeuls' air 
a fhearmonachadh air feadh an 
t faoghail gu h iomlan, aithrifear 
an ni fo a rinn i, mar chuimhne 
uirre, 

14 Ann fin dh'imich aon do'n 
da-fhear-dheug, d' am b'ainm Iu- 
das Ifcariot, chum nan àrd-ihagar- 
ta, 

15 Agus a dubhairt fè, Ciod a 
bheir fibh dhamh-fa, agus brathaidh 
mife dhuibh è ? Agus chòu d iad 
ris air dheich * pìofaibh fichead 
airgid. 

16 Agus o'n àm fin amach dh'iarr 
fc f fàth air eifean a bhrath'. 

17 Agus air a' cheud là drìfheijì 
an arain gun làbhuin, thainig na 
deifciobuil chum Iofa, ag radh ris, 
C'àit' an àill leat finne adh'ull'a- 
chadh dhuit, chum as gu'n ith thu 
a' chàifg? 

* buipn, f cc'tkrojji. XXVI. 

1 8 Agus a dubhairt eifean, Ra- 
chaibh doh bhaile \ gu duine à- 
raidh, agus abraibh ris, A deir a* 
maighifdir, Ata m' àm am fogus, 
gleidhidh mi a' chàifg aig do thigh- 
fe maille re m' dheifciobluibh. 

19 Agus rinn nadeifciohuil mar 
a dh'òrduich Iofa dhoibh, agus 
dheafuich fiad a' chàifg 

20 Agus air teachd do'n fhea- 
fcar, fhuidh è maille ris an dà- 
f hear-dheug. 

21 Agus ag itheadh dhcibh, a 
dubhairt fè, Gu deimhin a deirim 
ribh, gu 'm brath fear dhibh mife. 

22 Agus air dhoibh bhi ro- 
bhrònach thòfaieh gach aon aca 
fa leth air a radh ris, A* mife e, 
a Thighearna ì 

23 Agus f hreagair eifean, agusa 
dubhairt fè, An ti a thumas a làmh 
fa mhèis maille riumfa, brathaidh 
eifean mi. 

24 Gu deimhin ata Mac an 
duine ag im'eachd, do reir mar 
ata è fgriobht' sm'a thimchioil : ach 
is an-aoibh;nn do'n duine fm, le 'm 
bvathar Mac an duiae : bu mhaith 
do'n duine fin, mur beirte' riamh 
ò. 

25 Ann ù\\ air freagairt do Iu- 
das, a bhraith eifean,, a dubhairt 
fè, A mhaighifdir, am mife è ? A 
dubhairt ei'fean ris, A dubhairt thu. 
26 Agus ag itheadh dhoibh, 
ghlac Iofa aran, agus bheannuich, 
agus bhris fò <?, agus thug fè do 
na deifciobluibh e, agus a dubhairt 
fè, Gabhaibh, ithibh ; 's c fo rno 
chorp-fa, 

27 Agus air glacadh a' chupain, 
agus air tabhairc buidheachais, 
thug fè dhoibhfin è, ag radh, O- 
luibh ui'e dhe' : 

28 Oir is i fo m' fhuil-fe na 
tiomnaidh nuaidh, a dhòirtear air 
fon mhòrain chum maitheamhnais 
peacaidh. 

29 Ach a deirim ribh, Nach c! 

ml 
} gus a ltithid fo a dhuine. M A T 
mi o fo fuas do'n toradli fo na 
f ìneamhain, gus an là iìn an òl 
mi è nuadh maille ribh ann an 
Rioyhachd m'Athar. 

30 Agus air dhoibh laoidh a 
fheinn, chuaidh iìad amach gu fliabh 
man Oluidh'. 

3 1 Ann fin a dubhairt Iofa riu, 
Gheibh fibhs' uile oilbheum annams' 
a nochd : oir ata è fgriobhta, 
Buailidh mi am buachauT, agus 
i'capar caoirich na treid. 

32 Ach ann diaigh dhamhs' 
eirigh a-rìs, theid mi romhaibh 
do'n Ghalilee. 

33 Agus air freagairt do Phea- 
dar a dubhairt fè ris, Ge do gheibh 
gach uile dhaoine oilbheum ion- 
nad, ni 'm fuigheams' oilbheum gu 
bràth. 

34 A dubhairt Iofa ris, Gu dei- 
mhin a deirim riut, air an oidhche 
fo fein mu 'n goir an coileach, gu 
'n àichfheun thu mitri uaire. 

35' A deir Peadar ris, Ge do 
b' èigin dhamh bàiachadh maille 
riut, cha'n àichfheun mi thu. A- 
gus a dubhairt na deifciobuil uile 
mar an ceudna. 

36 Ann fin thainig lofa maille 
riu gu ionad d'an goirthear Geth 
femane, amis a deir fè m na dei- 
fciobluibh, Suidhibhs' ann fo, gus 
an rachams' a dheanamh ùrnuigh 
ann fùd. 

37 Agus air tabhairt Pheadair 
leis, agus dias mhac Shebedee, 
thòfaich ie air a bhi du'-bhrònach, 
agus ro-dhoilghiofach. 

38 Ann fin a deir fè riu, Ata 
m'anam ro-bhrònach, eadhon gu 
bàs : fanuibhs' ann fo, agus dea- 
naibh faire mailie riumfa. 

39 Agus air dha imeachd beagan 
* air adhart, thuit fè air aghaidh, 
a' deanamh ùrnuigh, agus ag radh, 
O m' Athair, ma dh'fheudas è bhi, 
rachatìh an cupan-fa ieachad orm : 
gidheadh, na biodh è mar is toil 
ieamfa, ach mar is àill leatfa. 

* airsghaidh. H A. 

40 Agus thainig fè chum nan 
deifciobul, agus fhuair fè 'n an 
codal iad, agus a deir fè re Pea- 
dar, An ann mar fin, nach b' ur- 
radh fìbh faire a dheanamh mailie 
riumfa aon uair ambàin ? 

4 1 Deanaibh faire agus ùrnuigh, 
chum as nach tuit fibh am buai- 
readh : ata gun amharus an fpiorad 
togarach ; ach ata : n fheoil f an- 
inhunn. 

42 Air dha im'eachd a-rìs an 
dara uair, rinn iè ùrnuigh, ag 
radh, O m' Athair, mur feudar gu'n 
d'theid an cupan fo feachad orm, 
gun mi 'g a òl, do thoil-fe gu 'n 
raibh deanta. 

43 Agus air dha teachd fhuair 
fè iad a-rìs 'n an codal : oir bha 
an fùile trom. 

44 Agus air dha 'm fàgail, a- 
gus im'eachd a-rìs, rinn fè ùrnuigh 
an treas uair, ag radh nam briathra 
ceudna. 

45 Ann fin thainig è chum a 
dheifciobul, agus a deir fè riu, Coi- 
dlibh romhaibh anois', agus ga- 
bhaibh fois ; fèuch, ata 'n uair air 
druideadh ruinn, agus ata Mac an 
duine air a bhrath' thairis ann 
Jàmhaibh pheacach. 

46 Eir'ibh, im'icheamaid : feiich, 
ata 'n ti a bhrathas mife 'm fo- 
gus. 

47 Agus air dha bhi fòs a' la- 
bhairt, fèuch, thainig ludas aon 
do 'n da-fhear-dheug, agus maille 
ris cuideachd mhòr le cloidhibh a- 
fftis bataibh o na h ird-fhap-ar- 
taibh agus o fheanoiribh a' pho- 
buill. 

48 'Noife bha an ti a bhraith 
eifean air tabhairt comharthaidh 
dhoibh, ag radh, Ge b'è neach a 
phògas mife, 's è fm è, deanaibh 
greim air. 

49 Agus air ball thainig fè chum 
ìofa, agus a dubhairt fè, FàiJte 
dhuit a mhaighifdir: agus phògfè e. 

50 Ach 
t l a & C A I B. 

50 Ach a dubhairt lofa ris ? A 
Charaid, c'ar fon a thainig thu ? 
Ann fin thainig fiad, agus chuir 
iad lànih aun lofa, àgus ghlac iad 
è. 

ji Agus fèuch, fliìn a h aon 
diubhs'abha maille re Iofa a làmh, 
agus tharruing fè a chloidheamh, 
agus air dhà feirbhifeach an àrd- 
ihagairt a bhualadh, ghearr è à 
chluas deth. 

52 Ann fln a dubhairt Iofa ris, 
cuir a-rìs do chloidheamli air àis 'n a 
ìonad fein : oir iadfan uil' a ghla- 
cas an cloidheamh, tuitidh fiad leis 
a' chloidheamh. 

53 An faoil thufa nach fheud 
mife anois'm' Athair a ghuidheadh, 
agus bheii* fè dhamh tuill' is dà- 
legion-deug a dh' ainglibh ? 

54 Ach cionnas ann fin a bhi- 
theas na fgriobtuire air an coi'- 
lionadh, a deìr gur h ann mar fo 
is eigin tachairt ? 

55 Ann fan uair fin fein a du-> 
bhairt Iofa ris an t fluagh, An 
d'thainig fibh amach mar gu b'ann 
ann aghaidh gaduiche le cloidhibh 
agus bataibh chum mife a ghla- 
cadh ? Bha mi gach là a'm' lhuidhe 
maille ribh fah teampull a' tea- 
gafg, agus cha do chuir fibh làmh 
annam. 

56 Ach thachair fo uiJe, chum 
gu'm biodh fgriobtuire nam fài- 
dhean air an coi'-Iionadh. Ann fin 
do threig na deifciobuil uil' è, 
agus -theich iad. 

57 Agus air dhoibhfe Iofa a 
ghlaca', thug iad leo e chum Caia- 
phas an t àrd-fhagart, far an raibh 
na Sgriobhuichean agus na feanoi- 
ridh air cruinneachadh. 

58 Achlean Peadar c fada ua« 
tha, eadhon gu talla an àrd-fha- 
gairt, agus air dha dol a iìeach, 
ihuidh c maille ris na feirbhifea- 
chaibh dh'f haicfin na crìche. 

59 Agus dh'iarr na h àrd-fha- 
gairtean agus na feanoiridh, agus XXVI. 

a' chomhairle uile, fia'nais bhrèig' 
ann aghaidh Iofa, chum eifean a 
cliur gu bàs, 

60 Agusni'n d'fhuair lad: feadh, 
ge do thainig mòran a dh' fhia'- 
naifibh brèige, ni'n d'fhuair iad. 
Fa dheoidh thainig dà fhia'nais 
bhreige, 

6i Agus a dubhairt fiad, A du- 
bhairt amjear fo, Is urradh mife 
teampull De a leagadh, agus a 
thogbhaila-rìs ann tri laithibh. 

62 Agus air do'n àrd-ihagàrt 
eirigh, a dubhairt ie ris, Nach 
freagair thu bheag ? Creudèata 
iad fin a' fianaifeachadh a' d.' a- 
ghaidh ? 

63 Ach dh'fhan lofa 'n a thofd. 
Agus air freagairt do'n àrd-fhagart 
a dubhairt fò ris, Ata mi ga d' 
mhionnachadh air an Dia blieo, ga 
'n innfeadh tu dhuinne, an tu 
Criofd Mac Dhe. 

64 A deir Iofa ris, A dubhairt 
thu : gidheadh a deirim rilih, 'N a 
dhiaigh fo chi fibh Mac an duine 
'n a fhuidhe air deas-Iàimh cu- 
mhachd Dhe, agus a' teachd air 
nèulaibh nèimh'. 

6 j Ann fin reub an t àrd-fhagart 
eadach, ag radh, Gu 'n do labhair 
fè blaifpheme ; ciod am feum tuil- 
leadh ata againn air fia'naifibh ? 
fèuch, anois' chuala fibh a blaif- 
pheme. 

66 Creud i bhur bar'ails'? Fhrea- 
gair iadfan agus a dubhairt fiad, 
Ata è toillteanach air a' bhàs, 

67 Ann fin ghabh fiad do fhilibh 
'n a eudan, agus bhuail iad le 'm 
bafaibh è, agus ghabh cuid eil' 
air le fìataibh, 

68 Ag radh, Dean fàidheadoi- 
reachd dhuinn a Chriofd, co è a 
bhuail thu ? 

69 Agus fhuidh Feadar amach 
ann fantalla: agus thainig cailin 
àraidh d'a ionnfuidh, ag radh, Bha 
thufa mar an ceudna maille re 
h Iofa o'n Ghalilee. 

G f 70 Ach M A T 

70 Ach dh'àichftieun eifean 'n an 
làthair uile, ag radh, Ni 'm fios 
damh creud a deir tu. 

71 Agus air dol amach dha 
do'n phòrfa, chunnairc cailin eil' 
è, agus a dubhairt fi riu-fan a bha 
'n fin, Bha 'm fear fo mar an ceud- 
na maille re h Iofa Nafareth. 

72 Agus dh'àichfheun è a-rìs 
le mionna, qg radb, Ni h aithne 
dhamh an duine. 

73 Agus tamall beag 'na dhiaigh 
fin thainig an dream a bha 'n an 
feafamh a làthair, agus a dubhairt 
lìad re Peadar, Gu f ìrinneach is 
diubh fùd fein thufa : oir ata do 
chainnt fein ga d' bhrath'. 

74 Ann fin thòfaich è re malla- 
chadh agus mionnachadh, agradh, 
Ni h aithne dhamh an duine. A- 
gus air ball ghoir an coileach. 

75 Agus chuimhnich Peadar 
briathra Iofa, a dubhairt ris, Mu 
'n goir an coileach, àichfheunaidh 
tu mi tri uaire. Agus air dol a- 
mach dha, ghuil è gu * geur. 

C A I B. XXVII. 

I Ata Criofd air a tboirt thairis 

ceangailte do Philat. 3 Chroch 

ludas è fein, 19 Ata Pilat a' 

fagkail rabhaidh o?nbnaoi t 24 ag 

iomilad a lànih, 26 a' leigeadh 

Bharabbais fa fgaoil : 29 'Ta 

Criofd air a chrùnadh le droi- 

ghionn, 34 air a cheufadh : 40 

An-cainnt air a tabkairt da : 50 

'Ta fè a' faghail bàis, agus air 

adhlacadh. 66 'Ta uaigh/ìn air 

a feu/achadh, agus faire air a 

cur uirre. 

A IR teachd do'n mhaidirt, ghabh 

jTV uachdarain nan fagart uile, 

agus feanoiridh a' phobuill, co- 

mhairle le chèile ann aghaidh Iofa t 

^ chum a chur gu bàs. 

2 Agus air dhoibh eifean a 
cheangal, thug iad leo è, agus 
thug fiad thairis è do Phontius 
Pilat an t uachdaran. 
* goirt. H A. 

3 Ann fin air faicfin do Iudas 
a bhraith eifean, gu 'n do dhì- 
teadh è, ghabh fè aithreachas, a- 
gus thug è air an ais na deich 
pìofa fichead airgid do na h àrd- 
ìhagartaibh, agus do na feanoi- 
ribh, 

4 Ag radb, Do pheacuich mi, 
ann am brath' na fola neo*chion- 
taich. Ach a tìubhairt iadfan, Ciod 
è ftn duinne ? amhairc thufa air 

fin. 

5 Agus air tilgeadh uaithe nam 
pìofa airgid ann fan teampull 4 
dh'fhalbh fè, agus air im'eachd 
dha chroch fè è fein. 

6 Agus air glacadh nam pìofa 
airgid do na h àrd-{hagartaibh, a 
dubhairt fiad, Cha chòir an cur fan 
ionmhas, oir is luach fola iad. 

7 Agus air gabhail comhairle 
dhoibh, cheannuich iad leo fearann 
a' Chriadh-f hir, f chum a bhi 'n a 
àit' adhlalc' do choigreachaibh. 

8 Air an àdhbhar fin goirthear 
do'n f hearann ud, Fearann na fo- 
la, gus an diu. 

9 (Ann fin choi'-lionadh a' ni a 
dubhradh le leremias am fàidh, 
ag radh, Agus ghabh iad na deich 
pìofa fichead airgid, luach an ti a 
mheafadh, neach a mheas iadfan 
a bba do chloinn Ifraeil : 

10 Agus thug fiad iad air fon 
fearainn a' Chriadh-fhir, mar a 
dh'òrduich an Tighearna dhamh- 
fa.) 

11 Agus fheas Iofa ann Idthair 
an uachdarain ;. agus dh'f hiofruich 
an t uachdaran deth, ag radh, An 
tufa Righ nan Iudhach ì Agus a du- 
bhairt Iofa ris, A deir tu c . 

12 Agus air do na h àrd-fiiagar- 
taibh agus do na feanoiribh cùifean 
a chur as a leth, nior fhreagair 
ie ni fam bith. 

13 Ann fin a deir Pilat ris, Nach 
cluinn thu cia lion nithe 'ta 

iad 
I fsar deanamh (hoithiche creadha. C A I B, 

iad a' fianaifeachadh »' d' agh- 
aidh? 

14 Agus cha d'thug fè freagradh 
air aori f hocal da, ionnas gur ghabh 
an t uachdaran iongantas ro-mhòr. 

15 'Nois' re àm na fèifte chleachd 
ari t uachdaran a chur fa fgaoil do'n 
phobull aon phrìofanach a b'àiJl 
Ieo. 

16 Agus bha aca fan àrn fin 
prìofanach ro-chomhar-'uichte, d' am 
b' ainm Barabbas. 

17 Air an à'bhar fin air dhoibhfe 
bhi cruinn ann ceann a cheile, a 
dubhairt Pilat riu, Co a's àili libh 
mife a chur fa fgaoil duibh ? Barab- 
bas, no Tofa, d'an goirthear Criofd? 

1 8 Oir bha f hios aige gur b' ann 
o fharmad a thu? iad thairis è. 

19 Agus air fuidhe dha-fan ann 
caithir a' b'.reithearnhnais, chuir 
a bhean teachdaireachd d'aionnfuidh, 
ag radh, Na biodh agad-fa * buin- 
tin fam bith ris an f fhirean fin : 
oir is mòr a dh'fhulaing mife an 
diu ann àm bruadar, air a fhon-fa. 

20 Ach chuir na h àrd-fhagairt 
agus na finnfir impidh air a' pho- 
bull gu'n iarradh iad Barabbas, 
agus gu milleadh iad lofa. 

2 1 Agus air freagairt do'n uach- 
daran a dubhairt fè riu, Co^ do'n 
dias a's àill libh mife a chur fa 
fgaoil duibh? A dubhairt iadfan, 
Barabbas. 

22 A dubhairt Pilat riu, Ciod 
ma feadh a ni mi re h Iofa, d'an 
goirthear Criofd? A dubhairt fiad 
ris uile, Ceusthar è. 

23 Agus a dubhairt an t uach- 
daran, C'arfon, ciod an tolc a rinn 
è? Ach is mò gu mòr a ghlaòdh 
iadfan, ag radh, Ceusthar è. 

24 Agus air faicfin do Philat nach 
do bhuadhuich fè bheag fam bith, 
ach gu 'n d'eirich an tuilleadh 
buaireis, air dha uifg' a ghabhail, 
dh'ionnlaid fè a làmhan am fia'nais 
an t fluaigh, ag radh, Ata mife 
neo-chiontach a dh'f huil an f hìrein 
fin : faicibhfe fin, 

* gnothuch. •}• ionracan* xxvir. 

25 Agus air freagairt do'n phobull 
uile, a dubhairt fnd, Biodh fhuil 
oirnne, agus air ar cloinn. 

26 Ann fin leig c fa fgaoil Barab- 
bas dhoibh : ach air dha Iofa a 
fgiurfadh, thug fe thairis è chum a 
cheufaìdh. 

27 Ann fin thug faighd-fheara 
an uachdarain leo Iofa do 'n talia 
chumannta, agus chruinnich fiad 
m'a thimchioll a'chuideachd/?'^/;^- 

fheara uile. 

28 Agus air dhoibh \ a rùfga', 
chuir fiad uime falluing fcarìoid. 

29 Agus air dhoibh || coroin 
droighinn thigheadh, chuirfiad m'a 
cheann è, agus (lat chuilce 'n a 
làimh dheis : agus ag lùbadh an 
glùin 'n a làthair, rinn iad fanoid 
air, ag radh, Gu 'm bean- 
nuichear thu, a Righ nan Iudhach. 

30 Agus air dhoibh gabhail do 
fhilibh air, ghlac iad an t flat chuilc', 
agus bhuail iad fa cheann e. 

3 1 Agus taireis dhoibh fanoid a 
dheanamh air, thug iad an fhal- 
luing deth, agus chuir iad eadach 
fein uime, agus thug fiad leo è chum 
a cheufaidh. 

32 Agus air dol amach dhoibh, 
fhuair iad duìne o Chirene, d'am 
b'aiam Simon: eifean dh'èignich 
iad chum a chrann-ceufaidhfin a 
ghiulan. 

33 Agus 'n uair a thainig iad gu 
iouad d'an ainm Golgotha, fin r'a 
radh, àite cloiginn, 

34 Thug fiad dha r'a òl fion- 
geur coi'-meafgta le domblas : agus 
air dha a bhlafadh, cha'n òladh 
fè^. 

35 Agus 'n uair a cheus fiad è, 
roinn iad a thrufcan eatorra, a' 
tilgeadh croinn orra : ~ chum o-u 
'11 coi'-lionfadh a' ni a dubhradh 
Jeis an f hàidh, Roinn fia ì m' eadach 
eatorra, agus chuir ùad croinn air 
mo bhrat. 

36 Agus air fuidhe dhoibh, rinn 
iad faire air ann fin : 

37 Agus chuir iad a chùif-dhìte' 

fgriobht' 
§ eadach athoirtdcth. jj ciùn. M A T 
fgriobht' os achionn, IS E SO 10- 
SA RIGH NAN IUDHACH. 

38 Ann fin cheufadh maiTle ris dà 
ghaduich': fear air a dheis, agu3 
fear eile air a làimh chli. 

39 Agus thug iadfar. a bha dol 
feachad toibheum dha, a' crathadh 
an cinn, 

40 Agus ag radh, Thufa aleagas 
an teampull, agus a chuireas fuas 
ann tri laithibh è, fòir ort fein : 
ma 's tu Mac Dhe, thig a nuas 
o 'n chrann-cheufaidh. 

41 Mar an ceudna a dubhairt na 
h àrd-fhagairt, maille ris na Sgrio- 
bhuichibh, agus na feanoiribh, a' 
fanoid a'r, 

42 Shaor è daoin' eile, è fein a 
fhaoradh ni 'n. comafach è : raa 's è 
Righ Ifraeil, thigeadh è 'nois' anuas 
o'n chrann-cheufaidh, agus creididh 
finn è. 

43 Chuir fè dhpigh ann Dia ; 
faoradh è anois' è, ma 'ta toil aige 
dha : oiradubhairt fè, Is mife Mac 
Dhe. 

44 Agus thug na gaduichean, a 
cheufadh mailleris, am beumceud- 
na dha. 

45 'Nois' o'nt feathadh uair bha 
dorchadas air an talamh uile gus a' 
naothadh uair. 

46 Agus mu thimchioll na nao- 
thadh uair' dh'èigh Iofale guth àrd', 
ag radh, Eli, eli, lama fabachthani ? 
*s è fin r'a radh, Mo Dhia, mo 
Dhia, creud far thrèig thu mi ? 

47 Agus air cluinntin fin dq 
chuid diubhs' a bha 'nan feafamh 
ann fm, a dubhairt fiad, Ata 'mfear 
fo glaodhuich air Elias. 

48 Agus air bail ruidh a h aon 
diubh, agus ghabh è fpuing, agus 
Jion è do'n fhion-gheur i, agus 
air dha a cuf air fiait chuilce, thug 
Q dha-fan r'aòl, 

49 Ach a dubhairt càch, Leig 
dha, faiceamaid an d'thig Elias d'a 
^hearnadh. 

50 Agus air eigheach a-rìs do 
lofa le gìaodh mòr, thug è fuas a 
fpiorad. H A. 

51 Agus fèuch, reubadh brat- 
roinn an teampuill 'a a dhà chuid, 
o bhràjghe gu iochdar ; agus chrioth- 
nuich an talamh, agus fgoilteadh 
na creagan, 

52 Agus dh'f hofgladh na h uaigh- 
ean, agus dh'eirich mòran do chor- 
paibhnan naomh, abha 'n an codal, 

53 Agus chuaidh iad amach a3 
na h uaighibh taireis eifeirigh-fìn, 
agus chuaidh iad a fteach do'u 
bhaile naomha, agus nochdadh iad 
do mhòran. 

. 54 'Nois' an uair a chunnairc an 
Caiptin, agus iadfan a bha maille 
rìs .a' * coimhead Iofa, a' chrith- 
tjialmhain, agus na nithe eile a 
rinneadh, ghabh iad eagal mòr, ag 
radh, Gu fìrinneach b'è fo Mac 
Dhe. 

55 Agus bha ann fin mòran bhan 
(ag amharc am fad,) alean Iofa o'n 
Ghalilee, a' frithealadh dha : 

56 'Meafg an raibh Muire Mag- 
dalene, agus Muire màthair Sheu- 
maisagus lofes, agus màthair cloinne 
Shebedee. 

57 Agus air teachd do'n fheafcar, 
thainig duine faibhir o Arimathea, 
d' am b' ainm Iofeph, neach a bha è 
fein 'n a dheifciobul aig lofa mar an 
ceudna : 

5$? Air dol dha-ian gu Pilat, 
dh'iarr è corp Iofa : ann fin dh'òr- 
duich Pilat an corp a thabhairt da. 

'59 Agus air glacadh a' chuirp 
do lofeph, phaifg fè ann an Iion- 
eadach fior-ghlan è, 

60 Àgus chuir fè è 'n a uaigh 
nuadh fein, a chladhaich fè ann an 
carruig : Agus air caruchadh cloich' 
mhòir dha gu dorus na h uaighe, 
dh'fhalbh fè. 

61 Agus bha Muire Magdalene, 
agus a* Mhuire eile, 'n an fuidl.e fa 
chomhair na h uaighe. 

62 'Nois' air an là màrach, noch 
is è 'n là 'n diaigh an ulFachaidh, 
cbruinnicheadh na h àrd-lhagairt 
agus na Phairifìch gu Pilat, 

63 Ag radh, A thighearn', is 

cuimhne 

f gicidlica^l 1 ,' C . À I 
cuimhne leinn an tanna bhaam 
rnealltoir ud fòs beo, gu 'n dubhairt 
fè, Eìr'idh mi 'n diaigh thri iàith'. 

64 Qrduich uime iin "an uaigh 
bhi air, a coimhead gu cinnteach 
gus an treas là, air eagal gu'n d'thig 
a dheifciobuil fan oidhche» agus 
gu 'n goidiad leo è, agus gu 'n abair 
ìad ris a' phobull, Gu 'n d'eirich 
è o na marbhaibh: agus mar fin 
bithidh am mearachd deireannach 
,ni 's miofa na 'n ceud mhcarachd. 

65 A dubhairt Pilat riu, 'Ta 
faire agaibh, im'ichibh, agus dean- 
aibh an uaigh coi-tearuinte 's is 
aithne dhuibh. 

66 Agus air im'eachd dhoibhfin 
rinn iad an uàigh cinnteach, ag 
cur feula' air a' chloich, maille re 
faire. 

C A I B. XXVIII. 

I 'Ta eifeirigh Chriofd air a cur ann 

cèill do na mnaibh : 9 nochd Criojd 

è fein doìbh ; 1 1 thug na h ard- 

foagairtean airgiod do na faighd- 

fhearaibb chum gu'n abradh fad 

gu'n do ghoideadh as uaigh e. 16 

Nachd Criofd * fein d'a dheifcio • 

bhiibh, 1 9 Agus chuir fè iad amach 

a bhaifeadh agus a theagafg nan 

uile chinneach. 

NN an deireadh na Sàbaid', 

aig brifeadh na fàire air a' 

cheud là do'n t feachduin, thainig 

Muire Magdalene, agus a' Mhuire 

eile, a dh'fhaicfin na h uaighe. 

2 Agus fèuchjbhacrith-thalmhain 
mhòr ann ; oir thainig Aingeal an 
Tighearn' anuas o neamh, agus air 
teachd dha charuich fè a' chloch 
o'n dorus, agusihiudh fè uirre. 

3 Agus bha a ghnùis mar dhea- 
lanach, agus eadach geal mar 
lhneachda. 

4 Agus air eagal-fan chriothnuich 
an * luchd coimhead, agus chuaidh 
iad ann riochd mhairbh. 

5 Agusair freagairt do'n Aingeal 
a dubhairt fè ris na mnaibh, Na 
biodh eagal oirbhs' : oir ata f hios 
agam gu bhuil fibh ag iarruidh Io- 
fa, a chuaidh cheufadh, 

* luchdfaire. B. XXVIII. 

6 Ni 'm bhuil è 'n fo ; oir 
dh'eirich fè, mar a dubhairt è : 
thigibh, faicibh an t àit' an raibh 
an Thighearna 'n a luidhe. 

7 Agus im'ichibh gu luath agus 
innfibh d'a dheifciobluibh gu 'n 
d' eirich fè o na marbhaibh ; agus 
fèuch, ata fè dol romhaibh do'n 
Ghalilee, ann linxhi fibh e, fèuch, 
a dubhairt mi ribh e~. 

8 Agus air dhoibh im'eachd gu 
luath o'n uaigh, le h eagal agus 
mòr-ghàirdeachas, ruidh iad a 
dh'innfeadh Jud d'a dheifciobluibh, 

9 Agus ag im'eachd dhoibhfin a 
dh'innfeadh d'a dheifciobluibh, 
fèuch, thachair Iofa fein orra, ag 
radh, Fàilte dhuibh. Agus air teachd 
dhoibhiih f ann gar dha, rùg fiad 
aìr a chofaibh, agus dh'onoruich, 
iad è. 

10 Ann fin a dubhairt Iofa riu, 
Na biodh eagal oirbh : im'ichibh, 
abraibh re m' bhràithribh iadfan a 
dhol do'n Ghalilee, agus ann fin 
chiiiad mife. 

11 Agus an t.ann a bha iadfan 
ag im'eachd, fèuch, thainig cuid- 
do'n luchd faire do'n bhaile, agus 
nochd iad do na h ard-fhagartaibh 
gach uile ni a thachair. 

1 2 Agiis air cruinneachadh dhoibh- 
fm ann ceann a cheile maille ris na 
feanoÌTÌbh,agusairgabhailcomhairle 
dhoibh, thug iad mòran airgid do 
na faighdf heàraibh, 

1 3 Ag ràdh, Abraibhfe, gu'n 
d' thainig a dheifciobuil ann fan 
oidhche, agus gu'n do ghoid iad 
è, 'm feadh a bha finne 'n ar co- 
dal. 

14 Agus ma chluinneas an tuach- 
daran fo, cuiridh finne impidh air- 
fni, agus ni finn fibhfe tearuinte. 

15 Agus air gabhail an airgid 
dhoibhfin, rinn iad mar a thea- 
gaifgeadh dhoibh : agus ata an 
feanchas fo air aithris a' meafg nan 
Iudhach gus an diu. 

16 Ann iin chuaidh an t aon- 
deifciobu:-deug àp 'n Ghalilee, gu 
iliabh flir an d'òrduich lofa dhoibh. 

■17 Agus 
■f am f )gus, . M A 
47 Agus air . dhoibh fhaicfin, 
* dhonoraich iad è : ach bha cuid 
aca fa amharas. 

18 Agus air teachd do Iofa, la- 
bhair fè riu, ag radh, Thugadh 
dhajnhfa gach uile chumhachd air 
neamh agus air talamh. 

19 Uime fin im'ichibhrfe, agus 
f teagaifgibh gagti uile chinneach, R C. 

'g am baifteadh ann ainm an Athar, 
agus a' Mhic, agus an Spioraid 
naoimh : 

20 A' teagafg dhoibh gach uile 
nithe a dh'àithin mife dhuibh a 
choimhead : Agus fèuch, ata mife 
maiile ribh a ghnà', gu dèireadh an 
tfaoghail. Amen. An Soisgeul do reir MHARCUIS. c a 1 B. 1. 

| Dreachd Eoin Bhaìfde. 9 Ata 
Iafa air a bhaìfieadh; 14 Aia e 
fearmonachadh ; 1 6 A' gairm Phea- 
dair, Aindreais, Sheumais agus 
Eoin : 23 A' leigheas a h aon ann 
s an raihh diabhol; 29 A' leighcas 
fhs mathar-chèile Pheadaìr ; 32 
moran do mhuintir a bha ea-flan .-41 
Jgus a glanadh neach air an raibb 
'n lojbbre. 

ìOiseach Soifgeil IofaCriofd 
Mhic Dhe, 

2 A reir mar ata è 
fgriobht' ann fna fàiahibh, Fèuch, 
cuiream mo theachdair' roimh do 
ghnùis, neach a dh'uli'uicheas do 
ihlighe romhad. 

3 Guth an ti a dh'èigheas ar.n 
fan f hàfach, Ull'uichibh fligh' an 
Tighearna, deanaibh a chos-cheuma 
dìreach. 

4 Bha Eoin a' baifteadh ann fan 
fhàfach, agus a' fearmonachadh 
baifdidh an aithreachais, chum mai- 
theamhnais peacaidh. 

5 Agus chuaidh amach d'a ionn- 
fuidh tìr Iudea uìle, agus luchd ài- 
teachadh Ierufalem, agus bhaifteadh 
leis iad ujle ann an amhainn Ior- 
dain, agus iad ag aid'eachadh am 
peacaidh. 

6 Agus bha Eoin air eadachadh 
le fionna chàmhal, agus bha crios rinn fiad àdhraJb dha. leathair m'a leafruidh : agus 's iad 
locuift agus mil f hiaghuin bu bhiadh 
dha. 

7 Agus fhearmonaich fè, agradh, 
Ata neach a' teachd a'm' dhiaighs' 
a's cumhaichdaich na mife, neach 
nach fiu mife cromadh fios agus iall 
a bhròg fhuafgladh. 

8 Bhaift mifè gu'n amharus fibh 
le h uifge : ach baiftidh eifean fibh 
leis an Spiorad Naomha. 

9 Agus tharladh ann fna lai - 
thibh-fin, gu'n d'tr.ainig Iofa o Na- 
fareth na Galilee, agus bhaifteadh 
è le h Eoin ann an lordan. 

10 Agus air dol fuas da as an 
uifge air ball, chunnairc fè na nea- 
mha air am fofgladh, agus an Spio- 
rad mar choluman a' teachd anuas 
air-fin, 

1 1 Agus thainig guth o neamh, 
ag radh, Is tufa mo Mhac gràdhach, 
am bhuil mo làn toil. 

12 Agus air ball dh'iomain an 
Spiorad è do 'n f hàfach. 

1 3 Agus bha è 'n fin fan f hàfach 
dà f hichead laethe air a bhuaireadh 
le Satan, agps bha è maille ris na 
fiadh bheathaichibh, agus bha na 
h aingil a' frithealadh dha. 

14 Agus taireis Eoin a chur am 
prìofun, thainig Iofa do'n Ghalilee, 
a' iearmonachadh foifgeil rioghachd 
Dhe, 

15 Agus 
f deaiiuibh dcifciobuil do, | Oifl^. C A 

15 Agus ag radh, Choi'.lionadh 
an aimfir, agus ata ri«oghachd Dhe 
am fogus ; deanaibhfe aithreachas, 
agus creidibh an foifgeul. 

16 Agus air dha bhi 'g im'eachd 
re taoibh fairge na Galilee, chun- 
nairc è Simon, agus Aindreas a 
bhràthair, a' tilgeadh an lìn fan 
fhairge : (oir b' iafgaire iad.) 

17 Agus a dubhairt lola riu, 
Thigibh a'm'dhiaighfe, aj^us ni mi 
'n ar iafgairibh air daoinibh fibh. 

1 8 Agus air ball dh'f hàg liad an 
lionta, agus lean iad eifean. 

19 Agus air dol beagan air a* 
ghaidh dha as fin, chunnairc è Seu- 
mas tnac Shebedee, agus Eoin a 
bhràthair, agus iad fan luing a' cà- 
ramh an lionta. 

20 Agus air ball ghoir fè iad, a- 
gus air fàgail Shebedee an athar 
dhoibh fan luing maille ris an luchd 
tuarafdail, lean iad eifean. 

ll Agus chuaidh iad a fteach do 
Clrapernaum, agus air ball air dha 
dol a fteach do 'n t fionagog air an 
t fàbaid, theagaifg fè. 

Zi. Agus bhuaileadh le iongnadh 
iad r'a theagafg ; oir bha è 'g an 
teagafg mar neach aig an raibh ùgh- 
darras, agus ni b' ann mar na fgrio- 
bhuichidh. 

23 Agus bha 'n an fionagog-fan 
neach ann s an raibh fpiorad neo- 
ghlan, agus ghlaodh è, 

24 Ag radh, Leig leinn, ciod ar 
gnothuch-ne riut, Iofa o Nafareth ? 
àri d' thainig thu g' ar fgrios-ne ? '' 
'S aithne dhamh co thu, aon nao- 
mha Dhe. 

25 Agus chronuich Iofa è, ag 
radh, Bi d'thofd, agus tàr amach 
as. 

26 Agus 'n uair a reub ah fpiorad 
neo-ghlan è, agus a ghlaodh fè Ie 
gudi àid, thainig fè 'mach as. 

27 Agus ghabh iad mòr-iongan- 
tas uiie, ionnas gu 'n raibh iad cur 
na ceifte fo eatoira fein, ag radh, 
Ciod è fo ì ■ Creud è an teagafg 
nuadh fo ? Oir le h ùghdarras ata I B. I. 

è toirt òrduigh eadhoh do na fpio- 
radaibh neo-ghlana, agus ata fiad 
umhal dha. 

28 Agus chuaidh iomradh-fan air 
ball amach feadh na tìre uile tim- 
chioll na Galilee. 

29 Agus gun dàil, air dhoibh dol 
amach as an t fionagog, chuaidh iad 
a fteach do thigh Shimoin agus Ain- 
dreais, mailie re Seumas agus Eoin. 

30 Ach bha màthair-chèile Shi- 
moin 'n a luidhe ann am fiabhrus ; 
agus ghrad-labhair iad ris uimpe. 

3 1 Agus thainig eifean agus thog 
fè i, a' breith air làimh uirre ; a- 
gus air ball dh'f hàg * am fiabhrus 
i, agus rinn fi frithealadh dhoibh- 
fin. 

3 2 Agus 'n uair a bha 'n t an- 
moch anois' ann, air do'n ghrèin dol 
fuidhe, thug iad d'a ionnfuidh iad- 
fan uile bha ea-flan, agus iadfan 
ann san raibh deamhain. 

33 Agus bha 'm baile uil' air a 
chruinneachadh chum an doruis. 

34. Agus leighis fè moràn air an 
raibh iomadh gnè eacaile, agus 
thilg fè 'mach mòran dheamhan, 
agus cha d'fhulaing fè do nadeamh- 
naibh labhairt, air fon gu 'm 
b' aithne dhoibh è. 

3 5 Agus air dha eirigh fa mhaidin, 
fada roimh là, chuaidh fò 'mach, 
agus dh'imich è gu àite fàs'ail, a- 
gus rinn fè ùrnuigh ann fin. 

36 Agus lean Simon, ag»s an 
dream a bha maille ris è. 

37 Agus air fhaghail dhoibh, 
a dubhairt fiad ris, Ata gach uile 
neach ga d' iarraidh. 

38 Agus a deir fè riu, Rachamaid 
dh'ionnfuidh nam bailte eile làimh- 
ruinn, chum 's gu'n fearmonaich mi 
ann fin mar an ceudna : oir is ann 
chum na criche fo thainig mife 
'mach. 

39 Agus fbearmsnaich è 'n an 
fionagogaibh air feadh na Galilee 
uile, agus thilg fè 'mach na dea- 
mhain. 

40 Agus thainig Iobhar d'a ionn- 

fuidh, 
* an tzzfoz. M A 

fuidh, a' guìdheadh air, agus a' 
lubadh a ghlùn da, agus ag radh 
ris, Ma's àill leat, 'ta thu coma- 
fach air mife adheanamh glan. 

41 Agus ghabh Iofa truas mòr 
tìeth, agus air sìneadh amach a 
làimhe, bhean è ris, agus a dubhairc 
fè ris, Is àill leam, biofa glan. 

42 Agus co luath 's a labhair è, 
air ball dh'fhalbh an loibhre uaithe, 
agus rinneadh glan è. 

43 Agus air toirt geur-òrduigh 
dha, air ball chuir fè air falbh è ; 

44 Agus a deir fè ris, Fèuch 
nach innis thu bheag do neach air 
bith : ach im'ich, nochd thu fein 
do'n t fagart, agus tabhair mar 
iobaìrt air fon do ghlanaidh na ni- 
the a dh'àithin Maois, mar fhia'- 
nais dhoibh. 

45 Agus air dol amach dha- 
fan, thòfaich è air innfeadh gu ro- 
fhollafach, agus air a' chùis a 
fgaoileadh m' an cuairt, air chor's 
nach feudadh Iofa dol tuilleadh os 
àird a fteach do'n bhaile, ach bha è 
'mach ann an àitibh uaigneach : 
agus thainig iad d'a ionnfuidh o 
gach uile àird. 

C A I B. n. 

1 Leìgbis Crìofd am pairilis : 14 'Ta 
è gairm Mhatha àìte togail na 
crfe, 16 ag ithi maille re Pui- 
bkocanaìbh agus re feacachaìbh : 1 8 
cC gabhail Uith-fgeil a dhei/cìebul 
air* /011 nach raibh iad re trofga', 
23 Agus air /on gun raibh iad 
c? ffwnadh nan diafan arbhair air 
là nafàbaid'. 

AG U S ann diaigh beagan do 
laithibh, chuaidh fc a-rìs a 
fteach doChapernaum; agus chualas 
eifean a bhi fan tigh. 

2 Agus air ball chruinnicheadh 
mòran ann ceann a chèile, air chor 
's nach raibh àit' a chumadh iaà, 
eadhon timchioll nn doruis : agus 
iabhair è am focal riu. 

3 Agus thainig iad, a' tabhairt 
d'a ionnfuidh neach air an raibh am 
pairilis, air a ghiulan le ceathrar. R C. 

4 Agus achionn nach b' tirradh 
iad teachd ann gar dha leis an 
t fluagh, rùifg iad muilach an tighe, 
ann s an raibh è : agus air a thol- 
Jadh dhoibh, leig iad fìcs an lea- 
baidh air an raibh a' neach a bha 
tinn leis a' phairilis 'n a luidhe. 

5 Air do Iofa an creidimh-fm 
f haicfin, a dubhairt fè ris an neach 
air an raibh am pairilis, A mhic, 
ata do pheacaidh air am maitheadh 
dhuit. 

6 Ach bha droing àraidh do na 
fgriobhuichibh 'n an fuidhe ann 
fin, agjus iad a' reafunachadh 'nan 
croidhibh fein, 

7 C'ar fon ata am fear fo a' la- 
bhairt blaifpheime mar fo ? Co 
dh'f heudas peacaidh a mhaitheadh 
ach Dia amhain ? 

8 Agus air ball, air aithneachadh 
do Iofa ann a fpiorad fein, gu'n 
raibh iads' a' reafunachadh mar fin 
ionnta fein, a dubhairt fè riu, C'ar 
fon ata fibh a' reamnachadh nan 
nithe fin ann bhur croidhibh ? 

9 Co aca is ufadh a radh ris an 
ncach air am bheil am pairilis, Ata 
do pheacaidh air am maitheadh 
dhuit : no a radh, Eirich, agus tog 
do leabaidh agus im'ich ? 

io Ach a chum's gu 'm bi fios 
agaibhfe gu bheil ùghdarras aig Mac 
an duine peacaidh a mhaitheadh air 
talamh, (a deir fe ris an fhear air 
an raibh am pairilis) 

1 1 Deirim riut, Eirich, agus tog 
doleabaidh, agusim'ich dod' thigh. 

12 Agus dh'eirich eifean air ball, 
agus thog fè a leabaidh, agus chuaidh 
è 'mach 'n am fia'nais uile, iùnnas 
gu'n raibh an-iongantas orr' uile, a- 
gns gu'n do ghlòruich fiad Dia, ag 
radh, Cha 'n fhacadh finne riamli 
a leithid fo. 

13 Aguschuaidh è 'mach a-rls re 
taoibh na fairge, agus thaìnig an 
fluagh uile d'a ionnfuidh, agus thea- 
gaifg fè iad, 

14 Agus ag dol feachad da, chun- 
naic fè Lebhi mac Alpheus 'n a 

fhuidhe C A I 

fhuidhe aìgàite tog'ail na cìfe, a-B' 
gus a deir fè i is, Lean mìfe. Agus 
air dha-fan cirigh,, lean fè è. 

ic .Agus tharladh, air fuidhe <lo 
Jofachura bìdh 'n a thighfe, gu'ndo 
ihuidh mcYran Phuibliocanach agus 
pheacach maraon re lofa, agus r'a 
dheifciobluibh : oir bha rnòran ann, 
agus lean iad è. 

ì-6 Agits 'n uair a chunsaic na 
Sgriobhuichean agus na Phairifich 
eifean ag ìtheadh maraon re Pui- 
bliocanaibh agus re peacachaibh, a 
duohairt iad r'a dheifciobluibh, C'ar 
fon ata è ag itheadh agus ag òl 
raaille re Puibliocanaibh agus re 
peacachaibh ? 

17 Agùs 'n uair a chuaP Iofa 
fo, a dubhairt fè rin, Ni 'm bheil 
leum aca-fan ata flàn air an lèigh, 
ach aca-fan ata tinn : cha d' thainig 
miie a ghairm nam firean, ach nam 
peacach chum aithreachais, 

i3 Agus bu ghnàth le deifcio- 
bluibh Roin, agus nam Phairifeach a 
bhi trofg ; agus thainig iad, agus 
a dubhairt iiad ris, C'ar fon ata 
deifciobuil Eoin, agits n-arri Phairi- 
fea.ch re crofgadh, a'ch rii 'm bheil 
do. dheifciobuils' a' deanamh tro- 
fgaidh ? 

19 Agus a dubhairt Iofa riu, 
Am bheil clann feomait an fhir- 
nuadh-phòfda comafach air troig' 
a dlieanamh, 'm feadh a bhitheas 
am fear-nuadh-pòfda * 'n am fò- 
chair ? am ieadh ata am fear- 
nuadh-pòfd' aca maille riu, ni 
h eudar leo trofg' a dheanamh: 

20 Ach thig na iàithe ann s an 
tiubhrar am iear nuadh-pòfda ua- 
tha ; anft iìn ni ià'd trofga' fna lai- 
thibh fm. 

21 Agus cha 'n 'ei' duine fatri 
bithadh.'fhuaigheas mìor cìo eadach 
nuadh air feàn eadach : no, 'ina 
dtìfhkaigtìèas'- buinid*h am mìor- v 
nuadh, a chnireadh d'a fionadli 
fùas 1 , as an t fean eadach, agus aì'- 
tfoear an reuba ni's miòia. 

maflle riu. '- >A.h~: lb\,Ue;dutkh. III. 

22 Agus cha chuir duine'aii? 
bith fion ùr ann fean + bhuidea- 
laibh ; no brifidh am fion nuadh 
na buideil, agu's dòirtear am tìon, 
agus caillear na b'uid'eil : ach is 
coir fion nuadh a chur ann am 
buidealaibh nuadha. 

23 Agus tharladh, gu'n deach' 
fè trid na | gortaibh arbhair air là 
na fàbaid', agus thòfaich a dhei- 
fciobuil, ag im'eachd dhoibh, ris 
na diafaidh arbhair a fpionadh. 

24 Agus a dubhairt na Phairi- 
fich ris, Fèuch, c'ar fon ata iad 
a' deanamh an ni nach 'eil cea- 
duicht' air ià na fàbaid' ? 

■25 Agus a dubhairt' eifean riu- 
Nach do leugh fibhfe riamh ciod 
a rinn Daibhidh, 'n uair a bha 
uireafbhuidh air, agus è air ocras 
è fein agus iadfan a bha mailie 
ris? 

26 Cionnas a chuaidh fè fteach 
do thigh Dhe ann an laithibh A- 
biathar an àrd-ihagairt, agus a 
dh'ith fè § arain na fiadhnuis, nach 
'eil ceaduichte do neach air bith 
itheadh, ach do na fagartaibh, a- 
gus a thug fè mar an ceudna do'n 
dreara a bha maille ris ? 

27 Ac;us a dubhairt fè riu, 
Dh'òrduicheadh an t fàbaid air fon 
an duine, ni h è an duine a'if fon 
na fàbaid' : 

28 Air an à'bhar fin is Tigh- 
earna Mac an duine air an t fàbaid 
feia. 

C A I B. III. 
I "Ta Criofì a ieigheas an du'ni 
ai' r àh raibb an lamh ffiea'rata, a- 
pji's rh'oran a dk'ea cailìbh eile i 
1 1 ag cronuchadh nan fioradà 
heo-gblàna, 13 agus a tagkadh 
a dkd-akfloì-deug \ 22 if dear- 
bhadk aiugidkeachd, agus 'inì-rea- 
f.LÌn na biaifpheivie, iad a radh 
i'idn raibh cifean a' tilgeadh dkea- 
mhan amàch le Beeìfebuh ; 33 a- 
gus a' noehdadh co iad a bkr.i* 
H f thair, 

f h achaibh. § ,aa ! arjn taifbeinta . M A 
ihaìr, a phiuthar, agus a 7?ihà- 
thair. 
GUS chuaidh è 'rìs a fleach A GUS c. 
j\ do'n t fionagog, agus bha ann 
fin duin v aig an raibh tàmh fhearg- 
ta. 

2 Agus.rinn. iad faire air, a 
dhfhèuchaìn an leighifeadh fè è 
air Jà na fabaìd , chunvs gu'n cui- 
readh iad cìris air. 

3 Agus a deir fè i'is an duin' 
aig an raibh an làmh air feargadh, 
Eirich, agus fcas amach fa mhea- 
dhon. 

4 Agusadeir fè riti, Ara bheil 
è ceadaichte maith a dheanamh 
air laithibhna fìibaid', no plc ? A- 
nam a thearnadh, no a fgrios'? 
ach dh'f han iadfa' 'n an tofd. 

5 Agus 'n uair' a dh'amhairc fè 
m' an cuairt orra le feirg, air dha 
bhi doilich air fon cruais an croidhe, 
a deir fè ris an duine, Sìn amach 
do làmh. Agus fhìn c 'mach i : 
ao-us rinneadh flàn i mar an làmh 

o 

eiJe. 

6 Agus air dol do na Phairi- 
fìchibhamach, ghabh iad comhairte 
air ball maille re luchd leanmhuin 
loraith 'h a aghaidhlin, cionnas a 
dh'fheudadh iad a * fgrios'. 

7 Ach chuaidh Iofa maille r'a 
dheifciobluibh a leth chum na 
fairge: agus lean fluagh mòr è o'n 
Ghalilee, agus o thìr ludea, 

8 Agus o lerufalem, agu's o Idu- 
mea, agus o thacbh thalì Iordain, 
aàus iadfon a bha timchioll Tlii- 
i'uis agus "Sliidom, thauiig ciu- 
deachd mhòr dhiubh d'a ionnfuidh, 
'n uair a chual' iad cia mor na 
nithe a rinu è. 

9 Agus a dubhairt fc f'a dhei- 
fciobluibh, fone; bheacr a bhi fei- 
theamh air, air fon an t fluaigh, 
ehum nach domhluicheadh iad è. 

io Oir Jeighis è mòran, ionnas 
gu 'n do dhlù'-theanri h:d ris, a 
mhèud 's air an raibh plàighean, 
shum's èu 'm beanadh iad ris. 
* ml.iiitaJh. R C. 

1 1 AgU3 na fpiorada neo-ghlan', 
an uair a chunnairc lad è, ihleuchd 
iad da, agus ghlaodh iad, ag radh, 
Is tufa Mac Dhe. 

i 2 Agus thug fè fparradh teann 
dhoibh, chum'snach deanadh iad 
aithnicht' c. 

13 Agus chuaidh c fuas gu 
fliabh, agus ghairm è iadìan a 
b'àill leis : agus thainig iad d'a 
ionnfuidh. 

14 Agus dh'òrduich è dà-fhear- 
dheug, chum 's gu 'm biodh iad 
maille ris, agus gu 'n cuireadh è 
'maeh iad a Ihearmonachadh : 

15 Agus gu 'm biodh aca cu- 
mhachd a leigheas eailaintidh, a- 
gus a ìhilgeadh amach dheamhan. 

16 Agus air Simon thug è Pea- 
dar mar cho'-ainm : 

17 Agus Seumas mac Shebedee, 
agus Eoin bràthair Sheumais, (a- 
gus orra-fan thug è Boanerges mar 
cho'-ainmeana, 's è fm re radh, 
Ciann na tairneanaich) 

18 Agus AJndreas, agus Philip, 
acus Bartolomeus, as;us Matha, a- 

o - o 3 

gus Tomas, agus Seumas mac Aì- 
pheus, agus Taddeus, agus Simon 
an Canauiteach, 

19 Agus Iudas Ifcariot, an neach 
fòs a bhraith eifean : Agus chuaidh 
iad do'n tigh. 

20 Agus chruinnicheadh an 
fluagh a-rìs, ionnas nach raibh è 
'n comas doibh uiread agus aran 
kheadh. 

2 1 Agus air cluinntin fo d'a 
chairdibh, thatnig iad amach' a 
bhreith air : oir a dubhairt tìad, 
Ata fè air mhi-cheill. 

22 Agus a dubhairt na Sgrio- 
bhuichean a thainig anuas o leru- 
falem, Ata Beeifebub aige, agus is 
ann tre phrionnfadh nan deamhart 
ata fè tilgeadh amach dheamhan. 

23 Ainis air dha 'n gairm d'a 
ionni'uidh, a dubhairt fè riu ann 
an' -j- coi'amhlachdaibh, Cionnas a 

dh'lheudas- 
f psrabi..hh. C A I 

dh'fheudas SatanSatan a thilgeaJh 
amach ? 

24 Agus rna bhitheas rioghachd 
roinnte 'na h aghaidh fein, cha'n 
urradh an rioghachd fin feafamh. 

25 Agus rna bhitheas tigh air a 
roinn 'rJ à aehaidh fein, clia'n fheud 
an tigh ììn feafamh. 

26 Agus rna dh' eir'eas Satan 
'n a a^haldh iein, aèus gu 'm bi 
fè roinnte, ni h eùdar I'e'is fea- 
famh, ach 'ta crioch àige. 

27 Cha'n urradh neach air bith 
dol a fteach do thighduine làidir, 
agus airneis a tho'gail leis, mur 
ceangail fè 'n duine Jàidir ann toi- 
fèach ; agus ann fm creachaidh fè 
a thigh. 

28 Gu deimhin a deirim ribh, 
Gu maithear na h uile pheacaicih 
do chioinn nan daoine, aims e;ach 
blaifphem' a ìabhras iad : 

29 Ach ge b'è labhras blaifphem' 
ann aghaidh 'n Spioraid naoimh, 
cha'n fhuigh fè maitheanas a 
choidhch', ach ata fè ceangailte 
thairis chum * breuheamhnais ihior- 
ruidh. 

30 Air fon gu 'n dubhairt fiad, 
Tha fpiorad neo-gh!an aige. 

31 Ann iìn thainig a bhràithre 
agus a mhàthair, agus air dhoibh 
feafamh amuigh, chuir iad fios d'a 
ionnfuidh, a' gairm àir. 

32 Agusbha 'n fiuagh 'n an fuidhe 
m'a th'imchiolì, agus a dubhairt 
fiad ris, Fèuch, ata do mhathair 
agus do bhràithre amuigh ga d' iar- 
raiuh. 

33 Agus fhreagair fè iad, ag 
radh, Co i ìuo mhàthair, no mo 
bhràithre ? 

34 Agus fheall fè m' an cuairt 
prra-fan a bha 'n an fuidhe m'a 
thimchioll, agus a dubhairt fè, 
Fcuch mo mhàthair agus mo 
bhràithre. 

35 Oir ge b'è neach a ni toil 
De, , is è im fein mo bhràthair, B. IV. 

agus mo phiuthar, agus mo mha- 
thair. 

C A I B. IV. 
I Parahal a?i t Jìoladoir, agus a 
bhri' , 21 'S coir dhuinn Jolus 
ar n eh'.ais a phùirieachadb re 
muìntìr eile. 26 Parabal an 
t'sìlatàfàs ann uaigrìeas, 30 a- 
gus a' ghràinne mhuftaird: 39 
Ata Criofd a' còfgadh Jìoirm air 
a' chukn, 

GUS thpfaich è air teagafg a- 
j ris làimJi ris an fhairge; a- 
gus chruinnicheadh iluagh mor d'ti 
lonnfuidh, ionnas gu'n deachaidh 
fè fleach do luing, agus ihuidh fc 
fa chuan ; agus bha 'n fluagh uile 
re taoibh na fairge air tìr. 

2 Agus theagaifg c dhoibh moran 
do nithibh ann an cofamhlachdaibh, 
agus a dubhairt ic riu ann a thea- 

g af o"> 

3 Eifdibh, Fèuch, chuaidh fioia- 

dair amach a cuur s.ti: 

4 Agus tharladh ag cur an t sìl 
da, gu'n do thuit cuid deth re 
taoibh an ròid, agus thainig èun- 
laith an aidheir, agus dh'tth iad 
fiias è. 

5 Agus thuit cuid eile dheth 
air fearann clochach, far nach raibh 
mòr-tha!amh aige, agus air ball 
dh'fhàs è fuas, do bhri' nach raibh 
doimhne talmhain aige. 

6 Ach air do'n ghrein eirigh, 
loifp-eadh è : aa;us a chionn nach 

o ' o , v 

raibh freamh aige,. inearg ie as. 

7 Agus thuit cuid eile 'meafg 
droighinn, agus dh'fhàs àn drot- 
ghionn fuas, agus tliachdfè è, agus 
cha d'thug è toradh uaithe. 

8 Agus thuit cuid eile air talamh 
maith, agus thug è toradh uaithe, 
a' fàs fuas agus a J mèudachadh ; 
ao;us thug c 'mach, cuid a dheich 
u'uead fhichead, agus cuid a thri 
fichead uiread, agus cuid a cheud 
uiread 's a chuireadb. 

9 Agus a dubhairt fè riu. An ti 

aig M A 
aìg am bheil cluafa chum eifcleachd, 
eiideadh è. 

10 Agus 'n uair a bha è 'n a 
aonar, dh'fhiofraich iadfan, a bha 
'na fhochair maille ris an dà-fhear- 
cìheug, am para.bal deth. 

11 Agus a dubhairt fc r!u, 
Dhuibhfe thugadh eòlas a ghabhail 
air nithibh diomhair rioghachd 
Dhe : ach dhoibhfm ata 'n Jeth 
'muigh nithear gach ni am para- 
Llaibh : 

12 Chum 's ag faicfin doibh 
gu'ra faic iad, agus nach aithnich 
fiad, agus ag dhoibh cluinntin gu 'n 
cluinn fiad, agus nach tuig iad ; 
'n t eagal arn air bith gu'm piJleadh 
ìad, agus gu'm biodh am peacaidh 
air am maitheadh dhoibh. 

13 Agus a deir fè riu, Nach 
aithne dhuibh an cofa'lachd fo ? 3- 
gus cìonnas ma 'ta athuigeas f;bh 
gach uile chofa'Iachd ? 

14 'Ta 'n iioladtìir ag cur an 
fhocail. 

1 5 Agus 's iad fo iadfan re taoibh 
an ròid, ann san cuirthear am fo,- 
cal, agus taireis doibh a chluinn- 
tin, air ball ata Satan a' teachd, 
agus a' tog'ail leis an fliocail, a 
ihiol-chuireadh 'n an croidhibh. 

1 6 Agus 's iad fo iadian roar an 
ceudna a chuireadh air fearann 
clo&hach; muintir, 'n uair a chluin- 
neas iad am focal, a ghabhas è 
air ball ie gàirdeachas : 

17 Agus ni 'ra bheil aca freamh 
ionnta fein, ach mair'idh iad rè 
fealain : 'naclhiaìgh fin, 'n uair a 
dh'eir'eas triobloid no geur-!eau- 
jnìiuin air fon an fhocail, air baU 
ata fìad a' faghail oilbheim. 

18 Agus 's iad fo iadfan a chui- 
readh a' meafg an droighinn, an- 
dream a dh'eifdeas ris an fhocal ; 

10 Agus ata ro-chùram an 
tfaoghail fo, agus mealJtoireachd 
faibhreis, agus an-mliiar.na nitJie 
eileteachd a fteach, agus. a' tach- R C. 

dadh an fhocail, agus nithear 
neo-thorrach c. 

20 Agus 's iad fo iadfan a chui- 
readh ann an talamh maith, an 
dream a cldaianeas am focal, agus 
a ghabhas ris,, agus a bheir a- 
mach toradh, cuid a dheich uirèad 
fhichead", cuid a thri fichead uiread, 
agus cuid a cheud uiread 'j a 
cbuireadh. 

21 Agus a dubhairt è riu, An 
ann a bheirear coinneal chum gu'n 
cuirthear i fui' bheu! foithich, no 
fui' leabaidh ? nach ann a chum a 
cur ann coinnleir r 

22 Oir ni 'm bheil ni air biih 
foluichr, nach foillfìchear : agus 
ni 'n raibh ni air bith ann cleith, 
nach d' thig os àird. 

23 Ma 'ta cluafa chum eifdeachd 
aig neachair bith, eifdèadh è. 

24 Agiis a dubhaiit è riu, Thu- 
gaibh fainear ciod a chluinneas 
fibh : Jeis an tomhas a thomhaifeas 
fibh, tomhaifear dhuibh fein : a- 
gus bheirthear tuilleadh dhuibhfe 
'ta 'g eifdeachd. 

2j Oir ge b'è neach aig am 
bheil, bheirthear dha : aeus <re 
b'c neach aie'nach 'eil, bheirlfiear 
uaithe an ni fin fein a 'ta atge. 

26 Agus a dubhairt fè, Is amhuil 
rioghachd Dhe, mar gu'n cuireadk 
duine fiol ann f.m talamh, 

27 Agus gu'u coidleadh è, agus 
gu'n eir'eadh c a dhr'oidhch' agus 
a là, agus g.u'n gineadh an fio!, a- 
gus gu'm fàfadh è fuas, air dòigh 
nach fhfos da. 

28 Oir bheir an talamh amach 
toradh uaithe fein, airiùs am fo- 
chann, a-rìs an dias, 'n diaigh finan 
lan arbhar ann ùm d'eis. 

29 Acii an uair ata 'n tcradh 
abaich, air ball cuiridli fè an corran 
ann, chionn gu bheil am foghmhar 
air teachd. 

2,0 Aeus a dubhairt c, Ciod 
qn ni re 'n famhluich fian riogh- 

achd C A 
achd Dhe ? no creud ò an cofa'- 
lachd leis an coi'-meas finn i ? 

3 r Is cofmhuil i re gràinne mu- 
ftaird, ni, 'n uair a chuirthear fan 
talamh è, is lugha do na h uile 
phòraibli ata air talamh. 

32 Ach taireis a clìur, fàfiiidh fè 
fuas, agns cinnidh fè ni 's mò na 
aon luìbb do na h uile luibheannaibh, 
agus fàfaidh geugan mòra air, ion- 
gas gu 'm feud èunìaith an aidheir 
neki a dheanamh fuidh a fgàile. 

33 Agus ie iotnadh d'a leithidibh 
fin do chofamhlachdaibh labhair 
è 'm focat riu, a reir mar a b' ur- 
radh iad a chltiinntin. 

34 Ach gunchofamblachd chado 
labhair fè riu : Agus mhìnich è na 
h uile' nithe d'a dheifciobluibh fein 
air leth. 

35 Agus a dubhairt fè riu air 
an là iìa fein, air teachd do 'n 
theafcar, Rachamaid thairis do 'n 
taoibh eile. 

36 Agus an uair a fgaoil fiad an 
.coi'-thional, thugiad leo eifean ann 

fan luing mar a bha è, agus bha 
longa beaga eile 'n a f hochair rnar 
an ceudna. 

37 Agus dh'eirich ftoirm mhòr 
ghaoiths ann, agus leum na tonna 
a fteach do'n Juing, air chor's gu'n 
raibh i 'noife Jàn. 

38 Agus bha eifean ann an dei- 
readh na luinge, 'n a chodal air 
cluafaig : agus dhùifg . iad è, agus 
a deir iad ris, A mhaigrdfdir, nach 
'eil fuìni agad gu'n caiilear finn ? 

39 .Agus air eirigh dha-fan, 
chronuich fè ghaoth, agus a du- 
bhaii'C è ris an ihairge, Tofd, bi 
ciuin. Ann fin luidli a' ghaotli, a- 
gus bha * iè'mhòr ann. 

40 Agus a dubhairt fè riu, C'ar 
fon ata fibh co eaglach ? cionnas 
nach 'eil creidimh agaibh ? 

41 Agus ghabh iad eagal ro- 
mhòr, agus a dubhairt fiad [r'a 
ehèiie, Creud c an duine fo, gu I B. V. 
bheil a' ghaotli, agus an fhairge 
fein umhal da ? 

C A I B. V. 
I Air do Chriofd na deamha'ni a 
chur amach as an duine ann s an 
raìlih legìon diubh, 1 3 chuaidh iad a 
Jfigh annjha mucaibh. 25 Leighis 
è bhean atr an raibh dorta' fola, 
3 5 agus thog fè na marbbaibb 
ingkean lairuis , 
!% GUS thainis; iad eu taoibh eile 
l \ na fairge, gu dùthaicli naa 
Gadaienach. 

2 Agus air dol amach dha as an 
luing, air ball thachair duine ann 
san raibh fpiorad neo-ghlan air, a' 
teachd as na tuamaibh, 

3 Aig an raibìt a chomhnuicih 
fna tuamaibli, agus ni 'm b' u,r- 

• radh neacli air bith a cheangal^ 
eadhon le flabhraidhibh : 

4 Oir chuaidh a clieangal gu 
tric legeimhlibh agus le ihbhraidh- 
ibh, agus tharruing iè na ila- 
bhraidhean as a cheile, agus mhìn- 
bhris è na geimhlean : Agus ni'rn 
b' urradh duin' air bith a cheann- 
fachadli. 

5 Agus bha è ghnà, a Jà agus a 
dh'oidhche fna beanntaibh, agus fna 
h ionadaibh adhlaic', a' glaodh- 
aich, agus 'g a ghearradh fein le 
clochaibJi. 

6 Ach an uair a chunnaic fè 
Iofa fada uaithe, ruidh è agus 
fhleuchd fè dha, 

7 Agus ghlaodh è !e guth mòr, 
agus a dubhairt. ie, Ciod mo ghno- 
thuch-fa riut, Ioia, Mhic an De is 
ro-àirde ? cuiream ort a h uchd 
De, gun mo phianadh. 

8 (Qir a dubhairt fè ris, Thig 
amach as an duine, a fpioraid neo> 

! ghloin) 

9 Agus dh'fhiofruich fè dheti: v 
Creud is ainm dhuit ? Agus fhrea- 
gair eifean, ag radh, Legion is 
ainm dhamh : oir ata fmn mòran 
ann, 

10 Agus M A 

10 Agus ghuidh fè gu ro-gheur 
air, gun è g'an cur amach as an 
dùthaich Jìn. 

1 1 Agus bha treud mhòr do 
mhucaibh ann fin, ag inealtradh 
am fo'efus do na fleibhtibh. 

o 

12 Agus ghuidh na deamhain 
uileair, agradh, Cuirfinne dh'ionn- 
fuidh nam muc, chum's gu'n rach;t- 
maid a fteach ionnta. 

T3 At r us air ball thu? - lofa cead 
doibh; agus a:r dol amach do na 
fpioradaibh neo-ghiana, chuaidh 
iad a ftigh ann fna mucaibh, a- 
gus riiidh an treud fios gn dian le 
aite cas do'n ihairge, (bha iad mu 
thimchioll da mhìle) agus thach- 
dadh uid fan f iìairge. 

i 4 Àgus theich ntdfan a bha ! g 
ineakradh nam muc, agus dh'inms 
ìad fin, araon ann i'a bhaile, agus 
ann fan tìr. Agus chuaidh iad a- 
mach à dh'f haicfin ciod c an ni ud 
a * tharladh. 

15 Agusthainig iad chum Iofa, a- 
gus chunnairc iad aD ti ann san 
raihh an deamhan, agus aig an 
jaibh an legion, 'n a Ihuidhe, agus 
tadach uime, agus a chiall aige ; 
agus ghabh iad eagal. 

16 Agus dh'innis iadfan a chun- 
iiairc c dhoibh, cionnas a thachair 
do 'n ti ann s an raibh an deamhan, 
Ètgus mu thimchioll nam muc. 

17 Agus thòfaich iad re guidhe 
air, im'eachd amach as an crio- 
chaibhfe. 

18 Agus air dha dol a ftigh fan 
ìuing, ghuidh an ti ann s au raibh 
an deamhan air, gu'm feudadh è 
bhi maille ris. 

19 Gidheadh ni'n d'leig lofa leis, 
ach a dubhairt fè ris, Im'ich 
dhatliigh dh'ionnfuidh domhuintir, 
agus innis dhoibh mcud nan nithe 
a rum an Tighearna dhuit, agus 
gu'n d'rinn fe tròcair ort. 

20 Agus dh'imich eifean, agus 
thòfaich è re chur ann ccill ann an 
Pecapolis mèud pan nithe rinn lofa. 

* thachair R C. 

dha : agus ghabh iad iongantas 
uile. 

21 Agus air dol do Iofa a-rìs 
thairis ;mn fan luing do'n taoibh 
eile, chruinnicheadh fluagh mòr d'a 
ionnfuidh ; agus bha è làimh ris an 
1 hairge. 

22 Agrus fèuch. thainip; a h aon 
do uachdaranaibh uan fionagog 

d' am b'ainm lairus, agus 'n uair 
a chunnairc fè eiJean, leig ie è 
fein (ios aig a chofaibh. 

23 Agus ghuidh è gudùrachdach 
air, ag radh, Ata rri' ingheanbheag 
ann cunntart grad-bhais. thig agus 
leigdo lamhan uirre, chum as gu 'n 
flanuieheari, agus mairfidh fi beo. 

24 Agus dh'imich Iofa mailleris ? 
agus lean fluagh mòr è, agus dhomh- 
luich fiad e. 

25 (Agus bka bean àraidh ann 
Jìn, air an raibh dprta' fola rè dhà- 

bhliadhna-dheug, 

26 Agus dh'lhulaing fi mòran 
o iomadh leighibh, agus. chaith fi 
na bha aice, agus cha b'rheaird i 
bheag è, ach gu m bu mheifd ; 

27 'N uair a chual' ife iomra' 
air lofa, thainig i 'meafg an tfluaigh 
o chùlthaobh, ae'us bhean fi r'a 

' o 

eadach : 

28 Oir a dubhairt Ci, Ma dh'f heu- 
das mi beantuin ach r'a eadach, 
ilanui.chear mi. 

29 A'gus airball thiormaicheaJh 
tobar a rola : aeus dh'aithmch fi air 
a coip fein gu'n do leighifeadh i 
o'n phlàigh fin. 

30 Agus dh'aithnich Iofa airball 
ann fein gu'n deachaidh cumhachd 
amach as, agus air dha tionndadh 
fan t fluagh, a dubhairt fè, Co a 
bhean re m' eadach r 

3 1 Agus a dubhairt a dheifciobuil 
ris, Ata thu faicfin gu 'rh bheil an 
fluagh ga d' dhomhlachadh, agus 
an abair thu, Co a bhean rium ? 

32 Agus dh' amhairc fè m' an 
euairt g' a faicfins' a rinn fo. 

33 Acì * C A 

33 Ach air do' n mhnaoi bhi fa 
eas:al acrus air chrith, air aithnea- 
chadh an ni a rinneadh innte, 
thainig fi, agus leig fi i fem fios 'n a 
làthair, asms dh'innis i 'n f hhinn 
uile dha. 

34 Agus a dubhairt fè ria, In- 
ghean, ihlànuich dochreidimh thu; 
im'ich ann sìth, agus bi flàn o d' 
phlàigh.) 

55 Am feadh a bha è fòs a' la- 
bhairt, thatnig droing o thìgh uach- 
darain na fionagoige, ag radh, 
Fhuair d' inghean bàs, c' ar fon 
a chuireadhtu tuilleadh dragh' air 
a' mhaighifdir ? 

36 Co luath 'sa chual' Iofa an 
comhradh fo a Jabhradh, a deir fè 
re uachdaran na fionagoige, Na 
biodh eaeal ort, amhàin creid, 

o ' 

37 Agus cha d'fhulaing è do 
neach air bith a leantuin, ach Pea- 
dar, agus Seumas, agus Eoin brà- 
thair Sheumais. 

38 Àgus thainigfè gu tigh uach^ 
darain' na lìonagoige, agus chun- 
nairc è * 'n iomairt, agus iadfan a 
bha gul, agus a' caoineadh gu 
mòr. 

39 Agusair teachd a lìeach dha, 
a deir fè riu, C'ar fon ata fibh ris 
an iomairt fo, agus re bròn ? cha 'n 
'eil an inghean marbh, ach 'n a co- 
dal. 

40 Agus rinn iadfan gàire le fa~ 
noid ris : ach air dha-fan an cur 
uile amach, tliug è leis athair agus 
màthair na h inghin, agus iadfan a 
bha maìl!~ ris, agus chuaidh fè 
fteach far an raibh an inghean 'n a 
luidhe. 

41 Agus air dha breith air an 
ìnghin air laimh, a d'eir ic ria, 
Talitha cumì, 's è fin, air eidir- 
mhìneachadh, A chailin, (a deirim 
rittt) eirich. 

42 Agus air ball dh'eirich an 
mghean, agns dh'imich fi ; oir bha 
i Jà-bhlladhna-dheug a dh'aois : a- 

* «ra buaireas. I B. VI. 

gus ghabh iad iongantas an bar- 
rach, 

43 Agus thng è òrdugh teann 
doibh, nach fuigheadlì duin' air 
bith fios air fo : agus dh'àithin è 
càileigin a thoirt di r'a itheadh. 

C A I B. VI. 
I Chuireadh Criojd ann neimh-phri r 

le nmintir a dkìicha. 7 Ata Je tabhairt do dà-fhear- dkeug cumhachd bs cionn Jpiorada neo- 
ghlana. 14 Iomadb barail vm 
Chriofd. 1 8 Chuireadh an ceann 
do Eoin baifde, agus dnadhlaiceadh 
e. 30 Phill nadeifciobail ojhear- 
monachadb. 34 Miorbhuil nan 
cuìg aran, agus an dà eijg. 48 
Ata Criofd ag inieachd air a* 
ckuan, 53 agus a" leigheas gach 
uil' a hhean ris. 
GUS chuaidh è 'mach as fin, 
agus thainig è d'a dhuthaich 
fein, agus lean a dheifciobuil è; 

2 Agus 'n uair a thainig an 
t fàbaid, thòfaich è air teagafg ann 
faft t fionagog : agus airdo mhòran 
a chluinntin, ghabh iad iongantas, 
ag radh, Cia uaith' ata na nithe-fe 
aig an'fhear fq ? Agus creud è 
'n gliocas fo thugadh dha, gu bheil 
a leithid fo do fheartaibh air an 
deanamh le làgahaibhfm ? 

3 Nach è fo an faor, mac Mhuire, 
bràthair Sheumais agus Iofes, agus 
Iuda, agus Shimoin ? Agns nach 
'eil a phearaiclie ann fo 'n ar fo- 
chair-ne ? Agns fhuairiad oilbheum 
ann. 

4 Ach a dubhairt Iofa rio, Cha 
'n 'eil fàìdh gun onoir, ach 'n 4 
dhiuhaich fein agus a' meafg a 
chàirdean, agus ann a thigh iein. 

5 Agus cha raibh è 'n comas da 
miorbhuil air bith a dheanamh anu 
fin, iaor o gu 'n do chuir è a làraha 
air beagan do mhuintir a blia tinn, 
agus leighis fe iad. 

6 Agus bha iongantas air air 
fon am mi-chreidimh, Agus chuaidh 

ie M A 
fe timchioll nam baiite, a' teagafg. 

7 Agusghairm fè chuige 'n da- 
fhear-dheug, agus thòfaich è air 
an cur amach dias agus dias, agus 
thug è dhoibh cumhachd air fpio- 
radaibh neo-p-hlana, 

8 Agus dh'aithin ie dhoibh gun ni 
air bith thoirt leo air i'on na ilighe, 
ach lorg amhcin : gun mhàla, gun 
aran, gun airgiod 'n an fporan : 

9 Ach * bonn-bhròga bhi air an 
coihibh : agus gun dà chòta bhi 
umpa. 

io Agus a duhhairt fè riu, Ge 
b'è ionad air bith ann s an d' theìd 
fibli a fteach do thigh, ann fin 
fanaibh gus am falbh fibh as an 
aite fin. 

ii Agus co air bith iad nach 
gabh ribh, agus nach eifd jibh, air 
dhuibh im'eachd as an aite fin, cra- 
thaibh an duflach a bhitheas far 
cofaibh, mar f hia'nais'n an aghaidh. 
Gu deimhin a deirim ribh, Gur fo- 
iomchair' a bhitheas ftaid Shodoim 
agus Ghomorrha ann là a' bhrei- 
theamhnais, na ftaid a' bhaiie fin. 

1 2 Agus chuaiilli iad amach, a- 
gus fhearmonaich iad daohie a dhea- 
namh aithreachais. 

13 Agus thilg iad amach mòran 
dheamhan, agus dh'ung iad le h o!a 
m.òran a bha tinn, agus Jeighis ftad 
iad. 

14 Agus chual' loraith an righ 
nim'e', (oir chuaidh ainm am follus) 
aeus adubhairt fè, Ata Eoin Baild' 
air eirigh o na marbhaibh, agus 
nime fin ata feartan ag oibriuchadh 
ann. 

15 A dubhairt cuid eile, Gur è 
EHas at'ann. Agus a dubhàirt cuid 
ei)e, Gur fàidh at' ann, no mar 
aon do na fàidh-ibh. 

16 Ach 'n 'uair a chnal' Ioraith 
fo, a dubhairt fe, 'S è Eoin a 'ta 
ann, d' an chuir mife an ceann ; 
dh'eirich è o na marbhaibh. 

17 Oir do chuir lcvaith fein uaith' R C. 

agus ghiac fè Eoin, ag.ùs cheangail 
fc 'm prìofun è, air fon Hero- 
diais bean phòfd' Fhilip a bhràthar 
fein, do bhri' gur phòs eifean i. 

18 Oir bha Eoin air a radh re 
Ioraith, Cha'n 'eiJ è ceaduichte 
dhuicfe bean do bhràthar a bhi a- 
gad. 

19 Uime fin bha diom mhòr aig 
Herodias ris, agus bu mhiann Je a 
chur gu bàs, ach'cha b'urradh fi. 

20 Oirbha eagal Eoinair Ioraith, 
air dha fios a b'hi aige gu'm b,u 
duine ceart agus naomha è, agus 
thug è fainear è, agus air dlia d 
chluinntin,rinn è mòran do nithibh 
air a chonihairle, agus dh'eifd fè 
ris gu toileacli. 

21 Agus air teacJid do Ià iom- 
ch'uidh,rinnIoraitli,arr co'-ainm an 
là an d' rugadh è, fuipeir d'a uai- 
flibh, agus d'a àrd-chaiptinibh, a- 
gus do mhaithibli na Galilee : . 

22 Agus air dol a fteach do 
inghean Herodiais ib, agus air dhi 
damhfa dheanamh, thaitin fi re 
Ioraith agus riu-fana fhuidh rriàiIÌe 
ris, asfus a dabhairt an righ ris a' 

7 ■ Q O 

chailin, larr ormfa ge b"è ni 's ài!I 
leat, agus bheir mi dhuit è. 

23 Agus thug fè mionna dhi, Ge 
b'è nì dh'iarras tu orm, bheir mi 
dhuit è, gu Jeith mo rioghachd. 

24 Agus air dol amach dh'ife, 
a dubbairt fi r'a màthair, Ciod a 
dh'iarras mi ? Agus a dubhairt ife, 
Ceann Eoin Bhaifde. 

25 Agus chuaidh fi air ball le 
cabliaig a fteach a dh'ionnfuidh 'n 
figh, agus dh'iarf i, ap; radh, 'S 

O ' V* o 

àill leam eu'n d'thueadh tu dhamh 

o o 

gun ^dàil ceann Eoin Bhaiide air 
mèis. 

26 Ag'us bha 'n righ ro-dhoilich, 
gidheadh air foh' a miiionna, agu-s 
an dream a bha 'n an midhe maille 
ris, cha raibh toil alge a diukadh. 

27 Aglis air bail chuir an righ a- 
mach iear miifidh, iag'ùs dh'mhiit 

fè C A I 
fè a cheann a thotft a fleach : a- 
gus dlì'imich eifean agus thug è 'n 
ceann deth 'ann fa phrìofun, 

28 Agus thug e clieann leis air 
mèis, agus thug è do'n * chailin è : 
agus thug an cailin d'a màthair è. 

29 Agus 'n uair a chual' a dliei- 
fciobuil fvi, thainig iad agus thog 
iad a chorp, agus chuir iad ann an 
uaigh è, 

30 Aguschruinnicheadh nah Ab- 
ftoil chum lofa, agus dh'innis iad 
da gach uile nithe, araon gach. 
nithe a rinn fiad, agus gach nithe 
a theagaifgiad. 

31 Agus a dubhairt fè r:u, 
Thigibhs' air leth doàiteuaigneach, 
agus gabhaibh fois car tamuill bhig: 
Oir bha mòran a' teachd agus a' 
dol, agus chà raibh ùine aca uiread 

. as biadh itheadh. 

32 Agus chuaidh iad gu àite 
fàs'ail ann an luing air leth. 

33 Agus chunnairc an fluagh 
iadian a' falbh, agus clh'aithnich 
mòran è, agus ruidh iad d' an ccis 
as na bailtibh uile ann fin, agus 
bha iadrompa,agus chruinnicheadh 
iad d'a ionnfuidh. 

34 Agus air dol amach do Iofa, 
chunnairc è fluagh mòr, agusghabh 
è truas mòr dhiubh, chionn gu'n 
raibh iad mar chaoirich gun bhua- 
chaill' aca : agus thòfaich fè air 
mdran do niihibh a cheagafg 
dhoibh. 

3 5 Agus 'n uair a bha 'nois' mòran 
do'n là \ air dol feachad, thainig 
a dheifciobuil d'a ionnfuidh, ag 
radh, "Ata 'n c àite fo fàs, agus ata 
'nois' mòran do'n là air dol thairìs : 

36 Leig air falbh iad, chum's 
gu d' theid iad do'n tìr m'an cuairt, 
agus do na bailtibh, agus gu cean- 
naich fiad biadh dhoibh fein : oir 
cha'n 'eil ni air bith aca r'a itheadh. 

37 Ach f hreagair eifean, agus a 
dubhairt fè riu, Thugaibhfe 
dhoibh' r'a itheadh. Agus a deir 

* yìghcsn.- f air a rha'uhcanih, B. VI. 

iadfan ris, An d' theid fmn, agus 
an ceannaich finn Iuach dha cheud 
peghinn a dh'aran, chum gu d' thu- 
gamaid dhoibh ni r'a itheadh ? 

30 Ach a dubhaìrt eifean riu, Cia 
lion t arain ata agaibh ? rachaibh 
agus faicibh. Agus air faghail fios 
doibh, a deir fiad, Cuig, agus dà 
iafg. 

39 Agus dh'àithìn fè dhoibh a 
thoirt orr' uiie fuidheadh fios 'n au 
cuideachdaibh air an f hèur ghlas. 

40 Agus ilmidh iad fìos 'n a a 
bniuhnibh fa leth, 'n an ceudaibh, 
agus 'n an leth-cheud.ubh. 

41 Agus air dha na cuig arain 
agus an dà iafg a ghabhail, agus 
amharc fuas gu neamh,bheannaich, 
agus bhris c na h arain, agus thug 
fè d'a dheifciobluibh iad, chum's 
gu'n èuireadh fiad rompa iad ; agus 
roinn c 'n dà iafg orr' uile. 

42 Agus dh'ith iad uile, agus 
fliàfuicheadh iad. 

43 Agus thog iad dà-chliabh- 
dheug làn cio 'n bhiadh bhntl', a- 
gus do na h iafgaibh. 

44 Agus bha 'n dream a dh'iih. 
àg na h aranaibh, rnu thimchioìl 
cuig mìle fear. 

45 Agus air ball choi'-èignich è 
dheifciobuil gu dol ann fan iuing, 

- agus dol roimhe dh'ionnfuidh' na 
taoibh thall gu Betfaida, gus a:i 
cuireadh fè an fluagh air falbh. 

46 Agus 'n uaìr a chuir fè air 
falbh iad, chuaidh è gu fliabh a 
dheanamh ùrnuigh. 

47 Agus 'n uair a bha 'n t an- 
moch ann, bha 'n long am meadhon. 
a' chuain, ag-us eifeaa 'n a aonar air 
tir. 

43 Agus chunnaic fè iadfan air 
am pianadh ag iomramh : (oir bha 
ghaoth 'n an aghaidh) agus thainig 
iè d'an ionnfuidh mu thi nchioll 
na ceathramh faire do'n o ihche, 
ag im'eachd a : r a' chuan, agus 
b'à 11 leis dol feachad oira.» 

I f 49 Acli M A 

49 Aeh an uaìr a chunnairc 
•jads' è 'g im'eachd air an fhairge, 
fhaoil iad gu 'm bu taiinafg a 
hh' ann ; agus £,hlaodh fiaa'. 

50 (Oir chunnaic iad uil' è, agns 
bha iad fagheilt-thriobloid ) Agus 
,air balj labh.iir è r'm, agus a deir 
fè riu, Biodh miìheach mhaìth a- 
gaii.di, is nr.ie 'ta anu, na bioJh 
eagal oirbh. 

5 1 Agus chuaidh è fuas d' an 
Jonnfuidh do'n iiung, agus luidh a' 
ghaòth : agus bha uathbhas mor 
thar torahas orra, agus ghabh lad 
iongantas. 

52 Oir cha d' thug iad fainear 
mìorbhuil nan aran ; oir bha 'n 
croidhe air a chruadhachadh. 

53 Àgqs 'ri uair a chuaidh fiad 
thairis, tliainig iad gu talamh 
Glieneiàret, agas tharruipg iad gu 
tìr. 

54 Agus 'n uair a thainig iad a- 
mach as an luing, air bali dh'aith- 
nich iad è, 

55 Agus ruidh iadtre'n tìr fin 
uile m'an cuairt, agus thionnfgain 
jad an droing a bha pinn a glbuian 
m' an cuairt air leabaichibh, ge 
b'è àit' an cual' iad eifean a bhi. 

56 Agus ge b'è air bith bailte, 
nb caitlraiche, no dììthaich an 
deachaidh fè fteach, chuir iad na 
daoine tinn air na fràidjbh, agus 
ghuidh iad air gu 'm feudadh iad 
beantuin amhàtn re iomall eadaich : 
agus a mheud 's a bhean ris, Jeighi- 
feadli iad. 

C A I B. VII. 
I Ata na P 'hairijch a y faghail 
croin do na deijciobluibh, air Jon 
gu'n raibh iad ag ìiheadh ìe /;- 
vihaibh neo-ionniaidte ; 6 Aia 
Criofd air an L \im-h eile a' fagha.il 
croin doibhfe air fon gu'n raibh 
iad a\ brìj'eadk àitheanta Dhe le 
teagafg,' agus gnaihucha' dhaoine. 
14 Cha fìtaich biadh an duine. 
24 Leigì is e inghean na ban-Jì. o- 
phenifìaitiich fpiorad ncp-gklan, lothat R C. 

31 Agt/s duine a hh 
lideach 'n a chainnt . 
t\ GUS chruinnicheadh na Phairi- 
/ ' fich d'a ionnfuidh, agus dream 
àraidh do na Sgriobhuichibh a thai- 
nig o lerufalem. 

2 Agus air faicfin doibh cuid d'a 
dheiiciobluibh-fin ag itheadh arain 
Jelamhaihh falcha (fmr'aradh neo- 
ionnlaidt,') fhuair iad cron doibh. 

3 Oir cha 'n ith na Phairifich, 
agus na h ludhaich uile, biadh, 
mur ionnlaid fiad an làmha gu 
minic, at/, coimhead òrduigh nan 
fihwfireadh. 

4 Agus air teachd o'n mhargadh 
dhqibh, mur ionnluiu iad, cha 'n ith 
iad. Agus ata moran do nithibh 
eile ghabh iad orr' a choimhead, 
mar ata nighe chupan, agus pjiota, 
agns ihoithiche prais, agus * lea- 
baichean 

l Ann fin chuir na Phairifich a- 
gus na Sgriobhuichidh do cheìft air, 
C'ar fon nach 'eil do dbeiìciobuil 
a,g im'eachd a reir òrduigh nan 
finnfireadh ; ach ataid ag itheadh 
arain le làmhaibh neo-ionnlaidt' ? 

6 Ach fhreagair eil'ean agus a 
dubhairt fè riu, Is maith a rinn 
El'aias fàioheadoireachd m'ar tim- 
chiolis', a cheajgoirean, a reir roar 
ata è igriobht'. Ata am pobull fo 
toirt onoir dhamhfa le 'm bilibh, 
ach ataan cròidhe fada uam. 

7 Ach is ann gu diomhanacJi 
ataid toirt adhraidh dhamhs', ag 
teagafg àitheantà dhaoine niar 
thea.ga.ig. 

3 Oir air 
dhuibli, ata fibh a' cumail òrdu 
chadn dhaoine, mar ata nigheadJi 
phota agus chupan : agus mòran 
eìled'an Jcithidibh fin ata fibli a' 
deanamh. 

9 Agus a dubhairt fè riu, Is maith 
ata fibh a' cur air cùl àithne Dhe, 
churn's gu'n coimhead fibl't bhur 
òrduchadhfein. 

10 Oir 

* àiteacha fuidli' treigfin àithne Dhe G' A 
io Oir à dublialrt Maoìs, Thoir 
onoir do t athaìr, agus do d' mhà- 
thair : agus, Ge b'è neach a mhal- 
luicheas athaìr no mhàthair, cuir- 
thear gu cinnteach gu bàs è. 

ii Ach a deir fibhfe, Wa deir 
neach r'a àthàir, no r'a mhàthair, 
Is Corban e, fin r'a radh, tiodhlaca' 
do , n ieampull, ge b'è ni leis am 
fuigheadh tu tnirbhe uamfa : bi- 
ihidh fè faor. 

12 Agus cha leig fibh dha as fin 
fuas ni fam bith a dheanarhh air 
iòn athar, no a mhàthar : 

13 A' cur focail De ann neimh- 
brigh le bhur gnàthucha' fein, a 
dh'òrduich fibh : agus mòran d' an 
leiihidìbh fin do nithihh ata fibh a' 
deanamh. 

14 Agus air gaìrm an t fluaigh 
uile d'a ionnftiidh, a dubhairt fò 
fiu, Eiftibh riums'uile, agus tuigibh. 

15 Ni 'm bhuii ni fam bith o"n 
taobh amuighdo'n duine, a theid 
a fteach ann, d'am bheil è 'n comas 
eifean a iaajchadh : ach na nithe 
'ta teachd amàch as, is iad fin a 'ta 
falchadh an duine, 

16 Ge b'è aig am bheil cluafa 
chum eifdeachd, eifdeadh è. 

17 Agus an uair a chuaidh fè 
fteach do'n tigh o'n tfluagh, chuir 
a dheìfciobuil ceifd air mu thim- 
chioli a' pharabail. 

18 A°:ùs a deìr fè riu, Am bheil 
fibhfe mar fo fos pun tuiefe ? Nach. 
'eil fllios agaibh, ge b'è ni air 
bith a theid a fteach fan duine o'n 
leth amuigh, nach 'eit è 'n comas 
da eifean a fhalchadh? 

19 Do bhii' nach d'th'eid è fleach 
d'a chroidhe, ach do'n bhoJg, iS' 
theid fè 'flcacM do'n ghuiteir, a' 
gianadh gacfa ùile' hhìdh. 

20 Agu's a dubhai'rc fc, Is è a' 
ni a thig a'mach as an duine, a fha- 
Juicheas an duine 

21 Dir is ann o'n taobh a fli^h, 
a croidhe dhaoine, à thig. aniach I B. vir. 

droch fmuamtidh, adhaltranasj 
ftriopachas, niò'rt'à, 

22 Goid, fannt, aingidheachd* 
mea!ItoireachJ,iTfacnus,droch-ihùil, 
blaifphem', tfabh'ar, ai nideachd : 

23 Ata na h uilc f> ude a' teachcf 
amach 'o'n taobh a ftigh", agus a' 
falchadh an duine. 

24 Agus air dha eirigh as iin, 
chuàidh fè gu cnochuibh Thiruis 
àgus Shidoin : agus air dol dha a 
rteacli do thigh, cha b'diil leis rios 
a hhi iig neach farai bith<z/>; gì~- 
dheadh ni 'm feudadh è bhi 'm 
folach. 

25 Oir chuafa b'ean uim'e, aig an' 
raibh inghean ' bh'eag, ann sanraibli 
fpioraj neo-giilan, agns thainig fì 
agus thuit iì aig a chofaibn : 

26 (Agus bu Ghreugach a' bhean,' 
ban-firophenifianach a thaobh cin- 
nich) agtfs ghuidh fi air gu 'n til- 
geadh è an deamhan amach as a 
h inghin. 

27 Ach a dubhairt Iofa rra\ Fu- 
laing do'n ehloinn ai'r tùs' a bhi air 
an fàfuch'adh : oir ni 'm bhuil è 
iorachu'idh aran na cloinne a gha- 
bhaii, agus a thiigeadh chum nan' 
con. 

28 Agus fhreagaii* ife agus a : 
deir fi ris, Is fior fin, aThighearna: 
gidheadh ithidh na coin fuldh 'n 
b'hòrd do fbtuileach na cloinne. 

29 Agus a dubhairt eifean ria 1 ,' 
Air fo'n na cainnte fo fein, im'ich 
ronihad, ata an deamha'n ai'r dol 
amach a d' inghin. 

30 Agus an uair a bhaife air 
teachd a dh'ionnfu"idh a tighe, 
f huair i^n dea'mhan air drtl amach, 
agus a h ingiiean air a cur 'n aJ 
luidhe air an kabaidh. 

31 Agus a-rìs ^if dha im'èachd 
O chriochuibh l~hiruis agus Shidoin, 
thainig è gu iairge na . alilèe, tre 
mheadhon criocha Dhecapolis. 

32 ÀgUs thùg iad ci'a Mnnfu'dh 
duiuebothay, aig an raibh ftadnrclf M A 
'n a chainnt : agus ghuidh IlxcI 
air gu'n cuireadh fè a làmh air. 

23 Agus thug fè a leth o'n pho- 
bull è, agus chuir fè a mheoir 'n a 
chluafaibh, agus, air fileadh dha, 
bhean fè r'a theangaidh. 

34 Agus air dha amharc fuas gu 
neamh, leig fò ofna as, agns a deir 
fè ris, Epbphatha, 's è fin r'a radh, 
Ei fofgailt'. 

35 Agus air ball dh'fhofgladh 
a cbiuafa, agiis dh'fhuafgladh 
ceangal a theangaidh, agu's labhair 
fè gu ceart, 

36 Agus dh'àithin fè dhoibh 
gun iad a dh'innfeadh fin do neach 
air bith : ach mar is mò a thoir- 
niiig fè dhoibh, bu mhòid gu 10- 
mhòr a chuir iads' an gniovih os 
àird ; 

37 Agus bha iad gu ro-mhòr 
air an lionadh le h iongantas, ag 
radh, Rinn è gach uile nithe gu 
maith : ata fè faraon a' tabhairt 
air na bothair gu'n cluinn iad, a- 
gus air na bailbh gu'n Iabhair iad. 

C A I B, VIII. 

I Ma Crìcfd a' biadhadh a' phobuill 

gu tìiiorbkuileach ; 1 1 A' diultadh 

comharih' a thabhairt do na Phai- 

rifìchibk ; 1 4 ag iarruìdh air a 

dheifciobluibh bhi air am faìcill 

làibhin nam Phairifeack, agus 

h loraith ; 2 2 A\ tabhairt a ra- 

dhairc do dkuine dall ; 27 ag in/i- 

feadh d'a dheifciobluibh gur h è 

fein Criofd, gu?i raibh t gu bls 

fbulang, agus gu eirigh a-rìs 

na viarbhuibh. 34 Ag earalach' 

a luchd eifdeachd a bhi foighid- 

neacb fa gheur^leanmhuin air 

Jbn aidrabeil an t J'oìfgeil. 

À NN fna Jaithibh fin air do pho- 

iì bull ro-mhòr a bhi an?i, agus 

gnn ni air bith aca r'a itheadh, 

ghairm lofa adheifciobuil d'a ionn- 

iuidh, agus a deir iè riu, 

2 Ata trnas mòr ajjàna do'n 
phobull, do bhr-i' gu'n d'fhan iad 
.itiiuii' tii liii.ii' eiaiìle rium, agus R^ G. 

nach 'ei! ni air bith aca r'a itheadh : 

3 Agus ma Ieigeas mi d'an tigh- 
ibh fein 'n an trofg iad, fannui- 
chidh fiad air an tfiighe : oir thai- 
nig cuid aca am fad. 

4 .Agus fhreagair a dheifciobuit 
è, ag radh, C.ìa. as a dh'fheudas 
neach iad i'o a fhàfuchadh le h aran 
ann fo fan fhàfach ? 

5 Agus dh'fhiofraich fè dhiubh, 
Cia lion ararn ata agàibh? Agus 
a dubhairt iadfan, Seachd. 

6 Agus thug fè òrdugh do'n 
t fiuagh fuiohe fios air an I?r: a- 
gus ghlac è na feachd arain, a- 
gus air tabhairt buidheachais, bhris 
è, a^us thug fè iad d'a dheifcio- 
bluibh, chuir. gu n cuireadh fiad 
'n an làthair iad : agus chuir iad 
fios ann làthair an t fiuaigh iad. 

7 Agus bha acabeagan a dh'ia- 
fgaibh beaga : agus bheannuich fè 
iad, agns dh'àithn è 'n cur fios 
'n an làthair mar an ceudna. 

8 Agus dh'iih iad, agus fliàfui- 
cheadh iad : agus thog iad làn 
iheachd cliabh do'n bhiadh bhrift', 
a bha dh'f luughleach aca. 

9 Agus bha iadfan a dh'ith ma 
thimchioll ch@kb.ir mìle ; agus leig 
fè air falbh iad. 

10 Agus air ball chuaidh fè a 
fteach ann luing maille r'a dheifcio- 
bluibh, agus thainig fè gu crio- 
chuibh Dhalmanuta. 

1 1 Agus thainig na Phairifich 
amach, agus thòfaich iad re ceif- 
dean a chur air, ag iarruidh co- 
mharthaidh uaithe o neamh, Va 
bhuaireadh. 

12 Agus air deanamh ofna dha- 
fan 'n a ìpiorad, a dubhaii t fe, C'ar 
fon ata an ginealach fo ag iarruidh 
comharthaidh? gu deimhin a dci- 
rim ribh, Mar is fior mife, nach 
tiubhrar comharth' do'a ghinea- 
lach fo. 

13 Agus dh'fhàg fè iad, agus air 
chadel a fteaeh dc'n luing a-rìs,- 

chuaidh C A I 

chuatdh fè dh'icnnfuidh na taoibh 
eile. 

14 Agus dhi~chuimhnich«a dei- 
fciobuìl arain a thoirt leo ; agus ni 
'n raibh aca ach aon * aran maille 
riu fan luing. 

1 5 Agus dh'àithn fè dhoibh, ag 
radh, Thugaibh an aire, bithibh 
air bhnr faicill ann aghaidh lài- 
bhin nam Pluirifeach, agus iài- 
bhin loraith. 

1 (1 Agus bha iads' a' reafuna- 
chadh 'nammeafg fein, ag radh, 
Js ann air ibn nach 'eil aran againn 
ata ì. 

17 Agus air aithneachadh fin do 
Iofa, a dubhairt fè riu, C'ar fon a- 
ta fibh a reafunach' do bhri' nach 
'eil araù' agàibh ? Nach 'eil f hios a- 
gaibh fòs, agus nach 'eil fibh a' 
tuigfin ? am bheil bhur croidhe fès 
air a chruadhachadh ? 

18 Air dhuibh fùilean a bhi a- 
gaibh, nach faic fibh ? agus air 
dhuibh cìuafan a bhi agaibh, nach 
cluinn fibh ? agus nach 'eil fibh a' 

| cuimhneachadh ? 

1 9 An uair a bhris mi na cuig 
arain a' meafg nan cuig mìle, cia 
Ìion cliabh làn do bhiadh brift' a 
thog fibh ? A dubhairt iadfan ris, 
A dhà dheug. 

20 Agus an tann a bhris mi na 
feachd a'meafgnan ceithirmìie, cia 
lion cliabh Iàn <lò bhiadh bfift' a 
thog fibh ? Agus a dubhairt iadfan, 
Seachd. 

21 Agus a dubhairtfè riu, Cion- 
nas nach 'eil.-fibh a' tuigfin ? 

22 Agus thainig è gu Eetfaida, 
agus thug fiad d'a ionnfuidh duine 
dall, agus ghuidh iad air gu 'm 
beanadh è ris. 

23 Agus rug fe air làimhan doill, 
agus threòruich fè 'mach as a' 
bhaile è ; agus air dha a ihileadh a 
chur air a fuùiiibh, agus a làmhan 
a chur air, dh'fheòruich fè' dheth 
an raibh è faìcftn ui air bith. B. VIII. 

24 Agus air amharc fuas da, a 
dubhairt fè, Ata mi faiefin dhaoine 
mar chraobhan ag im'eachd, 

25 'N a dhiaigh fin, chuir è a là- 
mhan a-rìs air afhùilibh, agus thug 
fè air amharc fuas : agus dh'aifi- 
geadh a radharc dha, aguschunnaic 
fè gach uile dhuine gu foilleir. 

26 Aguschuirfè dii'ionnfuidh a 
thighe fein è, ag radh, Na rach a 
fteach do'n bhaile, agus na h innis 
do neach air bith ann fa bhaile è. 

27 Agus chuaidh Iofa agus a 
dheifeiobuil amach gu bailtìbh Che- 
farea Philippi: agus air an tilighe 
chuir fè ceifd air a dheifciobluibh, 
ag radh riu, Co a deir daoine is 
mife ? 

2 3 Agus fhreagair iadfan, A 
deir cuìd, gur tu Eoin Baifde : agus 
cuid eil', filias ; agus cuid eil', A 
h aon do na fàidhibh. 

29 Agus a deir eifean riu, Ach 
co a deir fibhfe is mi ? Air do Phea- 
dar freagairt, a deir fè ris, 'S tu 
Criofd. 

30 Agus thug fè fparradh dhoibh 
gun iad a dh'innfeadh fo uime do 
neach fam bith. 

3 1 Agus thòfaich fè r'an tea- 
gafg, gur eigin do Mhac an duine 
mòran do nithibh fhulang, agus a 
bhi air a dhiultadh leis na feanoi- 
ribh, agus na h àrd-fliagartaibh a- 
gus na fgriobhuichibh, agus a bhi 
air a chur gu bàs, agus eirigh a- 
rìs ann diaigh thri làith'. 

3 2 Agus labhaìr fè a' chainnt Co 
os dird. Agus rug Peadar air, a« 
gus thòfaich fè re achmhafan a 
thabhairt da. , 

33 Ach air dha-fan tionndadh 
m'an cuairt, agus amharc air a 
dheifciobiuibh, chroauich fè Pea- 
dar, ag radh, Im'ich air mo chùl- 
ihaobh, a Shàtain : oir f ni 'm 
bhnil agad fpeis do nithibh Dhe, 
ach do nithibh dhaoine. 

34 Agus air gairm an tfluaigh, 

agus 
* pi'm-bhuil J'jire air n'uaibh Dhe, M A 
agus a dhcifciobul d'a ionnfuidh, a 
dubhairt (è riu, Ge b'è neach leis 
an àill teachd a'm' dhiaighs', àich- 
iheunadh fè è fein, agus togadh è 
a chrann-ceuiaidh, agus Jeanadh è 
mife. 

35 Oir ge b'è neach leis an àill 
anarn fein a choimhead, caillidh fè 
è ; ach ge b'è neach a chailleas a- 
nam air mo fhon-fa, agus aìr fon 
an tfoifgeil, coimhididh eilean è. 

36 Oir creud è an tairbh' do 
dluiine, ge do chofnadh è an fao- 
ghal gu h iomlan, agus anam a 
chafl ì 

37 No ciod i a'mhalairt a bheir 
duine air fon anma ? 

38 Oir ge b'è neach a ghabhas 
nàire dhiomfa, agus do m'fho- 
claibh, ann ìa ghinealach adhal- 
tranach agus olc-fa, dhethfe ga- 
bhuidh Mac an duine nàire, 'n uair 
a thig (è ann glòir Achar, maille 
ris na h aingìibh naomhtha. 

C A I B. IX. 

2 Ata cruth Iofa air atharacK : 

1 1 yJtafè «' teagafg a dheifciobul 

?nu thìmchioll teachd Elìais ; ] 4 .V 

tilgeadh amach an fpioraid bhailbh 

agus bhothair ; 30 A' roi'-inn- 

feadh a bhàis, agus eifeirigh ; 

33 a S ^mhairleach' a dheìfciobul 

a bhi iriofal : 38 Ag iamiidh 

crra gun bhacadh a chur orra- 

fan, nach raibh '« an aghaidh, 

inaith a dheanamh ann aimn 

Chriofd, agus gun iad a thcirt 

eilbheim dh'aon neach a bha 

creidjìn. 

GUS a dubhairt fc riu, Gu 

deimhin a deirim ribh, gu 'm 

bheil cuid dhiubhfan a 'ta 'n an 

feafamha nn fo, nacl\ blais bàs, gus 

amfaiciiad noghachd Dhe a'teachd 

le cumhachd. 

2 Agus ann cionn fnca làith , 
thug iofa PeaHar, agus Seumas, a- 
gus Eoin leis, agus threòruich fè 
iad- 'a an aonar fa leth gu beinn- Pv C. 

àrd' : agus dh'atharuicheadh a 
chruth 'n am fiadhnuis. 

3 Agus rinneadh eadach deal- 
rach, ro-gheal mar an fneachda; 
air mhodh nach raibh è 'n comas 
do Ghealadoir-eadaich fam bith air 
talamh a ghealachadh. 

4 Agus dh'fhoillficheadh dhoibh 
Elias maiile re Maois: agUs bha iad 
a' comhradh re h Iofa. 

5 Agus f hreagair Peadar, agus 
a dubhairt fè re h Iofa, A mhai- 
ghifdir, 's maith dhuinne bhi 'n 
fo: air an àdhbhar fin deanamaid 
tri bothain ; a h aon duitfe, agus 
a h aon do Mhaois, agus a h aoil 
do Elias. 

6 Oir cha raibh fhios aige creud 
a labhradh è : oir bha iad fuidh 
eagal ro-mhòr. 

7 A.gus thainig nèul a chuir 
fgàil' orra, agus thainig guth as an 
nèul, ag radh, 'S e 10 mo Mhac 
gràdhachs', eifdibh ris. 

8 Agus air ball 'n uair a dh' a- 
mhairc iad mu 'n timchioll, ni 'm 
fac' iad neach air bith as fin fuas, 
ach Iofa 'n a aonar maille riu. 

9 Agus ag teachd dhoibh anuas 
o'n t iliabh, dh'àithin fè dhoibh 
gun na nithe chunnaic iad inn- 
feadh do neach fam bith, gus an 
eir'eadh Mac an duine a-rìs o na 
marbhaibh. 

10 Agus ghleidh fiad a' chainnt 
{o aca fein, a' fiofrachadh d'a 
chèile ciod bu chia'l do eiieirigh o 
namarbhaibh. 

ix Agus dh'fheòraich iad deth- 
fin, ag radh, C'ar fon a deir ùa : , 
Sgriobhuichean gur eigin Elias a 
theachd air tùs ? 

12 Agus fhreagair eifean agus a 
dv.bhairt fè riu, r i hig Eiias gu dei 
mhin air tùs, agus aiiìgidh i'è gach 
uile r.ithe, agus cionnas ata 
fgriobht' muMhac an duine, gu ' 
bheii è gu mòran do nithibh rhul 

lang,* C A I 

Iang, agus a bhi aìr a chur ann 
neimh-prìs. 

13 Ach a deirim ribh, gu bheil 
Elias d'a rìreadh air teachd, agus 
rinn iad ris gach ni a thogair fiad, 
a reir mar ata è fgriobht' uime. 

14 Agus air dha teachd chum 
a dheifciobnl, chunnaic è fluagh 
mòc m' an timchioll, agus naSgrio- 
bhuichean a' deafboireachd riu. 

15 Aeus air ball bha 'n fluagh 
uile, 'n uair a chunnaic fiad è, fa 
ua'bhas mòr, agus air dhoibh ruidh 
d'a ionnfuidh, chuir fiad fàilt' air. 

16 A'gus cìh'f hiofruich fè do na 
Sgriobhuichibh, Creud è mu 'm 
bheil fìbh a' deafboireachd riuì 1 

! 7 Àgus air freagairt do neach 
do'n t fiuagh, a dubhant fè, A 
mhaighifdir, thug mi mo mhac a' 
t ionnfuidh, ann s am bheil fpiorad 
balbli: 

18 Agus ge b'è ionad fam bith 
an glac fè è, ata è 'ga tharruing 
as a chcile ; agus ata fè cur co- 
bhair as a bheul, agus a' gìofgar- 
nuich le fhiaclaibh, agus ata fè 
a' feargadh as : agus a dubhairt 
mi re d' dheifciobluibh, iad g'a 
chur amach, agus cha b' urradh 
iad. 

19 Ach fhreagair eifean, agns a 
dubhairt fè ris, O chinnich gun 
chreidimh, cia f had' a bhitheas mi 
maille ribh ? cia fhad' a dh'fhuil'- 
geas mi fibh ì thugaibh è m' ionn- 
fuidh, 

20 Agus thug iad d'a ionnfuidh 
è : agus an uair a chunnairc fè 
è, rcub an fpiorad air ball è, agus 
thuit fe air an talamh, agus bha 
è 'ga * ùnairt fein, agus ag cur co- 
bhair as a bheul. 

21 Agus dh'f hiofruich fè d'a a- 
thair, Cia f had'- an aimfir o thar- 
ladh fo dha ì agus a dubhairt fè, 
O bha è 'na leaoabh. 

22 Agus gu minic thilg è fan 
teinc è, agus ann fan uifge, chum 

* aoiiiwgadh. B. IX. 

gu milleadh fè è : ach ma 'ta thufa 
comafach àir ni fam bith a dhea- 
namh, gabh truas dinn, agus cui- 
dich leinn. 

23 Ach a dubhairt Iofa ris, Ma 's 
urradh thufa creidfin, ata gach aon 
ni comafach do'n neach a chreideas. 

24 Agusghlaodh aihair an lcinibh 
amach air ball, aj;us a dubhairt fè 
le deuraibh, Ata mi creidfin, a 
Thighearna ; cuidich thufa le m' 
mhi-chreidimh. 

25: Agus an uair a chunnaic Iofa 
'n fluagh a' ruidh cuideachd, chro- 
nuich fè an fpiorad neo-ghlan, ag 
radh ris, A fpioraid bhailbh agus 
bhothair, ata mi 'g òrduchadh 
dhuit, Tàr amach as, agus na rach. 
a fteach ann ni 's mò. 

26 Agus ghlaodh anfpìorad, a- 
gus reub fè gu ro-chràiteach è, 
agus chuaidh fè amach as : agus 
bha è 'n riochd mairbh, ionnas 
gu'n dubhairtmòran, Atalèmarbh. 

27 Ach air do Iofa a ghlacadh 
air làimh, thog è fuas è, agus 
dh'eirich fc. 

28 Agus an uair a chuaidh è a 
fteach do 'n tigh, dh'fhiofruich a 
dheifciobuil deth os iofal, C'ar foh 
nach b' urradh finne a thilgeadh 

' amach ? 

29 Agus a dubhairt fè riu, Ni 
h'eudar gu 'n d'theid a' ghnè fcj 
amach le ni air bith, ach ie h ùr- 
nuigh ao-us trofea'. 

30 Agus dh'imichiad as fin, agus 
chuaidh iad tre 'n Ghalilee; agus 
cha b'àill ìeis fhios fo bhi aig aon 
neach. 

3 1 Oir.theafi.aifg fè a dheifciobuil 
fein, agus a dubhairt fè riu, Àta 
Mac an duine air a thabhairt thairis 
do làmhaibh dhaoine. agos cuiridh 
fiad gu bàs è, agus taireis a chur 
gu bàs, eir'idh fe 'rìs an treas id. 

32 Ach cha do th-iiig fiad a' 
chàinnt fo, agus bha eagaì orra 
f heòraich dhethiin, 

33 A S«* M A. 

33 Agus thainig fè gu Caper- 
naum, agus air bhi ian tigli dha, 
dh'fhiofruich è dhiubh, Ciod è 
mu 'n raibh fibh a' deafboireachd 
eadruibh fein, air an t ilighe ? 

34 Ach dh'fhan iadfa' 'nan 
tofd : oir air an tflighe bha iad a' 
reafunachadh eatorra fein, co aca 
bu mhò a bhiodh. 

35 Agus air fuidhe dha, ghairm 
è 'n dà-fhear-dheug d'a ionnfuidh, 
agus a deir fè riu, Ge b'c neach 
leis' am miann a bhi air thoiieach, 
bithidh eifean air dheireadh air 
chàch uile, agus 'n a fheirohifeach 
do gach uile. 

36 Agus ghabh fè leanabh, 'agus 
chuir fè 'n am meadhon è : agus air 
a thogbhail fuas '11 a uchd, a du- 
bhairt fc riu, 

37 Ge b'è neach a ghabhas re 
h aon d'an Ieithidibh fo do lean- 
buibh a'm' ainmfe, ata fè a' ga- 
bhail riumfa : as;us ^e b'è neach 

O p 

a ghabhas riumia, cha mhife ris a' 
bheil fè a' gabhail, ach an Ti a 
chuir uaithe mi. 

3S Agus fhreagair Eoin è, ag 
radh, A mhaighiidir, chunnaic 
finne neach a' tilgeadh amach 
dheamhan a'd'ainmie, nach 'eil 
'gar leanrnhuins'; agus * bhac 
finn è, chionn nach 'eil è 'g ar 
leantuin fein. 

39 Ach a dubhairt Iofa, Na 
bacaibh è : oir ni 'm bhuil neach 
fam bith a ni miorbhuil a' m' 
ainmfe, d'am bhuil è 'n comas olc 
a labhairt gu h ealamh umam. 

40 Oir ge b'è neach nach 'eil 
'n^ar n aghaidh, ata fè f air ar 
crann. 

41 Oir ge b'è neach a bheir 
cupan uifge dhuibhfe r'a òi a' m'' 
ainmfe, chionn gur Je Crioid fibh, 
gu deimhin a deirim ribh s nach 
caill fè a dhuais. 

42 Agus ge b'è bheir àdhbhar 
oilbheim dh'aon neach do na R C. 

h aonaibh beaga fo, a 'ta creiùfin 
ionnamfa, b'fhearr dha gu 'm 
biodh cloch-mhnilinn air a cro- 
chadh m'a mhuineal, agus gu 'm 
bioih fè aira thilgeadh fanf hairge. 

43 Agus ma bheir do làmh 
àdhbhar oii'oheim dhuit, gearr dhiot 
i : is fearr dhuit dol do'n bheatha 
air leth làimh, na dà làimh a bhi 
agacl, agus dol gu h ifrinn, do'n 
teine nach mùchar a choidlach' : 

44 Far nach bàfaich an % cnuimh, 

acrus nach d'theid an teine as. 
o 

45 Agus ma bheir do chos 
àdlibhar oilbheim dliuit, gearr dhiot 
i : is fearr dhuit dol a lìeach do'n 
bheatha air ieth chois, na da chois 
a bhi agad, agus a bhi air do thil- 
geadh ann an ifrinn, do'n teine 
nach mùchar a choidhch'. 

46 Far nach bàfaich an cnuimh, 
agus nach d'theid an teine as. 

47 Agus ma bheir do ihùil àdh- 
bhar oilbheim dhuit, lpion afad i : is 
fearr dhuit dol a fteach do riogh- 
achd Dhe air aon fùil, na dà ihud 
a bhi agad, agus a bhi air do 
thilgeadh ann an tdne ifrinn: 

4S Far nach bàfaich an cnuimh, 
agus nach d'theid an teine as. 

49 Oir faiikhear gach aon neach 
le teine, agus faiilthear gach aon 
iobairt le falann. 

50 Is Hiaith an falann : ach ma 
ch.iilleas an falann a fhaiìlteachd, 
ciod è lcis an dean fibh deadh- 
bhlaid' e ì Biodh agaibh ialann 
ionnu'.bh fein, agus bithibh fioth- 
chail r'a chèile. 

C A I B. X. 

2 Ata Criofd a' deasboireachd ris na 

P hainjìchibh mu tìumchioll dea- 

làchaidh f.r agus vinà pofda : 

1 3 A' beannachadh cìoinn' bhig 

a thugcdh d\z ionnfuidh : 17 ag 

innfeadh do'n duine jhaibhir cion- 

'nas a dh'fheudas e a' bheatka 

fncthain a Jhealbhachadh : 23 a' 

jViUfsachadh d'a dheifciobluibh * thoirmifg fipn è. } leinn. % m- C A 

ro-chunnfart moir bheartais : 28 

a gealltain luigheachd dhcibhfin 

a threigeas ni air bith air fgàth 

an tjoifgeil: 32 tf' roimh-inn- 

feadh a bhais agus eifeirigh : 3 5; 

a' cur ann ceitl do'n dà dheifao- 

bul àrd-inntincach gur mò btc 

choir dhoibh fnuamteachadh air 

fu/ang maille ris, na bhi 'g iar- 

raidh airdinbhe 'na ricghachd: 

46 agus ag aifeag a radhairc do 

Bhartimeus. 

GUS air eirigh dlia as fin, 

thainig è gu criochuibh iudea 

fire 'n dìilhaich ata air an taobh. 

thall do [ordan : agus thainig flbigh 

d'a ionnfuidh a-rìs; agus mar bu 

ghnàth ieis, theagaifg iè iad a-rìs. 

2 Agus air teachd do na Phain- 
lichibhd'a ionnfuidh, dh 'fhiofruich 
iad deth, Am bheil è ceaduicht' do 
dhuine a bhean a chur air falbh? 
'g a-bhuaireadlu 

3 Ach fhreagair eifean agus a 
dubhairt fè riu, Creud a dh'àithin 
Maois dhuibh ? 

4 Agus a dubhairt iadfain, Thug 
Maois cead duinne iitir-dhealaich a 
fgriobhadh, agus a cur air ialbh. 

5 Agus fhreagair lofa agus a 
dubhairt fè riu, Air fon cruais bhur 
croidhe, fgriobh è 'ri àithne fo 
dhuibh. 

6 Gidheadh o th-òifeach na 
cruitheachd, rinn Bia iad fear agus 
bean. 

7 Air an àdhbhar fo fàguidh 
duine athair agusa mhàthair, agus 
dlù'-Ieanaidh i'è r'a mhnaoi-phòf- 
da ; 

8 Agus bithidh fiad araon 'n an 
aon iheoii : ionnas nach dias iad o 
fin fuas, ach aon fheoil. 

9 Air an àdhbhar fin an ni a 
ohuir Dia cuideachd, nà ctìireadh 
duine o chèile. 

10 Agus ann fan tigh dh'fheò- 
raich a dheifciobuil deth a-rìs mu 
thimchioii an ni fiii fein. 

li Agus a deir fè rlu, Ge b'è I B. X. 

neach a chuireas air falbh a bhean 
fein, agus a phòias bean eile, ata 
fe a' deanarnh adhaltranais 'n a 
h aghaidh : 

12 Agus ma chuireas bean air 
falbh a ìear fein, agus ma bhitheas 
i aii a pòfadh re fear eile, ata iì 
a' deanamh adhaltranais. 

13 Agus thug iad leinibh d'a 
ionnfuidh, chum 's gu 'm beanadh 
fè riu ; agus chronuich a dheiicio- 
buil a' mhuintir a thug Jeo iad. 

14 Ach- an uair a chunnairc 
lofa fin, bha è ro-dhiom'ach, a- 
gus a dubhairt fè riu, Leigibh do 
na leanbuibh teachd a' m' ionn- 
iuidhs', agus na bacuibh iad : oir 
isann d'an ieithidibh ata rioghachd. 
Dhe, 

15 Gu deimhin a deirim ribh, 
Ge b'è neach nacJi gabh rioghaclid 
Dhemar leanabh beag, nachd'theid 
iè gu bràth a iteachinnte. 

lòAgus ghlac fè'nauchd iad, a- 
giis ciiuir fè a Jàmhan orra, agus 
bheannuich fe iad. 

17 Agus an uair a chuaidh ie a- 
mach air an t fi<grie», thainigneach 
'n a ruidh, agus leig fè è ìcin air a 
ehlùinibh dha, agiis dh'fheoraieh 
-è dheth, A mhaighiidir mhaith, 
■ciod a ni mi chum gu 'm fuigheam 
a' bìieatha mhairtheanach nrdc 
oighreachd ?' 

18- Agus a dubhairt iofa ris, C'ar 
fon a ghoireas tu miìe maith ? ni 
bheil neach fam bith maith, acl-i 
ahaon, '&a&hon. Dia. 

19 'S aithne uhuit nn h àithean- 
ta, Na ciean adhaltranas, Na clean 
marbhadh, Na d-ean goid, Na toii" 
fia'nais bhreige, ■ Na dea-n- meail- 
toireàchd, Thoir onoir clo tathair, 
agus do d' mhàthair. 

20 Ach fhreagair eifean agus a 
dubhairt fè ris, A mhaighifdir 3 
choirahid mi iad fo uile o m' òi'^e. 

2i Agus air amharc do iofa 

ah% ghràdhaich (e è, agus a dii- 

bhairt iè risj Ata aòn ni dJr'ui- 

K f reafbhuidh M A 

reafbhuidhort : ìm'ich, reìcnabheil 
aga4> agus tabhair do na boch- 
daibh ; agus bithidh agad ionmhas 
air neamh; agusthig, togancrann- 
ceufaidh, agus lean mife. 

22 Agus bha doilghios airfin air 
fon nam briathra fin agu? dh'i halbh 
è gu tuìrleach ; oir bha mòran 
faibhris aige. 

23 Agus air amharc do Iofa 
m'an cuairt, a dubhairt fè r'a 
dheifciobluibh, Cia doitich do 'n 
mhnintir fin aig am bheil mòr- 
fhaibhreas dol a fteach do riogh- 
achd Dhe* 

24 Agus bha mòr-ua'bhas air a 
dheifciobluibh air fon a bhriathra- 
fa. Àch ihreagair Iofa a-r:s, agus 
a dubhairt iè riu, A chlann, cia 
doiiich dhoibhfin a chuireas an 
dòigh ann an faiuhreas, dol a fteach 
do rioghachd Dhe ! 

25 Is ufa' do chàmhal dol tre 
chrò na fnàthaide, na do dhuine 
faibhir dol a fteach do rioghachd 
Dhe. 

26 Ach bha ua'bhas orra-fan 
thar tomhas, ag radh eatorra fein, 
Co ma feadh a dh'iheudas a bhi 
air a fhàbhaladh ? 

27 -\gus air do Iofa amharc 
orra, a dubhairt iè, Do dhaoinibh 
ata fo ea-comafach, ach ni 'vi 
bhuil e do Dhia : oir do Dhia ata 
jia h uile nithe comafach. 

28 Agus thioncfgain Peadar a 
radh ris, Fèuch, threig iinne na 
h uile nithe, agus lean finn thufa. 

29 Ach fhreàgair iofa, agus 
a dubhairt fè, Gu deimhin a deirim 
ribh, .uach 'eil neach fam bfth a 
ilh'fhàg tigh,no bràithre, 110 peath- 
raiche, no athaT, no màthair, no 
bean-phò.'da, no clann, no iearann, 
air mo ihon-ia agus air fon an tfoi- 
igeil, 

30 Nach fuigh a cheud uiread 
fan aimfìr fo fem, tij>he, agus 
bràithre, agus peathraiche, agus R C 

màthraiche, agus clann, agus 
fearann, maille rCgeur-leanmhuin ; 
agus ann fan t faoghal a 'ta re 
teachd, a' bheatha mhairtheanach. 

g 1 Ach ata mòran air tùs, a 
bhitheas air dheireadh ; agus air 
dheireadh, a bhitheas air tùs. 

32 Agus bha iad air an t flighe 
a' dol ftias gu Hierufalem : agus 
bha lofa ag imtheachd rompa ; 
agus ghabh ua'bhas iad, agus ag 
dhoibh eifean a leantuin, bha eagal 
orra. Agus thug fe an dà-fhear- 
dheug air leth a-rìs, agus thò- 
faich è air na nithe bha gu 
tachairt da innfeadh dhoibh, 

33 dg radh, Fèuch, ata finn a' 
dol fuas gu Hierufalem, agus 
bithidh Mac an duine air a thoirt 
thairis do na h àrd-fhagartaibh, 
as;us do na Sgriobhuichibh : agus 
dìtidh iad chum bàis è, agus bheir 
iad thairis è do na Geintileachaibh ; 

34 A^us ni fiad fanoid air, a- 
gus fgiurfuidh fiad è, agus ga- 
bhuidh fiad do fhilibh air, agus cui- 
ridh fiad gu bàs è : agus air an 
treas là eir'idh fè 'rìs. 

35 Agus thainig d'a ionnfuidh 
Seumas agus Eoin, mic Shebedee, 
ag radh, A mhaighifdir, is àill leinn 
gu'n dean thu dhuinne ge b'e ni a 
dh'iarras finn. 

36 -^gus a dubhairt eiiean riu, 
Creud is àill libh mife a dheanamh 
dhuibh ? 

37 Agus a dubhairt fiad ris, 
Deònnich dhuinne gu'n fuidheadh- 
maid a h aon air do làimh dheis, 
agus am fear eile air do iaimh 
ch!i ann do ghlòir. 

58 Ach a dubhairt Iofa riu, 
Cha'n aithne dhuibh ciod ata fibh 
ag iarruidh : am bheil fibh coma- 
fach air a' chupan * iobhadh a 
dh'òlas mife ? agus a bhi air bhur 
baifteudh leis a' bhaifdeadh leis am 
baiftear mife ? 

39 A clubhairt iadfd' ris, Ata 
finn 
* òl. C A I 

finn comafach. Ach a dubhairt 
Iofa riu, OJuidh fibhfe gu deimhin 
an cupan a dh'òlas m>fe ; agus 
baiftear fibh leis a' bhaifdeadh leis 
am baiftear mife : 

40 Ach fuidhe air mo làimh 
dheis agus air mo làimh chli, cha 
Jeamfa fin r'a thabhairt, ach bheir- 
thear è dhoibhfin d'an d'ullui- 
cheadh è. 

41 Agus air cluinntin fo do'n 
deichnear, thòfaich iad air mòr- 
chorruich a ghaohail re Seumas 
agus Eoin. 

42 Ach air do Iofa an gairm 
d'a ionnfuidh, a dubhairt fò riu, 
Ata f hios agaibh gu bheil aca-fan 
a 'ta 'n an uachdarain air na cin- 
neachaibh, àrd-thighearnas orra ; 
agus gubheil aig an daoinibhmòra 
làn-ùghdarras orra. 

43 Ach cha bhi fè mar fin 'nar 
meafg-fa : ach ge b'e neach le 'n 
àill a bhi mòr 'n ar meafg, bithidh 
fè 'n a òglaoch dhuibh: 

44 Agus ge b'e neach agaibh Ie 
'n àiil toifeach a bhi aige, bithidh fè 
'n a fheirbhifeach do gach uiìe. 

45 Oir cha d' thainig eadhon 
Mac an duine chum gu'n dean. 
tadh frithealadh dha, ach a dhea- 
namhfrithealaidh, agus a thoirt an- 
ma fein mar èiric air fon mhòrain. 

46 Agus thainig iad gu Iericho : 
ag'js air im'eachd dha-fan agus d'a 
dheifciobluibh, agus do lhluagh 
mòr, amach a Iericho, bha Barti- 
meus an dàll, mac Thimeus, 'n a 
fhuidhe re taoibh an ròid, 'g iar- 
raidh dèirce. 

47 Agus air cluinntin da gur 
b'è Iofa o Nafaret a bh' ann, thò- 
faich è re giaodkaich, agus a radh, 
lofa, Mhic Dhaibhidh, deau tròcair 
orm . 

48 Agus chronuich mòran è, 
chum's gu 'm biodh è 'na thofd : 
ach bu ro-mhòid a ghlaodh eifean, 
A Mhic Dhaibhidh, deaa tròcair 
orrn. B. XI. 

49 Agus fheas Iofa, agUs dh'àithin 
fè eifean a ghairm d'a ionnfuidh : a- 
gus ghairm iads' an dall, ag radh 
fis, Biodh miiheachagad, eirich.ata 
fè ga d' ghairm. 

50 Agus air dha-fan * eadach à 
thilgeadh Uaithe, dh'eirich fè, a- 
gus thainig è gu h loi'a. 

51 Agus fhreagair lofa agus a 
dubhairt fèris, Creud is àill leatmife 
a dheanamh dhuit? A dubhairt an 
dall ris, A Thighearna, mi dh'fha- 
ghail mo radhairc. 

52 Agus a dubhairt Iofa ris, 

Im'ich; ihlànuich do chreidimh thu k 

Agus air ball f huair fè a radharc, 

agus lean è Iofa fan tflia;he, 
o o 

C A I B. x.;. 

I Ata Iofa marcachd gu buadhach do 

Hierufalem ; 12 a' mallachadb nct 

craoibh air an raibh duiileach 

gun mheas ; 15 a glanadh an 

teampuill ; 20 ag eàralachadh a. 

dheifcioi-ul chum iad a bbi feaf- 

vihachfa chreìdinib, agus maithea- 

nas a thoirt d'atz ilaimhdibb ; 27 

agus a' dearbhadh gu'n d' rinneadh 

a gkìiiomhartha ìighdarras 

neamhaidh, le teifìeas Eoin, duine 

'a chuireadh Dhia. 

A GUS an uair a thainig iad am 

■*- ■*■ fogus do Hierufaiem, gu Bet- 

phage, agus Betani, aig fliabh nan 

Oluidh', chuir fè uaithe dias d'a 

dheilciobluibh, 

2 Agusadubhairtfèriu, Rachaibli 
do'n bhaile ud thall fa'r comhair ; 
agus air ball'nuair a theid fiSh a 
fteach ann, gheibh fibh fearrach 
ceangailt', air nach do ihuidh aon 
duine riamh ; fuafglaibh è, agus 
thugaibhlibh e. 

3 Agus ma deir neach air bith 
ribh, C'ar fon ata fibh a' deanamh 
f o f abraibh, Gu 'm bhed feum 
aig an Tighearn' air ; agus air ball 
cuiridh fè 'n ib è. 

4 Agus dh'imich fiad, agus 
fhuair iad an fearrach ceangailt' 

amuigh 
* a bhrat. M A 

amu'ìgh aig an dorus, aig coin- 
neacha' dà fhlighe ; agus dh'fhua- 
fgait iad è. 

5 Agus a dubha'rt caid diubhs', 
a bha 'nan feafamh ann fin, riu, 
C'ar fon ata fibh a' fuafgladh an 
t fearraicli ? 

6 Agus a dubhairt iadfan riu 
raar a dh'àithin Iofa dhoihh : agus 
leig iad uatha iad. 

7 Agus thr.g iad an fearrach 
chum Iofa, agus chuir iad an ea- 
dach air ; agns ilutidh eifean air. 

8 Agus igaoil mòran an eadach 
fein air an t flighe : agus ghearr 
cuid eile gcugan do na eraobhaìbh, 
agus fgaoil riad air an t flighe iad. 

9 Agus ghlaodh iadfan a bha 
'g im'eachd roimhe, agus iàdfàn a 
bha 'tja leantuin, a£ radh, Ho- 
fanna, is beannuicht an ti 'ta teachd 
ann ainm an Tigbearna. 

to Is beannuichte rioghachd ar 
n Athar Daibhidh, a 'ta teachd ann 
ainm an Tighearna ; Hoianna ann 
iha hàrdaibh. 

1 1 Agus chuaidh lofa a fteach 
do Hierufalem, agus do'n teampull ; 
agus an uair a dh'amhairc fè air 
gach ni m'an cuairt, agus a bha 'm 
feafcar anois' air teachd, chuaidh 
fè 'mach gu Betani mailie ris andà- 
fhear-dheug. 

12 Agus air an là màrach, 
5 n uair a chuaidh iad amach a Be- 

•tani, dh'fhàs è ocr.ich. 

13 Agus air faicfin craoibh fhìge 
fada uaithe, air an raibh duilleach, 
thainig fè dh'f hcuchain am fuigh- 
eadh è ni fam bith irirre : agus air 
dha teachd d'a h ionnfuidh, cha 
d'fhuair è ni fam bith a'c'h duil- 
Ieach ; oir cha raibh àtn tionail 
nam f Igis * fos ann. 

14 Agiis fhreagair Iofa agus a 
dubhairt le j-ia, Nlor ftheadh neach 
fam bith toradh dhioKfa o ìb fùàs a 
choidhch'. Agus chual adheiicio- 
buii e. 

* fathaft. R C. 

75 Agus thainìg iad gu Hieru- 
falem : agus air dol a fteach do'n 
teampull a dh' Iofa, thòfaich fè air 
an dream a bha reic' agus a' cean- 
nach' fan teampull a chur amach, 
agus thilg fè thairis bùird luchd 
malairt an airgid, agus caithriche 
na muintir a bha reiceadh chol- 
man : 

lòAguscha'n fhuil'geadh ègu'n 
iomchaireadh neach fam bith foi- 
theach tre an teampull. 

17 Agtìs theagaiìg è, ag radh 
riu,Mach'eil è fgriobhta, Goirthear 
righ ùrnuigh do m* thighfe leis na 
h uile chinneachaibh ? Ach rinn 
fibhfe flochd mheirleach dheth. 

1 8 AgUs chuàta na igriobhuichean 
agus ria h àrd-fhagaìrt fo, agns 
dh'iarr iad cionnas a dh'fheuoadh 
iad eifean a mhilleadh : oir bha 
eagal-fan 01 ra, do bhri' gu'n raibh 
an fiuagh uile fa iongantas mòr ì'a 
the?.gafg. 

19 Agus an uair a bha 'mfeafcar 
air teachd, chuaidh c 'mach as a' 
j chaithir. 

20 Agus air mhaidin, ag gabhail 
feachad dhoibh, chunnairc iad an 
crann fìge air crìonadh o fhrea- 
mhaibh. 

21 Agus air cuimhneachadh do 
Pheadar, a dubhairt fe ris, A 
mhaighifdir, fèuch, ata chraobh 
fhìge, a mhailuich thu, air crìo- 
nadh 

22 Agus fhreagair Iofa, agus a 
dubhairt fè riu, Biodhcieidimh Dhe 
agaibh. 

23 Oir gu deimhin a deirim ribh, 
Ge b'e neach a deir ris a' bheinn fo, 
Togbhar thu, agus tilgear fan 
fhairge thtt', agtts nach bi ia amha- 
rus 'na chroidh', ach a chreideas 
q-u'n tachair na nithe a deir fe, 
this; crach ni a their fè eu crìch 
dha. 

24 Air an àdhbhar fin a deirim 
ribh, Ge b'è nithe air bith a dh'iar- 

ras 
| bhaile, C A I 

ras fibh ann an ùrnuigh, creidibh 
gu'm fuigh fibh iad, agus gheibh 
fibh iad, 

25 Agus an uair a fheafmhas fibh 
a' deanamh ùrnuigh, maìthibh, ma 
'ta ni air bith agaibh ann aghaidh 
aon duine : chum's gu maith bhur 
'n Athair a 'ta air neamh bhur pea- 
eaidh fein duibhfe. 

26 Ach mur maith fibh, ni mò 
a mhaitheas bhur n Athair ata air 
neamh bhur peacaidh fein duibhfe. 

27 Agus thainig iad a-rìs gu 
Hierufalem : agus air bhi dha-fan a' 
* fràideis ann fan teampull, th^iinig 
d'a ionnfuidh n'a h àrd-ftiaerairtean 

o 

agus na fgriobhuichean, agus na 
feanoiridh, 

28 Agus a deir fiad ris, Creud 
è an t ùghdarras leis an dean thu 
na nithe fo ? Agus co thug dhuits' 
an t ugdarras ib chum na nithe-fe 
dheanamb ? 

29 Agus' f hreagair Iofa agus a 
dubhairt fè riu, Cuiridh mife mar 
anceudna aon ni mar cheift oirbhs', 
agus freagraibh mi, agus innfidh 
mife dhuibhfe creud è an t ùghdar- 
ras tre 'n deanam na nithe-fe. 

30 An ann o neamh, no dhaoi- 
nibh a thainig baifdeadh Eoin ? 
freagraibh mi. 

31 Agus bha iad a' reafunachadh 
eatorra fein, ag radh, Ma deir fìnn, 

neamh, a deir eifean ruinn, C'ar 
fon ma feadh nach do chreid iibh e? 

32 Achmadeir fìnn, O dhaoinibh, 
bha eagal a' phobuill orra : oir b'è 
meas gach uile air Eoin gu 'm 
b'fhàidh è gu fìrinnèach. 

33 Agus air freagairt dhoibh, a 
deir fìad re h lofa, Ni bheil f hios 
àgùinn Agus fhreagair loia agùs 
a dubhairt fe riu, Ni raòadh'innieas 
mife dhuibhfe creud è an t ùgdarras 
tre 'n deanam na nithe-fe. 

C A 1 B. XXI. 

1 An?i am parabal cC ghurai-fhìona 
a fouìdhicheadh air tuath mhi- 

fpaifjeircachd- B. XTI. 

thaingeil, ata Criofd ag whfeadh 
ro'-lcàmh diultadh nan Iudhach, 
agus gairm ?ian Geintileach ; 1 3 
'Ta è feachnadh an rib' a chuir na 
Phairifich, agus na Herodianaich 
roimhe, mu thimchioll \ 'dtoladb 
cìfe do Cheafar : 18 a' nochdadh 
mearachd nan Sadduifeacb mu 
thimchioll eifeirigh nam marbh ; 
28 a' freagairt an Sgriobhuicb' , a 
chuir ceift aìr mic thimchioll na 
ceud ciithue : 3 5 a' cur nam Phai- 
rifeuch gu imcheif a thaobh am. 
bar'ailmii. Chriofd : 38 Ag iar- 
raidh air an t Jìuagh bhi air am 
faicill ann aghaidh an uabhair, 
agus an ccilg'. 41 agus «' moladh 
na bain-tr eabhaich bhockd, acbuir 
a da bhonn bheaoa ann an ionmhas 

o 
an teampuill. 
GUS thòfaich è air labhairt riu 
ann an cofamhlachdaibh, 
Shuidhich duine araidh fìon-lios, 
agus chuir è gàradh m' an cuairt air, 
agus chladhaich fè ionad bruthaidh 
na?n fìon-dbearcan, agus thog fè 
tùr, agus fhuidhich fè air tuath è, 
agus g'habh è thurus as a dhùthaich, 

2 Agus fan àm dhligheach chuir 
fe feirbhifeach chum na' tuatha, 
chum's gu'm fuigheadh fè do tho- 
radh an fhìon-lios o'n tuath. 

3 Ach air dhoibhs' eifean a ghla- 
cadh, bhùail iad è, agus chuìr uad 
uatha folamh è. 

4 Agus a-rìs chuir fè feirbhifeach 
eile d'anionniuidh; agus ghabh iad 
air-fe do chlochai'oh, agus reub iad 
a cheann, agus chuir iad uatha è le 
h ca;-ohoir. 

5 Ao'ùs a-ris chjir fè neach eile 
d' an ìomfiudh ; a gus eifean mharbh 
iad : agus mòran eile, a' buaiaih 
cuid diubh, agus a' maibhadh cuid 
eiie. 

6 A ; r bhi aige air an àdhbhar fin 
aon mhac [os, a b' ionmhuinn ìeis; 
chuir ie eiiean mar an ceudna ia 
dheoidh d' a,n ionnfuidh, ag radh, 
£heir fiad urràm do m' mhac. 

7 Ach 
f iocada cìfc. M A 

7 Ach a dubhairt an tuath fin 
J n am meafg fein, 'S è fo an t oighre; 
thigibhj, marbhamaid è, agus bi- 
thidh an oighreachd aguinn fein. 

8 Agus air oreith air, mharbh iad 
è, agus thiig iad amach as an f hìon- 
lios è. 

9 Ciod è uime fm a ni Tighearna 
an f hìon-lios ? Thig è agus fgrio- 
fuidh è 'n tuath ud, agus bheir è 
'm f ìon-lios- do dhaoinibh eile. 

io Nach do leugh fibh an lgriob- 
tuir fo? A* chloch a dhiult na 
clochairean, rinneadh ceann na 
h oifinn dith. 

1 1 Rinneadh fo leis an Tighearna, 
agus is iongaiitach è ann ar fuilibh- 
Xie. 

12 Agus dh'iarr iad breith air, ach 
bha eagal a' phobuill orra ; oir thuig 
iad gur b'ann'nan aghaidh fein a la- 
bhair è an cofamhlachd ud : agus air 
f hàpail doibh, dh'imich iad rompa. 

j 3 Agus chuir iad d'a ionnluidh 
dream àraidh do na Phairifichibh, 
agus do luchd leanmhuin Ioraith, 
chum's gu'n glacadh fiad è 'na 
chainnt. 

14. Agus air dhoibhfin teachd, 
a dubhairt iad ris, A mhaighifdir, 
ata fhios aguinn gu bheil thufa fì- 
rinneach, agus nach 'eil fuim agad 
do neach air bith : oir ni bheil tu 
ag amharc air gnùis dhaohie, ach 
a' tea^afg flighe Dhe ann am fì- 
rinn : Am bheil è ceaduicht' cìs a 
thoirt do Cheafar, no nach 'eil ? an 
tabhair, no nach tabhair finn i ? 

15 Ach air dha-fan an cealg a 
thui^fin, a dubhairt fè riu, C'ar fon 
atafibh gam'bhuaireadh? thugaibh 
peghinn a' m' ionniuidh, chum's 
gu'm faiceam i. 

16 Agus thug iad d'a isnnfuidh i, 
agus a deir fè riu, Co d' an iomhaidh 
fo, agus co d' am buìn an fgriobha' 
fo? Agus a dubhairt iadia', Do 
Cheafar. 

17 Agus fhreagair Iofa, agus a 
dubhairtfè riu, Thugaibh do Chea- £ c. 

far na nithe '3 k Ceafar, agus ào 
Dhia na nithe 's le Dia^ Agus 
ghabh iad iongantas ris. 

18 Ann fin thainig na Saddufaich 
d'a ionnfuidh, a deir nach 'eil eifei- 
righ ann ; agus dh'fheòruich fiad 
deth, ag radh, 

19 A mhaighifdir, fgriobh Maois 
dhuinne, Nam fuigheadh bràthair 
duine air bich bìs, agus gu 'm 
fàgadh è bean, agus nach fàgadh 
e clann, gu'n gabhadh a bhràthair 
a bhean d'a ìonnfuidh, agus gu 'n 
togadh è fliochd d'a bhràthair. 

20 'Noife bha feachdnar bhràithre 
ann : agus ghabh an ceud f hear aca 
bean, agus air dha bàs fhaghail, 
cha d' f hàg è fliochd. 

21 Agus ghabh an dara fear 
ac* i, agus fhuair eifean bàs, agus 
ni mò a dh'fhàg è fliochd : agus an 
treas fear mar an ceudna. 

22 Agus ghabh an t feachdnar i, 
agus cha d'fhàg iad fliochd : fa 
dheireadh uile, chaochail a' bhean 
mar an ceudna. 

23 Ann fan eifeirigh uime fin, an 
uair a dh' eir'eas iad, co ac' d'am 
bean i ? Oir bha i aig an t feachdnar 
'na mnaoi. 

Z4 Agus fhreagair lofa, agus a 
dubhairt fè riu-, Nach 'eil fibh uime 
fin ann am mearachd, do bhri' nach 
'eil eòlas agaibh air nafgriobtuiribh, 
no air cumhachd Dhe ? 

25 Oir an uair a dh' e-'r'eas iad o 
na mar'ohaibh, ni 'm pòs fiad, ni rr.ò 
a bheirear am pòfaclh iad : ach ata 
fiad mar na h aingil a 'ta air neamh. 

26 Ach mu thimchioll nam marbh, 
gu'n eirich iad, nach do leugh fibh 
ann an leabhar Mhaois, cionoas a 
labhair Dia ris ann fa phreas, ag 
radh, 'S mife Dia Abraham, agus 
Dia Ifaac, agus Dia Iacob ? 

27 Cha 'n è Dia nam marbh 
è, ach Dianam beo : tha fibhs' uime 
fin ann am mearacod mòr. 

28 Agus thainig neach do na 
Sgriobhuichibh, agus 'n uair a chua- 

ia C A I 

Ja fè iadfan a' deaiboireachd r'a 
chèile, agus athuig fè gu'n do fhrea- 
gair è gu maith iad, chuir è ceift 
air, C'i a' cheud àithne do na 
h àìthtantaìbh uile? 

29 Agus fhreagair Iofa è, 'Si 
fò a' cheud àithne do na h àithean- 
taibh uile, Eifd, O IfraeJ, an Tigh- 
earna a-r Dia-ne, is aon Tighearnà 

è; 

30 Agus gràdhaichidh tu an 
Tighearna do Dhia le d' uile 
chroidhe, agus le d' uile anam, a- 
gus le d' uiie inncin, agus ie d'uile 
neart : 's i fo a'cheud àithne. 

3 r Agus is cofmhuil an dara 
aithne rìa fo, Gràdhaichidh tu do 
choimhearfnach mar thu fein : Ni 
bheil àithne eiie ann a's mò na iad 
fo. 

32 Agus a dubhairt an Sgrio- 
bhuich' ris, Is maith, gu fìrin- 
neach, a Mhaighii'dir, a dubhairt 
thu : oir ata aon Dia ann, agus ni 
bheil atharrach ann ach è fein. 

33 Agus eifean a ghràdhachadh 
leis an uile chroidhe, agus leis an 
uilethuiefe, aeus ieis an uile anam, 

_ o > o 

agus leis an uile nearc, agus neach 
a ghràdhachadh a choimhearfnaich 
mar è fein, is mò iin na na h uiie 
làn-ìobairte ioifgte, agus ofraile. 

34 Agus air faicfin do lofagu'n 
do fhreagair è gu tuigfeach, a du- 
bhairt fè ris, Ni bheil thu fada o 
rioghachd Dhe. Agus cha raibh a 
mhiihich aig neach air bith o fin 
fuas ceilt a chur air. 

35 Agus fhreagair Iofa agus a 
dubhairt fè, a' teagafg ann fan 
teampull, Cionnas a deir na Sgrio- 
bhuichean gur è Criofd Mac Dhai- 
bhidh ? 

36 Oir a dubhairt Daibhidh 
fein tre 'n Spiorad naomh', A du- 
bhairt an Tighearna re m' Thigh- 
earna-fa, Suidh air mo làimh dheis, 
gus an cuiream do naimhde 'nan 
ftòl ta d' chofaibh. B. XIII. 

37 Air an àdhbhar fin ata Daì- 
bhidh fein a' gairm a Thighearna 
dheth ; cionnas ma feadh is è mhac 
è ? Agus dh'eifd am mòr fhluagh 
ris gu taitneach. 

38 Agus a dubhairt fè riu ann a 
theagafg, Bithibh air bhur faicill o 
na Sgriobhuichibh, leis an ion- 
mhuinn im'eachdann an culaidhibh 
fada, agus fàiltidh fhaghail ann 
fna margaibh, 

39 Agus na ceud chaithriche 
ann fna fionagogaibh, agus na 
ceud àiteacha-fuidhe aig na fèi- 
fdibh : 

40 A dh'itheas fuas tighean 
bhain-treabhach, agus air fgàth 
* fgèimh' a ni ùrnuighean fada : 
gheibh iad fin an damnadh a's mò. 

41 Agus air do Iofa fuidhe fa 
chomhair àite-coimheid an ìon- 
mhais, thug è fainear cionnas a bha 
"m pobull a' cur an airgid ann fan 
ionmhas: agus chuir mòran do 
dhaoinibh faibhre mòran ann. 

42 Agus air teachd do bhain- 
treabhaich bhochd, thilg i dà 
-j- phìos bheaga ann, a ni reoirlin. 

43 Agus air dha a dheifciobuil 
a ghairm d'a ionnfuidh, a deir fè 
riu, Gu deimhin a deirim ribh, gu'n 
do chuir a bhain-treabhach bhochd 
fo tuiìleadh fan ionmhas, na iadfan 
uile a thiig ann. 

44 Oir thilg ìadfan 'uile ann 
d'am mòr-phaiìteas; ach thiig ife 
as a gainne na bha aic' uile, eadhoa 
a beathacha' gu h iomlan. 

C A I B. XIIL 
I slta Criofd ag innfeadh ro'-laìmh 
fgrios anteampuill : 9 Giir-lean- 
mhuin air fon an t foifgeil, j o 
agus gur eigin an foifgeul a bhì 
air a fliearmonachadh do gacb 
uile chinneach : 14 GiCn d'thig 
avihghara mòra air na h ludha- 
chaibh : 24 Dòigh a theachd-fan 
cbum breitheanais : 32 Jlgus do 
bhrt 1 nach aithne do neacb air 

bith 
* deadh-chps'lSiSj \ hhonu. M A 
kith an tcair, gur coìr do gach 
■uile dhuine faire agus ùrfiuigh a 
dheanamh, cbunis nach fuighear 
vieiiuh-dheis Jinn, an t ann a thig 
è dly ionnfuidh gach neach aguinn 
fa lelh leis a" bhàs. 

AGUS air dha dol amach as an 
teampull, a dubhairt neach 
d'a dheifciobluibh ris, A Mhaighi- 
jfdir, fèuch creud è anfeòrta chlach 
fo, agus creudan feòrta aitreabhio. 

2 Agus fhreagair lofa agus a 
dubhairt fè ris, Am faic thu 'n ai- 
treabh mhòr fo ? ni 'm fàgar cloch 
air muin cloiche, nach fgarthar p 
chèile. 

3 Agus air fuidhe dha air fliabh 
nan Oluidh', fa chomhair an team- 
pu'll, dh'fheòruich Peadar, agus 
.Seumas, agus Eoin, agus Aindreas 
os iofal deth, 

4 Innis duinne c'uin a bhitheas 
na nithe fm, agus creud è 'n co- 
mharth' an uair a bhitheas na nithe 
iin gu lèir aif an coi'-lionadh. 

5 Agus air do Iofa freag^irt, 
thòfaich èaira radh riu, Thugaibh 
an aire nach meali aon neach iìbh. 

6 Oir thig mòran ann amainmfe, 
.ag radh, 'S piife è : agus meallaidh 
iìad mòran. 

7 Agus 'n uair a chluinneas fibh 
cogaidh, agus* tuaraifgeilcogaidh, 
na biodh triobloid oirbh : oir is 
/eigin ìad fo a theachd ; ach ni 
h è an deireadh afaìin fòs. 

8 Oir eir'idh cinneach ann aghaidh 
cinnich, agus rioghachd ann a- 
p-haidh rioghachd : agus bithidh 
critheanna talmhain ann an ioviadb 
aite, agus bithidh gorta agus trio- 
bloidean aan^ 's iad fin toifeach 
amhghara. 

q Ach thngaibh an aiie dhuibh 
fein : oir bheir iad thairis fibh do 
ehomhairlibh ; agus ann iba fiona* 
gogaibh igiuriar fibh,- agus cuir- 
the'ar fibh ann làthair Uachdarana 
aous righridh air mo fhqnla, mar 
f ÌVia'nais 'n an aghaidhjìh. 

* ìomraidhean. R C. 

io Agus is eigin air tùs an 
foifgeul a bhi air a lhearmonachadh 
do na h uile chinneachaibh. 

ii Ach an uair a bheir iad leo 
fibh, 'gar tabhairt thairis, na biodh 
è na ro-chàs oirbh creud èalabhras 
fibh, agus na fmuainichibh ro' 
làimh air : ach ge b'è ni a bheir- 
thear dhuibh fa cheart uair fin 
fein, abraibh è : oir cha fibhfe 'ta 
labhairt, ach an Spiorad naomh'. 

12 Agus bheir am bràthair a 
bhràtbair thairis chum .bàis, agrts 
an t athair a mhac : agus eir'idh 
a' chlann fuas ann aghaidh avi 
pàranta, agus bheir iad fainear an 
cur gu bàs. 

1 3 Agus brthidh fibh air bhur 
fuathachadh leis na h uiie dhaoi- 
nibh air fgàth m' ainmfe : ach an 
ti a bhuanaicheas chum na crìche, 's 
c fo a fhabhalar. 

14 Ach au uair a chi fibh grài- 
neaiachd an leir-fgrios, air an do 
Iabhair Daniel am fàidh, 'n a fea- 
famh ann fan ionad nach bu chòir 
dh'i, (tuigeadh an ti a leughas) 
ann iìn teicheadh iads', ata ann 
t/r Judea, chum nam beanu : 

15 Agus na dìhigeadh eifean 
a 'ta air mullach an tighe, ,anuas 
do 'n tigh, agus na rachadh è 
fteach, a thoirt ni air bith as a 
thigh. 

1 6 Àgus an ti 'ta"fa mhachthir, na 
piileadh ò air ais, athog'aii eaduich 
leis. 

17 Ach mo thruaigh na m?.ài 
fin ata torrach, agus iadfan ata 
tout cìche fnà kaithibh fin. 

18 Agus guidhibhfe gun bhur 
teicheadh a bhi ìa gheamhra'. 

19 Oir bithidh amhghar ann fna 
laithibh fin, amhuil nach raibh a 
leithid ann o thoifeach na crui-- 

'theachd a chruthaich Dia, gtjs a- 
nois', agus nach mò a bhitheas. 

' 20 Agus mur giorraicheadh an 
Tighearna nalàith' ud, charachadh 

. feoil C A 
feoii air bith as : ach air fon an 
t fluaigh thaghtà, a thagh è fein, 
ghtorraich è na làith' ud. 

2 1 Agns ann fia raa deir neach 
airbith ribh, Fèuch, ata Criofd ann 
fo, no fèuch, ata c 'n un : na crei- 
dibh è. 

22 0ir eir'idh Criofdanna breige, 
agus fàidhean brèige, agns ni fiad 
comharthaidh, agus miorbhuile, 
chum, nam bu chomafach è, na 
daoine taghta fein a mhealladh. 

2 3 Ach thugaibhs' an aire : fèuch, 
dh'innis mi dhuibh gach uile nithe 
ro'-làimh. 

24 Ach ann fna laithibh fin, 'n 
diaigh na triobloid ud, bithidh a' 
ghrian air a dorchachadh, agus 
cha toir a' ghealach a folus uaipe : 

2 j Agus tuitidh reùlta nèimhe, 
agus bithidh na cumhachda 'ta fna 
neamhaibh air an crathadh. 

26 Agus ann fin chi fiad Mac an 
duine a' teachd ann fna nèulaibh, 
maiile re mòr-chumhachd, agus 
glòir. 

27 Agus annfin cuiridh fè aingeil 
amach, agus cruinnichidh fè r'a 
cheile a dhaoine taghta fein o na 
ceithir gaothaibh, o leith-iomall na 
talmhain gu leith-iomall nèimhe. 

28 'Noife fòghlomaibh cofamh- 
Jachd o 'n chraoibh fhìge : an uair 
a bhitheas a geug anòife maoth, 
agus a chuireas i 'mach a duille, ata 
f hios agaibh gu bheil an famhra' 'm 
fogus : 

29 Agus mar an ceudna fibhfe, 
'nuair achi fibh nanithe-fe tachairt, 
biodh f hios agaibh gu bheil è 'm 
fogus, eadhon aig na dorfaibh. 

30 Gu deimhin a deirim ribh, 
nach d'theid an * linn fo thairis, 
gus an coi'-Iionar rìà nithe-fe uile. 

3 1 Theid neamh agus talamh 
thart' : ach cha d' theid m' fho^ 
cailfe-thart' a choidhch'. 

32 Ach ni bheil fìos an ià no na 
h uaire fin aig neach air bith, ni 

* gine^lach. I B. XIV. 
bheil aig na h ainglibh a 'ta air 
neamh, no aig a' Mhac, ach aig an 
Athair. 

33 Thugaibh fainear, deanaibh 
faire aeus ùrnuic!'h : oir ni 'm bheil 

o O 

f hios agaibh c'uin a thig an t àm 
fin. 

34 Oir ata Mac an duine mar 
dh'uine a chuaidh air thurus, agus 
a dh'fhàg a thigh fein, agus a 
thug d'a fheirbhifeachaibh cumh- 
achd, agus obair fein do gach 
neach, agus a thug àithne do 'n 
dorfoir faire a dheanamh. 

35 Uime fin deanaibhfe faire, 
(oir ni 'm bheil f hios agaibh c'uin a 
thigmaighildir an tighe; 'n ann air 
feafcar, no air mheadhon-oi'che, no 
aig gairm-choileach, no ann ia 
mhaidin) 

36 'N t eagal air teachd dha gu 

h obann, gu 'm fuigh è fibh 'n ar 

codal. 

37 Agus na nithe a deirim ribhfe, 

a deirim iad ris gach uiledhaoinibh, 

Deanaibh faire. 

C A I B. XIV. 

I Comhairle ann aghaidh Chriofd : 3 
Dhòirteadk ola prjeil aìr a 
cheaiin. 10 Reic ludas a mhai- 
gbijdir air Jon airgid. 1 2 Tha 
Criofd fein ag innj'eadh ro'-hàimb 
cionnas a hha e gu hi air a bbrath'' 
h haon d'a dheifciohluibh. 22 Anu 
diaìgh a'chaijg a bhi air a deafa- 
chadh, agus aìr a h itheadh, 
db' orduichfe a Shuipcir ; 26 cita 
ì g ìnnfeadh. ro'-Iàimb gu 'n 
trèigeadh a dkeijciobuil è, agus 
gu'n Mchjìoeunadh Peadar ì. 43 
Tha Iudas a 1 feilleacbadb air ie 
poig : 46/Itafè air a gklacadh 
ann Ja ghàradb, 55 air eileacbadh 
ou breuvach, a?us air a dhìtcadb 
pu mi-dhiadkaidh le coinbairle na?ì 

o 

ludhach ; 65 Bhuineadh ris gu 

fpìdeil leo : 66 agtis d'naichfljeu- 

nadh è tri uaire le Peadar ; 

ncach, air dba aire a tkoirt d a 

L f ckìcnta, M A R 

fhionta, a ghuìl gu goìrt air a 
jhon 

GUSHia'a' chaifg, agus feifd 
an arain gnn Jàbhuin ann 
diaigh dà làeth' : agus dh'iarr na 
h àrd-fhagairt agus na fgrio- 
bhuichean, cionnas a ghlacadh iad 
eifean le feill, agus a chuireadh iad 
gu bàs c. 

2 Ach a dubhairt iad, Ni h ann 
air an f hèifd, 'n t eagal gu'n eirich 
buaireas a'meafg a' phobuill. 

3 Agus air bhi dha ann am 
Bciani, ann an tigh Shimoin an lo- 
bhair, 'n uai'r a b'na è 'na Ihuidhe 
airbord, thainigbean, aig an raibh 
bòefa abbattair do-ola fpicnaird, 
rophrifeil; agusbhrisi'm bocfa, a- 
gus dhòirt i air a cheann è. 

4 Agus bha cuid aca diom'ach 
'n am meafg fein, agus ag radh, 
C'ar fon a rinneadh an t ana- 
caithe-fe aìr an ola ? 

5 Oir dh' fheudadh c bhi air a 
reic' air fon tuille' 's trì cheud pe- 
ghinn, agus air a thoirt do na 
bochdaibh. Agus rinn iad mon- 
mhor 'n a h aghaidh. 

6 Ach a dubhairt lofa, Leigibh 
Ic ; c'ar fon ata fibh cur dragha 
uirre ? rinn fi obair mhaith ormia. 

7 Oir ata na bochdan a ghnàth 
'nar fochair, agus ge b'ò uair is 
ài!l libh, feudaidh fibh maith a 
dbeanamh dhoibh: ach ni bheil 
mife a ghnàth agaibh. 

8 Rinn fi na dh'f heudadh i : 
thainig i ro-'-làimh a dh'ungadh mo 
chuirp chum adhlaic' 

9 Gu deimhin a deiriai ribh, 
Ge b'è bali air bith air feadh an do- 
mbain uile am bi an lbifgeul ib air 
a fhearmonachadh, bithidh mar an 
ceudna an ni fo a rinn fi air inn- 
ieadh, mar chuimhne uirrs. 

io Agus dh' imich Iudas Ifca- 
riòt,- aon do 'n dà-fhear-dheug, 
chum nan àrd-fnagart, gu eifean 
a'bhraih' dhoibh. C. 

ii Agus air dhoìbhfin fò a 
chluinntin, bha iad aoibhneach, a- 
gus gheall iad airgiod a thoirt da. 
Agusdh'iarr è cionnasa dh'fheu- 
dadh è gu h iomchu'idh eifean 
a bhrath', 

12 Agus air a'cheud là do fhèifd 
an arain gun làbhuin, 'n uair bu 
ghnàth !eo an t uan càifg' a mhar- 
bhadh, a deir a dheifciobuil ris, 
C'ait' an toil leat finne dhol a 
dh' ull'uchadh, chum's gu'nitheadh 
tu chàifg ? 

13 Agus chuir fè dias d'a dheì- 
fcioblujbh, agus a deirfèriu, Ra- 
cliaibh a ìleach do'n * bhaile, agus 
coinnichidh duine ' fibh a' giulan 
foithich uifge : leanaibh è. 

14. Agus ge b'è àit' an d' theid 
è ftigh, abraibhfe re fear-an-tighe, - 
A deir am. maighifdir, C'àit' am 
bheil an feomar acidheachd, ann 
s an ith mi a' chàifg maille re m' 
dheifciobluibh ? 

15 Agus nochdaidh fè dhuibh 
feomar àrda, fairfing, 'na làn- 
uidheam agus deafuichte: ann fìn 
ull'uichibh dhuinn. 

16 Agus chuaidh a dheifciobuil 
amach, agus thainig iad do'n bhaile, 
agois fhuair iad niar a dubhairt fè 
riu: agus dh'uli'uich iad a' chàifg, 

17 Agus airteachd do'n fheafcar, 
thainig è maille ris an dà-fhear- 
dheug. 

)8 Agus an uair a bha iad 'nan 
fuidhe, agus ag itheadh, a dubhairt 
Iofa, Gu deimhin a deirim ribh, gu 
'm brath a h aon agaibhfe, 'ta 
'githeadh maille rium, mife. 

(9 Agus thòfaich iad air bhi 
dubhach, agus a radh ris 'n diaigh a 
cheiie, Ammifeè? Agus a dubhairt 
fear eile, Am mis' è. 

20 Agus air freagairt dha-fan a 
dubhairt fè riu, Is fear do 'n dà- 
f hear-dheug è, ata tumadh maraon 
riumfa fa mhcis. 

2 1 Ata Mac an duine gu deimhin 
ag im'eacbd, mar ata è fgriobht' 
uime, achis an-aoibhinn do'n fhear 

ud 
* chaifftìr. C A I 

ud lc 'm brathar Mac an duine: bu 
mhaith do'n duine fin mur beirte 
riamh è. 

2 2 Agus ag itheadh dhoibh, ghlac 
Tofa aran, agus taireis a bheanha- 
chadh, bhris fè, agus thug è dhoibh- 
fin è, agus a dubhairt fè, Gla- 
caibh, ìthibh: 's è fo mo chorp- 
fa. 

23 Agus air glacadh a' chupain, 
agus air breith buidheachais, thug è 
dhoibhs' è : agus dh'òl iad uile as. 

24 Agus a dubhairt fè riu, 'S i 
fo m' fhuil-fe- na Tiomaa'-nuaidh, 
a dhòii'tear air fon mhòrain. 

25 Gu deimhin a deifirn ribh, 
Nach òl mife as fo fuas do thoradli 
na fìneamhuin, gusanlà fin an òl 
mi nuadh è ann an riog;hachd Dhe. 

o 

26 Agus air * cantuin laoidh' 
dhoibh, chuaidhiad amach gu fliabh 
nan Oiuidh*. 

27 Agus a deir Iofa riu, Gheibn 
fibhs' uile oilbheum ionnamfa nochd: 
oir ata è fgriobhta, Buailidh mi arri 
buachaill', agus fcapfar na caoraich. 

28 ' Ach taireis dhamh eirigh,- 
theid mi r'omhaibh do 'n Ghaliiee. 

29 Ach a dubhairt Peadar ris, 
Ge do gheibh gach neach oilbheum 
annad, gidheàd'h' ni 'm fuìgkeams' è. 

30 Agas a deir Iofa ris, Gu 
dèimhin a deirim riut, an diu, ann 
fan oidhchè nochd fein, mu 'n goir- 
an coileach dà uair, àichfnennaidh 
ttì mife tri uaire. 

31 Ach is ro-mhòid a dubhairt 
eifean, Ge do 's eigin damh am bà's 
ihulang maiile riut, cha'n àichiheun 
mi choidhch' thu. Agus mar iìn 
a dubhairt càch ui!e mar an ceudLa. 

32 Agus tha'mig iad gu ionad 
d' am b' ainm Getièmaue ; agus à 
dubhairt iè r'adheifciobiuibh, Su'idh- 
ìbhs' 'h fc, gus an dean rniie ur= 
nuigh. 

33 Agus thug fe leis Peadar, a- 
-gus Seumas, agus Eoin, agus thò- 
faich è air a bhi c.rith-eagi.àchj agus 
fuidh anabarfà bròin, 

34 A gas' a deir fè riu, 'Ta 

* ielnn. B. XIV. 

m' anam ro-bluònach eadhon gubàs : 

fanaibhs' ann {o, agus deanaibh 

faire. 

35 Agus air dol beagan air a« 
ghaidh dha, thuit fè air an talamh, 
agus rinn fè ùrnuigh, nam bu cho- 
mafach è, gu'n rachadh an uair thai- 
ris air. 

36 Agus a dubhairt fè, Abba, 
Athair, ata gach ni foi-dheanta 
dhuitfe, cuir àn cupan fo feachad 
orm : gidheadh,niorb'è anni a'stoil' 
leamfa, ach an ni à's toil leaua. 

57 Agns thainig fè, agus fhu'air 
fè iadfa' 'nan codal, agvis a deìr fè 
re Peadar, A Shimoin, àm bheil 
thu a' d' chodal? nach b' urradli 
thu fiire a dheanamh' aon uair ? 

58 Deanaibh faire agus ùrnuigh, 
churn nach tuit fibh am buaireadh : 
ata 'n fpjorad gu deimhin togar- 
rach, ach ata 'n iheoil \ anmhunu. 

39 Agus air dha inveachd a-rìs, 
rinn fò ùrnuigh, ag radh nam 
briathra ceudna 

40 Agus aif pilitin dha, f huair 
fè iad a-rìs 'n an codal, (oir bha 'ri 
fùilean trom) agus ni 'n raibh f hios 
aca cionnas a bheireadh iad frea- 
gradh air 

41 Agus thainig fè 'n treas uair, 
agus a deir fè riu, Coidlibh ro- 
mhaibh anois', 'agms p-abhaibh fois: 

. . o O 

Is Ieòr è, thaitìig an uair ; ièuch, 
ata Mac an duin' àir a bhrath' thairis 
dò làmhaihh ham peacach. 

42 Eir'ibh, im'icheamaid ; fèuch, 
ata 'n ti à bhraitheasmife am fogus. 

43 Agus'àìr ball, air dha-fa bhi 
fòs a' Iabhairt, thainip- ludas, aoni 

' o ' 

do'n da-fhear-dhcug, agus lluagli 
mcr maille ris le cloidhibh agus 
bataibh, o na h àrd-ihagartaibh, 
agus na fgnobhuichibh, agus nn 
feanoiribh. 

44 Agus bha'n 'tìa bhraith eifean. 
air toirt comharthaidh dhoibh, àp 5 
radh, Ge b'è neach d' an toir mife 
pog, 's è fin è ; glacaibh è, agus thugaibh hbli è ^u teasumte. t h 45 Agus M A 

45 Agus air teachd dha, chuaidh 
fè airball d'a ionnfuidhs', agus a 
deir fe, A mhaighifdir ; agus phùg 
fè è. 

46 Agus chuir iadfa' làmh 
ann, agus ghlac iad è. 

47 Agus air tarruing cloidhearnh 
a dh'fhear do na bha Jàthair, 
bhuail c òglaoch an àrd-fihagairt, 
agus ghearr è chluas deth. 

48 Agus fhreagair lofa agus a 
dubhairt fiè riu, An d'thainig fibh 
amach gu m' ghlacadh-fa, mar gu 
b' ann ann aghaidh gaduiche, le 
cloidhibh agus le bataibh ? 

49 Bha mi gach là mailìe ribh 
fan teampull, a teagafig, agus cha 
do ghlac iì'oh rrii : acli ata fo chum 
gu 'ìti biodh na fgriobtuire uir au 
coi'-lionadh. 

50 Agus air do gach uile a 
threigfin, theich iad. 

5 1 Agus lean òganach àraidh è, 
aig an raibìi llon-eadach air a chur 
m'a chorp lomnochd ; agus rug na 
h òganaich air. 

52 Ach air dha-fan an lion-ea- 
dach fhàgail, theich è lomnochd 
uatha. 

53 Agus thug iad leo Iofa chum 
an ard-ihagairt : agus chruinni- 
cheadh maraon ris na h àrd*fha- 
gairt uile, agus rià feanoiridh, 
agus na figriobhuichean. 

54 Agus lean PeaJar è fada 
uatha, no gu'n deach' è fteach do 
thalla an àrd-fnagairt : agus l ha 
è 'n a fiiuidlie maille ris na ieirbhi- 
feachaibh, agus 'gagharadh ris an 
teine. 

jjAgus dh'iarr nahàrd-fhagairt, 
agi: a' chcir.hairle uile fia'nais 
ann aghaidh Lofa, chum a chur gu 
bàs ; agus cha d'fhuair iacl. 

56 Oir rinn mòran dhaoine fiamais 
bhreige 'na aghaìdh, ach cka do 
chòird am fia'nnisr'a chtile. 

57 Agus air do dhream àraìdK 
èirig'h, thug iad fia'nais bhr-tige 'n a 
àghardh-, ag radh, R C. 

58 Chuala finne è 'g radh, Leà" 
gaidh mi fios an teampull fo, a 
rinneadh le làmhaibh, agus ann 
tri laithibh togaidh miteamDull eile, 
gun bhi deanta le làmhaibh. 

59 Agus mar fin fein cha raibh 
am fia'nais a' teachd r'a cheile. 

60 Agus air eirigh fuas do 'n 
àrd-ihagart fa mheadhon, chuir 
fè ceifd air Iofa, ag radh, Nach 
toir thu freagradh air bith uait ? 
Ciod fin mu bheil iad fo a> toirt 
fia'nais a' d' aghaidb ? 

61 Ach dh'fhan eifean 'n a thofd, 
agus cha do fhreagair è ni fam 
bith. A-rìs dh'fheòraich an t àrd- 
lliagart deth, agus a dubhairt Q 
ris, An tu Criofd, Mac anZ)i?bhean- 
nuichte ? 

62 Agus a dubhairt Iofa, Is mi : 
agus chi fibh Mac an duine 'na 
ihuidhe air deas laimh cumhachd 
D/:e, agus a' teachd le nèulaibh 
nèimhe. 

63 Ann fin reub an t àrd-fhagart 
eadach, agus a deir fè, Ciod am 
feum ata againn tuilleadh air fia'- 
naifibh ? 

64 Chuala fibh a' bhlaifphem' : 
ciod i bhur bar'ails'? Agus chug iad 
uile breith 'na aghaidh gu'n do 
thoill è 'm bàs. 

65 Agus thòfaich cuid aca air 
gabhail do fhilibh air, agus aghaidh 
iholach, agus a bhualadh le 'n 
dòrnaibh, agus a radh ris, Dean 
fàidheadoireachd : agus ghabh na 
feirbhifich le 'm bafaibh air. 

66 Agus air do Pheadar a bhi 
fliios ann fan talla, thainig a haon 
do bhan-oglachaibh an àrd-iha- 
gairt : 

67 Agus a:r faicfin Pheadair 'ga 
gharadh, agus air dh'i beachda- 
chadh air, a deir fi ris, Bha thufa 
cuideachd maille re h lofa o Nafa- 
ret. 

63 Ach dh'àichiheun eifean, ag 

radh, Ni h aith:;e idiamh, agits ni 

'n tuigeam creud a deir tu. Agùs 

chuaidh C A I 

chuaidh eifean amach do'n phòrfa ; 
agus ghoir an coileach. 

69 Agus air do bhan-oglaich 
f haicfin a-rìs, thòfaich i air a radh 
riu-fan a bha'nan feafamh a là- 
thair, 'Sann diubh aca 'm fear Co. 

70 Agus dh'àichfheun ò 'rìs. 
Agus ann ceann beagain 'na 
dhiaigh fin, a dubhairt iads' a bha 
'n an feafamh a làthair a-rìs re Pea- 
dar, Gu fìrinneach 'sann diubh 
fùd thu : oir is Galileanach thu, 
agusis cofmhuil do chainnt riic. 

71 Ach thòfaich eiiean air mal- 
Jachadh agus mionnachadh, ag 
radb, Cha'naithne dhamh an duine 
fo mu 'm bheil fibh a' labhairt. 

72 Agus ghoir an coileach an da- 
ra h uair. Aguschuimhnich Peadar 
am focal a dubhairt lofa ris, Mu 
'n goir an coileach dà uair, àich- 
fheunaidh tu mi tri uaire. Agus 
* 'n uair a fmuaintich è air, ghuil 
fè gu goirt. 

G A I B. XV. 
I Ata Iofa air a thabhaìrt cean- 
gailte, agus air eileachadh ann 
làthair Phiolait. r 5 Air fon 
glaodhaich an t Jluaigh ^ta mort- 
fhear, eadhon Darabbas, air a 
leìg 1 as, agus Iofa air a thoirt 
thairis gu bhi air a cbeufidh : 3 7 
Thq coroin fgithich air a chur 
air, 1 9 chuaidh gabhail do fhilibh 
air, 20 agus fanoid a dheanamb 
air. 21 Tha e fannachadh le 
ginlan a chroinn-cheufaidh ; 27 
aira chrockadh eidir dàghaduiche ; 
29 agus a' fulang ana-cainnt 
tbàireil nan ludhàch. 34 Ata e 
glaodhaich le guth ard air a' 
chrann-cheujaidb, agus fion-geur 
air a thoirt dci ; th'à è iahbaìrt 
fuas an deo, avus brat-roinn an 
teampuill air a reubadh. 39 An 
Senturion.ag aid' eachadh gur h è 
Mac Dhe ; 43 agu:~ e air adhla- 
cadh gu h onorach ie Ibfeph. 

AGUS àìr ba!l !;i mhaidin chum 
, na h àrd-fhagairt mailje ris 
na feanoiiibh, agus na fgriobhui- 
* a:r dha a ghnuis fholach. B. XV. 

chibh, agus a' chomhairle gu h iom-* 
lan, comhairle, agus air dhoibh Iofa a 
cheangal, thug iad leo è, agus thug 
iad thairis è do Phiolat. 

2 Agus dh'f heòraich Piolat deth, 
An tufa righ nan Iudhach ? Agus 
air freagairt dha, a dubhairt fè ris 3 
A deir tu c. 

3 Agus chuir na h àrd-fhagairc 
mòran do nithibh as a leth: ach 
cha do f hreagair eifean aon ni. 

4 Agus chuir Piolat a-rìs ceill 
air, ag radh, Nach freagair thu nì 
fam bith ? fòuch cia lion nithe air 
am bheil iad fin a' toirt fia'nais a' 
d' aghaidh. 

5 Ach cha do fhreagair lofa nì 
fam bith fòs ; air chor 's gur ghabh 
Piolat iongantas. 

6 'Noiie aìr an fheifd bu ghnàth 
leis aon phrìofunach, ge b'è air bith 
a dh'iarradh iad, a leigeadh as 
doibh. 

7 Agus bha neach àraidh d' ana 
b' ainm Barabbas, ceangailte mailìa 
r'a chompanachaibh ceannairce, 
muintir a bha air deanamh raar- 
bhaidh ann fa cheannairc. 

8 Agus air glaodhaich gu h àrd 
do'n tfluagh, thòfaich iad air iar- 
raidh aìr, a dheanajnh dhoibh mar 
a rinn è 'n comhnuidh. 

9 Ach fhreagair Piolat iad, ag 
radh, An àill libh gu 'n cuir mi 
righ nan Iudhach fa fgaoil duibh ? 

10 (Oir bha fhios aige gur a 
b'ann tre fharmad a thug na 
h àrd-fliagairt thairis è) 

1 1 Ach bhroihaich na h àrd-flia- 
gairt an fluagh, chum's gu 'm 
b'fhearr leis Barabbas a chur fa 
fgaoil doibh. 

12 Agus f hreagair Piolat, agus a 
dubhairt fè riu a-rìs, Greud ma 
feadh is aill libh mife a dheanamh 
ris an duine Jin, d' an goir fibh 
Righ nan IuJhach ? 

13 Agusghlaodhiada-rìs, Ceusè, 

14 Ann lin a' dubhairt Piolat 
rin, G'ar fcny creud è 'n t o!c a 

rinn M A 
rinn è ? Achburo-mhòid a ghlaodh 
iadfan, Ceus è. 

15 Agus air do Phiolat bhi 
toileach gniomh taitneach a dhea- 
namh do 'n t fluagh, dh'fhuafgail 
è Barabbas doibh, agus thug è 
thairis Iofa, taireis da a fgiurfadh, 
chum a cheufaidh. 

16 Agus thug na faighdfheara 
leo è iteach do'n- talla, eadhon 
* cùirt an uachdarain ; agus ghairm 
iad a' chuideachd uile ann ceann a 
chèile. 

17 Agus chuir iad uime eadach 
purpuir, agus air figheadh dhoibh 
coroin droighinn, chuir iad air è, 

18 Agus thòfaich iad air bean- 
nachadh dha, ag radh, Fàilte dhuit, 
a Ri' nan ludhach 

19 Agus bhuail iad air a' cheann 
è le fìait chuiice, agus ghabh iad 
do fhilibh air, agus air lùbadh 
an glùn, rinn iad umhlachd dha. 

20 Agus taireis doibh fanoid a 
dheanamh air, thug iad deth an 
/ eadach purpuir, agus chuir iad 
eadach fein uime, - agus thug iad 
amach è chum 's gu '11 ceufadh iad 
è. 

21 Agus dh'eignich iad duine 
àraidh bha dol feachad, Simon o 
Chirene, (athair Aiecsandeir agus 
Rufuis, a bha teachd as a' mhach- 
thir,) chum a chrann-ceufaidh a 
ghiulan. 

22 Agus thug iad è gu ionad 
d' am V lainm Golgota, 'sè fin air 
na eidir- theangachadh, àite cloi- 
ginn. 

23 Agus thug iad da r'a òl, 
fion air a mhedfga le mirr : ach 
cha do ghabh eifean e. 

24 Agus 'n uair a cheus iad è, 
roinn iad a thrufcan, a' tilgeadh 
croinn air, ciod a' chuid a bhiodh 
aig gach duine dheth. 

25 Agus bha 'n treas uair ann, 
aqus cheus iad è. 

o 

20 Agus bha fgriobhadh a' chùis- 
dhiteidh' air a fgriobhadh 03 a 
* pretorìum. r e. 

cheapn, RIG?I NAN IUDHACH, ] 

27 Agus cheus iad maille ris dà j 
ghaduiche ; fear air a làimh dheis, 1 
agus fear air a làimh chli. 

28 Ann fin choi'-Iionadh an j 
fgriobtuir, a deir, Agus bha è air 1 
àireamh a' meafg nan ciontach. 

29 Agus thug iads' a bha dol 1 
feachad an-cainnt da, a' crathadh ; 
an ceann, agus ag radh, O thufa I 
a leagas an teampull, agus a thogas • 
è ann an tri laithibh, 

30 Fòir ort fein, agustàranuas | 
o'n chrann-cheufaidh. 

3 ' Agus mar an ceudna a du- 
bhairt na h àrd-fhagairt agus na i 
fgriobhuichean r'a chèile, a' fanoid 
air, Shaor c daoin' eile, ni 'm bheil 
ècomafach è fein a fhaoradh. 

32 Thigeadh anois' Criofd Righ 
Ifraeil anuas o'n chrann-cheufaidh, 
chum 's gu 'm faic agus gu'n creid 
finn. Agus thug iadian a chuaidh 
cheufadh maille ris, an-6ainnt da. 

33 Agus an uair a thainig an 
feathadh uair, bha dorchadas air , 
an talamh uile, gu ruig an naothadh 
uair, 

34 Agus air an naothadh uair • 
dh'èigh Iofa le guth mòr, ag radh, 
EIoi, Eloi, lama fabachtani ? 'S è 
fin-, air eidir-theangachadh, Mo 
Dhia, mo' Dhia, creud far thrèig 
tu mi ì 

^5 Agus air cluinntin Jìn do 
chuid diubhs', a bha 'nan ieafamh 
a làthair, a dubhairt fiad, Fèuch, 
ata fè gairm Eliais. 

36 Agus ruidh fear aca, agus air 
dha fpuinga lionadhdo fhion-geur, 
agus a cur air flaic chuilce, thug 
è deoch dha, ag radh, Leigibh 
leis ; faiceamaid an d'thig Elias g'a 
thoirt anuas. 

27 Agus air do Iofa eigheach le 
guth ard, thug è fuas an deo. 

38 Agus bha brat-roinn an team- 
puiil air a reubadh, o mhullach gu 
iochdar, 'na dhà chuid. 

39 A S US e a i b. 

2o A<*us an uaìr a chunnairc 
an Caiptin cheud, a bha 'na ihea- 
fàrah fa chomhair, gu'n d'thug è 
fuas an deo, ag glaodhaich mar fin, 
a dubhairt fè, Gu fìrinneach b'è 'n 
duine fo Mac Dhe. 

40 Agus bha maran ceudna mnài 
am fad uatha ag amharc : 'nam 
meafg fin bha Muire Magdalen, 
agus Muire màthair Sheumais bu 
Jugha, agus Iofes, agus Salome ; _ 

41 Muintir a iean è fòs, 'n uair 
a bhà è fa Ghalilee, agus a bha 
frithealadh dha ; à'gus mòran eile 
do mhnaibh a chuaidh fuas J na 
fhochair gu Hierufalem. 

42 Agus anois' air teachd do 'n 
fhe'afcar, (do bhn' gur fc'è là an 
ull'uchaidh è, eadjion an là roimh 
'n tfàbaid) 

43 Thainig Iofcph o Arimatea, 
comhairleach onorach, aig an raibh 
mar an ceudna dùil re rioghachd 
Dhe, agus chuaidh è fieach gu dàna 
dh'ionnfuidh Phiolait, agus dh'iarr 
è corp Ioia 

44 Agus b' iongnadh le Piolat 
ma bha è cheana marbh : Agus air 
dha an Caiptin cheud a ghairm, 
dh'fheòraich è dheth, An raibh 
fad' o f huair è bàs, 

45 Agus air dha fios fhaghail 
o'n Chaiptin cheud, thug è 'n corp 
do Iofeph. 

46 Agus cheannaich eifean lion- 
eadach prìieiJ, agus thug è 'nuas è, 
agus phaifg è fan Jion-eadach è, 
ao;us cnuir fò è ann an uaigh a 
chladhaicheadh a carraig,aguscha- 
ruich fè clach gu dorus na huaighe. 

47 Agus chunnairc Muire Mag- 
dalen, agus Muire màthair lofes, 
an t àit' an do clmireadh è. 

C A I B. XVI. 
I Do chuir aingeal anrr cèill eìfeirìgb 
Chriofddo thrimnaibh. c)Dhfboiil- 
Jicheadh Criofd fein do ■ Mhuirs 
Magdalen : 12 Chunncas è le 
dias, a bha dol do V duthaich ; 
34 '« diaigh fin le'ù na h Abftoìi, XVI. 

1 5 muìniir a chuir ì ''mach a 

fjyearmonachadh an t foifgeil; 

19 agus chuaidh è fein fcas git 

neamb. 

GUS air dol do'n t fàbaid 

feachad, cheannaicli Muire 

Magdalen, agus Muire mathair 

Sheumais, agus Salome, fpiofraidh 

deadh-bholuidh, chum's air dhoibh 

teachd gu'n ungadh fiad è. 

2 Agus thaihig iad gu ro-rnhocJi 
air maidin a' cheud lci do 'n t feachd- 
uin chum na h uaiglie, aig eirigh, 
na grèine. 

3 Agus a dubhairt iad eatorra 
fein, Co a charuicheas duinn a' 
chloch o dhorus na h uaighe ? 

4 Agus air dhoibh amharc, chun- 
nairc iad gu'.n raibh a' chloch air a 
h atharacli' air falbh ; oir bha i ro- 
mhòr. 

U Agus air dhoibh dol a fìigìi 
do 'n tuama, chunnaic iad òganacli 
'na fhuidhe air an iàimh dheis, uim' 
an raibh eadach fada glè gheal ; a- 
gus ghlac uathbhasiad. 

6 Agus a dubhairt eifean riu,'' 
Na biodh eagal oirbh : ata fibh ag 
iarraidh lofa o Nafàret, a chenfadh : 
dh'eirich c, ni 'm bheil è 'n fo : 
faicibh an t àit' ann s 'nachuiriad 
ò. 

7 Ach im'ichibh, innfibh d*a 
dheifciobluibh agus do Pheadar, gu 
'm bheil fe dol romhaìbh do 'n 
Ghaìilee : chi fibh ann fin è, mar 
a dubhairt fè ribh. 

% Agus air dol amach gu grad 
doiblr, theich iad o'n uaigh ; oir bha 
ball-chrith agus uabhunn orra: agus 
cha dubhairt iiad ni fam bith re neach 
air bìth ; oir bha eagai orra. 

9 Agus air eirigh do Iofa fa 
mhaidm air a' cheud là do 'n t feachd- 
uin, thaiibeineadh è air tùs do 
"Mhuire Magdalen, as 'na thilg è 
feachd deamiiam. 

10 Agus air im'eachd dh'ife, 
dh'innis i fin dhoibhfm a bha mailìè 
xis, agus iad re bròn agusgui. 

1 1 A?us L U C 

1 1 Agus iadfa', 'n uair a chual' 
iad gu'n raib'i c beo, agus gu 'm 
facadh leatha-faa è, cha do chreid 
ìad. 

12 'Na dhiaigh fin, thaiibeineadh 
è do dhias aca ann an cruth eile 
ag imtheachd dhoibh, agus iad a» 
dol do'n dùthaich. 

13 Agus dh'imich iadfan agus 
dh'intiis iad è do 'n chuid eile : a- 
gus ni mò a chreid iad iadfan. 

14 Ann diaigh fin nochdadh è do 
'n aon-fhear-deug, agus iad 'nan 
fuidhe aig biadh, agus thilg è orra 
am mi-chreidimh, agus an cruas- 
croidhe, chionn nach do chreid fiad 
ìadfan a chunnaic è taireis da eirigh. 

15 Agus a dubhairt fè riu, Im'i- 
chibh air feadh an t faoghail uile, 
agus fearmonaichibh an ioiìgeul do 
gach uiie chreatuir. 

16 Ge b'è chreideas agus a bhai- A S. 
flear, bithidh fè air a fhàbhaladh ; 
ach ge b'è nach creid, damnar è. 

17 Agus leanaidh na comhar- 
thaidh fo 'n dream a chreideas : Ann 
am ainm-fe tilgidh fìad amach dea- 
mhain, labhraidh fiad le teangaibh 
nuadha, 

18 Togaidh fiad naithreacha 
nimhe, agus ma dh'òlas iad ni air 
bith marbhtach, cha chiurr fc iad ; 
cuiridh fiad an làmhan air daoinibh 
tinne, agus bithidh fiad gu maith. 

19 Mar fin taireis do'n 1 ighearna 
labhairt riu, ghabhadh fuas gu 
neamh è, agus ihuidh fè air deas 
làimh Dhe. 

20 Agus air dhoibhfin dol amach, 
fhearmonaich iad ann sgach uile 
àite, air bhi do 'n Tighearn' a* 
comh oibreachadh leo, a^us a ; dain- 
gneachadh an fhocail ìeis na co- 
mharthaibh a lean è. Amen. An Soisgeul a reir L U C A I S. c a 1 B. 1. 

Roi y -radf> Lucais aa fmfgeul gu 
b 'iQmlan. 5 Ta Eoin Eaijde air 
a ghabhail am broinn a mhàibar, 
26 agu; Criojd air a ghabhaìl am 
broinn Mhiare. 39 Faidheaduireachd 
Elijabet, agus Mhurre mu thim- 
chioil Chric/d. 57 Breith agv.s 
timchicli-ghearradh Eoin. 67 Faidb- 
eadoireacbil ' Sbacbariais mu thimchioll 
Cbriojd, 76 agus Ecin. 

O bhri'gur ghabh mòran os 
làimh eachdraidh fgrio- 
bhadh ann an òrdugh air 
nanithibh fin a 'ta le làn dearbhadh 
air an creidfin 'nar meafg-ne, 

2 Do reir mar a dh'aifig na 
daoine iìn dhuinne iad, achunHairc 
iad o thùs ie 'n fùilibh, agus a 
bba 'n an luchd frithealaidh an f ho- 
caii: 

3 Chunncas damhfa mar an ceud- 
na, a Theophilus ro-òirdheirc, air 
faghail deirbh-fhios gach uiie nithe 
dhamh o'n fhior-thoifeach, ferio- 
bhadh a' d' ionnfuidhs' ann òrdugh, 
4. Chum's gu 'm biodh fios agad 
air cinnteachd nan nithe ann s'an 
deachaidh do theaa;afg. 

BWh. ann laithibh Ioraith P-igh 
ludea, fagart àraidh d' am 
b' ainm Sacharias, * do chùrfa A- 
bia : agus bka a bhean do inghea- 
naibh Aaroin, agus b' ainm dh'i 
Elifabet. 

6 Agus bha iad faraon ionnraic 
am fia'naisDe, ag im'eachd ann an 
uii' àitheantaibh agus òrduighibh 
an Tighearna, gu neo-lochdach. 

7 Agus cha raibh duine cloinne aca, 
do bhri' gu'n raibh Elifabet f aim- 
rid, agus bha iad araon aos-mhor. 

8 Agus thariadh am feadh a bha 
eifean a' deanamh oifig' an t fagairt 

ann * do fhcal Abi^. t feafg. CAI 
ann làthair Dhe ann an òrdugh a 
chùrfa, 

g A reir gnàdi' oifig' an tfa- 
gairt, b'è a chranu tùis a lofgadh, 
air dha dol a iieach do theampull an 
Tighearna. 

10 Agus bha coi'-thional an 
t fluaigh uile a' deanamh urnuigh a 
muigh, re àm na tùife. 

1 1 Agus chunncas leifean Aingeal 
an Tighearna 'na Iheafamh air taoibh 
dheis altair na tùife. 

12 Agus an uair a chunnaic Sa- 
charias à, bha è fuidh thriobloid, a- 
gus thuit eagal air, 

13 Ach a dubnairt an tAingeal 
ris, Nagabh eagal, a Shacharias: oir 
fh.uair t ùrnuigh eifdeachd; agus 
beiridh do bhean Elilabet mac dhuit, 
agus bheir thu Eoin a dh'ainm air. 

14 Agus bithidh aoibhneas a- 
gus fubhachas ort, agus ni mòran 
gàirdeachas r'a bhreith. 

15 Oir bithidh fè mor ann làthair 
an Tighearna, agus cha 'n òl c fion 
nodeoch làidir; agus bithidh fè air 
a lionadh leis an Spiorad naomha, 
cadhon o bhroinn a mhàthar. 

16 Agus pillidh fè mòran do 
chloinn Ifraeil chum an Tighearna 
an Dia-fan. 

17 Agus theid è roimhe-fin ann 
an ipiorad agus ann an cumhachd 
EIiai-3, a thionndadh croidhe nan 
aithreacha chum na cloinne, agus 
nan eas-umhalgugliocas nam flrean, 
a dh'ull'uchadh pobtiill deas do 'n 
Tigheama. 

1 8 Agus a dubhairt Sacharias ris 
an Aingeal, Cionnas a bhios fhios 
fo agamfa ? Oir is fean duine mife, 
agus ata mo bhean aos-mhor. 

19 Agus fhreagair an t Aingeal 
agus a dubhairt fè ns, 'S mife Ga- 

.briel a Iheas'as ann làthair Dhe : a- 
gus chuireadh mi a labhairt riutìà, a- 
gus a dh'innfradh an nuaidheachd 
mhaith fo dhuit. 

20 A^us fèuch, bithidh tu balbh 
agus gun chomas labhairt, gus an 
ìà ann s an d'thig na nilthe-fe gu b. r. 

crìch, chionn nich do chreid thu 
mo bhriathrafa, a bhitheas air an 
coi'-lionadh 'nan àm fein. 

21 Agus bha 'm pobull a' f&i- 
theamh re Sacharias, agus b' ion- 
gantach leo a' mhoille a rinn è fan 
teampull. 

• 22 Agus air teachd amach dha, 
cha b' urradh è labhairt riu : agus thui^ iad su 'm fa:* è fealladh neambaìdh fan teampull : oir bha è 
fmèideadh orra, agus dh'fhan è'na 
thofd. 

23 Agus tharlaih, 'n uair a choi'- 
lionadh iàich' a mhiniltreileachd, gu 
'n deachai Jh fè d'a thigh fein. 

24 Agus ann diaigh nan làith' 
fin dh'fhàs a bhean Elifabet torrach, 
agus dh'fholaich fl i fein rè chuig 
xnìofa, ag radh, 

25 Is ann mar {o a rinn an 
Tigheama dhamh ann fna laithibh 
an d' amhairc fè orm, a thog'aii 
diom mo mhaOaidha'meaf^ dhaoine. 

26 Agus ann fan tfeathadh mìos, 
chuireadh an t Aingeal Gabriel o 
Dhia, gu caithir cio 'n Ghablee, 
d' ara b'ainm Nafaret, 

27 Dh'ionnfuidh òigh a bha fa 
cheangal pòlaidh aig fear d' am 
b' ainm Iofeph, dothigh Dhaibhidh; 
a?us b'ì ainm na h òicrhe Muire. 

28 Agus air dol a iìeach do'n 
Aingeal d'a h ionnfuidh, a dubhairt 
iè, Fàilce dhuit, o thui'a d'an ào 
nochdadh mor-fhàbhar, ata 'n Ti- 
ghearna maille riut: 7'j-beannuicht' 
thu a' rneafg bhan. 

29 Agus an uair a chunnaic fi 
è, bha i fa thriobloid inntin air fon 
na cainnte fo ; agus a' reafunachadh 
creud a' ghnè a'tacha-beatha 
dh J theuda' bhi "n fo. 

30 Agus a dubhairt an t Aingeal 
ri ;, Na biodh eagal crt, a Mhuire: 
oir fhuair thu gràia o Dhia. ' 

31 Agus fèuch, gabhaidh tu a'd' 
bhroinn, agus beiridh tu mac, agus 
bheir thu lofa dh' ainm air. 

32 Bithidh fè mor, a^us goirchear Mac an Ti a's 
* taifb.am ro-airdc dhetn ; agus M t bhcir L U C 

bheir an Tighearna Dia dha righ- 
chaithir athar feiu Dhaibhidh. 

33 Agus bithidh fè 'na Righ 
air tigh Iacob gu bràth, agus cha bhi 
criocn' air a rioghachd. 

34 Agus a dubhairt Muire ris an 
Aingeal, Cionnas a bhitheas fo, do 
bhri' nach 'eil aithne agamfa air 
duine ? 

35 Agus fhreagair an t Aingeal 
agus a dubhairt fè ria, Thig an 
Spiorad naomha ort, agus cuiridh 
cumhachd an Ti a's àirde fgàil 
ort : uime firi an ni naomha fin a 
bheirthear leat, goirthear Mac De 
dheth. 

36 Agus fèuch, do bhan-charaid 
Elifabet, ata ife fein torrach air mac 
'na fean aois ; agus 's è fo an fea- 
thadh mìos dh'ife d' an goirteadh 
bean * aimrid. 

37 Oir ni 'm bheil ni fam bith 
dc-dheanta do Dhia. 

38 Agus a dubhairtMuire, Fèuch 
ban-oglach an Tighearna, biodh è 
dhamhfa reir t fhocail. Agus 
dh'f halbh an t Aingeal uaipe. 

39 Agus air eirigh do Mhuire 
fna Jaithibh fin, chuaidh fi le ca- 
bhaig do dhùthaich nam beann, gu 
baiìe do th)r fuda, 

4° A g u * chuaidh fi fteach do 
thigh Shachariais, agus chuir i failt' 
air Elifabet. 

41 Agus tharladh 'n uair a chual' 
Elifabet beannacha' Mhuire, leum 
an naoidhean 'na broinn: agus lio- 
hadh EHfabet leis an Spiorad nao- 
mha, 

42 Agus ghlaodh i 'mach le guth 
àrd, agus a dubhairt fi, 'S bean- 
nuicht' thu a' meafg bhan, agus is 
bsannuichte toradh do bhronn. 

43 Agus cionnas a 'ctè&ifich fo 
dhamh-fa, gu ; n d'thigeadh màthair 
mo Tighearna a' m' ionnfuidh ? 

44 Òir fèuch, co-luath 's a tl'iainig 
fuaim do bheannachaidh a' ìu' 
chluafaibh, bhiiofg an naoidhean le 
h aoibhneas ann mo bhroinn. 

45 Agus is bearìnùicht' ife a 

\ fhcaig, A S. 
chreid: oir coi'-iionar na nithe a 
labhradh ria leis an Tighearna, 

46 Agusa dubhairtMuirc, Ata m' : 
anam ag àrd-mholadh an Tigh- 
earna, 

47 Agus ata mo fpiorad a' dea- 
namh gairdeachais ann Dia mo 
lhlànui'-fhear. 

48 Do bhri' gu'n d'amhairc fè aìr 
ftaid iofail a" bhan-oglaich : cir 
fèuch, o fo fuas goiridh gach linn 
beannuichte dhiom. 

49 Do bhri' gn'n d'rinn an Ti 
ata cumhachdach nithe mòradhamh, 
agus is naomha ainm. 

co Agus aia a thròcair-fm o 
linn gu iinn, do 'n droing d' an 
eagal è. 

51 Nochd fè neart le ghàirdin, 
fcap è na h uaibhrich ann fmuaintibh 
an croidhe fein. 

52 Thug è 'nuas na daoine cu- 
mhachdach o'n caithrichibh rioghaii, 
agus dh'àrduich fè iadfan a bha iofal. 

53 Lion è -J n droing a bha ocrach 
le nithibh maithe, agus chuir fè 
uaithe na daoine faibhre folamh. 

54 Rinn fè congnamh re Ifrael 
a fhearbhant fein, ann an cuimhnea- 
chadh a thròcair, 

5 5 Mar a labhair fè r' ar n aithrea- 
chaibh, re Abraham agus a ihliochd 
gu bràth. 

56 Agus dh'fhan Muire maille 
ria mu thimchioil tri mìofa, agus 
phill i d'a tigh fein. 

57 'Noife thainig làn inbhe Elifa- 
bet, gu 'm biodh i air a h aifead ; 
agus rug ii mac. 

58Agus chuai' a coimhearfnaich 
agus a ciirde mar a nochd an Tigh- 
earna mòr thròcair dh'i ; agus rinn 
iad gàirdeachas maiile ria. 

59 Agus tharladh air an ochdmha' 
là gu'n d'thainig iad a thimchioll- 
ghearradh an r.aoidhein; agus ghoir 
iad Sacharias deth, do reir amm' 
Athar. 

60 Agus fhreagair a mhàthair, 
agus a dubhairt fi, Ni h eadh ; ach 
goirthear Eoin deth. 

61 Agus CAIB 

61 Agus a dubhairt iad ria, 
Ni'm bheil aon neach do d' chàir- 
dibh d'an. goirthear an t ainm fo. 

62 Agus fmèid iad r'a athair, 
creud an tainm a b' àifl ìeis 
thoirt air. 

65 Agus air iarraidh clàir-fgrio- 
bhaidh dha-fa, fgriobh fè, ag radh, 
'S è Eoin is ainm dha. Agus ghabh 
iad iongantas uile. 

64 Agus air ball dh'fhofgladh a 
bheui, agus dti f hiiafgladh a theanga, 
agus labhair fè, a' moladh Dhe. 

65 Agus thainig eagal air an 
coimhearfnachaibh uile: agus dh'aìth- 
rifeadh na nithe fin gu lèir feadh 
dhùthaich àrda ludea uile. 

66 Agus iadfan uile a chnala na 
nìtbe Jìn, thaifg iad 'n an croidhibli 
iad, ag radh, Creud a' ghnè leinibh 
a bnitheas ann fo? Agus bha làmh 
an Tighearna maille ris. 

6y Agus bha Sacharias athair air 
a iionadh leis anSpiorad naomh', a- 
gus rinn è fàidheadoireachd, ag 
radh, 

68 Gu ma beannuichte 'n Tigh- 
earna Dia Ifraeil, air fon gu'n 
d'fhiofraich fè agus gu'n d' thup- 
e faorfa d'a phobull, 

69 Agus thog è fuas dhuinne 
adharc ilàinte, ann an tigh Dhai- 
bhidh ògiaoich fein ; 

70 A reir mar a labhair fè Ie 
beul fhàidhean naomha fein, a bha 
ann o thoifeach an t faoghail ; 

71 A thabhairt faorfa dhuinn o 
ar naimhdibh, agus o làimh na 
muintir fm uile le 'mfuathach fmn. 

72 A choi'-lionadh na tròcair a 
gheall ì d' ar n aithreachaibh, agus 
a cnuimhneachadh a' choi'-cheaneail 
naomha fein : 

73 Am mionn' a mhìonnaich fè 
d' ar n athair Abraham, 

74 Gu'n d'thugaah è dhuinn, 
air bhi dhuinn air ar faoradh o Iàimh 
arnaimhde, gù'n deanamaid feif- 
biiis dha as eugmhais eagaiì, 

75 Arm nacmhachd agus ann am i U, 

fìreuntachd 'n a làthàir fein, ùile 

laith' arbeatha. 

76 Agus thufa, a leinibh, goir- 
thear dhiot Fàidh an Ti is ro- 
àirde : oir theid thu roimh aghàidli 
an Tigheama, a dh' ull'uchadh a 
fhlighe ; 

77 A thabhairt eùlais na flàinte 
d'a phobull, tre mhaitheanas 'n am 
peacadh. 

78 Tre thròcair ro-mhòir ar De- 
ne; leis an d'fhiofraich an # ùr~ 
mhaidin o'n ionada's àirde fintì, 

?n A thoirt ibluis dhoibhs' ata 
'n a.n fuidhe ann dorchadas, agui 
ann fgàil a' bhdis, a tnreòrachadh, 
af cos air flig'he na sìth. 

80 Agus dh'fhàs an leanabh, 
agus neartaicheadh ann Spiorad è, 
agusbha è fan fhafach gu là fhoill- 
feachaidh do Ifrael. 

C A I B. II. 
I Ata Auguftus a 1 meas Impireacbd 
nan Rombanacb uìle. 6 Breitfr 
Chriofd : 8 Tha aingeal 'ga cbùir 
fo ann cèill do nàbuachailiibh : 1 3 
Ata mòran ac a' cantuin cliu do 
Dhia air a fhoii : 21 Ata Criofì 
air a thimckioll-ghearradh. 22 
Muire air a glanadh, 28 Tha. 
Simeon aqus Anna a& deanamh 
faidheadoireachd mil thimchioll 
Chriofl ; 40 neacb ata fàs aml 
gliocas, qGagus a' cur cheifìean air 
liichd teagaifg an lagha ann farz 
teampull : 5 1 Agus tha è umbal 
d'a phàrantaibh, 
GTJS tharladh fha Iaithibh fin, 
gu'n deachuidh òrdugh amach 
o Cheafar Auguiìus, an domhan 
uile a -j- mheas 

2 (Agus rinneadh ari ceud- 
rnheas fo 'nuair a bha Cirentus 'nà 
uachdaran air Siria) 

3 Agus chuaidh gach uile' chum 
a bhi air am meas, gach aon fa iech 
d'a bhatle fe.in. 

4 Agus chuaidh Tofeph mar an 
ceudna ftias o'n Ghalilee, a baile 
Nafaret, do ludea, gu baile Ohat- 

bhidh, 
* chsmh fhair. f a fmobhadh ann cìs-rola, L U C 
bhìdh, d'an goirthear Eetlehem, (do 
bhii' gu'n raibh è do chigfa agus 
do fhliochd Dhaibhidh) 

5 Chum gu measfadh è maille 
re Muire a bha fa cheangal pòfaidh 
dha, agus i mòr-thorrach. 

6 Agus tharladh, 'm feadh a bha 
iad ann fin, gu'n do choi'-Iionadh 
làith' a h inbhe-fe, chum i bhi air 
a h aifead. 

7 Agus rug fi a ceud ghin m'ic, 
agus phaifg fi è am brat-fpeilidh, 
agus chuir fi 'na luidhe am prafaich 
è, do bhri' nach raibh àite aca 'IjU 
tigh òfda. 

8 Agusbha ann fan dr.thaich fin 
buachaillean a' fantuin anmigh, a- 
gus a' deanamh faire oidhche air 
an treud. 

9 Agus fèuch, thainig Aingeal 
an Tighearn' orra, agus dhealraich 
glòir an Tighearna m'an timchioll ; 
agus ghabh iad eagal mòr. 

io Agus a dubhairt an t aingeal 
riu, Na biodh eagal oirbh : oir 
fèuch, ata mi V innfeadh dhuibh 
deadh fgèil mhoir aoibhneis, a bhi- 
theas do'n uile fhluagh. 

11 Oir rugadh dhuibh an diu 
flànui'-f hear, ann * an caithir 
Dhaibhidh, neach is è Criofd an 
Tighearna. 

12 Agus bithidh fo 'na chomhar- 
tha dhuibh ; Gheibh fibh an naoi- 
dhean paifgt' ann am brat-fpeilidh, 
'na luidhe am prafaich. 

13 Agus air ball bha maille 
ris an Aingeal cuideachd mhòr do 
armaiitibh nèimh', a' moladh Dhe, 
agus ag radh, 

14 Glèir do Dhia ann fnahàr- 
daibh, agus air talamh sìth, deadh 
ghean do dhaoinibh. 

15 Agus tharladh, mar a 
dh'fhalbh na h aingeil uatha gu 
neamh, gu'n dubhaii t na buachaii- 
lean r'a chèile, Rachamaid anois' 
eadhon do Bhetlehem, agus faicea- 
maid an ni ib a rinneadh, a 

* Am baWt D!,a!bhidfe<, A S. 

dh'fhoiilfichan Tighearna dhuinne, 

16 Agus thainig iad ga grad, 
agus f huair iad Muire agus Iofeph, 
agus an leanabh 'n a luidhe fa phra- 
faich. 

17 Agus an uair a chunnairc iad 
Jìn, dh'aithris iad an ni a dh'inn- 

feadh dhoibh mu thimchioll an 
leinibh fin, 

18 Agus ghabh gach neach 
a chuala fo, iongantas risnanithibh 
iìn a dh'innfeadh dhoibh leis na 
buachaillibh. 

19 Ach ghleidh Muire na nithe 
fm uile, ag beachd-fmuainteachadh 
orra 'na croidhe. 

20 Agus phiil na buachaillean, a' 
tabhairt glòir' agus molaidh do 
Dhia. air ibn nan nithe fin uile a 
chual' agus a chunnaic iad, a reir 
mar a dubhradh riu. 

21 Ac:us an uair a choi'-lionadh 
ochd laith' chum an leanabh a thim- 
chioll-ghearradh, thugadh IOSA a 
dh' ainm air, eadhon an t ainm a 
ghoir aa t aingeal deth mun do 
ghabhadh fa bhroinn è. 

22 Agus an uair a choi'-lionadh 
làith' a glanaidh, a reir lagh' 
Mhaois, thug iad eifean gu Hieru- 
falem, chum a thaifoeanadh do'n 
Tighearna, 

23 (Mar ata è fgriobhta ann an 
Jagh an Tighearna, Gach ceud- 
trhin mic a dh'fhofglas a' bhrù, 
goirthear naomha do'n Tighear- 
na è) 

24 Agus a thabhatrt ìobairt a 
reir ìnar a deirthear ann lagh an 
Tighearna, Paidhir thurtuir, no dà 
choiman òga, 

2C Agus fèuch, bha duir.e ann 
Hierufalem, d'am b'air.m Simeon ; 
agus bha 'n duine fo f ionnraic a- 
gus diadhaidh, agus bha dùil aige 
re fòias Ifraeil : agusbha 'n Spiorad 
naomha air. 

26 Agtis dh'fhoillfìcheadh dha 
leis an Spiorad naomh', nach fai- 

ceadh 

f 'n a f hìreati. C A I 
Ceadh r bàs, gus am faiceadh fè 
Crioi'd an Tighearna. 

27 Agus thainig è le treo- 
rachadh an Spioraid do'n teampull : 
Agus an uair a thug na pàranta' 
an leanabh Iofa a ftigh, chum's 
gu'n deanadh iad air a ilion a reir 
gnàthuchadh an lagha, 

28 Ann fin ghlac eifean air a 
ghàirdinibh c, agus bheannuich fè 
Dia, agus a dubhairt è, 

29 Anois', a Thighearna, ata 
thu leigeadh do d'fhcarbhant Jìu,- 
Ihal ann sìth, a reir t fhocail. 

30 Oir chunnairc mo fhùile do 
fhlàinte : 

31 A dh' ull'nich thu roimh 
ghniìis nan uile phobull : 

32 Solus a ihoillfeachadh nan 
Geintileach, agus glòir do phobuill 
Ifraeil. 

33 Agus ghabh Iofeph agus a 
mhàthair iongantas ris na nithibh 
a labhradh uime. 

34 Agus bheannuich Simeon 
iad, agus a dubhairt fè re Muire 
a 'mhàthair, Fèuch, do chuireadh 
an leanabh fo chum tuiteam agus 
eifeirigh mhòrain ann Ifrael ; agus 
'na chomharth' a labhrar 'na a- 
ghaidh : 

35 (Agus fòs theid cloidheamh 
tre d' anam-fa fein) chum'sgu'm 
foillfichear fmuaintidh croidheacha 
mhòrain. 

36 Agus bha fìs Anna ban- 
fhàidh, inghean Phanuel, do 
threibh Afer ; agus bha i ro aos- 
rnhor, agus chaith i feachd bliadhna 
maille re fear o àm dh'i bhi 'n a 
h òigh. 

37 Agus bu bhain-trea'ch i mu 
thimchioll ceithir bhadhn' a^us 

. m o 

ceithir fichead a dh' aois: neach 
nach deachaidh o'n teampull, a' 
deanamh feirbhis 'rfo Dhia a lìi 
agus a dh'oidhch' le trofgadh a- 
gus le hùrnuigh. 

38 Agus air teachd dh'ife a ftigh 
".' chcart uair fin fein } thug i moladh B- n. 

do'n Tìghearna, agus labhair fì 
m'a thimchioìl riu-fan uile aig an 
raibh dùil re faorfa ann an Ieru- 
falem. 

39 Agus 'nuair a choi'-Iion iad 
na h uile nithe a reir lagh' an 
Tighearna, phill iad do'n Ghalilee, 
d'am bailefein Nafaret. 

40 Agus dh'f hàs an leanabh, a- 
gus neartuicheadh ann Spiorad è, 
air a lionadh le gliocas ; agus bha 
gràfa Dhe air. 

4 1 Agus chuaidh a phàranta' 
gach bliadhna gu Hierufalem, aig 
fèifd na càifge, 

42 AgUsair bhidha dà-bhliadh- 
na-dheag a dh' aois, chuaidh iad 
fuas gu Hierafalem, a reir gnàth' 
na fèifde, 

43 Agus air cot'-lionadh nan 
làethe fin doibh, 'n uair a phill 
iadfa', dh'fhan an Jeanabh Ioik 
'n an diaigh ann Hierufalem ; aa;us 
ni 'n raibh fios aig Ioieph no aig 
a mhàthair^ir ftn. 

44 Ach air dhoibh a fhaoilfia 
gu'n raibh è fà chuideachd, dh'i- 
mich iad aftar là ; agus dh' iarr iad 
è 'meafg an càirdean, agus an luchd 
eòlais. 

45 Agus an t ann nach d'fhuair 
iad è, phill iad gu Hierufalem, 'ga 
iarruidh. 

46 Agus tharìadh 'n diaigh thri 
làith', gu'n d'fhuair fiad è fan 
teampull, 'na fhuidhe a' meadhon 
an luchd teagaifg, faraon 'g an 
eifdeachd, agus a' cur cheiiiean 
orra. 47 
chual 
agus 

48 rhabh mhuintìr Agus 

è tiile ...ngantas r'a thuigfe 
r'a fhreagraibh. 
Agus air dhoibh fhaicfin, 
ghlac ua'bhas iad : agus a dubhairt 
a mhàthair rls, A mhic, c'ar fon 
a rinn thu mar fo oirnne ? fèuch, 
bha t athair agus mife gu brònach 
gad' iarruidh. 

49 Agus a dnbhairt eifean riu, 
C'ar fon a bha fibh ga m' iarruidh ì 

nach L U C 

nr.ch raibh f hios agaibh gu 'm bu 
chòir dhamhfa bhi mu ghno- 
thuichibh m' Athar ? 

50 Agus cha do thuig iadfan 
an ni a labhair è riu. 

51 Agus chuàidh è fios maille 
riu, agus thainig è gu Nafaret, 
agus bha è umhal doibh : ach 
srhleidh a mhàthair na nithe fin uile 

o 

'n a croidhe. 

52 Agus thainig Iofa air aghaidh 
ann an gliocas agus am mèudachd, 
agus ann an deadh-ghean aig Dia, 
agus aig daoinibh. 

G A I B. III. 
I Searmonachadh Eoin Bhaifde. 15 
Fhianais mu thimchioll Chriofd. 

20 Ckuir Ioraith Eoin am prìofun. 

2 1 Thà Criofd aìr a bkaifieadk, 
agus a 1 fagbail fianais neamh. 
23 Aois agus finnfireachd Chriofd. 

^Ì^TOIS' ann fa chùigeadh-bliadh- 
jL^I na-deug do impireackd Thi- 
berius Cheafar, air bhi do Phontius 
Pilat 'na uachdaran air Iudea, agus 
loraith 'na Thetrarch air a' Ghali- 
lee, agus Philip a bhràthair 'na 
Thetrarch air Iturea agus dùthaich 
Thrachonitis, agus Lifanias 'na 
Thetrarch air Abilene, 

2 'N t àm a bha Annas agus 
Caiaphas 'n an ird-fhagartaibh, 
thainig focal De chum Eoin mhic 
Shachariais ann fan f hàfach. 

3 Agus thainig è do'n dùthaich 
uile timchioll Iordain, a' fearmo- 
nachadh baifdidh an aithreachais, 
chum maitheanais peacaidh ; 

4 Mar ata è igriobht' ann an 
lcabhar briathra an f hàidh Efaias, 
àg radh, Guth an ti a dh'eigheas 
ann fan fhàfach, Ull'uichibh ilighe 
an Tighearna, deanaibh a chos- 
cheuma dìreach 

5 Bithidh gach gleann air a lio- 
nadh, agus gach beinn agus cnoc 
air an ìoflachadh ; agus bithidh na 
nithe camadh air an deanamh dì- 
reach, agus na flighe garbha air an 
deanamh reidh ; A S. 

6 Agus chi gach uile fheoiì 
flàinte Dhe. 

7 Uime fin a dubhairt fè ris an I 
tfluagh a thainig amach chum bhi 
air am baifteadh leis, A flaiol nan 
naithreacha nimhe, co thug ra- 
bhadh dhuibhfe teicheadh o'n 

f heirg ata re teachd ? 

8 Air an àdhbhar fìn thugaibh 
amach toradh iomchu'idh do'n 
aithreachas, agus na tòfaichibh air 
a radh ionnaibh fein, Ata Abraham 
'na Athair againn : oir a deirim 
ribh, gur comafach Dia do na 
clochaibh fo fliochd a thog'ail fuas 
do Abraham 

9 Agus anoife fòs ata 'n tuadh 
air a cur re bun nan craobh : air 
an àdhbhar fin gach craobh nach 
toir amach toradh maith, gearr- 
thar fios i, agus tilgear fan teine i. 

10 Agus dh'fheòruich an fluagh 
dheth, ag radh, Ciod uime fm a ni 
fmne ì 

1 1 Agus f hreagair eifean agus 
a duhhairt fè riu, An ti aig am 
bheil dà chòta, roinneadh è ris an 
ti aig nach 'eil ; agus an ti aig am 
bheil biadh, deanadh è mar an 
ceudna. 

12 Agus thainig mar an ceudna 
Puibliocanaich chum bhi air am 
baifteadh, agus a dubhairt fiad ris, 
A mhaighifdir, ciod a ni finne ? 

13 Agus a dubhairt eifean'riu, 
Na deanaibh ni air bith os cionn na 
dh' òrdaicheadh dhuibh. 

14 Agus dh'fheòruich na faighd- 
fheara mar an ceudna dheth, ag 
radh, Agus ciod a ni flnne? Agus a 
dubhairt fè riu, Na deanaibh foir- 
neart air neach fam bith, no cafaid- 
blireige, agus bithibh toilichte le'r 
tuarafdal. 

15 Agus air bhi do'n phobull a' 
feitheamh, agus gach uile dhaoine a' 
reafunachadh 'n an ctoidhibh fein 
mu-thimchioll Eoin, am b'è no nach 
b'è Criofd a bh' ann ; 

16 Fhreagair Ecin, ag radh 

riu C A I 

riu uile, 'Ta mife gu dearbh 'gar 
baifteadh le h uifge ; ach ata neach 
a' teachd is cumhachdaiche na mife, 
agus cha 'n f hiu mi ialladh a bhròg 
fhuafgladh : baiftidh eifean iìbh 
leis anSpioradnaomh', agusle teine. 

17 Aig am bheil inneal fafcnaidh 
'na làimh, agus ro- ghlanaidh fè 
ùrlar, agus cruinnichidh fè 'n 
crui'neachd d'a thi'gh ftòir; ach 
Joifgidh fè 'm moìl ie teine nach 
fheudar a mhùchadh 

18 Agus ann a * earail fhear- 
monaich è mèran do nithibh eile 
do'n phobull. 

19 Ach air do Ioraith an Te- 
trarcJi bhi air a chronachadh leis 
air fon Herodiais bean a bhràthar 
Philip, agus air ibn gach olc a rinu 
Ioraith, 

20 Chuir c fo ris gach olc eile, 
gu'n do dhruid è Eoin am prìofun. 

21 Agus tharladh, 'n uair a bha 
'n fluagh uil' air am baifteadh, air 
do Ioia mar an ceudna bhi air a 
bhaifteadh, agus c re ùrnuigh, gu'n 
d'fhofgladh neamh : 

22 Agus gu'n d' thainig an Spio- 
rad naomh anuas air ann cos'las 
corporra, mar choluman, agus gu'n 
d'thainig guth neamh, ag radh, 
Is tu mo Mhac gràdhach, f ion- 
nad-fa 'ta mo làn tlachd. 

23 Agus thòfaich Iola fein air a 
bhi mu thimchioll deich-bJiadhna- 
fichead a dh' aois, air dha bhi (reir 
bar'ail dhaoine) 'na mhac aig Io- 
feph, mac Heli, 

24 Mhic Mliattat, mhic Lebhi, 
mhic Mhelchi, mbic Ianna, mhic 
lofeph, 

25 Mhic Mhattatias, mhic Amois, 
7,^/<rNaum, mhie Èfli, mhic Nagge, 

26 Mhic Mhaat, w/vVMhattatias, 
mhic Shemei, mhic ioi'eph, mhic Iu- 
dah, 

27 Mbic Ioanna, vihic Rhefa, 
rnhic Shorobabel, mhic Shalatiel, 
7)ihic Neri, 

28 Mhic Mhelchi, vihic Addi, 

* thcagafg. f ionnadià '« mi làn-toilicht'. B. IV. 

mhic Clioofam, mhic Elmadarn, 
tnbic Er, 

29 Mhic Iofe, mhic Eliefer, v/hic 
Ioreim, vihic Mliattat, vihìc Lebhi, 

30 Mhic Shiroeon, mhic Judah, 
vihic Ioiepli, mhic Ionan, mhic E- 
liacim, 

3 1 Mhic Mhelea, mhic Mhainan, 
mhic Mhattata, vihic Natain, mhic 
Dhaibhidh, 

32 Mhic IefTe, mhìc Obed, mhic 
Bhoos, w//;/VShaImon, v/hic Naaffon, 

33 Mhic Aminadab, mhic Aram, 
vihic Efrom, mhic Phares, mhic lu- 
dah, 

34 Mhic Iacob, mhic Ifaac, mhic 
Abraham, m'r.ic Tliara, vihic Na- 
chor, 

35 Mhic Sharuch, vihic Ragau, 
vihic PhaJec, vihic Eber, mh'ic 
ShaJa, 

36 Mhic Cliainan, mhic Arphac- 
sad, mhic Shem, mhic Noe, tnhic La- 
mech, 

37 Mhic Mhatufala, mhic Enoch, 
mbic lared, mhic MhaleleeJ, mhic 
Chainan, 

38 Mhic Enois, 7/;/;/V Sheth, mhic 
Adhamh, mhic Dhe. 

C A I B. IV. 

I Buaireadb agus trofgadh Chriofd : 
13 Ata e toirt buaidh air a?i 
diabhol ; 14 «' tòifeach' re fear- 
vionachadh. 1 6 Ata pobull Na- 
Jaret a' gabhail io?igantais r'a 
fhoclaibh gras-mhor : 33 Ata e 
leigheas an duine s ati raibh dia- 
bhol, 38 agus màthar-cheile Phea- 
dair, 40 agus mòran eile bha 
tinn. 41 Tha na deambain ag 
aid'eacb' gur h è Criofd, agus air 
an cronachadh leis ; 43 sigus tha 
è Jearmc?iachadk tre a?n bailtibh. 
GUS air bhi do iofa Jàn do 'n 
. Spiorad naomlia, phill fè air 

ais o lordan, agus threòraicheadh 

è Jeis an Spiorad do 'n fhàfach, 
2 Agus bhà è air a bhuaireadh rè 

dha-f hichead-làeth' ieis ar. diabliol ; 

agus cha d' ith tè ni farn bith ann 

foa L U C 
fna laithibh. fin : agus air dhoibli 
bhi air an criochnachadh, ann fin 
dh'f hàs è ocrach. 

3 Agus a dubhairt an diabhol 
ris, Ma 's tu Mac Dhe, abair ris 
a' chloich fo bhi 'na h aran. 

4 Agus fhreugair Iofa è, ag 
radh, Ata è fgriobht', nach ann 
Ie h aran amhàin a thig duine beo, 
ach le gach uile f hocal De. 

5 Agus air do 'n diabhol a tha- 
fehairt gu fliabh àrd, nochd e dha 
uile rioghachda an domhain ann am 
mionaid aimfire. 

6 Agus a dubhairt an diabhol 
ris, Bheir m.ife an cumhachd fo 
uile dhuit, agus an glòir ; oir 
thugadh dhamhi'a iin, agus bheir 
mi è do neach air bith is toil 
leam. 

7 Uime fin ma ni thufa àdhradh 
dhamh, 'sleatfa iad uile. 

8 Agus fhreagair Iofa agus a 
dubhairt fè ris, Tàr air mo chùl- 
thaobh, a Shatain : oir ata è 
finiobht', Ni thu àdhradh do'n 
Tighearna do Dhia, agus dha-fan 
•'n a aonar ni thu feirbhis. 

9 Agus thug fè è gu Hierufa- 
lem, agus chuir fè air binnein an 
teampuill è, agus a dubhairt fè ris, 
Ma 's tu Mac Dhe, tilg thu fein 
fios as fin. 

io Oir ata è fgriobhta, Bheir 
fè àithne d'a ainglibh mu d' thim- 
chioll, thufa a choimhead. 

1 1 Agus togaidh iad fuas thu 
'nan làmhaihh, 'n t eagal gu~'m 
buail thu uair air bith do chos air 
cloich. 

12 Agus air freagairt do lofa, 
dui hairt fè ris, A dubhradh, "Na 
buair thufa an Tighearna do Dhia. 

i g Agus an uair a chriochnuich an 
diabhol am buaireadhuile, dh'imich 
è uaithe rè tamuill. 

14 Agus phill Iofaann an cumh- 
achd an Spicraid chum na Galilee; 
a^us chuaidh iomradh-fan air feadh 
na dùthcha m'an cuairt gu h iom- 
lan. A S. 

15 Agus theagaifg fè 'nan fiona- 
gogaibh, a' faghail glòir o gach uile 
dhaoinibh. 

16 Agus thainig fè gu Nafaret, 
far an d' àraicheadh è : agus chuaidh 
è fteach, mar bu ghnà' leis, air là 
na fàbaid d'an fionagog ; agus 
dh'eirich fè 'n a fheaiamh chmn 
leughaidh. 

17 Agus thngadh dha leabhar 
an f hàidh Efaias ; agus air fofgladh 
an leabhair dha, fhuair è 'n t àite 
ann san raibh è fgriobhta, 

18 'Ta Spiorad an Tighearna 
orm, air fo» gu'n d' ung è mi a 
fhearmonachadh an t foifgeil do na 
bochdaibh, chuir fè mi a fhlànu- 
chadh na muintir aig am bheiJ an 
croidhe brifte, * a ghairm fuafglaidh 
do na braighdibh, agus aifeag an 
radhairc do na dallaibh, a thoirt 
faorfa do 'n mhuintir ata brùite, 

19 A lhearmonachadh bJiadhna 
thaitneacli an Tigliearna. 

20 Agus air dùnadh an Jeabhair 
dha, tliug è do 'n fhear-fritheaJaidh 
c, agus ihuidJi fc : agus bha fùiJe 
na blia fan t fionageg uile a' geur- 
blieachdacJiadh air-fe. 

21 Apus tliionnfoain e radh 

o o 

riu, 'N diu ata 'n fgriobtuir fo 
air a choi'-lionadh ann bhur clua- 
faibh-fe. 

22 Agus thug iad uile fia'nais 
da, agus ghabh iad iongantas ris 
na briathraibh gràs-mhor a thainig 
amach as a bheul. Agus a dubhairt 
fiad, Nacli è fo mac ìofeph ? 

23 Agus a dubhairt fè riu, Gun 
amharus a deir fibh rium an gnàth- 
f hocal fo, A leigh, Jeighis thu fein: 
ire b'è air bith iad na nithe a chuala 

o 

lìnna rinneadh/^/ annCapernaum, 
dean mar an ceudna iad ann lo 
a' d' dhùthaich fein. 

24 Agus a dubhairt fè, Gu 
deimliin a deirim ribh, nach 'eil 
faidJi air bith taitneach 'n a dhù- 
thaich fein 

25 Ach gu f ìrinneach a deirimfe 

ribh^ 
* a ihcarmonaclia'dh, C A 

rìbh, gu'n raibh mòran bhain-trea- 
bhach ann Ifrael ann laithibh Eliais, 
'nuaira dhruideadh neamh rè thri 
bliadhna agus fhea mìofa, agus a 
bha gorta mhòr air feadh na tal- 
nahain uile : 

26 Ach nior chuireadh Elias 
dh'ionnfuidh h aon aca, ach gu Sa- 
repta na Sidoin, chum mnà a bha 
'na bain-treabhaich. 

27 Agus bha mòran lobhar ann 
an Ifrael re linn Elifeus an fhàidh : 
agus cha do ghlanadh a h aon aca, 
ach Naaman an Sirianach. 

28 Agus lionadh iadfaa uile a 
bha fan t fionagog le feirg, 'n uair 
a chual' iad na nithe fin, 

29 Agus air eirigh fuas doibh, 
thilg iad amach as a' bhaile è, agus 
thug iad ko ègu*maluidh a' chnoic 
(air an raibh am baile togta) chum 
a thilgeadh fios ann coinneamh a 
chinn. 

30 Ach air gabhaii dha-fa tre am 
meadhon, dh'thalbh fè : 

31 Agus chuaidh è fios gu Caper- 
naum, baile do'nGhalilee, agus bha 
c 'g an teagafg air laithibh na fà- 
baid' : 

32 Agus ghabh iad iongantas 
r'a theagafg: do bhri' gu'n raibh 
fho^al le cumhachd. 

33 Agus bha ann fan t fionagog 
duine ann san raibh fpiorad dea- 
mhain neo-gliloin, agus ghlaodh 
ò Ie guth mòr, 

34 Ag radh, Leig Ieinn ; ciod è 
ar gnothuch-ne riut, Iofa o Nafa- 
retr" an d'thainig thu g' ar fgrios ? 
ata fhios àgam co thu ; Aon 
naomha Dhe. 

35 Agus chronaich Iofa è, ag 
radh, Bi d' thofd, agus thig amach 
as. Agus air do'n deamhan eifean 
a thilgeadh fìos 'narn meadhon, 
thainig è 'mach as, gun chiurra 
fam bitha dheanamh air. 

3 6 Agus thainig uathbhas orra 
uile, agus labhair iad r'a cheile, 
ag radh, Ciod a' ghnè cainnte fo ? 
Qir le h ùghdarras agus cumhachd 

* bcul-bhruath a'chnoic. I B. V. 

ata è toirt òrduigh do na Spiora- 
daibh neo-ghlana, agus ata iad a' 
teachd amach. 

37 Agus chuaidh iomradh air-fin 
amach feadh gach àite do 'n dù- 
thaich m'an cuairt. 

38 Agus air eirigh dha as an 
t fionagog, chuaidh fè fte'ach do 
thigh Shimoin : agus bha fiabhfus 
mòr air màthair mnà Shimoin ; a- 
gus chuir iad impidh air-fin air a 
fon. 

39 Agus air dha feafamh os a 
ceann, chronaich fè 'm fiabhrus, 
agus dh'fhàg am fiabhrus i. Agus 
air eirigh dh'ife air ball, rinn fi 
frithealadh dhoibh. 

40 A^us ag dol fuidhe na grèine, 
ìadfan uil' aig an raibh daoine ea- 
flan le iomadh gnè tinnis thug fiad 
d'a ionnfuidh iad : agus air dha-fan 
a làmha chur air gach aon aca, lei- 
ghis fè iad. 

41 Agus chuaidh mar an ceudna 
deamhain amach a mòran, a' 
glaodhaich agus ag radh, Is tu 
Criofd Mac Dhe. Agus chronuich 
fè iad, agus cha d'fhulaing è 
dhoibh Jabhairt: oir bha f hios aca 
gu 'm b' eifean Criofd. 

42 Agus air teachd do 'n Ià, 
chuaidh eifean aenach, agus dh'i- 
mich è gu àite fàs'ail : agus bha 'n 
fluagh 'ga iarruidh, agus thainig 
iad d'a ionnfuidh, agus bha iad 'g a 
chumail, chum s nach rachadh è 
uatha. 

43 Ach a dubhairt eifean riu, Is 
eigin damh-fa rioghachd Dhe a 
fhearmonachadh do bhailtibh eile 
i»ar an ceudna : oir is ann chum io 
a chuireadh mi. 

44 Agus do fhearmonaich fè ann 
an fionagogaibh na Galilee. 

C A I B. V. 
I 'Ta Criofd a y teagafg an tfluaigh 
a luing Pheadair ; 4 le tarruing 
mhiorbhuileach èifg atafì a ì noch- 
dadJ) cionnas a bha e pu Peadar 
agus a chompanaich a dhcanamh 
j N 'n an L U C 

Hl an ìafgaìrìlh aìr daoìnibh : i 2 

a' glanadh tieacb a bha J na lo- 

bhar, 16 fl' deanamh ùrnuigh 

. ann fan fhàfach, 18 a'fanuchadh 

neach a bha tinn leis a' phairilis, 

27 à 1 gairm Mhatha a' phuiblio- 

canaich, agus ag itheadh maille re 

peacachaibh, mar neach a. bha '« a 

leigh d'an anamaibh, 34 ag inn- 

feadb ro'-lsimb trofga agus trio- 

bloideannan abfiol'n diaigh a dhol- 

fan fuas air neamh, 36 agus a' 

coi'-meas dheifciobul anmhunn agus 

mhi-mhifneacbail re featz bhui- 

deilibh, agus re fean eadach. 

A GUS tharladh, 'n uair a hha 'm 

1% pobull a' dlù'-theannadh air, 

chum focal De eiiteachd, gu'n do 

fheas eifean làimh re loch' Ghe- 

nefaret, 

2 Agus chunnaic è dk luing 
"nan feafamh re taoibh an lochaidh: 
ach bha na h iafgairean air dol . 
amach afda, agus a' nigheadh an 
lionta. 

3 Agus air dha dol a fteach 
cìo aon dona longaibh bu le Simon, 
dh'iarr è air dol amach beagan o 
thìr : agus air fuidhe dha thea- 
gaifg è 'n fluagh as anluing 

4 'Noife 'nuair a fguir è do la- 
bhairt, a dubhairt fè re Simon, 
Cuir amach chum na doimhneachd, 
agus leigibh lios bhur lionta chum 
tarruing. 

5 Agus fhreagair Simon, agus 
a dubhairt fè ris, A mhaighifdir, 
ihaothraich fmn feadh na h oidhch' 
uile, agus nior ghlac finn ni iam 
bith r ach air t f hocal-fa leigidh 
mi iios an lion. 

6 Agus an uair a rinn iad fo, 
chuartaich iad * tachdar mòr eifg; 
ìonnas gu'n do bhriieadh an-lion. 

7 Agus fmèid iad air an com- 
panachaibh, a bha fan luing eile, 
teachd agus congnamh a dheanamh 
leo. Agus thainig iad, agus lion 
jad an dà luing, ionnas gu'n raibh 
iad ann inbhe dol fuidhe. * àtreamh. A S. 

8 'N uair a chunnaic Sirnon Pea«i 
dar fo, thuit è fios aig glùinibh 
Iofa, ag radh, Im'ich uamfa, a 
Thighearna, oir is duine peacach 
mi. 

9 Oir ghlac uathbhas è fein a- 
gus iadfan uile bha maiUe ris, 
air fon an tarruing èifg a ghlac 
iad : 

10 Agus mar an ceudna Seumas 
agus Eoin, mic Shebedee, a bha 
'nan companachaibh aig Simon. 
Agus a dubhairt lofa re Simon, 
Na biodh eagal ort ; as fo fuas 
bithidh tu a' d'iafgair air daoinibh. 

11 Agus an uair a thug iad an 
longa gu tìr, air fàgail nan uile 
nithe dhoibh, Jean iad eifean. 

1 2 Agus tharladh, 'n uair a bha 
eifean ann am baile àraidh, fèuch, 
duine iàn do loibhre : agus air dha 
lofa fhaicfin, thuit è fios air 
aghaidh, agus ghuidh fè air, ag 
radh, A Thighearna, ma 's toil 
leat, tha thu comafach air mifc 
a ghlanadh. 

13 Agus fhìn fè a làmh, agus 
bhean è ris, ag radh, Is toil leam ; 
bio-fa glan. Agus air ball dh'fhàg 
an loibhre è. 

14 Agus dh'àithn è dha gun 
innfeadh do neach air bith : Ach 
im'ich, agus nochd thu fein do 'n 
t fagart, agus ofrail air fon dp 
ghlanaidh, mar a dh'àithn Maois, 
rnar f hia'nais doibh, 

15 Ach bu mhòid a fgaoileadh 
iomradh-fan : agus thainig fluagh 
mòr ann ceann a chèile chum 
eifteachd, agus a bhi air an flànu- 
chadh leis o'n ea-cailibh. 

16 Agus chuaidh eifean gu minic 
fa leth chum an fhàfaich, agus 
rinn fè ùrnuigh. 

17 Agus thariadh air là àraidh, 
air bhi dha-fa teagafg, gu'n raibh 
'n an fuidhe ann Jìn Phairifich agus 
luchcl teagaiig an lagha, a thainig 
as gach uile bhaile do 'n Gha- 
lilee, agus do ludea, agus leru- 

falem ; C A I 
falem : agus bha cumhachd an 
Tighearn' a lathair chum an flànu- 
chadh. 

18 Agus fèuch, dh'iomraich 
daoine air a leabaidh duine air an 
raibh am pairilis : agus dh'iarr iad 
a thabhairt a fteach, agus a chur 
'na làthair. 

19 Agus 'nuair nach d'fhuair 
iad feòl air am feudadh iad a thoirt 
a fteach, tre mhèud na cuideachd, 
chuaidh iad fuas air an tigh, a^us 
leig iad fios tre mhullach an tighe 
è fein agus a leaba, ann fa mheadhon 
ann Jàthair lofa. 

20 Agus 'nuair a chunnalc fè 
'n creidimh, a dubhairt fè ris, A 
dhuine, 'ra do pheacaidh air ara 
maitheamh dhuit. 

2 1 Agus thòfaich na Sgriobhui- 
chean agus na Phairifich air reafu- 
nachadh, ag radh, Co è fò 'ta 
lahhairt blaifpheime ? co dh'fheu* 
das peacaidh a mhaitheamh ach Dia 
amhàin ? 

22 A'ch air aithneachadh an 
fmuaintidh do Iofa, f hreagair è agus 
a dubhairt fè riu, Ciod ata fibh 
a' reafunachadh 'n ar croidhibh ? 

23 Co aca 's ufadh a radh, Tha 
do pheacaidh air am maitheamh 
dhuit, no radh, Firich agus im'ich ? 

24 Ach a chum's gu 'm bi fios 
agaibhgu bheil cumhachd aig Mac 
an duine peacaidh a mhaitheamh 
air thalamh, (a dubhairt fè re fear 
na pairilis) a deirim riut, Eirich, 
agus tog do Jeaba, agus im'ich do 
d' thigh. 

25 Agus dh'eirich fè air ball 
'n an làthair, agus thog è an leaba 
air an raibh è 'n a luidhe, agus 
cliuaidh è d'a thigh fein, a' tabhairt 
glòir do Dhia. 

26 Agus ghlac ua'bhas iad 
uile, agus thug iad glòir do Dhia, 
agus lionadh Je h eagal iad, ag 
radh, Chunnaic fmne nithe * do- 
chreiùfin an dru. 

27 Agus ann diaigli nan nithe 'songantach-. B. V. 
fin, chuaidh è 'mach, agus cliun- 
naic è puibliocanach d' am b'ainm. 
Lebhi, 'na fhuidhe aig àite tog'ail 
na cìfe : agus a dubhuirt fè ris, 
Lean mife. 

2S Agus air fàgail nan uile 
nithe dha, dh'eirich è, agus lean 
fè è. | •< 

29 Agus rin-n Lebhi fèifd mhòr dlia 
'n a thigli fein : agus bha cuideachd 
mliòr do phuibliocanaibh, agus do 
mhuintir eile a ihuidh maille riu. 

30 Agus rinn na Sgriobhùichean 
agus am Phairifich monmhor ann a- 
ghaidh a dheifciobubian, agradh, 
C'ar fon ata fibh ag itheadh, agus 
ag òl maille re puibliocanaibh agus 
fe peacachaibh ? 

31 Agus fhreagair Iofa agus à 
dubhairt fè riu, Cha'n 'eil feumaca- 
fan ata flàn air an leigh : ach aca- 
fan àta tinn. 

32 Cha d'thainig mife a ghairm 
nam f ìrean, ach nam peacach chuni 
aithreachais. 

33 Agus a dubhairt iadfan ris, 
C'ar fon ata deifcìobuil Eoin gu 
tric re trofg', agus a' deanamh ùr- 
nuigh, agus mar an ceudna deifcis- 
buìl nam Phairifeach ; ach ata do 
dheifciobuil-fe 'g itheadh agus ag 
Òì ? 

34 Agus a dubhàirt eifean riu, 
Am feud fibh a thoirt air clann 
feomair anf hir-nuadh-phòfdatrofg' 
a dheanamh, 'm feàdh ata 'm fear- 
nuadh-pòfda maille fiu ? 

3$ 4 ch thig na làithe 'nuaip 
a bheirthear am fear-nuadh-pòfda 
uatha, ann fm ni iad tioig' ann fna 
laithibh fin. 

36 Agus labhair è mar an ceud- 
na coiamhlachd riu, Cha chuir 
neach air bith mìor a div eadach. 
nuadh aif fean eadach : no, reu- 
baidh an t eadach nuadli è, agus 
cha d' thig a' mìor do n eadach 
nuadh ris. an tfean eidach, 

37 Agas chachuir duin' air bith 
fion nuadh ann fèan bhuideilibh ; 

ItÒj 
L U C A S. 

tìo, brifidh am fion nuadh na bui- bha maille ris, n.ì deil, agus dòfrtear è fein, agus 
cailkhear na buideil. 

38 Ach 's còir fìon nuadh a chur 
ann am buideilibh nuadha ; agus 
bithidh iad araon tearuinte. 

39 Agus ni bheil duin' air bith 
air dha lèan fkion òl, a dh' iarras 
air ball fion nuadh : oir a deir 
è, 'S è 'n fean fbion is fearr . 

C A 1 B. vr. 

1 'Ta Criofd à 1 cronachadh doille 

nam phairifeach mu thimchioll 

coimheaà na fàbaid' ', le fgriobtuir, 

reafun, agiis miorbhuil, 13 a' 

iaghadh dà-abjìol-deug, 17 a' ' Jla- 

nuchadh muìntir a bka tinn, 20 

a'fearmonachadh d'a dheifciobluibh 

■mu bheannachdaibh agus mallach- 

daibh, 'n làthair d phobuill i 27 

a' tcagafg cionnas is cèir dhuinn 

gra.dk a thoirt d' ar naimhdibh ; 

46 agus ag innfeadh gur cèir 

dhuinn umhlachd dhcadh oibridh a 

chur re eìfteachd an J hocail, 'n 

t eagal ann d'-ock la a bhuaireidh 

gu '» tiiit finn, cofmhuil ris an 

tigh a tkogadh air an ta/amk gun 

hkunadh aige. 

A GUS tharìadh air * an dara là 

■** fàbaid 'n diaigh na ceud fà- 

baide, gu'n deachaidh fè tre na 

h achaibh arbhair: agus fpìon a 

dheifciobuil na diafa arbhair, agus 

dh'ith fiad, taireis am bruthadh ie 

'n làmhaibh. 

2 Agus a dubhairt cuìd do na 
Phainfichibh riu, C'ar fon ata fibh 
ag deanamh an ni nach 'eil cea- 
duichte ra dheanamh air laithibh 
na fàbaid' ? 

3 Agus fhreagair Iofa iad, agus 
a dubhairt fè, Nach do leugh fibhs' 
an ni forinn Daibhidh, 'n uair a bha 
ocras air fein, agus orra-fan a bha 
maille ris : 

4 Cionnas a chuaidh è fieaeh 
do thigh Dhe, agus a ghUc è f a- 
rain na fiadhnuis, agus a dh'ith è 
fein, agus a thug fe fòs dhoibhfir. a le riu, Is 
an duine air an nach 'eil ceà- 
duicht' itheadh ach do na fagar- 
taibh amhàin ? 

5 Agus a dubhairt 
Tigheai-na Mac 
t fabaid fein. 

6 Agus tharladh fòs air fàbaid 
eile, gu'n deachaidh è fieach do'n 
t fionagog, agus gu'n do theagaifg 
è : agus bha ann fin duine, aig an 
raibh a làmh dheas air feargadh. 

7 Agus rinn na Sgriobhuichean 
agus na Phairifich faire air, a 
dhfheuchain an leighifeadh è air 
an t fàbaid : chum's gu 'm fuigh- 
eadh iad cùis-chafaid 'n a aghaidh. 

8 Ach thuig eiìean an fmuaintidh, 
agus a dubhairt e ris an duine aig 
an raibh an làmh iheargta, Eirich, 
agus feas amach i'a mheadhon. A- 
gus dh'eirich eifean, agus iheas è. 

9 Ann fin a dubhairt lofa riu, 
Feòruichidh mife aon ni dhibh, An 
còir air iaithibh na fabaid' maith a 
dhcanamh, no olc ? anam a ihao- 
radh, no a fgrios ? 

10 Agus air dha amharc m'an 
cuairt orra uile, a dubhairt fè ris 
an duine, Sìn amach do làmh. A- 
gus rinn è fin : agus dh'aifigeadh 
a làmh flan da mar an làinh eiie. 

1 1 Agus lionadh iadfan do chu- 
thach ; agus labhair iad r'a chèile, 
ciod a dheanadh iad re h Iofa. 

1 2 Agus tharladh annfna laithibh 
fin, gu'n deachaidh eifean gu beinn 
a dheanamh ùrnuigh, agus bhua- 
naich è rè na h oidhche aun an f ùr- 
nuigh re Dia. 

13 Agus air teachd do'n là, 
ghairm è d'a ionnfuidh a dheifcio- 
buii : agus thagh è da-fhear- 
dheug ai'da, d'an ghoir fè Abftoil : 

14 Simon (d'an ghoir è fòs 
Peadar) agus Aindreas a bhràthair, 
Seumasagus Eoin, Philip agus Bar- 
tolomeus, 

15 [vjatha agus Temas, Seumas 
mac Aipheus, agus Simon d'an goir- 
thear Seiotes, 16 Iu- 

* i. e. an ceud là fàbaid' 'n diaigh an dara là do ihèiCà na càifg'. f 'n t aran fa ; ibsan4:a. 
} tigh ùrnwigh Dhe. C A I B 

16 Iudas Irkthair Sheumais, a 
gus Iudas Ifcariot, neacli fòs a 
bliraitli eifean. 

17 Agus thainig è 'nuas leo, a- 
gus iheas è air ionad comhnard, 
agus coi'-thional a dheifciobul, a- 
gus buidheann mhòr ihluaigh o 
Iudea uile agus o Hierufalem, a 
gus o chois fairge Thiruis agus 
Shidoin, muintir a thainig g'a 
eiileachd, agus gu bhi air an lei- 
gheas o'n eailaintibh ; 

18 Agus iadfan a bha aìr am 
pianadh le fpioradaibh neo-ghlana : 
agus leighifeadh iad. 

19 Agus dh'iarr an fluagh nile 
beantuin ris : oir chuaidh cumhachd 
amach as, agus ihlànuich fc iad uiìe. 

2.0 Agus thog c fuas a ihùiJean 
aira dheifciobluibh, agus a dubhairt 
fè, Is beannuichte yFWyd- 'ta bcclid : 
oir is Jibh rioghacJid Dlie. 

21 Isbfa.nnmch.'i.e Jìbhfs 'ta ocrach 
a nois' : oir fàfuichear fibh. 'S bean- 
nuichte Jibhfe 'ta caoi anois': oir 
ni fibh gàirè. 

22 'S beannuichte fibh 'nuair a 
bheir daoine fuatJi dliuibh, agus a 
chuireas iad as an cuideachd fibh, 
agus a bheir iad cainnt mhaflach 
dhuibh, agus a thilgeas iad amach 
bhur n ainm mar olc, air fon Mhic , 
an duine. 

23 Deanaibhfe gàirdeachas fan là • 
fin, agus leumaibh le h aoibhneas : 
oir fèuch, is mòr bhur duais air 
neamh : oir is ann mar fin a rinn 
an aitlireaclia air na fàidhibh. 

24 Achis an-aoibhinn duibhfe 'ta 
faibhir : oir f huair fibh bhur fòlas. 

25 Is an-aoibhinn duibhfe 'ta 
fàitheach : oir bithidh ocras oirbh. 
Is an-aoibhinn. duibhfe 'ta gaireach- 
daicii anois': oir ni fibh bròn agus 
guh 

26 'S an-aoibhinn duibhfe 'nuair 
a labhras na h u;Je dhaoine maith 
umaibh : oir is ann mar iin a vinn 
an aithreacha ris na faidliibh 
breige. 

27 Ach a deirim rihhie 'ta'gei- VI. 

fteachd, Gràdhaichibh bhur naimh- 
de, deanaibJi maith orra-fa le 'ia 
fuathach (ibh: 

28 Heannuichibh iadfan ata 'gaf 
mallachadh, agus deanaibh ùrnuigh 
air i'on na muintir ata buntain gu 
naimlideii ribh. 

29 An ti bhuaileas tu air aott 
glnal, cum an gial eile ris mar an 
ceudna : agus an ti bheir do chlòca 
dhiot, na bac dheth do chèta iòs. 

30 Tabhair do gach neach a 
dh'iarras ort; agus o'n neacha bheir 
uait do mliaoin, na iarr air ais è. 

31 Àgus mar a b'àill Jibhfe 
daoine dheanamli dhuibh, dea- 
naibhfe dhoibh mar an ceudna. 

32 Oir ma ghràdhaicheas fibh 
iadfan aig am bheil gràdh dhuibh, 
creud am buidheachas 'ta agaibh ? 
Oir gràdhaichidh peacaich fein aa 
droing aig am blieil gràdh dhoibh. 

33 Agus ma ni fibh maith do'n 
mhuintir a ni maith dhuibh, creud 
am buidheachas 'ta agaibh ? oir ni 
peacaich an ni fo iein mar an 
ceudna. 

34 Agus ma bheir fibh * iafachd 
dhoibhfin o'm bheil dùil agaibh re 
fhaghail a-rìs, creud ?.m bui- 
dheachas ata agaibh ? oir bheir 
peacaich fein iafachd do phea- 
cacliaibh, chum 's gu 'm fuigh 
fiad uiread a-rìs. 

3? Ach gràdhaichibhs' bhur 
naimhde,. agus deanaibh mauh, 
agus thugaibh iafacJid gun dùil a 
bhi agaibh re ni iam bith 'n a èiric : 
agus bithidh bhur duais mòr, agus 
bithidh fibh 'nar cloinn aig an T'% 
a's àirde : oir ata eifean tabhartach 
dhoibhfin ata mi-thainffeii agus olc. 

36 Bitliibhfe uime fin tròcai- 
reacli, mar ata bhur n Athair fòs 
tròcaireacJi. 

37 Agus na tugaibh breith, agus 
chatoirear breith oirbh : na dìtmh, 
agus clia dìtear fibh : thugaibh 
maicheanas, agus bheirthear mai- 
theanas dhuibJi : 

38 Thu- 
* coinahiollt L U 

"38 Thugaìbh uaibh, agus bheir- 
thear dhuibh ; deadh thomhas, air 
a gheinneadh, agus air a chratha' re 
chèile, agus ag cur thairis, bheir 
daoine ann bìiur n uchd : oir leis 
an tomhas a thomhaifeas fibh, to- 
mhaifear dhuibh a-rìs. 

30 Agus labhair fè cofamhlachd 
riu, Am feud an dall dall a threò- 
rachadh ? 'n è nach tuit iad faraon 
fan* dìge ? 

40 Cha 'n 'eil an deifciobul os 
ceann a mhaighifdir : ach ge b'è 
neach ata coi'-lionta, bithidh fò 
mar a mhaighifdir. 

41 Agus c'ar fon ata thu faicfia 
an caimein ata ann fùil do bhrà- 
thar, agus nach 'eil thu toirt fainear 
an tfaìl ata ann do lliùil fein ? 

42 No cionnas a dh'fheudas tu 
radh re d' bhràthair, A bhràthair, 
ìeig dhamh an f caimein thoirt 
a' d' fhùil, agus nach 'eil thu toirt 
fainear an t fail ata ann do fhùil 
fein ? A chealgoir, tilg amach air 
tùs an tfail as do fhùil fein, agus 
ann fin is lèir dhuit gu foilleir an 
caimein ata ann an fùil do bhràthar 
a thoirt aifde. 

43 Oir cha 'n 'eil deadh chraobh 
fam bith : a bheir amach droch tho- 
radh : no droch chraobh, a bheir a- 
mach deadh thoradh. 

44 Oir aithnichear gach craobh 
air a toradh : oir cha tionail daoine 
f ìggis do dhroighionn, no caorann 
fiona do'n f hearr-dhris. 

45 Bheir duine maith ni maith 
amach a deadh ionmhasa chroidhe : 
asus bheir droch dhuine ni olc 
amach a droch ionmhas a chroidhe : 
oir ìs ann a pailteas a' chroidhe 
a labhras a bheul. 

46 Agus c'ar fon a ghoireas fibh, 
a Thighearna, a Thighearna, dhiom- 
fa, agus nach dean iìbh na nithe 
a deirim ? 

47 Gach uile neach a thig a' m' 
ionniuiclhs', agus a chhainneas mo 
bhriathra, agus a ni iad, fèuchaidh 
mi dhuibh cia ris is cofmhui! è, 

* t flec. f fmuiraànj. C A S. 

48 'S cofmhuil è re duine a thog 
tigh, agus a chladhaich domhain 

fan talamh, agus a chuir a bhunait 
air ènaig : agus 'n uair a thainig an 
tuil, bhuail an fruth gu dian air 
an tigh ud, agus cha b' urradh è 
charachadh : oir bha fè air a 
1 fhuidheachadh air carraig. 

49 Ach an ti a chiuinneas, agus 
nach dean, 's cofmhuil è re duìne 
a tbog tighair an talamh gun bhun- 
ait, air an do bhuail an fruth gu 
dian, agus air ball thuit è; agus bu 
mhòr tuiteam an tighe ud. 

C A I B. VII. 

I Air do Ckriofd creidi??ih hu mhò 
fhaghail ann an Caiptin cheud a 
hha ' na Gheirjti/each, na ann ao?t 
neach do na h Iudhackaibh, 10 
leighis e fheirbhifeach gun teachd 
d'a ionnfuìdh : 11 Tha è togail 
fuas o'n bhas mac na bain- 
treabhaich ann Nain, 19 a 1 dear- 
hhadh do theachdairibh Eoin, le 
oibrihh miorbbuileach a rìnn e 
'fian làthair, gur b'è fein an 
Criofd a bha re teachd, 24 toirt 
fa'nais do'n phobull ciod i a 
bhar'ail mu Eoìn, 30 a' labhairt 
ann aghaidh nan ludhach, maiìitir 
nach raibh modhanna Eoin no Io- 
fa comafach air an cofnadh, 36 a- 
gus a' nochdadh leis a ghiulan a 
thaobh Mhuire Mhagdalen a cion- 
nas ata è 'na charaid do pheaca- 
ckaibh, à? toirt maitheamhnais 
doibh, air dhcibh aithreachas a 
dheana?nb, agus creidjni ann fein. 

?X]OIS' 'nuair a chriochnaich è 
-*- a bhriathra-fan uile ann an 

eifteachd a' phobuill, chuaidh è 

fteach do Chapernaura. 

2 Agus bha feirbhifeach Caiptin 
cheud àraidh, a b' ionmhuinn leis, 
gu itinn, agus re h uchd bàis. 

3 Agus air cluinntin mu Iofa 
dha, chuir è feanoiridh nan Iudhach 
d'a ionnfuidh, ag cur impidh air 
gu 'n d' thigeadh è, agus gu 'n kighifeadh è afhearbhant. ^ Hcidheac!iadh, 4 Agus C A I 

4 Agus 'nuair a thainig iad 
gu h lofa, ghuidh iad air gu dù- 
rachdach, ag radh, Gu'mb' airidh 
è gu 'n deanadh eifean fo dha ; 

5 Oir is toigh leis ar cinneach- 
ne, agus thog è dhuinn fionagog. 

6 Agus chuaidh lofa maille riu. 
Ach air dha bhi 'noife fogus do'n 
tigh, chuir an Caiptin cheud càirde 
d'a ionnfuidh, ag radh ris, A 
Thighearna, nacuirdragh ort fein, 
oir cha 'n fhiu mife gu'n rachadh 
tu fteach fa m' chleith. 

7 Uime fin ni mò a mheas mi gu 
'm b' fhiu mi fein teachd a' t ionn- 
fuidh : ./ aci 'amkxikìn abair am focal, 
agusflànuichear m' òglaoch. 

8 Oir is duine mife fein air t»o 
chur fa ùghdarras, aig am bheil 
faighd-fheara fum, agus a deirim 
ris an fhear fo, lm'ich, agus im'i- 
chidh fc : agus re fear eile, Thig, 
agus thig è : agus re m' fneirbhi- 
feach, Dean fo, agus ni fè è. 

9 Agus air duinntin nan nithe 
fo do lofa, ghabh fè iongantas ris, 
agus air tionnda' dha, a dubhairt fè 
ris an t fluagh a lean è, A deirim 
ribh, nach d'fhuair mi creidioih 
co-mòr as fo, ann an Ifrael fein. 

i© Agus air pilJtin air an ais do'n 
tigh do na teachdairibh a chuireadh 
4'a ionnfuìdb, fhuair iad an feirbhi- 
feach a bha tinn, flàri. 

ii Agus tharladh an Jà 'na 
dhiaigh fm, gu 'n deachaidh è clium 
baiJe d' an goir'ear Nain ; agus 
chuaidh mòran d'a dheifciobìuibh 
maille ris, agus fluagh mòr. 

12 'Noife 'nuair a thainig è 'm 
fogus do gheat' a' bhaile, fèuch, 
ghiulaineadh amach duine marbh, 
aon mhac a mhàthar, agus bu 
bhain-trea'ch i : agus bha fluagh 
mòr do mhuintir a' bhaiJe maille 
ria. 

13 Agus 'nuair a chunnaic an 
Tighearn'i, ghabh è truas m'òr 
ditJj, agus a dubhairt fè ria 3 Na 
guij. B. VII. 

14 Agus thainìg è agus bhean 
fè ris a' * ghiulan, (agus fheas 
iadfan a bha 'ga iomchar) agus a 
dubhairt fè, Oganaich, a deirim 
riut, eirich. 

15 Agus dh'eirich an duine 
bha marbh 'na ihuidhe, agus thò- 
faich è air labhairt : agus thug c 
d'a mhàtliair è. 

1 6 Agus ghlac eagal iad uile : 
agustliug iad glòir do Dhia, ag 
radh, Dli'eirich fkidh mòr 'nar 
meaig-ne; agus, Dlfamliairc Dia 
air a phobull fèin. 

17 Agus chuaidh 'n t iomradhfo 
'mach air-fm air feadh ludea uiJe, 
agus na dùthclia m'an cuairt uile. 

18 Agus dh'innis a dlieifciobuil 
do Eoin mu thimchioll uan niths 
fm uile. 

19 Agus ghairm Eoin d'a ionn^ 
fuidhdias àraidh da dheifciobluibh, 
agus chuir fè iad gu h lofa, ag 
radh, An tufa eifean a bha re 
teachd, no 'm bi fùiì againn re 
neach eile. 

20 Agus air teachd do na daoì- 
nibh d'a ionnfuidh, dubhairt fiad, 
Chuir Eoin Baifde finne a' d' ionn- 
fuidh, ag radh, An tufa 'n ti bha 
re teachd, no 'm bi fuil againn re 
neach eile ? 

2 1 Agus ann fan uair fìn fein 
leighis è mòran o 'n eailaintibh agus 
o 'm plàighibh, agus o dhroch 
fpioradaibh, agus thug fè 'n radharc 
do mhòran a bha dalJ. 

22 Agus fhreagair Iofa, agus a 
dubhairt fè riu, im'ichibhfe agus 
innfibh do Eoin na nithe a chunnaic 
agus a chuala fibh, gu 'm bheil 
na doill a' faicfin, na bacaich ag 
im'eachd, na lobhair air an gla- 
nadh, na bodliair a' cluinntin, na 
mairbh air an dùigadh, agus an 
foifgeul air a ihearmonachadh do 
na boclidaibh, 

23 'gus is beannuicht' eifean 
nach fuigh oilbhenm ionnamfa. 

24 Agus 'n uair a dh'fhalbh 

teachd- 
? chiQe mhahbh. L U 

teachdairean Eoin, thòfaich è air 
Jabhairt ris an t fluagh mu thim- 
chioll Eoin, Creud an ni a chuaidh 
fibh amach do'n fhàfach a 
dh'fhaicfin ? an i cuilc' air a cra- 
thadh leis a' ghaoith ? 

25 Ach ciod è an ni chuaidh 
fibh amach a dh'fhaicfin? an è 
duine air a fgeudachadh ann an 
cadach mìn ? fèuch, iadfan ata 
fgeudaichte le eadach uafal, agus a' 
caithe' am beatha gu fòghail, is 
ann an cùirtibh nan righridh ata 
fiad. 

26 Ach ciod è an ni ehuaidh 
fibh amach a dh'f haicfin ? an è 
faidh ? feadh, a deirim ribh, agus 
ni 's mò na fàidh. 

27 'S è fo 'n ti mu 'm bheii 
è fgriobht', Fèuch, cuiream mo 
theachdaire roimh do ghnuis, a 
dh' ull'uicheas do lhlighe rornhad. 

28 Oir a deirim ribh, A' meafg 
nan daoin' a rugadh le mnaibh, 
cha'n 'eil fàidh a's mò na Eoin 
baifde: gidheadh an ti a's lugha 
ann an rioghachd Dhe, is mò è 
na eifean. 

29 Agus dh'fhìreanaich am po- 
bull uile a chual' è, agus na pui- 
bliocanaich Dia, air dhoibh bhi 
air am haifteadh le baifdeadh Eoin. 

30 Ach chuir na Phairifich agus 
an luchd-lagha cùl re comhairle 
Dhe 'nan aghaidh fein, 'm feadh 
nach do bhailteadh iad leis. 

31 Agus a dubhairt an Tigh- 
earna, Co ris uime fm a fhamhlai- 
cheas mi daoine a' gh'mealaich ,fo? 
agus co ris ata iad cofmhuil ? 

32 A/a iad cofmhuil re cloinn 
ata 'nan fuidhe fa mhargadh, agus 
a dh eigheas r'a cheile, ag radh, 
Rinn fiune pìobaireachd dhnibhfe, 
agus cha d' rinn fibh damhfa: 
rinn finne caoine dhuibhfe, agus 
cha d' rinn fibhfe gul. 

33 Oir thainig Eoin Baifde, cha 
'n ann ag itheadh arain, no 'g 
pi finna ; agus a deir iibh, Ata 
deamhau aige, C A S. 

34 Thainig Mac an duine ag 
itheadh 's ag òl ; agus a deir fibh, 
Fèuch, duine geòcach agus pòitear- 
fiona, caraid phuibliocanach agus 
pheacach. 

35 Ach ata Gliocas air a fìrea- 
nach' leis a cloinn uile. 

36 Agus dh'iarr duine àraidh do 
na Phairifichibh air, gu 'n itheadh 
è biadh maille ris. Agus chuaidh 
è fteach do thigh an Phairifich, a- 
gus fhuidh è fios chum bìdh. 

37 Agus fèuch, 'nuair a fhuair 
bean ann fa bhaile, a bha 'n a pea- 
cach, fios gu 'n raibh è 'n a 
fhuidhe aig biadh ann an tigh an 
Pnairifich, thug i leatha bocfa 
alabaftair làn do ola cubhraidh, 

38 Agus fheas i aig a chofaibh 
air a chùl-thaobh a' gul, agus 
thòfaich i air a chofan a fhliu- 
chadh leis a deuraibh, agus thior- 
maich fi iad le gruag a cinn, agus 
phòg i chofa, agus dh'ung i leis 
an ola iad. 

39 Agus an uair a chunnaic am 
Phairifeach a thug cuireadh dha- 
fan fo, labhairfè ann fein.ag radh, 
Nam b' f hàidh an duise ìò, bhiodh 
fhios aige co i a' bhean £0 'ta 
beantuin ris, agus ciod is gnè dh'i : 
oir is peacach i. 

40 Agus, fhreagair lofa, agus 
a dubhairt fè fis, A Shimoin, ata 
ni agam re radh riut. Agus a 
dubhairt eifean, A mhaighifdir, 
abair romhad. 

41 Eha aig fear-fiacha àraidh 
dias do f hèichneinibh : bha aige 
air aon fhear cuig ceud peghinn, 
agus air an fhear eile leth-cheud. 

42 Agus do bhri' nach raibh 
aca ni leis an dìoladh iad, mhaitli 
è gu faor dhoibh faraon. Innis 
damhfa uime fin, co aca 's mò a 
ghràdhaicheas è ? 

43 Agus fhreagair Simon agus a 
dubhairt fè, 'S i mo bhar'ail gur è 
neach is mò d' an do mhaith è. 
Agus a dubhairt iè ris, 'S ceirt a 
thug thu hreith. 

44 Aguq C A I B 

44 Agus air tionnda' dha ris a' 
mhnaoi, a dubhairt f<* re Simon, 
Am faic thu bhean fo? thainig mi 
fteach do d' thigh, cha d' thug 
thu dhamh uifge chum mo cho's : 
ach dh'ionnlaid iie mo chofa leis a 
deuraibh, agus thiormaich fi iad le 
folt a cinn. 

45 Cha d'thug thu dhamh pòg: 
ach o thainig mi ftigh, cha do fguir 
ife a phògadh mo chos. 

46 Cha d'ung thu mo cheann 
le h ola : ach dh'ung ife mo chofa 
le h ola clùbhraìdh. 

47 Uime fm a deirim riut, Gu 'm 
bheil a peacaidh ata lionmhor, air 
am maitheamh dh'i; oir ghràdhaich 
iì gu mòr : ach ge b'è neach d'am 
maithear beagan, bithidh a ghràdh 
beag. 

48 Agus a dubhairt fè ria, Tha 
do pheacaidh air am maitheamh 
dhuit. 

49 Agus thòfaich iadfàn a bha 
'n an fuidhe aig biadh maille ris, air 
a radh ionnta fein, Co è fo ata ea- 
dhon a' maitheamh peacaidh ? 

50 Agus a dubhairt fè ris a' 
mhnaoi, Shlànuich do chreidimh 
thu ; im'ich ann sìth. 

C A I B. VIII. 

I 'Ttf 7nnàì a frithcaladh do Chriofd 
ìe am mao'nt. 4 Ata Criofd, 
tairèis da fearmoin a dheanamh 
àite gu h àite, agus e air a 
lea?2tuin le abftolaibh, a' labhairt 
parabail an t Jìoladoir, 1 6 cgus 
Tia coinnle, 21 ag cur ann ceill 
co iad a mhàthair, agus a bhrài- 
thre, 22 a' cronachadh na gaoithe, 
26 a' tilgeadh amach a duine 
legion do dheamhnaibh,, a chuaidh 
'n diaigh Jìn a fteach do threud 
mhuc, 37 air a dhitdtadh leis na 
Gadareneachaibh, 43 a' leigheas 
na mnà air an raibh dortadh 
fola, 49 agus a tog'aii o'n bhàs 
inghean Iairuis. 

J\ G ; U S tharladh ann diaigh f- ru'n d'imich eifean tr< VIII. 
gach caithir agus baile, a' fear- 
monachadh, agus a' cur ann ceill 
foifgeul rioghachd Dhe : agus an 
dà-fhear-dheug 'na fhochair ; 

2 Agus mnài àraidh a leighi- 
feadh o dhroch fpioradaibh agus 
o ea-flaintibh, Muirc d' an croir'ear 
Magdalen, as an deachaidh ieachd 
deamhain, 

3 Agus Iòanna bean Chufa ftio- 
bhard Ioraith, agus Sufanna, agus 
mòran eile, a bha frithealadh dha 
le am maoin. 

4 Agus 'nuair a chruinnich, 
fluagh mòr, agus a thainig iad as 
gach baiìe d'a ionnfuidh, labhair è 
ann an cofamhlachd riu : 

5 Chuaidh Sioladair amach a 
churaihìl- agus ag cur da, thuic 
cuid re taoibh an ròid, aa;us fhal- 
tradh fios è, agus dh'ith èunlaith 
an aidheir fuas è. 

6 Agus thuit cuid eil' air carraig, 
agus air fàs da, fhearg fè', do bhri' 
nachraibh fùgh aige. 

7 Agus thuit cuid eile a' meafg 
droighinn, agus air fàs do 'n 
droighionn maille ris, thachd fèè. 

8 Agus thuit cuid eile air talamh 
maith, agus dh'fliàs è fuas, agus 
thug è toradh uaithe a cheud 
uiread 'sa chuireadh. Agus air dha 
na nithe fin a radh, ghlaodh è, Ge 
b'è aig am bheil cluafa chum 
eifteachd, eifdeadh è. 

9 Agus dh'fhiofraich a dheifcio- 
buil deth, ag radh, Creud è an 
cofamhlachd lo . ? 

10 Agus a dubhairt eifean, Thu- 
gadh dhuibhfe eòlas fhaghail air 
rììn diomhair Rioghachd Dhe : 
ach dochàchann eoiamhlachdaibh; 
ionnas aig faicfin doibh nach fai- 
ceadh iad, agus ag cluinntin doibh 
nach tuigeadh iad. 

11 Ach is è ib an cofamhlachd : 
Is è 'n fiol focal De. 

1 2 Iadfan re taoibh an ròid>, 
is iad fnvu dh'eifdeas : 'n a dhiaigh; 

o t fjn L U 

£n ata 'n Diabhol a' teachd, agus 
a' tog'ail air falbh an fhocail as an 
croicìhibh, 'n t eagal gu'n creir 
deadh iad agus gu 'm biodh iad 
air an fàbhaladh. 

13 An dream air a' charraig, 
is iad fn iadfa', 'nuair a dh'eifdeas 
iad, a ghabhas am focal d'an ionn- 
fuidh le gàirdeachas; agus cha 'n 
'eil aca fo freumh, mujntir a 
chieideas rè tamuill, agus ann àm 
buaireidh ata tuiteam air falbh. 

14 Agus an ni ud a thuit a' 
meafg droighinn, is iad fin an 
dream a dh'eifdeas, agus air dhoibh 
dol amach, ata Jìad air an tach- 
dadh le cùram, agus le faibhreas, 
agus le fàimhe na beatha_/ì>, agus 
ni 'm bheil iad a' coirttoraidh uatha 
chum foirfeachd. 

1 5 Ach an ni ud a thuit fan 
talamh mhaitfe, is iad fm iadfan, 
air dhoibh am focal eifdeachd, 
ata 'ga choimhead ann an croidhe 
trei'-dhireach agus maith, agus 
a' toirt toraidh uatha le foighidin. 

16 Cha 'n 'eil neach air bith, 
air dha coinneal a Iafadh, a dh'fho- 
luicheas fa fhoicheach i, no chui- 
reas fa leabaidh i : ach cuiridh fè 
ann coinnleir i chum's gu 'm faic 
iads' a thirr a ftitrh an folus. 

o o 

17 Oir ni bheil ni fam bith fo- 
laichte, nach deanar foilafach : no 
uaigneach, nach aithniehear, agus 
nach d' thig os àird. 

18 Air an àdhbhar fin thugaibh 
fainear cionnas a dh'eifdeas fibh : 
pir ge b'è neach aig am bheil, 
bheir'ear dha: agus ge b'è neach 
aignach 'eii, bheir'ear uaithe eadhon 
anni fìn a ihaoilear a bhi aige. 

19 Ann fin thainig d'a ionn- 
fuidh a mhàthair agus a bhràithre, 
agus cha b'urradh iad teachd am 
fogus da leis an dòmhlas. 

20 Agus dh'innfeadh dha le 
drcam àraidh, a dubhairt, Ata do 
mluthair agus do bhràithre 'n an C A S. 
feafamh a muigh , ag iarraidh t f haie- 
fin. 

21 Agus fhreagair eifean agus a 
dubhairt le riu, 'S iad mo mhàthair 
agùs mo bhràithre iadfan a dh'ei- 
fdeas focal De, agus a ni è. 

22 Agus tharladh air Jà àraidh, 
gu 'n deachaidh è fein agus a 
dheifciohuil a ftigh do luing : agus 
a dubhairt fè riu, Rachamaid 
thairis gu taobh thall an lochaidh. 
Agus chuir iad amach thìr. 

23 Ach ag feòladh dhoibh, thuit 
codal air-fin : agus thainig ftoirm 
ghaoithe anuas air an loch', agus 
lionadh iad le h huifge, agus bha 
iad ann an s;àbha'. 

o 

24 Agus thainig iad d'a ionn- 
fuidh, agus dhùifg iad è, ag radh, 
A mhaighifdir, a mhaighifdir, ata 
finn caillte. Ann fin dh'eirich 
eifean, agus chronuich fè ghaoth, 
agus onia an uifge: agus fguir iad a 
agus thainig ciufneasann. 

25 Agus a dubhairt fè riu, 
C'àit'am bheil bhurcreidimh ? agus 
air dhoibh bhi fa eagai, ghabh rad 
iongantas, ag radh r'a chèile, Ciod 
a' ghnè dhuine fo ? "oir ata fè toirc 
àithne do na gaothaibh, agus do 'n 
uiige fein, agus ata fiad umhal dha. 

26 Agus thainig iad air tìr aig 
dùthaich nan Gadareneach, aca thall 
fa chomhair na Galilee. 

27 Agus an uair a chuaidh è 
'mach air tìr, choinnich duine à- 
raidh as a' bhaile è, ann san raibh 
deamhain rè aimfir fhada, agus 
aig nach biodh eadach uime, agus 
nach fanadh ann an tigh, ach 
ann iha ruamaibh. 

28 'N uair a chunnaic è Iofa, 
ghlaodh è 'mach, agus thuit c fios 
'naiàthair, agus a dubhairt iè le 
guth àrd, Creud è mo ghnothuch 
riutia, loia, a Mhic an De a's ro- 
àirde ? guidheam ort, na pian mi. 

29 (Oir bha è air toirt àithne 
do 'n fpiorad neo ghlan doì amach C A I B, 

as àn duine. Oir bu tric a rug 
è gu naimlideil air : agus chean- 
gladh è le flabhruidhibh, agus 
choimheadadh ann geimhlibh è ; 
a^rus air brifeadh a chuibhreacha 
dha, dh' iomaineadh è leis an dea- 
mhan do 'n fhàfach.) 

30 Agus dh'fhèòraich Iofa dheth, 
ag radh, Creud is aium dhuit ? a- 
gus a dubhairt eifean, Legion : do 
bhri' gu 'n deachaidh mòran 
dheamhan a fteach ann. 

31 Agus ghuidh iad air, gun 
àithne thoirt doibh dol fios do 'n 
doimhneachd. 

32 Agus bha treud lionmhor 
do mhucaibh ann fin, ag inealtradh 
air fliabh : agus ghuidh iad air 
cead a thoirt doibh dol a fteach 
ionnta. Agus thug è cead doibh. 

33 Ann fin air doi do na deamh- 
naibh amach as an duine, chuaidh 
iad ann fna mucaibh : agus ruidh 
an treud mhuc gu dian fios le àite 
corrach do'n locha, agus thachdadh 
iad. 

34 Agus 'nuair a chunnaic an 
dream a bha 'g am biadhadh an 
ni a rinneadh, theich iad, agus 
chuaidh iad agus dh'innis iad ì 
ann fa bhaileagusannfan dùthaich. 

3 j Agus chuaidh iads' amach a 
dh'f haicfm an ni arinneadh; agus 
thainig iad gu h lofa, agus f huair 
iàd an duine as an deach' na 
deamhain, 'n a fhuidhe aig eofaibh 
lofa, air eadachadh, agns è 'n a 
chèill : agus ehabh iad eaajal. 

o o o 

36 "Agus dh'innis an dream a 
chunnairc è dhoibh, cionnas a ihlà- 
nuicheadh an duine san raibh na 
deamhain. 

37 Ann fm dh'iarr muintir 
dììchcha nan Gadareneach uile air- 
fin, im'eachd uatha ; oir ghlacadh 
le heagalmòr iad : agus chuaidh 
è fan luing, agus phill c air ais a- 
rìs. 

38 'Noife ghuidh an duine as an 
deach' iia dea.mhain air, è iein a VIII. 

bhi maille rìs : ach chuir Iofa uaithe 
è, ag radh, 

39 Pill do d' thigh fein, agus 
cuir ann ceill mèud nan nithe rinn 
Dia dhuit. Agus dh'imich ò roimhe, 
ag innfeadh gu follafach air feadh 
a' bhaile uile, mèud nan nithe rina 
Iofa dha. 

40 Agus tharladh, 'nuair a phill 
Iofa air ais, gu'n do ghabh an 
fluagh gu toileach ris : oir bha iad 
uile 'g a f heitheamh. 

41 Agus fèuch; thainig duins 
d'am b' ainm Iairus, a bha 'na 
itachdaran air an t fionagog : agus 
thuit òaigcoìaibhlofa, agus ghuidh 
fè air gu 'n d' thigeadhèd'a thigh : 

42 Do bhri' gu'n raibh àon-ghin 
inghinn aige, mu thimchioll dà- 
bhliadhna dheug, agus i faghail 
bàis. (Ach air bhi ag im'eachd 
dha, bha 'n fluàgh '^à thean- 
nadh. 

43 Agus thainig bean air an 
raibh dòrtà fola dà-bhliadhna- 
dheug, agus a chaith a beathacha' 
Uile re lèighibh, agus nach b' ur- 
radh bhi air a leigheas le neach 
air bith, 

44 Thainig ife air a chùkhaobh, 
agus bheari i re h iomall eadaich : 
agus fguira dòrta' fola air ball. 

45 Agus a dubhairt lofa, Co 
bhean rium ? Air àich-fheunadh 
do gach uile, a dubhairt Peadar, 
agus iadfan abha 'na fhochair, ris, 
A mhaighifdir, ata 'n fluagh ga 
d' dhòmhlachadh, agus ga d' thean- 
nadh, agus àn abair thu, Go bhean 
rium ì 

46 Agus a dubhairt Iofa, Bhean 
neach eiffin rium: oir mhothaich 

o 

mi cumhachd à' dol afam. 

47 Agus 'nuair a chunnaic a' 
bhean nach raibh i 'n ain-fhios, 
thainig i air chrith, agus ag fleuch- 
dadh dha-fan, dh'innis i dha c'ar 
fon a bhean i ris, ann làthair an 
t fluaigh uile, agus mar a ihla- 
nuicheadh i gu grad. 

48 Agus L U C 

48 Agus a dubhalrt eifean ria, 
Inghean, biodh mifneach agad : 
lhlànuich do chreidimh thu ; im'ich 
ann sìth.) 

49 'M feadh 's a bha è fòs, a' 
labhairt, thainig neach o thìgh 
Uachdarain na fionagoige, ag radh 
riSj 'Ta d' inghean marbh; na cuir 
dragh air a' mhaighifdir. 

50 Ach air cluinntin fo do Iofa, 
f hreagair fè è, ag radh, Na biodh 
eagal ort : amhàincreid, agus bilh- 
idh fi air a flànuchadh. 

51 Agus 'nuair a chuaidh è 
fteach do 'n tigh, cha do leig è Je 
neach air bith dol a ftigh, ach 
Peadar, agus Seumas, agus Eoin, 
agus athair agus màthair na h in- 
ghin. 

52 Agus bha gach uile a' gul, 
agus 'ga caoineadh-fa : ach a du- 
bhairt eifean, Na guilibh ; cha 'n 
'eil i marbh, ach 'na codal. 

53 Agus rinn iad gàir' a' fanoid 
air, do bhri' gu'n raibh f hios aca 
gu'n raibh i marbh. 

54 Agus air dha an cur amach 
uile, ghlac fè air làimh i, agus 
ghlaodh è, ag radh, Inghean, 
eirich. 

55 Agus thainig a fpiorad air ais 
a-rìs, agus dh'eirich fi air ball : a- 
s;us dh'àithn è biidh a thoirtd'i. 

56 Agus ghabh ua'bhas mor a 
pàranta' : ach thug eifean àithne 
dhoibh gun an ni a rinneadh inn- 
feadh do neach air bith. 

C A I B. IX. 
I 'Ta Criofd a' cur aviach ahjìol 
dh'oibreachadh miorbhuile, agus 
a Jhear?nonachadh . 7 'Ta to- 
gradh aig Ioraith Criofd fhaic- 
fìn. 17 "Ta Criofd ann diaigh 
jearmonachadh do '« / fuagh, toirt 
lòin do chuig mìle aca gu mior- 
thuileach, 22 ag innfeadb J hu- 
langais ro'-laimb, 23 'g invjeadh 
do gach uiìe le 'm b'àill bhi 'nan 
deijciobuil da, gur eigin doibh 
e'tjiòmplaìrs' a leantuin, 28 Atkar- A S. - ". 

rach' a chrutha air an t fliahh. 
37 'Tha è fànuch'' an leitiibh 
air an raibh a?i tuiteamas, 43 
agus a-rìs toirt rabhaìdh d'a 
dheifciobluibh mil thimchioll J hu- 
langais, 46 agus a' moladh irio- 
Jlachd dhoibh, j 1 'g iarraidh orra 
bhi hàigheil ris gach uile, gun 
togra' clioghaltais. 57 B'àilt le 
iomadh neach a leantuin, ach air 
chuinhnantaibh. 

AGUS ghairm fè a dhà-dheifcio- 
bul-deug ann ceann a chèile, 
agus thug è cumhachd agus ùgh- 
darras doibh air na h uile dlieamh- 
naibh, agus clium eaflaintidh a lei- 
gheas. 

2 Agus chuir è 'mach iad afliear- 
monachadh rioghachd Dhe, agus a 
fhlànuchadh nan daoine ea-flan. 

3 Agus a dubhairt fè riu, Na 
tugaibh ni air bith ieibh chum na 
fiighe, bataidh no màla, no aran, 
no airgiod ; ni mò bhios dà chòta 
aig gach fear agaibh. 

4 Agus ge b'è air bith tigh 
ann san d' theid fibh a fteach, 
fanaibh ann fin, agus as fin rachaibh 
amach, 

5 Agus co air bich iad nach 
gabh ribh, air dhuibh dol amach 
as a' bhaile fin, crathaibh dhibh 
eadhon duflach bhur cos mar f' hia'- 
nais 'n an aghaidh. 

6 Agus chuaidh iads' amach, 
agus ghabh iad tre na bailtibh, 
a' fearmonach' an t foifgeil, agus 
a' leigheas ann sgach àite. 

7 Agus chual' Ioraith an Te- 
trarch gach uile nithe rinneadh leis: 
agus bha è ann imcheift, do bhri' 
gu'n dubhradh le cuid, gu'n raibh 
Eoin air eirigh o na marbhaibh : 

8 Agtts le cuid, gu'n d' f hoill- 
fieheadh Elias : agus le cuid eiie, 
gu'n raibh aon donafean fhàidhibh 
air eiri?h a-rìs. 

9 Agus a dubhairt Ioraita, Thug 
mis' an ceann a dh' Eoin : ach co 
è 'm fear fo mu 'n cluinneam a 

Ieithid C A I 

kithid fo do nithibh ? Agus dh'iarr 
c fhaicfin. 

10 Agus air pilltin do na h ab- 
ftolaibh, dh'innis iad dha gach ni- 
the do rinn fiad. Agus thug è 
leis iad, agus chuaidh è fa leth 
gu àite fàs'ail, a bhuineadh do'n 
bhaile d'an goirchear Betfaida. 

11 Aa;us 'nuair a fhuair an 
fhiagh hos aìr, lean iad è : agus 
ghabh e d a ionnfuidh iad, agus 
labhair è riu mu thimchioll riogh- 
achd Dhe, agus leighis è iadfan 
aig an raibh feum air leigheas. 

J2 Agus 'nuair a thòfaich an 
Ià air teireachdain, thainig an dà- 
f hear-dheug, agus a dubhairt fiad 
ris, Cuir airfalbh an fluagh, chum 's 
gu 'n teid iad do na bailtibh agus 
à-.'n tìr m'an cuairt, agus gu 'n 
gabh iiad tàmh agus gu 'm fuigh 
iad biadh : oir ata fmn ann fo ann 
àite fàs'ail. 

13 Ach a dubhairt eifean riu, 
1 hugaibhie dhoibh ni r'a itheadh. 
Agus a dubhairt iadfan, Cha 
'n 'eil againn tuilleadh na cuig a- 
rain agus da iafg : mur d' theid 
£nn agns biadh a cheannach' ..do 'n 
t fluagh fo uiìe. 

14 Oir bha iad mu thimchioll 
cuig mìle fear. Agus a dubhairt 
fè r'a dheifciobluibh, Cuiribh 'n an 
fuidhe iad, leth-cheud ann sgach 
cuideachd. 

1 5 Agus rinn iad mar fo, agus 
chuir iad 'n an fuidhe iad uile. 

16 Agus ghabh fè na cuig 
arain agus an dà iafg, agus ag 
amharc fuas gu neamh, bhean- 
nuich fè iad, agus bhris è, agus 
thug/<? d'a dheifciobluibh iad gu 'n 
cur ann Iàthair an t fluaigh. 

17 Agus dh'ith iad, agus fhà- 
fuicheadh iad uile : agus thogadh 
da-chliabh-dheug do bhiadh brilte, 
a bha dh'f huighleach aca. 

18 Agus tharladh, air dha bhi 
rs ùrnuigh fa leth, gu 'n. raibh a B. IX. 

dheifciobuil maille ris : agus 
dh'fheòraich fè dhiubh, ag radh, 
Co a deir an fiuagh is mife ? 

19 Fhreagair iadfan agus a du- 
bhairt fiad, Eoin Baifde : ach a 
ieir cuid, Eiias : agus cuid eile, 
gu bheil aon do na fean f hàidhibh 
air eirigh a-rìs. 

20 A dabhairt fè riu, Ach co 
a deir fibhfe is mi \ Agus fhrea- 
gair Peadar, agus a dubhairt fè, 
Criofd Dhe. 

21 Agus air dha fparradh teania 
a thoirt doibh, dh'àithn è gun iad 
a dhinnfeadh fo do neach fam bith, 

22 Ag radh, Gur eigin do Mhac 
an duine mòran fhulang, agus 
bhi air a dhiultadh leis na feanoi- 
ribh, agus na h àrd-fhagartaibh, 
agus na fgriobhuichibh, agus bhi 
air a chur gu bàs, agus air a 
thog'ail feas air an treas lk, 

23 Agus a dubhairt fè riu uiJe, 
Ma 's àiil le neach air bith teachd 
a' m' dheigh-fe, àichfheunadh fè è 
fein, agus togadh è chrann-ceu- 
faidh gach la, agus leanadh è mi. 

24 Oir ge b'è neach ler b'àilì 
anam a thearnadh, caillidh fè è : 
ach ge b'è neach a chaiileas anam 
air mo fgàth-fa, faoraidh an neach 
fin è. 

25 Oir creud è an tairbhe do 
dhuine, gedo chofnadh è 'n faogha! 
gu h iomlan, agus è fein a chail, 
no bhi air a fgrios ? 

26 Oir ge b'è neach a ghabhas 
nàire afam-fa agus as mo bhriath- 
ra, gabhaidh IViac an duine nàire 
dheth fin, 'nuair a thig è 'na 
ghlòir fein, agus ann glèir Athar, 
agus nan aingeal naomha. 

27 Ach a deirimfe ribh gu f \- 
rinneach, gu bheil cuid 'naa fea- 
famh ann fo, nach blais bàs, gus 
am faic iad rioghachd Dhe. 

28 Agus tharladh mu thirn- 
chioll ochd làith 'n diaigh nam 
briathra fo, gu'n d' thug è leis 

Peadar, C A I 

Peadar, agus Seumas, agus Eoin, 
agus chuaidh è fuas gu iliabh a 
dheanamh ùrnuigh. 

29 Agus 'nUair a bha è re ùr- 
noighi bha dreach a ghnùis air 
atharacha', ag«s rinneadh eadach 
geal agus dealrach. 

30 Agus fèuch, bha dias daoine 
a' comhradh ris, eadhon Maois agus 
Elias : 

31 Muintir a nochdadh ann an 
glòir, agus a bha lahhairt m'a 
bhàs, a bha eifean gu choi'-lio- 
nadh ann Ierufalem. 

32 Ach bha^Peadar, agus iadfan 
bha maille ris, trom 'nan codal : 
agus 'nuair a dhùifg iad, chun- 
naìc iad a ghlòir, agus an dias 
daoine bha 'nan feaiamh maille 
ris. 

33 Agus tharladh, 'nuair a bha 
ìad a' dealachadh ris, 'gu'n du- 
bhairt Peadar re h Iofa, A mhai- 
ghifdir, 'S maith dhuinne bhi 'ii 
fo ; agus deanamaid tri * pàil- 
liunaidh, a h aon duitfe, agus a 
h aon do Mhaois, agus a h aon do 
Elias : gun f hios aige ciod a bha 
è 'g radh. 

34 'M feadh a bha è 'g radh 
fo, thainig nèul, agus chuir è fgàil' 
orra : agus ghabh iad eagal 'nuair 
a bha iad a' dol a ftigh fan nèui. 

35 Agus thainig guth as an 
nèul, ag radh, 'Sè fo mo Mhac 
gràdhachs', eifdibh ris. 

36 Agus 'nuair a rinneadh an 
puth fo, fhuaradh Ioia 'na aonar: 

o m 

agus dh'ihan iadian 'n an tofd, a- 
gus cha d'innisiad do neach air bith 
ann fna laithibh iìn aon ni do na 
chunnaic iad. 

37 Agus \ tharladh, an là 'n a 
dheigh fin, 'nuair a thainig iad 
anuaso'nbheinn, gu 'n do thachair 
fluagh mòr air. 

38 Agusfèuch, do ghlaodh duine 
àraidh do'n t iluagh, ag radh, A 
mhaighifdir, guidheam ort, am- 
hairc air mo mhac, oir 's è m' aon 
duine cloinne è. 

* bòthain. f tkachair. B. IX. 

39 Agus fèuch, ata fpiorad a f 
breith air, agus ata è gu h obann 
ag eigheach, agus ata fè 'ga thar- 
ruing as a chèile air chor 's gu 
bheil è cur cobhair amachi agus 
is gann a' dh'fhàgas fè è, 'ga 
chomh-bhruthadh. 

40 Agus ghuidh mi air do dhei- 
fciobluibh gu'n cuireadh iad amach 
è, agus cha b' urradh iad. 

41 Agus fhreagair lofa agus a 
dubhairt fè, O ghineilich mhi- 
chreid'ich agus chrofda, cia fhad' 
a bhios mi maiile ribh, agus a 
dh'f huil'geas mi fibh ? Thoir ann 
fo do mhac. 

42 Agus 'm feadh a bha è fòs 
a' teachd, thilg an deamhan fios 
è, agus reub fè è : agus chro' 
nuich Iofa an fpiorad neo-gh*an, 
agus fhlànuich è 'n leanabh, agus 
thug è d'a athair.è. 

43 Agus ghabh iad ua'bhas uile 
re mòr-chumhachd Dhe : Ach air 
dhcibh uile bhi gabhail iongantais 
ris na h tiile nithe rinn lofa, a 
dubhairt fè r'a dheifciobluibh, 

44 Taifgibh na briathrafa ann 
bhur cluaiaibh : oir bithidh Mac 
an duine air a thoirt thairis do 
làmhaibh dhaoine. 

45 Ach cha do thuig iadfan an; 
comhradh fo, agus bha è folaichte 
uatha, air chor is nach do mho- 
thaich fiad da : agus b' eaglach leo 
ceifd a chur air mu thimchioll a' 
chomhraidh ud. 

46 Ann fxn dh'eirich deafooireachd 
eatorra, co aca bu mhò bhiodh. 

47 Agus air do Iofa fmuaintidh 
an croidhe f haicfin, ghabh è lea- 
nabh, agus chuir è làimh ris fein è, 

48 Agus a dubhairt fè riu, Ge 
b'è ghabhas an leanabh fo ann am 
ainm-fe, 'ta fè ga m' ghabhailfe : 
agus ge b'è neach a ghabhas mife, 
'ta fè gabhail an ti chuir uaithe 
mi : oir an neach is lugha 'nar 
meafg-fa uile, bithidh eifeanmòr. 

49 Agus fhreagair Eoin, agus L U C 

a dubhairt fè, A mhalghifdir, chun- 
naic finne duine àraidh a' tilgeadh 
'mach dheamhan a' t ainmfe ; agus 
bhac finn è, chionn nach 'eil è 
'sjar Ieanmhuin-fe. 

50 Agus a dubhairt Iofa ris, 
Na bacaibh è : Oir ge b'è nach 
eil 'n ar aghaidh, tha è leinn. 

5 1 Agus tharladh, 'n uair a choi'- 
lionadh làith' a ghabhail fuas, 
fhocraich è ghnùis chum dol gu 
Hierufalem, 

52 Agus chuir è teachdairean 
roimh a ghnùis : agus dh'imich 
iadfan, agus chuaidh iad a fleach 
do bhaile a bhuineadh do na Sa- 
maritanich, a dh' ull'uchadh air 
a fhon. 

53 Agus cha do ghabh iad ris, 
chionn gu'n raibh aghaidh mar 
gu 'm biodh è dol gu Hierufalem. 

54 Agus 'nuair a chunnaic a 
dheifciobuil Seumas agus Eoin fo, 
a dubhairt fiad, A Thighearna, 
'n àill leat gu 'n abramaid teine a 
theachd a nuas o Neamh, agus an 
lofgadh, eadhon mar a rinn JElias ? 

55 Ach air dha-fa tionnda' 
chronuich fè iad, agus a dubhairt 
fè, Ni bheil f hios agaibh creud a' 
ghnè fpioraid d' am bheil (ìbh. 

56 Oir cha d' thainie- Mac an 
duine a fgrios anama dhaoine, ach 
g' an faoradh. Agus chuaidh iad 
gu baile eile. 

57 Agus tharladh, 'n uair a bha 
iadag irrfeachd airan tilighe, gu'n 
dubhairt duine àraidh ris, A Thi- 
ghearna, leanaidh mife thu ge b'è 
ait' an d' theid thu. 

58 Agus a dubhairt Iofa ris, 
Tha broc-Iuidh aig na fionnaich, 
agus neid aig èunlaith an aidheir, 
ach ni bheiì àit' aig Mac an duine 
ann an cuir fè cheann fuidhe. 

59 Agus a dubhairt è re duin' 
eile, Lean mife : ach a dubhairt 
eifean, A Thighearna, leig dhamh 
dol air tùs agus m' athair adhlac. 

60 Ach a dubhairt lofa ris s A S. 

Leig ieis na mairbh am mairbh feìn 
adhlac ; ach im'ich thus' agus 
fearmonaich rioghachd Dhe. 

6r Agus a dubhairt neach eile 
maranceudna, AThighearna, lea- 
naidh mile thu : ach leig dhamh 
air tùs mo chead a ghabhail diubh- 
fan ata aig mo thigh. 

62 Ach a dubhairt lofa ris, 
Gha 'n 'eiineach air bith, a chuireas 
a làmh ris a' chrann-araidh, agus 
a iheallas 'na dhiaigh, iomchu'idh 
air fon rioghachd Dhe. 

G A I B. X. 
I 'Ta Criofd a> cur amach a dP aon 
uair 70 deìjciobul a fbear^no- 
nachadh, 17 Ag ìarraidh orra hhi 
iriojal, agtts ag infifeadh dhoibh 
ciod e an ni ann am buineadh 
dhoibh gàirdeachas a dheanamh, 
2 1 rt' toirt huidhsachais d'a 
Athair air fon a ghràis, 23 a' 
cur ann ceill Jìaid fliona a dhei~ 
fciobul, 25 a' teagafg an fhir- 
lagha cionnas a dh ì 'fheudas e a' 
bheatha Jlmthain a /bealbha- 
chadh, agus ag innfsadh gur coir 
dha na h uile neach a viheas mar 
a choimhearfnach, ata am feum 
a throcair, 41 a' cronachadh 
Mharta. a.ous a f moladh Mhuire 
a peathar. 

Diaigh nan nithe fin, dh' òr- 
duich an Tighearna mar 
an ceudna deichnear agus tri fichead 
eile, agus chuir è lion dias is dias 
roimh ghnùis iad, do gach baile, 
agus àite, ann san raibh è fein 
gu teachd. 

2 Air an àdhbhar fin a dubhairt 
è riu, 'Ta 'm fogh'ar gu firinneach 
mòr, ach ata an luclid oibre tearc : 
guidhibhfe uime fin air Tighear- 
na an fhogh'aire, luchd oibre 
chur amach chum f hogh'aire fein. 

3 Im'ichibh : fèuch, ata mife 
'g ar cur amach mar uain a' meafg 
mhadradh alluidh. 

4 Na iomchairibh fporan, v.& 
màia, 110 bròga : agus na 'bean- 

nuichibh L U 

■uìchibh do neach air bich fan 
t flighe. 

5 Agus ge b'è tigh ann san 
d' theid fibh a fteach, abraibh air 
tùs, Gu'n raibh skh do'n tigh fo. 

6 Agus ma bhios mac na sìth 
ann fin, , gabhaidh bhur sìth-fe 
comhnuidh air : ach mur bi, pillidh 
hhur sìth chugaibh fein a-rìs. 

7 Agus fanaibh ann fan tigh 
fìn, ,ag itheadh agus ag òl nan ni- 
the a bheir'ear dhuibh : oir is fiu 
an t oibriche a thuarafdal. Na 
rachaibh o thigh gu tigh. 

8 Agus ge b'è baile ann san 
d' theid fibh a fteach, agus a 
ghabhas iad ribh, ithibh na nithe 
fin a chuireas iad 'nar làtkair. 

9 Agus leighifibh a' mhuintir 
ata ea-flan ann, agus abraibh riu, 
'Ta rioghachd Dhe air teachd am 
fogus duibh. 

io Ach ge b'è baile an d' theid 
fìbh a fteach, agus nach gabh fiad 
ribh, air dhuibh dol amach air 
a fhràidibh, abraibh, 

1 1 Eadhon duflach a' bhaile 
agaibh a lean ruinn, ata finne a' 
glanadh dhinn 'nar n aghaidh-fe : 
gidheadh, biodh fhios fo agaibh 
gu'n do dhruid rioghachd Dhe ribh. 

12 Ach a deiiimfe ribh, gur 
fo-iomchair' a bhitheas è do Sho- 
dom fan là ud, na do 'n bhaile fin. 

13 Is an-aoibhinn duk, a Chora- 
fin, is an-aoibhinn duit, a Bhet- 
faida : oir nam bitheadh na h oib- 
ridh cumhachdach a rinneadh ion- 
naibhfe air an deanamh ana an Ti- 
rus agus ann an Sidon, is fada o'n a 
dheanadh iad aithreachas, 'nan 
i'uidhe ann laic eadach agus ann 
iuakhre. 

14 Ach bithidh è ni 's fo-iom- 
chaire do Thirus agus do Shidon 
ann fa bhreitheamhnas, na dhuibh- 
ìe. 

xy Agus thus', a Chapernaum, 
ata air t àrdachadh gu Neamh, 
tdgear fics gu h ifrionn thu. C A S. 

16 Ge b'è dh'eìfdeas ribh-fe, 
eifdidh fè riumfa : agus ge b'e 
dhiultas le tàir fibhfè, ata è ga m 
dhiultadh-fa : agus an neach a 
dhiukasmife, 'ta è diukadh an ti 
chuir uaithe mi. 

17 Agus phill an deich agus an 
tri fichead le gàirdeachas, ag radh, 
a Thighearna, ata na deamhain 
fein fa fmachd againne trid 
t ainmfe. 

18 Agus a dubhairt fè riu, 
Chunnaic rai Satan, mar dhealanach, 
a' tukeam o Neamh. 

19 Fcuch, ata mitabhairt dhuibh 
cumhachd fakairt air naithrichibh 
nimhe agus air na fcorpionaibh, 
agus air uile neart an nàmhaid ; 
agus cha ghortaich ni air bith 
air aon dòigh fibh. 

20 Gidheadh na biodh gàir- 
deachas oirbh, air fon gu bheii 
na fpioraid fa 'r fmachd : ach gu 
ma md ni fibh gàirdeachas air fon 
gu bheil bhur n ainmeana fgriobht' 
ann fna neamhaibh. 

21 Ann fan iiair fin fein rinn 
lofa gàirdeachas ann a fpiorad, a- 
gus a dubhairt i'è, 'Ta mi toirt 
buidheachais duit, O Athair, a 
Tighearna nèimh' agus talmhain, 
air fon gu 'n d'fholaich thu na ni- 
the-fe o dhaoinlbh glic agus tuig- 
feach, agus gu'n d'fhoillfich thu 
iad do naoidheanaibh : a feadh, 
Athair, oir is ann mar fin a chunn- 
cas maith dhuitfe. 

22 Ata na h uile nithe air an 

tabhairt damh-fa le 'm Athair: 

agus cha 'n aithne do neach air 

bith co è a' Mac, ach an t Athair; 

no co è an t Athair, ach am Mac, 

a?us an neach d'an toil leis a' 
o 

Mhac fhoillfeachadh. 

23 Agus air tionndadh r'a 
dheifcioblmbhj a dubhairt fè riu 
os iofal, 'S beannuichte na lùile 
a chi nanithe 'ta fibhs' a' faicfin. 

24 Oir a deirim ribh, Gu 'm b' 
ioniadh fàidhe agus righridh, Jer G A I 

I)U mhiann na nithe-fe f Iiaicfin ata 
fibhs' a' faicfin, agus nach facadh 
iad ; agus na nithcs' a chlàifdin 
ata fibhs' a' cluinntin, agus nach 
cualadh iad. 

25 Agus fèitch, do fheas fear- 
Jagha àraidh fuas, 'gabhuaireadh, 
agus ag radh, A mhaighifdir, ciod 
a ni mi chum gu 'n fealbhaicheam 
a' bheatha mhairtheanach ? 

26 Agus a dubhairt fè ris, Ciod 
tha fgriobhta fan lagh ? cionnas a 
leughas tu ? 

27 Agus ag freagairt da-fan, a 
dubhairt fè, Gràdhaich an Tighear- 
nadoDhiale d' uile chroidhe agus 
le d' uile anam, agus le d' uile 
neart, agus le d' uil' inntin ; a- 
gus do choimhearihach mar thufein. 

28 Agus a dubhairt eifean ris, 
'S ceart a fhreagair thu : dean-fa fo, 
agus bithidh tu beo. 

29 Ach air dha-fa toil a bhi aige 
c fein fhìreanachadh, a dubhairt fè 
re h Iofa, Agus co è mo choimhear- 
fnach ? 

30 Agus fhreagair Iofa, agus a 
dubhairt fè, Chuaidh duine àraidh 
fios o Hierufalem gu Jericho, agus 
thuit è 'meafg mheirJeach, agus air 
dhoibh a rùfgadh, agus a Jotadh, 
dh'imich iad rompa, air f hàgail-fm 
d^ibh leth-mharbh. 

31 Agus tharladh gu 'n d' imicli 
fagart àraidh fios air an t Jlighè fin ; 
agus 'n uair a chunnairc fè è, ghabh 
è feachad air an taobh eile do 'n 
t flighe. 

32 Agus mar an ceudna air do 
Lebhiteach bhi aig an ionad fin, 
thainig è agus dh'amlrairc fè air, 
agus ghabh è Jeachai air an taobh 
eile do 'n t iìighe. 

33 Ach air do Shamaritanach à- 
raidh bhi gabhail an ròid, thainig 
è far an raibh eifean : agus 'n uair 
a chunnairc fè è, ghabh e trua^ mòr 
dheth, 

34. Agus thainig è d'aionnfuidh, 
agus cheangail è iuas a chreuchda, 
agusair dòitadh 0I4 agus fiona iònn- B. X. 

ta, chuir fè air ainmhidh fein è, 
agus thug è gu tigh òfda è, agus 
ghabh è curam dheth. 

35 Agus air an là màrach, 'n uair 
a dh'fhalbh è, thug è 'mach dà 
pheghinn romhanach, agus thug è 
do fhear an tigh òfda iad, agus a 
dubhairt fè ris, Gabh cùram dheth ; 
agus ge b'è ni tuille' chaitheas tu, 
'n trà' philleas mife air m' ais, 
dìolaidh mi dhuit è. 

36 Co anois' do'n triur fo, a 
fhaoileas tu, ba choimhearfnach dha- 
fan a thuit a'meafg nam meirleach. 

37 Agus a dubhairt eifean, An ti 
rinn tròcair air. Ann fin a dubhairt 
lofa ris, lm'ich thus', agus dean 
mar an ceudna. 

38 Agus tharladh, ag imtheachd 
dhoibh, gu'n deachaidh è fceach 
do bhaile àraidh : agus ghabh bean 
àraidh d'am b'ainm Marta, d'a tigh 
fein è. 

39 Agus bha piuthar aice d' an 
goirte Muire, a fliuidh fòs aig co- 
faibh Iofa, agus a bha 'g eitteachd 
fhocail. 

40 Ach bha Marta air a ro- 
chùradh Je mòran frithealaidh, agus 
air feafamh dhi 'n a làthair, a du- 
bhairt fi, A Thighearna, nach 'eil 
fuim agadfa gu 'n d' fhàg mo 
phiuthar mife a' m' aonar re frithea- 
ladh ? uime fin abair ria cuideachadh 
leam. 

41 Agus fhrea^air Iofa, agus a 
dubhairt fè ria, A Mharta, a Mliar- 
ta, tha thufa làn cùram, agus 
dragha mu thimchioìl mòrain do 
nithibh : 

42 Ach ata aon ni feumail. Agus 
rinn JVluire roghain do 'n chuid 
mhaith fin, nach d' theid a thoirt 
uaipe. 

C A T B. XT. 
1 'Ta Criofd a leagafg d'a dheifcio- 
hluibh ùrnuìgb dbeanamh gu bitb' 
chionta le dùracbd, 1 1 'g an dea- 
namb cinnteacb gu 'n toir Dia ?nar 
fìn nitbe ?naithe dhùìnn'; 14. 'fba e 
tìlgeadb amacb deambain a bha 
baii/b, agus ag croa&chadb ndrn 
t P Phai- L U G 

Phairifeach atr fon am blaìfpheime, 
28 «' nochdadh co iad ata bean- 
nuichte ; 29 a' fcarmonachadh do 'k 
t fluagh, 37 agus a cronachadh 
nam Phairifeach, nan Sgriobhuichean, 
agus an luchd-lagha air fon an cos'- 
lais diaghachd o'n leth 'muigh. 

AGUS tharladh, air dha bhi 
ann an ionad àraidh re h ùr- 
nuigh, 'nuair a fgruir è, gu 'n du- 
bhairt neach àraidh d'a dheifciq- 
bluibh ris, A Thighearna, teagaifg 
dhuinne ùrnuigh dheanamh, mar a 
theagaifg Eoin d'a dheifciobluibh 
fein. 

2 Agus a dubhairt fè riu, 'n uair 
a ni fibh ùrnuigh, abraibh, Arn A- 
thair ata air Neamh, Gu nao- 
mhaichear tainm. Gu 'n tigeadh do 
rioghachd. Gu 'n deanthar do 
thoil, mar air neamh, gu ma hamh- 
luidh fìn air thalamh. 

3 'Tabhair dhuinn o là gu là ar 
n aran laitheil. 

4 Agus maith dhuinn sx pea- 
caidh; oir ata finne fòsa'maitheamh 
do gach aon air am bheil fiacha 
againn. Agus na treòraich ann 
sm buaireadh finn, ach faor finn 
o'n olc. 

5 Agus a dubhairt fè riu, Co 
agaibhfe aig am bi caraid, agus a 
theid d'a ionnfuidh air mheadhon- 
cidhche, agus a deir ris, A charaid, 
thoir dhamh-fa tri arain air ia- 
fachd ; 

6 Oir thainig caraid damh-fa a' m' 
ìonnfuidh air a thurus, agus ni 'm 
bheil ni agam a chuireas mi * air a 
bheulthaobh: 

7 Agus gu 'm freagair eifean a 
ftigh agus gu 'n abair è, Na cuir 
dragh orm : tha 'n dorus anois' air 
a dhùnadh, agus ata mo chlann 
maille rium fan leabaidh; cha 'n 
f huigh mi eirig'h agui an toirt duit. 

. 8 A deirim ribh, Ge nach eirich 
fè agus nach toir è dha, air fon guf 
h b charaid è : gidheadh air fon 
f a liofdachd, eir'idh fè agus bheir 
c dha mhèud 's ata dh' uireafpuidh 
air. 

* 'naìàthair. f dhJao-iartadid. A S. 

9 Agus a deirimfe rìbh, Iarraibh, 
agus bheir'ear dhuibh : lorgaichibh a 
agus gheibh fibh : buailibh an do- 
rus, agus fofgailear dhuibh. 

10 Oir gach uìle neach a dh'iarras, 
glacaidh fè : agus an ti lorgaicheas, 
gheibh è : agus do 'n ti bhuaileas, I 
fofgaiiear. 

11 fVIa dh' iarras mac aran air 

aon neach agaibhfe 'ta 'n a athair, 

an toir è dha clach, no ma dh' iarras 

è iaff, an toir è naithir nimhe dha 

n ait eng r 

1 2 No ma dh' iarras è ubh, an toir 
è fcorpion da? 

1 3 Air an àdhbhar fin ma 's aithne 
dhuibhs' ata olc, tiodhlacaidh maith" 
athoirt d'ar cloinn : r.ach mòr is mò 
na fin a bheir bhur n Athair nea- 
mhaidh 'n Spiorad naomh do 'n 
dream a dh' iarras air è ? 

14 Agus bha è tilgeadh amach 
deamhain, agus bha è balbh. Agus 
tharladh, air dol do'n deamhan a- 
mach, gu 'n do labhair am balbhan ; 
agus ghabh an fluaghiongantas. 

15 Ach a dubhairt cuid aca, Is 
ann tre Bheelfebub prionnfa nau 
deamhan ata fè tilgeadh amach 
dheamhan. 

16 Agus dh'^iarr dream eile aca, 
'g a bhuaireadh, comharth' air o 
neamh. 

17 Ach air dha-fan an fmuaintidh 
a thuigfin, a dubhairt fè riu, Gach 
rioghachd a bhios roinnte 'n a 
h aghaidh fein, falaichear i : agus 
gach tigh ata rcinnte 'n a aghaidh. 
fein, tuitidh fè. 

iS Agus ma 'ta Satan fòs air a 
, roinn 'na aghaidh fein, cionnas a 
fheafas a rioghachd ? chionn ru 
'm bheil fibh 'g radh, gu bheil mife 
tre Bheelfebub a' tilgeadh 'mach 
dheamhan. 

19 Agus ma 's ann tre Bhee'- 
febub ataimfe tiìgeadh 'mach dhea- 
mhan, co è tre 'm bhuil bhur clann- 
fa 'g an tilgeadh 'mach ? uime fin 
bithidh fiad 'n am breithibh oirbhfe. 

20 Ach ma 's ann le mèur Dhe 

ataim& ! c a t b. xr. 

staims* 2gtì'geadh 'rnach dheamhan, 
tha rioghachd Dhe, gun teagamh, 
air teachd oirbhfe. lì 'Nuair a ghleidheas duine 
làidir fa armaibh a chiiirt fein, 
ata na bhuineas da ann an sìth. 

22 Ach 'n uair a thig duin' a 's 
treife na è, agus a bheir è buaidh 
air, bheir fè uaithe armachd uile 
ann s an raibli à dhòigh, agus roin- 
nidh fè a chreach-fan. 

23 An neach nach 'eil leàm, 
tha è m' aghaidh : agus an neach 
nach 'eil a' cruinneachà' leaiiifa, 
'ta fè a' fgaoileadh. 

24 'Nnair a thèid an fpiorad 
neo-ghlan amach a duine, im'ichidh 
fè tre ionadaibh tiorma, 'g iarraidh 
fois : agus 'n uair nach fuigh è firij 
deir fè, Pillidh mi dh' ionnfuidh 
mo thighe as an d' thainig mi. 

25 Agus air dha teachd, gheibh 
fè è air a feuabadh ap-us air a 
dneanamh maifeach. 

26 Ann fm im'ichidh fè agus 
bheir è leis feachd fpioraid eile a's 
meafa na è fein, agus air dhoibh dol 
a ftigh, gabhaidh fiad comhnuidh 
ann fin : agus bithidh deireadh an 
duine fin ni 's meafa na a thoifeach, 

27 Agus tharladh, 'nuair a bha 
è labhairt nan nithe fo, gu 'n do 
thog bean àraidh do *n t flua^h 
aguth, agusgu'n dubhairt fi ris, Is 
beannuichV a' bhrù a ghiulain thu, 
agus na ciocha dheoghail thu. 

28 Ach a dubhairt eiièan, Js mò 
gur beannuicht' iadfan a dh' eifdeas 
focal De, agus a choimheadas è. 

29 Agus 'nuair a chruinnich an 
fluagh gu tiugh d'a ionnfuidb, thò- 
faich è air a radh, Is drocn ghinea- 
lach fo : ata iad ag iarraidh comhar- 
tfcaidh. agus cha tiubhrar comharth' 
dhoibh, ach comharth' an fhàidh 
lonais. 

30 Oir mar a bha Ionas 'na 
chomharth' do mhuintir Ninebheh, 
is ann nnar fin mar an ceudna bhios 
Mac an duine do 'n ghineaiach lo. 

3 1 Eir'idh ban-rioghan an àirde 
<deaò. fuaa ann fa bhrèitheamhnas maille re daoinibh a' ghinealaìch 
fo, agus dìtidh fiia-J: oir thainig 
fi o iomallaibh na talmhain, a dh' ei- 
fteachd gliocais Sholaimh ; agug 
fcuch, ata neach a's nlò na Solamh. 
ànn fo. 

32 Eir'ìdh muintir Ninebhehfuas 
ann fa bhreitheamhnas maille ris 
a' ghinealach fo, agus dìtidh fiad 
è : oir ghabh iad aithreachas le 
fearmoin Ionais ; àgus fèuch, ata 
neach is mò na Ionas ann fo. 

33 Cha 'n 'eil neach fam bith, 
air dha coinneal a lafadh, chuireas 
am folach i, no fuidh bhuifeal; 
àch annan coinnlear, chum 's gu 'm 
faic an dream thig a ftigh an folus. 

34 'S i an t fùil folus a' chuirp : 
uime fin 'n uair a bhios do fhùil 
glan, bithidh do chorp uile làn 
foluis : ach 'ii uair a bhios do jhùìl 
elc, bithidh do chorp mar aa 
ceudna dorcha. 

35 Uime fin thoir an aire, nach 
bi 'n folus ata ionnad 'n a dhorcha- 
das. 

36 Air an àdhbhar fin ma bhi- 
theas do chorp uile foilifeach, gun 
chuid fam bithdheth dorcha, bithidh 
fè foillfeach gu h iomlan, amhuil 
mar a fhoillficheas coinneal thu le 
dealra. 

37 Agus ag labhairt dha-fan, 
dh' iarr Phairiìeach àraidh air a 
dhìnneir a ghabhail maille ris : agus 
chuaidh è itigh, agus ftmidh fè 
chum bìdh. 

38 Agus 'nuair a chunnaic am 
Phairifeach fin, b' ionguadh leis 
nach d' ionnlaid fè è fein roimh a 
dhìnneir, 

39 Agus a dubhairt an Tighearna 
ris, 'Nèife 'ta iibhfe, Phairiftche, 
a' glanadh an taobh amuigh do 'n 
chupan agùs do 'n mhèis : ach ata 
'n taobh a iligh dhibh lin do reubain 
agus a dh' aingidheachd. 

40 Amadana, an ti a rinn an ni 
'ta 'n taobh amuigh, nach do rinn 
è an nì 'ta 'n taobh à ftigh mar art 
ceudna ? 

4.1 Ach C A 1B. 

41 Ach thugaibh uaibh deirc 
do na nithibh ata agaibh : agus 
fèuch, ata na h uile nithe glan 
duibh. 

42 Ach is an-abibhinn duibh, 
Phairifiche: oir ata fibh toirt deach- 
mha a mionnt agus a rù agus as 
gach uile ghnè luibheanna, agus 
a' gabhail thairis air breitheanas 
agus air gràdh Dhe : bu chòir 
dhuibh iad fo a dheanamh, agus 
gun iad fùd fhàgail gun deasamh. 

43 Is an-aoibhinn durbh, Phai- 
rifiche : oir is ionmhuinn libh na 
ceud àiteacha-fuidhe ann fna fiona- 
gogaibh, agus fàiltidh ann fna mar- 
gaibh. 

44 Is an-aoibhìnn duibh a Sgrio- 
bhuichean agus Phairifiche, a cheal- 
goirean : oir ata fibh mar uaighean 
nach faicear, agus do nach toir 
na daoine ata 'g im'eachd thairis 
Orr', an aire. 

45 Agus fhreagair duin' àraidh 
do 'n luchd-lagha, agus a dubhairt 
c ris, A mhaighifdir, le fo a la- 
bhairt, atathutoirt maflaidhdhuinne 
fòs. 

46 Agus a dubhairt eifean, Is an- 
aoibhinn duibhfe fòs, a luchd- 
lagha : oir ata fibh cur uallacha 
troma do-ghiulan air daoinibh, agus 
cha bhean fibh fein ris na h ual- 
lachaibh le h aon d' ar mètìraibh. 

47 Is an-aoibhinn duibh : oir ata 
fibh tog'ail thuama nam fàidhean, 
agus 's ìad bhur n aithreacha 
mharbh iad. 

48 Gu deimhin ata fibh toirt 
fia'nais gu bheil fibh 'g aontachadh 
le gniomharthaibh bhurn aithreacha: 
oir mharbh iadfan gu deimhin iad, 
agus ata fibhs' a' tog'ail an tuama. 

49 Air an àdhbhar fin a dubhaiit 
fos gliocas De, Cuiridh mife fài- 
dhean, agus abftoìl d'an ionnfuidh 
agus cuid aca marbhaidh fiad, a- 
gus ni iad geur-leanmhuin crra : 

50 Chum gu'n agrar air a' ghinea- 
lach fo fuil nam fàidhean ui!e a 
dh, irteadh o thoifeach 2« c'omhain; XI. 

5 1 O f huil Abeil gu fuil Sha- 
chariais, a mhilleadh eidir an altaif 
agus an teampull : gu deimhin a 
deirim ribh, gu 'n agrar i air a' 
ghineaiach fo. 

52 Is an-aoibhinn duibh, a luchd- 
lagha : oir thug fibh air falbh eo- 
chair an còlais : cha deachaidh fibh 
fein a ftigh, agus an dream a bha 
dola ftigh, bhac fibhs' iad. 

53 Agus 'nuair a bha è labhairt 
nan nithe fo riù, thòfaich na 
Sgriobhuichcan agus na Phairifich 
air a chur chuige gu dian, agus 
a bhrofnachadh gu labhairt air niò- 
ran do nithibh : 

54 A' deanamh feill-aire air, 
agus ag iarraidh ni eigin a ghlacadh 
as a bheul, chum cùis a churair. 

C A I B. XII. 
1 'Ta Criofd a y fearmonachd! cCa 
dheifciobìuibh iad a fìieuchnadh cei/g, 
agus geilt ann an cur a theagaìjg 
ann cèill, I 3 a' toirt rabhaidh do '» 
phobull chum bhi air am faicill ann 
aghaidh Jannt, le comhad an daine 
fhaibhir a chuir roimhi, etir d'a tha- 
lamh barr nìbr a thoirt am&ch, 
faibhlean bu mho a thog'ai/. 2 2 
Cha '» fheud fìnn bhi ro-chura- 
mach mu nithibh talmhaidh ; ' 3 1 ach 
is cbir dbainn rioghachd Dhe ia.r- 
raidh, 33 dèirc a thoirt uainn, 36 
agus bhi ullamh gus an dorus 
fhofgla* d'ar Tighearna 'nuair 
bhuaileas fe e, ge b'è am an d' thig 
e. 41 'S cbir do mhinìjìeitìbb 
Chriofd curam a ghabhail do na 
dh'earbadh riu, 49 agus fv.il a 
bhi aca re geur leanmhuin. 54 
'iS ciir do'n t Jìuagh feunt tnaith a 
dheanamh do^n ìm gràis ata là- 
thair, c;8 do bhri' gur ni eaglach 
do dhaonibh bas fhaghail gun an 
rsite bhi deanta. 

NN fan àm fin, ?nuair a bha 
\ fluagh gun àircamh air cruin- 
neacha', ionnas gu 'n raibh iad a' 
faltairt air a chèile, thòiakh è air 
aradh r'a dheifciobluibh fdn, Roimh 
gs.ch ni bithibh air bhur faicill o 
fcibhii 


G A I 

eadhon B. XII. àibhin nam Phairifeach, 
:ealgoireachd. 

2 Oir cha 'n 'eil ni air bith 
Foluichte, nach foillfichear ; no 
uaigneach, air nach fuighear fios. 

3 Air an àdhbhar fin ge b'è ni 
a labhair fibh fan dorchadas, cluin- 
near è fan t folus : agus ge b'è ni a 
tabhair fibh fa chluais ann feornrai- 
chibh uaigneach, gairmear è air 
mullach nan tighean. 

4 Agus a deirim ribhfe, mo 
chàirde, Na biodh eagal oirbh roimh 
an mhuintk fin a mharbhas an 
corp, agus 'na dhiaigh fin, aig 
nach 'eil ni tuilleadh dh'fheudas 
iad a dheanamh. 

5 Ach nochdamfa dhuibh co è 
roimhe 'n còir dhuibh eagal a gha- 
bhaìl : Biodh eagai an Ti ud oirbh, 
aig am bheil cumhachd, taireis neach 
a mharbhadh, a thilgeadh do 
ifrionn; feadh, a deirim ribh, Biodh 
eagal an Ti fo oirbh. 

6 Nach 'eil cuig gealbhoinn air 
an reic' air dhà fheoirling, agus 
ni 'm bheil a h aon ac' air dhearmad 
am fia'nais De ? 

7 Ach ata eadhon foilteana bhur 
cinn uil' air an àireamh. Uime fin 
na biodh eagal oirbh : is fearr 
fibhfe na mòran ghealbhonn. 

8 Agus a deirimfè ribh, Ge b'è 
neach a dh'aidmhicheas mife am 
fla'nais dhaoine, aidmhichidh Mac 
an duine eifean mar an ceudna ann 
làthair aingle Dhe. 

9 Ach ge b'è neach a dh'àich- 
fheunas mife 'm fia'nais dhaoine, 
àichlheunar eifean 'm fia'nais aino-le 
Dhe. 

io Agus ge b'è neach a labhras 
focal ann aghaidh Mhic an duine, 
maithear dha è : ach do 'n ti a 
labhras blaifphem' ann aghaidh 'n 
Spioraid naomha, ni'n toirear mai- 
theanas. 

ii Agus 'nuair a bheir iad fìbh 
chum nan fionagog, agus nan uach- 
daran, agus nan daoine cumhach- 
dach, na biodh è 'u a ro-chùram òirbh cionnas no ciod è a fhreagras fibh* 
no ciod a their fibh : 

1 2 Oir teagaifgidh 'n Spiorad 
naomha dhuibh ann fan uair fin 
fein na nithe 's còir dhuibh a radh. 

j 3 Agus a dubhairt neach àraidh 
do 'n t fiuagh ris, A mhaighifdir, 
abair rem' bhràthair an oighreachd 
a roinn rium. 

14 Agus a dubhairt fè ris, A 
dhuine, co a chuir mife os bhur 
cionn a' m' bhreitheamh, no a'm' 
fhear-roinn? 

15 Agus a dubhairt fè riu, Thu- 
gaibh an aire, agus gìeidhibh fibh 
fein o fhannt : oir cha 'n ann am 
mòr phailteas nan nithe 'ta è feal- 
bhachadh 'ta beatha an duine. 

(6 Agus labhair c comhad riu, 
ag radh, Thug fearann duine fhai- 
bhir àraidh barr pailt' uaithe. 

17 Agus fmuanaich è ann fein, 
ag radh, Ciod a ni mi, chionn nach 

'eil agam àit' ann san cruinnich 
mi me thoraidh? 

18 Agus a dubhairt fè, Ni mi 
fo : leagaidh mi mo fhaibhlean, agus 
togaidh mi Jaibhlean a 's mò ; agus 
cruinnichidh mi ionnta fin mo 
thoraidh uile, agus mo mhaoin. 

19 Agus their mi re m' anam, 
Anam, ata agad mòran do nkhibh 
maithe air an tafgaidh fa chomhair 
mòrain bhliadhna ; gabh fois, ith, 
òl, is bi fubhach. 

20 Ach a dubhairt Dia ris, 
Amadain, air an oidhche fo fein 
iarrar t anam uait : ann fin co dha a 
bhuineas na nithe fin a dh' ull'uich 
thu? 

zl Is ann mar fin ata 'n ti a thai- 
fgeas ionmhas dha fein, agus naca 
7 eil faibhir a thaobh Dhe. 

2 2 Agus a dubhairt fè r'a dhei- 
fciobluibh, Uime fin a deirimfe 
ribh, na biodh ro-chùram ©irbh 
mu thimchioll bhur beatha, ciod a 
dh' itheas fibh; no mu thimchiolt 
bhur cuirp, ciod a chuireas fibh 
( umaibh. 

23 Is ( mò a' bheatha na'm biadh, 
agus an corp nà 'n t eadach. 

24- Tha- L U 

24 Thugaibh fainear nafithich: 
<OÌr ni 'm bheil iadfan a' cur no 
buain ; cha 'n 'eil aca tigh-ftòir no 
fabiial; agus ata Dia 'gam beatha- 
chadh : Cia mòr is fearr fibhfe na 
na h èunlaith? 

25 Agus co agaibh le ro-chùram 
is urradh aon bhann-lamh a chur r'a 
àirde fein ? 

26 Mur 'eiì fibh uime fin coma- 
fach air an ni a's lugha a dheanamh, 
c'ar fon ata fibh gabhail ro-chù- 
rani do nithibh eile ? 

27 Thugaibh fainear na Hlighean, 
ciormas ata iad a' fàs : cha 'n 'eil 
iad a' faoithreacha', no a' fniomh : 
gidheadh a deirim ribh, nach raibh 
Solamh fein 'na ghJòir uile, air a 
fgeudachadh mar aon diubh fo. 

2S Agus ma 'ta Dia mar fin a' 
fgeudachadh an fheoir, ata 'n diu 
fa mhachair, a?us a màrach air a 
thilgcadh fan àmhuinn : nach mòr 
is mò afgeudaicheas e fibhfe, O dhaoine 
air bheag.creidimh ? 

29 Agus na iarraibhfe ciod a 
dh' itheas fibh, no ciod a dli'òlas 
fibh, agus nabithibh amharufach. 

30 Oir na nithe fo uile 'ta cinnich 
an t faoghaii ag iarraidh : ach ata 
fhios aig bhur n Athair-fe gu bheil 
feum agaibh air na nithibh im. 

3 1 Ach iarraibhfe rioghachd Dhe, 
agus cuirear na nithe iin uile ribh. 

32 ~Na biodh eagal ort, a threud 
bhig ; oir is è deadh thoil bhur n A- 
tijar an rioghachd a thoirt duibh. 

33 Reicibh na bheil agaibh, 
agus thugaibh dèirc uaibh : dea- 
naibh dhuibh fein fporain nach fàs 
fean, ionmhas nach teirig ann fna 
neamhaibh, far nach d' thig gaduich' 
aiti fogus, agus nach truaili an reu- 
dan. 

34 Oir ge b'è àit' am bheil 
bhur n ionmhas, ann fm bithidh 
bhur croidhe mar an ceudna. 

35 Biodh bhur leafruidh criof- 
raichte m'an cuairt, agus bbur lò- 
chrain air lafadh ; 

36 Agus fibh fcih cofmhuil re G A S. 
daoinibh ata feitheamh an Tighear- 
na, 'nuair a philleas è o'n phòfadh^ 
chum air dha-fan teachd agus bua™ 
ladh 3 gii'n grad-fhofgailiad dha. 

37 '5 beannuichte na feirbhifich 
fin, a gheibh an Tighearna, 'nuair 
a thig è, re faire : gu deimhin a 
deirimribh, gu'n criofraich fè è fein 
m'an cuairt, agus gu 'n cuir è 'nan 
fuidhe iad chum bìdh, agus gu 'n 
d' thig è* 'mach agus gu 'n dean 
è frithealadh dhoihh. 

38 Agus ma thig è fan dara 
faire, no ma thig è fan treas faire, 
agus gu ; m fuigh fe iad mar fin, 
is bcannuichte na ieirbhifich fin. 

39 Agus biodh cinnt agaibh air 
fo, nam biodh fhios aig fear an 
tighe co 'n uair ann s an d' thigeadh 
an gaduiche, gu 'n deanadh è fairey 
agus nach fuil'geadh è thigh bhi 
air a tholladh trìd. 

40 Bithibhfe uime fin deas mar 
anceudna: oir thig Mac aa duine 
'n uair nach faoil fibh. 

41 Agus a dubhairt Peadar ris, 
A Thighearna, 'n ann ruinne 'ta thu 
labhairt a' chofamhlachd fo, no 
fòs ris gach uiie? 

42 Agus a dtibhairt an Tighear- 
na, Co è uime iin an iìiobhard 
f ìrinneach agus glic fin, a chuireas a 
Thighearna 'n a uachdaran air a 
theaghlach, a thoirt doibb an cuibh- 
rionn bìdh 'n a àm fein? 

43 Is beannuicht' an feirbhifeach 
fin, a gheibh a Thigheama 'n uair 
a thig è, a' deanamh mar fin. . 

44 Gu fìrinneach a deirim ribh, 
gu 'n cuir fè è 'n a uachdaran os 
cionn na bheil aige. 

45 Ach ma their an feirbhifeach 
fin 'na chroidhe, 'Ta mo Thigh- 
earna cur dà:i 'na theachd; agus 
ma thòfaicheas è air na h òglaoich 
agus na ban-oglaich a bhnalaah, a- 
gus itheadh, agus òl, agus a bhi air 
mheifg : 

' 46 T hig Tighearna 'n t feir- 
bhifich fin ann là naeh 'eil fùil aige 
ris, agus ann an uair nach aithne 

dha, C A I B. 

dha, agns gearraidh è'ria bhloidibh 
è, agus bheir fè a chuibhrionn da 
maille ris na mi-chreid'eachaibh. 

47 Agus an feirbhifeach fin 
d' am b' aithne toil a mhaighifdir, 
agusnachd'ull'uich ìfein, agus nach 
d' rinn a reir a thoil, buailear è le 
mòran bhuillibh. 

48 Ach an ti da nach b' aithne, 
agus a rinn nithe a b' airidh air 
biillibh, buailear eifean le beagan 
do bhuillibh. Oir na h uile neach 
d' an d' thugadh mòran, iarrar mò- 
ran uaithe: agus ge b'è re 'n d'ear- 
badh mòran, iarrar an tuilleadh air. 

49 Thainig mife a chur teine 
air an talamh, agus ciod is àill 
leam, ma 'ta è cheana air f hadadh. 

50 Ach ata baifdeadh agam re 
bhi air mo bhaifteadh leis, agus 
cionnas ata mi air mo theannadh 
gus an coi'-lionarè ! 

5 1 Am bheil fibh faoilfin gu 'n 
d' thainig mife a thoirt sìth air an 
talamh? ni h eadh, a deirimribh, 
ach aimh-reit. 

52 Oir bithidh as fo fuas cuignear 
ann aon tigh air an roinn, triur 
ann aghaidh dias, agus dias ann 
aghaidh triur. 

53 Bithidh 'n t athair air a roinn 
ann aghaidh a' mhio, agus a' mac 
ann aghaidh an athar : a' rahàthair 
ann aghaidh na h inghin, agus an 
inghean ann-aghaidh na màthar ; a' 
mhàthair chcile 'n aghaidh mnà a 
mic, agus been a' mhic 'n aghaidh 
a màthar-chèìle. 

54 Agus a dubhairt fè mar an 
ceudna ris a' phobnlj, 'Nuair a 
chi fibh nèul ag eirigh fan àirde 
'n iar, air ba!l a deir iìbh, Ata fras 
ag teachd ; agus ata è mar.fin. 

^5 Agus 'nuair a ehì Jìbh a' 
ghaoth a deas a' feideadh, a deir 
fibh, Bithidh teas ann ; agus ata è 
tachairt. 

56 A chealgoirean, 's aithne dhuibh 
breith a theirt air aghaidh nàn 
fpeur agus na talmhain : ach cion- 
nas nach 'eil fibh a' mothachadh 
do'n aimfir fo? XIII. 

57 Agus car fon nach 'eil fibh 
eadhon uaibh fein a' breithneacha* 
an ni fìn a's còir ? 

58 'Nuair a theid thu maille 
re d' eafcaraid chuman uachdarain, 
dean dìchioll fan t fiighe air bhi 
air do lhaoradh uaithe; 'n t eegaì 
gu'n tarruing è chum a'bhreitheamh 
thu, agus gu'n tabhair am brei- 
theamh thairis do 'n mhaor thu, a- 
gns gu'n tilg a' maor am prìofun 
thu. 

59 A deirim riut, nach d' theid 
thu 'mach as fin, gus an iac thu 
eadhon a' pheghinn dheireannach. 

C A I B. XIII. 

1 'Ta Criofd a' fearmonachadh aith- 
reachais, o'n/grios a thainig air na 
Galileanachaibh, agus muintir eile* 
6 Comhad na craoibb-fbìge gun 
toradh, II 'Ta Crìofd a' Jlànucha' 
na mnà bha aìr a cromadh le h ea- 
cail phiantaich rì ochd-blìadhna- 
deug ; 18«' vochdadh oibreacha 
cumhachdach an fhocail ann a n 
croidhibh a' phobuill, le comhad «' 
ghruinne do Jhiol muflaìrd, agus rta 
Ikibhin ; 24 ag iarraidb cìrn' dol a 
Jìigh air a' ghcata chumhann, 31 a- 
gus a' crouachadh Ioraith agus Hie- 
rufaleim . 
GU3 bha làthair fan àna fm 
daoine àraidh ag innfeadh dha 

mu thimchioll naa Galileanach, 

muintir a mhealg Pilat am fuil 

maille r'an ìobairtibh. 

2 Agus fhrèagair Iofa agus a 
dubhairt fè riu, Am bheil fibh 
faoillìo gu 'n raibh na Gaiilea- 
naich fm 'aam peacachaibh ni 's 
mò na na Galiieanaich uile, air 
ion gu'n d' f hulaing iad a Jeithid 
1 ? 

3 Ni h eadh, a deirim ribh: 
ach mur gabh fibh aithreachas, 
fgrioiar fiibh uiìe mar an ceudna. . 

4 No na h ochd-rir-dheug fin air 
ando thuit an tùr ann an Siloam, 
agus a mharbh iad, an iaoiì fibh 
gu'n raibh iad ìb 'naai * peaca- 

chaibh 

*• ieichncinibh. L U 

chaibh os cionn nan uìle dhaoine 
bha 'nan comhnuidh ann Ierufa- 
lem ? 

5 Ni h eadh, a deirim ribh : 
ach mur gabh fibh aithreachas, 
fgriofar fibh uile mar an ceudna. 

6 Labhair fè mar an ceudna an 
cofamhlachd fo : Bha aig duin' k- 
raidh crann-fige fuidhichte 'na 
ghàradh fiona : agus thainig fè 
'g iarraidh toraidh air, agus cha 
d' f huair è. 

7 Ann fin a dubhairt è ris a' 
* ghàradoir, Fèuch, ata mi rè 
thri bliadhna a' teachd a dh' iar- 
raidh toraidh air a' chrann-f hìge 
fo, agus ni bheil mi faghail a 
bheag : gearr fios è, c'ar fon atà 
fè f àfacha' 'n talmhain ? 

8 Agus fhreagair eifean agus a 
dubhairt f£ ris, A Thighearna, 
kig leis air a' bhlìadhna fo mar 
an ceudna, gus an cladhaich mi 
m'a thimchioIJ, agus gu'n cuir 
mi j- aolach m'a bbun : 

9 Agus ma ghiulaineas è toradh, 
is maitb: agus mur giulain, 'na 
dhiaigh fin gearraicìh tu fios è. 

io Agus bha è a' teagafg ann 
aon do na fionagogaibh, air an t fà- 
baid. 

ii Agusfèuch, bha bean àraidh 
a làthair aig an raibh fpiorad 
anmhuinneachd rè ochd-bliadh- 
ìia-deug, agus bha i air a cromadh 
re chèile, agus gun chomas aic' 
air chor fam bith i fein a dhìrea- 
chadh. 

12 Agus'nuair a chunnaic Io- 
fa i, ghairm è d'a ionnfuidh i, 
agus a dubhairt fè ria, A bhean, 
ata thu air d' ihuafgladh o d' an- 
mhuinneachd. 

13 Agus chuir è làmha uirre : 
agus air ball rinneadh dìreach i, a- 
gus thug fi glòir do Dhia. 

14 Agus fhreagair uachdaran 
na fionagoige, agus è làn do f heirg 
air fon gu'n d' rian loia leigheas C A S. 

air là na fàbaid', agus a dubhairC 
è ris an t fluagh, Tha fea làith' 
ann san còir obair a dheanamh : 
orra fo air an àdhbhar fin thigibh, 
agus bithibh air bhur leigheas, a- 
gus na b' ann air là na f àbaid'. 

1 5 Ann fin f hreagair an Tigh- 
earna è, agus a dubhairt fè, A 
chealgoir, nach fuafgail gach aon 
agaibh a dhamh no afal o'n phra- 
faich, agus nach toir è gu uifge è 
air là na f àbaid' ? 

16 Agus nach bu chòir a' bhean 
fo, ata 'na h inghin do Abraham, 
a cheangail Satan an©ife rè ochd- 
bliadhna-deug, bhi air a fuafgladh 
o'n chuibhreach fo air là na fà- 
baid' ? 

17 Agus'nuair a dubhairt è na 
nithe fin, chuireadh a naimhde uile 
gu nàire : agus rinn an fluagh uile 
gàirdeachas, air fon nan uile nithe 
giòrmhor a rinneadh ]eis. 

18 Ann fin a dubhairt fè, Cia ris 
ata rioghachd Dhe cofmhuil ? agus 
cia ris a fhamhlaicheas mi i ? 

19 'Ta i cofmhuil re gràinne 
do fhiol muftaird, a ghabh duine, 
agus a chuir è 'na ghàradh, agus 
dh'fhàs è, agus rinneadh craobh 
mhòr dheth: agus rinn èunlaith an 
aìdheir neid ann a geugaibh. 

20 Agus a dubhairt fè a-rìs, Cia 
ris a fhamhlaicheas mi rioghachd 
Dhe? 

21 Ata i cofmhuil re làibhin, a 
ghabh bean agus a dh' f holaich i 
ann tri m'tofaraibh mine, gus an 
do ghabh an t iomlan Jàibhin, 

22 Agus chuaidh è tre gach 
cait'hir agus baile, a' teagafg, agus 
a' gabhail na flighe gu Hierufa- 
Jem. 

23 Ann fin a dubhairt neach 
àraidh ris, A Thighearna, an tearc 
iad a ihaorar? Agus a dubhairt 
eifean riu, 

24 Deanaibh fpaii - n chruaidh gu 
dol a ftigh air a' gheata chumhann : * sliàrdaineir. f ir.neir, G A I 

oir a deirim ribh, gu'n iarr mòran 
dol a ftigh, agus nach urradh 
iad. 

25 O 'n uair a dh' eir'eas fear an 
tighe, agus a dhàineas è 'ri do- 
rus, agus a thòfaicheas fibhfe air 
feafamh amutgh, agus an dorus a 
bhualadh, ag radh, A Thighearna, 
à Thighearna, fofgail duinne •, agus 
àir dha-fan freagairt a deir è 
ribfh, Cha 'n aithne dhamh fibh, 
co as ata fibh : 

26 Ann lìn tofaichidh fibh air a 
radh, Dh' itli fmn agUs dh'òl finn a' 
d' làthair, agus bha thu a' teagafg 
'nar iràidibh. 

27 Ach their eifean, À deirim 
ribh, cha 'n aithne dhamh fibh, 
co as atafibh; im'ichibh uara uile, 
a lachd deanamh na h ea-corach. 

, 28 Ann fm bithidh gul agus 
gìofgan f hiacalJ, 'nuàir a chi fibh 
Abrafham, agus lfaac, agus Iacob, 
agus na fàidhean uile ann an riogh- 
achd Dhe, agus fibh fein air bhur 
tilgeadh amacli. 

29 Àgus thig iad o'n àird 'near, 
agus 'n àirde 'n iar, agus on 
àirde tuath agus deas, agus fuidhidh 
iad fios ann an rioghachd Dhe. 

30 Agus fèuch, ata daoine dir 
dheireadh a bhitheas air thoifeach; 
agus air thoifeach a bhitheas air' 
dheireadh. 

3 1 Air an là fin fein thainig 
Phaii'ifich àraidh d'a ionnfuidh, ag 
radh ris, Rach amach, agùs im'ich 
as fo : oir tha toil aig loraith dd 
mharbhadh. 

32 Agus à dubhairt fè riu^ 
Im'ichibh agus innfibh do 'n t fion- 
nach fin, Fèuch, ata mi tilgeadh 
amacli dheamhan, agus 'ta mi deà- 
riamh leigheas ari diu agus a mà- 
rach, agus air an treas la bithidh' 
rni air mo dheanamh foirfè. 

33 Gìdheadh, is eigin' damh 
im'eachd an diù agus a màrach, 
agus aa Jà 'na dhiaigh fin : oir 
cha 'n fheud à bhi gu'h cuirear B. XIV. 

fàidh gu bàs amach a Ierufalem. 
34 A Ierufalem, a Ierufafem, a 
mharbhas na fàidhean, agus a 
chlochas an dream a chuirear a' 
d' ionnfuidh : cia minic a b' àllì 
leam do chlann a chruinneachadh, 
arhhuil ma.r a chruinnickeas cearc 
a h àlach faidh a feiathaibh, a- 
gus cha b' àill libh ? 

3; Fèuch, dh' fhàgadh bhur 
tigh fàs agaibh : agus gu deimhin 
a deirim ribh, nach' fhaic fibh 
mife, gus an d' thig an t àm, ann 
s an abair fibh, 'S beannuicht' aa 
ti a thig ann ainm an Tighearna. 

G A I B. XIV. 

2 'Ta Crhfd a' Jlànuchadh neach 

aìr an raibk a' vihhid-bhronn^ 

7 a' teagafg irioflachd : 16 Le 

comhad na fuipeire moire, atà è 

a' nochdadh cionnas a bhiòs daoins 

faoghalt', a nì tàir air focal De, 

air an druideadh ahiach a rio- 

ghachd ncivihe. 25 Ag. teagafg 

gur coir do 'h dr'eam le 'h aiìl 

bhi 'n ah deifciobuil da, an 

crann-ceufaidh a ghiuian, agus a 

ftiheas ro'-laimh cread a 'chofdas 

a fjeirbhis doibh, 'n t eagal gu'h 

'claon iad uaithe le n/ire Ja dhei- 

feadh, 34 agus gu 'm fàs i'àd air 

gach 'aon doigh neo-tht,rbhach, cof- 

iuhuil re falann a chaill a bhla's. . 

A GUS tharladh, mar a chuaidh 

*^ è gu tigh uàchdarain àraidh do 

nà Phairifichibh a dh' itheàdh bìdh 

air là na fàbaid', gu'n ràibh iad a' 

deanamh geur-fhaire air. 

2 Agus fèuch, bha duine araidh, 
'na lathair àir an raibh a'* mheud- 
bhronn. 

3 Agus fhreagair Iofa, agus 
Iabhair e ris an Juchdiagha, agus 
fis na Phairifichibh, ag radh, Am 
bheil è ceaduichte Jeiìjheas a dhea- 
namh air Ià ria f àbaid' ? 

4 Ach dh' fhan iadfan 'nan 
tofd. Agus air dha breith air, 
Jeighisfc e v j agus leig fi= uaithe c : 

t ^L ': 5 AgU3 

* dropfy. 1& àmach gu grad c air là L U C 

^ Àgus fhreagair fè iadfan, ag 
radh, Ccì agaibhfe, ma thuiteas afal 
no a dhamh ann flochd, nach 
tarruin^ 
na fàbaid' ? 

6 Agus cha b' urradh iad a 
fhreagairt a-rìs ann fna nithibh 
fin. 

7 Agu'slabhair c comhad riu-fan 
a chuireadh, 'n uair a thug è fainear 
mar a thagh iad na ceud àiteacha- 
fuidhe; ag radh riu, 

8 'Nuair a gheibh thu cuireadh 
o neach air bith chum bainnfe, 
na fuidh ann fa cheud àite : 'n t ea- 
gal gu'n d' fhuair duin' a's ono- 
raich' na thufa cuireadh uaithe; 

9 Agus gu'n d' thig an ti a thug 
cuireadh dlmits'agus dha-fan, agus 
gu'n abair fc riut, Thoir àite do'n 
duine fo ; agns gu'n tòiaich thus' 
ann fin le nàire air fuidheadh ann 
fan àit' a's ìfle. 

io Ach 'nuair a gheibh thu 
cuireadh, im'ich agus iìiidh ann 
fan àit' a's ìfle; chum 's 'nuair a 
thig eifean a thug cuireadh dhuit, 
gu'n abair è riut, A charaid, 
iuidh fuas ni 's àirde : ann fin 
gheibh thu onoir ann làthair na 
muintir ata 'nan fuidhe air bòrd 
maille riut. 

1 1 Oir ge b'è neach a dh' àr- 
daicheas è fein, ìilichear è; agus 
ge b'c neach a dh' iflicheas è fein, 
àrdaichear è. 

12 Ann fin a dubhairt fè fòs ris 
an ti thug cuireadh dha, 'Nuair 
a ni thu dìnneir no fuipeir, na 
gairm do chàirde, no do bhràithre, 
no do luchd dàimh, no do choi- 
mhearfnaich fhaibhre ; 'n t eàgal 
gu 'n toir iadfan ìòs cuireadh 
dhuits' a-rìs ; agus gu 'iti fuigh thu 
chomain cheudna. 

13 Ach 'n uair a ni thu feifd, 
gairm na boch ian, na daoine ciur- 
jamach, na bacaich, na doill : 

14 Agus bithidh tu beannuichte ; 
oir cha 'n urradh iad a' chnmain 
cheudna thoiit duit : oir gheibh A S. 
thu comain ania an eif-eirigh nani 
fìrean. 

1 5 Agus 'n uair a chual' a h aon 
do na fliuidh maille ris air bòrd na 
nithe fin, a dubhairt fè ris, 'S 
beannuicht' an ti fin a dh' itheas 
aran ann an rioghachd Dhe. 

16 Ach a dabhairt eifean ris, Rinn 
duine àraidh fuiperr mhòr, agus 
thug è cuireadh do mhòran : 

17 Agus chuir è fheirbhifeach 
uaithe ann àm na fuipeire, a radh 
ris a' mhuintir a fhuair cuireadh, 
Thigibh, oir ata na h uile nithe a 
nois' ullamh. 

18 Agus thòfaich iad u'rie a 
dh' aon ghuth r'an leith-fgeul a 
ghabhail. A dubhairt an ceud fheac 
ris, Cheannaich mi fearann, agus 
is eigin damh dol amach agus 
f haicfin : guidheam ort, gabh mo 
leith-fgeul. 

19 Agus à dubhairt fear eile, 
Cheannaich mi cuig cuing' dhamh, 
agus ata mi dol g' an dearbhadh : 
guidheam ort, gabh mo leith-fgeuh 

20 Agus a dubhairt fear eile, 
Phòs mi bean, agus air an àdhbhar 
fin cha 'n 'eil c 'n comas danah 
teachd. 

21 Agus tliainig an feirbhifeach 
fin, agus dh' irmis è na nithe fìri d"a 
thighearna. Ann fin air gabhail 
feirge do f'hcar an tighe, a dubhairt 
fè r'a flieirbhifeach,- Rach amach. 
gu grad gu frhidibh agus gu caol- 
ihraidibh a' bhaile, agus thoir a 
ftigh ann fo na bochdan, agus na 
daoine ciurramach, agusna bacaichj 
agus na doill. 

22 Agus a dubhairt an feirbhi- 
feach, A Thighearna, rinneadh mar 
a dh' òrduich thu, gidheadh 'ta 
àite folamh ann fòs. 

23 Agus a dnbhairt an Tigh- 
earna ris an t feirbhifeach, Im'ich 
amach gus na ròJaibh mèra agus 
na gàrachaibh, agus coi'-eignich 
iad gu teachd a fteach, chum's 
gu 'm bi mo thigh air a lionadh. 

24 Oir C A I 

24 Oir a deirim ribh.nach blais a 
h aon do na daoinibh ud a fhuair 
cuireadh, do ny fhuipeir-fe. 

25 Agus bha iluagh mòr ag 
iai'eachd maille ris : agus air dha 
tionndadh, a dubhairt fè riu, 

26 Ma thig neach air bith do m' 
lonniuidhs', agus nach fuathaich 
c athair, agus a mhàthair, agus a 
bhean-phòi'da, agus a chlann, agus 
a bhràithre, agus a pheathraiche, 
feadh fòs, agus a bheatha mar an 
ceudna, cha 'n 'eil è 'n ccrtnas da 
bhi 'na dheifciobul agamfa. 

27 Agus ge b'è neach nach giulain 
a chrann-ceufaidh, agus nach lean 
mife, cha 'n fheud è bhi 'na dhei- 
fciobu) damh fa. 

28 Oir co am fear aguibhfe leis 
am bu mhiann tùr a thog'ail, nach 
fuidh fios air tùs, agus nach cunnt 
an coftus, a dh> fbeuchain am 
bheil aige na chuireas crioch air ? 

29 'N t eagal taireis da a bhu- 
nadh a leagadh, agus gun bhi 
comafach air crioch a chur air, gu 
'n tòfaich na h uile a chi e re fa- 
Boid air, 

30 Ag radh, Thòfaich an duine 
fo air ìigh a thog'ail, agus cha 
b' urradh è a chriochnachadh. 

31 No co an righ ag dha dol 
amach gu cogadh ann aghaidh 
righ eile, nach fuidh fios air tùs, 
agus nach dean comhairle, a 
dh y fhèuchain an urradh è le deich 
mìle coinneamh a thoirt da-fan ata 
teachd le ficheadmìle 'na aghaidh ? 

32 No, air bhi dha-fan fòs 
fada uaithe, cuiridh fè teachdoi- 
reachd a dh' iarraidh cùmhnantan 
sìth. 

33 Mar fin mar an ceudna gach 
uile neach agaibhfe, nach treig 
na h uile nithe ata aige, cha 'n 
f heud è bhi 'na dheifcicbul damh- 
ià. 

34 Ata 'n falann maith : ach 
ma chailleas an falann a bhlas, ciod E. XV. 

è Ieis an deanthar deadh-bhlafda è ? 
3 <; Cha 'n 'eil feum ann chum 
an talmhain, no chum an * dù- 
nain ; ach tilgi Jh daoin' amach è. 
An ti aisr am bheil cluafa chum 
eifteachd, eiideaih c. 

C A I B. XV. 
I Comhad na caorach caillte, 8 a' 
phtos airgid, 11 j' mhic Jìrui- 
dheil. 
NN (ìn thainig na puibliocanaich 
uile agns na peacaich am 
fogus da, chura eilteachd rls. 

2 Agus rinn na Phaìrifich agus 
na Sgriobhuicheau monmhor, ag 
radh, Ta 'm fej.r ib gabhail phea- 
cach d'a ionnfuidh, agus ag 
itheadh maille riu. 

3 Agus labhair eifean an co- 
famhlachd fo riu, ag radh, 

4 Co an duin' agaibhs' aig am 
bheil ceud caora, ma chailleas è 
h aon aca, nach fàg an naoi'-deug 
agus an ceithir fichead ann fan 
fhàfach, agus nach d' theid ann 
deigh na caorach ud a chailleadh, 
gus am fuigh fè i ? 

5 Agus air dha a faghail.cuiridh 
fe air a ghuaillibh i, le gairdea- 
chas. 

6 Agus 'nuair a thig è dha- 
thigh, gairmidh fò a chàirde agus 
a choimhearfnaich ann ceann a 
cheile, ag radh riu, Deanaibh gàir- 
deachas maraon riumia, chionn 
gu 'n d' f huair mi mo chaora bha 
caillte. 

7 Mar fin, a deirim ribh, gu 'm 
bi aoibhneas air neamh airfon aon 
pheacaich a ghabhas aithreachas, 
ni 's mo na air fon naoi'-deug a- 
gus ceithir fichead fìrean aig nach 
'eil feum air aithreachas. 

8 No co a' bhean aig am bhuil 
deich buinn airgid, ma chailleas i 
aon bhonn diubh, nach las coin 
neal, agus nach fguab an tigh, 
agus nach iarr gu dichiollach gu$ 
am fuigh fi è ? 

9 Agus 
» ètfiìcht L V C 

9 Agus airdh'Ì fhaghail, goiridh 
fi <2 ban-chàirde agus a ban-choi- 
mhearfnaich ann ceann a cheile, ag 
radh, Deanaibh gàirdeachas leam- 
fa, bir fhuair mi 'm bonn a chaill 
mi. 

10 Mar an ceudna a deirim ribh, 
Ata gàirdeachas 'ann làthair aingle 
Dhe, air'fon'aon pheacaich 'à ni 
àithreachas. 

ii Agu's a dubhairt fè, Bha aig 
duine àraidh dias mhac : 

12 Àgus a dubhairt am mac a 
b'òige dhiubh' r>a 'athair, Athair, 
thoir dhamhs' a' chuid-roinn'a thig 
orm do d' mhaoin. Agus roinn fè 
èatorra a bheathacha'. 

13 Agus ann diaigh beagain do 
Jaithibh, chruinniclr arh mac à 
b'òig' a chuid uile, agus ghabh fè 
a thurus do dhùthaich fad'air aftar, 
agus ahn fin chaith fè a mhaoin le 
bèatha * ftruidheaiaich. 

14 ' Agus' 'nuair a chaith è a 
chuid uile, cìh' eirich gorta ro- 
'mhòr ian tìr fin ; agus thòfaich è 
re bhi ann an uireafbhuidh. 

1 5 Agus chuaidh fè agus chean- 
gail fè c fein re aon dofhapr-dhaoi- - 
nibh na dùthcha fin ; agus chuir fè 
d'a fheararin è, a f bbiadhadh 
rahuc. ' ' •' 

16 Agus bu mhiannach Jeis a 
bhrù a lionadh do na + plaofgaibh 
a bha na mucan ag itheadh : agus 
icha d'thug neach air bith dha. 

17 Agus 'nuair a thainig fè 
chuige fein, a dubhairt fè, Cia lioh 
do lu'chd tuarafdail m'athar-fa aig 
am bh'eil 'a'ran gu leòr agus r'a 
fheachnadh, agus ata mis' a' bàfa- 
chadh le gcrta ! • 

1 18' Eir'idh mi, agus theid mi. 
dh'ionniuidh m' athar, agus their' 
fcrh ris, 'Athair, pheacaich mi 'ri 
aghaidh fhlaitheanais, agus a' d' 
làthairfe,' 

19 Agus cha 'n fhiu mi tuil- . 
leadh gu 'n goirte do mhac dhiom : 

f ana-caiihtkh. f bbuachailleadnX A S. 
dean mi mar aon do d' luchd tua- 
rafdail'. 

20 Agus dh' eirich fè, agus thai- 
nig è dh' ionnfuidh athar. Ach air 
dha bhi fòs rada uaithe, chunnaic 
athair è, agus ghabh è truas mòr 
dheth, agus ruidh c, agus thuit fè 
air a mhuineal, agus phòg fè è. 

21 Agus a dubhairt am mac ris, 
Athair, pheacaich mi ann aghaidh 
nèimh', agus a'd' làthairfe, 'agus 
cha'n f hiu mi tuilleadh gu'ngoirte 
do mhac dhiom. 

22 Àch a dubhairt an tathair 
r'a fheirbhiieachaibh, Thugaibh 
'amach a chulaidh a 's fearr, 'agus 
cuiribh uime i, agtis cuiribh fàinne 
air a Iàimh, agus brògan air a 
chofaibh, 

23 Agus thugaibh 'n fo an laoch 
bia'ta, agus rnarhhaibh è; agus 
itheamaid agus bìodhmaid fubhach. 

24 Oir bha mo mhac fo m;>rbh, 
agus tha è beo a-rìs; bha è 
caiìlte, agus fhuafadh 'è Agus 
thòlaich iad air bhi iubhach. 

25 'Noise bha a mhnc bu fhine 
ama'ch fan f hearann : a^us 'n uair 
a thainig fè, agus a thàr fè 'm 
fogus do 'n tigh, chuàl' è 'n ceòl 
agus an damhfa. 

26 Agus ghairm è chuig' a h aon 
do na leirbhii'eachaibh, agus 
dh'fheòraich fè ciod buchialldona 
nithibh'fin. 

27 Agus a dubhairt eifean ris, 
Thainigdo bhràthair; agUs mharbh 
t athair <tn laogh bia'tà, chionn 
gu 'n d'f buair le 'ris è slàn fallain. 

23 Agus ghabh eilean fearg, 
agus cha b'àill leis dol a ftigh : 
air an àdh'bnai" fin thaini? athair 
amach, agus chuir è 'impidh air. 

29 Agu's fhreagair eisean agus a 
dubhairt fc r'a athair,Fèuch,ataims' 
à' deanamh ' fetrbhis duit na h ui- 
read fo do bhlia'dhnaibh, ni mò a 
bhris mi t àithne uair air bith, 
gidheadh cha d' thug thu meann 

riamh 
\ ccchaHaibh, '' CAJB, 
rlamh dhamh, chum gu'm bithinn 
fubhach mailìe re m' chàirdibh. 

30 Ach an uair a thainig do 
mhac fo, a dh'ith fuas do bhea- 
thacha' maille re ftriopaichibh, 
.npharbh thu 'n laogh bia'ta dha. 

31 Agus a dubhairt fè ris, Amhic, 
ata thufa a ghnà' maille rium, 
agus na h uile nithe qs leamfa, 
ìs leatfa iad. 

32 Bu chòìr dhuinn bhi fubhach, 
agus aoibhneach : air fon gu 'n 
raibh do bhràthair fo marbh, agas 
ata fè beo a-rìs ; agus bha è caillte, 
agus fhuaradh è. 

C A I B. XVF. 
I Cotnhad an ftiobhaird ea~coraich. 
14 'Tà Criofd a cronachadh ceilg 
tiam Phairifeach fanntach '. 19 
Comhad a'gheòcairejhaibhir, agus 
an dicine bhochd Lafaruis. 
X GUS a dubhairt fè mar an ceud- 
•* * na r'a dheifciobluibh, Bha 
duine faibhir àraidh ann aig an 
raibh ftiobhard ; agus chafaideadh 
ris è, mar neach a bha deanamh 
ana-caithe' air a mhaoin. 

2 Agus ghairm fè è, agus a du- 
bhairt fè ris, Ciod fo ata mi ciuinn- 
tin a d' tlumchioU, thoir cunntas 
air do ftiobhardachd : oir cha 'n 
fheud thu bhi ni 's faide a'd' ftio- 
bhard. 

3 Ann fin a dubhairt an flio- 
bhard ann fein, Ciod a ni mi ? oir 
ata mo mhaighifdir a' toirt naftìo- 
bhardachd uam : cha 'n urradh mi 
ruamhar a dheanamh, 's nàr leam 
deirc iarraidh. - . 

4 Ata f hios agam ciod a ni mi, 
chum's 'nuair a chuirear as an iiio- 
bhardachd mi, gu 'n'gabh iad a 
fteach d'àn tighibh mi. 

5 Agus air dha gach aon diubhs' 
airan rarbh fiachà'àig; a Thieearn' 
a ghairm u a' ìonnfuidh, adubhairt 
è ris a' cheud fhear, Cia mètid ata 
aigmo Thighearn'ortfa? 

6 Agus a dubhairt eiiean, Ceud 

* ehlàr-soviobhaih, XVI. 

miofur ola. Agus a dubhairt fè 
ris, Gabh do * fgriobha, agus fuidh 
fios gu h ealamh, agus fgriobh 
leth-cheud. 

7 Ann fin a dubhairt è re fear 
eile, Agus cia mèud ata aig ortfa? 
Agus a dubhairt eifean, Ceud 
miofur cruithneachd. Agus a du- 
bhairtèris, Gabh do fgriobha, agus 
fgriobh ceithir fichead. 

8 Agns mhol an Tighearna 'n 
ftiobhard ea-corach, do bhri' gu 7 n 
d' rinn fè gu glic : oir ata clann an 
tfaoghail ib 'n an ginealach fem 
ni 's glicenaclann an tfoluis 

9 Agus a deirimfe ribh, Deanaibh 
dhuibh fein càirdean le mammon 
na h ea-corach ; chum's 'n uair is 
bàs duibh, gu 'n gabhthar fibh 
do àìtibla comhnuidh fiorruidh. 

10 'N ti 'ta fìrinneach ann fan- 
ni a's lugha, 'ta fè firimieach mar 
an ceudna ann am mòran : agus 
an ti a 'ta ea-corach ann fan ni a's 
lugha, 'ta fè ea-corach ann am 
mòran mar an ceudna. 

1 1 Air an àdhbhar fin mur raibh 
fibh lìrinneach ann fan tfaibhreas 
ea-corach, co a dh'earbas ribh an 
faibhreas f ìrinneach ? 

1 2 Agus mur raibh fibh f ìrin- 
neach ann an cuid duin' eile, co a 
bheir dhuibh an ni a's libh iein ? 

13 Cha 'n eil feirbhifeach fam 
bith comafach air feirbhis a dhea- 
namh do dhà thighenrna : oir an 
dara cuid fuathaichidh fè h aon 
aca, agus bheir è gradh do'nihear 
eile ; no gabhaidh sè le neach aca 
agus ni è tarcuis air an neach eile. 
Cha 'n 'eil fibh comafach air ieirbhfs 
a dheanamh do Dhia agus do 
'iVIhammon. 

14 Agus chuala fòs na Phairi- 
fich, a bha fanntach, na nithe fin 
uiie : agus rinn iad fanoid air. 

15 Agus adubhairt è riu, Isfibh- 
fe an dreama 'ta 'gar f ìreanachadh 
fein am fia'nais dhaoine ; ach 's 

aithue L U 

aithne do Dhia bhur croidheacha : 
oir an ni fm a'ta ro-mheafail aig 
daoinibh, isgràineileachd è 'm fia'- 
nais De. 

i6 Bha 'n lagh agus na fàidhean 
ann gu teachd Eoin : o fin 'ta 
rioghachd Dhe air a fearmona- 
chadh, agus ala na h uile a' dol le 
dian-ftri' a fteach innte. 

17 Agus is ufa' do neamh agus 
do 'n takimhdol thart', na aon lide 
do 'n lagh a thuiteam. 

18 Gach uile neach a chuireas 
uaithe a bhean, agus a phòfas 
bean eile, 'ta fè deanamh adhal- 
tranais : agus ge b'è neach a phò- 
fas a' bhean a chuireadh air 
falbh o a fear, a 'ta fè deanamh 
adJxaltranais. 

19 Bha duine faibhir àraidh 
ann, a bha air a fgeudachadh le 
purpuir agus lion-eadach grinn, a- 
gtis bha e caitheamh a bheatha gaclx 
Jà gu fòghail le mòr-ghreadh- 
sachas. 

20 Agus bha duine bochd àraidh 
ann, d' am b'ainm Lafarus, a 
chuireadh 'na Iuidhe aig a dhorus, 
làn do chreuchdaibh, 

21 Agus bu mhiann leis bhi air 
a fhàfuchadh Jeis * a' phronn- 
bhiadh a bha tuiteam o bhòrd 
an duine fhaibhir : tuilleadli eile, 
thainig na madraidh agus dh' im- 
lich fiad a chreuchda. 

22 Agus tharladh gu 'n d' f huair 
an duine bochd bàs, agus gu 'n 
do ghiulaineadli leis na h ainglibh è 
gu uclid Abraham : f huair an 
duine faibhir bàs mar an ceudna, 
agus dh' adhlaiceadh c. 

23 Agus ann an ifrionn thog 
è fuas a fhùile, air dha bhi ann 
am piantaibh, agus cliunnaic è 
Abraham fada uaithe, agus La- 
farus 'na uclid. 

24 Agus ghlaodh è, agus a du- 
bhairt fè, Atlvair Abraham, dean 
tròcair orm, agus cu : r Lafarus, 
chum's gu 'n tum fè barr a mheoir 

* an furiiileach. C A S. 

annuifge.agusgu'm fuaraìch fè mo 
theanga; oir ata mi air mo ro-phia- 
nadh ian lafairfo. 

25 Ach a dubhairt Abraham, A 
mhic, cuimhnich gu 'n d' fhuair 
thufa do nithe maithe re im 
dhuit bhi beo, agus Lafarus mar 
an ceudna droch nith-- ; ach a nois' 
ata eifean a' faghail fòlais, agus ata 
thufa air do phianadh. 

26 Agus a bharr air fo uile, 
ata doimhne mhòr air a cur eidir 
fiKne agus fibhfe : air chor agus 
iadfan leis am b'àill dol as fo d' ar 
ionnfuidhfe, nach 'eil è 'n comas 
doibh ; agus cha mhò 'ta è 'n comas 
do aon neach teachd as fin d' ar 
n ionnfuidh-ne. 

27 Ann fin a dubhairt fè, Uime 
fin guidheam ort, athair, gu 'n 
cuireadlx tu è gu tigh 'm athar : 

28 Oir ata agam cuignear bhrài- 
thre ; chum's gu 'n toir è fia'nais 
doibh, 'n t eagal gu 'n d' thig iadfan 
mar an ceudna do 'n ionad ro- 
phiantach fo. 

29 A deir Abraham ris, Ata 
Maois agus na fàidhean aca ; eif- 
deadh iad riu-fan. 

30 Agus a dubhairt eifean, Ni 
h eadh, athair Abraham : aclx ma 
theid neach d' an ionnfuidh o na 
marbhaibh, ni fiad aithreachas. 

31 Agus a dubhairt fè ris, Mur 
eifd iad re Maois agus ris na fàidJx- 
ibh, ni mò a clxreideas iad, gc 
d' eir'eadh neach o na marbhaibh, 

G A 1 B. XVII. 
I 'Ta Criofd a' teagafg gur còir 
dhuinn àdhbhar oilbheim a fòea- 
chnadh, 3 agus Viaitkeamhnas a 
tkoirt d\i chèile. 6 A' nochdadh 
nor ckumhachd beo-chreidirnk. 
7 G'u'm bheil fmne fa cheangal do 
Dkia, agus nacb 'eil eifean viar 
Jin dkuinne. 1 1 Tka è Jlànu- 
chadh àeichnear lobhar, 2 2 ya" 
labhairt viu rioghachd Dhe, agus 
mu tbsackd Mkic an duine. 

ANN 


C A I 

ANN fin a dubhairt fè r'a dhei- 
fciobluibh, Cha 'n fheudar 
nach d'thig oilbheime: ach 'san- 
aoibhinn da-fa tre 'n d'thig iad. 

2 B'fhearrdhagu'mbiodh cloch- 
mhuilinn air a crochadh m'a 
mhuineal, agus gu 'm biodh è air 
a thilgeadh fan fhairge, na gu'n 
d' thugadh sè oilbheum dh' aon 
neach do 'n mhuintir bhig fo. 

3 Thugaibh an aire dhuibh fein : 
Ma pheacaicheas do bhràthair a' 
t aghaidh, cronaich è ; agus ma 
ghabhas è aithreachas, thoir 
maitheanas da. 

4 Agus ma pheacaicheas èa'ta- 
ghaidh feachd uaire fan là, agus ma 
philleas è riut feachd uaire fan là, 
ag radh, Ata ' aithreachas orm ; 
thoir maitheanas da. 

5 Agus a dubhairt na h abftoil 
*is an Tighearna, Mèudaich ar 
creidimh. 

6 Agus a dubhairt an Tighear- 
na, Nam biodh agaibh , creidimh 
mar ghràinne do fhiol muftaird, a 
deireadh fibh ris a' chraoibh Shica- 
min fo, Bi air do fpìonadh as do 
fhreamhaibh, agus bi air do fhui- 
dheachadh fa chuan ; agus bhi- 
theadh i umhai dhuibh. 

7 Ach cia agaibhfe aig am 
bhuU feirbhiieach a' treabhadh, no 
re buachaiileachd, a deir ris air bal!, 
taireis da teachd a fteach o 'n 
fhearann, Thig agus fuidh fìos 
chum bìdh ? 

8 Agus nach dòchadh è radh 
ris, Ullambaich ni a ghabhas 
mife gu m' ihuipeir, agus criofraich 
thu fein, agus friothail damh, gus 
an ith agus an òl mi ; agus 'n à 
dhiaigh iln ithidh agus òlaidh 
tufa ? 

9 An toir'è buidheachas do 'n 
tfeitbhifeach findo bhri' gu'n d'rinn 
iè na nithe a dh' òrduicheadh 
dha ì ni 'n faoileam gu : n tabhair. 

io Is mar fui iìbhi'e, 'nuair a B. XVII. 
ni fibh na huile nithe a dh'àith. 
neadh dhuibh, abraibh, is feir* 
bhifich neo-tharbhach ilnn : oirrina 
fmn an ni bu dligheach dhuinn a 
dheanamh. 

ii Agus tharladh, ag dolfuas da 
gu Hieruialem, gu'n deachaidh sè 
tre mheadhon Shamaria agus na 
Galilee. 

i 2 Agus 'n uair a bha è dol a 
ftigh do bhaile àraidh, thachair 
deichnear dhaoine air a bha 'nan 
lobhair, a iheas fada uaithe : 

13 Agus thog iad fuas an guth, 
ag radh, Iofa a mhaighifdir, dean 
tròcair oirnne, 

14 Agus 'n uair a chunnaic sc iad, 
a dubhairt sè riu, Im'ichibh agus, 
nochdaibh fibh fein do na fagar- 
taibh. Agus tharladh, ag im'eachd 
dhoibhfe, gu 'n do ghlanadh iad. 

1 ; Agus ph.il! a h aon aca air ais 
'n uair a chunnaic sè gu 'n do 
leighifeadh è, a' toirt giòir' do 
Dhia le guth àrd, 

16 Agus thuit sè air aghaidh 
aig a chofaibhfe, a.' toirt buidhea- 
chais da : agus bu Shamaritanach 
è. 

17 Agus fhreagair Iofa agus a 
dubhairt sè, Nach do ghlanadh. 
deichnear ? ach an naoidhnear. c'àit' 
ambheiliad. 

18 Cha d' fhuaradh a phill a 
thoirt glòir' do Dhia, ach an coi- 
greach fo. 

1 9 Agus a dubhairt fè ris, Eirich, 
" im'ich ; ihiànuich do chreidimh 

thu. 

20 Agus 'n uair a dh'fheòraich na 
Phairifich dheth, c'uin a thigeadh 
rioghachd Dhe ; f hreagair i'ò iad 
agus a dubhairt iè, Cha d'thig 
riogachd Dhe air chor gu mothai- 
chear dh'i. 

21 Ni mò a their iad, Fcuch 
ann fo, no, fèuchann fin : oirfèiich, 
ata noghachd Dhe cheana 'n ar 
meafg. 

22 Aèus L U C 

22 Agus a dubhaìrt fè ris na 
deifciobluibh, Thig na làith' ann 
sa' miannach libh aon do laithibh 
Mhic an duine fhaicfin, agus cha'n 
fhaic fibh ì. 

23 Agus their iad ribh, Fèuch 
ann fo, no, fèuch ann fùd : na ra- 
chaibh, agus na leanaibh iad- 

24 Oir mar ata 'n dealanach a 
dhealraicheas o aon ionadiz. neamh, 
a' foillfeachadh gus an ionad eile 
ta neamh : mar fm a bhitheas Mac 
an duine mar an ceudna na la fein. 

25 Ach is eigin da air tùs mòran 
do nithibh f hulang, agus a bhi air 
a dhiultadh leis a' ghinealach fo. 

26 Agus amhuil mar a thar- 
ladh ann an Jaithtbh Naoi, is anri 
mar fin fòs a bhitheas ann an 
Jaithibh Mhic an duine. 

27 Bha iad ag itheadh 's ag 
òl, a' pòfadh agus air an tabhairt 
am pòfadh, gus an là an deach' 
Naoi a fleach do'n àirc : agus diai- 
nig an * dìle, agus fgrios i iad uile. 

28 Amhuil fòs mar a thachair 
annlaithibh Lot: bha tad agitheadh 
agus ag òl, a' ceannach' agus a' 
reic', a' planndachadh agus a' tog'- 
ail aitreabh : 

29 Ach air an là fìn fein ann 
san deach' Lot amach a Sodom, 
fhrafadh teine agus pronnafc o 
neamh, agus fgrios sè iad uile : 

30 Is ann mar fin a bhitheas 
ann fan là am foillfkhear Mac an 
duine. 

31 Ann fan Jà fin, an ti bhios 
air mullacli an tighe, agus airneis 
ann fan tigh, na d' thigeadh è 
'nuas gus a toirt leis : agus ari 
ti 'ta fa mhach-thir, na pilleadh 
eifean air ais mar an ceudna. 

32 Cuimhnichibh beao Lot. 

33 Ge b'è neach a dh' iarras a 
blieatha fein a fhabhaladh, cail- 
Jidli sè i : agus ge b'ò neach a 
chailleas anam, gieidhidh eifean è. 

34 A deirim ribh, ann faa oidhch' 

* tr.il. A S. 
fin birhidh dias dhaoine fan aon 
leabaidh ; gabhthar a h aon aca, 
agus fagar am fear eile. 

35 Bithidh dia's bhan a'-j- mei- 
leadh cuideachd; gabhthar a h aon 
diubh agus fàgar a' bhean eile. 

36 Bithidh dias dhaoine ann la 
mhach-thir ; gabhthar a h aon a'ca', 
agus fàgar am fear eiie. 

37 Agus fhreagair iadfan agus à 
dubhairt fiad ris, C'àit', a Thigh- 
earna ? agus a dubhairt eifean 1 iu, 
Ge b'è ball am bi 'n corp, annan iin 
cruinnichear na h iolairean. 

C A I B. XVIII. 

3 Mti tbimchioll na bain-treabhaich 
liofda. 9 Mu'n Phairifeach agus 
7?in'n PhuiblÌGcanack. 15 "Ta 
clann air an tabhairt gu Criofd. 
18 B' àill le uachdarun àraijh 
Criofd a leantuin, ach ata sè 
air a bhacadh leis a jhaibbreas. 
28 Duais na mttintir Jìn a threi- 
geas gacb uile ni air a 'fgìtb'. 3 I 
Ata è'a' roimb-innfeadb a bhais, 
?■ £ a g u * a g aifeag a radhairc do 
dhuine dall. 
GUS labhair sè parabal riu, a 
nochdadh dhoibh gur eòir ùr- 

nuigh adheanamh do ghnàth, agus 

gun i hannachadh ; 

2 Ag radh, Bha breitheamh 
ann am baiic àraìdh, air nach raibh 
eaeal De, ao;us ai? nacli raibh 
utram do dhuine. 

3 Agusbhabain-treabhach àraidh 
fa bhade fm, agus thainig fi d'a 
ionnfuidh, ag radh, Cum còir 
rium ann aghaidh mo pàmhaid. 

4 Agus cha b'àill Jeis rè tamuill : 
aeh 'n a dhiaigh fin a dubhairt sè' 
ann fein, Ge nach 'eil eagal De 
orm, no urram agam do dhuine ; 

5 Gidheadh air iòn gu bheil 
a' bhain-treabhach fo cur dragh' 
orm, cumaidh mi còir ria, 'n t èa- 
gal ieis a sìr-theachd gri 'n fgìth&hi 
i mi. 

6 Agus a dubhairt an Tigh- 

earna, 
f Hcath'. C A I B 

earnà, Eifdibh ciod a deir am ' 
breitheamh ea-corach. 

7 Agus nach dean Dia ceartas 
d'a phobull taghta fein, a 'ta 'g 
èigheach ris a là agus a dh' oidhche, 
ge 'ta è fad-fhulangach mu 'n tim- 
chioll ? 

8 A deirim ribh gu 'n dean è 
dioghaltas air an fon gu luath. 
Gidheadh, 'n uair a thit^ Mac an 
duine, am fuigh è creidimh air an 
talamh ? 

9 Agus labhair è 'n cofamli- 
lachd i'o re dream àraidh bha 'g 
earbfa afda fein gu 'n raibh iad 
'nam fìreanaibh, agus a bha dea- 
namh tàir air dream eile : 

io Chuaidh dias dhaoine fuas 
do 'n teampuli a dheanamh ùr- 
nuigh; fear aca 'na Phairifeach, 
agus am fear eiJe 'na Phuibliòca- 
nach. 

i'l Sheas am Phairifeach leis 
fein, agus riun è ùrnuigh mar fo, A 
Dhe, 'ta mi toirt buidheachais dnit, 
riach 'eil mi mar ata daoin' eile, 
'n an luchd foireigin, ea-corach, 
adhaltranach, no eadhon mar am 
Puibliocanach fo. 

12 'Ta mi deanamh trofg' dà 
uair fin t feachduin, 'ta mi toirt 
deachmhaidh as na h uile ni a fheai- 
bhaicheam. 

13 Agus air feafamh do'n Phui- 
bliocanach fada aii ais, cha b'àill 
leis fiu a fhùl a thog'ail fuas gir 
neamh, ach bhu'ad sè uchd, ag- 
ra.ih, A Dhia, dean trocair ormia 
'ta 'm pheacach. 

14 A deirim' ribh, gur dòchadh 
gu'n deachaidh an duine fo fios' 
d'a thigh air f hìreanachadh, na 
'm fear ud eiie: òir ge b'è ne'ach.a 
dh' àrdaicheas è fein, ìilichear è ; 
agus ge b'è a dh' ìilicheas' c fein, 
àrdaichear è. 

(5 Agus thù'g iad d'a Tonnfuidh 
mar an ceudna naoidheana, chum 
's- gu'm beanadh sè riu : ach XVUt. 

'n uair a chu'nnaic na deifciobuìl 
fo, chronaich fud lad. 

16 Ach air do Iofa an gairra' 
d'a ionnfuid'h, a ditbhairt sè, Fuil'- 
gibh do leanbaibh teachd a' m' 
ionnfuidhs', agus na' bacaibh iad % 
oir is ann d'an leithidibh {o' 'tat 
rioghachd Dhe. 

17 Gri deimhin a deirim' ribh,- 
ge b'e nach gabh rioghachd Dher 
mar leanabh beag*, nach d'theid è 
air chor fatn bith a fìeach' innte. 

iS Aeu's d'h' fheòraich' uach- 

o 
daran àraidh dh'eth, ag. radh, A 

mhaighifdìr mhaith, ciod a ni mi 

chum gu 'n feaTbhaichearii a' bh'ea'- 

tha mhairtheanach? 

19 Agus a dubhairt lofa fisy 
C'arfon a ghoireas tu maith dhiom- 
fa' ? ni bheil neach farn bith maitbf 
ach a h aon, eadhoit Dia. 

20 'S aithne dhuit na h àithean- 
ta', Na dcan adhahranas, Na deari' 
morta, Na' deari goid, Na toir fia'- 
nais bhreige, Tho'if onoir d'o t a- 
thair agus do d'mhàthair. 

21 Agus a dubhairt eifean, Choi-' 
rnhid mi na nithe fin nile m J 

òi S e - . . f .- 

22 Agus air cluinntin fo do Iofa,' 

a dubhairt fè ris, 'Ta aon ni fòs 
a dh'ùireasbhuidh or£ : reic na' 
h uile nithe 'ta aga'd, agus roinh 
air na bochdaibh, agus bithidh' 
aga'd ionmhas air neamh : agus' 
tbig, agus iean mife. 

23 Agus 'n u'air a chual' è fo', 
bha è ro-dboili'ch : o'ir bha mòr- 
bheartas aigè. 

24 Agus 'n uair a churln.iic fe- 
fa gu 'n raihh è iàn tuìrfe, a d.U» 
bhairt fè, Cia * deacrach dhoibhfiri 
aig am bheii' faibhreasV dol : a [feath' 
do rioghachd Dhe i 

25 Oir is ufadii dò chàmhal doì' 
tre chro fnàthaide, na do dhu;ne : 
faibhir dòi' a iteach do rieghachd' 
Dhe. 

26 Agus a dubhaìrt iadfah a 

f R chùàl'*' 

* CràaiJh ot/Vfaifr L U C 
chtìaìa fì, Co rha feadh a dh' f hea- 
das fehi air a fhkbhaiadh ? 

27 Ach a dubhairt eifean, Na 
nithe a 'ta ea-con-vafach do dh.aoi- 
nibh, ata fiad ibi-dheanta do Dhia. 

28 Ann fm a dubhairt Peaòar, 
Fèuch, dh' f hàg finne na h uiie 
nithe, agus lean finn thnfa. 

29 Agus a dubhairt eife.m riu, 
Gu deimhin a deirim ribh, nàch 
'eil aoa neach a dh' fhàg tigh, 
Jio pàranta', no DTiithre, no bean- 
phò.fda, no claniv air ion rioghachd 
Dhe, 

30 Nacft fuigh moran ni 's mò 
ann fan aiiv.nr fo lathwir, agus 
ann fan tfaogh.tl a 'ta re teachd a' 
bheatha mhairtheanaeh. 

31 Agus ghabh i'è 'n dk-fhear^ 
dheug d'a ionnìuid'h, aeais a du- 
bhairt fè riu, Fèuch, ata fiàtì a' 
dol fuas gu Hierufdem, agus 
bithidh gach uile nhheata igrrobhta 
leis na fàidhibh mu Mhac an daine, 
air an coi'd'onadh. 

32 Oir bheir'ear thairis è do na 
cìnneach'aibh, agus theid fanoid a 
dheanamh air, agus mafhiichear' 
è, as,ms gabhar dò fhiiibh air ; 

33 Agus igiurididh agus mar- 
bhaidh iiad è : agus air ;m treas là 
eir'idh fè 'ùs. 

34 Agus cha do thuig iadfan 
aon ni cihiubh fo : agus bha na 
briathra fr foìaichte orra, agus 
cha do' thuig iad na nithe a du- 
bhradh. 

35 Agus tharJidh, 'n uair a 
dhrukl è re Icricho, gu'n raibh 
dall àraidh'n a fhuidhe re taoibh an 
rùid, ag iarraidh dcirce. 

36 Agus air ciui'.mtin an tflaaigh 
a' do! feachaci, dh'fheòr.aich' è cioJ 
bu chiall &fs, 

37 Agus dh' innis iad da, gur 
b'è lofa o Nafaret a bha gabhail 

38 Agus ghiaodh è, ag radh, 
loia, Mhic Dhaibhidhj dean tròcair 
erm. A S. 

39 A^'ìs chronaich iaJfan n bha 
air thoifeach è, chnm's gu'm biodh' 
è 'n a thofd : ach bu mhòid gu : 
mòr a ghiaodh eifean, A Mhic 
Dhaibhidh, dean tròcair orm. 

40 Agus air feaiam.h do lofa, 
dh' àithn ie a thoirt d'a ionij.- 
iuidh : agus 'n uair a thainie è : m 
fogus da, dh' f heòraich le dheth, 

41 Ag radh, Giod is àill leat 
miiè a dheanamh dhuit ? agus a 
dubhaift eifean, A Thighearna, 
mi dh' fhaghaii mo radhairc. 

42 Agn.s a dubhairt Iofa ris, 
Riodh'do radhiwc agad : ihlinuich 
do chreidimh thu. 

43 Agus air ba!! fhuair fè s a 
radharc, .agus Jean fè è, a' toirt 
glòir' do Dhia : ac,us thug aYi 
fiuagh ui!e cliu do Dhia, 'n uair a 
ehunnaic iadfo. 

C A I 3. XIX. 

t M;i tkiìnchioil Shacchcus a phui- 
bliseitnaich. 1 1 Na tìeìch puinnd 
airgìd. 28 'Ta Criofd a' mar- 
cachd ds Hierufàlètn le grsadhna- 
ehas, a r ag caoidh air a fn. 
4'5 a' tiigeadh 'mach an luc'/id 
seanttuigkeaehd agus n':c y as an 
teafxputi ; 47 ag teagafg dha gach 
là ann, b' aill ieis na h uachàara- 
naih'h a tnhiileadh, mur hhiodh 
air fon eagaìl an t fluaigh. 
A, GUS air do /*/?/dola fteach, 

/ \ chuaidh fè tre Iericho. 

2 Agus fèuch, bha duin' ann 
d' a.ri b' ainm Sacchens, agus b' 
uachdaran è air na Puibliocanaibh, 
agus bha e hdblu'r : 

3 Agus bJia deidh aig' air lofa 
f haicìin, co è, agus cha b' urradh 
è air 'feìi an t fluaigh, chionn 
gu'n raibh fè iofà'i 'n a phearfuin. 

4 Agus ruidh fe roimhe, agns 
ilreap è fuas ann an eraoibh Shi- 
camoir, chum's gu faiceadh fè è ; 
oir bha c gus an t ilighe fm a gha- 
bhaii. 

5 AgViS 'n uair a thain'g lofa' 

chuiai C A I-B. 
chum an àite ftn, air dhi amharc 
fuas, chunnaic fò c, agusa dubhairt 
fè ris, A Shaccheus, thig a nuas 
gu grad ; oir is eigin damh ftad 
an o'iu aig ào thigh. 

6 Agus thainig è'nuasle cabhaig, 
agus ghabh è- ris gu * lua'-ghai- 
reach. 

7 Agus 'n uair a chunnaic iad fo, 
rinn iad uile naonmhor, ag radh, 
Gu'n deachaidh fè fteach air aoi- 
dheachd gu duin' a 'ta 'na phea- 
cach. 

8 Agus fheas Saccheus agus a 
dubhairt fè ris an Tighearna, 
Fèuch, a Thighearna, 'ta mi toirt 
leith mo mhaoin do na bochdaibh : 
agus ma thug mi aon ni o neach 
air bith le cafaid bhreige, hheiream 
dha a cheithir uiread. 

9 Agus a dubhairt Iofa ris, 
Thainig flàint' an diu a dh' ionn- 
fuidh 'n tighe fo, do bhri' gur 
mac do Abraham eifean fòs. 

io Oir thainig Mac an duine 
a dh' iarraidh agus a thearnadh an 
ni fin a bha caillte. 

1 1 Agus mar a chual' iad na 
nithe fin, chuir fè ris, agus la- 
bhair è parabal, do bhri' gu 'n 
ra:bh fè 'm fogus do Hierufalem, 
agus gu'n do ihaoil iadfan gu 'm 
biodh rioghachd Dhe air a grad- 
fhoiilieachadh, 

12 Air an àdhbhar fin a du- 
bhairt fè, Chuaidh duin' uafal à- 
raidh do dhùthaich arn fad a 
f dh' fhaghail rioghachd dhafein, 
agus a philltin air ais. 

13 Agus ghairm fè a dheich 
fcarbhanta, agus thug c dhoibh 
deich puinnd, agus a dubhairt fc 
riu, Cuiribh gu buil iad, gus an 
d' thig mife. 

14 Ach bha fuath aig muin- 
tir a dhùthcha dha, agus chuir iad 
teachdotreachd >na dhiaigh, ag 
radh, Cha?n àill leinn an duine fo 
bhi 'na righ oirn'. 

* fubhach. f diì' f Iwotain, XIX. 

1 5 Agus thariadh, 'n uair a 
phill fè air ais, tairei.s da an riogh* 
achd fhaghail, ann fin g;u 'n d' òr- 
duich fà na feii bhifich ud bhi air 
au gàirm d'a ionnl'uidh, d' an 
d' thug fè 'n t airgiod, chum 
gu 'ra biodh fhios aige creud a. 
bhuannaich each aon aca leis a 

o 

bhuileachadh. 

iò Ann fin thainig an ceud 
fkear, ag radh, A Thighearna, 
bhuidhinn do phunnd deich pwinnd. 

17 Agus a dubhairt fè ris, Is 
maith, a dheadh fheirbhifich : do 
bhn' gu 'n raibh thufa f ìrinneach 
ann an ro-bheagan, biodh agad- 
la uachdranachd air deieh bail- 
tibh. 

iS Agus thainig an dara fear, 
ag radh, A Thighearna, rinn do 
pbunnd cuig puinnd. 

19 Agus a dubhairt fc fòs 
rifean, Bio-fa mar an ceudna os- 
cionn chuig bailte. 

20 Agus thainig fear eile, ag 
radh, a Thighearna, fèuch, do 

- phunnd, a bha agatnfa taifgt' ann 
an neapaicin : 

2 1 Oir bha eagal orm rorphad, 
do bhri' gur duine geur-theann 
thu : 'ta thu a' tog'ail an ni nach 
do leag thu, agus a' buain an ni 
nach do chuir thu. 

22 Agus a dubhairt fè ris, As do 
bheul fein bheiream breith ort, a 
dhroch Iheirbhifich. Bha fhios 
agad gu 'm bu duine geur-theann 
mi, tog'ail an ni nach do leag; mi, 
agtìs a> buain an ni nach do chuir 
rai : 

23 Air an àdhbhar fin c'ar fon 
nach do chuir thu m' airgiod 
J do'n bhanc, agus air teachd 
dhamh-fa thogainn è le phifeach ■? 

24 Agus a dubhairt fè riu-fan 
a sha 'nan feafamh a làthair, Thu- 
gaibh' uaithe am punnd, agus 
thoiribh dha-fan è aig am bfaeil deich puinnd. 
% air t!3<3h. 25 (AgUS . . L u ( 

2 5 (AgVis a dubhairt ìad ris, A 
Thighearna, 'ta deich puinnd aige.) 

26 Oir a deirim ribh, Gu 'n 
toirear do gach neach aig am bheil : 
agus uaithe fin aig nach 'eil, 
bheir'ear eadhon an nì fin 'ta aige. 

27 Ach thugaibh ann fo na 
naimhde ud agamfa, !eis nach b' àill 
fCìife bht 'm righ os an ceann, agus 
'marhhaibh a'm' f hia'nais iad. 

28 Asnis air dha fo a radh, 
dh' im.ich fè rompa, a' dol fuas 
gu Hierufalem. 

29 Agus thariadh 'n uair a dhruid 
c re Betphage agus Betani, liimh 
ris an t fliabh d' an goir'^ar jìiabh 
nan OluìJh', gu'n do chuir fè dias 
d'a dheifciobluibh uaithe, 

90 Ag radh, Im'ichibh do 'n 
bhaile 'ta fa 'r comhair ; ann sam 
fuigh fibh, air dol dhuibh a fteach, 
fearrach ceangailte, air nach do 
Ìhuidhaon duine riamh : fuafglaibb, 
agus thugaibh ann fo c. 

3 1 Agus ma dh' f hecraicheas 
aon neach dbibh, C'ar lon aca fibh 
'ga fhuafgladh? mar fo a their 
fibh ris, Ata feum aig an 1 ighearn' 
air. 

32 Agus air im'eachd dhoilhfin 
a chuireadh air falbh, fhuair 
iad eàdhon mar àdubhairt fè riu. 

33 Agus 'nuair a bhà iad a' 
fiia'fgiadh an t fearraich, a dubhairt 
a fheàlb'hàdoirean riu, C'ar'fòn ata 
iibh a' fuafgladh an t fearraich ? 

34 Agus a dubhairt iadian, 'Ta 
fetirh aig' an Tighearn' air. 

35 Àgus thug ìad gu h lofi è : 
agtìs thilg iad an eadach air' aii 
t feàrràch, àgus chuir iad Iofà air. 

36 Agus ag'im'eaihd dha-fan, 
fgaoil ià'd' an eadacli fuidhe air an 
t flighe.' 

37 Agus 'n uair do thainig è 
'm fogus, ead'hon gu dol fios fleibh 
tìan Oluidìi', thòfaich mòr-chui- 
deachd nah deifcìobul ui!e re gàir- 
'deachas a dheanamh, agus moladh A S. 
a thoirt do Dhia le guth àrd, atr 
fon nan uile oibridh cumhachdach' 
a chunnaic iad, 

38 Agradh, Gu ma beannuicht' 
an righ 'ta teachd ann ainm an 
Tighearna: sìth air neamh, agu$ 
giòir ann fna h àrdaibh. 

39 Agus a dubhairt cuid do na 
Phairifichibh mheafg an t fluaigh' 
ris, A mhaighifdir, cronaich do 
dheifciobuil. 

40 Agus fhreagair eifean, agus 
a dubhairt fe riu, A deirim ribh, 
nam fanadh iad fin 'nan tofd, gu 
•'n giaodhadh na clocha fein air 
ball! 

41 Agus 'nuair a thainig è 'm 
fogus, chunnaic è 'm baile, agus 
ghuil fè aira fhon, 

42 Ag ra dh, Nam b'aithne dhuit s 
eadhon dhuitfe, <ui bheag i'am bitli 
ann do là fo fein, na nithe a bhui- 
neas do d' ihìth! ach anois' ata 
iad folaicht' o d' fhùilibh. 

43 Oir thig na làith' ort, ana 
s an tilg do naimhde dìg mu d' thim- 
chioII,agus iadhaidh iad umadm'an 
cuairt, agus druididh iad a ftigh 
air gach taobh thu, 

44 Agus leagaidh iad co'-iofal 
ris an làr thu, agus do chlann 
ionnad ; agus cha 'n f hàg iad 
ionnad cloch air muin cloiche : 
do bhri nach b'aithne dhuit aimfir 
t f hiofrachaiclh. 

45 Agus cliuaidh è fleach do 'n 
teampull, agus thòfàich è air an 
dream a bha reic', agus a' cean- 
nach' ann a thiigeadh amach, 

46 Ag radh riu, 'Ta è fgriobhta, 
Is tigb ùrnuigh rno thigh-fe : ach 
rinn fibh-ie flochd j^mheirleach 
dheth. 

47 Agus bha è gach là a' tea- 
gai'g fan teampull. Ach dh' iarr 
na h àrd-fiiagairt agus na fgrio- 
bhuichean, agus 'ceannardan a' 
phobuill eifean a mhilieadh, 

48 Gidheach cha raibh fhios 

aca C A I 

aca creud a dheanadh iad : oir. bha 

'm pobull uile 'ga eilleachd le ro- 

aire. 

C A I B. XX. 

j 'Ta Criofda' dearbhadh gu'n raibh 
deadh ìighdarras aige, le ceifl mu 
bhaifdeadb Eoin. 9 Parabal an 
fhi'onlios. 19 Mti ihhnchioll 
cìs a thoirt do Cheafar. 27 
'Ta fè dearbbadh mearachd nan 
Saddufach, a bha 'g àicb/J?eun' 
eifeirigh nam marbh. 41 Cion- 
nas is è Criofd mac Dhaibhidh. 
45 Ata è toirt rabhaidb d'a 
dheifiobluibh bhi air am faicill 
na Sgriohhuicbibh. 

AG U S tharladh air aon do na 
laichibh fin, 'nuair a bha è 
teagafg a' phobuill fan teampull, 
agus a' fearmonach' an tfoifgeil, 
gu'n d' thainig na h àrd-fhagairt 
agus na feriobhuichean air, maille 
yis na feanoiribh, 

2 Agus labhair iad ris, ag 
radh, innis duinne, creud è an 
t ùghdarras leis am bheil thu 
a' deanamh nan nithe fo ? no co 
eifean a thug an t ughdarras fo 
dhuit ? 

3 Agus fhreagair eifean agus 
a dubhaìrt fè riu, Feòraichidh 
mife mar an ceudna aon ni dhibhfe ; 
agus freagraibh mi : 

4 Baifdeadh Eoin, 'n ann o neamh 
a bha è, no o dhaoinibh ? 

5 Agus reafonaich iad eatorra 
fein, ag radh, Ma deir finn, O 
neamh ; their eifean, C'ar fon ma 
'ta nach do chreid fibh è ? 

6 Ach m'a deir finn, O dhaoi- 
nibh ; c!ochuidh am pobuli uile 
finn : oir is deimhin ieo gu'm 
b'fhnidh Eoin. 

7 h gus f hreagair iadfan, Nach 
raibh f hios aca cia uaith'^ bka è. 

3 Agus a dubhairt Iofa riu, Ni 
mò a dh' innfeam-fa dhuibhfe ciod 
e an t ughdarras tre 'n deanam na 
bithe lo, ' • B. XX. 

9 Ann fin thòfaich è air a' cho- 
farnhiachd fo iabhairt ris an 
tfiuagh: Phlannduich duine àraidh 
gàradh-fiona, agus fiiuidhich fè 
air tuath è ; agus chuaidh c air choi- 
grich rè aimfi'r f hada. 

10 Agns ann fan àm dhligheach, 
chuir è feirbhifeach dh' ionnfuidh 
na tuatha, chum gu'h d' thugadh 
iad da do th;iradh an fhion-iios : 
ach ghabh an tuath air, agus chuir 
iad uatha folamh <?. 

1 1 Agus a-rìs chuir è feir- 
bhifeach eile uaithe; agus ghabh 
iad air-fin mar an ceudna, agus 
mhaflaich fiad <?, agus chuir ìa^l 
uatha folamh e. 

12 Agus a thuill' air fin chuir 
è 'n treas feirbhifeach uaithe ; agus 
lot fiad eifean mar an ceudna, 
agus thilg iad amach e. 

13 Ann fin a dubhairt Tighearna 
an fhion-lios, Ciod a ni mi ? cuiridh 
mi mo Mhac gràdhaeh d' an ionn- 
fuidh : fèudaid.h è bith, air f haicfin 
doibh, gu 'n toir iad onoir dha. 

14 Ach 'nuair a chunnaic an 
tuath è, reafonaich iad eatorra 
fein, ag radh, Is è fo an t oighre : 
thigibh, marbhamaid c, chum's 
gu'm bi 'n oighreachd againn fein. 

15 Agus ihilg fiad amach as an 
f hion-lios è, agus mharbh iad è. 
Ciod uime fin a ni Tighearna an 
f hion-tios riu ? 

16 Thig è agus fgriofaidh fè an 
tuath ud, agus bheir c 'm fion-Iios 
do dhaoinibh eile. Agus 'nuair' a 
chual' iad fo, a dubhairt fiad, Nar 
Jeigeadh Dia. 

17 Agus air dha-fan ainharc or- 
ra, a dubhairt fè, Ciod è fo ma 
feadh a 'ta fgriobht', A' chloch a 
dhiult na clochairean, rinneadh 
ceann na h oifinn dith ? 

18 Ge b'è neach a thuiteas air à' 
chloich ud, brifear è : ach ge b'è 
neach air gn tuit i, pronnfaidh fi 
gu lùàith'rèadfi è. 

19 Agus L U 

79 Agus ann fan uaìr fin fein 
dh' iarr na h àrd-fhagairt agus 
na fgriobhuichean làmh achur 
ann; ach bha eagal a' phobuiH 
orra : oir thuig iacl gur b' ann 'nan 
aghaidh fein a labhair è 'n co- 
famhlachd fo. 

20 Agus rinn iad genr-fhaire 
air, agus chuir iad amach luchd- 
ieiil, a ieigeadh orra fein a bhi 'n am 
fìreanaibh, chum gu 'n dea- 
nadh iad greim air fhoclaibh, air 
chor ? s gu'n d' thugadh iad thaiiis 
è do chumhachd agus do ùghdar- 
ras an uachdarain. 

21 Agus dh' f heèraich iad deth, 
ag radh, A mhaighifdir, ata f hios 
againne gu bheil thu labhairt 
agus a' teagafg gu ceart, ni mò 'ta 
fuim agad do ph;arfum aon duine, 
ach ata thu teagafg flighe Dhe 
a reir na firinn. 

22 Am bheil è ceadukhte 
dhuinne cìs a thoirt do Cheafar, no 
nach 'eil ? 

23 Ach thuig eifean an cuil- 
bheartachd, agus a ciubhairt fè 
riu, C'arfon ata fibh ga m' bhuai- 
readh ? 

24 Nochdaibh dhamh-fa pe- 
ghinn : cia 3eis i an iomhaigh a- 
gus an fgriobhadh a 'ta uirre ? 
Fhreagair iadfan agus a dubhairt 
Iìad, Le Cea.far. 

25 Àgus a dubhairt eiiean riu, 
Thugaibhfe air an àdhbhar fin do 
Cheafar, na nithe 's le Ceaì'ar, a- 
gus do Dhia, na nithe 's le Dia. 

26 Agus cha b' urradh iad 
greim a cìheanamh air fhoclaibh 
am fia'nais an t iluaigh : agus ghabh 
iad ipngantas r'a ihreagrauh, a- 
"us dh' fhan iad 'nan toid. 

27 Ann fin thainig d a ìonn- 
fuidh dream àraidh do na Sad- 
dufachaibh (a 'ta 'g àichflieun' gu 
bhed eifeirigh ann) agus dh' fheò- 
raich fiad cìeth, 

28 Ag radh, A mhaighifdir, 
feriobh Maois d.Jiuinne, Ma gheibh C A S. 

bràthair duin' air bith bàs, agus 
bean-phòfda aige, agus gu 'm 
fuigheadh è bàs g^in chiann, gu 'u 
gabhadh a bhrathair a hhean, a- 
gus gu 'n togadh è fuas fliochd d'a 
bhràthair. 

29 Air an àdhbhar fin, bha 
feachdnar hhràithre ann : aeus 
ghabh an ceud fhear bean, agus 
f huair e b;.s gun chlann. 

30 Agus ghabh an dara fear 
i mar mhnaoi, agus thuair eiiean 
bàs gnn chlann. 

3 1 Agus ghabh an treas fear i ; 
agus ma? an ceudna ;m t feaehd- 
nar. Agus cha d' f hag iad clann, 
anus fhuair iad bàs. 

o 

32 Fa dheireadh uiie fhuair 
a' bhean bàs mar an ceudna. 

33 Ann fan eif-eirigh uime 
fin, co ac' aig am bi i 'n a mnaoi ? 
oir bha i aig an t feachdnar 'n a 
mnaoi. 

34 Agus fhreagair Iofa, agus a 
dubhairt fè riu, Ata clann an 
t faoghail fo a' pòfadh, agus air 
an tabhairt am pòfadh : 

35 Ach an droing fin a mhea- 
far gur fiu iad an faoghal ud 
fhaghail, agus an eif-eirigh na 
marbhaibh, cha 'n 'eil" iad a' pò- 
fadh, no air antabhairt ara pòfadh. 

36 Agus ni h eudar leo bàs 
f haghail ni 's mò ; ©ir ata fiad 
ann coi'-inbhe ris na h ainglibh, 
apus is iad clann De iad, air bhi 
dhoibh 'n an cloinn do 'n eif-eirigh. 

37 'Noife gu 'n eirich na mairbh, 
nochd Maois fein aig a' phreas, 
'nuair ata iè gairm do 'n Tigh- 
earna Dia Abraham, agus Dia 
Ifaac, agus Dia lacob 

38 Oir cha'nè Dia nam marbh 
è, ach cara beo : òir ata gach uile 
beo dha-fan. 

39 Ann fin fhreagair cìream 
àraidh do na Sgriobhuichibh, agus 
a dubhairt fiad, A mhaighiiair, 
's maith a labhair thu, 

40 Agus C A ! B, 

40 Agus cha raibh chroidh' aca 
ta+Hèadh ni fam bith fheòraich 
dheth. 

41 Aeus a dubhairt sè riii, 
iGionnas a deir iad gur è Criofd 
mac Dhaibhidh ? 

42 Agus a deir Daibhidh fein 
ann an leabhar nan falm, A 
dubhairt an Tighearna re m' 
Thighearna, Suidh air mo làimh 

dhcis, 

43 Gus an cuir mi do naimh- 
de 'n an ftòl fuidh d' chofaibh. 

44 'Ta D'HÌbhidh air an àdh- 
bhar iin a' g.urm a Thighearna 
dheth, cionnas ma feadh is è mhac 
è ? 

4J Ann fin a dubhairt fè r'a 
dhoiiciobluibh, ann an eifdeachd a' 
phobuii! mle, 

46 I hugaibh an aire dhuibh 
fein o na Sgriobhuichibh, leis 
stm miann im'eachd ann an cu- 
laid'iibh f.di, agus leis an ion- 
mhuinn railtidh ann fna margaibh, 
agus na caithriche 's àirde ann 
ifria fionagogaibh, , agus na ceud 
àiteacha-fuidhe aig fdi'dibh ; 

47 A Ihluigeas iuas tighean 
bh.iin-treabhach, agus air igàth 
* fgèimh à ni ùrnuighean fada : 
gherbh iad fm an damnadh a's mò. 

C A I B. XXI. 

I 'Ta Crio/d a moladb tia bain- 
trsahhaicb bhocbd : 5 A' roimb- 
innfeadh fgrìos an tea;npuili % a- 
gus bbai/e lerufrt'eim : 25 Mar 
an ceudna na comharthaidb bbios 
ann roimh an ià dheireannacb : 
34 Ag earail orra faire a 
dèeanamb; 
A GUS air. dha amharc fuas, 

/ * chunnatc è na daoine faibhre 

tilgea ih an tiodhlaca ann àite coi- 

mhead an fonmhàis. 

2 Agu's chunnaic è mar an ceud- 

na bain treabbach bhochd àraicìh, 

a' tilgeadh dà leith-fheoiiling ann 

:'i a . 

* deaJh cho3 7 Ia"!s, XXI. 

3 Agus a dubh'iirt fè, Gu fìrin- 
neach, a deirim rìb'j, gu'n do 
chuir a bhain-treabh.:ch bhochd 
fo ni 's mò ann na iad ui!e. 

4 Oir thilg iad fo uile d'am pai!- 
teas a fteach do thiodhlacaibh Dhe : 
ach thilg ife d'a h uireaibhuidh 
fein am beathachadhuile a bhaaice. 

5 Agii's air do chuid aca bhi 
labhairt m' an teampuii, mav a bha 
è air a dheanamh maiieach !e c!o- 
ehaibh fgiamhach. agus le tiodhia- 
caibli, a dubhairt fè, 

6 Alu thinichioll nan nithe fo 
a chi fibh, thig na Ihith', ann 
s nach fàgar cloch air muin cloiche 
dhiubh, nach tììgear fios. 

7 Agus dh' fheòraich iadfan 
deth, ag radh, A mhaighifdir, 
c'uin ma 'ta bhitheas rià nithe 
fo ? agus ciod an comharch' bbios 
ann 'n uair a tharias na nithe fo ? 

8 Agus a dubhairt eifean, Fèu- 
chaibh nach mealithar fibh : oir 
thig mòran ann m' ainmfe, ag 
radh, 'S mife Criofd ; agus 'ta 'n 
t àm am fogus : uime fin na lea- 
naibh iad. 

9 Ach 'nuair a chluinneas fibh 
cogaidh, agus \ iomluafgaidh, na 
biodh mòr-ghei!t oirbh : Òir iseigin 
do na nithibh fo tachairt air tùs, ach 
cha 'n 'eìl a' chrioch air bali. 

10 Ann iin a dubhairt fè riu, 
Eir'idh cinneach ann aghaidh cin- 
nich, agus rioghachd ann aghaidh 
rioghachd : 

1 1 Agus bithidhcriothannamòra 
talmhain ann an iomadh àitfe, a- 
gusgortaidh, agus plàighe-an, àgttb 
niche ua'bhafach', agus eomliar- 
thaidh mòra o neamh. 

12 Ach rompa fò uile cuiridh 
iad làinh iònnaibhfe, a'gjus eeur- 
kanaidh lad jTob, 'gar tabhairi 
thairis do \ choi'-uìioualaibh, àgus- 
do phriòfunaibh, 'gar tabhairt 
chum righriJh agns uachdaraa 
air fgàth m' ainmfe. 

f buaàreas, i fin»naiirc:a;^ì L U 

13 Agus tachraidh. fo dhuiblìfe 
mar f hia'nais. 

14 Air an àdhbhar fin daingni- 
chibh ann bhur croidhihh, gun 
fmuainteachadh roimh làimh, ciod 
a fhreagras fibh air bhur fon 
fein. 

15 Oir bheir mife dhuibh beul 
agus gliocas, nach bì bhur naimhde 
uile comafach air labhairt no cur 
'na aghaidh. 

16 Brathar fibh le 'r pàrantaibb, 
agus le '/• bràithribh, agus le r 
luchddàimh', agus le V càirdibh ; 
agus bheir iad fainear cuiJ a- 
gaibh a chur gu bàs. 

17 Agus bithidh fuath aig 
gach uile dhaoinibh dhuibh air 
fon m' ainmfe. 

18 Ach ni 'n caillear foiltean do 
ghruaig bhur cinn. 

19 Ann bhur foighidin feal- 
bhaichibh bhur n anama fein. 

20 Agus 'nuair a chi fibh Ieru- 
falem air a cuartachadh )e armail- 
tibh, ann fin biodh fhios agaibh 
gu bheil a fàfachadh 'm fogus. 

2 1 Ann fin teichcadh iadfan ata 
ann Iudea chum nam beann ; agus 
ìm'icheadhiadfan a 'ta 'n a meadhon 
amach aifde ; agus na rachadh 
iadfan a'ta fa mhach-thir, a fteach 
innte. 

22 Oir is iad fin làith' an dio- 
ghaltais, chum gu 'n coi'-Iionar na 
h uile nithe 'ta fgriobht'. 

23 Ach mo thruaighe na mnài 
a bhios torrach, agus iadfan a 
bhios a' toirt cìche ann fna laithibh 
fin : oir bithidh cruaidh-chàs mòr 
ian dùthaich, agus fearg air a' 
phobull fo. 

24 Agus tuitidh iad le faobhar 
a' chloidheimh, agus bheir'ear iad 
am braighdeanas chum nan uile 
chinneach : agus bithidh leru- 
falem air a faltairt fios fuidh na 
Geintileachaibh, gus an coi'-lionar 
-iimilre nan Geintileach, e a s. 

25 Agus bithidh comharthaidh 
ann fa ghrein, agus ann fa ghea- 
laich, agus ann fna reultaibh ; a- 
gus air an talamh teann-eigin 
nan cinneach, tre iom-cheift, an 
cuan agus na tonna a' beuchdaich; 

2t*> Croidhe dhaoine 'gan treigfin 
tre eagal, agus feitheamh nan 
nithe fin a 'ta teachd aìr an do- 
mhan : oirbithidh cumhachda nan 
neamha air an crathadh. 

27 Agus ann fin chi fiad Mac 
an duine a' teachd ann an nèul, le 
cumhichd agus mòr-ghlòir. 

28 Agus 'n uair a thòfaicheas 
na nithe fo air tachairt, ann fin 
amhaircibh fuas, agus togaibh 
bhur cinn; oir ata bhur iaorfa 
am iogus. 

29 Agus labhair è * parabal 
riu, Amhaircibh air a* chrann- 
f hìge, agus na craobhan uile ; 

30 'Nuair a bhios iad cheana 
ag cur amach an duilleich, air 
fhaicfin duibh, aithnichidh fil h 
uaibh fein, gu bheil an famhra' 
'nois' am fogus. 

31 Agus mar an ceudna fibhfe, 
'n uair a chi fibh na nithe fo a' 
tachairt, biodh fhios agaibh gu 
bhuil rioghachd Dhe fogus do 
làimh. 

32 Gu deimhin a deirim ribh, 
nach d' theid an f linn fo thairis, 
gus an coi'-lionar na nithey? uile. 

33 Theid neamh agus talamh 
thart': ach cha d' theid mo bhriath- 
ra-fa thart' a choidhch'. 

34 Agus thugaibh an aire dhuibh 
fein, an t eagal uair air bith^u 'm : 
bi bhur croidhe fuidh tiallakh le' 
(;eòcaireachd, agus le meiig, agus 
le mcr-churam mu nithibh na 
beatha fo, agus gu'n d' thig an 
11 ud oirbh gu h obann. 

,35 Oir mar ribe do thig fè aif 
na h uile dhaoinibh, ata 'g ài- 
teachadh anhaidh na talmhain ;6 Deanaibhfe * èefamMacbd. f gir.eakichi C A I 

56 Deanaibhfe air an àdhbhar 
fìn faire, ag deanarnh ùruuigh do 
ghnà', chum's gu raeashir gur fiu 
fibh dol as o na nichibh fin uile 'ta 
gu teachd, agus feafamh ann Uthair 
Mhic an duine. 

37 Agus bha è fan Ià a' teagafg 
fan teampull, agus fun ojdhche 
chuaidh ie 'mach, agus dh' fhan 
è air an t fliabh, d' an goir'eary?/'^ 
rian Oluidh'. 

38 Agus thainig an fluagh uile 
gu moch air rnhaidin d'a ionnfuidh 
ian teampull, a dh' eifteachd ris. 

C A I B. XXII. 
I 'Ta na h Iudhaìch à' gabhaìl 
comhairle '« aghaidh Iofa. 3 'Ta 
Satan ag aomad'h ludais gu 

Jeilleachadh air. 7 Aia na 
abjìoil ag ullamhachadh na 'càijg'. 
19 'fa Criofd ag òrduchadh a 

Jhuipeìr' naomha, 2 1 agus os 
iofal ag innjeadh co e an traiteir j 
24 a' teagafg do na h abjìolaibh 
eite gun iad abhi ard-inntineach, 
32 a' dearbh-mnfeadh do Phea- 
dar nach dìobradh a chreidimh ì, 
3 4 ach gu'n àichjheunadh fe eifean 
tri uaire : 39 A' deananih uf- 
nuigh, agus fuidh fhallas fola, 
47 air a bhrath' lepòzg: 50 A' 

flànuchadh cluais Mhalchuis : 54 
Air iàchfheunadh /-•/' uaire le 
Peadar, 63 a faghail tàir agus 
majìa'idh, 66 agus ag aid' eachadh 

gur tfeìn Mac Dhe. 
5K]OlSE do dhruid riu fèifd 

l^j an arain gun làibhin, d'an 
goir'ear a' chàifg. 

2 Agus bha na h àrd-fhagairt 
agus na fgriobhuichean ag iar- 
raidh cionnas a dh' fheudadh iad 
eifean a chur gu bàs ; oir bha eagal 
a' phobuill orra. 

3 Ann fin chuaidh Satan ann 
laJas d' an co'-ainm lfcariot, neach 
a bha do àireamh an uì-fhir- 
dheug. 

4 Àgus dh'imieh è, àsru-s Ia- B. XXlt 
bhair è ris na' h àrd-flìagsrtaibrl 
agus re caiptinibh an teampuill, 
cionnas a bhrathadhfè eifean doibh, 

5 Agus bha iad fubhach, agus 
rinn iad cùmhnant ris, airgiod a 
thabhairt da. 

6 Agus gh'eall eifean, agus 
dh'iarr è àm iom'chu'idh air a 
bhrath' dhoibh gun am pobull a 
bhi iàthair. 

7 Ann fin thainig l'à an arairt 
gun làibhin, anrt sam b' eigin aii 
t uan-càiig' a mharbhadh. 

8 Agus chuir è uaithe Peadaf 
agus Eoiiij ag radh, Im'ichibh, a- 
gus uU'uichibh dhuinn a' chàifg, 
chum gu 'n itheamaid. 

9 Agus a dtfbhairt iad fan risj 
C'ait' an àill leat iinrt à dh' uil'u- 

' chadh jf 

10 Agus a dubhairt fè fiUj 
Fèuch', air dhuibh dol a fteàcli 
do 'n bhaile, tachraidh oirbh duinej 
a' giulan foithich' niige ; ieanaibh 
è do 'n tigh ann s an d' theid è 
fteach. 

1 1 Agus abruibh re fear an tighe* 
A deir am maighifdir riut, C'àit' 
am bheil an ieornar-aoidheachJ. 
ann san ith mi chàifg maille re 
m' dheiictobluibh ? 

12 Àgus reuehaidh fe Jhuibh 
àrd fheomar iariaìnig uidhimichte : 
uli'uicìiibhs' ann iìn 

13 Agus dh imich ia.i ag'us 
fhuair iad rn'ar a Jubhairt fè riu ì 
agus dh' ull'uich istd a chàifg. 

14 Agtts 'n trà' tharnig an uair,- 
fhuidh è iìos, agus an da-abitol'- 
deug maiile ris. 

15 Agus a dubhairt fè riu, Ls' 
mòr-thogradh mhiannaich mi a' 
chaiii^ io itheadh maiiie ribh roimh 
dhamh fuiang. 

16 Oir a deirim rrbh-, Nach ith mi 
dhith tuilleadh, gus «tn coi'-iionar 
i ann fioghachd Dhe. 

17 AgUi ghiac Ìè 'n cupan, a- 
gus air dha bnidheachas a thabhairt^ 

S f a L U 

a dubhairt fè, Gabhaibh fo, agus 
roinnibh eadruibh fein è. 

18 Oir a deirirn ribh, nach òf mi 
do thoradh na fìneamhain, gus an 
d' thig rioghachd Dhe. 

19 Agus ghlac fè aran, agus 
taireis buidheachas a thabhairt, 
bhris fè, agu's thug fè dhoibhfin 
è, ag radh, 'S à fo mo chorp-fa 
a 'ta air a thoirt air bhur fonfa : 
deanuibh fo mar chuimhne ormfa. 

20 Agus mar an ceudna an cu- 
pan, ann diaigh na fuipeir', ag 
radh, Is è 'n cupan l~o an tiomna- 
nuadh ann m' fhuilfe, a dhòir- 
teadh air bhur fon-fa. 

21 Ach fèuch, làmh an ti bhra- 
thas mife maille rium air a' bhòrd. 

22 Agus gu fìrinneach ata Mac 
an duine ag im'eachd a reir mar a 
dh' òrduicheadh : ach 's an-aoi- 
bhinn do 'n duine fin leis am 
brathar è. 

23 Agus thòfaich iadfan air rann- 
fachadh eatorra fein, co aca bha 
gus an ni fo a dheanamh. 

24 Agns bha fòs comhftribh ea- 
torra, co aca bu mhò a bhiodh. 

25 Ach a dubhairt eifean riu, 
Ata aig righribh nan Geintileach 
tighearnas orra ; agus goir'ear daoine 
fial dhiubhfan, aig am bheil ùgh- 
darras orra. 

26 Ach na bithibhfe mar fin ; 
ach an neach a's mò 'nar meafg, 
biodh è mar an neach a's òige ; a- 
gus an ti a's àirde, mar eifean ata 
re frithealadh. 

27 Oir co aca v mò, 'nti a fhui- 
dheas air bòrd, no eifean a ni 
frithealadh ? nach ò 'n ti a fhui- 
dheas ? ach ata mife 'n ar meafg- 
fa mar fhear-frithealaidh. 

28 Is fibhfe iadfan a dh' fhan 
mailie riumfa ann mo bhuairibh, 

29 Agus ata mife 'g òrduchadh 
dhuibh rioghachd, mar a dh' òr- 
duich m' Athair dhamh la : 

30 Chum's gu'n ith agus gu 'n C A S. 

òl fibh air mo bhòrd-fa ann rno 

rioghachd, agus gu 'n fuidh fibh 

air caithrichibh rioghail, a' toirt, 

breith air dà-threibh-dheu? Ifraeil. 
o 

31 Agus a dubhairt an Tigh- 
earna, A Shimoin, a Shimoin, 
fèuch, dh' iarr Satan fibhfe, chum 
bhur criaradh mar chrui'neachd : 

32 Ach ghuidh mife air do fhon- 
fa, nach dìobradh do chreidimh 
thu : agus 'nuair a dh' iompoichear 
thu, neartuich do bhràithre. 

33 Agus a dubhairt eifean ris, 
A Thighearna, 'ta mife ullamh gu 
dol mailk riut araon chum prìo- 
i'uin, agus a chum bàis. 

34 Agus a dubhairt eifean, A 
deirim riut, a Pheadair, nach goir 
an coileach an diu, gus an àichlheun 
thu tri uaire gur aichne dhuit mi. 

35 Agus a dubhairt fè riu, 
'N u.iir a c.huir mi uam fibh gun 
fporan, agus gun mhàìa, agus 
gun bhròga, an raibh uireaibhuidh 
ni fam bith oirbh ? Agus a du- 
bhairt fiad, Cha raibh. 

36 Ann fin a dubhairt fò riu, 
Ach anois' ge b'è aig am bheil 
fporan, togadh fè è, agus mar 
an ceudna a mhàla : agus an ti 
aig nach 'eil cloidheamh, reiceadh 
è eadach, agus ceannachadh è 
h aon. 

37 Oir a deirim ribh, gur eigin 
fòs an ni fo 'ta fgriobhta a choi'- 
lionadh annam-fa, Agus bha è air 
àireamh a' meafg nan ciontach : 
oir ata crioch aig na nithibh ud, 
a 'ta mu m' thimchioll-fa. 

38 Agus a dubhairt iadfan, A 
Thighearna, fèuch, ata da chloi- 
dheamh ann fo. Agus a dubhairt 
eifean riu, 'S leòr è. 

39 Agus air dha dol amach, 
chuaidh fè, mar bu ghnà' leis, 
gu fliabh nan Oluidh' ; agus iean 
a dheifciobuil fòs è. 

40 Agus an uair a thainigè do 'n 
àite, a dubhairt fè riu, Deanaibh 

. . ùrnuigh, G A I B, 

ùrnulgh, chum's nach tuit fibh ann 
am buaireadh. 

4? Agus thairngeadh eifeanuatha 
mu thimchioli urchuir chloiche, a- 
gusr leig fè è fein air a ghlùinibh a- 
gus rinn è ùrnuigh, 

42 Ag radh, Athair, raa's toil 
]eat, cuir an cupan fo tharum : 
gidheadh na b' i mo thoilfe, ach 
do thoilfe gu raibh deanta. 

43 Agus dh' f hoilliicheadh dha 
aingeal o f hlaitheanas, 'ganearta- 
chadh. 

44 Agus air bhi dha ann an 
cruaidh-gbleachd' anama, rinn è 
ùrnuigh ni bu dùrachdaich' : agus 
bha fhallas mar bhraona mòra 
fola a' tuiteam fios air an talamh. 

45 Agus air dha eirigh o ùr- 
nuigh, thainig è chum a dheifcio- 
bul, agus f huair fè 'n an codal 
iad tre thuirfe. 

46 Agus a dubhairt fè riu, C'ar 
fon ata fibh 'nar codal? eir'ibh, a- 
gus deanaibh ùrnuigh, chum'snach 
tuit fibh ann am buaireadh. 

47 Agus air dhà-fan bhi fòs a' 
labhairt, fèuch fluagh, agus dh' i- 
mich eiiean d' am b' ainm Iudas, 
aon do 'ndà-fhear-dheug, rompa, 
agus dhruid è re h Iofa, chum a 
phògadh. 

48 Ach a dubhairt lofa ris, A 
Iudas, am bheil thu Ie pòig a' 
brath' Mhic an duine ? 

49 Agus 'nuair a chunnaic 
iads' a bha maille ris an ni bha 
teachd, a dubhairt liad ris, A 
Thighearna, 5 m buail iinn leis a' 
chloidheamh ? 

50 Agus bhuail a h aon diubh 
feirbhifeach an àrd-fhagairt, agus 
ghearr fè dheth a' chluas dheas. 

5 r Agus f hreagair Jofa agus a 
dubhairt fè\ Fuìaingibh/.gus a fo. 
Agtfs bhean è r'a chlùais, agus 
fhlànuich fè i. 

52 Ann fin a dubhairt Iofa ris 
na h àrd-fhagartaibh agns caip- XXII. 

tinibh an teampuill, agus na fea- 
noiribh a thainig d'a ionnfuidh, 
'N d' thainig iibh 'mach le cloidh- 
ibh agus le bataibh, mar gu b' ann 
ann aghaidh meirlich ? 

53 'Nuair a bha mi gach là 
maille ribh fan teampull, cha do 
fhìn fibh amach bhur làmha a'm' 
aghaidh : ach 'si fo bhur n uair- 
ie, agus cumhachd an dorchadais. 

54 Ann fin rug iad air-fin, a- 
gus thug iad leo <f, agus thug iad 
è do thigh an àrd-fhagairt. Agus 
iean Peadar am faduàithe è. 

5J Agus air dhoibh teine fha- 
dadh ann am meadhon an talla, 
agus fuidhe fios am fochair a 
cheile, ihuidh Peadar 'n ara mea- 
dhon. 

56 Ach chunnaic cailin àraidh 
è ; n a fhuidhe aig an teine, agus 
air dh'i amharc gu geur air, a 
dubhairt ii, Bha 'm fear fo mar aa 
ceudna maille ris. 

57 Agus dh' àichfheun eifean è, 
ag radh, A bhean, cha 'n aithne 
dhamh è. 

58 Agus beagan 'na dhiaigh 
fin chunnaic neach eile è, agus 
a dubhairc fè, 'S ann diubh thufa 
mar an ceudna. Aa;us a dubhairc 

o 

Peadar, A dhuine, cha 'n ann. 

59 Agus mu thimchioii ùine 
aon uair' 'nadhiaigh fin, chothaicb 
neach eiie air, ag radh, Gu fìrii- 
neach bha 'm feàr fo raar an 
ceudna maille ris ; oir is GaliJeanach 
è, 

60 Agus a dubhairt Peadar, A 
dhuvne, ni h aithne dhamh ciod 
ata thu 'g radh. Agus air ball 

'm feadh a bha è fòs a' labhairt, 
ghoir an coileach. 

61 Agus air tionndadh do 'n 
Tighearna, dh' amhairc fè air 
Peadar ; agus chuimhnich Peadar 
focal an Tighearna, mar a dubhairt 
fè ris, Mun goir an coileach, àich- 
fheunaidh tumi triuaire. 

62 Agus L U C 

.62 Agus chuaidh Peadar amach, 
agus ghuii è cu goirt. 

63 Agus rinn na daoine, a chum 
lofa, fanoid air, 'ga bhualadh. 

64 Agus 'n uaìr a dh' f holuich 
ìad a Ihùile, bhuai! iad è fan a- 
ghaidh, agus dh' fheòraich iad 
'dei.h, ag radh, Dean fàidheadoi- 
reachd, co è a bhuail thu ? 

65 Agjìs labhair iad mòran do 
pithibh eiie g'.i * toibheumach 'na 
aghaidh. 

66 Àgus 'nuair a bha 'n là air 
teachd, chruinnich feanadh a' pho- 
buill, agus na h àrd-fhagairt agus 
na fgrio^huichean ann ceann a 
cheile, agus thug iad eifean chum 
an comhairle, 

67 Ag radh, An tu Criofd ? innis 
dhuinn. \gus a dubhairt fè riu, 
Ma dh' innieas mi dhiiibh, cha 
chreid fibh. 

68 Agus ma dh' fheòraicheas 
mi fòs nì aìr bith, cha toir fibh 
jfreagradh dhamh, agus cha leig 
fibh as mi. 

69 'Na dhiaigh fo bithidh Mac 
an duine 'n a lhuidhe air deas 
ìàimh cumhachd Dhe. 

70 Ann fin a dubhairt fiad uile, 
An tufa ma feadh Mac Dhe ? Agus 
a dubhairtfè riu, A deir frbhfe gur 
ini. 

\ 71 Agus a dubhairt fiad, Ciod 
t\illeadh am feura ata againn air 
fia'Kais ? oir chuala finn iein as a 
bheulfein. 

C A I B. XXIlj. 
I 'Ta Criofd air j cilcachadh 
ann Iàlka:r Philait : 8 'Ta lo- 
raith a' deanamk fanoid air. 12 
Rinneadh Ioraith agus Pilat '« a?! 
càirdibh. 18 'Ta Batabbas air 
iarraidh leis an t j/uagh, agus 
air fhuafg/adh /; Pi/at, agus 
'tà lofa dir d thoirt thairis chum 
bki air a cheufadh : 27 Ata fè 
àg roimh-innfeadh do ria mnaihh 
ata re caoidh air a f/jon, fgrios blahphemeach. A S. 

Ierufalehn ; 34 a* deanamh ùr- 
nuigh air fon a naimhde. 39 
Ata dias do dhroch dhaoinibh air 
an ceufadh maille ris. 46 A 
bhhs ; ^oadhlac. 
A TrUS air eirigh do 'n chui- 

•** deachd ac' uile, thug iad è 

gu Pilat. 

2 Agus thòfaich iad, re cùis a 
chur air, ag radh, Fhuair finn 
am fear fo a' claonadh a' chinnich, 
agus a' bacadh cis a thoirt do 
Cheafar, ag radh, Gur è fein Crioid 
an righ. 

3 Agus dh' fheòraich Pilat 
deth, ag radh, An tufa righ nan 
ludhach ? agus fhreagair eifean 
agus a dubhairt fè, Deir tu ì. 

4 Ann fin a dubhairt Pilat ris 
na h ard ihagartaibh ago's ris an 
t fluagh, Ni bheilimfc faghail aon 
chotre fan duine fo. 

5 A^us bha iadfan ni bu ro- 
dhcineadh, ag radh, 'Ta è buai- 
readh a' phobuill, ag teagafg tre 
ludea uile, a' tòifeachadh 'n 
Ghalilee gus an àite fo. 

6 'Nuair a chuala Pilat mu 'n 
Ghalilee, dh' fheòraich è 'm bu 
Ghalileansch an duìne. 

7 Agus 'nuair a chuaF è gur 
b' arm do f hlaitheachd loraith a 
bha è, chuir i e gu h loraith è, neach 
a bha è fein ann Ierufatem fna lai- 
thibh fin. 

8 Agus 'nuair a chunnaic Io- 
raith Iofa, bha aoibhneas mòrair: 
oir bha deidh aige rc ìiine fhada 
air eifean fhaicfin, do bhri' gu'n 
cual' è mòran uime ; agus bha dùil 
aige gu 'm iaiceadh è miorohuil ei- 
gin air a dheanamh leis. 

9 Ann fin Jh* fheòraich fè mò- 
ran co cheifdibh dheth ; ach cha 
d' thug è freagradh fam bith air. 

10 Agus fheas na h ard-lhagairt 
agus na fgriobhuichean 'g a cha- 
iaid gu dian. 

1 1 Agus chuir Ioraith agus a 

luchd- t ?gar?, C A I B 

luchd-cogaìdh ann neimh-prìs è, 
agusrinniad fanoid air, agus taireis 
a fgeudachadhanneadach ro-gheal, 
chuir fè air ais gu Pilat è. 

12 Agus rinneadh Pilat agus Io- 
raith 'nan càirdibh d'a cheile fan 
là fin; oir bha iad roimhe fin ann 
nairahdeas r'a chèile. 

13 Agus 'n uair a ghairm Pilat 
'n ceann a chèile na h àrd-fha- 
gairt, agus na h uachdarain, agus 
am pobull, 

14 A dubhairt fè riu, Thug 
fibh a'm' ionnfuidhs' an duine fo, 
mar neach ata tionndadh a' pho- 
buill a thaoibh : agus fèuch, air 
dhamh a cheafnachadh ann bhur 
làthair, cha d'fhuair mi coire air 
bith fan duine fo thaobh na' nithe 
fin, mu 'm bheil fibh cur cùis air ; > 

1 5 No fòs loraith : oir chuir 
mi d'a ionnfuidh fibh, agus fèuch, 
cha d' rinneadh ni air bich * leis 
toilltineach air bàs. 

1 6 Uime fin, air dhamh-fa a 
fmachdachadb, leigidh mi as è. 

17 Oir b' fheudar dha neach 
eigin a leigeadh as doibh air an 
fhèiì'd. 

18 Agus ghlaodh iad amach 
dh' aon ghuth, ag radh, beir uainn 
arn fear fo, agus leig air a chomas 
duinne Barabbas : 

19 (Neach air fon ceannairc' 
àraidh a r'mneadh ann fa bhaile, 
agus air fon rnortaidh, a thilgeadh 
am prìofun) 

20 Air an àdhbhar fin labhair 
Pilat riu a-rìs, air dha bhi toiteach 
lofa a chur fa fgaoil. 

2 1 Àch ghlaodh iadfan, ag radh, 
Ceus e, ceus è. 

22 Agus a dubhairt fè riu an 
treas uair, C'ar fon, ciod an cron 
a rinn è ? cha d' ihuair mife cùis 
bhàis air bith ann : uime fin, tairèis 
dhamh a fmachdachadh, leigidh 
mi as è. 

23 Agus luidh iadfan air le 
gudiaibh mòra, ag iarraidh eifean 

t dha, XXIII. 

a cheufadh : agus bhuadhaicli an 
guthanna-fa, agus guthanna f<an 
àrd-fhagart. 

24 Agus thug Pilat breitll gu 
'n deanta na dh' iarr iad. 

25 Agus leig è 'rnach dftoibh 
eifean a thilgeadh am prìofurv air 
fon ceannairc' agus mortaidh, an 
neach a dh' iarr iad ; ach thug fè 
thairis. iofa d' an toil. 

2 6 Agus mar a thug iad let> è, 
rug iad air Simon, duine ì^aidh 
o Chirene, a bha teachd o'n dìì- 
thaich, agus chuir iad an cTknn- 
ceufaidh air, g'a iomchar ann d'tiigh 
lofa. 

27 Agus Jean cuideachd ^nhòr 
è do 'n t fluagh, agus do mhnaibh, 
a bha fòs re bròn agus 'g a 
chaoineadh. 

28 Ach air tionndadh ào Iofe 
riu, a dubhairt fè, Ingheana Ieru- 
faleim, na guilibh air mo fhon- 
fa, ach guilibh air bhur i'oh fein, 
agus air ibn bhur cloinne : 

29 Oir ièuch, ata na j^th' a' 
teachd, ann san abair JA (d, 'S 
beannuichte na mnai fheaigf, agus 
na bronna nach do ghiujailt chvin, 
agus na cìocha nach d' thug bainne. 

30 Ann iin tòfaichidh iad air a 
radh ris na beanntaibh, Tuitibh 
oirnne ; agus ris na cnocaibh, 
Folaichibh firm. 

3 1 Oir ma ni fiad na nithe fo 
ris a' chrann ùr, ciod a ni iad ris a' 
chrìonaich l 

32 Agus thugadh mar an ceudna 
dias eile a bha 'n an daoine drocfi- 
mhuint', chum bhi air an ceufadh 
maille ris. 

33 Agus 'nuair a thainig iad do 
'n àite d' an goir'ear \ àit' *' 
chlaiginn, ann fm cheus iad è fein, 
agus na droeh dhaoine ; fèar 
dhiubh air a làimh dheis, ap-us am 
fear eile air a làimh chli, 

34 Ann fin a dubhairt Iofà, 
Athair, maith dhoibh ; oir cha 
'n 'eil fhios aca ciod ata iiad a' 

deanamh, 
? Caibhari. L U C 

deanamh. Agus ag roinn eadaich 
dboibh, thilg iad croinn air. 

35 Agus fheas am pobull ag 
amharc : agus rinn na h uachdaraia 
fanoid air maille riu-fan, ag radh, 
Shaor c daoin' eile ; iaoradh fè è 
fein, ma 's è fo Criofd, aon taghta 
Dhe. 

36 Agus fòs rinn na faighd- 
fhcara fanoid air, a' teachd d'a 
ioDnfuidh, agus a' tairgfeadh fion- 
geur dha, 

37 Agus ag radh, Ma 's tu righ 
nan Iudhach, fòir ort fein. 

38 Agus bha igriobha fòs air a 
fgriobhadh os a cheann, ann an 
litrichibh greigis, agus laidin, agus 
eabhrach, 1S E SO RIGH NAN 
ÌUDHACH. 

39 Agus thug a h aon do na 
droch dhaoinibh a' chrochadh, toi- 
bheum dha, ag radh, Ma 's tu 
Criofd, faor thu fein agus finne. 

40 Ach fhreagair am fear eile, 
agus chronaich fè è, ag radh, 
Nach 'eil eagal De ort, agus gu 
bheil thu fuidh 'n aon dìteadh ris ? 

41 Agus finne da rìreadh ann 
ceartas ; oir ata finn a' faghail na' 
nithe fm a thoill ar gniomhartha : 
ach cha d' rinn an duine fo cron 
air bith. 

42 Agus a dubhairt fè re h Iofa, 
A Thighearna, cuimhnich ormfa 
'n uair a thig thu do d' rioghachd. 

43 Agus a dubhairt Iofa ris, 
Gu ueimhin a deirim riut, gu 'm 
bi thu maille riumfa- 'n diu ann 
am phàrras. 

44 Agus bha è mu thimchioll na 
feathadh uaire, agus bha dorcha- 
das air an talamh uile gus an nao- 
thadh uair. 

45 Agùs dhorchaicheadh a' 
ghrian, agus reubadh brat-roinn an 
teampuill 'n a mheadhon. 

46 Agus 'nuair a ghlaodh Iofa 
Ie guthmòr, a dubhairt fè, Athair, 
ata mi tiomnadh mo fpioraid a' 

* caiptin-cheud. A S. 
d' làmhaibh: agus 'nuair a du- 
bhairt è fo, thug è fuas an deo. 

47 'Noise 'nuair a chunnairc an 
* Senturion an ni do rinneadh, thug 
è gloir do Dhia, ag radh, Gu fì- 
rinneach b'ionracananduine fo. 

48 Agus am pobull uile a chruin- 
nich dh' ionnfuidh an t feallaidh 
fin, 'nuair a chunnaic iad na nithe 
a rinneadh, phill iad air an ais, a' 
bualadh an uchd. 

49 Agus fheas a luchd eòlais 
uile, agus na mnài a lean è o'n 
Ghalilee, 'm fad uaithe, ag amharc 
air na nithibh fin. 

50 Agus fèuch, duine àraidh 
d'am b' ainm lofeph, comhairleach, 
neach a hha 'n a dhuine maith, a- 
gus 'n a fhìrean : 

51 (Cha d' aontaich an duine 
fo d' an comhairle no d' an gniomh) 
O Arimatea, baile leis na h ludha- 
chaibh, (neach fòs aig an raibh fùil 
re rioghachd Dhe) 

52 C'huaidh eifean gu Pilat, agus 
dh' iarr è corp Iola. 

53 Agus air dha a thoirt anuas, 
phaifg fe ann an lion-eadach è, a- 
gus chuir fè ann an uaigh è a chla- 
dhaicheadh a carraig, ann s nach 
do chuireadh aon duine riamh 
roimhe. 

54 Agus b'è fin là an ull'u- 
chaidh, agus bha 'n t fàbaid ara 
fogus. 

55 Agus na mnài fòs a thainig 
maille ris o'n Ghalilee, lean iad, 
agus chunnaic iadfan an uaigh, 
agus cionnas a chuireadh a chorp. 

56 Agus phill iad, agus dh' ull'- 
uich iad fpìofraidh, agus ola 
f deadh-bholaidh ; agus ghabh 
iad tàmh air là na fàbaid', a reir na 
h àithne. 

C A I B. XXIV. 

2' Ta eif-eirìgh Chriofd air a cur ann 

cèill le dà aingeal do na mnaibk a 

tkainig a dh' amharc na h uaighe; 

9 ata iadfan 'ga innfeadh do 

mkuiU' 

* cùbhrai'. i'": 53 ttil. is,a' ohj G A 

mhuintìr eìle. 13 Dh' fhoillfi- 
cheadb Criofd fein do 'n dias 
dheifciobul a chuaidb gu h Em- 
rnaus : 36 'na dbiaigh Jtn 
db' fboilljìcbeadh e do na h ah- 
Jìolaibh, agus ata c 'gan crona- 
chadh air fon am mi-chreidi/uh, 
47 agus a toirt àithne dhoibh •, 
49 ata e gealliuin an Spioraid 
naoìmh, 5 1 agus a' dol fuas do 
neamk. 

C A I B. XXIV. 
O I S' air a' cheud là do 'n 
t feachduin, ro-mhoch air 
mhaidin, thainig iad chum na 
b uaighe, a' toirt leo nan fpìo- 
fiaidh a dh' ull'uich iad, agus 
ài àraidh eile maille riu. 

2 Agus f huair iad a' chloch air 
a caruchadh o'n uaigh. 

3 Agus air dhoibh dol a fteach, 
cha d' f huair iad corp an Tighearna 
Ioia. 

4 Agus tharladh, 'm feadh a 
bha iad ann iom-cheift fa'n ni fo, 
fèuch, fheas dias dhaoine làimh 
riu ann an eadaichibh dealrach. 

5 Agus air bhi dhoibh fuidh 
eagal, agus a' cromadh an aghaidh 
chum na talmhain, a dubhairt 
fiad riu, C'ar fonata fibh 'g iarraidh 
an ti 'ta beo am meafg nam marbii ? 

6 Cha 'n 'eil e 'n io, ach dh' ei- 
rich sè : cuimhnichibh mar a la- 
bìiair è ribh air dha bhi fòs ann 
fa Ghalilee, 

7 Ag radh, 'S eigin do Mhac 
an dume bhi air a thabhairt thairis 
do Jàmhaibh dhaoine peacach, agus 
bhi aii' a cheuìadh, agus eirigh a-rìs 
an trea^ ìà. 

8 Agus chuimhnich iad a bhria- 
thra, 

9 Agus air dhoibh pilltin o'n 
uaigh, dh'innis iad na nithe fo 
uile do'n aon-fhear-deuo-. a:ms do 
cnach mle. 

10 fi' i Muire Magda^en, agus 
Ioanna, agus Muire màthair Sheu- 
mais ; agus mnàì eile bba maille ria, I B. XXIV. 
a dh' innis na nithe fo do na 
h abitolaibh. 

11 Agus mheasfadh am briathra 
leo-fan mar fgeula faoin, agus cha 
do chreid fiad iad. 

12 Ann fin air eirigh do Pheadar, 
ruidh è churn na h uaighe, agu.> 
air dha cromadh fios, chunnaic 
è 'n lion-eadach 'n a luidhe leis 
fein, agus dh' fhalbh è, a' gabhaii 
iougantais leis fein m' an ni fo a 
thachair. 

13 Agus fèuch, bha dias aca a' 
dol air an là fin fein gu baile d' am 
b' ainm Emmaus, a bha tri fichead 
flàide o Ierufalem. 

14 Agus bha iad a' labhairt 
eatorra fein mu thimchioll nan 
nithe ud uile a thachair. 

15 Agus tharladh, 'nuair a bha 
iad a' comhradh, agus a' coi'- 
reafonachadh, gu'n d' thainig lofa 
è fein am fogus, agus dh' imich sè 
maille riu. 

16 Ach bha 'n fùilean air an 
cumail, ionnas nach d' aithnich fiad 
è. 

17 Agus a dubhairt sè rìu, 
Creud è an comhradh fo air am 
bheil fibh teachd eadruibh fein, ag 
im'eachd dhuibh, agus fibh brònach? 

18 Agus fhreagair fear aca, 
d' am b' ainm Cleopas, agus a du- 
bhairt sè ris, Am bheil thus' a' 
t aonar a' q' choigreach ann 
Ierufalem, agus gun fhios agad air 
na nithibh a rinneadh innte ann 
fna laithibh fo ? 

19 Agus a dubhairt sè riu, 
Ciod na nithe ? Agus a dubhairt 
iadfan ris, Na nithe a thaobh Iofa 
o Nafaret, neach a bha 'n a f hàjdh 
cumhachdach ann an gniomh agus 
ann am focal am fia'nais De, agus 
a' phobuill uìle : 

20 Agus cionnas a thug na hàrd-. 
fhagaiit agus ar n uachdarain thairis 
clium dite' bàis è, agus a cheus 
iad è. 

21 Ach bha dùil againne gu 'm b' 

eifeari L U C 

eifean an ti a bha gu Ifrael a 
fhaoradh : agus a thuill' air fo uile, 
'sè 'n diu an treas là o rinneadh na 
nithe fo. 

2 2 Agus mar an ceadna, chuir 
mnài àraidh dhinn fein, a chuaidh 
gu moch a dh' ionniuidh na h uaìghe, 
ua'bhas oirn' : 

23 Agus 'n uair nach d' fhuair 
iad a chorp, thainig iad, ag radh, 
gu 'm fac' iad fòs * taifbein do 
ainglibh, a dubhairt gu bheil è beo. 

24 Agus chuaidh dream àraidh 
dhiubhfe bha maille ruinn fein, 
chum na h uaighe, agus fhuair iad 
amhuil mar a dubhairt namnài; ach 
ni 'm fac' iad eifean. 

2$ Ann fin a dubhairt sè riu, O 
dhaoir.e amaideach, agus mall- 
chroidheach chum na nithe fin uile 
a chreidfìn alabhair nafàidhean ! 

26 Nach b' eigin do Chrioid na 
nithe fo fhulang, agus dol a lleach 
d'a ghiòir ? 

27 Agus air dha tòifeach' o 
Mhaois, agus o na fàidhibh uile, 
dh'eidir-mhìnich è dhoibh ann fna 
igriobtuiribh uile na nithe m'a 
thimchioll fein. 

28 Agus dhruid iad ris a' bhaile, 
gus an raibh iad a' dol : agus leig 
eifean air gu 'n rachadh è ni 
b' fhaide. 

2g Ach choj'-eignich iadfan è, 
ag radh, Fan maille ruinne, oir ata 
è dlù' ris an fheafcar, agus tha 
deireadh an là ann. Agus chuaidh 
è fteach a dh' fhuireach mailie 
riu. 

30 Agustharladh, 'nuair a ihuidh 
è gu biadh mailie riu, air dha aran 
a ghlacadh, gu'n do bheannuich fè 
è, agus bhris fè e, agus thug fè 
dhoibh e. 

31 Agus dh' fhofgladh an fùilean, 
agus dh' aithnich fiad è ; agus 
chuaiah è as an fealladh uatha. 

32 Agus a dubhairt iad r'a 
chèile, IMach raibh ar croidhe a' 
iafadh annainn, am fcadh a bha è A S, 
a' labhairt ruìnn air an t flighe, 
agus 'nuair a dh' fhofgail è dhuinn 
na fgriobtuire ? 

33 Agus dh' eirich iad air an 
uair fin fein, agus phil.l iad gu Hie- 
rufaiem, agu s f huair iad an t aon- 
fhear-deug cruinn ann ceann a 
cheile, agus an dream a bha maille 
riu, 

34 Ag radh, Dh' eirich an Tigh- 
earna da rìreadh, ap-us chunncas le 
Simon c. 

35 Agus dh' innis iad na nithe a 
rìnneadh air an tilighe, agus mar a 
dh' aithnicheadh leo-fan e ,am> am 
brifeadh an arain. 

36 Agus ag labhairt na' nithe 
fo dhoibh, iheas ioia fein 'n am 
meadhon, agus a deir iè riu, Sio- 
chaint mailie ribh. 

37 Ach bha iàdfan fuidh gheilt- 
chrith agus fuidh eagal, agus ihaoil 
iad gur fpiorad a chunnaic iad. 

38 Agus a dubhaiit fè riu, C'ar 
fon ata iibh fuidh thriobloid, agus 
c'ar fon ata fmuaintidh ag einghiuas 
ann bhur croidhibh? 

39 Fèuchaibh mo làmhan agus 
mo chofa, gur mi fein a th' ann : 
làmhaichibh mi, agus faicibh, oir 
cha 'n 'eil aig fpiorad feoil agus 
cnàmha, mar chi fibh ao-amfa. 

4.0 Agus 'n uair a dubhairt è fo, 
nochd è dhoibh a làmha agus a 
chofa. 

4 1 Agus air bhi dhoibh fòs 
mi-chreid'each tre aoibhneas, agus 
iad fuidh iongantas, a dubhairt iè 
riu, Ambheil biadh fam bith agaibh 
ann-fo? 

42 Agus thug iad dha mìor 
do iafg ròiite, agus do chìr- 
mheala. 

43 Agus ghlac fè è, agus dh' ith 
fè 'n am fia'nais. 

44 Agus a dubhairt fè riu; 'S iad 
fo na bnathra a labhair mi ribh, 
'nuair a bha mi fòs maiiie ribh, gur 
eigin do na h uile nithe 'ta fgriobh- 
ta ann an lagii Mhaois, agus ann 

fna iealiajlv. C A 

fna fiidhibh, agus ann fna fdrnaibh 
a m' thimchioll-fa, bhi air an coi'- 
lionadh. 

45 Ann fin do fhofgail fè an 
tuigie, chum gu 'n tuigeadh iai na 
fgriobr.uire, 

»46 Agus a dubhairt fè riu, Ivlar 
fo ata c fgriobhta, agus mar fo 
b' eigin do Chriofd 'falahg/. agus 
eiiigho na marbhaibh an tfèas la : 

47 Agusaithreachas agus rhaitliea- 
nas peacaidh bh'i air an fearmona- 
chadh 'na ainmfe, do na h uile 
ehinneach, a' tòifeach' aig lerufa- 
lem. 

48 Agus is fia'naifean fibhfe air 
na nithibh ib. 

49 Agus fèuch, cuireamfa geal- I B. I. 

la'dh m' Athar o'rbh : ach fanaibhfe 
ann am baile lerufaleim, gus au 
fgeu laichear le cumhachd na h àr- 
daibh fibh". 

50 Agus thug è 'mach iad co- 
f hada as Betani : agus thog è fuas 
à làmhan, agus bheannuich fè iad. 

51 Agus tharladh, 'm feadh a bha 
è 'gam beannuchadh, gur dheaìai- 
cheadh riu è, agus gu'n do thogadh 
fuas gu neamh è. 

52 Agus ririn iad àdhradh dha, a- 
gtis phiil iad gu flieruialem le gàir- 
deachas mòr : 

53 'Agus bha iad a ghnà' ann 
fàn fceampull, a' moladh agus a' 
beannuchadh Dhe. Amen. An Soisgeul do reir E O I N. C A I B. L 
Dia-achd, daonnachd, agus oìjìg 
IofaCricJd, 15 Fia'uais Ecin. 30 
Gaìrm Aindrcais, Phzadair, &c. 
NN fan toifeach bha am Focal, 
agus bha 'm Focal maille re 
Dia, agus b'è 'm Focal Dia. 

2 Bna è fo air tùs maille re Dia. 

3 Rinneadh gach ni "ìeisj agus 
as eugmhais cha d' nhneadh aqn ni 
a rinneadh. 

4 Ann-fan bha beatha, agus b' i 
a' bheatha folus dhaoine. 

5 Agus 'ta 'n folusa' foìllfeachadh 
ann dorchadas, agus cha do ghabh 
an dorchadas è. 

b Chuireadh duine o Dhia, d' am 
b' ainm Eoin. 

7 Thainig eifean mar fhia'nais, 
chum fia'nais a thoirt air an t fo- 
lus, chum gu'n creideadh na h uile 
dhaoine trìdiin. 

8 Chab'eifean an folus fin, ach 
cbuireadh e chum gu d' thugadh è 
fia'nais air an t folus. 

9 B'è fo an fpius firinneach, 'a 'tafoìllfeachadh g'ach uile dhuine tha 
teachd chum an t iaoghail. 

10 Bha è ann fan t faoghal, agus 
rinneadh an iaoghal leis, agus cha 
d' ai fiinich an faoghal è . 

1 1 Thainig è dh' ionnfuidh 
a mhùintir fein, agus cha do ghabh 
a dhaoine fein ris, 

12 Ach a mhèud 's a ghabh'ris, 
thug fè dhoibh cumhachd a bhi 
'n an cloinn do Dhia, eadbon dhoibh- 
fin ata creidfin 'n a ainm : 

13 A bha air an gmeamhuin, 
cha 'n ann o fhuil, no o thoil na 
feòla, no o thoil duine, ach o Dhia. 

14 Agus rinncadh a,m Focal'na 
fheoil, agus ghabh fè' comhnuidh 
'n ar mealg-ne, (agus chunnairc iinn 
a ghiòir, mar ghiòir aoin-ghin Mhic 
an Athar) làn gràis agus i ìrinn. 

15 Thug Eoin fia'nais uime, 
agus ghiaodli fè, ag radh, 'S è fa. 
an ti mu 'n do iabhair mj, 'N ti 
'ta teachd a' m' dhiaigh, tha toi- 
feach aig ormfa ; oir bha ic ro- 
mham . 

T | 16 Agus E O 

16 Agus as a làn-fan fhuair 
fmne ui>e, agus gràs air fo;» gràis. 

17 Oirthugadh an lagh leMaois, 
ach thainig gràs 'agus fìrinn le Iofa 
priofd. 

18 Cha 'n fhaca neach air 
bith Dia riamh ; aon-ghin Mhic, 3 
'ta annan uchd an Athar, is è a 
dh' fhoilìfich dhuìnve ì. 

19 Agus is i io fia'nais Eoin, 
'n uair a chuir na h Iudhaich fagairt 
agus Lebhitich o Hierufalem, chum 
gu 'm feòraicheadh iad deth, Co 
thufa ? 

20 Agus dh' aidmhich eifean, 3- 
gus cha d'àichiheun è; ach dh' aidr 
'mhich è, Cha mhi Criofd. 

zi Agus dh' fheòraich iad deth, 
Ciod ma feadh ? An tu Elias ? A- 
gus a deir fè, .Cha mhi. An tu 
am fàidh ? Agus f hreagair e, Cha 
mht . 

22 Ann fin a dubhairt fiad ris, 
Co thu ? chum gu 'n d' thugamaid 
freagradh dhoibhfin a chuir uatha 
finn : creud a deir tu a d> thimchioll 
fein ? 

23 A dubhairt è, 'Smife guth 
an ti a ghlaodhas ann fan fhàfach, 
Deanaibh dìreach flighe an Tigh- 
earna, mar a dubhairt am faidh E- 
faias. 

z^. Agus an dream a chuireadh 
ìeis an tcackdoireachd, b' ann do na 
Phairifichibh ìad. 

25 Agus dh'fheòraich fiad deth, 
agus a dubhairt fiad ris, C'ar fon 
ma feadh ata thu a ? baifteadh, mur 
tu Criofd, no Elias, no 'm fàidh ? 

26 Fhreagair Èoin iad, ag radh, 
Ataimfe bailteadh le h uifge : ach 
ata neach 'n à fheafamh ? n ar meafg, 
Jiach aithne dhuibh ; 

27 'S è fo an ti, 'ta teachd a'm ? 
dhiaigh, aig am bheil toifeach orm, 
rseach nach fiu mife iall a bhròige 
fhuafgladh. 

28 Rinneadh na nithe fb ann am 
Betabara air an taobh thall do lor- 
tian, an t àit' ann raibh Eoin a' bai- 
ftcadh. I N. 

29 Air an là màrach chunnaic 
Eoin Iofa a' teachd d a ionnfuidh, 
agus a deir fè, Fèueh Uan De, 
a 'ta toirt air falbh peacaidh an 
t faoghail. 

30 'S è fo an ti mu 'n do labhair 
rai,Ata duin' a'teachd a' m' dhiaigh, 
aig ara bheil barrachd orm : oir bha 
fè romham. 

3 r Agus cha raibh aithne agam- 
fa air : ach a chum gu 'm bitheadh 
fè air fhoillfeachadh do Ifrael, 
uime fin thainig mi a' baifteadh 
le h uifge. 

32 Agus thug Eoin fia'nais, ag 
raclh, Chunnaic mi 'n Spiorad a' 
teachd a nuas mar choluman oneamh, 
agus ghabh fè comhnuidh air. 

33 Agus cha b' aithne dhamh- 
fa è : ach an ti a chuir mi a 
bhaifleadh le h uifge, a dubhairt 
eilèan rium, Ge b'è air am faic thu. 
an Spiorad a' teachd anuas agus 
a' gabhail comhnuidh air, 'sè fin 
an ri a bhaiileas lcis an Spiorad 
paomh'. 

34 Agus chunnairc mi, agus 
rinn mi fia'nais, gur è ip Mac 
Ì>he. 

35 Air an là màrach a rìs, 
fhaas Eoin, agus dias d'a dhei- 

. fciobJuibh : 

36 Agos air dha amharc air 
Iofa agus è * a' fpaifdeireachd, a 
deir iè, Fèuch Uan Dhe. 

37 Agus chual' an dias dhei- 
fciobul è a' labiiairt, agus lean iad 
lofa. 

38 Agus air tionndadh do Tofa, 
cliunnaic fè iad 'ga Jeanmhuin, 
agus a deir fè riu, Ciod ata fibh 
ag iarraidh ? Dubbairt iadfan ris, 
Rabbi, ('sè fin r'a radh, air na 
eidir-theàngachadh, A mhaighifdir) 
c'àit' am bheil thu gabhaii comli- 
nuidh ? 

39 Deir fè riu, Thigibh agus 
faicibh. Thainig iad agus chunnaic 
iad c'àit' an raibh fè gabhail comh- 
nuidh, agus dh' fhan iad maille ris 

an 

* ae imtheachd. C A I 
an là fin: oir bha è mu thimchiolj na 
deicheamh uaire. 

40 JB'è Aindreas, bràthair Shi- 
moin Phcadair, aon do 'n dìas a 
chual'Eoin d /abhairt, agus a lean 
eifean. 

41 Fhuair eifean air tùs a bhrà- 
thair fein Simon, agus a dubhairt 
fè ris, Fhuair finne am Meffias, 
is è fin, air na eidir-theanga- 
chadh, * Criofd. 

42 Agus thug è chum Iofa è. A- 
gus 'n uair a dh' amhairc Iofa air, 
a dubhairt fè, 'S tu Simon mac 
lona: goir'ear Cephas dhiot, ni is 
è air na eidir-theangachadh, car- 
raig. _ 

43 Air an là 'na dhiaigh fin, 
b' àill le Iofa dol amach do 'n Gha- 
lilee, agus f huair fè Philip, agus 
deir fè ris, Lean mife*. 

44 'Noiiè bha Philip o Bhet- 
faida, baile Aindreais a_;us Pheadair. 

45 Fhuair Philip Natanael, a- 
gus a deir fè ris, Fnuair finne 
'n ti m' an do fgriobh Maois ann 
fan Jagh, agus na fàidhean, Iofa 
o Nafaret, mac Iofeph. 

40 Agus a dubhairt Natanael 
ris, Am feud ni maith air bith 
teachd a Nafaret? A dubhairt Phi- 
lip ris, Thig agus faic. 

47 Chunnaic Iofa Natanael a' 
teachd d'a ionnfuidh, agus a deir fè 
uime, Fèuch ifraeleach do rìreadh, 
aan s nach 'eii cealg. 

48 A deir Natanael ris, Cìonnas 
is aithne dhuitle mi ? Fhrcagair lofa 
agus adubhairt fè ris, Mun do ghoir 
Philip thu, 'n uair a bha thu fuidh 
'ii ctirann-fhìge, chunnaic mife 
thu. 

49 Fhreagair Natanael agus a 
dubhairt fè ris, Rabbi, 's tu Mac 
Dhe, 's tu Righ Ifraeil. 

50 Fhreagair Ioìa agus a du- 
bhairt fè ris, Air fon gn'n dubhairt 
mi riut, Chunnaic mi thu fuidh 'n 
chrann-fhìge, 'm bheil thu creidfin? 
chi thu nithe a's mò na iad fo. 

51 Agus a dubhairt fè ris, Gu 

* aa t Unaach. B. II. 

deimhin deìmhin a deirim ribh, 'Na 
dhiaigh fo chi fibh neamh fofgailte,' 
agus aingeil Dhe a' dol fuas agus' 
a' teachd anuas air Mac an duine, 

C A I B. II. 
I f Ta Crìo/d d deànamh fion do 'rt 
uij'ge, 12 a' doì do Chapernattnti 
agùs do Hìeru/alem, 14 /ar ani 
bhc.il l' d glanadh an teampuill d 
luchA reic' agus ceannuigbeachd : 
19 ag roithh-inn/eadh a bhàis agus 
ei/eirigb. 23 Atà moran d creid/t't 
ann o,ir /on a. tnhiorbbuile, ach 
cha d 1 earb Jt e /einriu. 

\GUS air an treas là bha pòfadh 
ann Caua na Galilee ; agus 
bha mathaif Iofa atnri fìn. 

z Agus ghoireadh lofa fòs, agus* 
a dheifciobuil, chum a' phòfaidh. 

3 Agus air teireachdain do 'a 
fhion, a dub'hairt màthair lofa risjf 
Cha 'n 'eil fion aca. . 

4 A dubhairt Iofa fia, Grèu'd 
mo ghnothuchfa riut, a'bhean? chà 
d : thainig m' uair-fe fife. 

5 A dubhairt a mhàtha'if ris arl 
iuchd frithealaidh, Ge b'è ìil a their 
è ribh, deanaibh e. 

6 Agus bha ann fin fea foithiche 
tloiche am bu ghnà' uifg' a -hur, 
a reir gnath' glanaidh na'n Iu- 
dhach, a ghafehadh dà fhèircin tìcf 
fri gach aon aca. 

7 A dubhairt jofa riu,- Lio- 
riaibh na foithiche le uifge. Afus 
Hon fìad iad gtis am betìl. 

3 Agus a dubhairt fe' nu, Tairn- 
gibh a nois', agus thugaibh churri 
uaehdarain na feifde.- Agus thug 
iad ann ì. 

9 'N uair a bhlais' u'achdaran na 
feifd' an t uifg' a rinneadh 'n a 
fhion, (agus cha raibh fhios ai?c 
co as a thaiiìig è ; ach bha fHiòsraig 
an iuchd frithealaidh a tharruing arì 
t uifge) ghoir uschdaran rra feifd' 
•|- am fear-nua'-pòida, 

10 Agus a deir i'è ris, Guiridh 
gach uiie dhuine fton maith a là- 
thair air tùs ; agus 'nuair a dh' ò)às 
daoinc gu leor, ann firj ani fion a's 

h>eafa 
•? fear nafÌJSBmfèi E O 

nieafa: ach ghleidh thus' am fion 
maith gus anoife. 

i l An toifeach fo do mhiorbhui- 
]ibh rinh Iofa ann Cana na Galilce, 
agus dh' f hoillfìch fè a ghlòir ; a- 
gus chreid a dheifciobuil ann. 

12 Ann diaigh fo, chuaidh è fjos 
do Cbapemaum, è "fein, agus a 
mhàthalr, agus a bhràithre, agus 
a dheifciobuil, agus cba d' fhan 
iad ann rr.òran do laithibh. 

13 Agus bha càifg nan Iudiiach 
am fogus, agus -chuaidh lofa fuas 
gu Hierufalem, 

14 Agus fhuair è ann fan team- 
pull 'n an fuidhe iuchd reice' dhamh, 
agus chaoracb, agus choluman, agus 
luchd malairt an airgid : 

15 Agus air desnamh * fgiùrfoir 
dha do chòrdaibh cacla, dh' fhua- 
daich fè 'mach as an teampull iad 
uile, agus nà caoraich agus na 
daimh; agus dhòirt è 'mach airgied 
an luchd malaiit, agus thilg fè na 
bùird thairis ; 

16 Agus a dubhairt è riu-fan a 
bha reice' chohunan, Togaibh ia'd 
fin as fo; r.a de/anaibh tigh m' A- 
tharfa 'n a thigh marfandachd . 

17 Aguschuimhmch a riheifciobuil 
gu n raìbh è fgriobhta, Dh' ith 
-]• èud do thighe fuas mi. 

18 Ann fin fhreagair na h Tu- 
dhaich, agus a dubhairtìiad ris, Ciod 
an comharth'a nochdas tu cihuinne, 
do bhri' gu bheil thu dcanamh r.cin 
nithe fin ? 

19 Fhreagair Iofa agus a dubrfairt 
fè riu, Leagaibh fios an teampull 
fo, agus togaidh mife ann tri laithibh 
fuas è. 

20 Ann fin a c'ubhai; t na h lu- 
dhaich, Sea bìiadhna agus dà fhi- 
chead bha 'n teampuìl fo 'ga tbop> 
ail, agus an cuir thuia fuas ann tri 
laithibh è . ? 

21 Ach labhair eifean mu theam- 
pull a chuirp. 

22 Uime iin 'nuair bha è air 
eirigh o na marbhaibh, chiimhnich 
a dheifciobui! gu 'n dcbk'àttt è fb I N. 

riu : agus chreici iad an fqriobtuir, 
agus am focal adubhairt Iofa. 

23 'Noife 'n uair bha è ann 
Ierufalem aig a' chàifg, air là na 
feifde, chreid mòian 'n a ainm, 
'nuair a chunnaic iad na miorbhuile 
a rinn è. 

z\ Ach cha d' earb lofa e ftin 
riu, do bhii' gu, 'm b' aithne dha 
na h uile dhaoinc, 

25 Agus nach raibh feum aige 
neach air bith a dheanamh fia'naia 
air duine : oir bha fhios aige eiod 
a bha ann <an duine. 

C A I B. III. 

I 'Ta Crìcfd a teagqfg do Niccdemus 
feum na h . al^-ghineambuìn. 14. 
Mii chreidimh 'ua hhàs. 16 Mlr 
ghrìdh Dhe do 'n domhan. 1 8 
Damnadh a klh mi chreidimh. 23' 
Baifdcadh, fianais, agus teqgajg 
Eoin triu thimchicll Chriofd. 

AGUS bha duine do na Phai- 
— rifichibh, d' am b' ainm Ni- 
codemus, a Ihn 'n a uachdaian air 
na h [udhaehaibh : • 

2 Thamig eifean chum Iofa fan 
cidhche, agus a duhhairt fè ris, A 
mhaighifJir, ata fhios againne gur 
fear-tcagaifg thu a thainig o Dhia; 

. oir cha 'n urradh duin' air bith 
na miorbhuile fo dheanamh a 'ta 
thus' a' dcanamh, mur bi Dia maiiie 
ris. 

3 Fhreagair lofa agus adubhairt 
fè ris> Gu deimhin deimhin a dei- 
rim riut, mar bcirthear duine a-rb, 
nach fheudar leis rioghachd Dhe 
fhaicìin. 

4 A dubhaìrt Nicodemus r:.~, 
Cionnas a dh' fheudas duine bhi 
air a bhreith 'n uair ata fè aofda? 
am bheil è comafach air doj a ftigb 
an dara uair do bhrcinn a mhà- 
thar, agus bhi air a bhreith ì 

5 Flueagair Iofa, Gu deimhin 
deimhin a deirim riut, mur biduine 
air a bhreith o uifge, agus o'n Spio- 
rad, cha ui urradh è dol a iiigh 
ào rioghachd Dhc, 

6 An Clltp f ro-ehùrara. C A I 

6 An ni fin a 'ta> air a bhrei'th 
o'a fheo:!, is feoil è; agas an ni 
fin a 'ta air a bhreitb. o'n Spiorad, 
is fpiorad è. 

7 Na gabh iongmtàs gu 'n da- 
bhairt mi riut, Is eigiu duibh bhi 
air bhur breith a-rìs. 

8 'Ta ghaoth a' feideadh far an 
ài!l leatha, aa;us ata thus' a' cluinntin 
a fuaim, ach ni 'm bheil f hios 
agad co as ata i teacbd, no c' àit' 
ataidol: is ann mar ftn ata gach 
neach a'ta air a bhreith o'n opiorad. 

9 Flireagair N,codemus agus a 
dubhairt fè ris, Cionnas adh' fheudas 
na nithe fo bhir 1 

io Fhreagair lofa agus a du- 
bhairt fè ns, Am bheil thus' a' 
d' fhear-teagaifg ann Ifrael, agus 
nach -aithne cìhuit na nithe ù ? 

i i Gu deimhin deisnhin a deirim 
riut,' gu bheil. finne a' labhairt a' ni 
a 's fios duinn, agus a' toirt iia'nais 
air an ni iin a cliunnaic finn ; agus 
cha ghabh fìbh ar fia'nais-ne. 

12 Ma dh'innismi dhuibh nithe 
talmhaidh, agus nach creid fibb, 
cionnas a chreideas fibh ma dh' inn- 
feas mi dhuibh nithe nèamhaidh ? 

13 Agus cha deachaidh aon 
neach fuas gu neamh, ach an ti 
à thainìg anuas o neamh, eadhon 
Mac an duine a 'ta air neamh. 

14. Agus mar a thog Maois faas 
an naithir fan fhàfach, is ann mar 
fin is eigin do Mhac an duine bhi 
air a thog'ail iuas : 

1 5 Chum's ge b'è neach a cbreideas 
ann, nach * rachadh a fgrios, ach 
gu 'm biodh a' bheatha mhairthea- 
nach aige. 

16 Ò:r is mar fin a ghràdhaich 
Dia an faoghal, gu'n d' thug è 
aon-^ghin Mhic fein, ehum's ga 
b'c neach a chreideas ann, nach 
rachadh a fgrios, ach gu 'm biodh 
a' blieatha ihionuidh aioe. 

17 Oir cha do chuir Dia a Mhac 
do'n t faoghal, chgm gu 'n dì- 
teadh è 'n faoghal ; ach a chum 
gu 'm biodh an faoghal air a lhà- 
bbàladh trjafin. 

* biodh è cailhe. b. iir, 

i3 An ti a chreideas ann, cha' 
dìtear è : ach an ti nach creid ànrt} 
ata fè air a dhkeadh cheana, 
chionn nach do chreid è ann ainm 
aoin-ghin Mhic Dhe, 

19 Agùs is e fo an damnadh, 
gu'n d' thainig folus do'n t faoghal, 
agus <y\x 'n do ghràdhaich daoine 
an dorchadas ni 's mo na 'n foius, 
air {on gu'n raibh an gniomhartha 
olc. 

20 Oir gach uile neach a 'ta 
deanamh uilc, 'ta è toirt fuath 
do 'n t folus, agus cha 'n 'eil è 
teachd chum an t foluis, an t eagal 
gu 'm biodh oibridh air an crona- 
chadh. 

21 Ach an ti a ni 'n frurinn, 
thig è chum an t foluis, chum's 
gu 'm bi oibre follafach, gur anu 
an Dia a rinneadh iad. 

22 Ann diaigh fm thainig lofa 
agus a dheifciobuil do thìr Iudea, 
agus dh' f haiv è 'n fm mailìe riu, 
agus bhaift è. 

23 Agus bha Eoin mar an 
ceudna a' baifleadh ann Ènon, 
làimh re Salim, do bhri' gn'n 
raibh mòraii uifgeacha ann fm; 

■ ag'us thainig iad, agus bhaiiìeadh 
iad. 

24 Oir cha raibh Eoin fòs ah' 
a thilgeadh am prìofun. 

25 Ann iin dh' eirich ceifl; eidir 
cnid do dheifciobluibh Eoin agus 
na h iudhaich, mu thrmchioll g!a- 
naidh. 

26 Agus thainig iad chum Eo;n, 
agus a dubhairt iiad ris, A mhai- 
gbifdir, an ti bha maille riut an 
taobh thall do lordan, d' an d' thug. 
thu tìa'nais, fèuch, ata eifean a-* 
baiiteadh, agus ata gach siiJe 
dhaoine a' teachd d'a ionnfuidh. 

27 Ehreagair F.oin agus a ài\- 
bhairt fè, Cha-'n 'eil duine comafach 
air ni farn bith a ghabhail, mu>: 
bi è air a thoirt da o neamh. 

28 'Ta .fibhfe fein a' toirt §a'pais 
damh-fa, gn'n dubhairt mi, Ch.v 

Hlfei E O 
mhi Criofd, ach gur chuireadh 
roimhe mi. 

29 An ti aig am bheil a' bhean- 
nuadh-phòfda, 'sè 'm fear-nuadh- 
pòfda è : ach caraid an fhir- 
nua'-phòfda, a 'ta 'na fheafamh a- 
gus ag eifteachd ris, ata fè dea- 
namh gàirdeachais mhòir air fon 
guth an fhir-nua'-phòfda : uime 
£n ata mo ghàirdeachas fo air a 
choi'-lionadh. 

30 Is eigin da-fan fàs, ach 
dhamh-fa bhi air mo lughdachadh. 

31 An ti a thig anuas, ata è 
os ceann gach uile : an ti a 'ta 
o'n talamh, 'ta fè talmhaidh, agus 
labhraidh fc air mhodh talmhaidh : 
an ti a thig o neamh, ata fè os 
ceann gach ui!e. 

32 Agus an ni a chunnaic a- 
gus a chual' è, air fin ata fè toirt 
fia'nais; agus ni bheil aon duine 
a' gabhail r'a f hia'nais. 

33 An ti a ghabh r'a fhia'nais- 
fin, chuir fè a fheula ris, gu bheil 
Dia fior. 

34 Oir an ti a chuir Dia uaithe, 
ata fè labhairt briathra Dhe : oir 
cha 'n ann a reir tomhais ata Dia 
ag toirt an Spioraid da. 

35 Is toigh leis an Athair am 
Mac, agus thug è gach ui-le nithe 
'ca làimh. 

36 An ti a chreideas ann fa 
Mhac, 'ta bheatha mhairtheanach 
aige : ach an ti nach 'eil a' creidfin 
ann fa Mhac, ni 'm faic fè beatha ; 
ach ata fearg Dhe a' gabhaiJ comh- 
nuidh air. 

C A I B. IV. 
I 'Ta Crìofd fl' ccmhradh rìs a y 
Bhan-famaritanaich , agus g 1 a 
fhoillfeachadh fein d'i. 27 'Ta 
dheifciobuil a' gabhail iongantais. 
3 1 'Ta e cur ann cèill doibh èud 
fein air fon gloir Dhe. 39 'Ta 
mòran do na Samaritanaich a' 
creidfm ann. 43 'Ta è dol do'n 
Chaliles, agus a" flànuchadh mic I N. 

ar. uachdaraitt a bha '« a lùidhe 
gu tinn ann Capernaum. 

AIR an àdhbhar fin 'nuair a 
tliuig an Tighcarna gu 'n 
cuala na Phairifich gu 'n laibh 
lofa a'deanamh agus a' baideadh 
tuilleadh dheifciobul na Eoin, 

2 (Ge nach do bhaift lofa fein 
iad, ach a dheifciobuil) 

3 Dh' fhàg è tìr ludea, agus 
chuaidli è 'rìs do'n Gha'.ilee. 

4 Agus b' eigin da dol tre Sha- 
maria. 

5 Ann fin thainig è gu bàile 
a bhuineadh do Shamaria, d'an 
goir'ear Sichar, fogns do'n fhearann 
ìi thug lacob d'a mhac Iofeph. 

6 'Noife bha tobar lacob ann 
fin. Uime fin air bhi do Iofa 
fgìth leis a thurus, fhuidh fè mar 
fin air an tobar : agus bha è mu 
thimchioll na feathadh uair'. 

7 Thainig bean do mhuintir Sha- 
maria a tharruing uifge : a deir 
lofa ria, Thoir dhamh-fa deoch. 

8 Oir bha a dheifciobuil air doi 
do'n bhaile a cheannach bìdh. 

9 Ann fin a dubhairt a' bhean 
do mhuintir Shamaria ris, Cionnas 
ata thufa agus gur Iudhach thu, 
ag iarraidh deocli uam-ia, a 'ta 
a'm' Bhan-famaritanach ? oir cha 
'n 'eil comunn aig na h Iudhaich 
ri.s na Samaritanaich. 

10 Fhreagair lofa agus a du- 
bhairt fè 1 ia, Nam b' aithne dhuit 
tiodhlacadh. Dhe, agus co è a'ta 
'g radh riut, Thoir dhamh-(a 
deoch ; dh' iarradh tufa air, agus 
bheireadh è uifge beo dhuit. 

11 Deir a' bhcan ris, A Thi- 
ghearna, cha 'n 'eii inneal-tarruing 
agad, agiis ata 'n tobar domhain : 
uime fin co as ata 'n t uifge beo 
fin agad ? 

12 Am mò thufa na ar n athair 
Iacob, a thug dhuinne an tobar 

fo, agus a dh' òl as è fein, agus 
a chlann, agus a fpreidh ? 

ij Fhreagair C A I 

13 Fhreagair Iofa agus a du- 
bhairt fè ria, Ge b'è neach a dh'òlas 
do'n uifge fo, bithidh tart air a-rìs : 

14 Ach. ge b'è neach a dh' òlas 
do'n uifire a bheir mife dha, cha 
bhi tart gu brath air : ach an 
t uifge bheir mife dha, bithidh fè 
'na thobar uifge ann, a' fruthadh 
fuas chum na beatha mairtheanaich. 

ij Deir a' bhean ris, A Thigh- 
earna, thoir dhamh-fa an t uifge 
fin, chum's nach bi tart orm, ag;us 

3 ' o 

nach d' thig mi ann {o a thar- 
ruing. 

iò Deir Iofa ria, Im'ich, goir 
t l\\zàx-pòjda, agus thig ann fo. 

17 Fhreagair a' bhean agus a 
dubhairt fi, Cha 'n *hìl fear agam. 
A dubhairt lofa ria, 'S maith a 
dubhairt thu, cha 'n 'eil fear agam : 

iS Oir bha cuignear fhear agad, 
agus eifean a 'ta agad anois', cha 'n 

t f hear fein è : a dubhairc thu 
fo P'ii iìrinneach. 

O 

19 A deir a' bhean ris, A Thigh- 
earna, 'ta mi faicfin gur fàidh 
thu. 

20 Rinn ar n aithreacha àdhradh 
fan t fliabh ib ; agus a deir fibhfe, 
gur ann an Ierniaiem ata 'n t ionad 
ann s an còir àdhradh a dhea- 
namh. 

21 A deir Tofa ria, A bhean, 
creid mife, gu bheil an uair a' 
teachd, ann snach dean fibh àdh- 
radti do'n Athair aon chuid fan 
t iliabh fo, no ann lerufalem. 

22 'Ta fibh à' deanamh àdh- 
raidh do'n ni naeh aithne dhuibh : 
ata finne a' deanamh àdhraidh do'n 
ni a's ailhne dhuinn : oirisannona 
h Iudhachaibh ata flàinte. 

23 Ach ata 'n uair a' teachd, 
agus ata i 'noife ann, ann san dean 
am iìor luchd-àdhraidh àdhradh 
do'n Athair ann an fpiorad agus 
ai'jn am fìriuri : oir ata an t A- 
ihair ag iarraidh an leithide fo 
chum àdhradh a '.hoirE da. B. IV. 

24 Is Spiorad Dia, agus is eigin 
d'a luchd-àdhraidh, àdhradh a 
dheanamh dha ann fpiorad agus am 
fìrinn. 

25 A deir a' bhean ris, Ata fhios 
agam gu bheil am Mefiias a' teachd, 
d' an goir'ear Criofd: 'nuair a 
chÌQ- eifean, innfiJh fè na h uile ni- 

o * 

the dhuinn. 

26 A deir lofa ria, Is mife e, a 'ta 
labhairt riut. 

27 Agus air a fo thainig a dhei- 
fciobuil, agus b' iongantach ieo gu 
'n raibh è labhairt ris a' mhnaoi : 
ach cha dubhairt aon neach, Cioi 
a 'ta thu 'g iarraidh ? no, c'ar fon 
ata thu labhairt ria ? 

28 Ann fin dh' fhàg a' bhean a 
foithsach uifge, agus dh'fhalbh i 
do 'n bhaile, agus a deir fi ris na 
daoinibh, 

29 Thigibh, faicibh duine a 
dh' innis dhamh-fa na h uile nithe 
a rinn mi riamh : nach è fo Criofd i 

30 Ann fin chuaidh iad amach 
as a' bhaile, agus thainig iad d'a 
ionnfuidh. 

31 San àm fin fein ghuidli a 
dheifciobuil air, ag radh, A mhai- 
ghifdir, ith. 

32 Ach a dubhairt fà riu, 'Ta 
agamfi biadh r'a itheadh air nach 
'eil fhios agaibhfe. 

33 Uime fin a dnbhairt na dei- 
fciobuil r'a cheile, An d' thugneach 
air bith ni d'a ionnfuidh r'a 
itheadh ? 

34 A dubhairt Iofa riu, Is è mo 
bhiadh-fa toil an ti a chuir uaithe 
mi a dheanainh, agus obair a 
chriochnachadh. 

35 Nach abair fibhfe, Ata ^ine 
cheithir mìoia ann fòs, agus anu 

Jhi th'ig am fogh'ar ì fèuch, a dei- 
i-im ribh, Togaibh fuas bhur fui- 
Iean, agus feailaibhair na h achaibh; 
oir ata fiad a cheana geal cluuu 
an fhogh'aire. 

56 Agus au ti a bhuaineàs 'tà 

i's E O 
fè faghail tuarafdai!, agus a' cruin- 
neachadh toraidh chum na beatha 
mairtheanaich : chum's gu'n dean 
an ti a chuireas, agus an ti a 
bhuaineas, gàirdeaclias maraon. 

;7 Agus ann fo 'ta * 'n ràdh 
nd fior, Gu bheil a h aon ag cur, 
agus neach eile a' buain. 

38 Chuir mife fibhfe a bliuain 
an ni fin nach do fhaothraich fihh: 
Jhaothraich daoin'cile,atrus chuaidh 
fibhfe fieach ? n an faothair. 

39 Agus chreid mòran do Sha- 
rnaritanaich a' bhaiie fin ann, air 
iòn cainnt' na rhnà, a thug fia'nais, 
ag radh, Dh' innis è dhamh na 
h uile nithe a rinn mi riamtì. 

40 Uime fin 'n uair a thainig 
'na Samaritanaich d'a ionnfùidh, 
ghuidh iad air fantuin maille riu : 
agus dh'fhuirich c 'n fin dà laeth'. 

41 Agus chreid mòran tuil- 
leadh, air fon fhocail fein : 

42 Agus a dubhairt iad ris a' 
mhnaoi, Tha finne a' creidfin, cha 
'n ann a fo fuas air fon do chomh- 
raidh-fe : oir chuala finn fein è, 
a_^us ata f hios againn gur è fo do 
rìreadh Criofd, Slànui'-fhear an 
t faoghail. 

43 Agus ann diaigh dà laeth' 
dh' fhalbh è as fin, agus chuaidh 
è do 'n Ghalilee: 

44 Oir thug Iofa fein fia'nais, 
nach 'eil onoir aig fàidh 'na thìr 
fein. 

45; Uime fin 'n uair a thainig 
è do 'n Ghalilee, ghabh na Ga- 
Jileanaich ris, air dhoibh na nithe 
Jìn uile fhaicfin a -rinn fè ann Ie- 
rufalem air an fhèifd : oir chuaidh 
iad fein chum na feifde. 

46 Mar fm thainig Iofa a-rìs 
do Chana na Galilee, far an d' rinn 
fè fion do'nuifge. Agus bha duinc 
cumhachdach àraidh, aicr an raibh 
a mhac gu tinn ann Capernaum. ■ 47 'Nuair a chual' eiiean eu 'n raiuii loia air teachd a Iudea Uo'n 

* 'n £nàth-fIiocaì, I N. 

Ghalilee, chuaidh è d'a ionnfuidh, 
agiH ghuidh fe air gu'n rachadh 
è fios, agus gu 'n flànuicheadh 
è a mhac : oir bha è re h uchd 
Ijàis. 

48 Ann fin a dubhairt Iofa, 
ris, Mur faic fibh comharthaidh 
agus miorbhuile, cha chreid fibh. • 

49 A dubhairt an duine cu- 
mhachdach ris, A Thigheafha! 
rach fios mum fuigh mo leanban 
bàs. 

50 Dubhairt Iofa ris, Im'ich : ata : 
do mhàc beo. Agus chreid an duine 
am iocal a Jabhair lofa ris, agus 
dh' imich fe. 

51 Agus am feadh a bha è fòs 
a' dol fios, choinnich a llieirbhifich 
è, agus dh' innis iad da, ag radh, 
'Ta do mhac beo. 

52 Ann fin dh' fheòraicli fè 
dhiubh an uair ann deachaidh fè 
'm feabhas : agus a dubhairt fiad 
ris, An dè air an t feachdmhadh 
uair dh' f hàg am fiabhrus è. 

53 Mar fin dh' aithnich an t a- 
thair gur b'i an uair fin fein, ann 
san dubhairt Iofa ris, 'Ta do mhac 
beo ; agus chreid è fein, agus a 
theaghlach uile. 

54 'S è iò a-rìs a-n dara mior- 
bhuil a rinn Iofa, 'nuair a thainig 
sè a Iudea do 'n Ghalilee. 

C A I B. V. 

I y Ta Ioja air là na fàbaid* a 1 

leigheas an duine a bha fuidh leon 

rè ochd-blìadhna- deug 'ar fhi- 

chead : 10 'Ta na h htàhaich uime 

fìn a' connfachadh ris, agus 'ga 

gheur-leanmkuin air a fhon : 17 

Òc. 'Ta è freagaìrt air a fbon 

fein, agus 'g an cronachadh, «' 

dearbhadh le teìjìeas Athar, Eoin, 

oihre fein, agus as na J'griobtui- 

ribh, co è fein. 

?XJ A dhiaigh fo bha fèifd nan 

^ ludhach ann, agus chuaidh 

Iofa fuas gu Hierui'alem. 

2 'Nois' ata ann lerufalem làimh 

re C A I 

re marga 1 nan caorach locha, d' an 
goir'ear fa chainnt Eabhraich, Ee- 
tefda, aig am bheil cuig tighe-fa- 
fgaidh. 

5 lonnta fin bha 'nan luidhe 
mòr-bhuidheann do dhaoinibh ea- 
flan, doill, bacaich, feargtaidh, a' 
feitheamh re caruchadh an uifge. 

4 Oir chuaidh aingeal fios anu àm 
àraidh fan loch', agus chuir è 'n 
t uifge tre cheile : uime fin an ceud 
neacha rachadh fios a'nn taireis cur 
tre chèile an uii'ge, rinneadh flàn è 
a dh' aon tinneas d' am biodh air. 

5 Agus bha duine àraidh' ann 
fin, a bha ochd-bliafhna-deug 'ar 
fhichead ann an ea-fiaint. 

6 'Nuaira chunnaic Iofa eiiean 
'na Juidhe, agus fios aige gu'n 
raibh è 'noife ùin' fhada mar Jìn, 
a deir è ris, Am miaan leat bhi air 
do dheanamh flàn ? 

7 Fhreagair an duine ea=flan è,. 
A Thi^hearna, cha 'n 'eil duin' 
agam, 'nuair a chuirear an t uifge 
tre cheile, a chuireas ann fan locha 
mi : ach am feadh ata mife 
teachd, ata neach eile a' dol fios 
romham. 

8 Deir lofa ris, Eirich, tog do 
leaba, agus im'ich. 

9 A^us air ball rinneadh an 
duine flàn, agus thog fè a leaba, 
agus dh' imich fè : agus bha 'n t fl- 
baid ann air art là fin. 

io Uime fìn a dubhairt rta hlu- 
dhaich ris an ti a fhlànuicheadh, 
Is i 'n t fàhaìd ata ann ; cha 'n 
'eil è dligheach dhuit do leabaiom- 
char. 

ii Fhreagairfè iad, An ti a rinn' 
flàn mi, a dubhairt eifean riurh, 
Tog do leaba agus im'ich. 

12 Ann fin dh'fheòraich fiad 
deth, Co an duine a dubhaiit 
riu.t, Tog do leaba agus im'ich. 

1 3 Agus cha raibh fhios aig an 
ti a Ihlànuicheadh, co è : oirchuaidh 
Ioià as a fhealladh, air do mhòr- 
fhkagh bhi ann fan àìtè. B. V. 

14 'N a dhiaigh fo f huair Iofà è 
ann fan teampull, agus a dubh'airfc 
fè ris, Fèuch, rinneadh fiàn thu ; 
na peactrich ni 's mò, 'n t eagal 
gu'n tachair ni 's meafa dhuit. 

1 5 Dh 'imich an d'uine, agus 
dh'innis c do na h iudhachaibh 
gur b'è lofa a rinn flàn è. 

16 Agus air a fhon fo rinn. nà 
h Iudhaich gsur-leanmhuinair Iofa, 
agus dh'iarr iad a mharbhadh, do' 
bhri' gu 'n d' rinn fè na nithe fo air 
an t fabaid. -."... 

17 Ach fhreagair lofa iad, Atà 
fn' Athair Hg oibreachadh gus a 
nois',. agus ata mffe ag oibrea- 
chàdh. 

18 Uime fih bu rnhòid a dh'iarr 
na h ludhaich a mha'rbhadh, do 
bhri' nach è 'mhàin gu'n do bhris 
è 'n t fàbaid, ach gu'n dubhairt 
fè fòs, gu'm b'ò Dia Athair, 'ga' 
dheanamh fein coi'-ionann re Dia. 

19 Air an àdhbìiar fxn fhreagair 
lofa, agus a dubhairt fè riu, Gu 
deimhin deimhin a deirim ribh, 
nach 'eil afn Mac comafach air ni 
fam bith a dheanamh uaithe fein, 
ach an ni chi è 'n t Athaira' dea- 
namh : oir ge b'è nithe a ni eifean, 
ria riiche fi'n nì fòs arh Mac mar 
an ceudna. 

20 Oir ìs ionmhuinn leis an A- 
thair am' Mac, agus ata è a' foill- 
feachadh dha na h uile nithe a 'ra 
è fèìn a' deanamh : agus foilliìchidh 
fè dha oibridh a's rno na iad fò, 
chum's gu'rri bi iongantas oirbh. 

21 Oir mar ata 'n t Atbair a' dvjf'- 
fgadh, agus a' beodhachadh nam 
marbh : is amhuil firi ata a' Ma'c a ? 
beodhachadh art' d'ream'a's àdì leis. 

22 Oìr cha 'n 'eil an t Athaìr a' 
toirt breith air duihe fam t>ith ; ach : 
thug fè gach uife bhreitheanas do'n 
Mhac: 

23 Churh's gu'n d' thùgadh gach 
uile dhaoine onoir d'o 'n Mhac, 
amhuil niar ata iad a J toirt onojr don 

i U Athair 

T , - .-- * E O 

Athair. An ti nach 'eil a' toirt 
onoir do'n Mhac, cha'n 'eii fè toirt 
onoir do'n Athair a chuir uaithe è. 
.24 Gu deimhin deimhin deirim 
rìbh, An ti dh'eifdeas re m' fhocal- 
fa, agus ata creidfm ann fan ti a 
chuir uaithe mi, 'ta a' bheatba 
mhairtheanach aige, agus cha d' thig 
fè chum damnaidh ; ach chuaidh ie 
thairis o bhàs gu beatha^ 

25 Gu deimhin deimhin a deirim 
rÌbh, Gu bheil an uair a' teachi, 
agus àt'a i 'nois' ann, ann s an 
c'luinn ija mairbh guth Mhic Dhe : 
agus an dreara a chluinneas bithidh 
fiad beo. 

26 Oir mar ata aig an Athair 
beatha ann fein, is amhuil fin a 
thng è do r n Mhac beatha a bhi aig 
ann fein ; 

27 Agtìs thug fè fòs dha ùgh- 
clarras chum breitheanas a dheanamh, 
do bhri' gur è Mac an duine 

28 Na gabhaibh iongantas deth 
fo : oir ata 'n uair a' teacho, ànn 
s an chihitì iadfan uile a 'ta fna 
h uaighibh a ghuth-fan : 

29 Agus theid fiad amach, iadfan 
a ' rinn maith, chum eis-eirigh na 
beatha; agus iadfan a rinn olc, gu 
eis-eirigh an damnaidh. 

30 Cha 'n 'eil mife comafach ni 
air bith a dheanamh uam fein : mar 
a chluinneam, bheiream breith : a- 
agusata mo bhreitheanas ceart; do 
bhii' nach 'eil mi 'g iarraidh mo 
thoile fein, ach toil an Athar a chuir 
uaithe mi. 

3 1 Ma bheir mi fia'nais dhamh 
fein, cha 'n 'eil m' fhia'nais fior. 

32 Ata neach eile a' toirt fia'nnis 
dhamh, agus ata f hios agam gur f ì- 
ripneach an fhia'nais a 'tafè.dea- 
namh mu m' thirnchicll. 

'33 Chuir fibh chum Eoin, agus 
thug è fia'nais do'n fhìrinn. 

34 Ach cha 'n 'eil mis' a' gabhail 
fia'nais o dhuine : ach a deirim na 
nithe fo, chum gu 'm biodh fibhfe ak 
bhur fàbhaladh. 

35 Bha'eifean 'aaiòchrann lafrach I N. 

agus dealrach : agus bha fìbh toì- 
leach car tamuiil gàirdeachas a 
dheanamh 'na fholus. 

36 Ach ata agamfa fia'nais a's 
mò najìa?jaij Eoin : oir na h oibre 
a thug an t Athair dhamh-fa 
chum gu'n criochnaichinn iad, ata 
na h oibre fin fe'm a 'ta mife a' 
deanamh, a' toirt fia'nais a ra': 
thimchioll, gu 'n do chuir aa 
t Athair uaithe mi. 

37 Agus an t Athair fein a 
chuir Uaiche mi, thug fè fia'nais 
leam. Cha chuala fibh riamh a 
ghuth, ni mò a chunnaic fibh a 
chos'las. 

38 Agus cha 'n 'eil fhocal-fan 
agaibh a' gabhail comhnuidh ìon- 
naibh : oir an ti fin a chuir eifean 
uaithe, cha 'n 'eil fibh 'g a chreid- 
fin. 

39 Rannfaichibh na fgriob- 
tuire, oir ata fibh faoilfin giz 
bheil a' bheatha mhairtheanach 
agaibh ionnta-fan, agus is iad iad- 
fan ata toirt fia'nais a m' thimchioll- 
fa. 

40 Agus cha *n àill libh teachd 
a' ra' ionnfuidhs', chum gu 'm 
fuigheadh fibhbeatha. 

41 Cha 'n 'eil mis' a' gabhatl 
glòir'o dhaoinibh. 

42 Ach 's aithne dhamh fibhfe, 
nach 'eil agaibh gràdh Dhe ioa- 
naibh. 

43 Thainig mis' ann ainm m' A- 
thar, agus cha 'n 'eil fibh ga 
m' ghabhail : ma thig neach eile 
'n a ainm fein, gabhaidh fibh 
eifean. 

44 Cionnas "a dh' f heudas fibh 
creidfm, a 'ta ga'ohail glòir' o 
cheile, agus nach 'eil ag Ì3rraidh v.z 
gìòire a thig o Dhiaàrnhàin ? 

45 Na faoilibh gU'n dean mife 
bhur cafaid ris an Athair : ata aon 
a 'ta deanamh cafaid oirbh, eddhon 
Maois, ana sarn bheil fibh cur bhur 
dòchais."' 

46 Oir G A I 

46 Oir nan creicleacìh fibh Maois, 
hreideadh fibh miie : oir fgriobh 
:ifean am' thimehioll. 

47 Ach murcreid iìbh a fgriobha- 
an, cionnas a chrejdeas iibh mo 
bhriathra-fi ? 

C A I B. VI. 
'Ta Criofd rt' bìadhadh culg tnìtè 
fear le cuig arain agus dà iafg : 
1 5; Aìr an àdhbhar Jìn F àill Ìèis 
an t fiuagh eifeah a dheanarub 
'u a righ : 16 Ach air dha-fan a 
fgaradh fein uatha, chuaidh è fuas 
gu beinn, agus dh' imìch è air 
a' chuati dh ì ionnfuidh a dhei- 
fciobul. 26 "Ta ì cronachadh an 
t fiuaigh, a bha ruidh 'n a dheigh, 
agus gach uile hha '/z an luchd- 
eifìeachd collaidh air fhocal-fan, 
32 ag innfeadh gur ì feìn aran 
?ia beatha do na creidmheachaibh. 
66 'Ta mòran d'a dheifciobluibh 
'g a thrsigsin. 68 'Ta Peadar 
'g a aid'eachadh. 70 Is diabhol 
ludas. 

?X1 A dhiaigh fin chuaidh Iofa 
t thar fairge na Galiiee, no Thi- 

berias. 

2 Agus lean fluagh mòr è, do 
bhri' gu'm fac' iad a mhiorbhuile 
a rinn è air an dream a bha ea- 
flan. 

3 Agus chuaidh Iofx fuas air 
fliabh, agus ihuidh fè ann fln 
maille r'a dheifciobluibh. 

4 Agus bha chàifg, fèifd nan Iu- 
dhach, am fogus. 

5 Ann fin 'n uair a thog Iofa 
fuas a ìhùile, agus a chunnaic fè 
gu 'n d' thainig buidheann mhòr 
thluaigh d'a ionnfuidh, a deir fè re 
Philip, Cia 'n t àit' as an cean- 
naich finn aran chum gu'n itheadh 
iadfan ? 

6 (Agus 3 dubhairt è fo 'g a 
dhearhhàdh : oir bha f hios aige 
iein ciod a dheanadh è) 

7 Fhreagair Philip è, Cha leor 
dhoibh luach dhà clieud peghinn a B. VI. 

dh' aran,chum'sgu'n gabhadhgach 
aon aca beagan. 

8 A dubhairt a h aon d'a dhei- 
fciobluibh, Aindreas, bràthair Shi- 
moin rheadair, ris, 

9 'Ta òganach ann fo, aig am 
bheil cuig arain eòrna, agusdàiafg 
Bheagà : ach ciod iad fo a' meaig 
na h uiread ? 

10 Agus a dubhairt lofa, Thu- 
gaibh air na daoinibh fuidhe fios.' 
'Noife bha mèran feoir ann fan àite. 
Air an àdhbhar fin ihuidh na daoine 
fios, ann àireamh timchioil chuig 
mìle. 

1 1 Agus ghlac Iofa na * h arain, 
agUs air breith bùidheach'ais da, 
roinn fè air na deifcioblmbh iad, 
agus nà deifciobuil orra-fan à 
flmidh : agus mar an ceudna do na 
h iafgaibh beaga, mhèud 'sa b'ùilì 
leo. 

12 'Nuair a fhàfuicheadh iad, a 
dubhairt fè r'a dheifciobluibh, 
Cruinnichibh am biadh brifte 'ta 
thuilleadh ann, chum's nach caill- 
thear a bheag. 

13 Airan àdhbhar fin chruinnich 
fiad 1? r'a chèile, agus iion iad dà- 
chliabh-dheug do j- fbruileach 
nan cuig aran eòrna, a bha 
dh' fhuigheall aig a' mhuintir ' a 
dh'ith. 

14 Ann fìn 'nuair a chunnaic na 
daoine ud am miorbhuil a rinn Ioia, 
a dubhairt fiad, Gu fìrinneach is è 
fo am fàidh ud a bha gu teachd 
chum an t faoghail . 

15 Uime fin 'nuair a thuig Iofa 
gu'n raibh £ iad air tì teachd agus 

' breith air le làimh-làidir, chum's 
gu'n deanadh iad righ dheth, 
dh' imich è 'rìs gu fliabh 'n a aonar. 

16 Agus 'n uair a' thainig am 
feafgar, chuaidh a dheifciobuil lios 
'chum na fairge, 

17 Agus air dol ann luing 
dhoibh, chuaidh iad thar an f hairge 
gu Capernaum : agus bha 'n 

dorchadas 
*buiÌioni»a. •}- phronn-bhiadh, |arùnorra„ E O 

jdorchadas a nols' arm, agus cha 
raibh loTa air teachd d'an ionafuidh. 

18 Agiis' dh'eirich an fhairge, 
ag leideadh do ghaoith inhòir. 

19 t'iir.e fin 'n uair a rinn ìad 
iomramh timcliioll cuig no deich 
'ar fhÌchè'ad do ftàidibh, chunnaic 
iad ÌQì.a 3'4' im'eachJ air an fhairge, 
'agus a' J.rudeadh ris an luing: a- 
gus ghab'h iad'eagai. 

20 \ ch a dubhairt eifean riu, 
'Smile 'ta ann, na biodheagal oirbh. 

21 Uime fin ghabh Ìad gu toi- 
leach a fteach do'n luing è : agus 
air buil ì-Liinig an lòng an tìr gus an 
raibh iad a' dol. 

22 Air an là 'n a dheigh fin, 
'n uair a chunnaic am pobull a 
fheas air taoibh eile na fairge, nach 
raibh ' * Iòps; eile ann fin. ach an 
long fin ann san deachaidh a dhef 
fciobuii a fteach, agus nach deach' 
Iofa fan luing maiJle r'a dheifcio- 
bluihh, ach gun d'f halbh a dhei- 
fciobùil 'n an aonar. 

23 ; (Gidheadh thainig lònga 
beaga eiie ò Thiberias, làimh ris an 
àit' ann d' ith iad an t aran, tairèis 
do'n Tiarhearnà buidheachas a 

o 
thoirt) 

' 24 Uime fin 'nnair a chunnaic an 

iluagh nach raibh Ioià ann fin, rio a 

dheifciobuil, chuaidh iad fein mar 

an ceudna ann lòngaibh, agus thai- 

nig iad gu Capernaum, ag iarraieth 

lofa. ' 

• 25 Agus air dhoibh fhaghail 

airan taòì'li thall do 'ri f hairge, a 

dubhairt fiad ris', A mhaighifdir, 

c' uin a thainig thus' ànri ftt ?' 

26 Fhreagair lofa iad agus a 
dnbhairt lè, Gu deimhin ■deimhin a 
deirim ribh, Ata fibh ga m' iar* 
raidh, cha 'n ann air fon gu 'm fa- 
ca fibh na miorbhuile, ach air ion 
gu'n d' ith fibh do na h aranaibh, 
agus gu'n do fhàfuicheadh fibh. 

27 Deanaibh faothair cha 'n ann 
air fon a' bhìdli a theirgeas, ach 
air fon a bhìdh a mhaireas churo 

&.. . . * bàt', . ., . I N. 
na beatha fiorruidh, a bheir Mac 
an duine dliuibh : oir eifean rinn 
Dia an t Àthair a fheulachadh. 

28 Ann fin a dubhairt iad ris, 
Ciod a ni finn, chum as gu'n oibrich 
finn oibridh Dhe ? 

29 Fhreagair Iofa agus a du- ] 
bhairt fè riu, Is i fo obair Dhe, 
gu'n creid fibhfe ann san ti a 
chuir fè ua'uhe. 

30 Uime fin a dubhairt iad ris, 
Creud an comharth' a ni thufa ma 
feadh, chum gu'm faiceamaid, agus 
gu'n creideamaid thu ? ciod an o- 
bair a ni thu ? 

3 1 Dh' ith ar n aithreacha man- 
na'fan fhàfach ; a reir mar ata è 
fgriobhta, Thug fè dhoibh aran 
neamh r'a itheadh. 

32 Ann fin a dubhairt Iofa riu, 
Gu d^imhin deimhin a deirim ribJi, 
nach d' thug Maois dhuibh an 
t aran fin o neamh ; ach ata m' A- 
thairfe toirt dhuibh an arain f hior 
neamh. 

33 Oir is è aran Dhe an ti a 'ta 
teachJ a nuas o neamh, agus a 'ta 
tabhairt beatha do'n domhan. 

34 Ann fin a dubhairt fiad ris, A 
Thighearna, tabhair dhuinne an 
taran i'o 'n comhnuidh. 

35: Agus a dubhairt Iofa riu, Is 
mife aran ' na beatha: an ti thig 
a'nì' ionnfuidhs', cha bhi ocras gu 
bràth air ; agus an ti chreideas 
ionnamfa, cha bhi tart gu bràth 
2ir. 

- 36 Ach a dubhairt mi ribh, gu 
'm faca fibh fòs mi, agus ni 'm bhuil 
fibh a' creidfin. 

37 Na h uile a bheir an t Athair 
3hamh-Jfa, r thig è do m' ionnfuidh ; 
agus an ti thig a' m' ionnfuidh, 
cha tilg mi air chor fam bith amach 
ì. 

38 Oir thainig mi 'nuas neamh, 
cha 'n ann chum gu'n deanainn mo 
thoil fein, ach toil an ti a chuir 
uàithe mi. 

39 A S US C A I 

59 Agus is i fo toil an Athar a 
cliuir uaithe mi, nach caillinn a 
bheag fam oith do'n uile a thug fè 
dhamh,ach gu'n togainn fuas e 'rìs 
air an là dheireannach. 

40 Agus is i fo toil an ti a chuir 
uaithe mi, gu'm hiodh a' hheatha 
mhairtheanach aig na h uila neach 
a chi am Mac, agus a chreideas 
ann : agus togaidh mife fuas è air 
an là dheireannach. 

41 Ann fin rin-n na h Iudhaich 
monmhor ris, air fon gu 'n dubhairt 
è, Is mife an t aran a thainig anuas 
o neamh. 

42 Agus a dubhairt fiad, Nach 
è fo lola mac lofeph, neach isaichne 
dhuinn athair agus a mhathair ? 
cionnas ma feadb adeir fè. Thainig 
mi 'nuas o neamh ? 

43 Air an àdhbhar fm f hreagair 
Ioù agus a dubhairt fè riu, Na 
deanaibh monmhor eadruibh fein. 

44 Cha 'n urradh neach air bith 
teachd a'm' ionnfuidhs', mur tar- 
ruing an t Athair a chuir uaithe 
mife è : agus togaidh mi!è fuas è 
air an là dheireannach. 

45 Ata è fgriobhta fna fàidhibh, 
Agus bithidh iad uile air an tea- 
gafa; o Dhia. Uime fm o;ach uile 
ncrtch a chuala, agus a dh' fhògh- 
luim o'n Athair, thig fè m' ionn- 
fuidhfe, 

40 Cha 'n è gu'm faca neach 
fam bith an t Athair, ach an ti a 
'ta o Dln'a, chunnaic eifean an t A- 
thair. 

47 Gu deimhin deimhin a deirim 
ribh, An ti 'ta creidììn ionnamfa, 
ata bheatha mhairthejnach aige. 

48 Is mife aran na beatha. 

49 Dh' ith bhur n aithreacha 
manna fan fhàfach, agus fhUair 
'fiad bàs. 

50 'S è fo an taran a 'ta teachd 
a nuas o neamh, chum as gu'n ith 
lieach dheth, agus nach. fuigh fè 
bàs. B. VI. 

5 1 Is mife an t«aran beo a thai- 
nig a nuas o neamh : ma dh'itheas 
neach air bith do'n aran fo, bithidh 
fè beo gu bràth : agus an taran a 
bheir mife uam, is c m' fheoil è, 
a bheir mife air fon beatha an 
domhain. 

52 Air an àdhbhar fin bha 
* connfachadh aig na h Iudha- 
chaibh r'a chèile, ag radh, Cionnas 
a dh' fheudas an duine fo fheoil a 
thoirt duinne r'a itheadh ? 

53 Ann fìn a dubhairt Iofa riu, 
Gu deimhin a deirim ribh, mur ith 
iìbh feoil Mhic an duine, agus mur 
òl fibh fhuil, cha 'n 'eil beatha 
agaibh ionnaibh. 

54 Ge b'c dh' itheas m' fheoilfe, 
agus a dh' òlas m' fhuilfe, ata a' 
bheatha fhiorruidh aige, agus to- 
gaidh mife fuas è air an là dhei- 
reannach. 

55 Oir is biadh gu fìrinneach 
m'fheoil, agus is deoch gu fìrin- 
neach m' fhuil. 

50 Ge b'è dh' itheas m' fheoilfe, 
agus a dh' òlas m' fhuilfe, ? ta è 
gabhai! comhnuidh ionnarnfa, agus 
mife ann-fa. 

57 Mar a chuir an t Athair beo 
uaithe mife, agus ataimfe beo tre 
J n Athair : is amhuil fin ge b'ò 
neach a dh' itheas mife, bithidh fè 
mar an ceudna beo ttiomfa. 

58 Is e fo an t aran fin a thainig 
a nuas o neamh : ni h è mar a 
dh'ith bhur 'n aithreacha manna, 
agus f huair iad bàs : an ti dh' itheas 
an t aran fo, bithidh fè beo àm 

59 A dubhairt fè na nithe fo ann 
fan t fionagog, mar a bha è a' 
teagafg ann Capernaum. 

60 Uime fin air cluinntin fo do 
mhòran d'a dheifciobluibh, a du- 
bhairt fiad, 'S cruaidh a' chainnt lo, 
co a dh' f heudas eiiteachd ria ì 

61 'N nair a thuig Iofa ann fein, 
gu 'n raibh a dheifciobuil re mon- 

mhor 
* flri'. E O 

mhor uìme fo 3 a dubhairt sè riu, 
Am bheil fo a' toirt oilbheim 
dhuibh ? 

62 Agus ciod ma chi fibh Mac 
an duine a> dol fuas do'n àite ann 
s an raibh e roimhe ? 

63 'S è 'n fpiorad a bheodhai- 
cheas, ni bheil tairbhe air bith fan 
fheoil : na briathra 'ta mis' a' la- 
bhairt ribh, is fpiorad agus is 
beatha iad. 

64 Ach ata cuid agaibhfe nach 'eil 
a' creidfm. Oirb'aithr.e do lofa o 
thùs, co iad nach raibh a' creidiin, 
aeus co an ti a bhrathadh è. 

65 Agus a dubhairt fè, Air an 
àdhbhar fin a dubhairt mi ribh, 
nach urradh neach air bith teachd 
a'm' ionnfuidh, rnur bi è air a thoirt 
da o m' Athair-fe. 

66 O'n hn fin amach chuaidh 
mòran d'a dheifciobluibh air an 
ais, agus cha d'imich iad tuilleadh 
inaille ris. 

67 Ann fin a dubhairt Iofa ris 
an dà-fhear-dheug, Am bheil a 
rùn oirbhie falbh cuideachd? 

68 Ann fm fhreagair Simon Pea- 
dar è, A Thighearna, * co a ruigeas 
finn ? agadfa 'ta briathra na beatha 
mairtheanaieh. 

69 Agus ata fmne a' creidfin, a- 
^us ata fhros againn gur tu Criofd, 
Mac an De bheo. 

70 Fhreagair Iofa iad, Nach do 
thagh mife tìbh dà-fhear-dheug, a- 
gus ata fear agaibh 'na dhiabhol ? 

71 Ach labhair è mu Iudas Ifca- 
riot mac Shimoin : oir is è fo an 
ti a bha gu eifean a bhrath', air 
dha bhi 'n a aon do'n dà-fhear- 
dheug. 

C A I B. VII. 
I 'Ta lofa a' cronachadh àrd-innlin 
agus dùnadais a chàiràean, 10 
«' dol Juas o'n Chaiilce gu feifd 
narrt pàiìliuna, 14 a' teagafg 
ann Jan teampull. 40 loìiiadh 
gnè ùhar'ai/e m'a thimckioll am 

* cia dhlonnfuidh theid fmn. I N. 

meafg an tjluatgh. 45; 'Ta cor- 

ruich aig na Phairifìcb ris na 

maoraibh chionn nach do ghlac 

iad e, agus 'ta iad a 1 toìrt 

ach'asain do Nicodemus air fon a 

bhi air a chrann, 

A GUS ann diaigh nan nithe fir 1 ., 

* * ghluais lofa ia Ghalilee : òir cha 

b'àill leis \ comhnuidh a ghabliitil 

ahn ludea, do bhri' gu'n raibh 

na h Iudhaich ag iarraidh a mhar- 

bhadh. 

2 Agus bha feifd nan Iudhachj 
eadhòn fèifd nam pàilliuna, am fo- 

s us - 

1 3 Uime fin a dubhairt a bhraithre 
ris, Im'ich as fo, agus rach do Iu- 
dea, chum as gu faic do dheifciobuil 
mar an ceudna c oibriJh a'ta thu a' 
deanamh. 

4 Oir cha dean neach air bith 
àon ni am folach, agùs a dh' iarras 
è fein a bhi am follus : Ma 'ta thu 
à' deanamh na' nithe fo, nochd 
thu iein do'n t faoghal. 

5 Oir nior chreid a bhràithre 
fein ann. 

6 Ann fin a dubhairt Iofa riu, 
Cha d' thainig m' àm-fa fòs : ach 
ata bhur n àm-saghnà'ullamh, 

7 Cha 'n 'eil è 'n comas do'n 
t faoghal fuath a thoirt duibhfe ; ach 
is fuathach Jeis mife, do bhri' gu 
bheil mi toirt fia'nais m'a thimchiol!, 
gu bheil a ghniomhartha olc. 

8 Rachaibhfe fjas chum na 
fèifde fo : cha d' theid mife fuas. 
fòs chum na feifde fo, do bhri' nach 
'eil m' àm fòs air a choi'-lionadh. 

9 'N uair a dubhairt fè na nithe 
fo rin, dh' fhan hfos fa Ghalilee. 

10 Àch 'n uair a chuaidh a 
bhràithie fuas, ap.n fin chuaidh 
eifean fuas mar an ceùdna chum 
na fèifde, cha'nann os àird, ach. 
mar gu b' ann os iofal. 

1 x Ann fin dh' iarr na h Iu- 
dhaich è air an fhcifd, agus a 
dubhairt fiad, C' àit' am bheil è ? 

12 Agus 

| giusfachd. C A I 

12 Aerus- bha monmhor mòr 
a.iT\ meafg antflua-rgh m a thim- 
chioll : oir a dubhairt cuiJ, 'S duine 
inaith è : ach a dubhairt cuid eile, 
Ni h eadh ; ach ata lc mealladh an 
t fluaigh. 

i; Gidheadh cha do labhaìr 
neach fam bith gu follafach uime, 
air eagal nan ludhach. 

i 4 'Noilc mu mheadhon na fèifde, 
ehuaidh lofa fuas do n teampuìl, 
agus theagai fg ià. 

i > Agus ghabh na h Iudhaich 
iongantas, ag radh, Cionnas is 
àtthne do 'n duine lb litriche, agus 
nach d' f hòghluim fè. 

16 Fhfeagair lofa iad, agus a 
dubhairt è, Cha leam fein mo thea- 
g'alg, ach leifean à chuir uaithe mi. 

17 Ma's àiil le neach fam bith a 
thoiis' a dheanamh, bithidh fios 
aige m'an teagafg, an ann o Dhia 
ata è, no 'm bheil mife a' labhairt 
uarn fein, 

18 An ti a labhras naithe fein, 
ata è 'g iarraidh a ghlòire fein : 
ach ge b'è dh' iarras glòir an ti a 
ch'uìr uaithe è, ata eifean fìrin- 
neach, agus cha 'n 'eil ea-coir air 
bith anrt. 

19 Nach d' thus; Maois an laodi 

_ , . o o t 

dnuibh, acrus aìdheadh cha 'n 'eil 

O o 

aon neach agaibh a' coi'-Kooadh 
an lagha ? C'ar fon ata fibh 'g 
i'arraidh mife a mharbhadh ? 

20 Fhreagair an fluagh agus a 
ciubhairt iad, Ata deamhan agad : 
co abi'giarraidh do mharbhaclh ? 

21 Fhreagaif Iofa agus a du- 
bhairt fè riu, Rinn mi aon obair, a- 
gus ata iongantas oirbh uile. 

22 Air an àdhbhàr fin thug 
Maois dhtiibh an timchioll-ghear- 
ra', (cha 'n è gur ann o Mhaois 
ata è, ach na h aithreachaibhj agus 
iii fìbhfe duin' a thimchioli-gìiear- 
radh àir an tfàbaìd. 

23 Ma 'ta duine air an t sàbaid 
a' eabhail timchi©Il-e;'heari;aidh, B. VII. 

chum's nach biodh lagh Mhaois aìr 
a bhrifeadh ; am bheil .fearg agaibh, 
riumfa, air fon gu'n d' rinn mi 
dnine gu h iomlan flin air an t sà- 
baid ? 

24 Na tugaibhbreith a reir cos'- 
lais, ach thugaibh breith cheart. 

2j Aun sin a dubhairt cuid do 
mhuintir Ierufaleim, Nach è fo ei- 
fean a 'ta iad ag iafraidh a mhar- 
b.hadh ? 

26 Agus fèuch, ata è labhair? 
os àird, agus cha 'n 'eil iad ag radh 
ni fam bith ris: am bheil dearbh- 
f hios aig na h uachdaranaibh gur 
è ib Cripid do rìreadh ? 

27 Gidheadh is aithne dhuinn an 
duine fo cia as da : ach 'n uair a 
thig Criofd, cha 'n aithne do neacà 
air bith co as da. 

28 Ann fin ghlaodh Iofa fan team- 
pull, agns è a' teagafg, ag radh, 
Js aithne dhuibh araon mi, agus co 
as damh : agus cha d' thainig mi 
uam fein, ach ata eifean fìrinneach a 
chuir uaithe mi, air nach 'eil eòlas 
agaibhfe. 

29 Ach ata eòlas agams' air, oir 
is ann uaithe ata mi, agus chuir ei- 
fean uaithe mi. 

30 Ann fin dh' iarr iad a ghla- 
cadh : ach cha do chuir neach air 
bith Jàmh ann, do bhri' nach raibli 
uair-fe fòs air teachd. 

31 Agus chreid mòran do 'n 
t fluagh air, agus a dubhairt fiad, 
'N uaìr a thig.Criofd, an denn è 
ni 's mò do mhiorbhuilibh na iad 
fin a rinn an duhiè ìo ? 

32 Chuala na Phairifich gu'n 
raibh am pobuìl a' monmhor nan 
nithe fo m'a thimchioll : agus chuìr 
na Phairifich agus na h àrd-fna- 
gairt maoir g'a ghlacadfi. 

33 Ann fm a, dubhaffr. lofa riu, 
Fòs tamull beag ata mife aiaUJe ribh, 
agus ann Jìn ata mi doì churn an ti 
a ch.uir uaithe mi. 

-34 [.arraidh fibìa mi, àeus cha'n 
fhuirj'u E O 

fhuigh fibh mì : agus do 'n àit' am 
bheil mi, cha 'n urradh flbhfe 
teachd. 

35 Ann fin a dubhairt na h lii- 
dhaich eatorra fein, C' àit' an d' 
theid am fear {o, nach fuigh finn 
è ? an d' theid è chum na muintir 
a'taair an fgapadh am meafg nan 
Greugach, agus an teagaifg è na 
Greugaich ? 

36 Ciod i a' chainnt fo a du- 
bhairt sc, Iarraidh fibh mi, agus 
cha 'n f huigh fibh mi : agus do'n 
àit' am bheil mife, cha 'n urradh 
fibhfe teachd ? 

2,7 Air an là dheireannach, là 
mòr fin na fèifde, (heas Iofa agus 
ghlaodh c, ag radh, Ma 'ta tart 
air neach fam bith, thigeadh è 
m' ionnfuidhfe, agus òladh c. 

38 An ti chreideas ionnamfa, 
mar a deir an fgriobtuir, fruthaidh 
as a bhroinn aimhnichean do uifge 
beo. 

39 (Ach labhair è fo m' an 
Spiorad, a bha iadfan a chreidcadh 
ann-fan, gu f haghail : oir cha raibh 
an Spiorad naomha fòs air a tha- 
bhairt, do bhri' nach raibh Iofa 
fòs aìr a ghlòrachadh.) 

40 Uime fin 'n uair a chuala mò» 
ran do 'n t fluagh a' chainnt fo, a 
dubhairt fiad, Gu fìrinneach is è 
fo am fàidh. 

41 A dubhairt cuid eile, 'Sè fo 
Criofd. Ach a dubhairt dream ei.'e, 
An ann o'n Ghalilee thig Crioid ? 

42 Nach dubhairt an fgriobtuir, 
Gu 'n d' thig Criofd do flùol Dhai- 
bhidh, agus a Betlehem, am baiie 
ann raibh Daibhidh ? 

43 Air an àdhbhar fin dh' eirich 
eas-aonachd am nieàfg an t fluaigh 
air aihonfa. 

44 Agus b' ìaìl le cuid aca a 
ghlacadh ; ach cha do chuir duin' 
air bith làmh ann. 

- 45 Ann fin thainig na maoir 
ohu'in iaàn àfd-fhagart agus nam I N. 

Phairifeach; agus a dubhalrt iadiìm 
riu, G'«r fon nash d' thug iìbh 
libh è ? 

46 Fhreagair na maoir, Cha do 
Iabhair duine riamh mar an duine 
fo. 

47 Ann fin fhreagair na Thairi- 
fich iad, 'Am bheil fibhfe mar an 
ceudna air bhur mealladh ? 

48 An do chreid a h aon do na 
h uachdaranaibh, no do na Phairi- 
fichibh ann ? 

49 Ach an flnagh fo aig nach 
'ei! eòlas an lagha 'ta fiad mat- 
Iuichte. 

50 A deir Nicodemus riu, (eifean 
a thainig d'a ionnfuidh fan oidh- 
che, air dha bhi 'n a aon diubh) 

51 Am bheil ar lagh-ne toirc 
breith air duine fam bith gus an 
cluinn è uaithe fein ann toilcach, a- 
gus gus am bi f hios aige ciod a 'ta 
sè a' deanamh ? 

52 Fhreagair iadfan agus a du- 
bhairt iad ris, Am bheil thuia mar 
an ceudna o'n Ghalilee ? Rannfaich, 
agus faic : oir as a' Ghalilee cha 
d' eirich fàidh. 

53 Agus dh' imich gach aon d'a 
thigh fein. 

C A I F>. VIII. 
I 'Ta Criofd a' toirl ?ia mnà a 
ghlacadh ann adhaltranas as faor : 
12 tf' fearmonachadh gur } fein 
folus an t faoghail, agus a 1 dear- 
bhadh gu bhe'il a thcagafg ceart ; 
32 'fa e freagairt nan ludhach a 
bka deana?nh bbfd a k Abrakam, 
59 a?us ga thoirt fein as 6'n 
ain-iochd. 
[HUAIDH Iofa chum fie'ibh 
nan Oluidh' : 

2 Agus gu moch air mhaidin 
thainig è 'rìs do'n teampull, agus 
thainig an fluagh uile d'a ionn- 
fuidh ; agus air fuidhe dba, thea. 
gaifg sè iad. 

3 Agus thug na Sgiiobhuichean 
agus 'na Phairifich bean d'a 

ionafuidh C A I B. 
ionnfuiJh a glilacadh ann adhal- 
tranas ; agus air dhoibh a cnr anu 
ia aìhea'dìion, 

4 Deir lìad ris, A mhaighifdir, 
ghlacadh a' bhean fo ann fa 
gftnidmn fein, a' deanaaih adhal- 
tranais . 

c 'Noife dh' àithn Maois fan lagh 
dhuinne, an leichide fo a chlochadh 
git bàs : creud ma feadh a deir 
thufa ì 

6 A dubhairt iaJ ib 'ga bhuai- 
readh, chum gu 'm biodh aea cuis 
re chur air Ach chrom lofa fios, 
agus fgriobh è le mhèur air an 
taìamh, mar nach biodh è 'gan 
cìuihnt'in. 

7 Mar fin air dhoibh buanachadh 
a' feòraich dheth, thog sè è fein 
iuas agus a dubhairt sè riu, An 
neach a 'ta gun pheacadh agaibh- 
ie, tiJgeadh c cheud chloch unre. 

8 Agus chrom è iìos a-rìs, agus 
fgriobh sè air an talarnh. 

9 Agus 'nuair a chual' iadfan 
fo, air dhoibh bhi air an agairt 

Je 'n coguis fein, chuaidh iad 
amach ann deigh a cheile, a' tòi- 
feach' aig an dream bu ihine, gus 
a' mhuiniir mu dheireadh : agus 
dh' f hàgadh 'na aonar iola, agus 
a' bhean 'n a feafamh fà mheadhon. 
io Acrus air èirig'h iuas do lofa, 
n uair nach fac' è a h aon ach 
a' bhean, a dubhairt sè ria, A 
bhean c'aic' am bheil iad fùd do 
luchd cai'aid ì an do dhìt duin' air 
bith thu ? 

1 1 Dubhairt ife, Cha do dhìt 
aon duine, aThighearna. Agus a 
dubhairt iofa ria, Ni mò ataimfe ga. 
d'dhìteadh: im'ich romhad, agus 
na peacuich ni 's mò. 

1 2 Ann fin labhair lofa riu a- 
rìs, ag radh, Is mife iòlus an t fao- 
ghail : an ti a leanas mife, cha 
iiubhail è ann dorchadas, ach bi- 
ihidh iblus na beatha aige. 

13 Uime iìn a dubhairc na Phai- Vlìì. 

rifich rìs, Ata thu toirt fia'naìs 
dhuic fein ; cha 'n 'eii t f hia'nais 
fior. 

14 Fhreagair fofa, agus a du- 
bhairt sè riu, Ge do tha mi toirt 
fia'nais damh feìn, gidhsadb ata 
m' f hia'nais fior : oir ata f hioa 
agam co as a thainig mi, agus 
c'aic' ata mi doi •, ach ch'à 'n 'eil 
fhios agaibhfe co as a thainig mi, 
no c'àic' am bheil mi dol. 

1 j Ata fibhs' a' toirt brei'tli a reir 
na feòla, cha 'n 'eiì mis' a' toirt breitli 
air aon dùinè. 

16 Agus ids ìTia bheireambreith, 
'ta itin bhreith f ìrinneach : oir chA 
'n 'eil mi m' aonar, ach mile agus 
an t Athair a chuir 'uaithe mi. 

17 Agus ata è i'griobhta ann 
bhur lagh fèin', gu b'heil fia'nais dias 
dhaoine f ìrinneach. 

18 Is aon mife 'ta deanamh 
fia'nais orm fein, agus ata 'n t A- 
thair a chnir uaithe mi, a' deanamh 
fia'naìs orm. 

19 Ann fin a dubhairt fiad ris, 
C'àit' am bheil t Athair ? Fhreagair 
lo'a, Cha 'n arthne dhuibhs' aon 
chuid mii'e no m' Athair : nam biodli 
eòlas agaibh ormfa, bh'iodh eòlas 
agai'oh air m' Athair mar an ceud- 
na. 

20 Labhair Iofa na briathra fo 
ann tigh-coimhead an ionmhais, ag 
teagaig dha fan teampull : agus 
cha do chuir duin' àir bith làmh 
ann, oir cha raibh uair iòs air 
teachd. 

21 Ann fin a dubhairt lofa riii 
a-rìs, Ata mis' a' ialbh, agus iar- 
raidh fibh mi, agus bifaichidh fibh 
ann bhur peacadh : cha 'n urradh 
fibhfe teachd do'n àit' am bheilim- 
fe dol. 

22 Ann fin a dubhairt na h Itt- 
dhaich, Am marbh sè è fein ? do 
bhri' gu bheil è 'g radh, Far arn 
bheil mis' a' dol, cha 'n urradh 
iibhie teachd. 

f X 23 Agus E O 

23 Agus a dubhairt sè riu, Ata 
fibhfe o fhios, ata mife o fhuas : 
ata fibhfe do'n t fanghal fo, cha 'n 
'eil mife do'n t faoghal fo. 

24 Uime fin a dubhairt mi 
ribh, Gu 'm bàfaich fibh ann bhur 
peacaibh : oir mur creid fibh gur 
roife e, gheibh fibh bàs ann bhur 
peacaibh. 

2; Ann fin a dubhairt iad ris, Co 
thufa ? Agus a dubhairt Iofa riu, 
An neacb Jìn fein a dubhairt mi 
ribh tbus. 

26 Ata mòran agam re radh, 
agus r'a bhreithneachadh m' ar 
timcliioìl-fa : aeh ata 'n ti a chuir 
uaithe mi fìrinneach ; a?us ata 
mife a' labhairt ris an t i'aoghal 
nan nirhe a chuala mi uaithe-fin." 

27 Cna do thuig iad gur b' ann 
mu thimchioll an Athar a labhair è 
riu. 

28 Ann fin a dubhairt lofa riu, 
'Nuair a thogas fibh fuas Mac an 
duine, ann fin bithidh fios agaibli 
gur mife e, agus nach 'eil mi dea- 
namh ni fam bkh uam fein ; ach 
mar a theagaiìg m' Athair mi, aca 
rni iabhairt nan nithe fo. 

29 Agus ata 'n ti a chnir uaithe 
mì maille rium : cha d' fhàg an 
t Athair a'm' aor.ar mi : do bhri' 
gu bheil mi deanamh a ghnà' nan 
nithe fin a's taitneach leis. 

30 Air dha-fan bhi labhairt 
nan nithe fo, chreid mòran ann. 

31 Ann fin a dubhairt lofa ris 
na h Iudhachaibh a chreid ann, 
Ma bhuanaicheas fibh ann am fho- 
cal-fa, bithidh fibh do rìreadh 'nar 
deifciobuil dhamh.fa ; 

32 Agus bithidh eòlas agaibhair 
an fhìrinn, agus ni 'n iliìrinn faor 
fibh. . ■ 

jq Fhreagair iad è, fs nnne 
fliochd Abraham, agus cha ; raj-bh 
finn riamh fuidh dhaorfa aig cum' 
airbith : cionnas a deir tu, BilhiJh 
fibh faoc ? I N. 

34 Fhreagair Iofa iad, Gu dei- 
mhin deimhin a deirim ribh, ge b'è 
ni peacadh, is feirbhifeach do'n 
pheacadh è. 

35 Agus eha 'n fhan an feirbhi- 
feach fan tigh gu bràth : ach fa* 
naidh am mac gu bràth. 

36 Uime fin ma ni am Mac 
faor fibh, bithidh fibh faor do rì- 
readh. 

37 Ata fhios agam gur fibh 
fliochd Abrabam; ach ata fibh 'g 
iarraidh mis'a mharbhadh, do bhn' 
nach 'eil aite aig m' fhocal ion- 
naibh. 

38 Ata mis' a' labhairt an ni fin 
a chnnnaic mi aig m' Athair : a- 
gus 'ta fibhs' a' deanamh an ni a 
chunnaic fibh aig bhur 'n athair 
fein. 

39 Fhreagair iadfan agus a du- 
bhairt iad ris, 'Sè Abraham ar 
n athair-ne. Deir Iofa riu, Nam bu 
chiann do Abraham iibh, dheanadh 
fibh oibridh Abraham. 

40 Ach a noife 'ta fibh 'g iar- 
raidh mis' a mharbhadh, duine a 
cih' inr.is duibh an fhirinn, a chuala 
mi o Dhia : cha d'rinn Abraham 
fo. 

41 'Ta fibhfe deanamh oibridh 
bhur n athar fein. Ann fin a du- 
hhairt fiad ris, Cha d' rugadh ann 
ftriopachas finne ; 'ta aon Athair 
agamn, eadkon Dia. 

42 Ann fin a dubhairt Iofa 
riu, Nam b'è Dia bhur n Athair, 
ghrànhaicheadh fibh mife: o'ìr 
chuaidh mis' amach, agus thainig 
rni o Dhia ; ni mò a thainig mi 
mm fein, ach chuir eifean uaithe 
mi., 

43 C'arfon nach 'ei! fibha' tn'g- 
fin rr.o chomhraidh ? do bhri' nach 
urradh fibh m' fhocal eiueachd. 

44 Ata fibhfe o bhur n athair afl 
diabhol, sgus is iad anmhiar.na 
bhur n athar is toil libh a dhea- 
namh : bha eiiean 'n a mhort fhear 

o C A I B. 

thùs, agus cfla cT f han è fan f hì- 
rinn, do bhri' nach 'ei! f ìrinn ann. 
'Nuair a labhras è breug, is ann 
uaithe feìn ata c labhairt : oir is 
breugoire è, agus ìs e 'athàir nà 
breige. 

45 Agns do bhri' gu bheil mife 
'g innìeadh na tìrinn, cha 'n 'eil 
fibh ga m'chreidfin. 

46 Co agaibhfe chuireas peacadh 
a m' leithie ? agus ma 'ta mi 'g 
innfeadh na fìrinn, c'ar fon nach 
'eil iibh ga m' chreidfm ? 

47 An ti a : ta o Dhia, eiftidh 
sè re briathraibh Dhe :' is uime fin 
cha'n 'eil iibhfe 'g eifteachd, aìr fon 
nach ann o Dhia ata iibh. 

48 Ann fin fhreagair na h Iu- 
dhaich, agus a dubhairt fiad ris, 
Nach maith a deir finn gur Sa- 
maritanach thu, agus gu bheil dea~ 
mhan agad ? 

49 Fhreagair Iofa, Cha 'n 'eil 
deamhan agam ; ach ata mi toirt 
onoir do m' Athair, agus ata fibhie 
toirt èas-onoir dhamh-fa. 

50 Agus cha 'n 'eil mi 'g iar- 
raidh mo ghlòire fein : 'ta neach 
ata'giarraidhagus a' toirt breith. 

51 Gu deimhin deimhin a deirim 
ribh, Ma choimI>eadas neach m'f ho- 
cal-fa, cha'n fhaic sè bàs a choidii'. 

52 Ann fin a dubhairt na h Iu- 
dhaich ris, 'Nois' ata fhios againn 
gu bheil deamhan agad. Fhuair A- 
braham bàs, agus na iàidhean; a- 
gus a deir thufa, Mà chuimheadas 
duine m' f hocal-fa, cha bhlais è bàs 

1 a choidhch'. 

53 Am mò thufa na arn athàir 
Abraham, a f huair bàs ? agus 
f huair na fàidhean bàs : co ata thu 
deanamh dhiot fein ? 

54 Fhreagair Iqfa, Ma 'ta mi 
toirt glòir' dhamh fein, cha 'n 'eil 

■ ach neimh-ni a'm' ghlòir : 's è 
m' Athair a 'ta toirt glòire dhamh, 
neach a deir fibhfe, gur è bliur 
Pia è : 

55 Gidheadh cha do ghabh fibh, IX. 

eòlas air ; ach ata eiòlas agams' 
air: agus nan abrainn, N.ich aithne 
dhamh è, bhithinn coi'mhuil ribhfe 
a'm' bhreugoire : ach is aithne 
dhimh è, agus ata mi coimhead 
fhocail. 

56 Bha fubhachas mòr air Abra- 
ham bhur n athair re m' la-fa 
fhaicfm : agus chunnairc fè e, a- 
gus rinn c gàirdeachas. 

57 Ann fin a dubhairt na h Iu- 
dhaich ris, Cha'n 'eil thu fòs leth- 
cheud bliadhna dh' aois, agus arn 
faca tu Abraham ? 

58 Dubhairc lofa riu, Gudeimhin 
deinihin a deirim ribh, Mun raibh 
Abraham ann, ATAIMSE. 

59 Ann fin thog iadfan clocha 
chum an tilgeadh air: ach dh' fho- 
laich Iofa è fein, 'agus chuaidh è 
'mach as an teampull, a' dol tre a' 
meadhon, agus mar fin dh' fhalbh 
è feachad. 

C A I B IX. 
I 'Ta a radharc air aifsag (io '» 
ditìize a rugadh dalf ; 13 'Ta è air 
a thoirt chum nam Phairifeach: 

1 5 'Ta ìad a' gabhail corruicb ris, 
a S us '<§' a thilgeadh 'rnach as an 
ijlonagog; 35 ach ala Criofì #' 
gabhail ris, agus 'ta eijean 'g a 
aidmheachadh. 39 Co iadfan ata 
Criofd a' foillfeachadh. 

A GUS air gabhai! feachad do U- 
•^- •*• fa, chunnaicè duine a bha 
dal! o rugadh è. 

2 Agus dh'fheòraich a dheifciq- 
buil deth, ag radh, A mhaighifdìr, 
co a pheaeaich, an duine io, no 4 
phàranta,'gu'n d'rugadh da!l è f 

3 Fhreagair lofa, Cha do, phea- 
caich aqn chuid an duine fo, no a 
phàranta : ach chum gu 'm foiil- 
fichte oibridh Dhe ann. 

4 Is eigin damh-ìa oibridh an ti 
chuir uaithe mi a dheanamh, am 
feadh is là è : ata 'n oidhche a' 
teachd, 'n uair nach urradh aon duin' 
obair a dheanamh, 

5 Am E O 

5: Am feadh ata mi fan t fao- 
gh'al. is mi folus an t faoghail. 

6 'Nua.ir a dubhair.t e na nithe 
fo, chuir è file air an talamh, a- 
gus rinn è f criadh do 'n t file, agus 
fgaoil è ehriadh air fuilibh an 
doill, 

7 Agus a dubhairt sè ris, Irn'ich 
ionnlaidann an lochanShiioam ('s è 
fin air eidir-theangachaclh, Air na 
chur.) Uime fin dh'imich è, agus 
dh' ionnlaid è, agus thainig sè a' 
faicfin. 

8 Uirne fio a dnbhairt na coi- 
rnhearihaich, agus iadfan a chun- 
naic roiinhe fin è, gu 'n rajbh è 
dall, Nach è fo eifean a bha 'na 
ihuidhc 'g iarraidh deirce ? 

9 Dubhairt cuid, Is è fo è : a àu- 
Ihaìrt cuid eile, Ata sè cosmhud 
ris : ach a dubhairt è fein, 'S mife 
e. 

10 Air an àdhbhar fin a dubhairt 
fia.' ris, Cjonnas a dh' f hofgladh do 
ihùilcan ? 

11 Fhreagair eifean agus a du- 
bhairt è, Rinn duine d'an ainm Ioi'a 
cn'adji, agus igaoil sè air mo ihùi- 
libh i, agus a dubhairt sè rium, 
Im'ich g;'u Jochan Shiloam, agus 

O # ' ^ o 

jonnlaid* agus dh* imich mi agus 
dh' ionnlaid inj, 2s;as fhuair mi 
mo radharc. 

12 Ann 'fin a dubbairt iad ris, 
C'àit' am bheil è ? Dubhairt eifean, 
Cha 'n aithne dhamh. 

13 Thug iad chum nam Phai- 
j'ife.Lch eifean a bharpimhe dall. 

14 Agus b'è là na i'àbaid' a bha 
ann 'nuair a nnn lofa an làthach, 
agus a dh'thofgail è fhùiiean 

15 Ann fin a rìs dh'Jheòraich na 
Phairifich dheih mar an ceudna 
cionnas a fhuair è radharc. Agus 
a dubhaiit eife'an riu, Chuir è Ta- 
thach air mo fhuilibh, agus dh' ionn- 
Jaid mi, agusatami a' iaicfin. 

j 6 'Uime fin a dubhairt cuid 
cfo na Phairifichibhj Clia 'n 'eil I N. 
an duine fo Dhia, do bhri' nach 
'eil è gleidheadh na fàbaid'. Du-., 
bhairt cuid eile, cionnas a dh' f heu- 
das duine a 'ta 'na pheacach, an 
leithide fo do mhiorbhuilibh a 
dheanamh ? Agus bha eas-aonachd 
eatorra. 

17 A deir fiad a-rìs ris an duine 
dhall, Creud a deir tu uime, mhèud 
gu'n dh' f hofgail sè do fhùilean ? : 
Agus a dubhairt eifean, Is fàidh 
è. 

18 Ach cha do chreid na h Iu- 
dhaich m'a thimchioll, gu'n raibh 
sè dall, agus gu'n d' f huair sè a ra- ] 
dharc, gu* ando ghairm fiad pàran- 
taidh an ti ud a fhuair a radharc. 

19 Agus dh' fheòralch iad j 
diubh, ag radh, An è fo bhur 
mac Li, a deir fibh a rugadh dall ? 
cionnas ma feadh ata è 'nois' a' 1 
faicfin ? 

20 Fhreagair a phàrantaidh iad i 
agus a dubhairt fiad, Ata fhios 
againn gur è fo ar mac, agus gu ; 
■n do ru^adh dall è : 

21 Ach cionnas ata è 'nois' a' 
faicfin. cha 'n 'eil f hios againn ; 
no co a dh' f hofgail a fhùilean, cha 'n 
aithne uhninn : tha è iein air teachd 
gu aois, feòraichibh dheth, labh- 
raidh sè air a fhon fein. 

22 Dubhairt a phàranta na 
briathra fo, do bhri' gu raibh eagal 
nan Iudhach orra : oir bha na 
h hnihaich cheana airdeanamh còr- 
daidh eatorra iein, Nan aidmhi- 
cheadh dnin' air bith gur b' ei- 
feàa Ciioi'd, gu 'n rachadh a chur 
as an t fionagog. 

2^ Air an àdhbhar fia a du- j 
bhriirt a phàranta, Tha è air 
teachd su aois, feòraichibh dheth 
fein, . 

24 Air an àdhbhar fin ghairm 
iad an clara uair an cluin' abhadall, 
agus a dubhairt iad ris, Thoir a' 
ghlòi r do Dhia : oir ata fhios a- j 
gaihne gur peacach an duine fo. 

25 Ann C A I 

2c Ania fln fhreagair eifean agus 
a dubhairt sè, Am pcacach c ni 
h aichne dhamh : aon ni 'ta f hios 
agam, air dhamh bhi dail, gu 
jbheii mi 'nois' a' faicfin. 

26 Ach a dubhairt fiad ris a- 
rìs, Ciod a rinn è riut? cionnas a 
dh' f hofgail è do fhùile ? 

27 Fhreagair sè iad, Dh' innis 
nai dhuibh cheana, agus cha d' eifd 
fibh : c'arfon ab'àill libh a chluinn- 
tin a-rìs ? a' bheil a mhiann oirbh- 
fe bhi 'n ar deifciobuil aige mar an 
ceudna ? 

28 Ann fin chàin iad è, agus 
a dubhairt fiad, Is tus' a dheifcio- 
bul ; ach is fmne deifciobuil Mhaois. 

29 Ata fhios aga'mn gu'n do la- 
bhair Dia re Maois : ach mu rhim- 
ehioll an fhir fo, cha 'n 'eil f hios 
againn co as da. 

30 Fhreagair an duineagus a du- 
bhairt sè riu, Ann fo 'ta ni iongan- 
tach, nach 'eil fhios agaibh cia as 
da, agus gu'n d' fhoigail è mo 
fhuilean ; 

31 Ach ata fhios againn nach 
eifd Diare peacachaibh : ach ma 'ta 
neach air bith a' toirt àdhraidh 
do Dhia, agus a' deanamh a thoile, 
iifean eifdidh è. 

32 O thoifeach an t faoghail 
cha chuaias gu »n d' fhofgail aon 
neach fùilean duine a rugadh dall. 

33 Mur biodh an duine fo o 
Dhia, cha b' urradh è ni fam bitha 
dheanamh. 

34 Fiireagair iadfan agus a du- 
bhairt iad ris, Rugadh thufa gu 
h iomlan ann am peacaibh, agus 
am bheil thu 'g ar leagaig-ne ? a- 
gus thiig iad amach è. 

35 Chuai' lofa gu'n do thilg 
iad amach è ; agus air dha f ha- 
ghail, a dubhairt sè ris, Am bheil 
thu creidfin ann am Mac Dhe ? 

36 Fhreagair eifean agus a du- 
bhairt sè, Co è, a Thighearna, 
chuÈn gu'n creidinn anri ? B. X. 

37 Agus a dubhairt Iofa ns, 
Chunnaic thu araon è, agus an ti 
a 'ta labhairt riut, 'seifean è. 

38 Agus a dubhairt eifean, Ata 
mi creidiin, a Thighearna. Agus 
rinn è àdhra' dha. 

39 Agus a dubhairt Iofa, Is ann 
chum breitheanais a thainig mife 
chum an t faoghail fo : chum iadfan 
nach 'eil a' faicfin, gu 'm faiceadh 
ìàd ; agus gu 'm biodh iadfan a 'ta, 
faiclìn, air an deanamh dall. 

40 Agus chuala cuid do na 
Phairifichìbh, a bha maille ris na 
nithe fo, apus a dubhairt fiad ris, 
Am bheil finne dall mar an ceudna ? 

41 Dubhairt l'ofa riu, Nam 
bitheadh fibh dall, cha bhiodh 
peacadh agaibh : ach a nois' a deir 
fibh, Is lèir dhuinn ; uime fin kt'a 
bhur peacadh a' fantuin. 

C A 1 B. X. 
I 'Sb Criojd a?i dorus, agus an 
deadh bhuachaille. 1 9 Iomadh 
gne bharaile m 'a ihìmchioll. 24 
'Ta e dearbhadh . le oibribh gur 
e fcin Criofd Mac Dhc, 39 a 7 
dol as na h Iudbachaibh, 40 
agus <?' dcl do '« taobh thall do Ior- 
dan, far an clo chreid moran 
ann. 

r - ^ U deimiiin deimhin a deirim 
.. 1 ribh, An ti nach d' theid a 
ftiy.Ii tre .n dorus do chrò nan cao- 
rach, ach a theid fuas air fheòl eile, 
is gàduiche agus fear-reubainn 
eifean. 

2 Ach an ti a, theid a fteach 
air an dorus, is eifean buachaiiie nan 
caorach. 

3 Dha-fan fofglaidh an dors- 
f hear ; agus eifdidh na caoraich r'a 
ghuth : agus goiridh sè chaoraich 
f'ein air an ainm, agus treòraichidh 
sò 'mach iad. 

4 Agus 'n 'uair a chuireas è 'mach 
a chaoraich fein, irn'icJiidìi sè rom- 
pa, àgus Ieanaidh na caoraich è : 
oir is aithne dhoibh a ghuth. 

5 Acus E O 

5 Agus cha lean iad coigreach, 
ach teichidh iad uaithe: do bhri' 
nach aithne dhoibh guth choi- 
greach. 

6 An cofamhlachd fo labhair 
lofa riu : ach cha do thuig iadlan 
creud iad na nithe Jabhair è riu. 

7 Ann fin a dubhairt lofa riu 
a-rìs, Gu deimhin deimhin a deirim 
ribh, gur mife dorus nan caorach. 

8 ladfan uile a thainig romham- 
fa, is gaduichean agus luchd-reu- 
bainn iad : ach cha d' eiid na cao- 
raich riu. 

9 Is mife an dorus : ma theid 
neach air bith Iteach triomfa, ià- 
bhalar è, ag,us theid è (teach agus 
amach, agus gheibh sè ional- 
tradh. 

io Cha d' thig an gaduiche 
ach a ghoid, agus a mharbhadh, 
agus d mhilleadh : thainig mife 
chum's gu 'm biodh beatha aca, 
agus gu 'm biodh i aca ni 's paiJte. 

ii Is mis' am buachaille maith : 
lea^aidh 'm buachaille maith anam 
fios air fon nan caorach. 

12 Ach am fear-tùarafdail, agus 
an ti nacb è am bUàchailìe, agus 
nach Jeis fein na caoraich, chi sc am 
madadh-alluidha' teachd, agus fa- 
gaidh sè na caoraich, agus teichidh 
s-è : agus glacaidh am madadh-at- 
luidh iad, agus fgapaidh sè na 
caoraich. 

13 Acli teichidh am fèar-tuara- 
fdail, chionn gur fear-tuaraJdail è, 
agus nach 'eil fuim aige do na 
caoraibh. 

14 Is mife am buachailJe maith, 
as;us is aithne dhamh mo chaoraich 
fein, agus aithnichear le «' ckao- 
raibh fein mi. 

1 5 Mar is aithne do 'n Athair 
mife, is mar fm is aithne dhamh-fa 
antAthair: agus ata mi Jeagadh 
in' anama fios air fon nan caorach. 

16 Agus ata caoraicli eiJ' agam, 
nach 'eil do 'n chrò fo : is à»\n 
damh iad fin mar an ceudna thoirt 

* tpigh. -f aimlweite. I N. 

a Jìigh, aguseifdidh iad re m'ghuth ; 
agus bithidh aon treud ann, agus 
aon bhuachailje. 

17 Air an àdhbhar fo is * ion- 
mJiuinn leis an At'hair mife, air 
fon gu 'n leagarn fios m' anam, 
chum's gu m glacam è 'rìs. 

18 ^ha 'n 'eil neach air bith 
'g a thoirt uam, ach ata mi'galea- 
gajh lìos uamfein: ata agam cu- 
nihachd a lea^adh fios, agus ata 
agam cumhachd a ghlacadh a rìs. 
A'n àithne i'o fhuair mi o m' A- 
thair. 

19 Air an àdhbhar fin dh' eiricli 
f e^s-aonachd a-rìs am meafg nan 
Iudhach air fon nam briathra fo. 

20 Agus a dubhairt mòran aca, 
'Ta deamhan aige, agus ata sè 
air \ bbile; c'ar fon ata fibh 'g et- 
fteachd ris? 

21 A dubhairt cuid eile, Cha 'n 
iad fo briàthra duine am bheil dia- 
bhot : am bheil diabhol comafach 
air l'ùile nan dall fhofgladh ? 

22 Agus bha feifd-chuimhne ath- 
choiJiig' an teampuill ann lerufa- 
Jem, agus b'è 'n geamhra' bha ann. 

23 Agus bha lofa a' fràideis fan 
teampuil am jj pcrfa Sholaimh. 

24 Ann fin chruinniclì na h Iu- 
dhaich mu thimchioll, àgus a du- 
bhairt fiad ris, Cia fhad' a chumas 
tu ar n anama ann amharus ? 
ma 's tu Crìofd, innis dhuinn gu 
foIJafach. 

25 Fhreagair Jofa iad, Dh' innis 
mi dhtiibh, agus cha do chreid 
fiìih : na h oibridii a 'ta mi dea- 
namh ann ainm m'Athar, ata iad 
fin a' toirt fia'nais mu m' thim- 
chioll. 

26 Ach cha 'n 'eil fibhfe a' creid- 
fin ; oir cha 'n ann do m' chaoraibh 
fibh, mar a dubhairt mi ribh. 

27 Ata mo chaoraich a' toirt 
eifdeachd do m' ghuth, agus is 
aithne dhamh iad, agus leanaidh 
iad mi: 

28 Agus, 
Ì mhi-cteill. || àileir. C A I 

28 Agus bhelre:im a' bheatha 
mhairtheanach dhoibh, agus cha 
* d' theid iadam mugha a clioidbch', 
ni. mò a fpiouas neach air bith a 
m' làimh iad. 

29 Nl' Athair a thug dhamh- 
fa ;ad, is mò è na gach uile: a- 
gus cha 'n urradh, neach air bith 
*« fpìonadh a iàìmh m' Athar. 

30 Miie agus v? Athair is aon 
finn. 

3 1 Uime fin thog na h Iudhaich 
clocha à-ris chum an tilgeadh air. 

32 Fhreagair lo!a iad, Nochd 
mi dhuibh mòran a dh' oibribh 
maithe o m' Atiiair ; cia air fon 
do na h oihribh fm ata fibh gabhail 
do chìochaibh orm ? 

33 Fhreagair na h ludhaich 
è, ag radh, Ni bheil finn air fon 
oibre maith a' gabhail do chlo- 
chaibh ort ; ach air fon blaifpheime, 
agus air fon, air bhi dhuitfe a' 
d' dhuine, gu bheil thu deanamh 
Dia dhiot fein. 

34 Fhreagair Iofa ìad, Nach 
'eil e fgriobhta ann bhur lagh- 
fa, Dabhairt mi, Gur dèe fibh : 

35 Ma dubhairt è dèe riu-fan, 
chum an d' thainig focal De, agus 
nach feudar an fgriobtuir a bhri- 
feadh : 

36 An abair fibh rifean, a nao- 
mhaich an tAthair, agus a chuir è 
chum au t faoghail, Ata thu re 
blaifphemeadh ; air ibn gu n du- 
bhairt mi, 'S mi Mac Dhe ? 

37 Mur deanam oibridh m' A- 
thar, na creidibh mi. 

38 Ach ma dheanam, ge nach 
creid fibh mife, creidibh na h 01- 
bridh : chum gu 'm bi Eps agaibh 
agus gu'n creid fibh gu bheil an 
t Athair ionnamfa, agus miie ann- 
fa. 

39 Uime fm dh' iarr iad a-rìs a 
ghlacadh : ach chuaiJh è as an 
Idirnh, 

40 Agus chuaidh è 'rìs do 'n 

* chailLar iad. B. XI. 

taobh thall do Iordan, do 'n ionad 
ann s an raibh Eoin air t'ùs re 
baifteadh; agus rinn è comhnuidh 
ann fin. 

41 Agus thainig mòran d'a 
ionnfuidh, agus a dnbhairt iad, Cha 
do rinn F.oin aon mhiorbhuil : ach 
bha na h uile nithe a dubhairt Eoin 
mu 'n dnine fo fior. 

42 Agus chreid mòran fan àite fin 
air. 

C A I B. XI. 

I 'Ta Crhfd a iog'ail fuas I.afa- 

ruis taireis da bhi ceithir lùith' 

fan uaigh. 45 Ata mòran do na 

b Iudhachaìhh a'' creidfin. 47 Ata 

?ia h àrd-fvagairt agas na Phairi- 

jìck a' cuviail cotnhairle'n agkaidh 

Chriofd. 49 'Ta Caiaphas a' dea- 

namh fàidkeadoireachd. 54 'Ta 

Iofa 'ga fholach fein. 55 Aig 

a' chaifg 'ta 'n fuagh ag ìarraidh 

Chrìofd, agus na h hrd-foagairt 

aguj na Phairifch a' deaibh' inn- 

leachda chum eifean a ghlacadh. 

P* i OISE bha duine àraidh gu 

{ * J , tinn, d'am b'ainm Lafarus 

o Bhetani, baile Mhuire agus Mhar- 

ta a peathan. 

2 (B'i Mhu-ire^ a dh'ung an Ti- 
ghearna le o'a prìfeil, agus a 
thiormuich a chofa leis a folt, aig 
an raibh a brathair Lafarus gu 
tinn) 

3 Uime fin chuir a pheathraiche 
fios d'a ionnfuidh, ag radh, A Thi- 
^hearna, fè'uch, ata 'n ti a's ion- 
mhuirin leatfa tinn. 

4 'N uair a chual' lofa fo, a du- 
bhairt fè, Cha 'n 'eil an tinneas fo 
chum bàis, ach a chum glòir' Dhe, 
ionnas gu 'm biodh Mac Dhe air a 
ghlòrachadh d'athaobh. 

5 'Noife b' ionmhuinn Je lofa 
IVIarta, agus a piuthar, agus La- 
fa rus. 

6 Uime fin 'n uair a chual' è gu'n 
raiìih eil'ean tinn, dìi' flian è iòs dà 
làeth' ann fen ionadj an ràibh è. 

5 Ann E O 

7 Ann fin ann diaigh fo a dubhairt 
fè r'a dheifciobluibh, Racharnaid 
a-rìs rìo ludea. 

8 Dubhairt a dheifciobuil ris, 
A Mhaiyhifdir, anoi'.è dh' iarr na 
h Iudhaich do chlochadh ; agus am 
bheil thu dol a-rìs ann fin ? 

9 Fhreagair Iol'a, Nach 'eil da- 
uair-rìheug fan là ? Ma dh' imi- 
cheas duine ann fan là, cha tuifhch 
è, oir ata ic "faicfin folus an t iao- 
ghail fo. 

io Ach ma dh' imicheas duine 
ann i'an oidhche, tuiilichidh fe, do 
bhri' nach 'eil an folus ann. 

1 1 Na nithe fo a dubhairt c : a- 
gus 'na dhiaigh iìn, a deir se riu, 
Ata ar caraid Lafarus 'n a chodal ; 
ach ata mis' a' dol chum's gu n 
dùifgeam a codal è. 

12 Ann fln a dubhairt a dhei- 
fciobuil, A Thighearna, ma 'ta è 
7 na chodal, bithidh fè ilàn. 

13 Gidheadh do labhair Iofa 
m'a bhàs : ach fhaoil iadfan gu 'n 
rìo labhair è mu thimchioll f®is co- 
dait. 

14 Ann fin a dubhairt Iofa riu 
gu foiHeir, Fhuair Lafarus bàs : 

15 Agus ata mi fubhach air bhur 
fon-fa, nach raibh mife ann fm 
(chum's gu n creid fibh,) ach ra- 
chamaid d'a ionnfuidh. 

iò Apn iìn a dubhairt Tomas, 
d' an goir'ear Didimus, r'a lcnoimh- 
dheifciobluibb, Rachamaid-ne. mar 
an ceudna, chum's gu 'm fuigh fmn 
bìs maille ris. 

17 Ann fin 'nuair a thainig Iofi, 
fhuair fè è taireis bhi cheana cei- 

" thir Irrìth' fan uaigh. 

18 ('Noiiè bha Betani fogus do 
Hierufaiem, mu thimchioll cuig- 
itàide-deug uaithe) 

19 Agws thainig moran do na 
h Iudhachciibh chum Mharta agus 
Mhu'irè, gu comh-f hurtachd a 
thòirt doibh a thaobh um bràthar. 

20 Àiìri lìri 'auaira chuala Mar- I N. 

ta gu 'n raibh lofa a' teachrì, 
chuaidh i 'u a chomh-dhail : ach 
ihuidh Muire fan tièh. 

21 Ann fin a dubhaiit Marta 
re h Iofa, A Thighearna, nam 
biodh tul'a ann fo, clia 'n fhui- 
gheadh mo bhràthair bàs. 

22 Ach ata fhios agum, a noife 
fcjs ge b'è air fcith lad na nithe a 
àh' iarras tu air Dia, gu'n loir Dia 
dhuit iad. 

23 Dubhair.t Iofa ria, Lic'idh do 
bhràthair a-rìs. 

24 Dubhairt Maita ris, Ata 
fhios agam gu'n eirich è 'rìs fan 
eif-eirigh air an là dheircannach. 

25 Dubhairt lofa ria, Is mife 
an cif-eirigh, agus a' bheatha : an 
ti chreideas ionnamfa, ge do ghei- 
bheadh è bàs, bithidh fè beo ; 

2ò Agus ge b'è neach ata beo, 
agus a' creidfin ionnamfa, cha 'n 
fhuigh fè bàsa choidhch'. Am bheil 
thu creidfin fo ? 

27 A dubhairt fì ris, Ata, a Thi- 
ghearna : creideam gur tu Criofd 
Mac Dhe, a bha gu t^achd chum 
an t faoghail. 

28 Agus air dh'i na niihe fo 
radh, dh' f halbh fi, aqus ghoir i a 
piuthar Muire os iofal, ag radh, 
Thainig am MaighifJir, agus tha 
è ga d' ghairm. 

29 'N uair a chual' ife fiu, dh' ei- 
rich i gu grad, agus thàinig i d'a 
ionnfuidh. 

30 'Noife cha raibh Iofa fòs air 
teachd do 'n bhaiìe, àch bha e ann 
fan aite an do choinnich Marta è. 

3 1 Ann fin r.a h ludhaich a bha 
maiììe ria fari tigh, agus a' toirt 
comh-f hurtachd dh'i, 'n uair a 
chunnaic iad Muire gu'n d' eirich 
fì gu grad, agus gu 'n deachaiuh 
fi 'mach, lean iad i, ag radh, 'Ta i 
dol chum na huaigbe, a cliaoineadh 
ann im. 22 Ann nuair a thamià Muire do 'n àite 'n raibli lofa, a^us C A I B 

a chunnaic fi è, thuit i aig a 
cholaibh, ag radh ris, A Thighear- 
na, nam biodh tufa ann fo, cha 'n 
f huigheadh mo bhràthair bàs. 

33 Uime fia 'n uair a chunnaic 
Iol.i i a' gul, agus na h Iudhaich 
a thainig maille ria a' gul mar 
an ceudna, rinn è oihadh 'na 
fpiorad, agus chuir fè è fein fuidh 
thriobloid. 

34 Agus a dubhairt fè, C' àit' 
an do chuir fibh è ? Dubhairt iad 
ris, A Thighearna, thig agus 
f.tic. 

3? Ghuil Iofa. 

36 Ann iìn a dubhairtna h Iu- 
dhaich, f'èuch cionnas aghràdhaich 
sè è ! 

37 Agus a dubhairc cuid diubh, 
Nach feudadh an duine fo a 
dh' fhofgail fùilean an doill, a 
thoirt fainear nach fuigheadh ea- 
dhon am fear fo bàs ? 

38 Uime fin thainig Iofa ag 
ofnaich a-rls ann fein, chum na 
h uaighe. Agus * b' uamhuigh i, 
agus bha cloch 'na luidhe uirre. 

39 Dubhairt Iofa, Togaibh a' 
chloch. Dubhairt Marta, piuthar 
an duine mhairbh, ris, A Thigh- 
earna, iha 'noife droch bholaJh 
dheih : oir ata fè ceithir ikhh' fan 
tiaigh . 

40 Deir Iofa ria, Nach dubhairt 
mi i'iut, Ma chreideas tu, gu 'm 
faic thu glòir Dhe ? 

}i Ann fin thog iad a' chloch 
o'n ìite ann s an raibh an duiae 
marbh 'na luidhe. Agus thog 
Iofa fuas a ihàilean, agus a du- 
bhairt fè, Athair, ata mi toirt 
buidheachais duit gu'n d' eifd thu 
rium. 

42 Agus bha fhios agam gu 
bheil thu 'g eifteachd rinm do 
ghnà' : ach a dubhairt mi c air 
fòtì an t flnai^h a 'ta 'n an ieafamh 
a m' thimchioH, chum's gu'n creid 
iaa gu 'n do chuir thufa uait mi. 

* fcm chùas ij xr. 

43 Aa;Us 'nuair a labhair è na 
nithe lo, ghlaodh è le guth mòr, A 
Lafaruis, thigamach. 

44 Agus thainig eifean a bha 
marbh amach, a'gus a chofa agus 
a làmha ceangailte leis aa eaJach- 
mhurbh: agus bha agìiaiJh cean- 
gaike m' an cuairt le neapaicin. 
Deir lofa riu, Fuaiglaibh è, agus 
leigibh leis im'eachd. 

4J Ann fin chreiJ mòran do na 
h ludhachaibh ann, a thainig chum 
Mhuìre, agus a chunnaic na nithe 
a rinn Iofa. 

46 Ach dh' fhalbh cuiJ aca 
chum nam Phairifeach, agus dh' in- 
nis iad dhoibh na nithe a rinn ioi'd. 

47 Ann fin chruinnich na h àrd- 
fhatrairtatms na Phairilich comhair- 
ìs, agus a dubhairt iad, Ciod a'ta- 
fmn a' deanamh ? oir ata 'n duiue 
fo deanamh mòrain mhiorbhuile. 

48 Ma leigeas finn Jeis air aa 
dòigh (0, creidiJh na h uile 
dhaoine ann ; as;us thig na Romha- 
naich, agus bheir iad air faibh ar 
n àite, agus ar cinneach. 

49 Ann fin a dubhairt fear à- 
raidh dhiubh d' am è' ain??i Caia- 
phas, àir dha bhi 'na àrd-lha- 
gart ia bhliadhnaidh fin, riu, Cha'n 
aithne dhuibh ni fam bich, 

50 Ni mò 'ta fibh toirt fai- 
near gur iomchu'idh air ar foin-ne 
gu 'm fuigheadh aon duine bàs air 
fon a' phobuill, agus nach bioah an 
cinneach uile air a fgrios. 

51 Ach ni b' ann uaithe fein a 
labhair è ib : ach air dha bhi 'na 
àrd-ihaq-art air a' bhliadhna' fin, 
rinn è fàidheadoireachd gu 'm fui- 
gheadh lofa bàs air fon a' chiunich 
fin: 

52 Agus nt h ann air fon a' 
chinnich iin amhain, ach a chum 
mar an ceudtìa gu 'n cruinnicheadh 
è ann ceana a cheile 'n aù aon, clana 
Dhe a bha air an fgapadh. 

53 L'ime fin o 'n là im amach, 

•\ Y cfauir E O 

chtiir iad an comhairle r'a chcile 
chum eiiean a chur gu bàs. 

54 Air an àdhbhar fin cha d' i- 
mich Ioia ni 's mò os àird am 
meafg nan ludhach ; ach chuaidh 
è as fin do dhùthaich làirnh ris an 
fhafach, gu baile d' an goir'ear 
Ephraim, agus ann fin ghabh è 
comhnuidh mailler'adheifciobluibh. 

5 5 Agus bha càifg nan Iudhach 
am fogns : agus cìiuaidh mòran 
fuas as an dùthaich do Hierufalem 
roimh an chàifg, chum iad fein a 
ghlanadh. 

56 Ann fin dh'iarr iad Iofa, agus 
latìhair iad r'achcile 'n an feafamh 
fan teampull, Ciod bhur bar'ail- 
fe, nach d' thig è chum na feifde ? 

57 'Noife bha araon na h àrd- 
fhagairt agus na Phairiiìch air toirt 
àithne, nam biodh fhios aig neach 
air bith c' àit' an raibh è, gu 'n 
innfeadh fè è, chum's gu 'n gla- 
cadh iad c. 

C A T B. XII. 

X >Ta lofa ag gabhail lelth-fgeìl 

Mhuìre air fongun à' ung jì a 

chofa, 9 'Ta 'm pobull a' teackd 

'« am buidtìnibh a dtì fhaicfm 

Lafaruis. lo' Ta na h àrd-Jhagairt 

gabhail comhairlc Lafarus a mhar- 

bhadh. 1 2 Ta Criojd a' marcachd 

gu Hierufalem. 20 'Ta togradh 

aig Creugachaibh gu Iofa fhaicj'm. 

23 Ta se a' roimh-innfeadh a 

bhàis. 37 'Ta na h ludhaich 

air an dalladh ; 42 gidkeadh 'ta 

vioran do 7ia h hrd-uachdara- 

naibh a' creidjìn, ach cha 'n 'ei/ 

iad 'ga aid'eachadh ."44 'Ta Iofa 

gu durackdach ag iarraidh aid- 

17/keil creidimh . 

K NN fin thainig Iofa, fea làith' 

* * roimh an chiifg, gu Betani, 

far an rauoh Lafarus a bha marbh, 

neach a thog eifean o na mar- 

bhaibh. 

2 Uime fin rinn iad fuipeir dha 
ann fin, agus bha Marta a'frfthea- 
ladh : ach bha Lafarus 'na aon ! N. 

diubhs' a fhuidh air bòrd maille rìs. 

3 Ann fin ghabh Muire punnd 
do ola fpicnaird ro-luachmhor, agus 
dh'ung fi cofa Iofa, agus thiormaich I 
fi a chofa leis a folt : agus bha 'n 
tigh air a lionadh le * àileadh ! 
cùbhruidh an olaidh. 

4 Ann fin a deir aon d'a dhei- , 
fciobluibh, Iudas Ifcariot, ?uac | 
Shimoin, a bha gu eifean a bhrath', 

c C'ar fon nach do reiceadh 
an t ola fo air fon tri cheud pe- ! 
ghinn, agus nach d' thugadh do \ 
na bochdaibh è ? 

6 Dubhairt c fo, cha b' ann do 
bhri' gu'n raibh fuim aige do na 
bochdaibh ; ach a chionn sm'm bu 
ghaduich' è, agus gu'n raibh aa 
iporan aige, agus gu'n do ghiukiia 
è na nithe a chuireadh ann. 

7 Ann iin a dubhairt Iofa, Leig 
leatha : fa chomhair là m' adhlaic 
ghleidh i fo. 

8 Oir ata na bochdan a ghnà* 
agaibh maille ribh, ach cha 'n 'ei! 
mife agaibh a ghnà'. 

9 Agus, bha fhios aig fluagh 
mòr do na h Iudhachaibh gw 
'n raibh è 'n fin : agus thainig 
iad, ni h è amhàin airfon lofa, ach 
a chum gu 'm faiceadh iad mar 
an ceudna Lafarus, a ihog eifeaa 
o na marbhaibh. 

10 Ach rinn na h àrd -fhagairt 
comhairle, chum Lafarus fòs a 
mharbhadh ; 

1 1 Do bhri' air a fhon-fa gu 'n 
d' imich mòran do na h ludha- 
chaibh, agtis gu 'n do chreid iad 
ann Iofa. 

12 Air an là màrach, air cluinn- 
tin do mhòr fhluagh, a thainig 
chum na fèifde, gu'n raibh lol'a 
a' teachd gu Hieruialem, 

i^Ghlaciad geuga pailm, agus 
chuaidh iad amach 'na chomh- 
dhail, agus ghlaodh iad, Hofanna, 
is 'beannuichte Righ Ifraeil a 'ta 
teachd ann air.m an Tighearna. 

14 Agas 
* boltrach; C A I B. 

14 Agus, air faghail afail òg do 
Iofa, lhuidh fè air; a reir mar ata 
è fgriobhta, 

1 5 Na biodh eagal ort, a inghean 
Shioin : fèuch, ata do Righ a' 
teachd, 'n a lhuidhe air lothaidh 
aJail. 

16 Cha do thuig a dheifciobuil 
na nithe fo air tùs : ach 'n uair a 
ghlòruicheadh Iofa, ann fin chuimh- 
nich iad gu 'n raibh na nithe fo 
fgriobhta uime, agus gu 'n d' rinn 
iad na nithe fo dha. 

17 Uime fin rinn am pobull a 
bha maille ris fia'nais, gur ghairm 
è Lafarus as an uaigh, agus gu 'n 
do thog sè o na marbhaibh è. 

18 Air an àdhbhar fin fòs choin- 
nich an fluagh è, do bhri' gu 'n 
cual' iad gu'n d' rinn è am mior- 
bhuil fo. 

19 Dubhairt na Phairifich air an 
àdhbhar fin eatorra fein, Am faic 
fibh nach 'eil fibh a' buadhachadh 
bheag fam bith ? fèuch, ata 'n fao- 
ghal airdol 'na dhiaigh. 

20 Agus bha Greugaich àraidh 
am meafg na muintir a chuaidh 
fuas chum àdhra' dheanamh aig an 
fheifd : 

21 Air an àdhbhar fin thainig 
iadfan gu Philip, a bha o BÌietlaida 
na Galilee, agus dh' iarr iad air, 
ag radh, A Thighearna, bu mhiann 
leinn Iofa fhaiclìn. 

22 Thainig Philip agus dh'innis 
èdoAindreas: agus a-rìs dh'innis 
Aindreas agus Philip do lofa. 

23 Agus fhreagair Iofa iad, 
ag radh, Thainig an uair, chum 
gu'm biodh Mac an duine air a 
ghlòrachadh. 

24 Gu deimhin deimhin a deirim 
ribh, Mur fuigh gràinnecrui'neachd 
air dha tuiteam fan talamh bàs, 
ianaidh fè 'na aonar : ach ma 
gheibh è bàs, bheir è toradh mòr 
n^ithe. 

25 Ge b'è neach a ghràdhaicheas XII. 

anam, caillidh sè è : agus an ti a 
dh' fhuathaicheas anam ann fan 
tfaoghal fo, coimheadaidh sè è 
chum na beatha mairtheanaich. 

26 Ma ni neach air bith feirbhis 
dhamh-ft, leanadh è mi ; agus ge 
b'è àit' am bi mife, ann fin bithidh 
mo Iheirbhifeach mar an ceudna : 
ma ni neach feirbhis dhamh-fa, 
bheir m' Athair onoir dha. 

27 'Noife 'ta m' anam fuidh thrio» 
bloid ; agus ciod a their mi ì Athair, 
faor mi o 'nuair fo: ach is ann air a 
fhon fo a thainig mi chum na h uaire 
fo. 

28 Athair, glòraich t ainm. Ann 
fin thainig guch o neamh, Ghlò- 
raich mi araon l', agus glòraichidh 
mi a-rìs è. 

29 Uime fin a dubhairt am 
pobull a Iheas a làthair, agus a 
chuala fo, Gu'n raibh tairneanach 
ann : a dubhairt cuid eile, Labhair 
aingeal ris. 

30 Fhreagair lofa agus a du- 
bhairt sè, Ni h ann air mo flion-fa 
thainig gn guth fo, ach air bhur 
fon-fa. 

31 'Nois' ata breitheanas an 
t faoghail fo : 'noife bithidh uach- 
daran an t faoghail io air a thil- 
geadh amach. 

32 Agus ma thogar mife fuas 
o'n talamh, tairngidh mi na h uile 
dhaoin' a'm' ionnfuidh. 

33 (Ach a dubhairt è fo, a' 
ciallachadh ciod a' ghnè bàis a 
gheibheadh è.) 

34 Fhreagair an fluagh è, Chua~ 
la finne as an lagh, gu 'm fan Crioid 
gu fiorruidh : agus cionnas a utir 
thufa, Gur eigin do Mhap an duiae 
bhi air a ' thog'ail iuas : co è fo 
Mac an duine ? 

35 Ann Gn a dubhairt Iofa riu, 
Fòs rè tamuill bhig ata n folus 
maille ribh; ghiaisibh am feadh 
's ata 'n folus agaibh, 'n t eagal gu 
'm beii- an dorchadas oirbh : oir an 

Ù E O I 

ti a 'ta 'g im'eachd ann dorchadas, 
cha 'n aithne dha c' àit' ata è 
doì. 

36 Am feadh 's ata 'n folus a- 
gaibh, creidibh_ fan t folus, chum 
e;u 'm hi fi'oh 'n ar cloinn do'n t so- 

o 

lus. Labhair Iofa na nithe fo, agus 
dh' fhaibh sè, agus dh' f holaich 
sè è ft-in uatha. 

37 Ach ge do rinn è a choi'- 
Jion fo do mhiorbhuilibh 'n an là- 
ffaair. cha do chreid iad ann : 

38 Chum gu r ra biodh bi iathra 
an fhàidh Elaias air an cor-lio- 
padh, a dubhairt se, A Thighear- 
na, co a chreid ar n * aithris-ne'? 
agus cia dha a dh' f hoillficheadh 
gàirefeiri an T»ghearna ? 

39 Air an ^dhbhar fo cha raibh è 
'n comas doibh creidfin, do bhrj' gu 
'n dubhairt Efaias a rìs, 

40 Dhall sè an iùdean, agus 
chruadhaich sè an croiclhe ; chum's 
nach faiceadh iad !e 'n fùdibh, a- 
gus nach tuigeach iad le 'n cioidhe, 
agus nach pilieadh iad, agus gu'n 
iLnuichinn iad. 

41 A dubhairt Efaias na nithe 
fo, "'nuair a chunnaic sè a g'hlòir- 
fin, a<ms labhair sè uime. 

42 Gidheadh chteid moran ào 
na h Uachdaranaibh ann ; ach air 
fon nam Fhairifeach cha d' aid- 
mh'k h fiad è, 'n t eagal gu 'n 
cuirte- 'mach as an t fionagog iad. 

43 Oir b' annfa Jeo glòir dhaoine 
na glpir Dhe. 

44 Agns ghlaodh lofa, agus a 
dubhairt sc, An ti a 'ta creidfin 
ionnamfa, ni h ir-nnamfa 'ta sè 
creidfin, ach ann Jan ti a chuir 
yaithe mi. 

45 Agus an ti a 'ta ga m' 
f haicfin-fe, 'ta sè faicfm an ti do 
chuir uaithe mi. 

46 Thainig mi a'm' fholus chum 
an t faoghaii, ionnas ge b'ò chrei- 
deas ionnym, nach fanadh è ann 
dorchadas. 

f icrnradhnc, 1 

N. 

47 Agus ma chluinneas neach 
air bith mo bhriathra-fa, agus nach 
creid è, cha 'n 'eil mife toirt breith 
air : oii* cha d'thainig mi gu breith 
thoirt air an t faoghal, ach a ihà- 
bhaladh an t faoghail. 

48 An ti 'ta cur cùl riumfa, agus 
nach 'eir a' gabhai! 'mo bhriathra, 
ata aige neach a bheir breith air : 
am focal a labhair mi, bheir è | 
fin breith air fan là dheirean- 
nach, 

49 Oir cha do labhair mi uam 
fein ; ach an t Athair a chuir 
uaithe mi, tllOg sè àithne dhamb, 
creud a theiriun, agus creud a 
labhrainn. 

10 Agus ata fhios agam gur 
beath.i mhairtheanach aithne-fe : 
air an àdhbhar fin na nithe 'ta mi 
labhairt, amhuil mar a dubhairc 
an t Athair rium, is mar fin ata 
miie a' labhairt. 

^ A 1 B. XIII. 

T Ta Criojd a 1 nigheadh cofa nan 

deifiobul, 13 ag earaìl orra bhi 

iricfal agv.s feirceil : 18 ag inn- 

feadh ro '-làimh, agus a' foilifea- 

chadh do Eoin le comharth' , gur 

b'c Iudas a bhrathadh e ; 51 «' 

ioirt hithne dhoibh iad a ghrhdha- 

chadh a chèìle ; 36 agus a' roimh- 

innfeadh do Pheadar gu'n raibh 

se gu eijean àichjheunadh. 

??V TOISE roimh thèifd na càifge, 

j_^j air do Ioia. rios a bhi aige 

gu ? n raibh uairs' air teachd, ann an 

rachadh sè as an t faoghal fo, 

chum an Athar, air dha a mhuintir 

fein a bha ann fan tfaoghal a ghrà- 

dhachadh, ghràdhaich sè gus a' 

chrìch iad. 

2 Agus 'n uair a bha 'n t fui- 
peir thairis, (air do 'n diabhol a 
iìois' a chur ann croidhe ludas 
Ifcariot, mhic Shirnoin, eifean a 
bhrath') 

3 Air aithneach' do Iofa gu 'n 
d' thug an t Athair na h uile nithe 

'na G A I 

'n a làmhaibh, agus gur ann o Dhia 
a thainig è, agus gu raibh è dol a 
dh' ionnruidh Dhe, 

4 Dh' eirich è o fhtiipeir, agus 
chuir è dheth a bhrac, a«us "hlac 
sò * làmh-anart, agus cheangail sè 
uime c. 

5 'Na dhiaigh fin, dhòirt sè uifge 
ann foitheach-ionnlaid, agus thò- 
fivch è air coìkn a dheifciobu! ionn- 
lad, agus an tiormachadh leis an 
làmh-anart a bha ceangailt' uime. 

6 A \nn fia thainig è gu simon 
Peadar: agus a dubhairt eifean ris, 
A Thirj-hearna, 'm bhc.il thufa 'e 
ionnlad mo chofan-fa ? 

7 Fhreagair lofa agns a dubhairt 
sc ris, An ni fo- 'ta mi deajiamh 
cha 'n aithnc dhuits' a nois' ; ach 
bithidh tìos agad air ann diaigh fò. 

8 Dubhairt Peadar ris, Cha nigh 
thu mo choian-fa a'choidh'. Fhrea- 
gair Jofa è, Mur nigh mi thu, 'cha 
'n Vil cuid agad mailie riuin. 

9 Deir Simon Peadar ris, A Thi- 
ghearna, nih iad mo chofa amhàin, 
ach mar an ceudna mo làmhan a- 
gus ìiio cheann. 

io A deir lofa ris, An ti a 'ta 
air ionnlad, cha 'n 'eil feum aige, 
ach a chofan ionnlad, ach tha sè 
gu h iomlan gìan : agus ata fibhfe 
glan, ach cha 'n 'eil Jibb uile 
glan. 

1 1 Oir bha f hios aige co a 
bhrathadh è; uime fin a dubhairt 
sc, Cha 'n 'eil fibh uile glan. 

12 Av.n. firi, taireis da an cofan 
ionnlad, agus eadach a ghabhail 
d'a iomifuidh, Ihuidh sè a-rìs, a- 
gus a ciubhairt sè riu, Am bheil' 
t hios agaibh ciod a rinn mi dhuibh? 

13 Ata fibh g.iirm Maighifdir, 
as:us Tighearna dhiom : agus ata 
fibh 'g radh gu maith ; oir is mi 

Jin, 

14 Uime fin ma dh' ionnlaid 
raife, bhur Tighearna agus bhur 
Maighifdir, bhur cofan-fa, ; s cc)jr 

* tuailc. B. XIII. 
dhuibhfe mar an ceudna cofan a 
chcile ionnlad. 

1 5 Oir thug mi eifiomplair 
dhuibh, chum's mar a rinn mife 
dhuibh, gu'n deanadh libhfe mar 
an ceudna. 

16 Gu deimhin deimhin a deirim 
ribh, Cha mhò an t ògUch na 
mhaighifdir, agus cha mhò an. 
teachdoire na 'n ti a chuir uaithe 
è. 

17 Ma 's aithne dhuibh na nit | - l ~ 
fo, 's beannuichte fibh ma ni iibh 
iad. 

18 Cha 'n 'eil mi lahhairt pirbh 
uile ; is aithne dhamh co a thagn 
mi : ach a chum gu 'm biodh an 
fgriobtuir air a choi'-lionadh, An 
ti ata 'g itheadh arain maille riuin, 
thog sè a fhàil a'm' aghaidh. 

19 'Noife deirim fo ribh mun 
d' thig è gu crìch, chum's 'n iiatr 
a tharlas è, gu 'n creid fibh gur 
mi.fe ì. 

20 Gu deimhin deimhin adeirim 
ribh, An ti ghabhas ge b'è a chui- 
reas mife uam, ata sè ga m' gha- 
bhail-fe : agus ge b'è ghabhas rnife, 
'ta sò gabhail an ti a chuir uaithe 
mi. 

2 1 Air do Iofa na nithe fo radh, 
bha è fuidh thriobloid 'n a fpiorad, 
agus rinn è fiVnais, agus a du j 
bhairt sè, Gu deimhin deimhin a 
deirim ribh, gu 'rn brath a h aon 
agaibh mife 

22 Ann fin dh' arnhairc na dei- 
fciobuii air a chèile, fuidh amharus 
cia uime a labhair è. 

23 'Noife bha aon d'a dhei- 
fciolduibh a' leigeadh a chud'rom 
air uchd Iofa, neach a b' ion- 
mhuinn le lofa. 

24 Air an àdhbhar fin fmèid 
Simon Peadar airfin, gu 'm ieò- 
raicheadh sè cia umie a labhair è. 

2j Ann fin air dha-fan aomadh 
re uchd lofa, a deir sè ris, A Thi- ghearna, co e 26 Fhrea- E O 

26 Fhreagair Iofa, Is è »n ti 
fìn è d'an toir mife an greim, 
taireis dhàmh a thumadh. Agus 
'nuair a thum è 'n greim, thug 
sè è do Iudas lfcariot, mac Shi- 
moin. 

27 Agus ann fm ann diaigh a' 
ghreim, chuaidh Satan a fteach ann- 
fan. Ann fin a dubhairt Iofa ris, 
An ni a 'ta thu a' deanamh, dean 
gu grad è. 

28 'Noife cha do thuig a h aon 
diubhfan a bha 'n an fuidhe air a' 
bhòrd c'ar fon a dubhairt è fo ris. 

29 Oir lhaoil cuid aca, do bhri' 
gu'n raibh an fporan aig Iudas, gu'n 
dubhairt lofa ris, Ceannaich na nithe 
a 'ta àh' uireafbhuidh oirn' chum 
na fèifde ; no, gu 'n d' thugadh è 
ni-eigin do na bochdaibh. 

30 Ann fin taireis da-fan an greim 
a ghabhail, chuaidh sè 'mach air 
ball; agus bha 'n oidhch' ann. 

31 Uime fm, 'n uair a chuaidh 
eifean amach, a dubhairt lofa, 
'Nois' ata Mac an duine air a gh!ò 
rachadh, agus tha Dia air aghlòra- 
chadh ann. 

32 Ma 'ta Dia air a ghlòrachadh 
ann, glòraichidh Dia eifean mar an 
ceudna ann fein, agus air ball 
glòraichidh sè è. 

33 A chlann bheag, fòs ùine 
bheag ata mife maille ribh. Iar- 
raidh fibh mi : agus mara dubhairt 
mi ris na h Iudhachaibh, Do 'n àit' 
an d* theid mi, cha 'n 'eil è 'n 
comas duibhfe teachd ; mar fin a 
deirirn ribhfe 'noife. 

34 Aithne nuadh bheiream 
dhuibh, Gu 'n gràdhaich fibh a 
chèile; mar a ghràd'haich mife 
fibhfe, gu 'n gràdhaich fibh fein a 
chèile mar an ceudna. 

35 Leis fo aithnichidh na h uile 
dhacine gur fibh mo dheifciobuil-fe, 
ma bhios gràdh agaibh fein d'a 
chèile. 

36 Deir Simon Peadar ris, A 
Thighearna, c' àit' a theid thu ? 
Fhreagair Iofa è, Do 'n àit' an I N. 

d' theid mì, cha 'n urradh thus* 
anois'mo leantuin ; gidheadh lea- 
naidh tu mi 'n a dhiaigh fo. 

37 Deir Peadar ris, A Thighear- 
na, c' ar fon r.ach urradh mi do 
leantuin anois'? Leagaidh mi tìos 
m' anam air do fhon. 

38 Fhreagair Iofa è, An cuir 
thu t anam air mo ftionfa? Gu 
deimhin deimhin a deirim riut, 
Nach goir an coileach, gus an 
àichlheun thumi tri uaire. 

CAIB. XIV. 

I 'Ta Criofd a toìrl ccmhfhur- 
tachd à'a dhcijciohliàbh le dochas 
fhìaitheanais : 6 ag intifeadh gur 
e fein an tfighe, an fhìrinn, agus 
a' bkeatha, agus gur aon 'e fèin is 
an t Athair : 1.3«' toirt cinnte gu 
'm bi 'n ùrnuighean tre ainmjc ei- 
feachdach : I j stg iarraidh g rò.idh 
uatha agus umhlachd dha fein : 16 
gcalltiàn an S/ioraid nacimh an 
Comh-fhurtoir : 27 agus a fàgail 
a Jbìth maille riu. 

A biodh bhur croidhe fuidh 
thriobloid : ata fibh a' creidfln 

ann Dia, creidibh ionnamfa mar an 

ceudna. 

2 Ann tigh m' Atharfa 'ta iomadh 
àite-comhnuidb ; mur biodh e mar 

fin, dh' innfinnfe dhuibh : ata mi 
dol a dh' ull'uchadh àite dhuibh. 

3 Agus ma theid mi agus gu 'n 
ull'uich mi àite dhuibh, thig mi a- 
rìs, agus gabhaidh mi fibh m' ionn- 
fuidh fein, chum far am bheil mi, 
gu 'm bi fibhfe ann mar an ceudna. 

4 Agus is aithne dhuibh c' àit' 
am bheil mi dol, agus is aithne 
dhuibh an t uighe. 

^DeirT'omas ris, A Thighearna, 
cha'n'eil fhios againn c' àit' am 
bheil thu dol, agus cionnas a 
dh' fheudas eòlas na flighe hhi 
againn ì 

6 Deir Iofa ris, Is mife an 
t flighe, agus an f hìrinn, agus a' 
bheatha: cha d' thig aon neach 
chuman Athar ach tnomla, 

7 Nara C A I 

7 Nam b' aìthne dhuibh mife, 
b' aithne dhaibh m' Athair mar an 
ceudna: agus a fo fuas is aithne 
dhuibh è, agus chunnaic fibh è. 

8 Deir Philip ris, A Thighearna, 
foiUiich an t Athair dhuinne, agus 
is leòr leinn è. 

g Deir Iofa iìs, Am bheil mife 
ùine co'-fhada maille ribh, agus 
nach aithne dhuit fòs mi, Philip ? 
an ti a chunnaic mife, chunnaic 
sè 'n t Athair ; agus cionnas a deir 
thu, Foillfich an t Athair dhuinn ? 

10 Nach 'eil thu creidfm gu bheil 
mife ann fan Athair, agus an t A- 
thair ionnamfa ? na briathra 'ta mi 
labhairt ribh, cha 'n ann uam fein 
ata mi 'g an labhairt: ach an t A- 
thair, a 'ta gabhail comlmuidh ion- 
namfa, tha eifean a' deanamh nan 
oibridh. 

1 1 Creidibh mife gu bheil mi 
ann fan Athair, agus an t Athair 
ionnamfa : no, creidibh mi air ìon 
nan oibridh fein. 

12 Ga deimhin deimhin a deirim 
ribh, An ti achreideas ionnamfa, na 
h oibridh a'tamife a' deanamh, 
ni eifean mar an ceudna, agus ni 
è oibridh a's mò na iad fo ; do 
bhri' gu bheil mife dol chum m' A- 
thar. 

13 Agus ge b'è ni a dh' iarras 
fibh a' m' ainm-fe, ni mife fin, 
chum's gu 'm bi an t Athair air a 
ghlòrachadh ann fa Mhac. 

14. Ma dh' iarras fibh ni air bith 
a' m' ainm-fe, ni mife e. 

15 Ma 's toigh libh mife, coi- 
mheadaibh m' àitheanta. 

16 Agus guidhidh mife an t A- 
thair, agus bheir è dhuibh Comh- 
f hurtoir eile, chum's gu fan è do 
ghnà' maille ribh ; 

17 Spiorad na fìrinn, neach naeh 
urradh an faoghal a ghabhail, do 
bhri' nach 'eii c'ga f haicfin, agus 
nach aithne dha è: ach is aithne 
dhuibhfe è, oir ata sò fantuin mailie 
ribh, agus bithidh sè ionnaibh. XIV. 

18 Cha ? n fhàg mi fibh 'n ar 
dìlleachdaibh ; thig mi d'ar ionn- 
fuidh. 

19 Tamull beag fòs, agus cha 'n 
f haic an faoghal mi tuilleadh ; ach 
chi iibhfe mi : do bhri' ga bhsil 
mife beo, bithidh fibhfe beo mar an 
ceudna. 

20 Ann fan là fm bithidh fios a. 
gaibh gu bheil mife ann m' Athair, 
agus fibhfe ionnamfa, agus mife 
ionnaibhfe. 

21 An ti aig am bheil m' àì- 
theanta-fa, agus ata 'g an coimhead, 
is eifean aig am bheil gràdh dhamh- 
fa : agus an ti aig am bheil gràdh 
dhamh-fa, gràdhaichear le m' Àthair 
è, agus gràdhaichidh mife è, agus 
foiliiìchidh mi mi fein da. 

22 Deir ludas (ni h è Ifcariot) 
ris, A Thighearna, cionnas ata è 
tachairt gu'm foillfich thu thu fein 
dhuinne, agus nach dean thu. Jìn 
do'n t faoghal ? 

23 Fhreagair Iofa agus a dubhairt 
sè ris, Ma ghràdhaicheas neach 
mife, coimheadaidh sè m' fho- 
cal : agus gràdhaichidh m' Athair 
eifean, agus thig finn d'a ionnfuidh, 
agus ni finn comhnuidh mailie ris. 

24. An ti nach gràdhaich mife, 
cha choimhid è mo bhriathra: a- 
gus am focal ata fibh a' cluinntin, 
cha lèamia è, ach leis an Athair a 
chuir uaithe mi. 

25 Na nithe fo labhair mi ribh, 
air dhamh bhi m' chomhnuidh 
mailleribh: 

26 Ach an Comh-fhurtoir, an 
Spiorad naomh, a chuireas an t A- 
thair uaithe a' m' ainmfe, teagaif- 
gidh eifean dhuibh na h uile nìthe, 
agus cuiridh sè 'n cuimhne dhuibh 
na h uile nithe a ìabhair mife ribh. 

27 'Ta mi fàgaii sìth agaibh, 
mo ìhìths' ata mi toirt duibh: 
cha 'n ann mar a bheir an faoghai, 
ata mife toirt duibh. Na biodh 
bhur croidhe fuidh thriobloid, agus 
na biodh eagal air. 

ÌSdhuala È ■ I 

28 Chuala fibh mar a dubhairt 
mi ribh, Tha mi falbh, agus thig mi 
arìs d'ar ionnfuidh. Nam biodh 
gràdh aguibh dhamh-fa, bhiodh 
aoibhneas oirbh, do bhri'gu 'n du- 
bhairt mi, Ata mi dol chum an A- 
thar : oir is mò m' Athair na 
mife. 

29 Amis a noife dh' innis mi 
dhuibh jo rpimh dha teachd gu 
crìch, chum's 'n uair a thig è gu 
crìch, gu creideadh fibh. 

30 A fo fuas cha labhair mi 
rnòran ribh : oir ata uachdaran an 
tfaoghail fo a' teachd, agus cha 'n 
'eil ni air bith aige ionnamfa. 

3 1 Ach a chum's gu 'm bi fios aig 
an tfaoghal gur ionmhuinn leam 
an t Athair ; agus mar a thug an 
t Athair àithne dhamh, mar fin aia 
mi a' deanamh. Eir'ibh, rachamaid 
as fo. 

C A I B. XV. 
I Ah sblas ata aìg deifcìobluibb 
Chricjd, an gaol agns an coi- 
cheangal ata etdir iad agus cìfean, 
fa chofamhlachd fìneamhuìn agus a 
geuga. 18 Comh-J hurtachd fuidh 
fhuath agus ghair-leanmhuin an 
tfaoghail. 26 Dreachd an Spio- 
raid naoimh, agus nan abjìol. 

IS mife an fh ìneamhuin fhior, 
agus is è m' Athair an * trea- 
bhaiche. 

2 Gach uile gheug ionnamfa 
nach 'eil a' giulan toraidh, bheir 
sè air falbh i : agus gach uile gfteug 
a 'ta tabhairt toraidh, glanaidh sè i, 
chum as gu'n giulain i tuilleadh 
toraidh. 

3 'Nois' ata fìbhfe glan tre an 
fhocal a labhair mi ribh. 

a Fanaibh ionnamfa, agus mife 
ionnaibhfe. Mar r;ach urradh a' 
gheug toradh a thoirt uaipe fein, 
mur fan 1 fan fhìneamhuin : cha 
mhò" is urradh fibhfe, mur fan fibii 
ionnamfa. 

5 'S mife an fhìneamhnin, fibhfe 
«aVeuga: an ti dh'fhanas 'ion'namfa, N. 
agus mife ann-favi, bheìr cifean mòr- 
thoracih uaithe : oir as m'euamhais- 
fe cha 'n urra.ih iibh aon wdhea- 
namh. 

6 Mur fan neach ionnam<a, 'ta 
sè air a thilgeadh amach mar ghèig, 
agus air crìonadh ; agus tionailiah 
daoine iad, agus tilgidh ikd ian 
teine iad, agus loifgear iad. 

7 Ma dh' fhanas iibh lonnamfa, 
agus ma dh'fhanas m' fhocail ioi- 
naibhie, iarraidh fibh yach ni a's ài)l 
libh, agus nithear dhu;bh ò. 

8 Ann fo ata m' Athair air a 
ghiòrachadh, gu 'n toir ffibhfe mòi- 
thcfradà uaibh, ?gus bithidh ìibh 
'nar deifciobuil dhamh-fa. 

9 iVIar a ghràdha:ch &n t Athair 
miiè, 's amhuii fin a ghràdhaich 
HWfe fibiiie : fanaibhfe ann am 
ghrndh, 

10 Ma chohnheacìas fibh m' ài- 
theanta,fanaidh fibhann am ghiàdh: 
mar a choimhid mii'e àitheanta m A- 
thar, agus ataim a' fantuin 'na 
ghràdh. * m» 

1 1 Na nithe fa labhair mi ribh, 
chum's gu fanadh mo ghàirdeachas 
ionnaibh, agus gu 'm biodh bhur 
gàirdeachas-fa làn. 

12 Is i fo m' àitbne-f?, gu 'n 
d' thugadh fibhfe gràdh d'a cheile, 
mar a ghridhaich mife fibh. 

13 Gràdh is mòr.a fo cha 'n 'eil 
aig neach air bith, gu 'n leagadh 
duine anam fios air fona chàirde. 

14. ls fibhie mo chàirde-fe, ma 
ni iìbh gach nithe a dh' àithneam 
dhuibh. 

15 A fo fuas cha ghoir mi feir- 
bhjiich dhibh ; oir cha 'n aithne 
do'n t feirbhifeach ciod ata a Thigh- 
earna deanamh : ach ghoir mi 
càirde dhibh ; oir na h uile nithè 
a chuala mi o m' Athair, thug mi 
fios duibhfe orra. 

16 Cha fibhfe a thagh mife, ach 
's mife a thagh fibhfe, agus dh' òr- 
duich mi fibh, chum gu 7 n rachadh 
fibh, agus gu 'n d' thugadh fibh 

'mach tuathanach. G A I 

'mach toradb, agus gu maireadh 
bhur torauh : chum's ge b'è ni. 
dh' iarras fibh air an Athair anu 
m' ainrr.fe, gu 'n tabhair sc dhuibh 
c, 

ij ' Ta mi 'g àithne nan nithe 
fo dhuibh, chum's gu'n gràdhaich 
fibh a chèile. 

18 Ma 'ta'n faoghal 'gar fua- 
thachadh, tha fhios agaibh gu'n 
d' fhuathaich è miie romhaibh. 

19 Nam b' ann do 'n t fao^hal 
fibh, ghràdhaicheadh an faoghal a 
chuidfein: ach do bhn' nach atìn 
do 'n t faoghal fibh, ach gur thagh 
mife fjbh as an t faoghal, uime fm 
tha fuath aig an tfaoghai duibh, 

20 Cuimhnichibh am focal a du- 
bhaij t mi ribh, Cha 'n 'eil an feiT- 
bhifeach ni 's mò na a Thighear- 
na. Ma rinn iad geur-leanmhuin 
ornifa, - ni iad geur-leanmhuin 
oirbhfe mar an ceudna : ma choi- 
mhid iad m' fhocal-fa, coimhea- 
daidh iad bh\ir focat-fa mar an ceud- 
na. 

21 Ach na nithe fo uile ni iad 
ribh àir fon m' ainm-fè, do bhri' 
nach aithne dhoibh eifean a chuir 
uaithe mi. 

22 Mur bithinn-fe air tèachd, 
agus air labhairt riu, cha bhiodh 
peacadh aca : ach a noife cha 'n 'eil 
leith-fgeul am peacaidh aca. 

23 An ti aig am bheil fuath 
dhamh-fa, tha fuath aige do m' A- 
thair mar an ceudna. 

24 Mur bithinn-fe air deanamh 
nan oibridh 'n am meafg nach d'rinn 
aon neach ei!e, cha bhiodh peacadh 
aca : ach anoife chunnaic iad fòs, 
agus tih' fnuathaich iad araon mife 
agus m' Atnair. 

2-,' Ach rinneadh fo chum gu'h 
coi'-iionfadh am iocaì a 'ta igriobhta 
/nan lagh fein, Dh' fhuathakh iad 
migun àdhbhar. 

26 Ach 'n uair a thig an Comh- 
fhurtoir, a chuireas milè d'ar ionri- B. XVI. 

fuidh o'n Athair, Spiorad na fìrinn, 

a tha reachd arrrach o'o Athair, ni 

eifean fia'nais mu m' thimc:iioli- 

fa. 

z-j Affus ni fibhfe fia'nais mir 

an ceudna, do bìiri' gu bheil fibh 

rnaille rium o thùs. 

C A I B. XVT. 

I 'Ta Crìofd a toirt comh-fhurtacbd 
d'a dheìfcìobluibh ann agèaidh trio- 
bloid le geallàdh a/t Spiora>dnaoimb, 
agus aifririgh agus a dhol fuas air 
neamh. 23 A' toirt cìmue dhoibh 
gu m hi na h ùrnuigh:an a nitbear 
'na ainmfe taìt.'.each d'a sitvair. 
33 Sìth ann Criofd, agus atin fart 
tfaoghal triohìoid. 

NA nithe fo labhair mi ribh^ 
chum nach fuigheadh fibh 
oilbheum. 

2 Cuiridh iad a's an t fionagog 
fibh: feadh, thig an uair, ge b'è 
neach a mharbhas fibh s gti 'n faoil è 
gu bheil è deanamh feirbhis àa 
Dhia. 

3 Agus ni iad nanithe fo dhuibh, 
do bhri' nach b' aithne dhoibh an 
t Athair, no mife. 

4 Ach dh' innis mì na nithe fo 
dhuibh, chum 's 'n uair a thig an 
t àm, gu 'n cuimhnich fibh gu 'n 
d'innis rrfife dhuibh iad. Ach chs 
dubhairt mi na nithe fo ìibh o 
thùs, do bhri' gu 'n raibh mi maille 

. ribh. 

5 Ach a nois' ata mi dol chum 
an ti chuir uaiche mi, agus cha 'n 
'eil a h aon agaìbiu' a' feòraicu 
dhiom, C' àit' th'a thu dol ? 

6 Ach air foh gu 'n dubhairt 
mi na nithe fo ribh, lip'h' do-bròn 
bhur croidhe. 

7 Gidhcadh ata m'i 'g innfeaoh 
d'iuiibh na fìrinh; Is boannacrd 
dhuibh mife a dh' fhalbh ■ q t 
mur falbh mi, cha d' thig an Comh- 
fhurtoir d' ar ionnfuidh-fe ; a h 
ma dìr fhaibhas' miie, cuiridh jni c - 
fèan d'ar iònniuid'h. 

Z 8As;Us E O 

8 Agus 'n uair a thig eiiean, 
bheir è dearbh-fhoilleireachd do 'n 
tiàoghal mu pheacaJh, agus mu 
fhìreantachd, agus mu bhreithea- 
nas : 

q Mu pheacsdh, do bhri' nach 
s .il jad a* creidfin ionnam-fa ; 

10 Mu fhireantachd, do bhri' 
gu bheil mife dol a dh' ionn- 
ìuidh m' Athar, agus cha 'n fhaic 
fibh ni 's mò mi; 

ii Mu bhreitheanas, air fon gn 
bheil uachdaran an t faoghail io air a 
dhìteadh. 

12 'Ta mòran nithe agam fòs re 
radh ribh, ach cha 'n unadh iibh an 
giulan an trà'-fa. 

13 Ach 'n uair a thig eifean, 
Spiorad na fìrinn, treòraichidh è 
fibh chum gach uiie f hìrinn : oir 
cha labhair è uaithe fein ; ach la- 
bhraidh sè n 1 h uile nithe a chluin- 
neas è : agus foillfichidh sè dhuibh- 
fe nithc a 'ta re teachd. 

14 Bheir eifean glòir dhamh-fa: 
oir gheibh sè do m' chuid-fe, agus 
nochdaidh sèdhuibhse è. 

1 5 Gach uile nithe a 'ta aig an 
Athair, is leamfa iad : air an àdh- 
bhar fo a dubhairt mi, gu 'm fuigh 
sè do m' chuid-fe, agus nochdaidh 
sè dhuibhfe e. 

16 Tamullbeag agus cha 'n fhaic 
fibn nj ; agus a-rìs, tamull beag 
agus chi fibh mi, do bhii' gu bheil 
mi dol chum an Athar. 

17 Ann fin a dubhairt cuid d'a 
'dheifciobluibh eatcrra fein, Creud 

è fo a deir sè ruinn, Tamull 
beag aa;us cha 'n fhaic fìbh mi : a- 
gus a-rìs, tamull beag a»uschi fibh 
mi : agus, Do bhri' gu bheil mi dol 
chum an Athar ? 

18 Air an àdhbhar fin a du- 
bhairt iacì, Ciod è fo a deir sè, Ta- 
mull beag ? Cha 'n 'eil finne a' tuig- 
fin creud a deir sè. 

19 'Noife dh' aithnich Iofa gu 'n 
raibh toil aca f heòraich dheth, a?us 
a dubhairt sè riu, Am bheil fibh I N. 

feòraich 'nar meafg fein mar a 
dubhairt mi, Tamuìl beag agus 
cha 'n fhaic fibh mi : agus a-rìs, ta- 
mull beag agus chi fibh mi ì 

zo Gu deimhin deimhin a deirim 
ribh, gu 'n dean fibhfe gul agus 
caoidh, ach ni 'n faoghal gàirdea- 
chas : agus bithidh hbhfe do-brò- 
nach, ach pillear bhur bròn gu gàir- 
deachas. 

2 1 'N nair a bhios bean re fao- 1 
thair-chloinne, bithidh fi fa dhoiì- 
gheas, chionn gu bheil ahuairair 1 
teachd : ach 'n uair bheireas i 'n 
leanabh, chachuimhnich i a h àmh- 
ghar ni 's rcò, tre aoibhneas gu 'n 
d' rugadh duine chum an t fao- 
ghail. 

22 Agus ata 'noife uime fin 
doilgheas oirbhfe : ach chi ìnis' a-rìs 
iibh, agus r.i bhur croidhe gàirdea- 
chas, agus bhur gàirdeachas cha 
bhuin neach air bith uaibh. 

23 Agus air an là fin cha 'n iarr 
fibh ni air bith orm-fa : Gu deimhin 
deimhin a deirim ribh, Ge b'è nithe 
dh' iarras fibh air an Athair ann 
m' ainm-fe, gu 'n loir sè dhuibh 
iad. 

24 Gusa Co cha d' iarr fibh ni air 
bith a' m' ainm-fe : iarraibh, agus 
gheibh Jibh, chum as gu 'm bi bhur 
n aoibhneas * làn. 

25 Na nithe fo labhair mi ribh 
am briathraibh dorch': ach thig an 
uair ann snach labhair mi ni 's mò 
ribh am briathraibh dorch', ach 
inniidh mi gu fcilleir mu 'n Athair 
dhuibh. 

zò Ann fan là fin iarraidh fibh 
a' m' ainm-ie: agus cha 'n 'eil mi 
•'g radh ribh, gu 'n guidh mi an t A- 
thair air bhur ion : 

2- Oir is toigh leis an Athair 
fein fibh, air fon gu 'n d' thug iibh 
gràdh dhamh-fa, agusgu'n do chreid 
fibh gu'n d' thainig mi o Dhia. 

28 Thainigmi amach o'n Athair, 
agus tha mi air teachd chum an 
t faoghaii : a-rìs, ata mi fàgail 

«w 

* coi'-lionta. C A I B. 

an t faoghail, agus a' dol chum an 
Athar. 

29 Deir adheifciobuil ris, Fèuch, 
a noife 'ta thu labhairt au foìlleir, a- 
gus cha 'n 'eil thu labhairt cofamh- 
lachd air bith. 

30 'Nois' ata cinnt againn gur 
aithne dhuit na h xiile nithe, agus 
nach feum thu duine air bith a 
dh' fheòraich dhiot : air a ihon fo 
'ta fmn a' creidfm gu'n d' thainig 
thu o Dhia. 

31 Fhreagair Iofa iad, Am bheil 
fibh 'noife creidfm ? 

32 Fèuch, thig an uair, feadh, 
ata i cheana air teachd, ann san 
fgapar o chèile fibh, gach aon g'a 
ionad fein, agus fàgaidh fibh mife 
a'm' aonar : ach gidheadh cha 'n 
'eil mife a' m' aonar, qir ata an t A- 
thair maille rium. 

33 Na nithe iò labhair mi ribh, 
chum gu'm biodh sìth agaibh ion- 
namfa. Ann fan t faoghal bithidh 
triobloid agaibh : ach biodh a- 
gaibh deadh mhifneach, thug mife 
buaidh air an t faoghal. 

C A I B. XVII. 
I 'Ta Criofd a' deanamh ùrnuìgh 
r'a Athair eifean a ghlòrachadh, 
6 gu'n covnheadadh è abfìoil, 1 1 
ann aonachd, 1 7 agus ann fan 
fhìrinn : 20 gu'n gloraicheadh 
fè iad, agus na h nile chreid' 
mhich maille ris fein air neamh . 

LAbhair Iofa na briathra fo ; a- 
gus thog è fuas a fhùile gu 
neamh, agus a dubhairt fè, Athair, 
thainigan uair ; glòraich do Mhac, 
chum's gu'n glòraich do Mhac thu 
mar an ceudna. 

2 Amhuil mar a thug thn cu- 
mhachd dha air gach uile f heoii, 
chum's gach uile a thug tu dha, 
gu 'n d' thugadh eifean dhoibh 
a' bheatha mhairtheanach. 

3 Agus is i fo a' bheatha mhair- 
theanach, eòlas a bhi aca ort-fa an XVTL 

t aon Dia fior, agus air Iofa Crìofd 
achuir thu uait. 

4 Ghlòraich mife air talamh 
thu : chriochnaich mi 'n obair a 
thug thu dhamh r'a dheanamh. 

5 Agus anoife, Athair, glòraìch 
thufa mife maille riut fein, leis 
a' ghlòir a bha agam maille riu.t 
mun raibh an faoghal ann. 

6 Dh' fhoillfich mife tainm do 
na daoinibh a thug thu dhamh as an 
t faoghal : bu leatfa iad, agus 
thug thu dhamh-fa iad ; agus 
choimhid iad tfhocal. 

7 'Noife thuig iad gnr ana 
uait a tha na h uile nithe, a thug 
thu dhamh-fa. 

8 Oir thug mi dhoibhna briath^- 
ra a thug thufa dhamh ; agus ghabh 
fiad iad, agus thuig iad gu f ìrin- 
neach gur ann uaitfe thainig mi, 
agus chreid iad gu'n do chuir thu 
uait mi. 

9 Ata mi guidheadh air an fon- 
fa : cha'n 'eil mi guidheadh air fon 
an t faoghai'l, ach air fon na muin- 
tir fin a thug thu dhamh, oir is 
leatfa iad. 

10 Agus is leatfa na h uile nithe 
leamfa, agus is leamfa na nithe a's 
leatfa, agus ata mi air mo ghiòra- 
chadh annta. 

11 Agus anois' cha 'n 'eil mife 
ni 's mò ann fan t faoghaj, ach 
ata iadfan fan t faoghal, agus ata 
mife a' teachd a' t ionnfuidhs'. A- 
thair naomha, coimhid iadfan tre 
t ainm, a thug thu dhamh-ia, 
chum's gu 'm bi iad 'n an aon, 
amhuil mar ata finne. 

12 Am feadh 's a bha mile 
mailJe riu ann fan tfaoghal, choi- 
mhid mi iad tre t ainm-fe : ghleidh 
mi a' mhuintir a thug thu dharhh, 
agus cha do chailleadh a haon 
aca, achmacan fgrios : chumgu'm 
biodh an fgriobtuir^air achoi'-lior 
nadh. 

i^Agus E O 

13 Agus anoife 'ta mi teachd 
a' d' ionnfuidhfe, agus ata mi la- 
bbairt nan nithe fo ann fan tfiio- 
ghal, chum u'rnbiodhmo ghàir- 
de.^chas aca air a choi'-lionadh 
annta. 

14 Thug mi t f hocal dhoibh ; 
agur thug an faoghal fuath dhoibh, 
air lon nach ann do'n t faoghal 
iad, mar nach 'eil mii'e do'n tfao- 
gh.,1. 

15 Cha'n 'eii mi guidheadh gu'n 
d' tfeugadh tu as an t faogbaJ iad, 
ach gu'n coimheadadh tu o'n olc 
iad. 

16 Cha'n 'eil iadfan do 'n t fao- 
ghsl, mar aach 'eil mife do'n t fao- 

S hà1 ' 

17 NaomliaicJi iad tre t f hìrinn : 

is è t fhocal-fa an fhìrinn. 

18 Uar a chuir thufa mife churrj 
an t fao.;hail, mar fin chutr mife 
ìadfan ròs chum an t faoghail. 

tq Agus air an fon-fa 'ta mife 
ga m' naomhachadh fein, chum's 
gu'm biodh iadfan fòs air ap nao- 
mhachadh tre 'n fhìrinn. 

20 Agus cha'n 'eil mi guidheadh 
air an fon-fan amhàin, ach mar 
an ceudna air fon na rnuintir 
fin a chreideas ionnamfa tre am 
focal-fa: 

2 1 Chum's gn'm bi iad uile 
'nan aon, mnv ata thufa, Athair, 
ionnamfa, agus mife ionnadfa; 
ionnas gu'm bi iadfan mar àii 
iceudna 'n an aon annainne : chum's 
gu'n creid an faoghal gu'n do 
chuir thufa uait mì. 

22 Agus thug mife dhoibhfin a' 
gìilòir a thug thufa dhamh-fa: 
chum's gu 'm bi iad 'n an aon, 
eadhon m ìr a'ta finne 'n àr aon : 

23 Mife annta-fa, agus thufa 
ionnamfa, chum's gu'n deanar coi'- 
ìionta iad ann aon, agus chum's 
gu'm bi fios aig an t faoghal gu'n 
do chuir thufa uait mi, agus gu'n I W. 

do ghràdhaich thu iadfan, eadhon 
mar a ghràdhaich thumife. 

24 Athair, is àill leam an dream 
a thug thu dhamh, gn 'm bi iad fòs 
maille riumfa, far am bheil mi ; 
chum's gu faic iad mo ghlòir a' 
thuof thu dhamh : oir ghradhaich 
thufa mi mun do leagadh bunaite 
an domhain. 

25 Athair cho'thromaich, cha 
b' aithne do 'n t fàoghal thufa ; ach 
b' aithne dhamhfa thu, agus thuig 
iàdfa gur chuir thufa uait mi- 

26 Agus dh'f hoillfich mifet ainm 
dhoibh, agus foilUìchidh mi e: 
chum's gu 'm bi an gràdh leis an 
do ghràdhaich thu miie, annta-ian ? 
agus mife annta. 

C A I B. XVIII. 
I 'Ta Iudas a' brath' Iofa. 6 'Ta 
na maoir a' tuiteam air an ta- 
lamh. 10 'Ta Peadar d* gear- 
radk cluais Mhalchuis dheth. 12 
'Ta Iofa air a gh/acadh, agus 
air a thoirt gu Annas agus Caia- 
phas. 15 Aich/beunadh Phea- 
dair. 19 'Ta Iofa air a cheaf- 
nachadh ann làthair Chaiaphais : 
28 Air aaairt mar dhuine cion- 

o 

iach ann làthaìr Phiiait : 36 A 

rioghachd. 40 Na h ludhaìch ag 

iarraidh Bharabbais. 

'ÌV' ^'" r a '^knair lofa na briath- 

-*- ra fo, chuaidh è maille r'a 

dheifciobluibh thairis air fruth 

Chedron. far an raibh gàradh, ann 

an deachaidh è fein agus adheifcio- 

buil- 

2 Agus b' aithne do ludasfòs, a 
bhraith eifean, an t àite: oir 
chuaidh lofa gu tric ann fin, maille 
r'a dheifciobluibh. 

3 Ànn fih air do Tudas cuideachd 
agus maoir f haghail o na h àrd- 
fnagarfaibh agus na Phairifichibh, 
thainig c do 'n àite fin le * leu- 
faibh, agus \ lòchranaibh, agus 
armaibh. 

4 Uime 
* kntoiiibh. f lampuibh, "• c aib: 

4 Uime fin air do l'ofa fios a bhi 
aige air gach uile nithibh a bha 
gu teachd air, chuaidh è 'mach, 
agus a dnbhairt sè riu, Co 'ta fibh ag iarraidh ? 

5 Fhreagair iadfan è, Tofa o Na- 
faret. Deir Iofa riu,- is mife e. 
Agus fheas fòs Iudas, a bhraith ci- 
fean, maille riu. 

6 Ann fin co'-luath 's a du- 
bhairt è riu, Is mife è, chuaidh 
iad air an ais, agus thuit iad air 
an làr. 

7 Ann fin dh' fheòraich è 
dhiubh a-rìs, Co ata fibh ag iar- 
raidh ? Dubhairt iadfan, lofa o 
Nafaret. 

8 Fhreagair Iofa, A dubhairt 
mi ribh gtìr mife è- Uime fin ma 
'ta fibh ga m iarraidh-fe, leigibh 
leo fin falbh: 

q Chum gu 'n coi'-lionfadh am 
focal a labhair è, An dream athug 
thu dhamh, cha do chaill mi a 
h aon diubh. 

io Ann fin air do Shimon Peadar 
cloidheamh a bhi aige, tharruing 
sè è, agus bhuail è òglaochan àrd- 
fhagairt, agus ghearr sè a' chluas 
dheas deth. Agus b'è ainm an 
òglaoich Malchus. 

1 1 Ann fm a dubhairt Iofa re 
Peadar, Cuir do chloidheamh fan 
truaiìl : an cupan a thug m' Athair 
dhamh-fa, nach òl mi è ? 

12 Ann fin rug a' chuideachd, 
agus an caiptin, agus maoir nan 
ludhach air lofa, agus cheangail 
iad è, 

13 Agus thug iad leo è air tùs 
gu Annas (oir b' eifean athair- 
ctile Chaiaphais, neach a bha 'na 
ard-fhagart air a' bhhadhna 
fin.) ' 

14 'Noife b'è Caiaphas a thug 
comhairle do na h ludhachaibh, 
gu 'm b' iomchu'idh aon duine XVIII. 

bhi air a mhilicadh air f on a' pho- 

buill. 

15 Agus lean Simon Peadar, a- 
gus deifciobu! eile, Iofa. B' aithn^ 
do 'n àrd-fh.^gart an deifdobul fin, 
agus chuai>Ih sè a fieach maille re 
h Iofa do chùirt an àrd-lhagairt. 

16 Ach fheas Peadar aig an 
dorus an leth 'muigh. Uime fin 
chuaidh an deifciobul fin ei!e a 
b' aithne do 'n àrd-fhagart amach, 
agus labhair è ris a' bhan-dorfair, 
agus thug è Peadar a fteach. 

17 Ann fin a dubhairt a' bhan- 
oglach a bha gleidheadh an doruis 
re Peadar, Nach ann do dheifcio- 
bluibh an duioe fo thufa fòs ? a du- 
bhairt eifean, Cha 'n ann. 

1 8 Agus bha na feirbhifich agus 
na maoir 'nan feafamh, air dhoibh 
teine guail a chur fuas, oir bha 
'm fuachd ann, agus bha iad 'gan 
garadh fein : agus bha Peadar 'n a 
fheafamh maille riu, agus 'ga gha- 
radh fein. 

19 Ann fin dh' fhiofraich an 
t àrd-fhagart do lofa mu thimchioll 
a dheifciobui, agus mu thimchioll 
a theagaifg. 

20 Fhreagair Tofa è, Labhair 
milè os-àird ris an t faoghal ; 
theagaifg mi a ghnà' ann fan 
t fionagog, agus ann fan teampulì, 
far am bheil na h Iudhaich a' cruin- 
neachadh o gach àite, agus am 
folach cha do ìabhair mi ni air bith. 

11 C'ar fon ata thu fiofrachadh 
dhiomfa ? Fiofraich dhiubhfan à 
chuala, creud a dubhairt mi riu : 
fèuch, ata f hios aca-fan ciod a du- 
bhairt mi. 

22 Agus 'nuair a dubhairt è na 
nithe fo, bhuail aon do na mao- 
raibh, a bha 'n a fheafamh a 
làthair, a bhas air Iofa, ag radh, 
'N ann mar fo a f hreagras tu an 
t àrd-fhagart } 

23 F hrea- E O 

23 Fhreagair lofa è, Ma labhair 
mi gu h olc, dean fjyi'nais air an 
olc : ach ma *s ann gu maith, 
c'ar fon ata thu ga m' bhualadh ? 

24 ('Noife bha Annas air a chur- 
fan ceangailte gu Caiaphas an tàrd- 
fhagar't.) 

25 Agus bha Sitnon Peadar 'na 
fheafamh agus 'g a gharadh : Uime 
fma dubhairt iad ris, Nach aon d'a 
dheifciobluibh thufk fòs ? Dh' àich- 
fheun eifean, agus a dubhairt sè, 
Ni h eadh. 

26 A dubhairt aon do fheir- 
bhileachaibh an àrd-fhagairt, (ca- 
raid do'n f hear do'n ghearr Peadar 
a chluas,) Nach faca mife thu fa 
ghàra' maille ris ? 

27 Ann fin dh' àichfheun Peadar 
a-rìs, agus air ball ghoir an coi- 
leach. 

28 Ann fin thug iad Iofao Ghaia- 
phas gu àit' a' bhreitheanais : agus 
b'imhaidin a bh'ann,agus cha dea- 
chaidh iad fein do àit' a' bhrei- 
theanais, chum's nach biodh iad 
air an falachadh : ach gu 'n 
itheadh iad a' chàifg. 

29 Ann finn chuaidh Pilat a- 
mach d' an ionnfuidh, agus a du- 
bhairt è, Ciod a' chùis ata fibh a' 
cur air an duine fo ? 

30 Fhreagair iadfan agus a du- 
bhairt iad ris, Mur bu duinedroch- 
mhnint' è, cha d' thugamaid thairis 
dhuits' è. 

3 1 Ann fin a dubhairt Pilat riu, 
Gabhaibhie è, agus thugaibh breith 
air a reir bhur lagha fein. Ann 
fin a dubhairt na h Iudhaich ris, 
Cha 'n 'eil è ceadaichte dhuinne 
neach aìr bith a chur gu bas : 

32 Ghum gu 'm biodh focal 
Iofa air a choi' iionadh, a labhair 
è, a' ciallachadh ciod a' ghnè bàis 
a bha è gu f haghail. 

3 3 Ann fin chuaidh Pilat a fteach I N. 

a-rìs do àit' a' bhreitheanaìs, agus i 
ghoir è lofa, agus a dubhairt sè ris, j 
An tufa righ nan Iudhach ? 

34 Fhreagair Iofa è, Am bheil 
thu 'g radh fo uait fein, no an 
d' innis daoin' eile dhuit è a m' 1 
thimchio!l-fa ? 

35 Fhreagair Pilat, An fudhach 
mife ? Thug do chinneach fein, ! 
agus na h àrd-fhagairt tbairis 
dhamh-fa thu : ciod a rinn thu ? 

36 Fhreagair Iola, Cha 'n ann : 
do 'n t faoghal fo ata mo rio- 
ghachd-fa : nam b' ann do 'n 

t faoghal fo bhiodh mo rioghachd, 
dheanadh mo fheirbhifich cogadh, 
chum nach d' thugta' thairis do na 
h Iudhachaibh mi : ach anoiie ni 
h ann o fo ata .no rirghachd. 

37 Air an àdhohar fin a dubhairt 
Pilat ris, An righ tbu ma feadh ? 
Fhreagair Iofa, Deir tu gur righ 
mi. 'Sannchum na ciìche fo ru- 
gadh mi, agus chum na crìche 
fo thainig mi air an tfao^hal, chum's 
gu'n deanainn fia'nais do 'n fhi- 
rinn. Gach uile a 'ta air taobh na 
ì ìrinn, eifdidh è re m' »outh-fa, 

38 Dubhairt Pilat ris, Ciod 1 an 
fhìrinn? Agus air dha fo a radh, 
chuaidh sè 'mach a-rìs chum nan 
Iudhach, agus a deir sè riu, Ni 
bheil mife a' faghail coire air bith 
ann. 

39 Ach ata gnàth agaibhfe, gu'n 
leiginnfe as duine dhuibh air a' 
chàifg : uime fin an àill libh mife 
a leigeadh righ nan Iudhach fa 
fgaoil duibh ? 

40 Ann fin ghlaodh iadfan uile 
a-rìs, ag radh, Ni h è an duine 
fo, ach Barabbas. 'Noife b' fhear- 
reubainn Barabbas. 

C A I B. XIX. 

I 'Ta Criofd air a fg'nirfadh, air a 

chrùnadh le droighinn, agus air 

a blmaladh- 4 Àta. Pilat to- 

garrach a leigeadh fa fgaoil, acb C A I B. 

aìr dha Ihì air aomadh le gìr- 
thaìch nan ludhach, thug se thai- 
ris è chum bhi air a cheufadh. 
23 'Ta iad a' tilgeadh chrann air 
eadach : 26 4ta se ag earbfadh a 
mhàthar reEoin : 28 /V fagbaila' 
bhàis : 34 A thaobh air a lotadh : 
38 Ata se air adhlac le Iofeph 
agus Nicodemus. 
N N fin air an àdhbhar fin 
ghlac Filat lofa, agus fgiurs 

sè e. 

2 Agus àti fhigh na faighd- 

fheara crùn droighinn, agus chuir 

iad air a cheann è, agus chuir iad 

brat purpuir uime, 

3 Agus a dubhairt iad, Fàilt' 
ort, a righ nan ludhuch : agus 
bhuail iad le 'm bafaibh è. 

4 Ann iìn chuaidn Fiiat amach 
a-rìs, agus a deir sè riu, Fèuch, 
aca miìe 'ga thoirt arnach d' ar 
ionnfuidh, chum's gu 'm bi fios a- 
gaibh nach 'eil mife faghaii coire 
fain bi:h ann. 

5 Ann iìu thaìnig Iofa amach, 
agus an crùn droighinn air, agus 
am brat purpuir uime. Agus a deir 
Pilat riu, B'èuch an duine. 

6 U'.me fìn 'n uair a chunnaic na 
h àrd-fhagaiit agus na maoir è, 
ghlaodh iad, ag radh, Ceus e, ceus 
è. Deir Pilat riu, Gabhaibhfe è, 
jagns ceufaibh e : oir cha 'n 'eil mife 
a' faghail coire air bith ành. 

7 Fhreagair na h iudhaich è, 'Ta 
lagh againne, agus a reir ar iagh- 
ne 's còir a chur gu bàs, air ion 
gu 'n d' rinn sè Mac Dhe dheth 
fein. 

8 Uìme iin 'nuair a chuala Pilat 
a' chainnt fin, bu mhòid a bha 
dh' eag-aì air ; 

g, Agus chuaidh è fleach a-ris a 
dii' àit' a' bhreitheanais, agus deir 
sè re h loià, Ciaas duit ì ach cha 
d' thug lofa freagradh air. 

10 Ana fìh a cleir Pilat ris, 
N*ch labhair thu riumfa ì nach 'eil XIX. 

fhios agad gu bheil cumhachd a» 
gamfa do cheufadh, agus gu bheil 
cumhachd agam do chur fa fgaoH? 

1 1 Fhreagair Iofa, Cha bhiodh 
cumhachd air bith agad a' m' 
aghaidh-fe, mur d' thugtadh dhuit 
o'n àird' è : air an àdhbhar fin an 
ti a thug mife thaitis dhuit, ata 
aige-iin am peacadh a's mò. 

1 2 Agus o fin fuas dh' iarr Pilat 
a chur fa fgaoil: ach ghlaodh na 
h ludhaich, ag radh, Ma leigeas 
tu 'm fear fo fa fgaoil, cha charaid 
do Cheafar thu : ge b'è neach ata 
'ga dheanamh fein 'na ngh, 'ta 
sè labhairt ann aghaidh Cheafair. 

1 j Uime fin 'n uair a chuala 
Pilat a' chainnt fin, thug è 'mach 
Iofa, agus ihuidh sè air a' chaithir- 
bhreitheanais, ann fan ionad d'an 
goir'ear an Leac-ùrlar, ach ann fan 
Eabhrais, Gabbata. 

1 4 Agus b'è là-uliamhachaidh na 
càifge è, agus mu thimchioll na fea- 
thadhuaire: agus a deir sè ris na 
h iudhachaibh, Fèuch bhur righ. 

15 Ach ghlaodh iadfan amach, 
Beir uainn, beir uainn, ceus è. 
Deir Pilat riu, An ceus mi bhur 
righ-fe ? Fhreagair na h àrd-fha- 
gairt, Cha 'n 'eil righ againne ach 
Ceafar. 

10 Ann fin air an àdhbhar fi'n 
thug sè thairis dhoibh è, chum bhi 
air a cheufadh. Agus gnlac iad 
Iofa, agus thug iad leo è. 

17 Agus chuaidh è 'mach, a' 
giulan a chrann-ceufaidh, do 'n 
ionad d' an goir'ear àit? a' chloiginn, 
d' an ainm fan fiabhrais, Golgota. 

18 Ann fin cheus iad è, agus 
dias eile maille ris, fear air gach 
taobh, agus lofa fk mheadhon. 

19 Agus fgriobh Pilat fòs tiodal, 
agus chuir sè air a' chrann-cheu- 
faidh è. Agus b'è an fgriobha, 
IOSA O NASARET RIGH NAN 
IUDHACH. 

20 Uime iin leugh mòran do na 

h Iu- E O 

dhachaibh an tiodal fo : oir bha 'n 
t àit' ann do cheufadh lofa fogus 
do 'n bhaile : agus bha an fgriobha 
ann Eabhrais, Greugais, agus ann 
Laidin. 

21 Ann fin a dubhairt àrd-iha- 
gaiit nan Iudhach re Pilat, Na 
fgriobh, Righ nan ludhach ; ach 
gu 'n dubhairt è, Is mi righ nan 
Iudhach. 

22 Fhreagair Pilat, An ni a 
fgriobh mi, Jgriobh mi è. 

23 Ann lin 'n uair a cheus 
na iaighd-fheara lofa, ghlac iad 
cadach (agus rinn iad ceithir ear- 
roinnean, earroinn dogach faighd- 
f hear) agus a chòta mar an ceudna: 
agus bha 'n còta gun fhuaigheal, 
air fhigheadh o bhràighe Jios 
gu h iomlan. 

24 Dubhairt iad uime fin eatorra 
fein, Na reubamaid è, ach til- 
geamaid croinn air, co aig a 
bhitheas è : chum gu 'n coi'-Ìion- 
fadh an fgriobtuir, a deir, Rt-inn 
frad mo thrufgan eatorra, agus 
thiJg iad croinn air mo bhrat. Air 
an àdhbhar fin rinnnafaighd-fhea- 
ra na nithe ib. 

25 'Noife fheas Jàimh re crann- 
ceufaidh lofa, a mhàthair agus 
piuthar a mhàthar, Muire bean 
Chleophas, agus Muire Magdalen. 

26 Uirne fin 'nuair a chunnaic 
Iofa a rohàthair, agus an deifciobul 
a b' ionmhuinn leis 'n a flieafamh 
a lathair, a dubhairt sè r'a mhà- 
thair, A bheari, ièuch do mhac. 

27 Ann fin a deir sè ris an dei- 
fciobul, Fèuch do mhithair. A- 
gus o'n àm fin amach thug an dei- 
fciobulyJw ìeis i d'a iliigh tein. 

28 Ann diaigh ib air do Iofa 
fios a blìi aige gu'n raibh gach 
mle nithe a nois' air an crioch- 
nach', chum gu 'n coi'-lionfadh an 
fgriobtuir, a deir sè, r l Iia tart 
orm. 

29 'Noife blia ann fin foitheach I N. 

làn do fliion-geur: agus air dhoibh- 
fin fputng a lionadh do 'n" fhion- 
gheur, agus a chur air hifop, ilùn 
iad chum a bheoil è. 

30 Ann fin 'nuair a ghabh Iofa 
am fion-geur, a dubhaut sè, 'Ta 
è criochnaichte: agus air cromadh 
a chinn da, thug è fuas<z i'piorad. 

31 Ann fin chum's nach fanadh 
nacuirp air a' chrann-cheuiaidn air 
an t sàbaid, do bhi i' gur b'ò là an 
ullamhachaidb a bha ann (oir 
bu Jà mòr an là sàbaid fin) dh'iarr 
na Ii Judhaich air Piiat gu 'n 
rachadh an luirgne a bhriJèadh, 
agus gu 'n d' thugtadh air ialbli 
iad. 

32 Ann fin thainig na faighd- 
fheara, agus bhris iad luirene a" 
clieud fhir, agus luirgne an ihir 
eile, a cheuiadh maille ris. 

33 Ach air dhoibh teachd clium 
Iofa, 'nuair a chunnaic iad eu 'n 
raibh c cheana roarbh, cha do bhris 
iad a Iuirgne-fe. 

34 Ach Jot fear do na faighd- 
fheaiaibh a thaobh le fleidh, agus 
ball thainig amach fuiJ agus uri'ge. 

35 Agus thug an ti chunnaic Jìn 
fia'nais, agus, ata fhia'nais fìrjn- 
neach: agusata f hios aige gu bheil 
è Libhairt na fìrinn, ciium gu'n 
creideadh fibhfe. 

36 Oir rìnneadh na nithe fo, 
chum gu'n coi'-lionfadh an fgriob- 
tuir ; Clia bhrifear cnàimh dheiiì- 

37 Agus a-rìs a deir fgriobtnìr 
eile, Amhaircidh iad air-iin a iot 
iad. 

38 'N a dhiaigh fo, dh'iarr Iofeph 
o Arimatea (neach a bha 'n a 
dheifciobui aig lofa, ach am folach 
air eagal nan Iudhaqh) àir Pilat 
comas corp ioia a thoirtTèis: agus 
leig Piiat fm leis : Thainig è air 
an adhbhar fin agus thug è leis 
corp Iofa. 

^9 Thainig mar an ceudna Ni- 
codsmus (r.each a thainig air tùs 

eu C A I 

gu Iofa fan oidhche) agus thug 
c leis mu thimchioll ceud punnd 
do mhirrh agus do aloes air am 
meafgadh feadh chèile. 

40 Ann fin ghabh iad corp Iofa, 
aa;us * cheàngsil iad è ann lion- 
eadaichibh, maiìie ris na fpìofraidh, 
mar is gnàth leis na h Iudhachaibh 
adhlac a dheanamh. 

41 'Noife bha gàradh ann fan 
àit'ann do cheufadh è •, agus ann 
fa ghàradh uaigh nuadh, ann snach 
do chuireadh aon duine riamh. 

42 Air an àdhbhar fin, air fon 
ulTuchaidh càijg' nan Iudhach, do 
bhri' gu'n raibh an uaigh am fogus, 
chuir iad Iofa ann fin. 

CAIK. XX. 

I 'Ta Muire teachd a chum na 

h uaighe ; 3 Agus Peadar agus 

Eoin, agus iad gun fhios ac' 

air aijeirighjin. 1 1 Dh' fhoill- 

Jlcheadb Crìofd do Mhuire Mag- 

àalen, 1 9 agus d'a dheifciobluibh. 

24 Mi-ckreidimh agus aidmheil 

Thomais. 30 'Ta'n Jgrìobtuir 

fogkainteach chum flàinte. 

AIR. a' cheud là do 'n tfeachd- 

*-* uin thainig Muire Magdalen, 

gu moch, agus an dorchadas fòs 

ann, chum na h uaighe, agus 

chunnaic i a' chloch air a tog'ail 

o'n uaigh. 

2 Ruidh i ann fin, agus thainig 
i gu Simon Peadar, agus gus an 
deifciobul eile a b'ionmhuinn le h 
Iofa, agus deir fi riu, Thug iad 
Jeo an Tighearna as an uaigh, a- 
gus cha'n 'eil fhios againn c'àit' an 
do chuir iad è. 
" 3 Uims fin chuaidh Peadar a- 
mach, agus an deifciobul fin eile, à- 
gus thainig iad chum na h uaighe. 
4 Agus ruidh iad 'n an dias 
maraon : agus r'rfldh an deifciobul 
eile ni bu luaithe na Peadar, a- 
gus thainig è air tùs chum na h 
uaighe. pWfg B. XX. 

5 Agus air cromadh fios da* 
chunnaic c 'n Jion-eadach 'n a 
Juidhe ; gidheadh cha deachaidh 
è fteach. 

6 Ann fin thainig Simon Peadar 
'g a leantuin, agus chuaidh è 
fleach do'n uaigli, agus chunnaic 
è 'n lion-eadach 'n a luidhe ; 

7 Agus an neapaicin a bha 
m'a cheann, cha 'n ann 'n a luidhe 
maille ris an lion-eadach, ach air 1 
leith air fhilleadh ann aon àite. 

8 Ann fm chuaidh a fleach mar 
an ceudna an deifciobul fin eile a 
thainig air tus chum na h uaighe, 
agus chunnaic, agus chreid fè- 

9 Oir cha do thuig iad fòs art 
fgriobtuir, gur b'eigin gu'n eir'- 
eadh eifean a-rìs o na marbliaibh. 

io Ann fin dh'fhalbh na deifcio- 
buil a-rìs chum an cuideachd fein. 

1 1 Ach ftieas Muire aig an uaigh 
a muigh, a' gul : agus ag gul 
dith, chrom t fios, ag aviharc a 
fteach do'n uaigh, 

12 Agus chunnaic ì dà aingeat 
ann cuìaidhibh geala, 'n an fuidhe, 
fear aig a' cheann, agus fear aig 
a' chofaibh, fan àit' ann raibh corp 
Iofa 'n a iuidhe : 

13 Agus a deir iadfan ria, A 
bhean, c'ar fon ata thu gul r A 
deir fi riu, Air fon gu'n d' thug 
iad mo Tliigliearna leo, agus cha'n 
'eil fhios agam c'àit' an do chuir 
iad è. 

14 Agus 'n uair a dubhairt i fo t 
phiil fi air a h ais, agus chunnaic 
iì Iofa 'n a fheal'amh, agus cha 
d'aithnich i gur b'è Iofa bha ann. 

15 Deir lofa ria, A bhean, c'ar 
fon ata thu gul ? co 'ta thu 'g iar- 
raidh ? air faoilfin d'ife gur b'è art 
gàradoir abh'ann, a deir fi ris, A 
* thighearna, ma thug thufa leat 
è, innis dhamh-fa c'àit' an do chutr 
tliu è, agus bheir mife leam è. 

16 Deir lofaria, A Mhuire. Air. 

A a •}• tionn- 

* dhninc n.bai.h. E O 

tionnda' dh' ife, a dubhairt fi ris, 
Rabboni, 's è fm r'a radh, A 
Mhaighifdir. 

17 Deir lofa ria, Na bean rium : 
oir cha deachaidh mi fòs fuas chum 
m'Athar: ach im'ich chum mo 
bhràithre, agus abair riu, Ata mife 
dol fuas chum m' Athar fein agus 
bhur n Athar-fa, agus chum mo 
Dhe fein agus bhur De-fe. 

18 Thainig Muire Magdalen 
agus dh'innis i do na deifciobluibh, 
gu'm fac' i 'n Tighearna, agus gu'n 
dubhairt è na nithe fo ria. 

19 Agus air teachd do'n fheafgar 
an là fin fein, air a'cheud là do'n 
tfeachduin, agus na dorfa dùinte, 
far an raibh na deifciobuil cruinn 
air eaga) nan Iudhach, thainig Iofa 
agus fheas è fa mheadhon, agus a 
deir fè riu, Sìth dhuibhfe. 

20 Agus air dha fo a radh, nochd 
è dhoibh a làmhan agus a thaobh. 
Ann fin bha aoibhneas air na deifcio- 
bluibh 'n uair a chunnaic iad an 
Tighearna. 

21 Ann fm a dubhairt Iofa riu 
a-rìs, Sìth dhuibhfe : mar a chuir 
an t Athair uaithe mife, is amhuil 
lìn ata mife 'g ar cur-fa uam. 

22 Agus air dha fo a radh, fhèid è 
orra,'agus a deir fè riu, Gabhaibhfe 
an Spiorad naomh. 

23 Ge b'è air bith iad d' am 
maith fibh am peacaidh, ata iad 
maithte dhoibh; agus co air bith iad 
a chumas fibh am peacaidb gii'n a> 
maitkeamh, ata fiad air an cumai]. 

24 Ach cha raibh Tomas, aon 
do 'n dà-fhear-dheug, d'an goir'ear 
Didimus, maiile riu n uair a thainig 
lofa. 

25 Uime fm a dubhairt na deifcio- 
buil eile ris, Chunnaic finne an Ti- 
ghearna. Ach a dubhairt eifean riu, 
Mur faic mife* aileadhnantairngean 
'na làmhaibh, agus mur cuir mi 
mo mhcur ann aileadh nan tairn- lorg I N. 

gean, agus mur cuir mi mo làmh 
'n a thaoibh, cha chreid mi. 

26 Agus ann ceann ochd làith' 
'na dhiaigh fin, bha a dheifciobuil 
a-ris a ftigh, agus Tomas maille 
riu : thainicr Iofa, acjus na dorfa dùin- 
te, agus iheas è fa mheadhon, agus a 
dubhairt fè, Sìth dhuibh. 

27 'Na dheigh fin a deir fè re 
Tomas, Cuir ann fo do mhèur, agus 
fèuch mo làmhan ; agus sìn ann 
fo do làmh, agus cuir a'm'thaoibh 
i : agus na bi mi-chreid'each, ach 
creid'each. 

28 Agus fhreagair Tomas, agus 
a dubhairt fè ris, Mo Thighearna 
agus mo Dhia. 

29 Deir lofa ris, Air fon gu faca 
tu mi, a Thomais, chreid thu : 's 
beannuicht' iadfan nach faca, agus 
a chreid. 

30 Agus rinn Iofa gu f ìrinneach 
mòran do mhiorbhuilibh eile am 
hVnais a dheifciobul, nach 'eil 
fgriobhta fan leabhar fo. 

3 1 Achata iad fo fgriobhta, chum 
gu'n creideadh fibh gur è Iofa an 
Criofd Mac Dhe, agus ag creidfin ; 
duibh, gu'm biodh agaibh beatha 
trìd ainm-fe. 

C A I B. XXI. 
I 'Ta Criofdgafhoillfeachadk fetn 
a-rìs d'a dkeifciobluibh, agus air 
aithneachadh leo leis an tarruing 
mhor èifg : 12 'Ta è gabhail a. 
dhìtineir maille riu ; 15 A'toirt 
fparradh teann do Pheadùr uain 
agus a chaoraich a bhiadhadh ; 1 9 
A'' roimh-innfeadh a bhàis, 22 
'g a chronackadh air fon a tho- 
graìdh air fios fhaotain mu bhhs 
Eoin. 25 Co'-dhìtnadh an lea- 
bhair. 

N N diaigh nan nithe fin 
dh'fhoillfich lofaè fema-rìs d'a 
dheilciobluibh aig fairge Thiberias ; 
agus air an dòigh fo nochd fè è 
fein ; > 

2 Bha C A I B. 

2 Bha maìlie re cheile Simon 
PeaJar, agus Tomas d'an goir'ear 
Didimus, agus Natanael o Chana 
ivd GaliJee, agus mic Shebedee, a- 
gus dias eile d'a dheifciobluibh. 

3 A deir Simon Peadar riu, Ata 
mi dol a dh' iaigach : Deir iadian 
ris, Ata finne fòs a' dol maille riut. 
Dh' imich iad amach, agus chuaidh 
iad a fteach do luing air ball ; agus 
cha do ghlac iad ni air bith an 
oidhche fin. 

4 Ach 'n uair a bha a' mhaidin 
a nois' air teacbd, iheas lofa air 
* an tràigh : gidheàdh cha raibh 
f hios aig na deifciobluibh gur b'è 
lofa bha ann. 

5 Ann fin a deir Iofa riu, A chlana, 
am bheil biadh air bith agaibh l 
Fhreagair iadfan è, Cha 'n 'eil. 

6 Agus a dubhairt eifean riu, 
Tilgibh an lion air an taoibh dheis 
do'n luing, agus gheibh fibh. Uime 
fin thiig iad, agus anoife cha 
b'urradh iad a tharruing air fon 
f lionmhoireachd an èifg. 

7 Uime iln a deir an deifciobul 
fin, a b'ionmhuinn le lofa, re Peadar, 
'S è 'n Tighearna 'ta ann. 'Noife 
'n uair a chuala Simon Peadar gur ò 
'n Tighearna bh' ann, cheangail_ è 
a chòt'-uachdair uime, (oir bha è 
lomnochd) agus thiig fè è fein fan 
t hairge. 

8 Thainig na deifciobuil eile ann 
luing bhig (oir cha raibh iad fada 
o thìr, ach mu thimchioll dd cheud 
X bann-làmh) a' tarruing an lìn 
èifg. 

9 Uime fìn 'n uair a thainig iad 
air tìr, chunnaic iad grìofach ann 
fìn, agus iafg uirre, agus aran. 

io Deir iofa riu, Thugaibh ann 
fo do'n iafg a ghlac iibh a noife. 

1 1 Chuaidh Simon Peadar fuas, 
agus tharruing è 'n lion gu tìr, 
Lm do iafgaibh mòra, ceud agus 
leth-cheud agus tri : agus ge do bha XXI. 
'n uiread fin ann, cha do bhrifeadh 
an lion. 

1 2 Deir Iofa riu, Thigibh, ga- 
bhaibh bhur dìnneir. Agus cha 
raibh chroidh' aig a h aon do na 
deifciobluibh fheòraich dheth, Co 
thufa ? oir dh' aithnich iad gur è 'u 
Tighearna bha ann. 

13 Ann fin thainig Iofa, agus 
ghlac è aran, agus thug è dhoibh è, 
agus iafg mar an ceudna. 

14 'S i fo anois' an treas uair a 
nochdlofa è fein d'a dheifciobluibh, 
taireis da eiri^h ona marbhaibh. 

15 Ann fin taireis doibh an dìn- 
neir a ghabhaii, a deir lofa re Simon 
Peadar, A Shimoin mhic Ionais, am 
bheiJ agad dhamh-fa barrachd 
gràidh orra fin ì A deir sè ris, Ata, 
a Thighearna; ata fios agad gur 
toigh leam thu. A deir eifean ris, 
Beathaich m' uain. 

16 A deir sè ris a-rìs an dara 
uair, A Shimoin nihic Ionais, an 
toighleat mife ì A dei.rsè ris, Seadh, 
a Thigliearna ; ata fios agad gur 
toigh leam thu. A deir sè ris, Bea- 
thaich mo chaoraich. 

17 A deir sè ris an tr^as uair, 
A Shimoin mhic lonais, an toigh leat 
mife ? Bha Peadar doilich, chionn 
gu'n dubhairt è ris aa treas uair, 
An toigh leat mife ì Agus a du- 
bhairt sè ris, A Thighearna, is 
aithne dhuit na h-uile nithe ;' au 
fhios agad gur toigh leam thu. 
Deir I0Ì4 ris, Beathaich mo chao- 
raich. 

18 Gu deimhin deimhin a deirim 
riut, 'n uair a bha thu òg, chriofraich 
thu thu fein, agus dh' imich thu 'n 
taobh bu mhiann leat : ach 'n uair 
a bhios tu aofmhor, sìnidh tu 'mach 
do làmhan', agus ceanglaidh neach 
eile thu, agus bheir è thu. 'n taobh 
nach àill leat. 

19 So a dubhairt sè, a' cialla- 
chadli creud a' ghnè bàis ieis an 

.<J' thu- a' chlodacb, ■}• iom3<3a!achd s j cublt, E O 

d 5 thugadh è glòir do Dhia. Agus 
air dha fo a radh, a deir sè ris, 
Lean mife. 

20 Ann fin air do Pheadar tionn- 
dadh, chunnairc è an deifciobul a 
b' ionmhuinn le Iofa, a' leantuin ; 
an ti fòs a luidh air uchd Iofa air 
a fhuipeir, agus a dubhairt ris, A 
Thighearna, co è a bhrathas thu ? 

21 Air do Pheadar eifean fhaic- 
fin, a dubhairt è re h Iofa, A Thi- 
ghearna, ciod a ni 'm fear fo ? 

22 Deir Iofa ris, Ma 's àill leam 
è dh' f hantuin gus an d' thig mi, 
cxoàftìi duitfe ? Lean-fa mife. 

23 Uime fm chuaidh an ràdh fo I N. 
amach am meafg nam bràìthre, 
nach fuigheadh an deifciobul fin 
bks : gidheadh cha dubhairt Iofa 
ris, Cha 'n fhuigh sè bàs : ach, Ma 
's i mo thoiìfe è dh' f hantuin gus ; 
an d' thig mi, ciod è fn duitfe ? 

24 'S è fo an deifciobul ata > 
deanamh fia'nais air na nithibh fo, 
agus a fgriobh na nithe fo : agus 
ata f hios againne gu bheil fhia'nais 
fior. 

25 Agus atafòs mòran donichibh 
eile a rinn Iofa, nam biodh iad uile 
fgriobhta, 's i mo bhar'ail nach 
cumadh an faoghal fein na rachadh 
a fgriobhadh do leabhruibh. Amen. GNIOMHARTHA nan Abstol. C A I B, I. 

Ata Criofd, ionnas gu'n deanadh 

e Abfoil ullamhachadh chuvi e 

fein fhaicfin a' dol fuas gu neamh, 

'g an cruinneachadh gu jìiabh r.an 

Oluidh' , toirt àithne dhoihh fei- 

theamh aig Ierufalem re teachd 

à nuas an Spioraid naoimh, neach 

ata se gealltuin a chi*r d'an 

ionnfuidh 'n ceann heagain do 

laithibh : agus ag innfeadh gu 

'm biodh iad trìd-fn 'navi 

fia'naifbh dha fein gu iomaìlaibh 

'na ialmkain. 9 Ann diaigh a dhol 

fiias ata dà Aivgsal a J toirt 

rabhaidh dhoibh iad a dh' 

imeachd rowpa, agus a fljocrachadh 

an inntin air aikttkeachd-fan : 

I 2 d'a reirfn atafad a' pillead'o, 

agus 'gan toirt fein fuas a dh' 

ùrnui%b, ata fad a' tagkadh 

Mkattiais 'na Abfol ann àite 

luJais. 

O rinn mi an ceud leabhar, 
a Theophilus, timchioll 
nan uile nithe a thionnfgain 
lofa a dheanamh agus a theagafg, 
2 Gus an là an do thogadh 
fuas è, taireis da, trìd an Spioraid 
naoimh, àitheanta a thabhairt do 
na h abltolaibh a thagh è. 

3 D' an d' rinn sè mar an ceudna 
è fein a nochdadh beo taireis 
fhulangais, le moran do cho- 
mharthaibh firinneacha, air fhaicfin 
leo feadh dhà fhichead laethe, 
agus è labhairt mu na r.ithibh 
fm a bhuineadh do rioghachd 
Dhe : 

4 Agus air bhi dha maille riu, 
dh' àithn è dhoibh gun iad a dhol 
Hierufalem, ach feitheamh re 
geailadh an Athar, deir se, a chuala 
fibh uarafa. 

5 Oir bhaift Koin gu deimhin le 
h uìfge ; ach baiftear fibhie leis an 
Spiarad naomh, air bheag do 
laithibh ann diaigh fo. 

6 Uime fm air cruinneachadh 
dhoibh ann ceann a chèile, 
dh'f heòraich iad deth, ag radh, A 
Thìghearna, an aifig thu fan àm 
fo an rioghachd do Ifrael ? 

7 Ach a dubhairt sè riu, Cha 

bhui^ C A I 

bhuin c dhuibhfe fios nan aimiire 
no nan * feufona f haghail, a chuir 
an t Athair 'n a chumhachd fein- 

8 Ach gheibh fibhfe cumhachd 
'n.uair a thig an Spiorad naomh 
Birbh : agus bithidh fibh 'nar 

I fia'naifibh dhamh-fa, araon ann 
leiufalem, agus ann ludea uile, 
agus ann Samaria, agus gu leith- 
iomall na talmhain. 

9 Agus 'n uair a dubhairt è na 
nithe fo, thogadh fuas è, agus 
iadfan 'ga fhaicfin, agus thug nèul 
as an fealladh è. 

10 Agus am feadh bha iadfan 
a' geur-amharc gu neamh, agus 
e:fean a' dol fuas, fèuch, ftieas 
dias dhaoine ann eadach geal 
làimh riu ; 

1 1 Muintir a dubhairt fòs, Fheara 
na Galilee, c'ar fon ata fibh 'nar 
feaiamh ag amharc gu neamh ? 
An t Iofa fo a thogadh fuas uaibh 
gu neamh, is- amhuil fin a thig 
iè, mar a chunnairc fibh è a' dol gu 
neamh. 

12 Ann fin phill iad gu Hieru- 
falem, o'n t fliabh d'an goir'ear 
Jlìabh nan Oluidh', a 'ta 'm fogus 
do Hierufalem, aftar là sàbaid'. 

1 3 Agus 'n uair a thainig iad a 
ftigh, chuaidh iad fuas do fueomar 
uachJruch, far an raibh a' fantuin 
PeaJar, agus Seumas, agus Eoin, 
agus Aindreas, Philip, agus Tomas, 
Bartolomeus, agus Matha, Seumas 
?uac Alpheus, agus Simon Selotes, 
agus ludas brìithair Sheumais. 

14 Bhuanaich iad fo uile a 
dh'aon inntin ann ùrnuigh agus ann 
guidhe, maille ris na mnaibh, agus 
Muire màthair Ioia, agus mailie 

f r'a bhràithribh. 

i) Agus ann fna laithibh fm 
dh' eirich Peadar ann am meadhon 
nan deifciobul, agus a dubhairt sè, 
(b'è àireamh nan ainraeanna bha 
l^athair, mu thimchioll ceud agus 
fichead) B. II. 

16 Fheara agus a bhràithre, 
b'eigin an fgriobtuir fo bhi air a 
choi'-iionadh, a roimh-labhair an 
Spiorad naomh le beul Dhaibhidh 
timchioll Iudais, a bha 'n a 
+ cheann-iuii aca-fan a ghlac lofa. 

17 Oir bha è air àireamh maille 
ruinne, agus fhuair è cuibhrionn 
do 'n mhinifireileachd fo. 

18 'Noife cheannaich am fear 
fo fearann le duais na h ea-corach; 
agus air dha tuiteam ann \ co- 
mhair a chinn, fgàin è fa mheadhon, 
agus bhrùchd a mhionach uile 
amach. 

19 Agus rinneadh fo aithnichte 
do luchd-àiteachadh Ierufaleim 
ui!e ; ionnas gu'n goir'ear do 'n 
fhearann fin 'n an cainnt iein, Acei- 
dama, fin re radh, Fearann na fola. 

20 Oir ata è fgriobht' ann an 
leabhar nan falm, Biodh àite- 
comhnuidh 'na fhàfach, agus na 
gabhadh neach fam bith tàmk 
ann : agus, Glacadh neach eile a 
|| dhreachd. 

21 Air an àdhbhar fin is còir a 
h aon do na daoinibh fin a bha 
maille ruinne, rè na h aimfir' Jìa 
uile ann deachaidh lofa ar Tighear- 
na a fteach agus amach 'nar 
meafg-ne, 

22 Ag§ tionnfgnadh obhaifieadh 
Eoin, gus an là an do thogadh 
fuas uainn è, bhi air a dheanamh 
'na fhia'nais air eifeirigh-fm maille 
ruinne. 

23 Agus dh' òrduich iad dias, 
Iofeph d'an goìr'ear Barfabas, d'am 
bu cho'-ainm Iuftus, agus Mattias. 

24 Agi^s air deanjmh ùrnuigh 
dhoibh, a dubhairt fiad, Thufa a 
Thighearna, d'an aithne croidhea- 
cha nan uile dhaoine, foillfich co 
do'n dias fo a thagh thu, 

25 A ghabhail cuibhrinn do'n 
mhiniftreileachd agus do'n abftol- 
achd fo, o 'n do thuit Iudas Ie 

feachran aipanna. -j- thrèoirichear. J coiunesmh. || oifig- § tòiil-ach'. G N I 

feachran, chutn gu'n rachadh fè 

gu àite fein. 

26 Agus thilg iad an croinn ; 

agus thuit an crann air Mattias, 

agus bha fè air àireamh maille ris 

an aon-abftol-deug. 

C A I B. II. 

1 Jlta na h abfìoil air an lionadh 
leis an Spiorad naomh, agus a' 
labhairt iomadb gne cainnte, 'ta 
cuid a' gabhail iongantais rìu, 
agus cuid eile a' fanoid orra : 
14 'Ta Peadar, chum a' bhreug 
adheana??ih d' a?n bar'ail~fin , a' 
nochdadh gu'n do labhair na h 
abftoil le cu?uhachd an Spìoraid 
7iaoimh, gu'n d'eirich Criojd na 
marbhaibh, gu'n deachaidh è 
fuas air neamh, agusgu'ndo dboirt 
e 'nuas an Spiorad nao?nh, gur 
b'eifean a?n Mef.as, a dhearbhadh 
le Dia le mhiorbhuilibh, agus a 
ghnicmharthaibh iongantach', a- 
gus gu'n do cheujadh e thaobh 
comhairle agus roimh-eòlais a?t 
De fin feiìi : 37, <bc Ata se a' 
haifteadb cuideachd mhòr a dh' 
tompoicheadh, muintir a chaith 
a?n beatha 'n a dbeigh fn gu 
càirdeil agus gu diadhaidh a??i 
fochair a cheile : ata ?ia h abjìoil 
a' deanamh mòrain ?uhiorbbui/e, 
agus Dia gach là a' vùudachadh 
eaglais fein . 

AGUS 'n uair a bha là na cuingis 
gu h iomlan air teachd, bha 
iad gu leir a dh'aon inntin ann 
aon àite. 

2 Agus thainig gu h obann toirm 
o neamh, mar ihèideadh gaoithe 
ro-thrèin, sgus lion i an tigh uile 
far an raibh iad 'n an fuidhe. 

3 Agus dh' foillficheadh dhoibh 
teangaidh igoilte, mar do theine, 
a?us ihuidh è air gach aon aca ia 
leth : 

4 Agus lionadh iad uile Jeis an 
Spiorad naomh, agus thòfaich iad O M H. 
air labhairt le teangatbh eile, a 
reir mar a thug an Spiorad comas 
labhairt dhoibh. 

5 Agus bha a' gabhail comhnuidh 
ann Ierufalem, ludhaich, daotne 
cràbhach, do gach uile chinneac 
luidh neamh. 

6 'Noife 'n uair a fgaoileadh an 
fgeul' fo, thainig an fluagh ann 
ceann a chèile, agus bha iad iuidh 
amhluadh, do bhri' gu'n cuala gach 
aon iad a' labhairt 'n an * càn- 
mhuin iein. 

7 Agns bha iad uile fuidh ua'bhas 
agus ghabh iad iongiintas, ag radh 
r'a chèile, Fèuch, nach Galileanaich 
iad fin uile à 'ta labhairtr 

8 Agus cionnas ata finne 'g an 
cluinntin gach aon anu ar cànmhuin 
iein, ann s an d'rugadh iinn ? 

9 Partich, agus Medich, agus 
Elamitich, agus luchd-à'ueachauh 
Mhefopotamia, iudea, agus Chap- 
padocia, Phontuis, agus Aiia, 

10 Phrigia, agus Phamphilia, 
na h Eipht, agus chiiocha na 
Libia timchioll Chirene, agus coi- 
grich o'n Ròimh, ludhaich agus 
f Profelitich, 

11 Muintir Chrete, agus Arabia, 
ata finn 'g an cluinntin a' iabhairt 
'nar teangaibh fein gniomhartha 
mòrdhalacha Dhe. 

12 Agus bha iad uile fuidh 
ua'bhas, agus ann an amharus, ag 
radh gach aon r'a chèile, Ciod is 
ciall do fo ? . 

13 Ach a dubhairt droing eil' a' 
fanoid, Ata na daoine fin làn do 
f hion % nuadh. 

1 4 Ach air feafamh do Pheadar 
maille ris an aon-f hear-deug, thog 
è a ghuth, agus a dubhairt sè riu, 
Fheara ludea, agus fibhie uile a 
luchd-àiteachadh ieruialeim, biodh 
fios fo agidbh, agus eifdibh re m' 
bhriathraibhfe : 

15 Oir cha 'n 'eil iad fo air 

mheifg, • aainnt. \ i. c. Geintilich a 4h' iompoichcadh gu creidimh nan Iudhach. | ùr, C A 

jmbeifg, mar ata fibhs' a' meas, 
oir is i § an treas uair do'n là ata 
ann. 

1 6 Ach is è fo an ni a dubhradh 
leis an fhàidh Ioel, 

17 Agus * tarlaidh ann fna 
laithibh deireannach, (arfa Dia) 
dòirtidh miiè do m' fpiorad air 
gach uile fheoil : agus ni bhur 
mic agus bhur ingheana fàidhea- 
doireachd, aguschibhur n òganaich 

Itaiibeanaidh, agus bruadraidh bhur 
fean daoine aiflingidh : 

18 Agus dòirtidh mife fòs air 
m' ògla'ichaibh, agus air mo bhan- 
oglachaibh do m' fpiorad ann fna 
1-iithibh fin, agus ni iad faidheadoi- 
reachd : 

19 Agus nochdaidh mife ion- 
gantais ann fna neamhaibh fliuas, 
agus comharthaidh air an talamh 
ihios ; fuil, agus teine, agus duibh- 
neul deataich. 

20 Jompoichear a' ghrian gu 
dorchadas, agus a' ghealach gu 
fuil, mun d' thig an Ià mòr agus 
•j- òirdheirc fin an Tighearna. 

21 Agus tarlaidh, Ge b'è neach 
a ghairmeas air ainni an Tighearna, 
gu 'n fàbhalar è. 

22 Fheara Ifraeil, eifdibh 'ris na 
briathraibh fo; lofa o Nafaret, 
duine a dhearbhadh le Dia 'n ar 
meafgfa, le cumhachdaibh agus le 
miorbhuilibh agus le comhar- 
thaibh, a rinn Dia leisean 'n ar 
meadbon-fa, mar ata fòs fhios 
araibh fein : 

23 An duine fo, a thugadh thairis 
le comhairle chinntich agus roimh- 
eòlas De.ghfac fibhfe, agus Je 
làmhaibh aingidh cheus agas 
mharbh fibh è : 

24 Neach a thog Dia fuas, air 
dha pianta a' bhàis fhuafgladh : 
do bhri' nach raibh è 'n comas gu 
'n cumtadh eifean leis. I B. II. 

25 Oir a deir Daibhidh m'a 
thimchioll, Chunnairc mi an 
Tighearna romham do ghnà', oir 
ata sè aig mo dheas-Iàimh, chum 
nach gluaifteadh mi. 

26 Air an àdhbhar fo rinn mo 
chroidhe gàirdeachas, agus rinn 
mo theanga aoibhneas : tuilleadh 
fòs, gabhaidh m'fheoil conahnuidh 
fhoifneach ann £ dòchas. 

27 Do bhri' nach fàg thu m' anam 
fhios ann an ifrionn, ni mò a 
dh' f huif geas tu do d' naomh Aon 
fein gu faic sè truaill'eachd. 

28 Dh' fhoillfich thu dhamh- 
fa fligheidh na beatha; lionuidh 
tu mi do fliubhachas le d' 
ghnùis. 

29 Fheara agus a bhràithre, 
leigibh leamfa labhairt gu dànaribh 
mu 'n phriomh-athair Daibhidh, 
araon gu'n d' f huair è bàs, agus 
gu'n d' adhlaiceadh è, agus ata 
uaigh maille ruinne gus an iì 'n 
diu : 

30 Air an àdhbhar fin air dha- 
fan bhi 'na fhàidh, agus fiofrach 
gu 'n do mhionnaich Dia le mionna 
dha, gu 'n togadh è Criofd fuas 
do thoradh a Jeafraidh, a reir na 
feòla, gu fuidhe air a chaithir-rio- 
ghail-fin. 

3 1 Air dha-fan fo a roimh- 
fhaicfin, labhair sè mu ais-eirigh 
Chriofd, nach d' fhàgadh anam 

ann an ifrionn, agus nach facadh 
fheoil truaill'eachd. 

• 32 An t lofa fo thog Dia fuas, 
aif am bheil iìnne uile 'n ar fia'nai- 
fibh. 

33 Uime fin air dha bhi air àr- 
dachadh le deas-làimh Dhe, agus 
gealladh an Spioraid naoimh fha- 
ghail o 'n Athair, dhòirt è 'mach 
an ni fo, 'ta fibhs'anoife faicfin 
agns a'cluinntin. 

34 Oir cha deachaidh Daibhidh 

fuas 5 i. e. annaothadi 1 . uair toimh mhfadhon-Ià. * tacharaidh. f comharthaicht'. ì earbfà. G N I 
fuas ehum nan neamha : ach | a 
deir sè fein, Dubhairt an Tighearna 
re m'Thighearna, Suidh air mo 
làimh dheis, 

35 Gus an cuir mi do naimh- 
de 'nan ftòl fuidh d' chofaibh. 

36 Uime fin biodh fios gu cinn- 
teach aig tigh Ifraeil uile, gu 'n d' rinn 
Dia 'n a Thighearna agus 'n a 
Chriofd an t Iofa fo fein, a cheus 
fibhfe. 

37 'Noife'nuair a chual' iad fo, 
bha iad air am bioradh 'n an croidhe, 
agus a dubhairt iad re Peadar, 
agus ris a'chuid eile do na h abfto- 
laibh, Fheara agns a bhràithre, 
ciod a ni finn. 

38 Ann fm a dubhairt Peadar 
riu, Gabhaibh aithreachas, agus 
bithibh air bhur baifteadh gach aon 
agaibh ann an ainm lofa Criofd, 
chum maitheanais peacaidh, agus 
gheibh Qbh tiodhlac' an Spioraid 
naoimh. 

39 Oir ata 'n gealladh dhuibhfe, 
agus d'ar cloinn, agus do gach uile 
a 'ta fad' o làimh, eadhon a mhèud 
's a ghairmeas an Tighearna ar 
Dia-ne. 

40 Agus le mòran do bhriath- 
raibh eile rinn è fiadhnuis agus 
* dh'earalaich sè iad, ag radh, Saor- 
aibh fibh fein o 'n ghinealach f o!c 
fo. 

4.r Ann fin bhaifteadh iadfan a 
ghabh r'a fhocal gu toileach : 
agus an là fin fein chuireadh riu 
timchioll tri mìle arlam. 

42 Agus bhuanaich iad gu feaf- 
mhach ann an teagafg nan abftol, 
agus ann an comh-chomunn, agus 
ann am brifeadh arain, agus ann 
an ùrnuighibh. 

43 Agus thainig eagal air gach 
uile anam : agus rinneadh mòran 
do mhiorbhuilibh agus do cho- 
mharthaibh leis na h abftolaibh. 

44 Agusbha iadsan uiie a chreid O M H. 

ann an aon àiie, agus bha na 
h uile nithe ac' ann an co'-pàirt, 

45 Agus reic iaJ an feilbh agusj 
am maoin, agus roinn iad air gacll 
uiie iad, a reir mar a bha feum oacli i 
neach. 

46 AguS ag buanacliadh dhoi!)ha 
gach Jà a dh 'aon inntin ann faa 1 
teampull, agus a' brileadh araìn o \ 
thigh gu tigh, chaith iad am biaJh 
le gàirdeachas agus le fipmpluidh- i 
eachd croidhe, 

47 A' moladh Dhe, agus deadh- 
ghean aca o 'n phobull ui)e. Agus , 
chuir an Tighearna gach là ri» an 
eaglais an dream a fhlànnichear. 

C A i B. III. 
I 'Ta Peadar agus Eoin a 1 ieipheas 
an duine bhacaich. 12 Aginnfeadh ' 
do 'n t Jluagh a bha air cruin- 
neachadh nach do rinneadh ant 
miorbhuil fo le naoinhachd nan 
Abfìol, ach le cumhachd diadhaidh 
Chriofd ; 13 'g an cronachadh 
air fcn eifean a chur g:i bìis ; 
10 '£ an earalachadh gu aitkrea- 
chas, agus à" toirt mif/iich dhoibh 
chumjin a dheanamh, /<? gealladh 
maithea'nais peacaidh, àgus Jìaintt 
Jfjiorruidh . 

AGUS chuaidh Peadar agus 
Eoin le cheile fuas do'n team- 
pull, aig uair na h ùrnuigh, eadhon 
% an naothadh uair. 

2 Agus bha duine àraidh a bha 
'n a chrioplach o bhroinn a mhà- 
thar air a ghiulan, neach a chui- 
readh gach là aig dorus (in anteam- 
puill d' an goir'ear Sgiamhach, a 
dh' iarraidh dèirc' uatha fan a bha 
dol a fteach do'n teampull. 

3 Keach 'n uair a chunnairc è 
Peadar agus Eoin air tì dol a ftigh 
do 'n teampull, dh' iarr è deirc. 

4 Agus air do Pheadar fealltuin 
gu geur air, maille re h Eoin, a 
dubhairt sè, Amhairc oirnne. 

5 Agus thug eifean aire dhoibh, 

ann - * cboaihai-lakh fè. f ^biar. t i. tr an trea? Uiiranndeigh mliesJhon-là, C A I B. 

anrt dòchas gu 'm fuigheadh è ni- 
eigin uatha.i 

6 Ann iìn a dufbhaìrt Peadar, 
Airgiod no òr ni bheil agam ; ach 
an ni a 'ta agam, fo bheiream dhuit : 
Ann ainm lofa Criofi o Nafaret, 
eirich agus im'ich. 

7 Agas air dha breith air a 
làimh dheis, thog sè fuas c ; agus 
air ball neartaicheadh aobroinne 
agas troighe a chos, 

8 Agus air dha-fan leumadh 
fuas, iheas c, agus dh' imich 
è, agus chuaidh è fteach maille riu 
do'n teampull, ag im'eachd, agus 
a' 'eumnaich, agus a' toirt cliu 
do Dhia. 

9 Agus chunnaic an fluagh uile è 
ag im'eachd, agus a' toirt ciiu do 
Dhia. 

io Agus dh' aithnich iad eifean 
gur b'è a bha 'na ihuidhe aig geata 
Sgiamhach an teampu.iil 'giarraidh 
deirce : agus iionadh iad le ion- 
gantas agus lehua'bhasair fon an ni 
fin a thachair dha. 

11 Agus ag cumail Pheadair a- 
gus Eoin do 'n bhacach a chuaidh 
Jeigheas, ruidh am pobull uile 
d' an ionnfuidh ann fa * phòrfa 
d' an goir'ear pòrfa Sholaimh, lin 
iongantais. 

12 Agus air faicfin fo do Phea- 
dar, fhreagair c 'm pobuli, Fheara 
Ifiaeil, c'ar fon ata iongantas oirbh 
mu 'n ni f o ? no c'ar fon ata fibh 
geur-amharc oirnne, mar gu b'ann 
ie 'r cnmhachd no ar naomhachd 
iein a ihug fmn air an duine fo 
im'eachd : 

13 Ghlòraich Dia Abraham, 
agus ifaac, agus lacob, Dia ar 
n aithreacha a Mhac lofa; neach 
a jthug fibhfe thairis, agus a dh'àich- 
fheun iìbh ann làthair Philau, 'n uair 
a b'i a bhreith a chur fa fgaoil. 

14 Ach dh'àichlheun fib.hfe an 
t Aon naomha, agus am Firean, III. 

agus dh' iarr fibh' mort-fhear a 
■j- thioihlacadh dhuibh, 

15 Agus mharbh fibh Prionn- 
fadh na beatha, neach a thog Dia 
o na marbhaibh; air am bheil finne 
'n ar fia'naifibh . 

iò Aa;us 'tre chreidimh 'n a 
ainm neartaich ainms' an ti fo', a 'ta 
fibhs' a' faicun, agus ag aithnea- 
cJiadh: Seadh, thug an creidimh 
a .'ta trìd-fin, dha-fan an t flainte 
ioml-m fo 'nar Ictthair-le uile. 

17 Agus anois', a bhràithre, 
'ca fhios agam gur ann tre ain- 
eolas a rinn fibh t'.'mar à rinh fÒ9 
bhur n uachdarain. 

18 Ach choi'-lion Dia airan dòigli 
fo na nithe fin a roimh-fhoililich 
sè ie beul fhùidhean uile, gu 'm 
fulaingeadh Criofd. 

19 Air an idhbhar fin gabhaibh- 
fe aithreachas agus bithibh àii' bhuf 
n iompochadh, chum'sgu'mbi bhur 
peacaidh air an glanadh as, 'n uaif 
a thig amanna an f huaraich o ìà- 1 
thair an Tighearna, 

20 Agus cuiridhesfean Iofa Criofd 
d'ar ionnfuidh, a chuaidh roimhe 
fo a fhearmonachadh dhuibh i 

2 £ Neach is eigin do neamh 
a ghabhail, gu aiiniiribh aifig nan 
uile nithe, air an do labhair Dia 
le beul fhàidhean naomha uile, o 
thoifeach an tfaoghail. 

22 Oir gu fìiinneach a dnbhairt 
Màois ris' na h aithreachaibh, To- 
gaidh an Tighearna bhur Dia fuas 
fàidh dhuibh, d'ar bràithribh, mar 
mife ; ris-fin eifdidh fibh ann fna 
h uile nithibh a labhras è ribh. 

23 Agus J tarlaidh, na h uile 
anam nach eifd ris an fhàidh fin, 
gun cT theid a fgrios amach as a' 
phobull. 

24 Seadh fòs, dh' fhoillfkh na 
fàidhean uile o Shamuel, agus iad- 
fan a lean o fin, a mhèud dtnb'h 

f B b 'ia àiirir. f ghibhteadh. | recharaìdft, G N I 
's a labhair, roimh-làimh mu na 
lakhibh fo. 

25 Is fibhfe clann nam fàidhean, 
agus a' chùmhnaint a rinn Dia r'ar 
n aithreachaibh, ag radh re A- 
braham, Agus ann do fhiol-fa bi- 
thidh uiìe theaghlaiche na tal- 
mhain air am beannachadh., 

26 Air do Dbia a Mhac lofa 
thogbhail fuas, chuir fè d'ar n ionn- 
fuiuhs' è air tùs, chum as gu'm 
beannuicheauh è fibh, Jeis gach 
aon agaibh iompochadh o bhur 
lochddibh. 

C A I B. IV. 
I 'Ta uacbdarain nan ludhack dg cur 
Pkeaàair agus Eoin am prìojmi, 
air fon iad a bhi fearmuiiachadh 
Iofa do'n t fluagh : 5 taireis an 
ceafnachadh tha Peadar ag ai- 
d'eachadh gu'n do leighifeadh an 
crioplach le cumhachd diadhaidh 
Iofa amhain, agus gur ann trìd- 
Jìn '« a aonar aia flàinte Jhior- 
ruiùh ra faghail. 1 3 Ata iad 
a' toirt fparradh teann le hagra' 
dha fein, agus do Eoijt gun iad a 
Jhearmonachadh ni 's mò ann Jan 
ainm Jìn. 23 'Ta 'n eaglais a' teì- 
cheadh chum Dhe le h ùrnttigb : 
3 1 agus ata Dia a' toirt dear- 
bhaidh gu'n cual' e 'n urnuigb, 
agus a' daingneachadh r.a heaglais 
le tiodblacadb an Spioraid naoimh, 
agus gradh d'a cheile. 
GUS am feadh 's a bhajad a' 
lahhairt ris an t fluagh, thai- 
nig orra na fagairt agus caiptin 
an teampuill, figus na Saddufaich, 

2 Agus bha iad fuidh dhoii- 
gheas gu'n raibh iad'an a' teagafg 
antfluaigh, agus a' fearmonachadh 
ire lofa ais-eirigh nam marbh. 

3 Agus chuir iad làmh annra, 
agus chuir iad am prìofun iad gus 
an là màraeh : oir b'è 'noiie am 
feafgar a bh' ann. 

4 Gidheadh, chreid mòran 

* Alecfandcr. O U H. 

diubhs' a chual' am focal ; agnf 
b'è àireamh nan daoine timchioll 
chuig miie. 

5 Agus tharladh air an là mà- 
.ràch, gur chruinnicheadh ann ceand I 
a .cheile an uachùarain, a'jus aii 
feanoiridh, agus an fgriobhuichean, 
ann lerufalem, 

6 Agus Anrias an t àrd-fhagart, 
agus Caiaphas, agus Eoin, agus 

* Aialtair, agus a mhèud 's a bha ] 
do chinneach an àrd-fhagairt. 

7 Agus air dhoibh iadfan a chur ; 
ann fa mheadhon, dh' fhiofraich 
iad, Creud c an cumhachd, no 
ciod è. an t ainm ann san d' rinn 1 
fibh fo? 

8 Ann fin air do Pheadar bhi air \ 
a lionadh leis an Spiorad naomh, a 
dubhairt fè riu, Uachdarana a' pho- 
buill, agus a (heanoiridh Iiraeil, 

9 Ma 'ta firine an diu air ar 
ceafnachadh mu'n deadh ghniomh 
a rinneadh do'n duine ea-flan, cion- 
nas a fhlànuicheadh è ; 

10 Biocih è aithnichte dhuibhfe 
uile, agus do phobull lfraeil uilè, 
gur ann tre ainm lofa Criofd o Na- 
laret, a cheus fibhfe, a thog Dra 
o na marbhaibh, eadhon trìd-fin 
ata 'n duine fo 'ja a fheafamh ann 
fo 'n ar làthairfe ilàn. 

11 'S i fo a' cMoch fin a dhiùl- 
tadh Jibhs' a luchd tog'ail, a rin- 
neadh 'n a ceann na h oifinn. 

12 Agus cha'n 'eil fiàint' ann 
neach air bith eile : oir ni bheil 
ainm air bith eiJe fuidh neamh air 
a thoirt am meafg dhaoine, tre 
'm feud finn bhi air ar fàbhaladh. 

13 'Noiie 'n uair a chunnaic iad 
dànachd Pheadair agus Eoin, agus 
a thuig iad gu'm bu daoine gun 
fìiògh'um agus cumanta iad, 
ghabh iad ionyantas, agus f dh'-aith- 
nich fiad gu'n raibh iadfan maiile rg 
hlofa. 

14 Agus air faicfin an duine a 

Jei- 
* thpg iad aire dhoifeh« C A 

ìeighifeadh 'n a flieafamh maille riu, 
cha raibh ni air bith acare radh *na 
aghaidh. 

i j Agus taireis doibh òrduchadh 
dhoibhiìn dol amach as a' cho- 
mhairle, chuir iad an * cinn r'a 
chèile, 

16 Ag radh, Creud a ni finn 
ris na daoinibh fo ? Oir gu'n 
deachaidh miorbhuil f aithnicht' 
a dheanamh leo, ata è follafach do 
luchd-àiteachadh Ierufaleim uile, 
agus cha'n urradh finne àichfheu- 
nadh. 

1 7 Ach a thum nach fgaoilear è ni 
's md air feadh an .t fìuaigh, ba- 
gramaid iad gu geur, gun iad a 
Tabhairt ni 's mò re neacli air bith 
ann fan ainm fo. 

18 Agus air dhoibh an gairm, 
dh' àithn iad dhoibh gun iad a 
Jabhairt air chor fam bith, no a 
theagafg ann ainm lofa. 

19 Ach fhreagair Peadar agus 
Eoin agus a dubhairt fiad riu, 'M 
bheil è ceart ann arn fia'nais De, 
eiideachd ribhfe roimh Dhia, thu- 
gaibh fein breith. 

20 Oir cha'n 'eil è 'n cornas 
duinne gun na nithe a chunnaic 
agus a chuala fmn a labhairt. 

21 Ach air dhoibhlin tuilìeadh 
bagraidh a dheanamh orra, leig 
iad as iad, gun dèigh air bith 
fhaghail air am feudadh iad pea- 
nas a dheanamh orra, air fon a' 
phobuill : oir bha gach uile a' toirt 
glòir' do Dhia air fon an ni a rin- 
neadh. 

22 Oir bha an duine air an 
d'rinneadh arn miorbhuil leigheis {o 
tuiileadh agus dà fhichead bìiadhna 
dh'aois. 

23 Agus anuaira leigeadh as iad, 
thainig iad dh'ionnfuidh am muintir 
fein, agus dh'innis iad na h uile 
nithe a dubhairt na h àrd-ihagairt, 
agus na feanoiridh riu. 

* comhairie. -f foilleir. I B. IV. 

24 Agtis 'n uair a. chual' iadfan 
fo, thog iad fuas a dh'aoii icntin 
an gutli ve Dia, agus a dubhairt 
fiàd, A Thighearna, 's tufa an 
Dia a rinn neamh agus talamh, a- 
gus an f hairge, agus na h uile nithe 
'ta annta : 

25: Neach a' dubhairt le beul 
Dhaibhidh do fhearbhant', C'ar 
fon a ghabh na geintilicìi boil, agus 
a iinuainich am pobuli nithe dio- 
mhanach ì 

26 Sheas righridh na talmhain 
fuas agus chruinnicheadh na h uach- 
darain ann ceann acheile 'naghaidh 
an Tighearna, agus ann aghaidh a 
Chriofd-fan. 

27 Oir gu fìrinneach do chruin^- 
nicheadh ann ceann a cheile 'n a- 
ghaidh do Leinibh naoimh lofa, a 
dh'ung thu, araon Ioraith agus 
Pontius Pilat, niaille ris na cinnea- 
chaibh, agus pobull Ifraeil, 

28 A dheanamh gach ni 
a roimh-òrduich do làtnh agus do 
chomhairle a bhi deanta. 

29 Agus a nois', a Thighearna, 
amhairc air am bagraibh : agus deò- 
naich do d' Iheirbhifeachaibh fein, 
t f hocal a labhairt leis gach uiie 
dhànachd, 

go Le d' làimh a fhineadh amach 
clìum leighis : agus gu'm bi co- 
mharthaidh agus miorbhuile ai'r an 
deanamh tre ainm do Leinibh 
naoiinh lofa. 

g 1 Agus air dhoibh ùrnuigh a 
dheanamh, chrathadh an t àit' ann 
san raibh iad cruinn ; agus iio- 
nadh iad uile do'n Spiorad naotnh, 
agus labhair iad focal De le dà- 
nachd. 

32 Agus bha aig a' chuideachd a 
chreid àon chroidhe, agus aon anam : 
agus ni mò dubhairt neach air bith. 
aca, gur bu leis fein aon ni a 
fiiealbhaich è, ach bha na h uiie 
niche ac' ann an co'-pairt. 

33 Agus G N I 

s>3 Agus le mòr-chumhachd 
•tìvu.e na h abftoil fia'nais air ais- 
eirig'i an Tighearna Iofa : agus bha 
mòr ghràs orr' uiJe 

34 Agus ni mò a bha aon neach 
uireaibhuidheach 'n am meafg : oir 
pnhèud 's a bha 'nan iciibhadoiribh 
fearainn, no thighean, air dhoibh 
an reic', thug iad Juach na' nithe 
a clmaidh reic' Jeo, 

5? Agus ehuir iad aig cofaibh 
pan abftol e : agus roinneadh è air 
gach neach a reir fheum. 

5 6 Agus air bhi do fhearaim aig 
Iofes, d'an ghoireadli leis na h ab- 
ftolaibb Barnabas (is è fin, air eidir- 
theangachadh, Mac na comli-fhur- 
]tachd) Lebhiteach, d'am bu dùthaich 
Ciprus, 

37 Reic sè è, agus thug è 'n 
t airgiod, agus cliuir sè aig cofaibh 
nan abfto! e. 

C A I B. V. 
I Ata Ananias agus Sapphira air fon 
an ccilg a' tuiteam Jìos marbh lc 
cronachadb Pbeadair. ?2 Moran 
mhicrbhuile air an oibreackadh 
feis na h abftc/aibh, agus aireawb 
nan creidmhcach à" mèudackadb ; 
17 Chuireadh na h abftoil a-rìs 
a?n prìofun, 1 9 ach ata iad 'air 
an leigeadh as le aivgcal, a thug 
Qrdugb dhoibh fearmcnachadh gu 
fo/iafach : 2 1 '» uair a iha iad, 
taireis fear?no?iachadh fan team- 
pull, 29 agus a?m làthair va 
'comhairle, 33 ann cuntart hhi 
cdr an cur gu bàs, ghleidkeaàb 
beo iad le comhairle G batna/iel : 
40 "Ta ìad air avi bualaJk, agus 
air a \.fhon Jìn a' toirt glò/r' do 
Dhia, aguj a' fearmonachadh gach 
ao?i lìu 

AG H reic duir.e àraidli d' arn 
b' ainm Ananias, inajlle r'a 
mhnaoi Sapphira, fealbh fhea- 
yainn, 

2 Agus cheilicli fè cuid do'n 
luach, Je fios a mhnà, agus air O M H. 

dha cuid eigin a thoirt Jeis, chuir 
fè aig cofaibh nan abftol e. 

3 Acli a dubhairt Peadar, Ana- 
nias, c'arfonalion Satandochroidhe 
a dheanamh brèig' do'n Spiorad 
nanrab. agus a cheileachadh cuid do 
luacli an f liearainn ? 

4 Am feadli 's a dh' fhuirich è 
gun reic' ', nach bu leat fein è ? agus 
taireis a reic', nacli raibh è a' 
d' chomas fein ? c'ar fon a fmuainich 
thu ann do chroidhe an gniomh 
fo ? cha d' rinn thu breug do dhaoi- 
nibh, ach do Dhia. 

5 Agus 'nuair a chuala Ananias 
na briathra fo, tliuit è fio.s, agus 
chuaidh n deo as: asrus thainisr 
eagal mor air gach uile a chuala na 
nithe fo. 

6 Agus air eirigh do na h òga- 
naclvaibh, phaifg iad ann eadach- 
mairbh è, agus air dhoibh a ghiù- 
Jan amach, dli' adhlaic iad è. 

7 Agns tharladh timchioll tri 
uaire 'n a dhiaigh lìn, gu'n d' thainig 
a' bhean a fteach, gun fhios aice, 
air an ni a rinneadh. 

8 Agus fhreagair Peadar i, In- 
nis dhamh-fa an ann air an uiread 
fo reic fibh am fearann ? Agus a 
dubhairt ife, Is ann, ait' fon aa uiread 
fin. 

9 Ann fin a dubhairt Peadar ria, 
C'ar fon a chomh-aontaich fibh, 
catliach' a chur air Spiorad an 
Tighearna? fèuch, ata cofa na 
muintir a dh' adhlaic t f hear aig an 
dorus, agus giùlainidh iad thufa 
'mach. 

10 Ann fin thuit fi air ball aig a 
chofìiibh, agns chuaidh 'n deo aifde: 
agus air do na h òganacliaibh teachd 
a ftigh, fliuair iad i marbh, agus 
air a giùlan amach dhoibh, àh' adh- 
Jaic iad làimh r'a fear i. 

1 1 Agus thainig eagai mòr air an 
eaglais uiìe, agus air na h uile a 
chuala na nithe £0. 

12 Agur, C A I 

ì2 Agus rinneadh mòran cho- 
mhartha agus mhiorbhuiie ann am 
meafg a' phobuill le làmhaibh nan 
abftol ; (agus bha iad uil' a dh' aon 
inntin ann an * àilear Sholaimh. 

1 3 Agus cha raibh chroidh' aig 
a h aon do chàch è fein a cheangal 
riu : ach bha mòr-mheas aig a' 
phobull orra. 

14 Agus is mòid a chuireadh 
creidmhich ris an Tighearna, 
f buidheann mhòr araon do dhaoi- 
nibh agus do mhnaibh.) 

1 j lonnas gu 'n d' thug iad 
amach a' mhuintir ea-flan air 'na 
iràidibh, agus gu 'n do chuir iad 
air leabaichibh agus air J uiri- 
ghibii iad, chum ag teachd do 
Pheadar gu 'n cuireadh fhaileas, 
mar bu lugha, fgàii' air neach eigin 
aca. 

16 Agus thainig fòs mòr-fh!uagh 
as na bailtibh m'an cuairt air Hie- 
rufalem, a' toirt leo muintir ea- 
flan, agus dreara a bha air am 
buaireadh le fpioradaibh neo-ghlan : 
agu* leighifeadh iad uile 

17 Ann fm dh' eirich an t àrd- 
fhagart, a^us iadfan uil' a bha maille 
ris, (eadhon luchd comh-bhar'ail 
jnan Saddulach) agus lionadh iad le 
jh § èud, 

18 Agus chuir iad làmh ann 
fna h abftolaibh, agus ehuir fiad 
fa phrìofun chumanta iad. 

1 9 Ach dh' f hofgail aingeal an 
Tighearna dorfa a' phrìofuin fan 
oidhche, agus fhug sè iadfan amach, 
agus a dubhairt sè, 

20 Im'ichibh, agus ag feafamh 
dhuibh ìabhraibh fan teampull ris 
an t fluagh, uile bhriathra na 
bcatha fo. 

21 Agus 'nuair a chual' \zàf, 
chuaìdh iad gu moch a fteach do 'n 
teampull, agus theagaifg iad. Ach 
thainig an t àrd-fhagart agus iadfan 
a bha mailie ris, agus ghairm iad a' ? pòrfa. f fluagh mòr. \ coucbes. § tnùth. (j ihoirt B. V. 

chomhairle, agus feanadh chloìnn 
Ifraeil uile ann ceann a chèile, 
agus chuir ìad do'n phrìofun chum 
gu'n d' thugtadh iadfa d'anionn- 
fuidh. 

22 Ach 'n uair a thainig na 
maoir, cha d' fhuairiadfa phrìo- 
fun iad, agus air pilleadh dhoibh, 
dh' innis iad, 

23 Ag radh, Fhuair finne gu 
firinneach am prìofun dùinte gu 
ro-chinnteach, agus an luchd-coi- 
mhead 'nan fèafamh amach fa cho- 
mhair nan dorfa: ach 'nuair a 
dh'r'hofgatl finn, chad' f huair finn 
aon duine a fligh. 

24'Noife 'nuair a chual' an t àrd- 
fhagart, agus caiptin an, teampuill, 
agus uachdarain nan fagart na 
briathra fo, bha iad fuidh amharus 
m'an timchioll ciod gus an d' thi- 
geadh a' chìiìs fo. 

25 Ann fin thainig neach àraidh 
agus dh' innis è dhoibh, ag radh, 
Fcuch, ata na daoin' a chuir fibh 
fa phrìofun, 'nan feafamh fan 
teampull, agus a' teagafg a' pho- 
buill. 

26 Ann fin dh' imich an caiptin 
maille ris na maoraibh, agus thug 
è leis iad gun ain-neart : (oir bha 
eagal orra roimh an t flnagh , 
gu'n gabhadh iad do chlochaibh 
orra) 

27 Agus 'nuair a thug iad leo iad, 
chuir iad ann am fia'nais na co- 
mhairle iad : agus dh' f heòraich 
an t àrd-fhagart diubh, 

28 A^; radh, Nach d'thug finne 
geuròrdugh dhuibh, gun teagafg a 
dheanamh fan ainm fo r agus 
fcuch, lion fibh lerufalem le 'r tea- 
gaig, agus is àill iibh fuil an duine 
i'o a |j tharruing oirnne, 

29 Ann fm f hreagair Peadar agus 
na h abftoil cile, agus a dubhairt 
fiad, Is còir -j-4 ^ ìd a fhreagairt 
roimh dhaoinibh. 

^oThog 
fl geiU s 'hoìrt do Diiia, G N I O M H. 30 Thog Dia ar n aithreacha 
fuas loi'a, a mharbh fibhi'e agus a 
chroch fibh air crann. 

31 Eifean dh' àrdaich Dia le a 
dheas-laimh 'na Phrionnfadh agus 
'na Shìariui'-fhear, a thoirt aith- 
reachais agus maicheanais peacaidh 
do Ii'rael. 

32 Agus tha fmne 'n ar fia'naifibh 
dha air na nithibh fo ; agus mar an 
ceudna an Spiorad naomh, a thug 
Dia dhoibhfin a 'ta umhal dha. 

33 Agus 'nuair a chual' iadfan 
fo, bha iad air an gonadh, agus 

ghabh iad comhairl' an cur gu 
bàs. 

34 Ann fìn dh' eirich Phairifeach 
àraidh ann fa chomhairle, d am 
b' ainm Gamaliel, fear-teagailg an 
lagba, air an raibh meas aig a' 
phobull uile, agus dh' òrduicb sè 
na h- abftoil a chur amach rè ta- 
muill, 

35 Agus a dubhairt sè riu, 
Fheara Ifraeil, thugaibh aire dhuibh 
fein, ciod ata romhaibh a dhea- 
namh mu thimchioll nan daoine 
fin. / 

36 Oir roimh na laithibh fo 
dh' eirich Teudas fuas, ag radh 
gu 'm bu neach eigin mòr è fein, 
agus cheangail àireamh dhaoine, 
timchioll ceithir cheud, iad fein 
rifean : mharbhadh eifean, agus a 
mhèud 's a dh' aontaich leis, fgaoi- 
Jeadh iad uile as a chèile, agus 
chùaidh iad gu neimh-ni. 

37 'N diaigh an f hir fo dh' eirich 
Iudas an Galileanach fuàs, ann an 
laithibh na cìs-mheafaidh, agus 
tharruing è mòran fluaigh 'n a 
dhiaigh : fgriofadh eifean mar an 
ceudna, agus a mhèud 's a ghèill da, 
fgapadh iad uile. 

38 Agus> a nois' a deirim ribh, 
Fanaibh o na daoinibh fo, agus 
Ieigibh leo : oir ma's ann o dhaoi- 
nibh ata a' chomhairle fo, no 7 n 
obair fo, thig i gu neimh-bri' : 

* agairt. f 39 Ach ma's ann o Dhia ata fi, 
cha 'nurradh fibhs' a cur gu neimh- 
bri' ; 'n t eagal gu 'n tarladh gu 'm 
fuighear iibh eadhon a' cogadh 
'n a.rhaidh Dlie. 

40 Agus dh' aontaich iad leisean : 
agus 'n uair a ghairm iad na h abltoil, 
agus a ghabh iad oira, dh' òrduich 
iad dhoibh gun labhairt ann ainm 
lofa, agus leig iad as iad, 

41 Agus dh' imjch iadfan o là- 
thair na comhairie, le gairdeachas 
do bhri' gur mheafadh gu 'm 
b'fhiu iad eas-onoir fhulang air 
fon ainm-fin. 

42 Agus gach là ann fan team- 
pull, :gus o thigh gu tigh, cha 
do fguir iad a bhi teagafg, agus a' 
fearmonachadh Iofa Criofd. 

C A I B. VI. 

I Air bhi do na h abfiolaibh deidkeii 

gu '« racbadh covgnamb a dkea- 

namh ris na bochdaikh, agus cìt- 

ramach mu Jliearmonachadh an 

fhocàil iad fein, 3 thagh iad 

feachdnar gu frithealadh do ui- 

reasbhuidh nam bochd : 5 B'aon 

diubh fo Stephan, neach a bha 

làn do chreidimh, agus do 'n 

Spiorad naomh : 1 2 Ata eifean 

air a ghlacadk, agus air * eilea- 

ckadh gu h ea-corach ann làthair 

na comkairle, leis an aitim a 

chuir e ''nan tofd le deasboi- 

reachd. 

G U S ann fna laithibh fin, 

'nuair a bha àireamh nan dei~ 

fciobul a' mèudachadh, dh' eirich 

monmhor am meafg nan Greu- 

gach ann aghaidh nàn Eabhrach, do 

bhri' f gur dhearmaideadh am bain» 

treabhaichcan fa mhiniikeileachd 

laitheil. 

2 Ann fin ghairm an dà-fhear- 
dheug mòr-chuideachd nan deU 
fciobul d' an ionnfuìdh, agus a du- 
bhairt iad, Cha 'n 'eil è iom- 
chu'idh finne dh'fhàgail focail De* 

agus 
nach do ghabhadh cùram d' am bantrachaibh. C A I B 

agus a fhrithealadh do bhòr- 
daibh. 

3 Uime Gn, a bhràithre, iarraibh 
amach n armeafg feachdnar dhaoine 
fuidlf dheadh iomradh, làn do 'n 
Spiorad naomh agus~ do ghliocas, 
a chnireas fìnne os cionn * an 
dreachd fo. 

4 Ach buanaichidh finne a ghnà' 
ann an ùrnnigh, agus am mini- 
itreileachd an fhocail. 

5 Agus bha chainnt fo taitneach 
ann làthair na mòr-chuideichd 
nile : agUs thagh iad Stephan, duine 
làn do chreidimh agus do 'n Spio- 
rad naomh, agus Philip, agus Pro- 
chorus, agus Nicanor, agus Timon, 
acjus Parmenas, agus Nicolas proiè- 
Iiteach do mhuintir Antioch. 

6 Chuir fiad iadfan ann làthair 
nan abitol : agus air deanamh ùr- 
nu'gh dhoibh, chuir iad an làmhan 
orra. 

7 Agns dh' fhàs focal De ; agus 
mhèudaicheadh àireamh nan dei- 
fciobu'I gu ro-mhòr ann lerufalem ; 
agus bha cuideachd mhòr do na 
fagartaibh umhal do'n chreidimh. 

8 Agus rinn Stephan, làn do 
chreidimh agus do chumhachd, 
miorbhuileagus comharthaidh mòra 
am meafg an tfluaigh. 

9 Ann fm dh'eirich dream àraidh 
do'n t fienagog, d'an zpxvttr fiona- 
gcg nan Libertineach, agus nan 
Cirenianach, agus mhuintir Àlec- 
fandria, agus na droinge o Chili- 
cia, agus o'n Aiia, a' deafboi- 
reachd re Stephan. 

io Agus cha b'urradh iad cur 
ann aghaidh a' ghliocais agus an 
fpioraid leis an do labhair e. 

i r Ann fin thug iad a fteach 
os iofal daoine a dubhairt, Chuala 
finne è labhairt bhriathra toi- 
bheumach ann aghaidh Mhaois, 
agus Dhe. 

12 A'gus bhrofduich iad am 
pobull, agus ca feanoiridh, agus 

* na h oibre £o. , VII. 

na fgriobb.uiche.an, agus thainig 
iad air agus ghlac iad è, agus 
thug iad ann lathair na comhairl' 

è, 

13 Apus chuir iad fuas fia'naifean 
brèige, a dubhairt, Cha 'n 'eil an 
duine fo a' fgur do labhairt bhriath- 
ra $ toibheumacii ann aghaidh 'n ic- 
naid naomha fo, agus an lagha. 

14 Oir chuala iinn è ag radh, 
gu'n fgnos an t Iofa fo o Naiaret 
an t àite fo, agus gu'n caochaill è 
na h òrduighean a thug Maois 
dhuinne. 

15 Agus air dhoìbhiin uile a bha 
'nan fuidhe la chomhair'ie amharc 
gu geur air, chunnaìrc iad aghaidh- 
fe mar aghaidh airtgeil. 

C A I B. VII. 
I Air do Stephan eovias fkaghaìl 
frsagairt air a f]?on fcin, 2 '/a 
e nockdadh gu'?2 d' rinn Abrahavi 
àdhradh do Dkia gu taitneach, a- 
gus gur thagh Dia na h aitb- 
reacha tnun d' rtcgadb Maois, a- 
pus viun do thovadb an taberna- 

o o 

cal no'n teampull : ^gu'n d' tkug 
Maois Jein fa'nais ?nu 'Chriofd ; 
44 S u ' n ra ibh na gnathachaidk 
crabhaidh d'n letb '?nuigh, ge do 
chumadh iad a reir faiivpleireaìi 
neamhaidh, air an orduchadh gic 
maireachduin amhàin re tamuill. 
51 'G an cronachadb air fon an 
ceannairc , agus morta Chriofd : 
5 4 Air a fo tha iad g a cklochadh 
gu bàs, tba eifean a' tiovinadh ana- 
ma do Iofa, agus a' guidheadb Dhe 
air an fon fa. 

ANM iin a dubhairt an t ùrd- 
fhagart, Am bheil ma 'ta na 
nithe iirì mar fo.' 

z Agus adubhairt eifcan, Fbeara, 
agus a bhràithre, agus aifhreacha, 
cifdibh, Dh' fhoillficheadh Dìa na 
glòire d'ar n athair Abraham; 'n uair 
a bha è ahn am Mefopotamia, ' mun 
do ghabh è comhnuidh ann Char- 
' ran, 

3 Agus a dubhairt sè ris, Rach 
dinach 
\ malIStb; C N I O M H. amach a d' tliìr fein, agus o 
d' chinneacb, agus thig chum na 
tìre a nochdas mife dhuit. 

4 Ann fin clmaidh eifean amach 
a talamh nan Caldeanach, agus 
ghabh c comhnuidh ann Charran : 
agus as fin, taireis bàis Athar, 
dh' atharraich sè è do 'n f hearann fo 
ann s am bhtil fibhfe a noife 'a ar 
comhnuidh. 

5 Agus cha d' thug c dha oigh- 
reachd fam bìth ann, cha d' thug fiu 
tèud troighe *. gidheadh ghcall è 
gu 'n d'thugadh sè mar fheiibh c 
dha fein, agus d'a fhliochd 'n a 
dhiaigh, ge r.ach raibh fos duice 
cloinne aige. 

6 Agus labhair Dia air an dòigh 
{o, Gu 'm biodh a fhliochd air 
chuairt ann diìthaich choigrich, agus 
gu 'n deanadh iad tràillean diubh, 
agus gu 'm buineadh iad gu h olc 
»7» rè ceithir cheud bliadhna, 

7 Agus air a' chinneach fin d' am 
bi iadfan fuidh dhaorfa, bheir mife 
breith, arfa Dia: agus taireis na' 
nithe fin thig iad amach, agus, "ni 
iad feirbhis dhamh-fa ann fan àite fo. 

8 Agus thug sè dha * cunradh an 
timchioll-ghearraidh : agus mar fin 
do ghin Abraham Ifaac, agus thim- 
chioll-ghearr sè è air an ochdmhadh 
là : agus ghin Ifaac Iacob, agus Ia- 
cob an dà phriomh-athair dheug. 

g Agustrefharmadreic napriomh- 
aitfìreacha Iofeph do 'n Eipht : ach 
bha Dia maille ris, 

io Agus fhaor sè è as a thrio- 
bloidibh uile, agus thug sè f fabhor 
agus gliocai da ann làthair Pharaoh 
righ na h Eipht; agus chuir sè è 'n a 
uachdaran air an Eipht, agus air a 
theaghlach fein uile. 

11 'Noife thainig gorta agusàmh- 
ghar mòr air an Eipht uiie, agus air 
talamh Chanaan ; agus cha d'fhuair 
ar n aithreacha teachd-ann-tìr. 

12 Ach 'n uair a chuala Iacob 
gu 'n raibh coirce fan Eipht, chuir 
è 'mach ar n aithreacha air tùs. * cùmhant. f tleadh-ghean. 
i| chuni nach fàfadh fliochd orra. Jh' oiL 13 Agus air 'an dara uair rìn- 
neadh Iof?ph aithnichte d'a bhràith- 
ribh ; agus ìinneadh cinneach lo- 
feph follafach do Pharaoh. 

>4 Ann fin chuir Iofeph uaithe, 
?gus ghairm è d'a ionnfuidh lacob 
athair, agus a luchd-dàimhe uile, 
cuig-anama-deug agus tri fichead. 

1 5 Mar fin chupidh lacob fir.s 
do : n Eipht, agus fhuair sc bàs, c 
iein agus ar n aithreacha, 

16 Agus J dh' atharraicheadh 
iad gu Sichem, agus chuireadh iad 
nnn fa-n uaigh a cheannaich Abra- 
liam air fuim airgid o mhic Em- 
mor athar bhichem. 

1 7 Ach mar a dhruid àm a' 
gheallaidh. a mhionnaich Dia do 
Abraham, dh' f hàs an fluagh agus 
mhèudaicheadh iad gu h iàmadach 
fan Eipht, 

i3 Gus an d' eirich righ eile, do 
nach b' aithne Iofeph. 

I9 v § Bhuin eifean gu hinnleach- 

dach r'ar cinneach, agus rinn c olc 

' air ar n aithreachaibh, ionnas gu'n 

d' thue: sè orra an naoidheana a thil- 
o 

geadh amach, || chum nach biodh 
iad beo. 

20 Ann fan àm fin rugadh Maois, 
agus bha è ro-fgiamhach, agus 
dh' altrumadh è tri mìofa ann an 
tigh athar : 

2 1 Agus 'n uair a thilgeadh a- 
mach è, thog inghean P'haraoh 
leatha è, agus ** dh' altrum fi è 
mar mhac dhi fein. 

22 Agus dh' fhòghlumadh Maois 
ann an uile ghliocas nan Eiphiteach, 
ngus bha è cumhachdacham briath- 
raibh agus ann gniamharthaibh. 

23 Agtts 'nuair a bha' è dà 
f hichead bliadhna iomlan a dh' aois, 
thainig è 'na chtoidhe a bhràithre 
clajin Ifraeil fhiofrachadh. 

24 Agus air dha duine àraidh 
dkiubh fhaicfin a' fulang ea-coir, 
theafairg sè e, agus air bualadh an 

Bi-j 

\ ghiùLtineadh thairis. § ghiìwin sè è ftiar C A I 
Eiphiteach dha, rinn è dioghalcas 
do'n f hear air an d' rinneadh an ea- 
coir : 

25 Oir fhaoil è gu'n tuigeadh a 
bhràithre, gu 'n d' thugadh Dia le 
a làimhfe faorfa dhoibh; ach cha 
do thuig iadfan. 

26 Agus air an là màrach nochd 
sè è fein doibh agus iad a' cotnh- 
itribh, agus b'àili leis * sìch a 
dheanamh eatorraj ag radh, A 
dhaoine, 's bràithre fibh fein, c'ar 
ibn ata fibh a' deanamh ea-coir air 
a cheile ? 

27 Ach chuir am fear a rinn 
an ea-coir air a choimhearfnach 
uaithe è, ag radh, Co a rinn thufa 
a' d' uachdaran agus a' d' bhrei- 
theamh oirnne? 

28 Am miann leat mife a mhar- 
bhadh mar a mharbh thu an t Ei- 
pheiteach an dè ? 

29 Ann fin theich Maois air fon 
an f hocail ib, agus bha è 'n a choi- 
greach anndììthaich Mhadian, far 
aU do ghin è dias mhac. 

30 Agus 'n uair a choi'-lion.adh 
dà fhichead bhadhna, dh' fhoill- 
ficheadh dha ann am fdfach fleibh 
Shina, aingeai àn Tighearna ann 
au Jafair theine ann am preas. 

3 1 Agus 'nuair a chunnaic Maois 
fo, ghabh sè iongantas ris an tfeai- 
Jadh : agus ag dha-fan teachd am 
fogus gu beachdachadh air, thainig 
guth an Tighearna da ionnfuidh, 

32 Is mife Dia t athracha, Dia 
Abraham, agus Dia lfaac, agus Dia 
lacob. Ann fin chriothnuich Maois, 
agus cha raibh chroidh'aige amliHrc. 

33 Ann iin a dubhaiit an 'i igh- 
earna ris, Fuafgaii do bhròga o 
d' chofaibh : oir is talamh nnomha 
an t àit' am bheii thu d' iheaiamh. 

34 Chunnaic mi gu cinnteach 
àmhghar mo phobuill a 'ta fan 
Eipht, agus chuala mi an ofhaidh, 
agus thainig mi 'nuas g' am fus- 

" an iur reidS. B'- VIÌ. fgladh. Agus amife thig, cuiridh 
mi do'n Eipht thu. 

3; Am Maois fo fein a dhiùlri 
iadfan, ag radh, Co rinn' uachda- 
ran agus breitheamh dhiotfj ? eileari' 
chuir O'v.i gzi bì 'na uachdara'n agu's 
'na fhear-faoraidh le liimh an 
àingeil a dh' fhoilJlicheaJlt dlia ia 
phreas. 

36 Thug eifean amach iad taireis 
da miorbhuile agus comharthaidh 
à dheanamh ann an talamh nà 
h Eipht, agus ann fa mhuir ruaidh s 
agus ann fan fhàfa'ch rè dhà fhfc 
chead bliadhna. 

37 'S è fo am Mabis ud a dubhairC 
re cloinn Jfraeil, Togaidh 'n Tì- 
ghearna bhur Dia fuas faidh dhuibK 
d'at* b.raithribh, cofmhuil riumfa; 
rifean eildidli fìbh. 

38 So eifean a bha fan eaglaisanh 
fan fhàfach, maille ris an aingeal 
a iabhair ris ann an fliabh Shina, 
agus maille r'ar n aì'h'reachaibh- 
fe : neacli a f huair f briathra na 
beatha churh an tabliairt dhuinne'. 

39 Da hach b' aill le 'r n arch- 
feachaibh b'iii ùmlial, ach chuir iad 
uatha èj agus 'n ari croìdhe phlll 
iiad air an ais do 'n Eipht, 

40 Ag radh rè Aaron, Dean 
dhuinnè dèe a theid romhainn : oirr 
mu thimchioll a' MJiaois fo, a tljug 
finne amach a tìr na h Eipiic, 
cha 'n 'èil f hios againn ciod a tha- 
chair dha. 

41 Agus rinn fiad langh fna 
Jaithibli fin, agus thùg iad robairt 
do'n iodhol, agus rinn iad gà-irdea--' 
chas ann an oibrio'han lamlì'afein. 

42 Ann fin phill Dia,' agus tluig. 
è'thairis iad chum àdhradh a dhea- 
namJi do armailt nèimli', a reir mar 
ata è fgriobht' ann an leabhar narri 
fài'dhean, An d' thug fibh dham.fi- 
f;£ beathaichean marbht', agus ìo- 
bairte vc dhà fhichead bliaahna 
ann far; Ì hàfach, O a thigh Ifraeil? 

t C'c * 43 Seadh, 

f ria bsò-bhr'.aihra. G N I 

45 Seadh, thog fibh fuas pàilliua 
Mholoich, agus reult 'bhur de Rem- 
phain, * fioghaire a rinn fibh, 
chum àdhraidh dhoibh : uime fin a- 
tharraichidh mi fibh an taobh thall 
do Bhabiloh. 

44 Bha pà.illiun na fia'nais aìg 
ar n aithreachaibh fad ihàfach, a 
relr .maf a dh' àithn an ti a labhair 
re Maois, gu'n deanadh sè è a reir 
an t faimpleir a chunnairc è. 

45 An ni a thug fòs ar n aith- 
reacha a bha 'nan deigh-fe, a 
fteach maille re h Iofa do fhcilbh 
nan cinneach, a thilg Dia amach 
roimh ghnùis ar n aithreacha, gu 
Jaithibh Dhaibhidh. 

46 Neach a fhuair fèbhor am 
fia'nais Dhe, agus a dh' iarr pàiìliun 
fhaghail do Dhia lacob. 

47 Ach thog Solamh tighdha. 

48 Gidheadh ni bheil an ti a 's 
àirde a' gabhail comhnuidh ann an 
teampluibh làmh-dheanta ; mar a 
deir am fàidh, 

49 'iS e neamh mo chaithir rio- 
ghail, agus an talamh ftòl mo chos : 
ciod an tigh a thogas fibh dhamh ì 
a deir an Tighearna : no creud è 
ionad mo thaimh ? 

50 Nach do rinn mo làmh na 
nithe finuile ? 

51 A dhaoine cruaidh-mhui- 
nealacha, agus neimh-thimchioll- 
ghearrt' ann an croidhe agus_ ann 
an cluafaibh, ata fibh a ghnì' 
a' cur ann aghaidh an Spioraid 
naoimh : mar a rinn bhur a aith- 
reacha, mar fin ata fibhfe a' dea- 
namh. 

52 Co do na fàidhibh air nach 
d' rinn bhur n aithreacha geur- 
Jeanmhuin ? agus mharbh fiad . iad- 
ian a roimh-f 'hoilllìcli teachd an 
Fhìrein ud ; air an raibh iìbhie 
anoife '11 ar luchd-brathaidh, agus 
'nar mort-fhearaib'h : 

^Sibhfe a fhuair an lagh le O M H. 

frithealadh nan ningeal, agus cha 
do choimhead fibh è. 

54 'N uair a chual' iad na nithe 
fin, bha iad air an gonadh 'n an 
croidhe, agus chas iad am fiacla ris. 

55 Ach air dha-fan bhi làn 
do 'n Spiorad naomh, dh' amhairc 
è gu geur fuas gu neamh, agus 
chunnairc è glòir Dhe, agus lofa 
'na fheafamh air deas làimhDhe, 

56 ^gus a dubhairt sè, Fèuch, 
ata mi faiclin nan neamha fofgailte, 
agus Mac an duine 'na fheafamh 
air deas laimh Dhe. 

07 Ann fin ghlaodh iad amach 
le guch mòr, agus ftop iad an clua- 
fa, agus thug iad a dh' aon inntin 
d'a ionnfuidh, 

58 Agus air dhoibh a thilgeadh 
amach as a' \ cluuthir, ghabh iad 
do chlochaibh air : agus thilg na 
fia'naifean aneadach fios aig cofaibh 
òganaich, d'am b' ainm Saul. 

59 Agus chloch iad Stephan, 
agus e a' gairm air Dia, agus ag 
radh, A Thighearna Iofa, glac mo 
fpicrad. 

60 Agus air dha a leigeadh 
fein air a ghlùinibh, ghlaodh è le 
guth mòr, A Thighearna, na cuir 
am peacadhfo as an Ieth. Agus air 
dha fo a radh, choidil è. 

C A I B. VIII. 
I ""Ta an foifgeul air a floearmona- 
chadh a?in Samaria Is Philip, 
neach a rinn mòran ?nhiorbhuUe, 
ogus a bkaifi mòran, agus am 
vieafg ckàich Simon an Draoi'. 
14 Thainig PcaJar agus Eoin a 
dkaingneachadk agus a lcudackadh 
na h caglais ; le cur an lamh 
air an droing a chreid, tha '« Spio- 
rad naomh air a thiodk/acàdh ; 
18 'nuair a b] aill le Simon «' 
ghibkt ckeudna cheannach uatka 
le h airgiod, 20 'ta sb air a chrO' 
nackadh gu geur le Peadar, aìr 
frn a ckeilg, agus a Jhannt, 

a°us dcalbha. f bhailc. C A I B. 
ÒVà/ air earalachadh gu aith' 
reachas a ghabhail : 25 'Ta ?ia 
h abjloil, taireis an fcifgeul a 
Jliearmonachadk, a 1 pilltin gu 
Hiernfaìe?ìi. 26 'Ta aingeal ag 
cur Philip a theagajg, agus a 
hhaifteadh a' chaillteanaich Etio- 
pia. 

\ GUS bha Saul ag aontachadh 
/ \ leis a bhàs-fan. Agus dh' ei- 
rich ann fan àm fm geur-leanmhuin 
mhor ann aghaidh na h eaglais a 
bha ann Ierufalem ; agus bha iad 
uil' aìr an fgapadh airfeacih tìr' 
ludea agus Shamaria, ach na 
h abftoil atnhaìn. 

2 Agus ghiùlain daoine * dia- 
dhaidh Stephan chum adh/aic, agus 
rinn iad bròn mòr air a fhon. 

3 Ach bha Saul a' fàfachadh 
na h eaglais, a' dol a fteach do gach 
tigh ; agus ag tarruing amach 
dhaoin' agus bhan, chuir è ara prìo- 
fun iad. 

4 Uime fin dh' imich an droing 
a fgapadh, feadh gach àite, a' fear- 
monach' an f hocail. 

5 Ann fin chuaidh Philip fios do 
bhaile Shamaria, agus ihearmonaich 
fè Criofd doibh. 

6 Agus thug an fluagh a dh'aon 
toil aire do na nithibh a labhradh 
le Fhilip, ag eifteachd ris, agus a' 
faicfin nam miorbhuile a nnn sè. 

7 Oir chuaidh fpiorada neo- 
ghlan' amach a mòran ann s an 
raibh iad, a' glaodhaich le guth 
mòr : agus chuaidh mòran air an 
raibh am pairilis, agus a bha 'naai 
bacaich, a ihlìnuchadh. 

8 Agus bha gàirdeachas mòr fa 
bhaiie fin. 

9 Ach bha roimhe fin duine 
àrai»ih fa bhaiie iin d' am b' ainra 
Simon, neach a ghnàlhaich draoi- 
dheachd, agus a f mheail ìnuintir 
Shamaria, ag radh gu 'm bu neach 
mòr eigin è fein. VIII. 

10 Dha-fan thug iad uile aire 
o'n bheag gus a' mhòr, ag radh, 'S ò 
'n duine ì'o cumhachd mòr Diie. 

1 1 Agus thug iad an aire dha, 
do bhri' gur \ mheall sè iad rè ùine 
fhada leis a dhraoidheachd. 

1 2 Ach 'n uair a chreid iad 
Philip, a' fearmonachadh nan nithe 
a bhuineas do rioghachd Dhe, agus 
do ainm lola Criofd, bhaifteadh iad 
eidear dhaoine agusmhnai. 

1 3 Ann fin chreid Simon fein 
mar an ceudna : agus 'o uair a 
bhaifteadh c, dh' f han è maìlle rs 
Philip, agus ag faicfin nan comharth' 
agus nam feart a rinneadh, ghabh 
è iongantas romhor. 

14 Agus 'nuair a chuala na 
h abitoil a bha ann Ierufalem, gur 
ghabh Samaria focal De, chuir 
iad d'an ionnfuiuh Peadar agus 
Eoin : 

15 Agus air dol fios dhoibh, 
ghuidh iad air an fon gu 'm fuigh- 
eadh iad an Spiorad naomh. 

16 (Oir cha d' thainig è fòs anuas 
air a h aon aca : ach amhàin bhai- 
fteadh iad ann ainm an Tighearna 
loia) 

17 Ann fin chuir iad an Jàmhan 
orra, agus fliuair iad an Spiorad 
naomh. 

18 Agus 'nuair a chunnairc 
Simon gu n raibh an Spiorad naomh 
air a thabhairt tre làmhan nanabftol 
a ciiur orra, thairg sè airgied 
dhoibh, 

19 Ag radh, Thugaibh dhamh- 
{a mar ari ceudna an cjimhachd fo, 
ge b'ii neach air an cuir mi vio 
ìamha, gu 'm fuigh se an Spiorad 
naomh. 

20 Ach a dubhairt Peadar ris, 
Gu rachadh t airgiod a mngha 
inaille riut fein, do bhri' gur mheas 
thu gu'm feudfadh ciodhlae' Dhe 
a cheannach le hairgiod. 

21 Cha 'n 'eii agad cuid no 

crann- * cràbhach. f chuìv thar 3ia b$àthd , \ chuir jì thar am bsachd iad. G N I O 

cra.nnchar ann fa chùis fo : Oir cha 'n 
'eil do chroidhe treibh-cìhireach am 
fia'nais Dhe 

22 Gabh aithreachas uime fin do 
t olc fo, agus guidh air Dia, ma 
dh' fheudar gu maithear dhuit 
fmuaineadh do chroidhe. 

23 Qir au mi >ga d' fhatcfin ann 
an dombìas an t fearbhuis, agus 
fuidh chuib&reach na h ea-corach. 

24 Ann lin fhreagair Simon, agus 
a dubhairc è.Guidhibhfe 'n Tighear- 
na atr ino ihon, nach d' thig a 
h aon do na ni.thibh fin a dubhairt 
iìbh orm. 

27 Ann fin air dhoibhfin fia'nais 
a dheanamh agus focal an 'i'igh- 
earna a labhairt,- phill iad gu 
Hierufalem, agus fhearmonaich iad 
an ioilgeul ann am mòran do bhail- 
tibh nan Samaritanach. 

26 Agus Jabhair aingeal an Ti- 
ghearna re Phtlip, ag radh, Eirich 
agus im'ich chum ' na h àirde deas 
chum na flighe a'ta dol fios o Hie- 
rufalem gu Gafa, a 'ta h\ a fhk- 
fach. 

27 Agus dh' eirich è, agus dh' i- 
mich sè : agus fèuch duine àraidh, 
caillteanach o Etiopia, aig an raibh 
biòr ùghdarras fuidh Chandace 
bain-rioghan na ' h Etiopia, agus 
aig an raibh maicrhifdireachd a 
h ionmhuis uile, agus a bha atr 
teachd gu Hierufalem chum àdh- 
radh a dheanamh, 

28 Bha è a' pilleadh air ais, a- 
gus 'n a fhuidhe : n a charbad, agus 
bha è lèùghadh an fhàidh Efaias. 

'' 29 Ann fin a dubhairt an Spiorad 
re Phihp, Im'ich am fogus, agus 
druid ris a' charbad fo. 

30 Agus ruidh Pb'ilip d'a ionn- 
fuìdh, agus chuala sè èa' leughadh 
an fhàicih Efaias, ' agus a dubha'ir't 
sè, Am bheil thu a' tuigfin nan ni- 
the a 'ta thu a' Jeughadh ? 

'31 Agus a dubhairt eifean, Cion- M H. 
nas is urradh mi, mur feòl neach 
eigin mi ? Agus dh' iarr sè air Phì- 
lip teachd a nios, agus fuidhe maille 
ris. 

32 A' chuibhrionn do 'n fgriob- 
tuir a bha è leughadh, b'i fo i, 
Thugadh e mar chaora chum mar- 
bhaidh, agus mar uan a 'ta 'na 
thold am fia'nais an fhir-lomaidh, 
amhuil fin cha d' fhofgail se a 
bheul : 

33 Ann a ifleachadh thugadh a 
bhrcitheanas air falbh: agus co a 
nochdas a ghinealach ? oir thogadh . 
a bheatha o'n talamh. 

34 Agus fhreagair an cailltea- 
nach, agus a dubhairt sè re Philip, 
Guidheam thu, cia uime deir am 
fàidh ib ? uime fein, no mu neach 
eigin eile ? 

35 Ann fin dh' fhofgail Philip 
a bheui, agus ag tòifeach' o'n 
fgriobtuir fin, lhearmonaich sè lofa 
dha. 

36 Agus mar a dh' imich fiad 
air an t lìighe, tbainig iad gu h uifg' 
àraidh : agus a dubhairt an caill- 
teanach, Fèuch, iha uifge ann fo ; 
ciod ata bacadh miie bhi au mo 
bhaifteadh ? 

37 Agus> a dubhairt Philip, Ma 
'ta thu a' creidiin Je d' uile chroidhe, 
feudaidh tu. Agus f hreagair è a- 
gus a dubhairt sè, Ata mi'a' creid- 
lin gur è Ipfa Criol'd Mac Dhe. 

38 Agus dh' àithn è 5 n carbad 
a lìieafamh : agus chuaidh iad fios 
Je chtiie do'n uifge, araon Philip 
agus an cailiteanach; agus bhaift sè 
è. 

39 Agus 'n uair a thainig iad 
a nios as an uifge, tb'pg Spiorad an 
Tighearna Philip leis, agus cha *a 
I hàc' an caillteanach tuiileadh è: 
agus dh' imicfl è air aghaidh le gàir- 
deachas. 

40 Ach fhuaradh Philip ann 
Afotos : agus fhearmcnaich è ann 

■'■■ ■ : fca C A I B. 

fna baikihh uile, a' dol tre. '« </«- 
ibaìch, gus an d' thainig è gu Cea- 
farea. 

C A I B. IX. 

j Ata Saul, air dba bbig vrìeachd 

gu Damafcus, air a lcagadh Jìos 

gu talamh le fo/us, agus guth 

o neamb : io Ata se air a ghairm 

chum na h abjìo/achd, 18 agus 

air a bbaifìmdh /e Aìianias : 20 

y ta e fearmonachadh Chriofi gu 

dìma. 23 'Ta na h Iudhaich, agus 

fos na Greugaich a* luidheadh 

am plaid, th'um a mharbhadh ; 

ach 'ta eìfean a' dol as uatha 

/e cbèile. 31 Ò'c. Ata fois aigan 

eaglais, ata Peadar a 1 /ergbe'as 

Eneais do 'n phairiiis, 'fious a' 

toirt Thabita a rìs beo. 

& GUS air bhi do Shaul fòs a' 

x * ièideadh bagraidh, agus * àr 

ann aghaidh dheisciobul an Tigh- 

earna, chuaidh è chum an à'd- 

flia -airt. 

2 Agus dh' iarr è litriche uaìthe 
gu Damaicus chum nan fionagog, chor 
nam fuigheadh è aon neach dò 'n 
tilighe io, f co aca bu daoine no 
mnài iad, gu 'n d' thugadh è leis 
ceangailte gu Hierufalem iad. 

3 Agus ag im'eachd dha, ^ thar- 
Jadh gu'n do dhruid è.re Damafcus : 
anis dhealraich gu h obann mu 'n 
cuairt air lblus o neamh. 

4 Agus air tuiteam dha air an ta- 
lamh, chuala sè guth ag radh ris, A 
Shauil, a Shauil, c'ar fon ata thu a' 
geur-leanmhuin orm'fa? 

5 Agus a dubhairt eifean, Co 
thu, aThighearna? Agus a dubhairt 
an Tighearna, Is mife Iofa air am 
bheil thufa a 1 deanamh geùr-lean-' 
mhuin : Is cruàidh dhuitfe breabadh 
ann aghaidh nan dealg. 

6 Agus air dha-fan bhi air chrith 
agus iàn ua'bhainn, a dubhairt sè, 
A. Thighearna, ciod is àill leat mife 
a dheanamh? Agus a dubhairt an 

* ipaibhaidh. f nam bu daoine no njnài iado IX. 

Tighearna ris, Eirich, agus rach 
a fteach do'n bhaile, agus innfear 
dhuit ciod is còir dhuit a dheanamh. 

7 Agus fheas na daoine bha 'g 
im'eachd maille ris gun chainnt, 
ag cluinn.tin a* ghutha, ach gun 
neach air bith fhaicfm. 

8 Agus dh'eirich Saul o'n talamh, 
agus air fofgladh a ibùl dha, cha'n 
fhaca sè neach air bith : ach air 
dhoibh breith air a làimh, threò- 
raich fiad e gu Damafcus. 

9 Agus bha è tri làith' gun ra- 
dharc, agus cha d'ith agus cha d'òl 
èniairbith. 

10 Agus bha , deifciobul araidh 
ann Damafcus, d'am b' ainm Ana- 
nias, agus a dubhairt an Tighearna 
r.isean ann am foillfeachadh, Ana- 
nias. Agus a dubhairt eifean, Fèuch, 
ata mi ^nfo, a Thighearna. 

1 1 Agus a dubhairt an Tighearna 
ris, Eirich, agus im'ich do'n t fràid, 
d' an goir'ear Dìreach, 2gus iarr 
ann an tigh Iudais, duirì o Tharfus 
d'an goirthear Saul; oir fèuch, ata 
c re ùrnuigh, 

12 Agus chunnaic è ann am 
foiilieachadh duine d' an ainm Ana- 
nias, a' teachd a fteach, agus a' cur 
a làimh' air, chum gu 'm iuigheadh, 
è a radharc. 

13 Ann fin fhreagair Ananias, 
A Thighearna, chuala mi o mhòran 
mu 'n duine fo, cia lion olc a rinn 
sè do d' naomhaibh ann Ierufa- 
Iem : 

14. Agus ata ann fo aige ùgh- 
darras o uachdranaibh nan fagart, 
iadfan uile a cheangai a'tagairm air 
t ainin. 

15 Ach a dubhairt an Tighearna 
ris, Im'ich : oir is foitheach taghta 
dhamh-fa è, chum m'ainm & gniù- 
lan am fia'nais nan cinneach, agus 
righridh, agus chloinn lfraeil. 

16 Oir nochdaidh mife dha cia 
mèud na nithe a's eigin da fhulang 
air fgà' m' ainmfe.^ 

17 Agus 
\ thachaày G N I 

17 Agus dh' imich Ananias, a- 
gus chuaidh è fteach do 'n tigh ; a- 
gus ag cur a làmhan air, a dubhairt 
sè, A bhràthair Sliauil, chuir ari 
Tighearna (eadhon Iofa a dh' fhoill- 
ficheadh dhuitfe ann s an t flighe air 
an d' thainig thu) mife chum gu 'm 
fuighcadh tu do radharc, agus 
gu 'm biodh tu air do lionadh leis 
an Spiorad naomh. 

18 Agus air ball thu't o fhìulibh 
amhuil lannan ; agus dii'aifigeadh a 
radharc dha gun dàil, agus air dha 
eirigh, bhaiileadhè. 

19 Agus air gabhail bìdh dha, 
neartaicheadh è. Ann fin bha Saul 
làith' àraidh maille ris na deifcio- 
bluibh a bha ann Damafcus. 

20 Agus air ball ihearmonaich sè 
Criofd ann fna fionagogaibh, gur ei- 
fean Mac Dhe. 

21 Ach bha gach uil' a chual' 
e fa ua'bhas, agus a dubhairt fiad, 
Nach è fo eifean a bha fgrios ann 
Ierufalern iad^an a bha gairm air 
an ainm fo, agus a thainig ann fo 
chum na crìche lìn, gu 'n d' thugadh 
sè ceangailte iad dh'ionnfuidh uach- 
darana nan fagart ? 

22 Ach bu mhòid a neartaicheadh 
Saul, agus chuir sè gu h amhluadh 
na h ludhaich a bha chomhnuidh 
ann Damafcus, a' dearbhadh gur e 
fo an Criofd. 

23 Agus air dol do mhòran làith' 
feachad, rinn na h Iudhaich comhairle 
r'a chèile eifean a mharbhadh : 

24 Ach thugadh fios do Shaul 
air am feill ; agus bha faire aca air 
ra geataibh a là agus a dh'oidhche 
chum a mharbhadh. 

25 Ann fin ghabh na deifciobuil 
c fan oidhche, agus chuir iad amach 
thar a ? b'hall' è agus ieig iad fios ann 
an cliabh è. 

26 Agus 'n uair a thainig Saul 
guHierufalem, dh'fhèuchsè re è fein 
a cheangal ris na deifciobluibh : ach 
bha eagal orr' uìie roimhe, agus cha O M II. 

do chreid iad gur bu deifciobul 
e. 

27 Ach ghabh Barnabas d'a ionn- 
fui.'h è, agus thug sè chum nan ab- 
ifol è, agus chuir sè 'n cèill doibh 
cionnas a chunnairc c 'n Tighearna 
ann fan tilighe, agus gur labhair 
sè ris, agus cionnas a flieatmonaich 
c gu dàna ann Damafcus ann ainm 
lofa. 

28 Agusbha è maille rin a' teachd 
a fteach, agus a' dol atnach ann 
Ierul'dlem. 

29 Agiis labhaìr è gu dàna ann 
.linm an Tigheurna loia, agus rinn 
c deafboireachd ann aghaidh nan 
Greugach : ach chuir iadl'an rompa 
eifean a mharbhadh. 

30 Ach 'n uair a thuig na bràithre 
fo, thug iad iios è gu Ceafarea, a- 

gus chuir iad air faibh gu Tarfus 
è. 

31 Ann fin bha fois aig na h ea- 
glaiiibh tre iudea uile, agus Ghali- 
Jee, agus Shamaria, agus air dhoibh 
bhi air an tog'ail fuas, agus a' 
fmbhal anneagal an Tighearna, agus 
ann an comh-fhurtachd an Spioraid 
naoimh, mhèudaicheadh gu mòr 
iad. 

32 Agus tharladh, air do Pheadar 
im'eachd tre gach uil' aite, gu 'n 
deachaidh è fios fòs chum nan 
naomh a bha gabhail comhnuidh 
ann Lidda. 

33 Agus fhuair è ann fin duine 
àratdh d'atn b' ainm Eneas, a bha rè 
ochd bliadhna air a leabaidh, agus è 
gu tinn leis a' phairilis. 

34 Agus a dubhairt Peadar ris, 
Eneais, ata ÌofaCriofd gad'Jei^heas: 
eirich, agus dean do Jeaba. Agus 
air ball dh'eirtch sè- 

35 Agus chunnaic iadfan uile è, 
a bha chomhnuidh ann Lidda, agus 
antf Saron, agus phiil iad cfium an 
Tighearna. 

36 'Noiie bha ban-deifciobul à- 

raidii G A I 

raidh ann Ioppa d'am b' ainm Ta- 
bita, 'sc fm, air eidir theangachadh, 
Dorcas : bha a' bhean lb làn 
do dheadh oibribh, agus do dhèir- 
dbh a rinn fì. 

37 Agus tharladh ann fna lai- 
thibh fin, air dh'ife bhi gu tinn gu'n 
d'fhuair fi bàs : Agt\s air dhoibh a 
h ionnlad, chuir iad ann an fcòmar 
uachdrach /'. 

38 Agus air bhi do Lidda fogus 
do loppa, agus air cluinntin do na 
deifciobluibh gu'n raibh Peadar ann 
fin, chuir iad dias dhaoine d'a 
ionnfuidh, a' guidheadh air è 
theachd d'an ionnfuidh-fe gun dàil. 

39 Ann fin dh' eirich Peadar, 
agus chuaidh è maille riu. Agus 
'n uair a bha è air teachd, threò- 
raich iad fuas è do'n t feòmar uach- 
drach : agus fheas na bain-trea- 
bhaiche uile làimh ris a' caoineadh, 
agus a' nochdadh nan còtaichean 
agus nan eadaichean a rinn Dorcas 
am feadh a bha i maille rin. 

40 Ach air do Pheadar an cur 
amach uiie, leig fò è fein air a 
ghlùinibh agus rinn fè ùrnuigh, 
agus aìr dha tionnda' ris a' chorp, 
a dubhairt sè, A Thabita, eirich. 
Agus dh' fhofgail ifeasùilean: A- 
gus air dh'i Peadar fbaicfin, dh'ei- 
rich i 'na fuidhe. 

41 Agus thug è a làmJj dh'i, 
agus thog è 'n a feafamh i ; agus 
'n uair a ghairm è na naoimh agus 
na bain-treabhaiche, chuir è 'nan 
làthair beo i. 

42 Agus fhuaradh fìos air fo tre 
Ioppauiie; agus chreid mòran an:i 
fan Tighearna. 

43 Agus iharladh, gu 'n d'f han 
sè mòran do laithibh ann Io'ppa 
maille reSimon àraidh fear-deafacha' 
leathair. 

G A T B. X. 
I Air do Chornelius, duine crìibhach. B. X. 

àithne fhaghaìl aingeal, chuir 
c- fios air Peadar, \ 1 neach ata 
air a theagafg ann an taisbean 
gun e dheanamh tàir' air na 
Ceintileachaibh ."34 A?n feadh ata 
d fearmoJiachadh Chriofd do Chor- 
?ielius agus d'a chuideachd, ata '« 
Spiorad naotnb a' teachd a nuas 
crra, agus ata Jìad air am bai~ 
Jìeadh. 

\ GUS bha duine àraidh ann 
' * Geafarea, d'am b'ainm Corne- 
hus, caiptin-cheud do'n chuideachd 
d'an goir'ear a chuidcacbd Eadail- 
teach. 

2 Duine crabhach, agus air an 
raibh eagal De maille r'a thigh uile, 
a bha toirt mòrain dèirce do 'u 
phobnll, agus a' deanamh ùrnuigh 
re Dia a ghnà'. 

.3 Chnnnaic è ann an taisbean gu 
foilleir, mu thimchioll na naothadh 
uair' do'n là, aingeal Dea'teachd a 
ftigh d'a ionnfuidh, agus ag radh 
ris, A Chornelius. 

4 Agus air dha-fan amharc gu 
geur air, ghabh sè eagal, agus a 
dubhairt sè, Creud è, a Thighearna? 
Agus a dubhairt è ris, Ghuaidh t ùr- 
nuighean agus do dhèircean fuas 
mar chuimhneachan ann am fia'- 
nais De. 

5 Agus a noife cuir daoine gu 
Ioppa, agus cuir fios air Sirnon, 
d'an co'-ainm Peadar : 

6 Ata sè air aoidheachd maille 
re Simon àraidh fear-deafachadh 
leathair, aig am bheil a thigh Jàimh 
ris an fhairge: innfidh eifean duit 
ciod is còir dhuit a dheanamh. 

7 Agus 'nuair a dh' fhalbh an 
t aingeal a labhair re Corneliu;,, 
ghairm sè d'a ipnhfi'idh dias do 
mhuintir a thìghe, agus faighd- 
f hear cràbhach do 'n dream a bha 
ghna' a' leitheamh air : 

S Agus 'p. uair a chuir sè an tiom- G N I 

lan ann cèlll doibh, chuir sè iàd gu 
Ioppa. 

9 Agus air a' mhàireach 'nuair 
a bha iadfan air an turus, agus a' 
teachd am fogus do'n bhaile,chuaidh 
Peadar fuas air mullach an tighe a 
dheanamh ùrnuigh; mu thimchioll 
na * feathadh uair.' 

io Agus dh'fhàs è ro-ocrach, 
agus bu mhiann leis bladh itheadh: 
ach am feadh a bha iadfahag ull'u- 
chadh, thuit sè ann an nèul. 

11 Agus chunnaic e neamh fo- 
igailte, agus foitheach àraidh a' 
teachd a nuas d'a ionnfuidh, amhuil 
f braith-lìn mhòr, ceangaihe air a 
ceithir beannaibh, agus air a leig- 
eadh fios'air an talamh : 

12 Ann s an raibh gach uile 
ghnè bheathaiche ceithir-chofach na 
talmhain, agus bheathaiche allta, 
agus bhiafda a Ihnàigheas, agus 
èunlaith an aidheir. 

13 Agus thainig guth d'a ionn- 
fuidh, Eirich, aPheadair; marbh a- 
gus ith. 

14 Ach a dubhairt Peadar, Ni 
h eadh, a Thighearna ; oir cha d'ith 
mi riamh aon ni \ coitchionn no 
neo-ghlan-. 

1 5 Agus a dubhaìrt an guth ris 
a-rìs an dara uair, Na nithe fin a 
ghlan Dia, na goir thuia coit- 
chionn. 

16 Agus rinneadh fo tri uaire : 
agus' thogadh an foithcach a-ris 
fuas gu neamh. . .' 

17 'Noife 'nuair a bha Peadar 
fuidhamharusannfein ciod bu chiall 
do'n raisbean a chunnaic è ; fcuch, 
bha na daoine a chuireadh o Chorne- 
lius, taireis doibh tigli Shimoin ìar- 
raidh, 'n an seafamh aig an dorus, 

1 8 Agus air gairm dhoibh, dh'i heò- 
raich iad an raibh Simon d' an co'- 
ainm Peadar, air aoidheachd ann 
hn. 

19 Am feadh a bha Peadar a' O M H. 

fmuainteachadh air an tai(bean, a 
dubhairt an fpiorad ris, Fèuch, ata 
triuir dhaoine ga d' iarraidh. 

20 Uime fin eirich, agus rach 
fìos, agus im'ich maille rm, gun 
amharus air bith a bhi orc : oir is 
mife a chuir uam iad. 

21 Agus chuaidh Peadar fios 
chum nan daoin' a chuireadh d'a 
ionniuidh o. Chornelius; agus a 
dubhairt fè, Fèuch, is miie an ti 
a 'ta fibh ag iarraidh : crèud è 
an t àdhbhar mu 'n d'thainig fibh ? 

22 Agns a dubhàirt iadi'an, 
Fhuair Cornelius àn caiptin-cheud, 
duine co'-thromach, air am bheil 
eagal De, agus fuidh dheadh ainm 
aig cinneach nan Iudhach ui!e, 
rabhadh o Dhia le aingeal naomha, 
fios a chur ortfa d'a thigh, agus 
briathra eifdeachd uait. 

23 Ann fin ghairm è ftigh iad, a- 
gus thug è aoidheachd dhoibh. A- 
gus air an là màrach dh'imich Pea- 
dar maille riu.agus chuaidh dream 
àraidh do na bràithnbh o loppa 
maraon ris. • . 

24 Agus air anlà màrach chuaidh 
iad a fteach do Cheafarea : agus bha 
Cornelius a' feitheamh riu, agus air 
gairm a luchd dàimh' agus a 
chàirde dìile ann ceann a chèile. 

25 Agus 'nuair a bha Peadar a' 
dol a fteach, choinnich Cornelius è, 
agus thuit è iios aig a chofaibh, a- 
gus rinn sè àdhra' dha. 

26 Ach thog Peadar fuas è, ag 
radh, Seas fuas ; is duine miie mar 
an ceudna. 

27 Agus ag comhradh ris, 
chuaidh è fteach, agus fhuàir è 
mòran cruinn. 

28 Agus a dubhairt sè riu, A* 
ta f hios agaibh gu bheil è mi-dhli- 
gheach do dhuine a'ta 'n a IuJhach, 
co'-Iuadara § ghleidheadh re neach 
ata do chinneach eile, no teachd 
amfogus da : ach nochd Dia dhamh- \, e. meaJhon-!à + lion- ?à<J»ch. § chumaÌH, C A 1 
jja, gun duìne air bìth a ghairm 
co.uchionn no neo-ghlan. 

29 Uime fin thainig mife 'n uair 
a chuireadh fios qrm, gun aon ni 
a. r.idh 'n a aghaidh : air an àdh- 
blnr fin ata mi feòraich c'ar ibn 
a chuir fibh fios orm. 

50 Agus a dubhairt Cornelius, 

O'n cheathramh là bha mi a' dea- 

i namh troìV gus an ua'r fo, ajrus 

s* o '. o 

air an naothadh uair hha mi dea- 
namh ùrnuigh ann mo thigh, agus 
i èuch, iheas duine a' m' Jàthair 
ann eadach dealrach, 

31 Agus a dubhairt sè, A 
Chornelius, dh' eifdeadh t ùrnuigh, 
agus thado dhèircean air an cuimh- 
neachadh am fia'nais De. 

32 Uime fm cuir gu Ioppa, agus 
ciiir fios air Simon, d'an co'-ainm 
Peadar : tha è air aoidheachd ann 
antig'h Shimoin fear-deafachadh lea- 
thair, Iàimh ris an fhairge; neach 
'n uair' a thig fè, a labhras riut. 

33 Uime fm chuir mi air ball 
fios ort; agus is maith a rinn thu 
teachd. Air an àdhbhar fin tha 
fmne uile ann fo a làthair am fia'- 
nais De, a dh'eiideachd nan uile 
nithe a'ta air an àithneadh dhttitfe 
le Dia. 

34 Ann fin dh'fhofgail Peadar 
a bheul, agus a dubhairt sè, Gu 
fìrinneach ata mi 'g aithneachadh 
nach 'eil Dia ag amharc air pear- 
faibh feach a chèile : 

35 Ach ann sgach uile chinneach, 
?.ta an neach air am bheii eagal- 
fan, agus a'ta 'g oibreachadh fì- 
reantachd, taitneach aife. 

36 Am focal a chuir Dia gu 
clann Ìfraeil, a' fearmonachadh sìth 
tre Lofa Criofd (is eifean Tighearna 
nan uile) 

37 Am focal fin is aithne dhuibh, 
a igaoileadh air feadh tìr' ìudea 
uile, agus a * thionnfgain o'n Gha- 
lilee, ann diaigh a' bhaifliidh a 
fhearmonaich Eoin : B. X. 

38 Cionnas a dh'ung Dìa lofa o 
N.ifaret leis an Spiorad naomh, agus 
lè cumhachd ; neach a clriaidh 
m'an cuairt a' deanamh maith, a- 
gus a' fftnuchadh gach uile a bha 
air am foireigneachadh leis an 
dia'ohol : oir bha Dia tiiàille ris. 

39 Agus ata finne 'n ar hVnaiiìbh 
air na h uiìe nithibh a rinn è iarann 
ann an tìr nan Iudhach, agus 
ann Ieruf.tlem ; neach a mharbh 
iad 'g a chrochadh air cVan'rt : 

40 F.ifean thog Dia .fuas air an 
treas Ià, agus nochd sì è gu folla- 
fach, 

41 Cha 'n ann do 'n t iluagh 
uile, ach do f hia'naifibh, n tha- 
ghadh le Dia roimh làimh, eadhon 
dhuinne, a dh'ith agus a dh'òl maille 
ris ann diatgh dha eirigh o na mar- 
bhaibh. 

42 Agus dh'àithn è dhuinne 
fearmonachadh do'n t fluagh, agus 
fia'nais a dheanamh gur èifean a 
dh'òrduicheadh le Dia 'n a bhrei- 
theamh air bheothaibh agus air 
mharbhaibh. 

43 Dha-fa tha na faidhean uile 
a' toirt fia'nais, sru'm fuiv>;h crach 
uile neach a chreideas ann maithea- 
nas 'nam peacadh trìd ainm-fin. 

44 Airi ieadh a bha Peadar fòs 
a' l.ibhairt nam briathra. fm, j thuir- 
ling an Spiorad naomh orra-faa 
uile a chual' am focal.- 

4 5 Agus ghabh na creidmhich 
do'n timcliioll-ghearradh, a mhèud 
dìubh 's a thainig maiile re Pea- 
dar, iongantas mqr, do bhri' gur 
dhòirteadh air na cinneachaibh l'òs 
tiodhlac' an Spioraid naoimh. 

46 Oir chuala fi'ad iad a' labhairt 
le teangaibh, agus ± a' moìadh 
Dhc. Ann fin fhreagair Peadar, 

47 Am feud neach fam bith 
uifge a thoirmeafg, chum naeh ra- 
chàdh iadfo a bhailìeadh, a fhaair 
an Spiorad naomh,co'-maith ruinne;- 

P d f 48 Agus * thòfaich. ■f thu't ; .ìrJwc'ia dh = G N I O 

48 Agus dh' òrduich sè iad a 
bhi air am baifteadh ann ainm an 
1 i^hearna. Ann fin ghuidh iad air 
fantuin maìlle riu làith' àraidh. 

C A I B. XI. 
J Fhuaradh cron do Pheadar airfon 
co'-Iuadar a ghìeidheadh ris ?ia 
G eintileachaibh: 4 ata se 'g inn- 
feadh a reufoin, agus ata fin a' 
' taitneadh r'a luchd ditidh. 19 
Air do 'n t foijgeul a bbi air a 
fgaoileacìh fcadh Phenice, agus 
Ckipruis, agus Antioch, chuircadh 
Barnabas chum a' mhuintir ftn a 
chreid a dhaingneachadh. 26 
'Ta na deifciobuil air an a'nimea- 
chadh ? » an Criofdaidhean air 
tus ann /Jntioch. 27 Ata fiad ag 
cur congnamh chuni nam braithrs 
ami ludea, ann àm gortaidh. 
GUS ihoala na h ab,ftoil agus na 
bràithre bha ann Iudea,gu'ndo 
ghabh pa Geintilich mar an ceudna 
re fccal De. 

2 Agus 'n uair a chuaidh Peadar 
fuas gu Ilierufalem, rinn iadfan a 
bha do 'n timchioll-ghearradh con- 
fpoid ris, 

3 Ag radh, Chuaidh tu fteach 
dh' ionnfuidh daoine nach raibh aìr 
an timch'iojl-ghearradh, agus dh' ìth 
thu maiile iju. 

4Agus thòfaich Peadar, agus chuir 
è 'n ticmlan ann cèill doibh ann òr« 
dugh, ag radh, 

$ Bha mi ann an caithir Ioppa' 
re ùmuigh ; ao;us ann an nèul chun- 
nairc mi taisbcan, loitheach àraidh 
a' teachdanuas, amhuij ♦' braith-H'n 
mhòr-, air a leigeadh a nuas o neamh 
aii a ceithir-beannaibh; agus thainig 
i àn m' ionnfuidhfe. 

6 Agus air dhamh beachdachadh 
gu geur uirre, thug mi fainear, a- 
gus chunnaiic mi beathaiche ceithir- 
chofach na talmhain, agus fiadh- 
bheathaiche, agus na biafria a fhnài- 
gheas, aru? èuniaith an aidhcir. lion-eadadi. M H. 

7 Ap,us chuala mì guth ag' radh 
rium, Èirich, a Pheadair; marbh àgus 
ith. 

8 Ach a dubhairt mife, Ni h eadh, 
a Thighearna : oir cha deachaidh 
riamh aon ni coitchionn no neo- 
ghlan a fìigh do m' bheul. 

9 Ach f hreagair an guth mi an 
dara h uair o nepmh, Na nithe a 
g'nlan Dia, na meas thusa f neo- 
ghlan. 

10 Agus rinneadh {o tri uaire : 
agus thogadh an tiomlan a-rìs fuas gu 
neamh. 

1 1 Agus fèuch, air ball bha triuir 
dhaoine air teachd chum an tighe 
ann san raibh mi, a chuireàdh o 
Cheafarea do m'ionnfuidh. 

12 Agus a dubhairt an Spiorad 
rium dol maille riu, gun amharus 
air bith bhi orm. Agus chuaidh 
mar an ceudna an t seathnar bhràithre 
fo maille rium, agus chuaidh finn a 
fteach dothighan duine: 

13 Agus nochd è dhuinn cicnnas 
a chunnaic è aingeal 'na fheafamh 
ann a thigh, a dubhairt ris, Cuir 
daoine gu Ioppa, agus cuir ftos air 
Simon, d'an comh-ainm Feadar: 

14 Neach a Iabhras briathra riut, 
leis an sàbhalar thu fein agus do thigh 
uiie. 

15 Agus 'n uair a thòfaich mi air 
Iabhairt, 4- thuirìing an Spiorad 
naomh orra-fa ? amhuil mar oirnne air 
tùs. 

16 Ann fin chuimhnich mife f-cal 
an Tighearna, mar a dubhairt sè, 
Bhaift Eoin gun amharus le h uifge ; 
ach bjthidh fibhs' air bhur baifteadh 
leis an Spiorad naomh. 

\-j Uirne fin ma thug Dia dhoibh- 
fin a choi'-ionann tiodhlac' ruinne, 
a chreid ann fan Tigheama Iofa 
Criofd, co mife pu'm bithinn coma- 
fach bacadh a chur air Dia ì 

18 Agus 'nuair a chual' iad na 
nithe fo, thofd iad, agns thug iad 
giòir do Dhia, ag radh, Thug Dia 

ma ■f coitchionp, ì tht\it. * C A I 

t&a seadh do na GeintiJeachaibh fòs 
aithreachas chum na b'eatha. 

19 'Noife chuaidh iadfan a fga- 
padh amach leis an triobloid a dh'ei- 
rich air fbn Stephain, eadhon gu 
Phenice, agus Ciprus, agus Antiocn, 
gun am focal a labhairt re aon neach 
ach ris na h Iudhachaibh amhàin. 

20 Agus bha cuid diubh o Ghip- 
rus, agus o Chirene, dreamair dhoibh 
dol a iìeach do Antioch, a labbair ris 
na Greugachaibh, a' fearHioriachàdh 
&n Tighearna Iofa. 

2i Agus bha Iàmh an Tigh- 
èarna mailìe riu : agus chreid ài- 
reamh mhòr, agus piiiiì iad chum an 
Tighearna. 

22 AguS thainig fgeula air na ni- 
thibh fin gu cluafaibh na h eaglais 
a bha ann lerufalem : agurs chuir iad 
Barnabas uatha, chum gu'nrachadh 
sè eadhon gu h Antioch. 

23 Neach 'nuair a thainig è, a- 
gus a chunnairc è gràfa Dhe, a rinn 
gàirdeachas, agus a dh' earail orra 
uile, gu'n dlù'-leanadhiad ris an Ti- 
ghearna le rùn croidhe. 

24 Oir bha è 'n a dhuine maith, 
agus làn do'n Spiorad naomh, agus 
do chreidimh : Agus chuireadh 
iluagh mòr ris an Tighearna. 

25 Ann fin chuaidh Barnabas gu 
Tarfus, a dh' iarraidh Shauil. 

26 Agus air fhaghail da, thug 
sè leis è gu h Antioch. AgUo thar- 
ladh, gu'n raibh iad rè bìiadhna 
iomlan air art cruinneachadh maille 
ris an eaglais, agtìs gùr theagaifg iad 
iluagh mòr ; agus gur ghoireadh 
Criofdaidhean do na deifciobluibh 
air tùs ann Antioch. 

27 Agus ann fna laithibh fin 
thainig fàidhean o Hierufalern, gu 
h Antioch. 

28 Agus air feafamh fuas do aori 
aca d' am b'ainm Agabus, dh'f hoill- 
fich sè tre an Spiorad, gu 'm biodh 
gorta mhpr air feadh an domhain B. Xli. 

uile : ni mar an ceudna a thach.iìr 
re linn Chlaudius Cbeafair. 

29 Ann fin chuir gach aon do' 
na deifciobluibli roimhe, a reir a 
chomais, congnamh a chur churri 
nam b'ràithre à bha chomhnuiJIi 
arin ludea. 

30 Ni màr an ceudna a rinri 
iad, agus chuir iad è chu'rn nan 
feanoiridh tre làirrih Bharnabais a- 
gus Shauil. 

C A ì B. xir. 

1 'Ta Rigb Ioraith a' deanamh 
geur-leanmhuin air na Griofiaidh- 
ibk, a' marbhadb Sbeumais, aguS 
a' cur Pheadair am prìofun, izeach 
ata aìr a thoirt amach le aingeal 
tre urnuìghibh tia h eaglais : 
20 Do hhri' gu'n do ghabh Io- 
ràith chuige fein, ann àrdan à 
chroidhe, an onoir a's dligheach 
do Dhia, 'ta sè air a bhualadh 
le h aingeal, agus a' bìifachadh 
gu iruagh : 24 'Td focal Dè 
taireis à Òbàis-Jln, a' foirbhea- 
chadh. 

5-RyjOÌSÈ mu 'n àrri fìri, fliìri 
1^' ioraith an righ a iàmhan 

à dheanamh uilc air dream àraidh 

do'n eaglais. 

2 Agus mharbh è Seiimàs brà- 
thair Eoìn Jeis a' chloidheamh. 

3 Ag'us 'n uair a chunnairc se 
gur - thaitin fìri' ris na h ludha- 
chaibh, chuaicih è air aghaidh a 
ghlacadh Phèadair fps. (Agusb'iad 
làith' an araia gu'a laibhin a 
bh' ann.) 

4 Agu's ghlac è agu's chu'ir' sè 'rri 
prioiun è, agus thug sè è r'a ghlei- 
dheadh do cheithir cheathrar 
fliaighd-f heara,' fa rùn a thoirf 
amach do'n phobull ann diaigh na 
càifge. 

5 Air an àdhbhar fin * chol. 
rnheadadh Pqadar ann fa phrìofun ; 
ach bha bith-àrnuigh air a qea- 

namlr 

* ghleidheadh. G N I 

namh leis an eaglais re Dia air a 
ihon. 

6 Agus 'nuair a b'àiil Ie Ioraith 
a thoirt amach, fan oidhche fin 
fein bha Peadar 'n a chodal eiJir 
dias ihaighd-f heara, ceangailte le 
da fhlabhruidh ;' agus bha 'n 
Ilichd-faire roimh an dorus ag 
coimbead a' phrìofuin. 

7 Agù's ièuch, thainig aingeal 
an Tighearna àir, a: us dhealraich 
folus ann fa phrìofun ■ agus air 
bualadh taoibh Pheadair dha, dhùifg 
fè c, ag radh, Eirich gu grad. 
Agus thuit a cheanglaiche d'a tà- 
mhaibh. 

8 Agus a dubhairt an tainge.il 
ris, Criofiaich thu fein, agns ce'an- 
gail ort * do bhonn-bhròga : agus 
i'i'nn è mar iin. Agus a deir fc ris, 
Tilg do bhrat umad, agus iean 
mife. 

o Agus chuaidh fè 'mach agus 
lean fè è, agus cha raibh f hios aige 
gu'tì raibh è fior an ni a rinneauh 
leis an aingeai : ach ihaoii sc gu 'm 
bu taisbean a chunnaic è. 

io Agus air dhoibh dol tre 'n 
cheud agus an da'rà faire, thainig 
iad chutìi a' gtìeata iaruin ata treo- 
rachadh do 'n hhaile, a dh' f ho- 
fgail doibh leis fein : agus air dol O M H. 

i 3 Agus 'nuairabhaPeadar a' bua- 
ladh dorus a' gheataidh, thainig 
srruagjach d' am b' ainm Rhoda a 

o o 

dh' eifdeachd. 

14 Agus'nuair a dh' aithnich i 
guth Pheadair, tre aoibhneas cha 
d' fhofgaii i 'n geata, ach ruidh 
i ftigh agus dh' incis i gu'n raibh 
Peadar 'n a flieafamh aig a' gheata. 

15 Ach a dubhairt fiad ria, Ata 
thu air mhi-chcilb Ach bha ile 
j toirt dearbh-chinnte gu'n raibh 
è marfin, Ann sin a dubhairt iad, 
'S è aingeals' at' ann. 

16 Ach bhuanaich Peadar a' bua- 
ladh an do-ruis : agus 'n uair a 
dh' fhofgail iad agus a chunnaic 
fiad c, bha iad lan iongantais. 

17 Ach air dha-fan fmèideadh 
orra leis a làimh iad a bhi 'n an 
tofd, chuir fè 'n Ccill doibh cionnas 
a thug atì Tighearna as a' phrjofun 
è. Agus a dubhairt fè, Innfibh na 
nithc fo du bheunaas* agus do na 
braithribh. Agus air dol amach 
dha, chuaidh è gu àit' eile. 

18 Agus air te'achd do 'n là 
bha t ìomairt nach bu bheag a' 
rneafg nan fkighd-fheara, ciod a 
thachair do Pheadar- 

19 Agus air do ioraith iarraidh, 
agtis gun ihaghail, rannfaich è an amach dhoibh, chuaidh iad air an Juchd-coirnhead, agus dh' òrduich è 
aghaidh tre aon fràid, agus air ball 
dh' i haJbh an t aingea! uaithe. 

1 1 Agus 'ri uair a thaiuig Peadar 
chnigeiein, a dubhairt fè, 'Noife 'ta 
fhios agam gu f ìrinneach, gu'n do 
chuir an Tighearna aingeal uaithe, 
aous gu'n do ihaor è mi o làimh 
Ioraith, agus uile dhùil pobuill 
nan ludhach. 

12 Agus 'n uair a fmuaintich e 
air a'cbuis, thainigc gu tigh Mhuire 
màtharEoin, d'an co'-ainm Mareus, 
far an raibh mòran cruinn, agus iad 
re ùmuigh' * chuarain. 7 ag eajhaclisdh an toirt air falbh cbnm peanais. 
Agus chuaidh è fios o Iudea gu 
Ceafarea, agus rinn è comhnuiJh 
ann Jìn. 

20 Agus bha fearg mhcr aig Io- 
raith re muintir Thiruis agus Shi- 
doin : ach thainig iadfan a dh' aon 
inntin d'a ionnfuidh, agus air 
dhoibh Blaftus' feòmradair an righ 
a thoir.t sir aa crann, dtì'iarr iad 
sith ; do bhri' gu 'n raibh an tlr 
air a beathachadh Ie tìr an righ. 

21 Arus air là òrduichte, air do 
loraith bhi air a fgeudachadh le 

eadaej 

ì bi:aiveas^ C A I B. 

eadach rioghaiì, agus 'na ihuidhe 
air a righ-chaithir, *]abhairsègu 
deas-bhtiathrach riu. 

22 Agus rinn am pobull gàir, 
ag radh, Is guth De fo agus cha 
ghuth duine. 

23 Agus sir ball bhuail aingeal 
an Tighearn' è do Lhri' nach 
d' thug fè a' gh'.òir do Dhia : agus 
dh'itheadh le cnuimhibh è, agus 
chuaidh an deo a's, 

24 Ach db'fhàs focal an Tigh- 
earna agus mhèudàicheadh è. 

25; Agus phill Barnabas agus Saul 

Hieruialem, air dhoibh am mini- 
flreileàchd a choi'-lionadh, a' toirt 
leo fds Ecin, d'an co'-ainm Marcus. 

C A \ B'. XIII. 

1 Ta P òl 'agùs Barnabas alr an ta- 
ghauh gu àol chum nan Geintileach. 
7 /Vu th'nnchìoll Sherg'nu Paulus, 
àgu's Eiimas an dràoi*. 14 Ata 
P ol à' fearmonachadh aig A?itioch, 
gur èjofa an Criojd. 42 y Ta na 
Geintiiicb-ag creidjìn ; ach atana 
b ludhaich a labhairt ann aghaidh 
nafìrinn, agus re blaifphemeadh : 
46 air a fo 'ta na h abjìoil a' tionn- 
da' chum nan Geintileach. 48 
Chreid a mheud '/ a bha òrduichte 
chum beatha. 

? -\T O I S £ bha ann fan eaglais 
l ^! a bha aig Antioch, f àuihean, 
agus luchd-teagaifg àraidh ; marata 
Barnàbas, agus Siìrieòn d'an goir- 
'ear Niger, agus Lucius o Ch'i- 
rene, agus Manaen,comh-alta Ioiaith 
an Tetrarch, agus Saiil. 

2 Agus air bhi dhoibh re mini- 
ftreiieachd do 'n Tighearna, agus a' 
trofgadh, a dubhairt an Spiorad 
naomh, Cuiribh a Ieith dhamh-fa 
Barnabas agus Saul, chum nah oibre 
gus an do ghairm rai iad. 

3 Ann iìn air dhoibh trofg' agus 
ùrnuigh a dheanamh, agus an ia- 
mhan a chur orrà, leicr iad uatha 
t'ad. 

* rinn sè òraid doìbh , XIII. 

4 Mar fin air dhoibhs' a bhi air 
an cur amach leis an Spioradnaomh, 
chuaidh iad fios gu Seleucia ; agus 
o lin fheòl iad gu Ciprus. 

5 Agus air bhi dhoibh ann Sala- 
mis, ibearmonaich iad focal De ann 
an fionagogaibh nan Iudhach : agus 
bha aca fòs Eoin mar fhear-tri- 
thealaidh. 

6 Ag'us 'n uair a chuaidh iad tre 
'n oilean gu Paphos, ihuair iad 
draoidh araidh, fàidh breige, Iu- 
dnach, d'ara b' ainm Bariefus : 

7 Neach a bha maille re Serpius 
Paulus an t uachdaran, duine tuig- 
feach ; air dha-fan Barnabas agus 
Saul a ghairm d'a ìoiihsuidh, 
dh'iarr è focai De eifdeachd. 

S Ach chuir an draoidh Elimas (oìr 
is mar fo a dh' cidir-theangaicnear 
ainm) 'nan aghaidh, ag iarraidh ari 
t uachdaran a thionndadii o 'n chrei- 
dimh. 

9 Ann iin air bhi do Shaui (d'an 
goir'ear fòs Pòl) l'àn do 'n Spiorad 
naomh, agus a' beachdachadh gu 
geur air, 

10 A dubhairt sè, O thufa a 'ta làa 
do 'n uìle cheilg, agus do 'n uiìe 
dhroch-bheirt, a mhic an diabhoil, 
a nàmhaid na h uiie f hìreantachd, 
nach iguir thu do fhiaradh ilighidh 
dìreach an Tighearna ? 

1 1 Agus fèuch a noife, ata làmh 
an Tighearn' ort, agus bithidh tu 
da!l, gun a' ghriau fhaiciin rè ta- 
muill. Agus air ball thuit ceò 
agus dorchadas air; agus a' tionn- 
dadh m'an cua'irt dh'iarr è dreain 
a threòraicheadh air làirnh è. 

12 Ann fin 'n uair a chunnaic an 
t uachdaran an ni a rinneadh, chrej'iì 
è, air dha bhi làn iongantais re tea- 
gafg an Tighearna. 

13 Agns airgabhail luingèdo Phò! 
agus d'a chuideaclid o Phàphòs, 
t'iainig iad gu Perga na Pàmphilia,: 
agus air do Eoin am fàgail, philf • 
gu Hierulalefn. 

14 Ath G N t 

Ì4 Ach air dhoìbhfe im'eachd 
o Pherga, thainig iad gu Antioch 
na Pifidia, agus chuaidh iad a fteach 
do 'n t fionagog air là na sàbaid', a- 
gus fhuidh iad. 

1 5 Ao-us taircis leughadh an lagha 
agus nam fàidhean, chuir uachda- 
rain na fionagoige d' an ionnfuidh, 
ag radh, Fheara agus a bhràithre, 
ma 'ta focal earaii agaibh do 'n 
t fluagh, abraibh e. 

ib Ann fin 'n uair a fheas Pòl 
fuas agus a fmèid è orra le laimh iad 
a bhi 'n an tofd, a dubhairt sè, 
Fheara Ifraeil, agus fibhs' air am 
bheil eagal De, eifdibh. 

17 Thagh Dia a' phobuill fo 
jfraeil ar n aithreacha, agus dh' àr- 
daich sè 'm pobull 'n uair a bha iad 
air choigrich ann an talamh na 
h Eipht, agus le làimh àrd thug sè 
iad amach aifde. 

18 Agus mu thimchioll ùine 
dhà fhichead bliadhna ghiùlain sè 
le 'm beufaibh ann fan f hàfach. 

19 Agus 'n uair a fgnos è feachd 
cinnich ann tìr Chanaan, roian sè 
am fearann orra-fan le crann. 

20 Agus 'n a dhiaigh fin mu 
thimchioll ceithir cheud agus leth- 
cheud bliadhna, thug sè dhoihh 
breitheamhuin, gu Samuel am fàidh. 

21 Agus 'n a dhiagh fin dh'iarr 
iad ìigh : agus thugDia dhoibh Saul 
mac Chis, duine do threibh Bhenia- 
min, rè dhà f hichead biiadhna. 

22 Agus air dha eifean atharra- 
chadh, tnog è faas Daibhidh gu bhi 
'na righ dhoibh ; d' an d'thug se 
fòs fia'nais, ag radh, Fhuair mi 
Daibhidh mac leffe, duine a reir 
mo chroidhe fein, a ni m' uile 
thoil. 

23 Do fhiol an duine fo thog 
Dia fuas do Ifraèl a reir a gheal- 
laidh, flanui'-fhear, eadhanlofa : 

24 Air do Eoin roimh a theachd- 
fan, baifdeadh an aithreachais air Q M H. 

tùs a fhearmonachadh do phobuil 
Ifraeil uile. 

25 Agus mar a choi'-lion Koia 
a chùrfa, a dubhairt sè, Co ata fibli 
a' faoilfin is mife ? Cha mhife e. 
Ach rcuch, ata neach ag teachd 
a'm' dhiaigh, nach fiu mi bròga a 
chos fhuafgladh. 

26 Fheara agus a bhràithre, a 
chlann gineil Abraham, agus a 
mlieud agaibh air am bheil eagal 
De, 's ann chugaibhs' a chuireadh 
focal na flàinte fo- 

27 Oir iadfan a 'ta chomhnuidh 
ann lerufalem, agus an uachdarain, 
air dhoibh bhi aineolach airfin, a- 
gus air foclaibh nam faidhean a 'ca 
air an leughadh gach sàbaid, le 
eifcan a dhìceadh choi'-Iion fiad 
ìad. 

28 Agus ge nach d' fhuair iad 
coire bais air bith ann, dh' iarr 
iad air Piiat gu'n cuirteadh eifean 
gu bàs. 

29 Agus 'nuair a choi^Iion iad 
na h uile nithe bha fgriobhta niu 
thimchioll, thug iad anuas o'n 
chrann è, agus chuir fiad ann an 
uaigh è. 

30 Ach thog Dia fuas na mar- 
bhaibh è : 

31 Agus chunncas è rè mòran 
làith' leo-fan a chuaidh fuas maille 
ris o'n Ghalilee gu Hierufalem, 
dream a'ta 'nam hVnaifibh dha-san 
do'nphobull. 

,32 Agus ata finne * a' foifgeula- 
chadh dhuibhfe a' gheallaidh, a 
rinneadh do na h aithreachaibh, 

33 Gu 'n do choi'-Iion Dia fo 
dhuinne an clann, a mhèud gu'n 
do thog è fuas Iofa a-rìs; mar ata 
è fgriobhta mar an ceudna fan dara 
falm, Is tu mo Mhac-fa, an diu do 
ghin mi thu. 

34 Agus mar àhearbhadh gur 
thog sè fuas è o na marbhaibh, 

gua * ag innfèadh dcadh fg^il' liu'.oh fejadhon an gealbdii, SìC? C A I B 

gun è a pliìlleadh air ais tuilleadh 
chum truaill'eachd, a dubhairt 
è mar {q, Bheir mife dhuibh * trò- 
caire cinnteach Dhaibhidh. 

3 5: Uime fin a deir sè mar an 
ceudna ann an falm eile, Gha 'n 
fhulaing thu do d' Aon naomha 
gu'm faic sè truaill'eachd. 

36 Oir taireis do Dhaibhidh a 
ghinealach fein a riarachadh do reir 
toil Dhe, choidil sè, agus chuireadh 
chum athracha è, agus chunnaic 
sè truaill'eachd : 

37 Ach an ti a thog Dia fuas, 
cha 'n fhacasè truaill'eachd. 

38 Uime fin biodh fhios agaibh- 
fe, fheara agus a bhràithre, gur 
ann tre 'n duine fo ata maitheànas 
pcacaidh air a lhearmonachadh 
dhuibh : 

39 Agus trìd-fìn ata gach uile 
neach a chreideas air a fhaoradh o 
gach uile nithibh, o nach raibh è 
'n comas duibh bhi air bhur faoradh 
ìe ]agh Mhaois. 

40 Thugaibh aire uime fin, nach 
d" thig oirbh an ni a'ta air a radh 
ann fna fàidhibh, 

41 Fèuchàibh, a luchd-tarcuis, 
agus gabhaibh iongantas, agus ra- 
phadh as duibh : oir oibricheamfa 
obair ann bhur laithibh-fe, obair 
nach creid fibh idir, gedo chuireadh 
duine ann cèill duibh è. 

42 Agus 'nuair a chuaidh na 
h Iudhaich amach as an t fionagog, 
ghuidh na GeintHich gu 'n rachadh 
na briatlira fo a ìabhair't riu fein an 
t sàbaid 'n a dhiaigh fin. 

43 ^ 'Noii'e 'nuair a fgaoil an 
coi'-thional, lean mòran do na 
h Ludhachaibh agus do na profelitich 
< hrabhach Pòl agus Barnabas ; agus 
labhair iadfan riu, agus chuir iad 
impidh orra fuireach ann an sràs 
phe. * 

44. Agus air an là sàbaid' a jrithe naomha, XIV. 

b' fhoigfe, 's bcag nach do chruin- 
nich-am baile gu h iomlan a dh' ei- 
fdeachd focailDe. 

45 Ach 'nuair a chunnairc na 
h ludhaich na flòigh, lionadh iad 
le h èud, agus labhair iad ann a- 
ghaidh nan nithe fin a labhradh le 
Pòl, a' labhairt 'n an aghaidh agus 
a* blaifphemeadh. 

46 Ann fin dh' fhàs Pòl agus 
Barnabas dàna agus a dubhairt fiad, 
B' eigin focal De bhi air a labhairt 
ribhle air tùs: ach do bhri' gur 
chuir fibh cùl ris, agus gur i bhur 
breith oirbh fein nach fju fibh a' 
bheatha mhairtheanach, fèuch, ata 
fìnne a' pilleadh chum nan Geinti- 
leach. 

47 0iris marfin a dh'àithn an Ti- 
ghearna dhuinn, ag radb, Chuir mi 
thu mar fholus do na Geintileachaibh, 
chum gu'm bitheadh tu mar fhlàinte 
gu iomail na talmhain. 

48 Agus 'n uair a chuala na Geìn- 
tilich fo, rinn iad gàirdeachas, agus 
ghlòraich fiad focal an Tighearna : 
agus chreid a mheud 's a bha òr- 
duichte chum na beatha mairthea- 
naich. 

49 Agus fgaoileadh focal an Tì- 
ghearna feadh na tìre uile. 

50 Ach bhrofnaich na h Iu- 
dhaich na mnsti chràbhach agus 
onorach, agus f daoin' uaifle na' 
cathrach, agus thog iad geur-lean- 
rnhuin air Pòl agus Barnabas, agns 
thilg fiad amach as an criochatbh 
iad. 

51 Ach chrajth iadfan duflach an 
ccs dhiubh 'n an aghaidh, agus thai- 
nig iad gu lconium. 

5 2 Agus bha na deiiciobuil air an 
lionadhle h aoibhneas, agus leis an. 
Spiorad naomh, 

C A I B. XIV. 

I ""Ta Pol agus Barnabas air an dian- 

ruagadh c lconlum : 8 Ata Pol «?> 

Tjijìra a' leìgbeas a' chrioplaicb : nime 

Jm mheajadh iad '» an dèibb, 

f prionih-dhaoine. G N I 

ig Ghahhadh do chlochaihh air Pol: 

2 1 chuaidb iad irìd iomadh eavluis, 

a 1 daìngneachadh nan deifciohul ann 

an creidi?nh agus ann am foighìdìn : 

26 agus air pilleadh gu h Jnticch 

dhoihh, dh' airis iad na nithe a rinn 

Dia leo. 

A GUS tharladh ann Icrvnium, 

•J~\ gn'n deachaidh iad faraon a 

fteach do fhicnagog nan ludhach, 

agus gur labhair iad air an tiòioh 

iin, gu'n do chreid cuideachd mhòr 

do na h Iudhachaibh, agus fòs do 

na Grengachaibh. 

2 Ach bhrofhaich na h Iudhaich 
mhi-chreid'each, agus lion iad do 
dhroch-rùn inntin nan cinneach ann 
aghaidh nam bràithre. 

3 Uime fin dh'fhan ìad aimfir 
fhada a' labhairt gu dàna mu 
thimchioll an Tighearna, a rinn 
iia'nais do f hocal a ghràis, agus a 
thng fainear comharthaidh agus mior- 
bh-ile bhi air an deanamh le'n là- 
mhaibh-sin. 

4 Ach bha fluagh a' bhaile 
air an roinn : ajjus bha cuid aca 
leis na h ludhachaibh, agus cuid eile 
leis na h abftolaibh. 

5 Agus 'nuair a thugadh ionnfaidh 
araon leis r.a Geintileachaibh, agus 
fòs leis na h ludhachaibh, maille 
r'an uachdaranaibh, chum ìadjan 
a mhaflachadh, agus gabhail do 
chlochaibh orra, 

6 'N uair a thuig iadfan fo, theich 
iad gu Liflra agus Derbe, baihe do 
Licaoma, agus chum na dùthcha 
m'an cuairt. 

7 Agus bha iad a' fearmonachadh 
an t foifgeil annfin. 

8 Agns bha ann Liftra duine 
àraìdh gun lùth 'n a chofaibh 'na 
fliuidhe, a bha bacach o bhroinn a 
mhàthar, neach nach d' imich 
riamh. 

9 Chual' eifean Pòl a' labhairt : 
neach air dha amharc gu geur O M H. 

air, agus a thuigfin gu raibh crei- 
dimh aige chum a leigheas, 

10 Uubhairt sè le guth àrd, 
Seas fuas gu d ìreach air do chofaibh. 
Aeus leum eifean aejus dh'imich sè. 

t o 

1 i Agus 'n uair a chunnaic an 
fluagh an ni do rinn Poi, thog iad 
an guth, ag radh ann an càn- 
mhuin Licaonia, Ata na D e air 
teachd a nuas ann cos'Ias dhaoine 
d'ar n ionnfuidh-ne. 

12 Agus ghoir iad do Bharna- 
bas, Iupiter; agus do Phòl, Mer- 
curius, do bhri' gurb' è am priomh- 
fhear-Iabhairt è. 

13 Ann fin thug fiigart Iupiter 
a bha fa chomhair an cathrach- 
fan, tairbh agus * blàth-fhleafgaidh 
chum nan geataidh, agus b' àill 
Jeis ìobairt a dheanamh mailie 
ris an tfiuagh. 

14 Ach'nuaira chualanahab- 
ftoil Barnabas agus Pò! fo, reub iad 
an eadach, agus ruidh iad a fteach 
am meafg an c fluaigh, ag èigheach, 

15 Agusagradh, A dhaoine, o-'ar 
fon ata fibh a' deanamh nan nithefo? 
oir is daoine fìnne, -j- cofmhuil ribh 
fein thaobh fulangais, a' fearmona- 
chadh dhuibhfe, pilleadh o na nithibh 
diomhaoin fin chum an De bheo, a 
rinn neamh, agus an talamh, agus 
an cuan, agus na h uile nithe a 'ta 
annta : 

16 Neach ann fna lìnnibh a 
chuaidh feachad, a dh' f hulaing do 
na h uile chinneachaibh im'eachd 
'nan flighibh fein. 

17 Gidheadh, cha d'fhàg sè è fein 
gun fhia'naisj a' deanamh maitheis, 
agus a' toirt dhuinne \ feurthuinn o 
neamh, agus aimfire tat bhach, a' lio- 
nadh ar croidheacha le biadh agus 
le fubhachas. 

18 Agus ae radh na' nithe fo 

dhoibh, is gann a chum lad am po- 

bull gun ìobairt adheanamh dhotbh. 

19 Agus lus-ch. £ aig am bheil co'-aigrtsadh ribh fein. Ì uifge. Cl A I 

t() Agus thainig Iudhaìch o An- 
tioch agus o Iconium, agus cho- 
mhairlich iad an fluagh, agus air 
gabhail do chlochaibh air Pòl, thar- 
ruing iad amach as a' bhail' e, a' 
iaoiifin gu raibh è marbh. 

20 Ach air leafanh do na deifcio- 
bluibh m'a rhimchiojl, dh' eirich 
sè, agus chuaidh è a fleach do 'n 
bhaile: agu9 air an là marach 
dh' imich è maille re Barnabas gu 
Derbe. 

21 Agus 'nuair a fhearmonaich 
iad an foifgeul do'n bhaile fin, agus 
a rinn iad mòran dheifciobuJ, phill 
iad gu Liftrà, agus Iconium, agus 
Antioch, 

22 A' neartachadh anama nan 
deifciobul, agus ag * earail orra 
buanachadh la chreiditnli,, agus a' 
teagafg gur ann tre iomadh triobloid 
is eigin duinn doi a ftigh do riogh- 
achd Dhe. 

23 Agus an uair a dh'òrduich iad 
feanoiridh dhoibh ann s gach eaglais, 
agus a rinn iad ùrnuigh maille re 
trolga', dh' earb fiad iad ris an 
Tighearn', ann s an do chreid iad. 

24 Agus taireis dhoibh dol tre 
Phifidia, thainig iad gu Pamphilia. 

2$ Agus air dhoibh am focal 
a labhairt ann am Perga, chuaidh 
iad fios gu h Attalia : 

26 Agus fheòl iad as fin gu An- 
tioch, an t àite o'n d'earbadh iad 
re gràs Dhe, chum na h oibre a 
choi'-lion iad. 

27 Agus 'nuair a thainig iad, 
agus a chruinnich ìad an eaglais 
ann ceann a chèile, dh' aithris iad 
mèud nan nithe a rinn Dia ìeo, agus 
gu'n d' fhofgaii *è dorus creidimh 
do na Cinneachaibh. 

28 Agus dh'fhan iad ann fih 
aimlìr nach bu bheag maille ris na 
deifciobluibh. 

G A I B. XV. 
/ita connfàcha' mòr ag eìrigh viti 
thimchioll an t'nnchioll-ghearraidh ; *giùdheadh. f gnàtfcsr. B. XV. 

6 Ata na h abftoìl ag cinnail co- 
inhairle m'àh chuis Jìn, 22 agus' 
ag cur òrduigh na comhairle ann 
litrichi'oh chum nan caglaìfean. 
36 Air do Phòl agus ào Bhcr- 
tìabas bhi a' fvtu.ànìedchadh air 
dol faraon a dh' anìhar.c atti 
bràithre, chuir iad amach air 
a chsile, agus dhealaich iad. 

AGhS theagaifg dream àraidh a 
thainig anuas o ludea, na 
bràithre, ag radh, Mur timchiol!- 
ghearrar iìbh a reir f nòs Mhaois, 
ni 'm bheil è 'n comas duibli bhi air 
bhùr sàbhaiadh. 

2 Uime lìn air do Phòl agus do 
Bharnabas connfachadh agus dèas- 
boireachd nach bu bheag a bhi aèà 
riu, dh' òrduich iad Pòl agus Bar- 
nabas, agus drearn àràidh eile' 
dhiubh fein, a dhol fuas chum nan 
abftol agus nan feanoiridh gu Hie- 
rufalerri mu thimchioll na ceilde fo* 

3 Agus air dhoibh bhi air au 
toirt air an aghaidh leis an eaglais, 
chuaidh iad tre Phenice, agus 
Shamaria, ag cur acn ceili iompo- 
chadh nan Cinneach : agus thug' 
ìad aoibhneas mòr do na bràìthribh 
uile. 

4 Agus 'n uair a tllainig ì \d gu 
Hierufalem, ghabhadh riu Jeis ^n 
eaglais, agus nah abltolaibh agus na 
ièanoiribh, agus dh' innis iad mcud 
nan nithe a. rinn Dia leo-fan. 

5 Ach dh' eirich drèàm àraidli 
do bhar'ail nam Phairifeach a bha 
'nan creidmhich, ag radh, Gur còii 
an timchioll-ghearradh, ag.&s àith- 
neadh dhoibh lagh Ml.aois a choi- 
mhead. 

ò Agus thainig ha h a'cftòiJ agns 
na feauotridh ann ceaun a chei.e' 
a dh' fhèuchain mu'n chùis fo. 

7 Agus taireis mòraìn deafboi- 
reachd, dh' eirich Peadar agUs a 
dubhairt sè riu, Fheara agus a 
bhràithre, ata fhios agaibh gu"'n 
d' ri;in Dia chian, roghttinn 'n ar 

K e f mè'afg- G N I 

meafg-ne.gu 'n cluinncadh na Gein- 
tilichom'bheul-fa focal an tibifgeil, 
agusgu'n creideadh iad. 

8 Agas rinn an Dia d'aq aith- 
neadh an croiJhe, Ea'nais dhoibh, 
u' tabhairt an Spioraid naoimh 
dhoibh, mar thug e fòs dhuinne ; 

Agus cha do rmn se eidir- 
dhealachadh eidir finne agus iadfan, 
a' glanadh an croidhe le creidimh. 

10 C'ar fan uime fin anois' ati 
fibh a' cur cathachaidh air Dia, le 
eujng a chur air muineal nan dei- 
iciobnl, nach r.tibh aon chuid ar 
n aithreacha no finne comafach air 
a criulan ? 

o 

1 1 Gidheadh ata finn a' creidfin, 
tre ghràs an Tighearna lofa Criofd, 
ga sabhalar finn amhuil mar iad- 
faa. 

12 Ann fin dh' fhan a' chui- 
deachd uile 'nan tofd, agus thug 
iad eifdeachd do Bharnabas agus do 
Phòl, ag innfeadh mèud nan co- 
mharth' agus nam miorbhuile a 
rinn Dia ko-lau am meafg nan Gin- 
neach. 

13 Agus taireis dhoibh tofd, 
fhreagair Seumas, ag radh, fheara 
agus a bhràithre, eildibh riumla. 

1 4 Chuir Simeon ann ceill cion- 
nas a dh' fhiofraich Dia na Gein- 
tilich air tùs, le pobull a ghabhail 
o am meafg d'a ainm fein. 

15 Agus da fo ata briathra nam 
fàidhean a' coi'-f hreagairt ; a reir 
mar ata è fgriobhta, 

16 'N diaigh fo pillidh mi, agus 
togaidh mi fuas a-rìs pàilliun Dhai- 
bhidh, a'ta air tuiteam : agus to- 
gaidh mi a-ris an ni a thuit deth, 
agus cuiridh mi fuas è : 

17 Ghum gu 'n iarradh fuigheall 
nan daoine an Tighearna, agus na 
h uile chinnich, air an goir'car 
nv' ainm-fe, a deir an r J ighearna, 
a'ta deanamh na' nithe fin uile. 

18 Ata fios oibridh fein uile aig 
Dia thoiieach an t faoghail. O M H. 

19 Uime fin is i mo bhreith, gun 
finn a chur * mi-fhuaimhneas orra- 
fan do na Linneachaibh, a'ta air 
pilleadh chum Dhe : 

20 Ach finn a fgriobhadh d' an 
ionnfuidh, iad a Iheachnadh truailP- 
eachd iodhola, agus ftriopachais, 
agus ni tacbdta, agus'fola. 

21 Oir ata aìg Maois o na lìnnibh 
cian ann sgach baile daoine a'ta 
'g a fhearmonachadh, air dha bhi 
air a leughadh gach ià sàbaid' 
ann fna fionagogaibh. 

22 Ann fin chunncas do na hab- 
ftolaibh agus do na feanoiribh maille 
ris an eaglais uile, daoine taghta 
dhiubh iein a chur gu Antioch, 
maille re Pòl agus Barnabas; eadhon, 
Iudas d'an co' ainm Bariabas, agus 
Silas, daoine inbheach am meafg 
nam bràithre : 

_ 23 Agus fgriobh iad litriche Ieo 
air an dòigh io, Ata na h abftoil, 
agus na feanoiridh, agas na bràithre 
ag cur beannachd chum nam bcài- 
thre do na Cinneachaibh a'ta ann 
Antioch, agus ann Siria, agus ann 
Cilicia. 

24 Do bhri' gu'n cuala finne, 

gu 'n do chuir dream àraidh a 

chuaiuhuainnemi-fhuaimhneasoirbh 

le briathraibh, ag -j- atharrachadh 

bhur inntin, ag radh, Gur coir 

dhuibh bhi air bhur timchioll-phear- 

o 

radh, agus an Iagh a choimhead; 
do nach d' thag finne a (eithid Jin a 
dh' àithne : 

25 Chunncas duinne, air dhuinn 
bhi cruinn a dh' aon toil, dacine 
taghta a chur d'ar ionnfuidhfe, 
maille r'ar bràithribh gràdhach Bar- 
nabas agas Pòl ; 

26 Daoine a thug an anama fein 
air fon ainm ar Tighearna Iofa 
Criofd. 

27 Chuir finn uime fin ludas agus 
Sihs uainn, a dh'innfeas duibb na 
nithe ceudna le cainnt bheoil. 

28 Oir chunncas do 'n Spiorad 

naomh, 
* JN;na. f curbhur n innàn bun os cicnr;. CAIB 
naomh, agus dhuinne, gun ni air 
bith tuilleadh a chur oirbh a 
dh' uallaich ach na nithe feumail 
io; 

29 Sibh a fheachnadh nithe a 
chuaidh ìobradh do iodlialaibh, 
agus fola, agus ni tachdta, agus 
firiopachais : uatha i'o ma choi- 
inheadas fibh fibh fein, ni fibli 
gu maith. Slàn libh. 

30 Uime fm 'nuair a leigeadh 
uatha iad, thainig iad gu h An- 
tioch : agus air cruinneachadh an 
t fluaigli dhoibh, thug ia'd feachad 
an li>ir. 

31 Agus 'nuair a leugh 'vadjìn, 
rinn iad gàirdeachas air l'on na 
comh-fhurtachd. 

32 Agus air bhi do Iudas agus 
do Shilas 'n am f àidhibh iad fein, le 
mòran bhriathraibh dh' earailich, 
agus neartaich iad na bràiihre. 

33 Agus air fuireach rè ùine 
dhoibh, Jeigeadh air faJbh ann 
sìth iad na bràithrlbh chum nan 
abftol. 

34 Gidheadh chunncas do Shilas 
comlinuidh a dheanamh ann fin. 

35 Dh' fhan Pol fòs agus Barna- 
bas ann Antioch, a' teagafg agus 
a' fearmonachadJi maille re mòran 
eile mar an ceudna, focal an Ti'- 
ghearna. 

36 Agus ann diaigh làith' àraidh, 
a dubhairt Pòl re Barnabas, Pillea- 
maid agus faiceamaid ar bràithre, 
ann sgach baile ann do fhearmo- 
naich finn focal an Tighearna, cion- 
nas ata iad. 

37 Agus b'àill le Barnabas iad 
a thoirt Eoin, d'an co'-ainm Marcus 
leo. 

38 Ach nior mheas Pòl gu'm bu 
chòir dhoibh eifean, a dh' f halbh 
uatha o Phamphilia, agus nach 
deachaidh mailJe riu chum na 
h oibre, a thoirt leo. 

39 Dh' eirich uime fin conn- 
fpoid eatorra co'-dian, as gu 'n do 

* a'daìngneackadtì, XVI. 

fgaradh o chcile iad : acs^us mar fin 
thug Barnabas Jeis Marcu-., agus 
chuaidh è air luing eu Ciprus ; 

40 Ach thagh Pol Silas, agus 
dh' imich è, air dha blii air earofa 
re gràs De leis na bràitliribìi. 

41 Agus fhiubhail c tre Shiria 
agus Chiiicìa, * a' neartachadh 
nan eaglaife. 

C A 1 B. XVI. 

I *Ta Pèl a i'wicìnoll-ghearradh 

Thimotcus : 7 àir a ghairm ieis 

ttn Spiordd àhuihaich gu du- 

thaich; 14 ag ioìiipockadh Lidia : 

16 a 1 tilgeadh amaèh Jpìoraid 

fojdckd: 19 u'nne jìn ata e fein 

ttgus Si/as air an fgiurfidk, agns 

air an cur arn prìojun. 26 slià 

dorfaidh a' pkriofuin air am 

fojgladk, agus an dorfoir air 

iojupochadb- 35 Ata iad/an air 

an cur' fa fgaoil. 

KN fin thainig è gu DerJi^ agus 

Lifìra : agus fèuch, bha dei-» 

fciobul àraidh ann fin, d' am 

b' ainm Timoteus, mac mnà àraidli 

do 'n chinneach ludhach, a bha 

'na creidmheach ; ach bu Glireu- 

gach a b' athair dha : 

2 A bha fa dheadh ainm aig na 
bràithribh a bha ann Liflraagus ann 
Iconium. 

3 Bha toil aig Pòl am fear fo a 
dhol amach maille ris; agus ghabli 
è agus tliimchioll-ghearr sè c ? 
air fon nan ludhach a bha ann fna 
h àitibh fin : oir blia fìos ac' uile 
gur bu Ghreugach athair. 

4 Agus mar a fhiubhail iad tre 
na bailtibh, thug iad doibh na li òr- 
duighean r'an coimhcad, a dli' òr- 
duicheadh leis na h abftoiaibh agus 
na feanoiribh a bha ann lerui'a- 
Jem. 

5 Agus mar fin bha na k ea- 
glaifean air an daingneachadh ann 
ìa chreidimh, agus mhcudaicl'ieadli 
iad gacli là ann àireamfi. 

6 'Noife 'n uair a chuaidh iad tre 

Phrigia, ,G N T 
rhrigia, agus tìr na Galatia, agus 
a bhacadh dhiubh Ics an Spiorad 
naomh am focal a labhairt fan A- 
fia, 

7 Taireis dhoi-bh teachd gu Mifia, 
dh' f hcuch iad re dol gu Bittnia : 
ach cha do leig an Spiorad leo. 

8 Agus air dhoibh gabhail feachad 
air ]\li(Ia, chuaidh iad fios gu Troas. 

9 Agus chunncas taifbean le Pòl 
fan oidhche: Sheas duine àraidh o 
Mhacedonia, agus ghuidh sè air, ag 
radh, Thig thairis gu Macedonia, 
agus dean congnamh' Jeinne. 

io Agus 'n uair a chunnairc è 
an taifbean, air ba'.i dh' ìarr fmn do| 
thairib gu Maceaor.ia, ag dearbh- 
thuigfin, gur ghairm an JTighear- 
na iìnn 'ch.um an foifgeul a ihear- 
mpnachadli dhoibh. 

1 1 Uime fin air chuinn lòng 
a ghabhail o Throas. thainig finn 
gu dìreach gu Samotracia, agus air 
an là 'na dhiaigh fin gu Neapo- 
lis ; 

j2 Agus o fin gu Philippi, 
priomh-bhaile na cuid fin do Mha- 
cedonia, agus bu cholamhuin h : a- 
gus bha firin a chomhnuidh ann 
ia bhaile fin Uithe àraidh. 

ra Agus air là na sàbaid' chuaidh 
finn'amach as a' bhaile re taobh 
aimhne, fararn b' àbhaift * ùr- 
nuigh a dheanamh; agus air dhuinn 
fuidhe, iabhair finn ris rja mnaibh 
a chruinnicheadh annjin. 

j 4 Agus dh' eifd bean r.raidh. 
rtiinn d' am b' ainm Lidia, bean- 
reiceidh purpuir, q chailhir na 
Tiatira, a l)h'a deanamh àdhraidh 
do Dhia : neach a dh' f hofgail aii 
Tighearna a crcidhe, ionnas gu'n 
d' thug ft aire do na nithibh a 
ìabhradh Je Pòl. 

i ; Agus 'n uair a bhaiiteadh i, 
agus a teaghìach, ghuidh fi oirn, 
a'g radh, Ma mheas fibh mife bhi 
dìleas dp'n Tighearna, thigibh a 
fteach do m' thigh, agus deanaibh 

• io ihigh ùrnuigh abhitb, O M H. 
comhnuidh ann. Agus choi'-èignicrl 
i finn. 

16 Agus tharladh, agdol dhuinne 
chum ùrnuigh, gur thachair oirn' 
ban-tràill àraidh. aig an raibh 
fpiorad fìofachd, a thugmòr-bhuan- 
nachd d'a maighifdiribh le fiofachd 
a dheanamh : 

17 Lean ife Pòi agus finne, 
agus ghlaodh fi, ag radh, 'Siad 
na daoine ìò feirbhifich an De a's 
ro-àirde, a'ta a' nochdadh dhuinne 
fiighe na fìàinte. 

18 Agus rinn i fo rè mòrain dp 
laithibli. Ach air do Phòl a bhi 
doi'ich, thionndaidh è agus a 
dubJiajrt è ris an fpiorad, Ata mi 
toirt òrduigli dhuit ann an ainm 
Jofa Criofd dol amach aifde. Agus 
thuaidh è 'mach air an uair fin fein. 

19 Agus 'nttair a chunnaic a 
rnaighiidtrean gu 'n d' fhalbh 
f dòchas am buancachd, rug iad 
air Pòl agus air Silas, agus tharruing 
Jiad do 'n rnhargadh iad, chum 
nan uachdaran. 

20 Agu.s alr dhoibh an toirt 
chum luchd-riagMuidh a' bkaìle, a 
dubhairt fiad, Ata ca daoine fo a' 
buaireadh ar baile gu ro-mhòr, 
air dhoibh bhi 'nan Judhachaibh, 

2 1 Agus ata fiad a' teagalg glinà- 
thanna nach 'eil ceaduichte dhuinne 
a gliabhail, no leantuin, do bhri' gur 
Romhanaich finn . 

22 Agus dh' eirich an fluagli 
dh' aoin- f heachd 'n an aghaidii : 
agus reub na Ii uachdarain an 
eadach diubh, agus dli' àithn iadan 
fgiùrfadh Je ilataibh. 

23 Agus tajreìs doibh iomadli 
buille a leagadh orra, thilg fiad am 
prìofun iad, a' toirt fparraidh do 
f hear-coimhead a' phriofuin an 
gleidheadh gu tearuinte. 

24 Neach air dlia an àithne fin 
fhaghail.a thilg iad do'n phrtofun 
a b* f haide a fteach, agus dhaingnich 
sè 'n cofa fa cheap. 

25 Agus 
■J- esrbA. G A I B 
cj-Agus mu mheadhon-oidhche 
air do Phòl agus do Shilas ùrnuigh 
a dheanamh, fheinn iad laoidh- 
mholaidh do Dhia: agus chuala na 
prìofunaich iad. 

26 Agus gu h obann bha crith- 
thalmhain mhòr ann, ionnas gur 
chrathadh bunaite a' phrìofuin : a- 
gus air ball dh' f hofgladh na dorfa 
uiie, agus à]\ , fhuafgladh cuibh- 
rea.cha gach ncach aca. 

27 Agus air do fhear-coimhead 
a' phrìoluin dùfgadh a codal, agus 
air fàicfin doria a' phrìofuin fo- 
fgailte, tharruing è a chloidheamh, 
* air tì è-fein a mharbhadh, a' faoil- 
fin gu raibh na prìoiunaich air tei- 
.cheadh. 

28 Ach ghlaodh Pòl le guth àrd, 
ag radh, Na dean cron fam bith 
ort fein ; oir ata finn uil' ann fo. 

29 Agus air gairm foluis da-fan, 
ieum è iteach, agus thainig è air 
chrith, agus thuit è fios ann làthair 
P.hòil agus Shilais ; 

30 Agus air dha an tabhairt 
amach, a dubhairt sè, A mhaighi- 
fdiridh, ciod is còir dhamh dhea* 
namh chum gu f sàbhalar mi ? 

31 Agus a dubhairt iadfan, Creid 
ann fan Tighearna Ioi'a Criofd, 
agus flànuichear thu fein, agus dq 
ihigh. 

32 Agus labhair iad focal an 
Tighearna ris, agus riufan uile a 
fcha 'n a thigh. 

33 Agus air dha an toirt leis air 
an uair iìn fein do'n oidhche, nigh 
s.è an creuchda ; agus bhaiiteadh 
è fein, agus a mhuintir uile, gun 
dàil. 

34 Agns 'n uair a thug è d'a 
thigh iad, chuir è bòrd rompa, a- 
gus rinn è gàirdeachas mailie r'a 
theaghlach uile, a' creidfm ann Dia. 

35 Agus air teachd do'n là, chuir 
an luchd-riaghluidh na maoir 
«atha, ag radh, Leig air an comas 
ria daoine fìn. *jfa rnn. •J tearnar, . XVII. 

36 Agus dh' innis fear-coimhead 
a' phrìofuin na briathra fo do 
Phòl, Gur chuir an luchd-riagh- 
luidh fios uatha fibhfè a leigeadh as : 
uime fm rachaibh amach, agus im'i- 
chibh ann sìth. 

37 Ach a dubhairt Pòl riu,Taireis 
doibh ar fgiùrfadh gu follafach gun 
ar dìteadh, agus gur Romhanaich 
fmn, thilg iad am prìofun iìnn; 
agus anois' am b' àill leo ar cur 
amach os iofal ? ni h eadh gu 
deimhin ; ach thigeadh iad fein agus 
thugadhiadamach fmn. 

38 Agus dh' innis na maoir na 
briathra fin do na h uachdaranaibh : 
agus ghabh iad eagal 'n uair a chual' 
iad gu 'm bu Romhanaich iad. 

39 Agus thainig iad agus chuir 
iad impidh orra, agus air dhoibh 
an toirt amach, ghuidh iad orra 
im'eachd amach as a' bhaile. 

40 Agus air dol amach as a' 
phrìofun doibh, chuaidh iad a tteach 
do thigb Lidia : agus 'nuair a chun- 
naic iad na bràithre, thug iad comh- 
f hurtachd dhoibh, agus dh' imich 
iad rcmpa. 

C A I B. XVII. 

j Ata Pòl a' fear?nonachadh aig 

Teffaloìii'ca, 4 far am bheil cuid a y 

creidjìn, agus cuid eile a' deanamh 

geur-lea?imhui?i air : iQ Ata e 

o 

aìr a chur gu Berea, agus a'fear- 

mo?iachadh an?i Jin : 1 3 'ta geur- 

/eanmhuin air a dkcana??;h air, 

15 'ta è teachd gu baile na h Aith- 

ne, agus a deasboireachd, agus a' 

fearmonachadh dboibh an De bheo 

jìn nach b aithne dhoibh ."34 'ta 

cuid air an io??ibochadb gu Criofd. 

j\] OISE air dhoibh im'eachd tre 

L^j Amphipolis, agus Apollonia, 

thainig iad gu TefTaionica, far an 

raibh fionagog aig na h ludha- 

chaibh. 

2 Agus mar bu ghnàth ìe Pòi, 
chuaidh è fteach d' an ionnfuidh, 
agus air tri laithibh sàbaid' \ rinn 

è 
| reufonaich sè rìu, , G N T 

è deasboireachd riu as na fgriob- 
tuiribh, 

3 A' fofgladh agus a' dearbhadh, 
gur b' eigin do Chriofd fulang, a- 
gus eirigh a-rìs o na marbhaibh : 
agus gur è an t Iofa fo à ? ta rnife 
a' fearmonachadh dhuibh, Criofd. 

4 Agus chreid cuid aca, agus 
lean iad re Pòl agus re Silas : agus 
do na Greugaich chràbbach bui- 
dheann mhòr, a'èus òo h'a mnaibh 
inbheach àireamh nach bu bheag. 

5 Ach air do na h ludhachaibh 
mi-chreid'each bhi air am brofna- 
chadh le h cud, ghabh iad d'an 
ìonnfuidh droch-dhaoine àraidh 
do na corraibh-margaidh, agus air 
lional cuideachd mhòr dhiubh, chuir 
ìad am baile uile thara chcile, agus 
chuartaich iad tieh lafoin, aeus 
dh' iarr fiad an toirt amach chum an 
t fluaigh. 

6 Agus an tann nach d' fhuair 
iiad iad, tharruing iad Iafon, agus 
bràithre àraidh chum uachdaran a' 
bhaile, ag cigheach, Ata na daoine 
iìn a chuir an faoghal bun os cionn, 
air teachd ann fo mar an ceudna • 

7 U'an d'thug Iafon aoidheachd : 
agus ata iad fin uile ag cur ann a- 
ghaidh òrduigh Cheafair, ag radh, 
Gu bheil righ eile ann, eadhon loia. 

8 Agus bhuair iad am pobull, a- 
gus uachdarain a' bhaile, 'nuair a 
chual' iad na nithe fin. 

9 Agus air gabhait * dionachaidh 
dhoibh o lafon, agus o chàch, 
leig iad uatha iad. 

10 Agus air ball chuir na bràith- 
re Pòl agus Silas fan oidhche gu 
Berea : agus air teachd dhoibhfin 
ann f.n, chuaidh iad a fteach do 
ihionagog nan Iudhach. 

ii Bha iad fìn ni b' uaifle na 
muintir Theffalonica, oir ghabh iad 
am focal d'an ionnfuidh f le uile 
fhubhachas, ag rannfachadh nan 
fgriobtuire gach aon là, a db' fhcu- 
chain an raibh na nithe fin mar fo. 

* nrrais, -f lcis an uile tliogradh, 
^ daoine fòghlumta. * f neo-ghnathach. O M H. 

12 Uime fin chreid mòran diubh : 
agus mar an ceudna do mhnaibh 
onorach do na Greugachaibh, agus 
do dhaoinibh direamh nach bu 
bheag. 

ig Ach 'nuair a thuig na h I«- 
dhaich o Theffalonica gur ihearmo- 
naicheadh foca! De le Pòl am Berea, 
thainig iad ann fih màr an ceudna, 
a' brofnachadh an t fluaigh. 

14 Ann iin air lìall chuir na 
bràithre uatha Pòl, chuai gu'n ra- 
chadh è mar gu b' ann chum na 
fairge : ach dh' fhan Silas agus 
Timoteus ann fm fòs. 

15 Ac;us threòraich luchd-coi- 
mheadachd Phòil c gu haite na 
h \ Aithne : agus air faghail aithne 
dhoibh gu Silas agus Timoteus, iad 
a theachd d'a ionnfuidhfe mar bu 
luaithe, dh' imich iad rompa. 

16 'Noiie 'm feadh a bha Pòl a' 
feitheamh riu fan Ailhne, bha a 
fpiorad air a § bhrofnachadh ann 
do bhri' gu'm iacadh è am baile làn 
iodhol-àdhraidh. 

17 Air ari àdhbhar fin rinn è 
deafboireachd ris na h Iudhachaibh 
agus ris ua daoinibh cràbhach ann 
fan t fionagog, agus air a' mhar- 
gadh gach là riu-fan a thachair air. 18 Ann fin thug feallfaidh hraidh do na h Epicurachaibh, agus 
do na Stoicibh, aghaidh air ; agus 
a dubhairt cuid, Ciod a b' àill leis 
an fhear bhith-bhriathrach fo a 
radh ? a dubhairt cuid eile, Is cof- 
mhuil gu bheil è a' fearmonachadh 
dhèe coimheach : do bhri' gur fhear- 
monaich è dhoibh lofa, agus an 
ais-eirigh. 

19 Agus rug iad air, agus thug 
iad leo è gu Areopagus, ag radh, 
Am feud iinn fios f haghail ciod è 
an teagafg nuadh fo, a labhrar 
leat ? 

20 Oir ata thu toirt nithe àraidh 
** nuadh chum ar cluas : b' àill linn. 

uime 

\ Athcm, § bhuaireadh. C A I B 

uime fin fios f haghail ciod is ciall 
doibh fin. 

2i (Oir cha do chaith muintir 
na h Aithne uile agus a' choigrich a 
bha air chuairt 'nam meafg, an 
ùine re ni air bith eile, ach re 
innfeadh, no re cluìnntin nuai- 
dheachd eigin.) 

22 Ann fin air feafamh do Phòl 
am meadhon Areopagus, a dubhairt 
iè, A mhuintir na h Aithne, ata 
mi faìcfin gu bheil fibh ann fna 
h uile nithibh cràbhachthar tomhas. 

23 Oir air dhamh bhi dol feachad, 
agus ag amharc air bhur nithibh 
naomha, fhuair mi altair air an 
raibh an fgriobha fo, DO'N DIA 
NEO-AITHNÌCHTK. Uime fin ei- 
fean d' am bheil fibh a' deanamh 
àdhraidh gun èolas agaibh air, is e 
ata miie a' fearmonachadh dhuibh. 

24 An Dia a rinn an faoghal, 
agus gach uile nithe a'ta ann, do 
bhri' gur è fein Tighearna nèimh' 
agus na talmhain, ni bheil sè ga- 
bhail comhnuidh aun an teampluibh 
làmh-dheanta : 

25 Ni mò a bheir'ear àdhra' dha 
le làmhaibh dhaoine, mar gu'm 
biodh uireafbhuidh ni fam bith air, 
Oir is è fe'ip a 'ta tabhairt do gach 
uile beatha, agus anail, agus nan uile 
nithe ; 

26 Agus rinn è dh' aon fhuil, 
uile chinuich dhaoine, chum iad a 
ghabhail comhnuidh air aghaidh 
na talmhain uile, agus * fhunraich 
c na h arnanna roimh-òrduichte, 
agus crìodaauna àn àite-comhnuidh. 

27 Chum gu'n iarradh iad an 
Tighearna, dh' fhèuchain an tar- 
ladh uhoibh, le mìn-rannfachadh, 
gu 'm fuigheadh iad è, ge nach 

eil è fada o gach aon againn : 

28 Oir is ann-f;m ata finn beo, 
agus a' gluafaehd, agus ata ar bith 
againn ; mar a dubhairt mar an 
ceudna dream àraidh d'ar bàrdaibh 
fein, Oir is finne fòs a ghineal-fan. 

* fliuidhieh, . XVII?. 

29 Uime fin do bhri' gur finn 
gineal De, cha bu chòir dhuinn a 
fhaoilfm gu bheil an Diadhachd 
cofmhuil re h òr, no re h airgiod, 
no re cloich, nithe à ghràbhaladh 
le ealadhain agus innleachd dhaoine. 

30 'Noife alr do Dhia amharc 
thairis air aimfiribh an ain-eolais 
fo, ata è 'noife Vàithneadh do ^ach 
uile ann sgach àite aithreachas a 
dheanamh : 

31 Do bhri' gur f fhunraich sè 
là ann s an toir è breith air an 
t faoghal am f ìreantachd, tre 'n. 
duine Jìn a dh' òrduich è ; agus air 
fo thug è dearbhadh do na h uile 
dhaoinibh, le eifean a thog'ail fuas 
o;na marbhaibh. 

32 Agus 'n uair a chnal' iad rr.u 
ais-eirigh nam marbh, rinn cuid aca 
fanoid : ach a dubhairt cuid èile, 
Eifdidh iìnn riut a-rìs mu 'n ni fo. 

33 Agus mar fm chuaidh Pò-1 
amach as am meadhon. 

, 34 Gidheadh, lean cuid do dhaoi- 
nibh ris, agus chreid iad : 'n am 
meafg fo bha Dionifms an t Areo- 
pagiteach, agus beaa d'am b' ainm 
Damaris, agus dream eile maille rin 

C A I B. XVIII. 

I dta Pò! re obair le a làmhaibh 

fein, agus a' fearmonachadh da rì'a 

Ceintileackaibh ann Corintus : g 

Ata 'n Tighearna toirt mifiich 

dha ann an taisbean ; 1 2 ata sb 

air $ eileachadh ann ììithair qk 

uachdarain Ghallio, ach air a 

ìeig' as : 18 'n.a dhiaigh fin, à> 

doi bhaile gu baile, 'ta se near- 

tachadh nan deifciobul. 24 Air 

do Jpollos bhi air a theagafg n.i 

's diong'alta le Acuila qgus Pri- 

fcilla, ata sl' a' searmonachad.b 

Chriofd 7ii 's eifeachdaiche. 

9 Jk 7 Diaigli nan nithe lo, dh'fhà^ 

l^s| Pòl baile na h Aìthne, asua 

thainig è gu Corintus ; 

2 Agus fhuair è ludhach àrahih 
d' am b' ainm Acuila, a rugadh aru 

Powtus, 
f dh' òrJuìch . t a. ^fofliJ^ aga'irf , G N I 

Pontus, air ùr-tiieachd as anEadailt, 
maille r'a mhnaoi Prifcilla, (do bhri' 
gu 'n d' òrduich Glaudius do na 
h ludhachaibh uile an Ròimh f hà- 
gail) agus thainig è d'an ionnfuidh. 

3 Agus do bhri' gu 'n raibh è a 
dh' aon cheird riu,. dh f hanjè maille 
riu, agus bha sè ag obair (ojr bu 
cheird doibh bhi deanamh phàilliu- 
na) 

4. Agus rinn sè reufonachadh 
ann fan t iionagog gach aon là sà- 
baid', agus * chomhairlich sè gu 
h eifeachdach Iudhaich agus Greu- 
gaich. 

5 Agus 'nuair a thainig Silas 
agus Timoteus o Mhacedonia, bha 
Pòl ah' a theannadh 'na ipiorad, 
agus rinn sè fia'nais do na h lu- 
dhachaibh, gur b'è lofa an Criofd. 

6 Agus 'n uair a chuir iad 'na 
aghaidh, agus a labhair iad blaif- 
pheme, chrath sè eadach, agus a 
dubhairt sè riu, Biodb hhur fuil air 
bhur ceann fein ; ata mife glan : a 
fo fuas theid mi chum nan Cin- 
neach. 

7 Agus chuaidh è as fin, agus 
rhainig è gutigh duine àraidh, d'am 
b' ainm Iuftus, a bha deanamh àdh- 
raidh do Dhia, agus aig an raibh 
a thigh làimh ris an t fionagog. 

8 Agus chrelU Crifpus, priomh- 
uachdaran na fionagoige ann fan 
Tighearna, maille r'a theagblach 
uile : agus chreid mòran do na Co- 
rinti^nachaibh, air dhoibh eifean 
eifteachd, agus bhaifteadh iad. " 

9 Ann fm a dubhairt an Tigh- 
earna re Pòl ann an taisbean fan 
oidhche, Na biodh eagal ort, ach 
kbhair, agùs na bi d' thofd : 

io Oir ata mife maille riut, a- 
gus cha toir du : ne air bith ionnfuidh 
crt, chum do chron a dheanamh : 
cir ata mòr-fhluagh agamfa ann fa 
bhaile fo. 

1 1 Agus dh'fhan è bliadhna agus 
fea mìofa, ag teagafg focal De '"n zra 
meaig. 

* ebfiM è impidh §ir» O M II. 

1 2 Agus 'n uair a bha Gallio 
'na uachdaran air Achaia, dh' eirich 
na h ludhaich a dh' aon inntin ann 
aghaidh Phòil, agus thug iad c gu 
caithir a' bhretfheanais, 

13 Ag radh, 'Ta 'n duine fo 
comhairbachadh dhaoine àdhradh a 
dheanamh do Dhia ann aghaidh an 
lagha. 

14 Agus 'nuair a 'oha Pò! dol a 
dh' fhofgladh a bhèil, a dubhairc 
Gallio ris na h ludhachaibh, Nam 
b' eacoir no droch-gniomh a bhiodh 
ann, O Iudhacha, bu reufonta gu 'fl 
giulaininn hbh : 

15 Ach ma's c:ifd ata ann tim- 
chioll f hocia agus ainmeanna, agus 
bhur lagha fein, amhaircibh fein air 
fin ; oir ni h àill leamfa bhi m' 
bhreitheamh air an leithidibh fin do 
nithibh. 

16 Agus dh' fhuadaich sè iad o 
chaithir a' bhreitheanais. 

17 Ann fin rug na Greu^aich 
uile air Softenes, priomh-uachdaran 
na fionagoige, agus ghabh iad air 
ann làthair caithir a' bhreithea'nais : 
agus cha do ghabh Gallio fuim du 
ni fam bith dhiubh fin. 

18 Agus dh' fhaii Pòl fòs ùine' 
mhaith fa bhaih fut, agus ann fia 
taireis a chead a ghabhail dj na 
bràichribh, chuaidh è air luing o ftn 
gu Slria, agus madle ris-fin Prifcilla 
agus Acuila ; taireis a cheaim a 
f bhearradh ann Cenchrea : oir bha 
mòìd air. 

19 Agus thainig è gu h Ephefus, 
agus dh' fhàg se iadfan ann i\n : 
ach chuaidh c fdn a fteach do'n 
t fiona^osr. a^us reuibnaich è ns 
na h ludhachaibh. 

- 20 Agus 'n uair a dh' i irr i.id 
air fuireach mail'e riu ùiiis ni 
b' f haide, cha d' aontaich sè : 

2 1 Ach ghabh è a chead diubh, 
ag radh, Is eigin dhamh air gach 
aon chor an fhèifd fo a 'ta teachd 
a choimead ann Ierulalem : ach 
pillidh mi a-rìs d'ar i'oanfuidhfey 

raa's 
f a leinà-J'h. C A I 
nia's tò'iì le Dia. Agus fheòl è o 
Ephefus. 

22 Agus thainìg è tìr aig Ceafa- 
rea, agus air dha dol fuas agus fàilt' 
a chur air an eaglais, chuaidh è 
fios gu h Antioch. 

23 Agus 'nuair a dh'fhan c rè 
tamuill ann fin, dh' imich è, agus 
chuaidh è ann diaigh a cheile tre 
thir Ghalatia uile agus Phrigia, 
a' neartachadh nan deifciobul uile. 

24 Agus thainig gu h Ephefus 
Iudhach àraidh d'am b' ainm Apol- 
los, a rugadh ann Alecfandria, duine 
deas-bhriathrach, agùs cumliachd- 
ach ann fna fgriobruirioh. 

25 Bha 'n duine fo air a thea- 
gafg ann flighe an Tighearna; a- 
gus air dha bhi * dian 'n a fpiorad, 
Jabhair agus theagaifg è gu dichiol- 
lach na nithe a bhuineadh do 'n 
Tighearna, agus gun eòlas aige ach 
ai-r baifdeadh Eoin amhàin. 

26 Agus thòfaich è air labhairt 
gu dàna fan t fionagog. Agus air 
a chluinntin do Acuila agus do 
Phrifcilla, ghabh iad d'an ionnfuidh 
è, agus mhìnich iad dha flighe Dhe 
ni b.u choi'-lionta. 

27 Agus 'nuair bu mhiann Jeis 
dol gu Achaia, taireis a' chomhair- 
leachadh, fgriobh na bràithre chum 
nan deifciobnl iad a ghabhail ris : 
neach, air dha teachd, a rinn con- 
gnamh mòr riu-fan a chreid tre 
ghràs. 

28 Oir rinn è \ treun-dheas- 
boireachd ris- na h Iudhachaibh gu 
follafach, a' dearbhadh Ieis na 
fgriobtuiribh, gur h è lofa an 
Criofd. 

C A I B. XIX. 
6 'Ta an Spiorad naomh air a 
thabhaìrt le làmhaibh Phoil. 9 
'Ta nu h ludhaich a' toirt toibheim 
d'a theagafg, ni ata air a 
dhaingneachadh le miorbhuilibh. 
16 'Ta na h luàhaich a bha cur 
fpiorada fa gheafaìbh aìr am bua ■ 
ladh leis an Diabhol. 19 "Ta 
* teih- | reaionaich è gu h eifjeachdach B. XIX. 

leabhraiche draoidheachd aìr an to- 

fgadh. 24 atà Dcmeìrius aìr 

ghaol a bhuannachd fein, a' buai- 

readh <?' phokuill ann aghaidh 

Phòil ann Ephefus ■*■ 35 Chiunai- 

chsadh iad le clèireach a' bhaile. 

AGUS tharladh, 'n uair a bha 

** Apollos ann Corintus, air do 

Phòl dol tre na criochaibh uach- 

drach, gu'n d' thainig è guEphefus: 

Agus air faghail dheifciobul àraidh, 

2 Dubhairt sè riu, An d' fhuai'r 
fibhfe an Spiorad naomh o chreid 
fibh ? Agus a dubhairt iadfan 1 is, 
Cha chuala fmn an uiread agus 
am bheil Spiorad naomh ann. 

3 Agus a dubhairt sè riu, Creud 
ma feadh ann s'jia bhaifieadh fibh ? 
Agus a dubhairt iadfan, Am bai- 
fdeadh Eoin. 

4 Ann fin a dubhairt Pòl, Bhaid 
Eoin gu deimhin le baifdeadh an 
aithreachais, ag radh ris a' phobull, 
lacifan a chreidiìn ann sanneach a 
bha gu teachd'na dhiaigh-fin, fm 
r'a radh, ann Iofa Criofd. 

j Agus 'nuair a phu.al' iad fo, 
bhaifteadh iad ann ainm an Tigh- 
earna Iofa. 

6 Agus air do Phòl a Iàrnhan a 
chur orra, thainig an Spioradnaomh 
orra ; agus labhair iad ie teangaibh, 
agus rinu iad fàidheadoireachd. 

7 Agus bhaid na daoine uile 
timchioil dà-fhear-dheug. 

8 ÀgBs chuaidh eifean a fteach 
do'n t iionagog, agus labhair sè gu 
dàna rè th'ri mìoi'a. ag deasboi- 
reachd àgus a' comhairleachadh 
nan nithe a bhuineas do rioghachd 
Dhe. 

9 Ach 'nuair a chruadhaicheadh 
cuid, agus nach do chreid iad, ;ich 
a labhair iad olc mu'n t flighe fin 
ann Iàthair an tfluaigh, dh'fhàg 
sè iad, agus fgar è na deifciobuil 
uatha, agus bha è gach ià a' deas- 
boireachd arm fgoil neach àraidh 
d' am h' ain?n Tirannus. 

t. F f 10 A^us 

ann aghaidh nfcn Judhich. io Agus rinneadh 
r.hliadhna; ipnnas gu'n cuala luchd- 
àiteachadh na h Afia uile, eidear 
Judhaich aous Ghreujraich, focal 
sn Tighearna Iofa. 

11 Agus rinn Dia miorbhuile 
mòra !e làmhaibh Phòil : 

12 Ionnas gu'n d' thugadh o 
chorp-fan chum nan daoine cinne, 
neapaicinne no aprain, agus gu 'n 
.d' fhalbh an ea-flaintidh uatha, agus 
gu'n deachaidh na droch fpioraid 
amach afda. 

13 Agus ghabh dream àraidh do 
na h ludhachaibh, abha 'g im'eachd 
o àite gu h àite, * ag cùr fpiorada 
fa gheafaibh, os làimh, ainm ati 
Tighèar'na lofa ainmeachadh os 
ceann n'a muintir fin ann san 
r&ibh droch fpioraid, ag radh, 
Cuireamaid fa gheafaibh fibh tre 
l'ofa a 'ta Pòl a' fearmonachadh. 

14 Agus bha aig Scebha Iudhach 
araldh, aon do na h àrd-fhagar- 
taibh, feachdnar mhac a bha dea- 
namh fo. 

15 Agus fhreagair an droch fpio- 
rad, agùs a dubhairt sè, '7'a eòlas 
agam air lofa, agus is aithne dhamh 
Pòl ; ach co fibhfe ? 

16 Agus leum an duine ann san 
raibh an droch fpiorad orra, agus 
air dha an ceannfachadh, tlmg è 
buaidh orra, ionnas gur theich iad 
amach as an tigh fin lomnochd 
agus reubta. 

17 Agus f huair na h ludhaich 
ui!e agus fòs na Greugaìch a bha 
thànih ann Ephefus fiosairfo; a- 
gus thuit eagal orra uile, agus bha 
a<nm an Tighearna Iofa ajf àrda- 
chadh. 

18 Agus thainig mòran diubhfan 
a chreid, ag aid'eachadh, agus ag 
innfeadh an gniomhartha. 

19 Agus thug mòran diubhfan a 
bha gnàthachadh dhroch innleach- 
•da, an leabhraiche leo, agus loifg G N I O M H. 

fo rè dhà f chunnt iad an Iuach, agus f huair 
iad è 'n a leith-cheud mìle pìos air- 
gid. 

20 Is mar fin le cumhachd a 
dh'f hàs agus a bhuadhaich focal an 
Tighearna. 

21 Agus 'nuair a choi'-Iionadh 
na nithe fo, chuir Pòl roimhe 'n a 
fpiorad, ann diaigh dha im'eachd 
tre Mhacedonia, agus Achaia, dol 
gu Hierufalem, ag radh, Taireis 
damh bhi ann fin, is eia;in datnh an 
P.òimh fhaicfin mar an ceudna. 

22 Agus air dha dias dhiubhfan a 
bha frithealadh dha, eadhon Ti- 
moteus, agus Eraftus, a chur do 
Mhacedonia, dh' fhan è fein rè 
tamuil! fan Afia. 

23 Agus dh' eirich mu'n àm fin 
+ iomairt nach bu bheag mu thim- 
chioll na fjighe lìn. 

24 Oir bha ceard-airgid àraidh 
d' am b' ainm Demetrius ann, a 
bha deanamh § rheampull airgid do 
Dhiana, agus a thug buannachd 
nach bu bheag do'n luchd-ceirde. 

25 Agus air dha iadfan a chruin- 
neachadh ann ceann a chèile, agus 
a' mhuintir eile a bhadh' aon cheird 
riu, a dubhairt sè, Fheara, 'ta fhios 
agaibh gur ann o'n cheird fo ata 
ar !| maoin againne : 

26 Os-barr, ata fibh faicfin agus 
a' cluinntin, gu bheil am Pòl £0 
leis a chomhairle air tionndadh air 
falbh fluagh mpr; cha 'n è 'mhàin 
ann Ephefus, ach air bheag nithe-fan 
Afia uile, ag radh, Nach dee iad 
a nithear le làmhaibh : 

27 lonnas nach è amhàin gu bheil 
è 'n cuntart gu'n deanthar tàir air 
ar ceird; ach mar an ceudna gu 
cuir'ear teampull na bain-de mhoir 
Diana ann neo-prìs, agus gu cloi 
dhear a mprachd-fan, d' am bheil 
an Afia vrile, agus an domhan a' 
deanamh àdhraidh. 

28 Agus 'nuair a chuaì' iadfar fiad iad am fia'nais gach uile : agiis fc, lionadh lefeirg iad, 
tilgegdh arrpch fr-.iorsda, f dli' àireamh, \ bnaireas gus ghlaodb 
iad 

§ deaibh-thearnpull. jj beartas,-, C A I B. 
id, ag radh, Is mòr Diana nan 
JEphefiaÈach. 

j 29 Agus bha am baile uileaira 
jlionach le mi-rioghailt : Agus ruidh 
ìad a dh' aon toil chum àite-cruin- 
jnich a' phobuill, ag tarruing leo 

Ghaius asrus Ariftarchuis Macedonia- 

.0 

uaich, * luchd comh-thuruis Phoil. 

30 Agus 'nuair a b'àill le Pòl dol 
a fteach chum an t fluàigh', cha do 
leig na deiiciobuil leis. 

31 Agus mar an ceUJna chuir 
cuid do uachdaranaibh na h Alìa a. 
bha 'nan càirdibh dha, fios chuige, 
ag_ guidhèadh air nach rach.idh è 
gu àite-cruinnich a' phobuill. 

32 Ghlaodh uime fin c'uid diubh 
aon ni, agus cuid ni eile : oir b'ha 
an coi'-thional tre a cheile, a'gits cha 
raibh fios aig a' chuid bu mhò c'ar 
fon a thainig iad cuideachd. 

33 Agus tharruing iad amach A- 
lecfander as an t fluagh, air bhi do' 
na h iudhachaibh 'ga iomàin' rom- 
pa. Agus fmèid Alecfander le làimh, 
jagus b'àill leis a leith-fgeul a gha- 
bhail ris an t fluagh. 

34 Ach 'nuair a thuig iad gu'm 
b' ludhach è, rinneadh f gàir mhòr 
leo uile mU thimchioll uine' dà uarr, 
a' glaodhaich, Is mòr Diana nan 
Ephefianach. 

35 Agus an uair à chiunaich 
± an clèireach an fluagh, a dubhairt 

è, Fheara na h F.phefus, co an 
duine aig nach 'eil fios gu bheil 
| caithir nan Ephefianach a' dea- 
namh àdhraidhdo'n bhain-dia mhòir 
Diana, agus do'n iomhaigh a thuit 
anuas o lupiter ? 

36 Air an àdhbhar fin do bhri' 
tìach fheudar cur ann aghaidh nan 
iiithe fo, is còir dhuibhfe bhi ciuin, 
agus gun ni fam bith a dheanamh 
gu h obaiin. 

37 Oir thug fìbh ann 10 na 
daoine fin, ge nach 'eil iad a' jj fla- 
dadh nan teampUll, no a' toirt toi- 
bheim d' ar hain-dia. 

* comh-aftraich. f àrd io'ach. f Cl 
| creaeh' ttieampull. ** an glacadh XX. 

38 Uime fin ma 'ta aig Demetriuè 
agus aig an luchd-ceird a 'ta maitle 
ris, cùis ann aghaidh neach air bith, 
'ta 'n lagh reidh dhoibh', agus 'ta 
uachdarain ami ; tagradh iad a 
chèile^ 

39 Ach ma 'ta ceifd fam bith 
agaibh' mu nithibh eile, reitichear fin 
anncoi'-thional dlip-heach. 

40 Oir ata finn ann cuntart bhi 
air ar n agairt air fcn ceannairc an 
Vi 'n diu, dò bhri' tìach 'eil cùis 
fam bith againn a dh' f heudas finii 
a thoirt fe.tcha'd mar àdhbhar a' 
chrninneachaidh fo. 

41 Agus air dha fo a radh, fgaoil 
èan coi'-thional. 

G A I B. XX. 
I 'Ta Pòl a' dol do Mhàcedoriiat 
7 Ata e frithealadh fuipeir an 'Ti- 
ghearria, agus d' fean/ionachadh : 
9 Air do Eutichus ìuiièatM fios 
ann cruth mairbh, thogadh fuas 
heo e. 17 Ata Pol aig Miletus 
a' gaìrm feanoiridh tia h eaglaìs 
an?i ceann a chèile, ag innfeadb 
dhoibh ciod a b'ha gu tachairt dba 
fein, 28 ag earbfadb treud Dhe 
riu, 29 d' toirt rabhaidh dhoibh 
mu luckd-teagaifg breige, 32 'g an 
iaiceadh re Dia, 36 a' deanamb 
urnuigh maille riu, agus ag 
im'eachd foivihe. 

\ G U S ann diaigh do 'tì cho'- 
/~~\ ghàir fguf, ghairm Pel na 
deifciobuil d'a ionnfuidh, agus air 
dha ** a chead a ghabhail diubh^ 
thriall sè gu dol do Mhacedonia. 

2 Agus air dha dol cre na crio- 
chaibh iin, agus mòr-earail a 
dheanamh orra, thainig è do 'n 
Ghrèig, 

3 Agus dh' f han sè ann fìn Xxl 
mìofa : agus 'n uair a bha na h lu- 
dhaich a' caitheamh feill air, agus 
f'f c air tì dol air luing do Shi- 
ria, chuir sè roimae pilleadh tre 
Mhacedonia. 

4 %*s 

ircacli-fcriobhaiilh rz' 'hmle. § bailc, 
'n a iichd, ff a rùn air'. G N I O 

4 Agus chuaidh 'na chuideachd 
gu h Afìa, Sopater o Bherea ; agus 
do mhuintir ThelTalonica, Ariftar- 
chus agus Secundus ; agus Gaius o 

• Dherbe, agus Timoteus ; agus do 
mhuintir na h Afia, Tichicus agus 
Tfophimus. 

5 Air dhoibh fo im'eachd ro- 
mhainne, dh' f heith iad ruinn ann 
Troas. 

6 Agus fheòl finn o Philippi, 'n 
diaigh làith' an arain gun laibhin, 
ngus thainig finn d'an ionnfuidh- 
fin gu Troas ann cuig htithibh, far 
an d' f han finn feachduin. 

7 Agus an ceud la do 'n t feachd- 
tiin, air do na deifciobluibh cruin- 
neachadh 'n ceann a chèile a bhri- 
feadh arain, fhearmonaich Pòl doibh, 
* air bhi fuidhe imtheachd uatha 
air an Jà màrach, agus lean è air 
labhairt gu meadhon-oidhche. 

8 Agus bha mòran lòchran ann 
fan t feomar uachdrach, far an raibh 
iad cruinn. 

9 Agus bha òganach àraidh 
d'am b'ainm Eutichus 'na fliuidhe 
ann an fhuinneoig, air tuiteam gu 
trom 'n a chodal : agus air do 
Phòl bhi rè fad' a' fearmonachadh, 
fhàruicbeadh leis a' chodal è, agus 
thuit è fios o'n treas lofca, agus tho- 
gadh marbh è. 

io Agus chuaidh Pòl fios, agus 
thuit sè air, agus air dha a ghla- 
cadh 'n a uchd, a dubhairt sè, Na 
biodh triobloid oirbh ; oir ata anam 
ann. 

xi Agus air dol fuas da arìs, 
bhris sè aran agus d-h'ith sè, agus 
labhair è riu rè ùin' fhada, eadhon 
gu teachd na maidne, agus mar fin 
dh' f halbli sè. 

12 Agus thug iad leo an t oga- 
nach agus . è beo, agus rinn iad 
gàirdeachas nach bu bheag. 

13 Agus air dhuinne im'eachd 
air thoileach chum na luinge, iìieòl M H. 

a fteaeh ann fin : oir is mar fìn a 
dh' òrduich è, a' cur roimhe gu 'n 
im'icheadh è fein d'a chois. 

14 Agus 'nuair a thachair è 
oirn' aig Aflbs, ghabh finn a fteach è, 
agus thainig frnn gu Mitilene. 

15 Agusair feòladh dhuinn as fin, 
thainig finn air an là màrach fa cho- 
mhair Chios ; agus air an là 'n a 
dhiaigh fin thainig finn gu Samos, 
agus dh' f han finn aig Trogillium ; 
agus air an là b' fhoigfe thainig 
finn gu Miletus. 

16 Oir chuir Pòl roimhe feòladh 
feach Ephefus, chum nach tarladh 
dha moille a dhear.amh ann fan 
Afia: oir j- bha deifir air, chum 
nam feudadh è, bhi aig lerufalem 
air là na Cuingeis. 

17 Agus air cur fios o Mhiletus 
guhEphefus, ghoir è d'a ionnfuidh 
ièanoiridh na h eaglais. 

18 Agus 'nuair a thainig iad d'a 
ionnfuidh, a dubhairt sè riu, 'Ta 
fhios agaibh, cionnas a bha mi 'nar 
meafg ann fan uile aimfir, o'n 
cheud Jà a thainig mi do'n Afia, 

19 A' deanamh feirbhis do 'n 
Tighearna Jeis gach uile iriofiachd 
ìnntin, agus maille re mòran dheu- 
raibh agus bhuairibh a tharladh 
dhamh thaobh feilleachadh nan lu- 
dhach : 

20 dgus cionnas nach do ghleidh 
mi ni lam bith am folach a bha 
feumail àknibhje, gun ' a nochdadh 
dhuibh, agus gun fibhfe a theagafg 
am follas, agus o thigh gu tigh, 

21 Ag deanamh fia'uais faraon 
do na h Iudhachaibh, agus fòsdona 
Greugachaibh, mu aithreachas a 
thaobh Dhe, agus ?nu chreidimh a 
thaobh ar Tighearna lofa Criofd. 

22 Agus àn'òrfe fèuch, ata mi dol 
gu Hieiuiaiem ceangaike fan Spio- 
rad, gun fhios agam creud iad na 
nithe a tharlas dbamhann fin : 

23 Ach amhàfn gu bheil an Spio- 


finn gu Aflbs, fa rùn Pòl a ghabhail rad naomh a' deanamh fia'nais ann 

s gach 
♦agus a rù'n air. f rinn è cabhag, C A I 

S gach baìle, ag radh, Gu bheil 
geimhleacha agus triobloide a' fei- 
theamh orm. 

24 Ach ni bheil fuim agam do ni 
air bith, ni mò mheafam m' anam 
fein prìfeil dhamh, chum gu crioch- 
naichinu mo chùrfa le h aoibh- 
neas, agus gu'n cot 1 lionaìnn a' 
mhiniftreileachd a f huair mi o 'n 
Tighearna lofa, a dheanamh fia'nais 
do fhoifgeul gràis Dhe. 

25 Agus a noife fèuch, ata f hios 
agam nach faic fibhfe uile, meafg 
an d' imich mife ag fearmonachadh 
rioghachd Dhe, mo ghnùis ni 's 
mò. 

26 Uime fin * ata mi a' deanamh 
fia'nais duibh air an là 'n diu, gu 
bheil mife glan o fhuil gach uile. 

27 Oir cha do fhea'chainn mi uile 
chomhairle Dhe f hoillfeachadh 
dhuibh. 

28 Air an àdhbhar fin thugaibh 
aire dhuibh fein, agus do'n treud 
uile, air an d' rinn an Spiorad 
naomh f luchd-coimhead dhibh, a 
bheathachadh eaglais Dhe, a chean- 
naich è le fhuil fein. 

29 Oir ata f hios agamfa air fo, 
'ndiaigh m' im'eachdfa gu 'n d' thig 
madruidh-alluidh gharga 'n ar 
meafg, nach caomhainn an treud. 

30 Agus fòs eir'idh daoine dhibh 
fein, a labhras nithe fiara, chum 
deifciobuil a thàrruing 'nan diaigh 
fein. 

3 1 Uime fin deanaibh fairè, ag 
cuimhneachadh nach do fguir mile 
feadh thri bliadhna, a chomhairlea- 
chadh gach aon agaibh a là agus a 
dh' oidhche le deuraibh. 

32 Agus a nois', a bhràithre, 
earbam lìbji re Dia, agus re focal 
a ghràis, a 'ta comafach air fi'ohfe a 

fuas, thogbhail agus oighreachd a thoirt duibh am meafg na muintir 
fin uile a 'ta air an naomhachadh. 
33 Cha do ihanntaiv.h mi aìrgiod, 
no òr, no eadach duin' air bith. 

* gabham fibhfemar f hia'naifibh. B. XXI. 

34 Seadh. is aithne dhuibh fein, 
gu'n do fhricheail na lamhan io do 
m' uireasbhuidh fein, agus do'n 
mhuintir fin a bha maille rium. 

35: Nochd mi na h uile nithe 
dhmbh gur ann Ie iaothracha lh 
mar fo is còir dhuibh congnamh 
a dheanamh riu-fan a'ta J an- 
mhunn ; agus focail an Tighearna 
lofa a t:huimhneachadh, mar a du- 
bhairt sè, Is mò am beannacha' 
ni a thabhairt na ghabhail. 

36 Agus air dha na briathra fo a 
radh, leig sè è fein air a ghlùi- 
nibh, agus rinn sè ùrnuigh maille 
rìu uile. 

37 Agus ghuil iad uile gu goirt, 
agus thuit iad air muineal Phòii, a- 
gus phòg fiad è, 

38 Air dhoibh bhi gu § fon- 
raichte brènach air fon nam bria- 
thra fo a dubhairt è, Nach faiceadh 
iad a ghnùis-finni mò. Agus thug 
iad coimheadachd dha chum na 
luinge. 

C A I B. XXI. 

I Cba ghabh Pòl comhairleachadh o 
dhol gu Hierufalem. 3 Mu Phì- 
li[> an foifgeiàaich, agus a chear- 
thar inghean 1 a bha 'nam ban- 
fhàidhibh ; ly 'Ta Pòl a' teachd 
gu Hierufalem, 27 Jar am bheil 
sè air a ghlacadh agus anncuntarf 
vi'jr : 3 1 'ta se air a theafaìrgin 
leis an ard-chaìptin, agus a' fa- 
ghail comais labhairt ris an 
t Jluagh. 

A GUS<h.ìrkdh, airdhuinn deala- 
*~* cnadh riu fan, gur iheòj linn 

romhaiun, agus thainig finn gu 

dìreach gu Coos, agus air an //; 

màrach gu Rhodos, agus as fin p-u 

Pat^ra. 

2 Agus air faghail luinge a bha 
a' gabhail thairis gu Phenicia, 
chuaidh finn air bòrd, agus fheòl 
linn romhainn. 

3 Agus air dhuinn teachd ann 
fealladh Chipruis, agus fhàgail air 

ar 
| easbuigcan. f lag, § h àraidh. G N I 

ar làimh chlì, fheòl fmn.gu Siria, 
agus thainig finn tìr aig Tirus : oir 
is ann an fin a bha an lòng gus a 
luchd a chur amac'h. 

4 Agus air faghail dheifciobul 
duinn, dh' f han finn ann fin feacbd 
làith' : muintir a dubkairt re Pol 
tre 'n Spiorad, gun è dhol fuas gu 
Hierufalem. 

5 Agus 'n uair a chriochnaich na 
làith' fin, chuaidh finn amach, a- 
gus thriall finn romhainn, agus thai- 
nig iadfan uile maille re mnaibh a- 
gus re cloinn 'nar cukieachd, amach 
as a' bhaile : agus ieig finn air ar 
glùinibh finn air an tràigh, agus 
rinn finn ùrnuigh. 

■ 6 Agus taireis duinn ar cead a 
ghabhail d'a chèile, chuaidh finn 
do 'n luing ; agus phili iadfan d'an 
tighibh fein. 

7 Agus 'nuair a chriochnuich 
fmn ar cùrfa o Thirus, thainig finn 
gu Ptolemais, agus chuir finn fàilte 
air na bràithribh, agus dh' t'han 
finn aon là maille riu. . 

8 Agus air an /» màrach,air dhuinne, 
a bha do chuideachd Phòil, im'eachd, 
thainig finn gu Ceafarea : agus 
c'huaidhfinn a fteach do thigh Philip 
antfoifgeulaich, (abhado'n tfeachd- 
nar) agus dh' f han finn aige. 

9 Agus bha ceathrar mhaigh- 
diona do ingheanaibh aige-fin, a 
bha re fàidheadoireachd. 

10 Agns ag fantuin duinn mòran 
do laithibh ann Jìn, thainig a nuas 
o Iudea fàidh àraidh, d'am b'ainm 
Agabus. 

1 1 Agus air teachd dha d'ar 
ionnfuidh-ne, ghabh è crios Phòil, 
agus cheangail sè a lamha agus a 
chofa, agus a dubhairt sè, Mar fo a 
dcir an Spiorad naomh, ls ann 
mar fo a cheanglas na hludhaich 
ann Ierulalem an duine d'am buin 
an crios fo, agus bheir iad thairis 
è do làmhaibh nan Cinneach. 

12 Agus 'n uair a chuala finne 
na nithe fo, ghuidh imn fein agus O M H. 

muintir an àite air, gun è dhol fuaà 
gu Hierufalem. 

13 Ann fin ' f hreagair Pòl, Ciod 
is ciaU duibh a' gul, agus a'brifeadh 
mo chroidhe r oir ata mife ullamh 
cha'n è amhàin gubhi air mo chean- 
gal, ach eadhon g,u bàfachadh ann 
Ierufalem air fon ainm an Tighearna 
lofa. 

14 Agus 'nuair nach gabhadh è 
comhairle, fguir finne, ag radh, 
Deanthar toil an Tighearna. 

15 Agus ann diaigh nan Iàith' 
fo * air dhuinn bhi ullamh, chuaidh 
finn fuàs gu Hierufa'em. 

16 Agus chuaidh fòs maille ruinn 
cuìd do na deifciobluihh o Cheafa- 
rca, a' toirt leo Mhnafon o Chiprus, 
fean deifciobul àraìdh, aig an 
raibh finn gu bhi air aoidheachd. 

17 Agus 'nuair a thainig finn gu 
Hierufalem, ghabhna bràithre ruinn 
gu fubhach. 

1 8 Agus air an là màrach, chuaidh 
Pòl maille ruinne dh' ionnfuidh 
Sheumais ; agus bha na feanoiridh 
uile a làthair. 

19 Agus air dha-fan fàilte chur 
orra, chuìr è 'n cèill doibh fa leth 
na nithe a rinn Dia le mhiniftreil- 
eachd-fan ammeafg nan Geintileach. 

20 Agus 'nuair a chual' iadfen 
fo, thug iad glòir do'n Tighearna, 

agus a dubhairt iad rifean, Ata thu 
faicfin, a bhràthair, cia lion mìle 
do na h ludhachaibh ata creidfin, 
agus tha iad uile ro-èudmhor mu'n' 
lagh. 

2 1 Agus chual' iad umadfa, gu 
bheil thu teagafg do na h Iu- 
dhachaibh uile a 'ta meafg nan 
Cinneach, Maois a thrèigfin, ag 
radh riu, Nach còir dhoibh ati 
clann a thimchioll -ghearradh, no 
gluafachd a reir nan gnàtha. 

22 Ciod uime fm a nìthear? 
Gun teagamh, 's eigin do 'n t fluagh 
cruinneachadh : oir cluinnidh iad 
gu'n d' thainig thu. 

23 Uime 
* thog finn ar n airne's, agus &c e.A i 

23 Uime fin dean fo a deìr fìnne 
rlut : Ata ceathrar fhear maille 
ruinne, air am bheil mòid ; 

24 Beir iadfan )eat, agus bi air 
do ghlanadh maille riu, agus dean 
qoftus leo, chum's gu * bearr iad 
an cinn : agus gu'm bi f hios aig 
gach uile nach 'eil ach neimh-ni ann 
s na chual' iad mu d' thimchioll-fa, 
7lcì\ g 11 bheil thu fein mar an ceudna 
ag im'eachd gu h òrdmhail, agus 
a' coimhead an lagha. 

25 Ach mu thimchioll nan 
Seintileach a chreid, fgriobh fìnne 
agus b'i air breith, gun iad a ghlei- 
dheadh a h aon do na nithibh fin, 
ach amhain iad fein a choimhead 
o nithibh a chuaidh ìobradh do 
iodholaibh, agus fhuil, agus o ni 
tachdta, agus o fìrìopachas. 

26 Ann fin ghabh Pòl na daoine ; 
agus air an là màrach air dha bhi 
air a ghlanadh maille riu, chuaidh 
c fteach do 'n teampull, a' foill- 
feachadh coi'-lionadh làith' a ghla- 
naidh, gus an d' thug'tadh cfrail 
air fon gach aon aca. 

27 Agus'nuair a bha na feachd 
làith' air bheag nith' air an coi'- 
Jionadh, air do na h ludhachaibh 
o'n Afia eifean f haicun fan teampull, 
bhrofnaich iad am pobull uile, agus 
chuir iad làmh ann, 

28 Ag èigheach, Fheara Ifraeil, 
cuidichibh: is è ib an duine a 'ta 
teagafg nan uile dhaoine ann sgach 
uiie àic' ann aghaidh a' phobuill, a- 
gus an lagha, agus an àite fo : agus 
tuilleadh eile, thug è fteach Greu- 
gaich do 'n teampull, agus fhalaich 
sè 'n t ionad naomha fo. 

29 (Oir bha iad air faicfin 
Trophimus an t Ephefìanach roimhe 
ann fin fa bhaile mailìe ris, agus 
ihaoil iad gu 'n d' thug Pòl a fteach 
do'n teampull è) 

30 Agus ghluaifeadh am baile 

gu h iomlan, agus ruidh am pobull 

cuideachd : agus air dhoibh breith 

air Pòl, tHarruihg iad amach as an 

.* Jp?P» b. xxr. 

teampull è : agus air ball dhùineadh 
na dorfa. 

3 1 Agus 'n uair a b' àill leo a 
mharbhadh, chuaidh fgeula dh'ionn- 
fuidh àrd-chaiptin na cuideachd, 
gu'n raibh Ierufalem uile f thar a 
cheile. 

32 Neach air ball a thug leis 
faighd-fheara, agus caiptine-cheud, 
agus ruidh èfios d'an ionnfuidh : A- 
gus 'n uair a chunnaic iadfan an 
t àrd-chaiptin agus na faighqrf heara, 
ftiuir iad do bhualadh Phùil. 

D 

33 Ann fin thainig an t àrd- 
chaiptin am fogus agus rug sè air, 
agus dh' àithn è a cheangal le da 
fhlibhraidh; agus dh'.fhiofraich sè, 
Co è, agus ciod a rinn è. 

34 Agus ghlaodh aon chuid am 
meafg an t fiuaigh aon ni, agus cuid 
eiie ni eile : agus 'nuair nach raibh 
è ann comas da cinnteachd na cùis' 
a thuigfin air fon na h àrd- 
bhruidhne, dh' òrduich sè eifean a 
thoirt do'n chaifteal. 

35 Agus 'n uair a thainig è chuna 
na ftaighreach, tharladh gu'n do 
ghiùlaineadh è leis na faighd- 
t hearaibh, air fon foireigin an 
tfluaigh. 

36 Oir lean am mòr-fhluagh è, 
a'glaodhaich, Beirairfalbh è. 

37 Agus 'nuair a bha Pòì gu bhi 
air a thoirt a fteach do'n chaifteal, a 
dubhairt fè ris an àrd-chaiptin, Aa 
cead damh-fa ni a labhairt riut ? a- 
gus a dubhairt eifeah, An labhair 
thu Greagais ? 

38 Nach tufa an t Eiphiteach fin 
a thog ceannairc roimh na Iaithibh 
fo, agus a thug leat do n f hàiach 
ceithir mì'e fear a bha 'n an luchd,- 
mortaidh ? 

39 Ach a dubhairt Pòl, Is duine 
mise a 'ta m' Iudhach gun amha- 
rus o Tharfus, faor-dhuine do bhaile 
ro-inbheach ann Cilicià : agus gui- 
dheam nrt, thsir cead damh ia'hhairt risan tfluagh. .+ air a buaireadh. 4O AgUS G N I 

40 Agns 'n uair a thug è cead 
da, Air do Phòl feafimih air an ftai 
ghir, fmèid è le làimh air a' pho- 
l)ull, ag iarraidh eifdeachd : agus 
air fantuin ro-thofdach dhoibhfin, 
labhair è riu fa chainnt Eabhrui- 
dheach, ag radh, 

C A I B. XXII. 
I 'Ta Pòl gu paìlf ag cur ann ceill, 
cìonnas a dh' iornpoìcheadh chum 
a> chreidi?nh e, 17 agus a ghair- 
meadh e chum na h ahfiolachd. 
22 Ag dha-fan na CeintiHch aìn- 
meachadh, thog am pohull aon 
ghàir ris : 24 Bha e gu bhi air a 
fgiurfadh ; 25 Ach air dha a 
chòir-fiaorfa mar Romhanach a- 
gairt, leigeadh as e. 

FHEARA, a bhràithre, agus 
aithreacha, eifdibhfemo dhion- 
chainnt ribh anois': 

2 (Agus 'n uair a chual' iadfan 
gur labhair è riu fan * teangaidh 
eabhruidhich, bu mhòid a thoid 
iad : agus a dubhairt eifean) 

3 Is Iudhach mife do rireadh, 
a rugadh ann Tarfus na CiJicia, ach 
a -j- dh' oileadh fa bhaile fo, aig 
cofaibh Ghamaliel, agus a thea- 
gaifgeadh gu coi'-lionta a reir 
gnàth' lagha nan athracha, agus 
bha mi èudmhor a thaobh Dhe, 
mar ata fibhfe uile an diu. 

4 Agus rinn mi geur-leanmhuin 
gn bàs air an t flighe ib, ag ceangal 
f hear agus bhan, agus 'g an tar- 
ruing gu prìofun. 

5 Mar a ni an t àrd-fhagart mar 
an ceudna fianais damh, agus co- 
mhairle nan feanoiridh ui!e : o'n 
d'f huair mife fòs litriche chum nam 
bràithre, agus chuaidh mi gu Da- 
mafcus, chum an dreama bha 'n fin, 
a thoirt ceangaik' gu Hierufalem, 
jonnas gu'n deantadh peanas orra. 

6 Agus thariadh, air dhamh-fa 
bhi 'g im'eachd, agus a' druideadh 
re Damafcus mu mheadhon-Jà, 
gur dhealraich gu h obann o neamh 
folus mòr mu 'n cuairt orm. 

* c! ànamhuin eabhruidhicli^ O M H. 

j Agus thuit mì air an talamh, a- 
gus chuala mi guth ag radh rium, 
A Shauil, a Shauil, c'ar fon ata thu 
'g am gheur-leanmhuinfe ? 

8 Agus fhreagair mife, Co thu, a 
Thighearna ? Agus a dubhairt fè 
rium, Is mife Iofa a Nafaret air am 
bheil thus' a' deanarah geur-lean- 
mhuin. 

9 Agus chunnaic nadaoine a bha 
maille rium an folus gu deimhin, 
agus ghabh iad eagal ; ach cha 
chual' iad guth an ti a labhair rium- 
fa. 

10 Agus a dubhairt mife, Ciod 3. 
ni mi, a Thighearna ? Agus a du. 
bhairt an Tighearna rium, Eirich, 
agus im'ich gu Damafcus, agus ann 
fiii labhrar riut mu thimchioll nan 
nithe fin uile a dh' òru'uicheadh 
dhuits' a dheanamh. 

1 f Agus 'n uair nach bu lèir 
dhamh tre ghlòir an t foluis fin, air 
dhamh bhi air mo threòrachadh 
aii- làimh leo-fan a bha maille rium, 
thainig mi gu Damafcus. 

12 Agus air teachd do dhuine 
àraidh a' m' ionnfuidii d' a?n b' ainm 
Ananias, a bha cràbhach a reir an 
lagha, agus air an raibh deadh thei- 
fteas aig na h Iudhachaibh uile a 
bha chomhnuidh ann fm, 

13 Thainig è a' m' ionnfuidh, 
agus flieas se làimh rium, agus a 
dubhairt sè rium, A Shauil a bhrà- 
thair, gabh do radharc. Agus air 
an uair fin fein dh' amhairc mi fuas 
air. 

14 Agus a dubhairteifean, Thagh 
Dia ar n athracha roimh-làimh 
thufa, chum gu 'n gabhadh tu eòlas 
air a thoil, agus gu'm faiceadh 
tu an t Aon co'-thromach fin, agus 
gu'n cluinneadh tu guth a bheoil. 

15 Oir bithidh tu a' t f hia nais 
aige chum nan nile dhaoine, air na 
nithibh achunnairc agus a chualatu. 

16 Agus anoife c'ar fon ata 
thus' a' deanamh moills ? Eirich, a- 

| tfiogadh fuas. G À t 6. 

gus bì air do bhaifteadh, agits 
ionnluid uait do pheacaidh, a' 
gairm air ainm an Tighearna. 

17 Agus tharladh, 'nuaìr a phill 
mife gu HierufaJem, agùs a bha 
mi a' deanamh ùrnuigh fan team- 
pull, gu 'n deachaidh mi ann an 
cèul ; 

18 Agus gu 'm faca mi eifean ag 
radh rium, Dean deifir, agus im'icli 
gu grad a Hierufalem: o:rchao;habh 
iad re d' theifteas mu m' thim- 
chiollfa. 

19 Agus a dubhairt mìfe, A Thi- 
ghearna, 'ta f hios aca gu raibh mife 
tilgeadh am prìofun, agus a' fgiùr- 
fadh ann sgach fionagog iadfan a 
chreid ionnadfa. 

20 Agus 'nuair a dhòirteadh 
fiiil do mhairtirich Stephain, bha 
mife mar an ceudna a'm' iheafàmh 
a làthair, agus ag aontachadh Ieis 
a mharbhadh, agus ag coimhead 
leadaich na muintir a mharbh è. 

21 Agus a dubhairt sè rium, 
Im'ich: Oir cuindh mife thu am fad 
chura nan Cinneach. 

22 Agus dh'eifd iad ris gus an 
fhoca! fo, agus thog iad ann fn 
fuas an guth gu h àrd, ag radh, 
Beir air falbh leithid an fhir fo o'n 
talamh : oir cha chòir è bhi beo. 

.23 Agus 'nuair a bha iadfan ag 1 
èigheach, agus a' tilgeadh dhiubh 
an eadaich, agus a' tilgeadh iuaith- 
readh fan aiJhear, 

24 Dh' àithn an t àrd-chaiptin' 
eifean a thoirt do'n chaifteal, ag 
òrduchadh a cheafhachadh Je a 
fgiùrfadh: chum gu fuigheadh è 
fios ciod i a' choire mu 'j; raibh iad 
a' glaodhaich mar fin 'n a aghaidh. 

25 Aghs 'n oair a bha iad 'ga 
cheangai le iollaibh, st dubhairt Pòl 
ris a' chaiptin-cheud a iheas a ia- 
thair, Am bheil è ceadaichte dhuibh- 
fe duine a 'ta 'n a Romhanach a 
fgiùrfadh, agus gun è air a dhì- 
teadh? . XXIII. 

26 ■ Agus 'nu'aìr 2* chuaP a« 
caiptin-cheud fo, dh'imich è rfgus' 
dh' inriis è do'n àrd-chaiptin, ag; 
radh, Thoir fairiear ciod a ni thu' j 
oir is Romhanach ari dume fo. 

27 Anri fìh air teachd do'n àrd-' 
chaiptin d'a ionnfuidh, adubhairt sè 
ris, Jnnis damh-fa, an Romhanach 
thu ? Agus a dubha'irt erfean, Is 
eadh. 

28 Agus fhreagairan t àrd-chaip- 
tin, ls mòr am t fuim air an do' 
cheannaich mife an t faorfa fo. A- 
gus a dubhaìrt Pòl, Aeh rugadìt 
miie faor. 

29 Ann fmdh' imichiadfaa riaithè 
air ball a bha gus a cheaihachadh : 
agus ghabh an t àrd-chaiptin fòs" 
eagal 'nuaira thuig è gùr bu Ro- 
mhanach è, agus chionn gu'n do' 
cheangail sè è. 

30 Agus air an là màrach',aif dha 
bhi togarrach gu fi'os cinnteacli 
f haotain ciod i a' choire a bha na 
h iudhaich ag enr as a leith, 
dh'fhuafgail sè è o chuibhreachaibh,- 
agus dh' àithn è do na h àrd-fha- 
gartaibh agu's d'an comhairle ui!e 
teachd a Iàthair, agus air dha Poi 
a thoirt fios, chuir s'è 'n am fia'nais è. 

C A I B. XXIII. 
I 'Td Pòl a' tagràdh a clrìiis. 2 'Td 
Ananias ag èrduchadh a òhualadh, 
7 Conrfach' a' meafg a luchd ca- 
Jaid. 1 1 'Ta Dia a toirt mif 
hich dha, 14 'Ta feall nan IiÙ 
dhdch ann aghaidh Phcil air 1 d 
nochdadh do n àrd-chaiptin. 25 
'Ta e 'ga chur gu Felics an t uach- 
daran. 

^G U S' à'tf dèarca'dh clo Phò! 
arr a' chomhairle, a dubhairg 
sè.Fheara rìgusn bhràithfè, *ghluais 
mife ann an niie dheadh choguis' 
a thaobh Dhe eus an iì 'n diu. 

2 Agus dh' à'fthri' an tàrd fhagart 
Ananias dhoibhfin a Bha 'n an fea- 
famh làimh ris, à bhuaiadh air 3 
bheuh' 

t G g cjAns 

* chrfth mi irio bhejftii*. G N I O 

3 Ann fin, a dubhairt Pòl ris, 
Buailidh Dia thufa, a bhalla ghea- 
laichte : oir am bheil thufa ann 
d' Jhuidhe a thoirt breith ormfa a 
reir an lagha, agus ann aghaidh an 
Jagha ag òrduchadh mo bhualadh ? 

4 Agus a dubhairt iadfan a fheas 
làimh ris, Am bheil thufa * a' toirt 
an-cainnt do àrd-fhagart Dhe ? 

5 Ann fm a dubhairt Fòl, Cha 
raibh f hios agam, a bhràithre, gur 
b' è an t àrd-ihagart è : Oir ata è 
fgriobhta, Na Jabhair olc mu uach- 
daran do phobuill. 

6 Acli 'nuair a thuig Pòl gu 
raibh cuid diubh 'nan Saddufa- 
chaibh, agus a' chuid eile 'n am 
Phairifichibh, ghlaodh è ann fa cho- 
mhairle, Fheara agus a. bhràithre, is 
Phairifeach mife, mac Phairifich : 
is ann a leith dòchais agus ais-eirigh 
nam marbh, ata mi air mo thoirt am 
breitheanas. 

7 Agus air dha-fan fo a labhairt, 
dh' eirich comh-ftribh eidear na 
Phairifich agus na Saddufaich : agus 
roinneadh an coi'-thional '» aghaidh 
a chèils. » 

8 Oir a deir na Saddufaich nach 
'eil ais-eirigh, no aipgeal no fpiorad 
ann ; ach ata na Phairifich ag aid'ea- 
chadh gach aon diubh.i 

9 Agus dh' eirich j- gàirmhor: 
agus air feafamh fuas do na Sgrio- 
bhuichibh à bha air taoibh nam 
Phairifeach, chathaich iad 'nan 
aghaidh, a.g radh, Cha 'n 'eil finne 
J faotain crcn air bith fan duine 
iò : ach ma labhair ipiorad no ain- 
geal ris, na cogamaid ann aghaidh 
Dhe. 

io Agus 'nuair a dh' eirich 
connfachadh mòr eatcrra, air do'n 
àrd-chaiptin bhi fa eagal gu'n ra- 
chadh Pòl a th&rruing as a cheiie 
leo, dh' àithn è v do na faighd- 
fhearaibh dol fios, agus eifean a 
thog'ail leis a'n iàimh làidir as am 

* a'càineadh. f ìo'acli mh'Sr. | ftg'iail 
bljann r'a che'ile. jj plaid luidhe. M H. 

meadhon, agus a thoirt do'n chaJ" 
fteal. 

ii Agus air an oidhche 'na 
dhiaigh fin, fheas an Tighearna 
làimh ris, agus a dubhairt sè, Biodh 
mifneach mhaith agad, a Phòil : 
oir mar a rinn thu fia'nais a' m' 
thimchioll-fa ann lerufalem, is 
amhuil fin is eigin duit fia'nais a 
dheanamh ann fanRòimh. 

12 Agus air teachd do 'n là, 
§ chruinnich dream àraidh do na 
h Iudhachaibh ann ceann a chcile, 
agus chuir fiad iad fein fa mhal- 
lachadh, ag radh, nach itheadh 
agus nach òladh iad gus am mar- 
bhadh iad Pòl. 

13 Agus bha iad os-cionn dà 
f hichead fear a rinn an coi'-mhion- 
na fo. 

14 Agns thainig iad chum nan 
àrd-lhagart, agus nan feanoiridh, 
agus a dubhairt fiad, Chuir finne 
fmn fein fa àrd-mhallachadb, nach 
blaifeamaid ni fam bith gus am 
marbhamaid Pòl. 

15 'Noife uime fin iarraib'hfe 
maille ris a' chomhairle air an àrd- 
chaiptin, gu'n d' thugadh è d'ar | 
ionnfuidhs' è a màrach, mar gu 'm 
biodh a riin oirbh fios fhaotain ni 
bu choi-lionta air r.i eigin m'a thim- 
chioll : agus tha finne deas chum 
eifean a mharbhadh, mun d' thig è 
'm fogus duibh. 

16 Agus 'nuair a chuala mac 
peathar Phòil am || fàth-fheitheamh 
ib, thainig è agus air dha dol a 
fteach do"'n chaifieal, dh' innis è 
fin do Phòl. 

17 Ann fin ghoir Pòl d'a ionnfuidh 
aon do na caiptinibh-cheud, agus 
a dubhairt sè, Thoir an t òganach 
fo chum an àrd-chaiptin : oir ata 
ni àraidh aige r'a innfeadhdha. 

18 Ann fin thug è leis è, agua 
threòraich sè è chum an àrd-chaip- 
tin,agus a dubhairt sè, Ghoir Pòl 

am 
§ rinn dre^m àraidh do na Iudhachaibh comh- C A I B. 

am prìofunach mife d'a ionnfuidh, 
agus ghuidh è orm an t òganach fo 
thoirt a' t ionnfutdhfe, aig am 
jhheil ni-eigin r'a innfeadh dhuit. 

1 9 Ann fin rug an t àrd-chaipttn 
!air a làimh, agus chuaidh sè a leith- 
taobh ann uaigneas viaìlle ris, agus 
dh' fhiofraich sè dheth, Ciod ata 
agad r'a innfeadh dhamh-fa ? 

20 Agus a dubhairt eifean, Rinn 
na h ludhaich comhairle iarraidh ort- 
id, gu 'n d' thugadh tu Pòl am mà- 
rach do 'n chomhairle, mar gu'm 
biodh iad gu rannfachadh ni'scinn- 
tich' a dheanamh air ni-eigin m'a 
thimchioll. 

21 Ach na aontaich thufa leo: 
oir ata os-cionn dà fhichead fear 
dhiubh am plaid-luidhe 'n a aghaidh, 
a chuir iad fein fa mhallachadh, nac.h 
ith*agus nach òl iad gus am marbh 
iad eifean : agus a noife 'ta iad 
ullamh, a' feitheamh re gealkdh 
uaitfe. 

22 Ann Jtn leig an t àrd-chaiptin 
uaithe an t òganach, agus dh' àithn 
è dha, ag radh, Feuck, nach innis thu 
do neach fam bith, gu 'n d' fhoill- 
fich thu na nithe fin damh-fa. 

23 Agus ghairm è d'a ionnfuidh dà" 
chaiptin-cheud, agus a dubhairt sè, 
Ull'uichibh dà cheud faighd-f hear a 
theid gu Ceafarea, agus deich agus 
tri fichead marcach, agus dà cheud 
fear-fleadha, air an treas uair do'n 
oidhche. 

24 Agus ull'uichibh * eich, chum 
air dhoibh Pòl a chur air a h aon 
diubh, gu'n toir iad è gu tearuinte 
chum an uachdarain Felics. 

25 Agus fgriobh è litir air a' 
mhodh fo : 

26 Beatha agus flainte o Chlau- 
dius Lifias, chum an uachdarain ro- 
òirdheirc Felics. 

27 Ghlaeadh an duine fo leis na 
h Judhachaibh, agus 'n uair a bha 
iad air tì a mharbhadh, thainig mife 
orra le faighd-fhearaibh, agus thug 

* ainmhuidheaq. XXIV. 

mi dhiubh è, 'n uair a thuig mi gur 
bu Romhanach è. 

28 Agus air dhamh bhi toileach 
air fios an àdhbhair fhaghail air 
fon an d' agair iad è, thug mi fios 
è chum an comhairle-fin : 

29 Agus thuig mi gu 'n raibh 
è air agairt mu cheifdibh d' an lagh 
fein, gun ni fam bith air a chur as 
a leìth a b' airidh air ceangiaichibh. 
no air bàs. 

30 Ach 'nuair a dh' innfeadh 
dhamh, gu'n raibh na h ludhaich gu 
feall a chaitheadh air an duine, air 
ball chuir mi a' t ionnfuidhs' e, agus 
thug mi àithne fòs d'a luchd-.agairt, 
gach cùis a bha aca 'n a aghaidh a 
chur ann ceill a' d' làthahfe. Slàn 
leat. 

31 Ann fm air do na faighd- 
fhearaibh Pòl a ghabhail, a reir 
mar a dh' àithneadh dhoibh, thug 
iad fan oidhche è gu Antipatris. 

32 Agus air an là màrach leigiad 
do'n mharc-llduagh dol leis, agus 
phill iad fein do'n chaiiìeal. 

33 Agus 'nuair a chuaidh rad a 
ftigh do Cheafarea, agus a thug iad 
an Iitir do'n uachdaran, chuir iad 
mar an ceudna Pòi 'na fhia'nais. 

34 Agus 'n uair a leugh an 
t uachdaran an lìiir, dh' fhiofraich 
sè co an dùthaich o'n raibh è. 
Agus 'n uair a thuig è gur ann a 
Chilicia hka e ; 

3 £ Dubhairt sè, Eifdidh mi riut, 
'nuair a thig do luchd-cafaid fos, 
Agus dh' àithn sè eifean a choi« 
mhead ann talla-breitheanais I0.1 
raith, 

C A I B. XXIV. 
IAìp do Phàl a bhi airagairt ìe Ter- 
tullus an cainnt fhear, 10 ata e- 
freagairt air a Jìjcn fsin tkaobh a 
chaitke'-beatba agus a theagaijg : 
24 'Ta e fearvionachadh Ghricfd 
do 'n uackdaran agus d'a inknaoi v. 
26 'Ta suil aige-jìn re ceannach 
%aitks, ack ann dìomhanas : 27 

■f* G N I 

fa dheìreadh, '// uair a chuireàdh 
as a dhreachd e, ata e fàg'ail 
Phòil am prìofuTf. 
AGUS ann ceann chuig Iiith' 

* 'na dhiaigh fin, chuajdh Ana- 
'fi'vAS an t àrd-ihagart fios maille ris 
iia feanoiribh, agus re Tertullus 
pàinnc-fhear àraidh, muintir a 

* nochd iad jfein anù 'lathàtr anuach- 
darain ann aghaidh Phò.il. 

. 2 Agus 'n uair a ghairmcadh 
amach c, ihòfaich Tertullus air cùis 
a chur airfin, ag radh, Do bhri' 
gu bheil fìnn do d' thaobh-fa a' 
mealtuin roor-fiìiochaint, agus gu'n 
d' rinneadh iomadh deadh ghniomh 
do'n chjnneach ib tre do ghliocas- 

3 Ata finn.e gabhail re fo, ann 
sgach àm agus gach àite, J'helics 
roòirdheirc, maille r.is gaph uile 
bhuidheachas. 

4 Ach, chum pach cuirinn mòr- 
mhoille ort, guidheam ort, do 
d' fhuairceas gu 'n eifd thu ruinn gu 
h ath-ghaoraid. 

5 Oir fhuair finn am fear fo 'na 
phh'.igh, agus a' f dufgadh nan lu- 
dhach uile gu ceannairc air feadh 
an domhain, agus 'na cheann- 
feadhna do luchd faobh chreidimh 
nan Nafarenach : 

6 Neach mar an ceudna a thoo;air 
an teampull a fhalachadh : nèach 
a ghlac finne, agusb' iill leinn breita 
a thoirt air do reir ar lagha fein. 

7 Ach air teachd do Lifias an 
t àrd-chaiptin oirn', thug è Ie mòr 
ain-neart 'as ar limhaibh e, 

8 Ag òrduchadh d'a luchd-cafaid 
teachd a' d' ionnfuidhfe : Agus 
uaithe-fe leis a cheafnachàdh, fett- 
daidh tu fiofracha' f haghail air na 
h uiie nithibh, a 'ta fmne a' cur as 
aleith. 

9 Agus dh' aontaich nah Iudhaich 
mar an ceudna, ag radh, Gu 'n 
raibh na nithe iin mar fin. 

io Ann fm air do'n uachdaran 

* chaLid Pòl tis an uachdaran. f brofduchadh O M H. 

fraèideadh aìr Pòl è a labhairt, 
f hreagair eifean, Is mòid mo mhis- 
neach gu freagairt air mo fhon fein, 
gu bheil f hios agam, gu raibh thufa 
r'è mòrain bhliadhnaibh a'd' bhrei- 
theamh air a' chinneach fo : 

1 1 Oir feudaidh tu fios f ha- 
ghail, nach mò na dà-laethe-dheug 
o chuaidh mi fuas gu Hienifalem 
a dheanamh àdhraidh. 

12 Agus cha d' fhuair iad mi a' 
deasboireachd re aon neach fan 
teampull, no a' brofnachadh a' pho- 
buill gu ceannaìrc, aon chuid fna 
fionagogaibh, no ann (a bhaiie. 

13 Ni mò i§ urradh i'ad na nithe 
fin a dhearbhadh a 'ta iad a' cur as 
mo leich. 

14 Ach aidmhicheam fo dhuit- 
fe, gur ann a reir na flighe Gn ris 
an abair iadfan faobh-chreidimh, a 
dheanamfa àdhradh do Dhja m' 
athracha, ag creidfin nan uile nithe 
a 'ta fgriobhta faa lagh agus ann 
fna faidhibh : 

15 Agus ata dòchas agam ann 
Dia, ris am bheil sùil fòs aca fein, 
gu'n d' thig ais-eirigh nam marbh, 
nam fìrean araon agus nan neo- 
f hìrean. 

16 Agus ann fo faothraicheam a 
ghnàth coguis neo-lochdach a bhi 
agam thaouh Dhe, agus thaobh 
dhaoine. 

17 'Noife 'ndiaighmòrain bhliadh- 
r.aib'h, thainig mi a thotrt deirce 
chum rap chinnich, agus ofraile. 

18 Atr a fo fhuair Iudhaich 
àraidh o'n Afia mi air mo ghlanadh 
fan teampull, gun iluagh, gun 
\\ cho'-ghair. 

19 Muiutir d'am bu chòir bhi 'n 
fo a'd' làthair-fe, agus m' agairt, 
nam biodh ni iara bith aca a'm' 
aghaidh. 

20 No abradh iad fo fein, ma 
f huair iad ^ ea-coir fam bith ion- 
nam-fa, 'nuair a fheas mi 'n lithai^ 
na comhairle, 

21 Mu? 
. % bhuaircadh. §.cii-ghr.iorrjh. 1 C A I R. 

21 Mur h è anlhàin air fon an 
aon f hocaii fo, a ghlaodh mi a'm' 
fheafamh 'nam meaig, Curannair 
fon ais-eirigh nam marbh, ata roi 
air mo thoirt gu breitheanas libhfe 
; an diu. 

22 Agus'nuair a chu'aJa Felics 
na nithe fo, air dha eòlas ni bu 
diongmhalta bhi aige air an t flighe 
fin, chuir e air dàii iad, ag radh, 
'Nuair a thig Lifias an t àrd-chaiptin 
anuas, * làn-rannfaichidh mi bhur 
cùis. 

23 Agus dh' àithn è do chaiptin- 
cheud Pol a' f choimhead, agus è bhi 
fuafgailt' aige, agus gun neach 
d'a mhuintir fein a bhacadh o 
fhrithealadhdha,no teaphd d'a ionn- 
fuidh. 

24 Agus ann diaigh Jàkh' àraidh, 
'nuair a thainig Felics maille r'a 
nihnaoi Druiilla, neach bu Bhan-iu- 
dhach, chuir è fios air Pòl, agus 
dh' eifd è ris mu thimchioll chrei- 
dimh ann Criofd. 

25 Agus air dha-fan bhi a' reu- 
fonachadh.mu fh.ireanr.achd, J mea- 
farrachd, agusbreitheanas re te2chd, 
ghabhFelics eagal mòr, agus fhrea- 
gair sè, Im'ich romhad an trà'-fa ; 
'nuair a bhi.os ùine agam, cuiridh 
mi fios ort. 

26 Bha dùil aige fòs gu rachadh 
airgiod a thoirt da le Pò!, cham 
gu ; m fuafgiadh sè è : uime fin 
'chuir è fios air ni bu trice, agus 
labhair sè ris. 

27 Ach air do dhà' bhliadhna bhi 
air an coi'-lionadh, thainig Poicius 
Feftus ann àite Fhelics: agus air do 
Fheiics bhi toileach || comain a chur 
iair na h ludhachaibh, dh' f hàg è 
pòl ceangaike. 

C A I B. XXV. 

I 'Ta na h Iudkaich ag cur cuis air 

Pè't ann làthan Fhejtuis : 8 'Ta e 

freagairt air a fhon fein, 1 1 agus 

a' tcg'aii a chyis gu. Ceafar. 1 4 

* buhidh làn-f hiosagam air. f ghieìdheadh. 
aa' h Itidhachaihh, f tnhòr-roinn. ** feill-fhi XXV. 

' N a dhiaigh Jìn ata Fejìus a 

fofgtadh a chuis Jìn do dgrippa aii 

rìgh, 25 agus ag innfeadh nach 

d' rìnneadh coire airbith a b'airidh 

air bàs lcis. 

^ NOIS' 'nuair a thainig Fefius 

^ ' 4 do 'n § phroibhins, ann ceann 

tri lnith' 'na dhiaigh fin chuaidh è 

fuas. o Cheafarea gu Hierufalem. 

2 Agus nochd an t àrd-ftiagart 
agus maithidh nan ludhach iad fein 
'na làthair, ann aghaidhPhòil, agus 
chuir iad impicìh air, 

3 Ag iarraidh fàbhoir »n a aghaidh, 
gu 'n cuireadh è fios air gu Hieru- 
falem, ■ agits /Wa'deanamh ** plaid- 
Juidhe chum eifean a mharbhadh, 
air an tflighe. 

4 Ach fhreagair Fefius, Gu 'm 
bu chòir PÒI a ghleidheadh ann 
Ceafarea, agus gu'n rachadh è fein 
ann fin gu h aith-ghearr'. 

5 Uime fin, deir eifean, rachadh 
iadfan 'n ar meafg a dh' fheudas, 

■ fios maille riumfa, agus ma 'ta 
coire air bith fan duine fo, cui- 
readh iad fin as a Jeith. 

6 Agus air dha fantuin ? n ara 
mcafg os-cionn deichlàith', chuaidh 
è fios do Cheafarea, agus air an Jà 
màrach fhuidh sè air a' chaithir- 
bhreitheanais, agus dh' àithn è Pòl 
a thoirt a ■làthair. 

7 Agus 'nuair a thainig eifean, 
fheas na h ludhaich a thainig anuas 
o Hierufalem m'a thimchioìl, ag- 
cur choireanna lionmhora agus mò- 
ra a leith Phòil, nach b' urradh iad 
a dhearbhadh ■: 

8 Agus eifean a' freagairt chum 
a ghianaidh fein, Ni 'n d' rinn mi 
cionta fam bith ann aghaidh lagh' 
nan Iudhach, no 'n aghaidh aa 
teampuiil, no 'n aghaidh Cheafair. 

9 Ach air bhi do Fheftus togar- 
rach air toileachas-inntin a thoirtdo 
na h ludhachaibh, f hreagair sè Pòl, 
agus a dubhairt sè, An àiU leatia 

dol 

ìftuaim, [j gnioaih taitncach a dhcanamh do 
ircadh. G N I 

dot fuas gii Hierufalem, agus ann 
lìn dol fa bhreitheanas thaobh nan 
uithe fin ann mo lathairfe ? 

10 Ann fin a dubhairt Pòl, Ata 
mi m' fheafamh aig caithir-breithea- 
nais Cheafair, far an còir breith a 
thoirt orm: air na h Iudhachaibh 
cha d' rinn mi ea-coir fam bith, mar 
is maith ata fios agadfa. 

ii Oir ma'tami deanamh ea-coir, 
agus ma rinn mi ni fam bith a thoill 
bas, cha 'n 'eil mi diùltadh bàs f hu- 
Hang : ach mur 'eil ni fam bith 
dhiubh fm fior a 'ta iad fo ag cur as 
mo leith, cha'n f heud duine air bith 
mo thoirt thairis doibh. Tha mi 
tog'ail mo chùis gu Ceafar. 

12 Ann fm taireis do Fheftus 
Jabhairt ris a' chomhairle, fhrea- 
gair sè, 'N do thog thu ào chùis gu 
Ceafar ? Gu Ceafar theid thu. 

13 Air dol do laithibh àraidh 
Ìèachady thainig Agrippa an righ 
agus Bernice gu Ceafarea a chur 
fàilte air Feftus. 

14 Agus air caitheamh dhoibh 
mòrain laithe ann fin, chuir Feftus 
cùis Phòil ann ceill do'n righ, ag 
radh, Dh' fhàgadh duine àraidh 
k Felics 'na phrìofunach : 

15 A'irfin, 'nuair a bha mife 
ann Jerufalem rinn na h àrd-fhagairt 
agus feanoiridh nan Iudhach cafaid 
rium, ag iarraidh breith-dhìteidh 'n a 
aghaidh. 

16 D'an d' thug mife am freagra' 
fo, Cha 'n è gnàth nan Romhanach 
duine air bith a thoirt thairis chum 
a mhilleidh, gus am bi aig an neach 
a 'ta air agairr, a luchd cafaid a- 
ghaidh re h aghaidh, agus gu'm 
bi co'-throm aige air è fein a ghla- 
r.adh o'n ehoire a chuireadh as a 
leith. 

17 Uime fin 'n uair a thainig iad 
araon ann fo, gun mhoille fam bith 
fhuidh mi air an là màrach fa chai- 
thiì-bhreitheanais, agus dh' àithn 
mì 'n duine a thoirt a làthair. O M H. 

18 Agus 'nuair a fheas a luchd- 
tagraidh m'a thimchioll, cha do 
chuir iad coire air bith as a leith do 
na nithibh a fhaoil mife : 

19 Ach thug iad ceifde àraidh 
'na aghaidh mu thimchioll an 

, faoibh-chreidimh fein, agus mu thim- 
chioll Iofa àraidh, a fhuair bàs, 
neach a * dubhairt i'òl a bhi beo. 

20 Agus do bhri' gu raibh mife 
amharufach mu thimchioll aa lei- 
thid fin do cheifdibh, a dubhairt mi 
ris am b'àill leis dol fuas gu Hieruia- 
lem, agus ann fin!" iol fa bhreitheanas 
mu na nithibh fo. 

21 Ach 'nuair a dh' iarr Pòl a 
choimhead gus am fiofraichteadh a 
chùis-fin le Augullus, dh' àithn riii 
è bhi air a choimhead gus an cui- 
rinn gu Ceafar è. 

22 Ann fin a dubhairt Agrippa 
re Feftus, B' àill leamfa feinan dume 
fo chluinntin. Am màrach, a deir 
eifean, cluinnidh tu è. 

23 Uime fin air a'mhàrach 'n uair 
a thainig Agrippa, agus Bernice, 
le .mòrghreadhiiachas, agus a 
chuaidh iad a ftigh maille ris na 
h àrd-chaiptinibh agus priomh- 
dhaoinibh na cathrach do 'n ionad- 
eildeachd, air do Fheftus àithne a 
thoirt, thugadh Pòl a làthair. 

24 Agus a dubhairt Feftus,A righ 
Agrippa, agus fibhfe a dhaoine 
uiìe a 'ta lathah- ann fo maille 
ruinn, ata fibh faicfm an duine 
fo, mu 'n do chuir fluagh nan lu- 
dhach uile impidh ormfa, araon ann 
Ierufalena, agus ann fo, a' gh^o- 
dhaich nach bu chòir è bhi ni 
b' f haide beo. 

25 Ach 'n uair a thuig mife nach 
d' rinn se ni fam bith a thoill bss, 
agus do bhri' gur thog sè fein a chuis 
gu Auguiìus, flmnraich mi a chur 
d'a ionnfuidh. 

26 Mu nach 'eil ni fam bith i 
cinnteach agam r'a fgriobhadh chum 
ino Thighearna. Uime fm thug 

mi 
* chathuicbt C A I 

mi 'mach è d'ar ionnfhidhfe, agus 
gu h àraidh a' d' ionnfuidhfe, a 
righ Agrippa, chum taireis rannfach' 
dheanamh, gu 'm biodh agam ni- 
eigin r'a fgriobhadh. 

27 Oir is mi-reufonach a' m' 
bheachd-fa prìofunach a chur uani, 
agus gun na cùifean a 'ta 'na a- 
ghaidh ainmeachadh. 

c a 1 b. xxvr. 

2 Ata Pol ann làthair Agrippa-, a 
cur ann cèìll a chaithe'-beatha 
oige, 1 2 agus cionnas a dh' ioni' 
poicheadh e gu miorbhuilcach, 
agus a ghoireadh e gu bhi 'na 
abjlol. 24 Ata Fejìus a' cv.r as 
a leith gu raibh e air a chuthach, 
àgus eifean a' freagairt gu seìtnh. 

28 Is bcag nach 'eil Agrippa air 
aomadh gu bhi 'na Chriofduidh. 
3 1 Ata chuideachd gu h iomlan 
'ga mheas neochicntach. 

N N fin a dubhairt Agrippa re 
Pòl, Ata cead agad labhairt 
air do fhon fein. Ann fm fhìn Pòl 
amach a lamh, agus f hreagair sè 
air a fhon fein, 

2 Ataim 'gam mheas fein fona, 
a righ Agrippa, dn bhri' gu bheil 
mi gu freagairt air mo (hon fein 
an diu a'd' Jàthair-fe, thaobh nan 
nithe fin uile a 'ta air an cur as mo 
leith leis nahludhaphaibh : 

3 Gu h araidh, do bhri' gur 
h aithne dhamh gu bheil thufa eò- 
lach air gach uile ghr.ath agus ceifd 
a 'ta am meafg nan ludhach : uime 
fin, guidheam ort, eifd ritìm gu 
foighidneach. 

4 Ata mo bheatha-fa uime fin o 
m' òige, a chaitheadh air ttìs am 
nieafg mo chinnich feln ann ierufa- 
km, aiihnichte do na h Iudhachaibh 
uile, 

5 D' am b' aithne mi o thùs, 
{nam b'àill Jeo fia'nais a dheanamh) 
gu'n do chaith mi mo bheatha 
a'm' Phairifeach, a reir an òrduigh 
a's teinne d'ar creidimh-ne, * bailtibh. B. XXVI. 

6 Agus a noife 'ta mi 'm fheafamh 
fa bhreitheanas air fon dòchais a' 
gheallaidh a rinneadh Je Dia d'ar 
n aithreachaibli ; 

7 Chum am bheil dùil aig ar 
dà-threibh-dheng-ne teachd, a' 
deanamh feirbhis do Dhia a la agus 
a dh'oidhche do ghnàth ; agus air 
fon an dòchais fo, tha mife, A righ 
Agrippa, air m' agairt leis na h lu 
dhachaibh. 

8 C'ar fon a mheasfar Jibhfe mar 
ni do-chreidfin, gu'n dùifgeadh Dia 
na mairbh ? 

9 Gu deimhin mheas mife ionnam 
fein, gu'm bu chòir dhamh mòran 
nithe a dheanamh ann aghaidh. 
ainm lofa o Nafaret. 

10 Ni rnar an ceudna a rinn, 
mi ann lerufalem : agus air fagliail 
ùghdarrais o na h àrd-fhagartaibh, 
dhruid mi mòran do na naoìmh am 
prìofunaibli ; agus 'n uair a chui- 
readlr gu bàs iad, thug mi mo ghuth 
'n an aghaidh. 

11 Agus a' deanamh peanais orra 
guminic ann s gach fionagog, choi'- 
eignich mi iad gu bìaifpheme a la- 
bhairt ; agus air dhamli bh.i gu rò- 
mhòr air boile 'nan agliaidh, rinn 
mi geur-Jeanmhuin orra, eadhon gu 
* caithreachaibh coigreach. 

12 Air a ib 'n uair a bha mi dol 
gu Damafcus, Je cumliachd agus 
barantas o na h àrd-lhagartaibh ; 

13 Mu mheadhon-là, O righ, 
chunnairc mi air an tflighe folus 
o Neamh, bu fhoilleire na folus na 
grèine, a' de.alrachadli mu 'n cuairt 
orm, agus orra-fan a blia 'g 
im'eaclid maille rium. 

14 Agus air tuiteam dhuinn uile 
air an taJamh, cliuala mi gutìi a' 
labhairt rium, agus ag radh ann ia 
chainnt Eabhruidhicli, A Shauil, 
a Sliauil, c'ar fon ata thu a' dea- 
namh geur-ieanmhuin orm ? i/ 
cruaidh dhuitfe bhi breabadh ann 
aghaidh nan dealg. 

■ 15 Agns G N I 

I j Agus a dubhairt mife, Co thu, 
a Thigliearna ? Agus a dubhairt 
eijean, Is mife loia air* am bheil 
thus' a' deanamh geur-Ieanmhuin. 

16 Ach eirich, agus feas air do 
chofaibh: oirdh'f hoillikh mi mi fein 
duit chum na crìche fo, gu 'n òr- 
duichinn thu a'd' mhinilleir agus 
a'd' fhia'nais araon air na nithibh 
fin a chunnairo thu, agus na nithibh 
ann s am foillfich mi mi fein duit ; 

17 Ga d' fhaoradh o'n phobull, 
agns na Cinneachaibh, chum am 
bheil mi 'noife ga d' chur, 

18 A dh' f hofgladh an sùl, agus 
g'an tionndadh o dhorchadas gu 
iblus, agus chumhachd Shatain gu 
Dia, chum gu 'm fuigh iad mai- 
theanas peacaidh, agus oighreachd 
maille ris a' mhuintir fin a 'ta air 
àn naomhachadh tre '11 chreidimh 
a 'ta annamfa. 

•19 * Uaith' fin, a righ Agrippa, 
cha raibh mi eas-umhal do 'n tais- 
bean neamhaidh : 

20 Ach fhearmonaich mi air tùs 
dhoìbhfm ann Damafcus, agus ann 
lerufalem, agus air feadh tìre Iudea 
uile, agus ann fn do na Geinti- 
Jeachaibh, iad a dheanamh aithrea- 
chais agus piileadh re Dia, a'dea- 
namh oibridhiomchu'idh -(• an aith- 
reachais. 

21 Air fon nan nithe fo ghlac 
na h ludhaich mi fan teampull, a- 
gus b' àili leo mo mharbhadh. 

22 Uime fin 2Ìr faghail congnamh 
dhamh o Dhia, bhuanaich mi gus 
an là 'n diu, à' deanamh fìa'nais do'n 
bheag agus-do 'n mhòr, gun ni air 
bith a iabhairt ach na nithe fin a 
dubhairt na fàidhean agus Maois 
a bha gu teachd : 

'23 Gu raibh Criofd gu fulang, a- 
gus gu raibh è gu eirigh an ceud 
ncaeh o na marbhaibh, agus gu'm 
foiiUìcheadh è folus do 'n phobuli, 
agtis do na Geintileachaibh. 

24 Agus air dha bhi labhairt nan * TJime fin, f do'n aithreacha?. O M H. 

nithe fo air a fhon fein, a dubhairt 
Feftus le guth àrd, Ata thu J air 
dhi-ceiile, a Phòil : ata irjòr-f hòfh- 
lum ga d' chur air boile. 

25 Ach a dubhairt eifean, Cha 'n 
'eil mi air boile, Fheffuis ro-òif- 
dheirc ; ach labhrarn briathra na 
f irinn agus na cèille. 

26 Oir ata fhios aig an righ, 
roimh 'm bheil mife labhairt gu 
faor, air na nithibh fo : Oir ata 
cinnt' agam nach 'eil a h aon do 
na nithibh fo ann ain-f hios da ; 
oir cha 'n ann ann cùil a rinneadh 
an gniomh fo'. 

27 Am bheil thu creidfìn nam 
faidhean, a righ Agrippa? ata f hios 
agam gu bheil thu 'gan creidiìn. 

28 Ann fin a dubhairt Agrippa 
re Pòl, Is beag nach 'eil thu 'g am 
aomadh chum bhi 'm Chriofduidh. 

29 Agus a dubhairt Pòl, B'fhearr 
leam gu fuighinn a dh'athchuinge o 
Dhia, gu'm biodh cha 'n è amhàiu 
thafa, ach mar an ceudna iadfan 
uile a 'ta 'g eifdeachd rium an diu, 
ann am beag agus am mòr, mar 
ata mife, faor o na geimhlibh ib. 

30 Agus air ciha na bnathra fo a 
labhairt, dh' eirich an righ, agus 
an t uachdaran, agus Bernice, agus 
an dream a fhuidh maille riu. 

; 1 Agus air dol a leiih-taobh 
dhoibh, Tabhair iad r'a chèiie, ag 
radh, Ni 'm bhei! an duine fo a' dea- 
namh ni air bith toillteanach air 
bàs, no air geimhlibh. 

32 Ann fìn a dubhairt Agrippa 

re Feftus, Dh' f heudta an duine fo 

chur fa fgaoil, mur bhiodh gur 

thog sè a chùis gu Ceafar. 

C A 1 B. XXVII. 

I Ata Pòl «' gabkail luinge do'n 

R'Jmh, io ag innfadh roi' -làiiìih 

cuntart a chufaidh, ach ni bheil- 

thcar a' toirt cfèideis da.. 14 

Ata fad air an Jèidsadh chuig? 

agus uaithe le Jìoirm, agv.s a? J:c- 

lang Ìang-bhr'fadh ; 44 gidheadh 

aid 
\ air a chuthach. C A 1 b. xxvn.. 4&ta fiad a icachd aìr tìr gic tea- 
ruints . 
GUS 'nuair a tfe'ugadh breith 
finne a iheòladh dcrn Eadailt', 
ijiug i:id Pùl thairis maille re prio- 
funachaibh àraidh eile, do chaip- 
tin-cheud d' am b' ainm IuIìuì, do 
chuideachd Auguftuis. 

2 Agus air dhuinn dol air Iuing 
•le Adramittium, thog finn ar feoi!, 
a' cur romhainn feòladh feachad air 
.criochaibh na h Afia, air do Ariftar- 
■chus Macedonianach o Theffdonica 
bhi maille ryinn. 

3 Agus air an lù màracb, thainig 
fmn gu Sidon. Agus ;iir do lulius 
buntain gu * fiuairce re Pòl, leig 
è dha dol dh' ionnfuiJh a chàirde 
chum co'-fhurtachd fhaghail. 

4 Agus air dhuinn cur amach as 
fin, L'.eòl finn fuidh Chiprus, do 
bhri' gu raibh f na gaotha 'nar a- 
ghaidh. 

5 Agus air feòladh dhuinn tre 'n 
fhairge 'ta làimh re Cilicia agus 
Pamphilia, thainig fmn gu Miia J caì- 
thir do Licia. 

6 Agus f huair an caiptin-cheud 
iòng ann fin o Alecfandria, a bha 
feòladh do'n Eadaik, agus chuir è 
finn a iteach innte. 

7 Agus 'n uair a fheòl finn gu mall 
rè mòrain do iaithibh, agus a 
thainig finn air eigin fa chomhair 
Chniduis, do bhri' nach do kig 
»' ghaoth leinn, fheòl finn fuidh 
Chrete, fa chomhair Shalmone : 

8 Agus aij- dhuinn feòladh air 
eigin feachad air, thaini^ finn gu 
jonad àraidh d' an goir'ear, Na 
calaidh fgiamhach, am fogus d' an 
raibh baile Lafea. 

9 Agus air do mhòran àine dol 
feachad, 'nuair bha feòladoireachd 
,anoife cuntartach, do bhri' gu'n 
deaehaidh an trofga' cheana fea= 
chad, chomhairlich Pòl iad, 

io Ag radh riu, Fheara, ata mi 

* caoimhneil. f sn foirbbeas. J bails, 
** feideadh o thorn gu tonjj. faicfin gu 'm bi an t feòladoireach.d 
fo le § dochann agus call mòr, ni 
h e amhàin air an iuchd agus air 
an Juing, ach air ar n anmaibh fc.in. 

1 1 Gidheadh, is mò chreid an 
caiptin-cheud an fcip-fhear agus 
maighifdir na luinge, na na niihe a 
labhradh b Pòl. 

12 Agus ào bhri' gu 'n raibh aa 
cala neo-iomchu'idh gus Sù geamh- 
radh achaitheamh ann, b'i coruhairle 
na cuid bu mhò feòladh as fin mar 
an ceudna, agus c'aiti feudadh iad 
aiY chorfam bith teachd gu Phenice, 
cala do Chrete a 'fcà 'g amharc 
chum an iar-dheas, agus an iar- 
thuath ; agus fantuin rc a' gheamh- 
raidh annjtn, 

i^Agus 'nuair a fhèid a' ghaotha 
deasgu ciuin, fhaoiliad gu'n-d'fhuair 
».ad an rùn, agus ag tog'aii an ieòl 
dhoibh, fdiuir iad re taobh Chrete. 

14 Axh ann ceann beagain 'na 
dhiaigh fin ihè.id gaoth ftoirmeil 'n a 
haghaidh, d'an goir'ear Euroclidon. 

15 Agus air hhi do'n luing air a 
fuadachadh,agus guij chomasd'i dpl 
ann aghaidh na gaoithe, leig finn 
ruidh dh'i. 

ì6 Agus air dhu-inn ruidh a fligh 
fiiidh oilean beag àraidh d' ara 
b'ainm Clauda, is ann ie eigin a ra- 
nuig finn air a' bhàta : 

17 Agus airdhpibh a thog'ail 
fuas, ghnàthaich iad gach gieus- 
congnaimh, ag crioiadh na Iuin?e 
fuidhpe ; agus air dhoibh bhi fa ea- 
gal gu'n tyiteadh iad fa bheo- 
ghaineamh, leag iad na feoil fios, a- 
gus mar fìn || dh' iomaineadh iad, 

18 Agus air dhuinne bhi gu ro- 
mhòr air ar + *Juafgadh leis anftoirm, 
air an là'na dhiaigh fin thilg iad 
amach an luchd ; 

19 Agus air an treas là thilg 
finn le 'r làmhaibh fein a^nach ac- 
fuin qa luinge. 

20 A,g as 'u uair nach raibh a' 

H h f ghriau 

5 msfLdh, j| dh' f hi:3(.'a'ch«dh,iaù, G N I 

ghrìaji np na reuita r'am faicfin rè 
niòrain laithibh, agus a luidh ftoirm 
nach bu 'bheag pirn', thugadh ann 
fin uainn gach ude dhòchas gu 
teafairgreadh finn. 

2 1 Àch air dhuinn bhi fada *n ar 
trofg, ann fin air feafamh do Phòl 

'n ain meadhon, a dubhairt sè, 
Fhea a, bu chòir dhuibh mo cho- 
mhairle-fe ghabaail, agus gun 
f'huaigladh o uhrete, agus an dp- 
chann agus an call fo a fheachnadh. 

22 Agus a noife guidheam oirbh, 
biodh mifneach mhaith agaibh : oir 
icha bhi call nnama fam bith 'nar 
meag, achambàiv na hiinge. 

23 Oir air an oidhchc nochd 
fheas làimh riurpfa aingeal an De 
fin, d'am buin mi, agus d'an dea- 
jiam feirbhis, 

24 Ag radh, A Phòil, na biodh 
eagal ort ; is eigin duit bhi air do 
thoirt ann làthair Cheafair : agus 
fèuch, * thiodhlaic Dia dhuit iadfan 
uile a 'ta feòladh maille riut, 

25 Uime fin, Fheara, bicdh 
agaibh deadh-mhifneach : oir ata 
mi creidfin Dhe, gu 'n tachaìr 
eadhpn mar a labhradh rium. 

26 Ach is eigin duinn bhi air ar 
tilgeadh air oilean àraidh. 

27 Agus 'n iiair a bha an ceath- 
ramh-pidhche-deug air teachd, air 
dhuinnebhiair arfeideadh chuige a- 
gus uaiche ann cuan Adria, mu 
mheadhon-oidhche b'i bar'ail nam 
mairichean gu raibh iad am fogus 
do thìr etgin: 

28 Agus air f leigeadh na Iuaidhe 
fios cloibh, fhuair' iad an dcimime 

'fichead aitheamh : Agus 'nuair a 
chuaidh iad beasian air an aghaidh, 
Jeig iad fios an luaidh a-ris, agus 
fhuajr iad i 'na cuig-aitheamh- 
deug. 

2'y Ann fin air bhi dhoibh faea^ 
gal gu'm buaileadh iad air iona- 
tìailfh garbha, thiìg iad ceithir 

? ghibht. f gnwnachadh dhoibh. i fpmj. 
ff gheodha, fliàikaa. O M H. 

acraichean a delreadh na luinge, a- 
gus ghuidh iad an là a theachd. 

30 Agus 'nuair a bha na mairì- 
chean air J tì teicheadhamach as an 
luìng, agus a leig iad fios am bàta 
do 'n f hairge, a' gabhail orra bhi 
til^eadh amach acraichean a toi- 
feach na luinge, 

31 Dubhairt Pòl ris a' chaiptin- 
cheuJ, agus ris na faighd-f hearaibh, 
Mur fan lad fin fan iuing, cha 'n 
'eil è 'n comas duibh bhi air bhur 
teafairgin. 

32 Ann fin ghearr na faighd- 
f heara § cùiid a' bhàtaidh, agus leig 
iad leis tuiteam fios. 

33 Agus am feadh a bha an \h 
a' teachd, thug Pòl a chomhairi' 
orra uile biadh a ghabhail, ag radh, 
Is è fo anceathramh-là r deug dhuibh 
a' feitheamh, agus a' fantùin 'nar' 
trofg, gun bhiadh fam bith a gha- 
bhail. 

34 Uime fin gnidheam oirbh 
biadh a ghabhail ; oir ata fo chum 
bhur flàinte : oir cha || chaillear 
foiltean a ceann a h acn agaibh. 

35 Agus air dha na nithe fo Ia- 
bhairt, agus aran a ghlacadh, thug 
è buidheachas do Dhia 'nan là- 
thair uile> agus air a bhrifeadh 
dna, thòfaich e re itheadh. 

36 Ann fin ghlac iad uile mif- 
neach chuca, agus ** chaith iadfaa 
biadh mar an ceudr.a. 

37 Agus bha finn a dh'anamalbh 
niie ann fan luing, dà cheud agus 
ièa-deug agus tri fichead. 

38 /igus 'n uair a fhàfuicheadh 
iad )e biadh, dh' eatromaich iad 'an 
lòng, agus thilg iad amach an 
crui'neachd fa chtian. 

39 Agus 'nuair a bha 'n là air 
teachd, cha d'aithnich iad am fea- 
rann : ach thug iad an aire do 
ff lùib àraidh aig an raibh tràigh, 
ann san raibh mhiann orra, nam bu 
chomas doibh, an lòng a chur gu tìr. 

40 Agus 
§ todhacha, (| tuit, * * ghabh, C A I E, 

40 Agus air tog'ail nan acraichean 
doibh, icig iad ris a' chuan i, agus 
'nuair a dh' fhuafgail iad cean- 
glaichean na fdiuire, agus a thog 
iad am priomh-fheòl ris a' g-haoith, 
* iheòl iad chum na tràighe; . 

41 Agus air tuiteam dhoibh ann 
ionad araidh far an do choinnich dà 
f hairg' a cheile, bhuail iad an Inng 
air grùnd ; ac;us air sàthadh d'a 
toifeach fa ghrùnd, 'dh'f han è gun 
charachadh, ach bhrifeadh a dei- 
readh le ain-neart nan tonn. 

42 Agus b'i comhairle nan faighd- 
fheara gu marbhadh iad na prìo- 
funaich, air eagal gu 'n fhàmhadh 
neach fam bith ac' amach, agus 
gu rachadh iad as. 

43 Ach air bhi do'n chaiptin- 
cheud toileàch Pòl a theafairgin, 
ehum è air ais 'n comhairl' iad, 
agus dh' àithn è dhoibhfin d' am 
b' aithne fnàmh iad fein a thil- 
geadh fa chuan air tùs, agus dol 
amach àir tìr : 

44 Agus do chàch dtiàitbn e, cuid 
aca dhol air clàraibh, agus cuid eile 
àir mìoraibb brijìe do'n luing : agus 
rnar fin tharladh gu 'n deaehaidli 
ìad uile tearuinte gu tìr. 

L A I B. XXVII7. 

I Ann diaigh \ri lortg-bhrijeadh thug 
an Jìuagh borb aoidbeacbd gu 
fuairce do PbòL 5 Cha do cbiur'- 
radh a iamh le naitbir nivihe a 
lean ria. % Tha e a Jlànucbadb 
riiòrain ea-cailè fan oilean. 1 1 
Ata iad a' gabbail an turuis chum 
na Ròimhe. 17 Ata e cur atzh 
cèill do ria h ludhachaibh àdhbhar 
a iheachd. 24 Taireis da Jear* 
inoin a dheanamh thd c'uid air afy 
iovipochadb, agus cuid nach 'eii : 
30 Gidheadh ata se. a" Jearmonach > 
ann fin re dhà bhliadhna . 
GUS 'nuair a thearnadh iad, 
tliuig iad anh fin gur b'è Me- 

lita ainm an oilein. 

2 Agùs nochd an fluagli borb 

ca'oimhneas nach bh bheag dhuinn ; 
* ^2» XXVÌH. 

oir air fadadh teine dhoibh, ghabli 
iad ruinn ui'e, air fon an uifge' a 
bha ann, agus ai'r fon an fhuachd. 

3 Agus air do Phòl dorlacli 
bhioran a thiona'I, agus' ari cuf air 
teine, thaini'g naithir nimhe amach 
as an tèas, agu's fhàs i 'na làimh, 

4 Agus 'nuair a chunnairc an 
fMagft bofb a' pheifd ann Crochadh 
r'a làimh, a dubhairt fiad r'a chèile, ; 
Gu cinnteach is mòft-fhe'ar an 
duine fo, da nàcli d'i hulaing dio- 
ghaltas bhi beo, ge do thèafairgeadh 
ò'n fhairgè è. 

5 Agus air dlia-fan a' phcifd 
a chrathadh' dheth ann fan tèine 4 
cha d' fhulaing è dochann fem bith. 

6 Ach bha iadfan a' feitheamhc 
c'uin a' dh' atadh è, nòa thuiteàdh è 
fios marbh' gu grad : ach 'n uair a 
dh' fheith iad ùmè fhada, agus 1 
nach fac' iad dochann fam bitri 
a' teachd air, air cao'chladh an' inn- 
tin dhoib'h, d dubhairt iad guf Dià 
è. 

7 Agùs b'h'a' m'u thim'chioll an àìte 
fin fearann aig priomh-dhu-ine au 
oilein, d'am b'aihm Pùblius, a ghabh 
ruinne agùs a th'ug tè thri' làith' 
aoidheachd dhui'nn gu càirceif. 

8 Agus tharladh gù raibil athair 
Phublius 'na lu'idhe gu tinn le 
fiabhrus, aguS gearrthach fola : aif 
do Phòl dof a tteach d'a ionf/iuidh j 
fè, rinn sè ùfnuigh, agùs air dha- 
a làmha ch'ur air, leighissè è. 

9 AgUs' 'nuair a finneadh fo, 
thaiiiig mar an ceudna muintir eile 
a bha ea-llan fan oil'eau d'a ionn« 
fuidh, agu's leighifeadh iad : 

10 Muintir mar an ceudnaaf thug 
onoir mhòr dhuinne, agus ag falbh 
dhuinn, chui'r iad na nithe lin leinn 
a bha feumail duìnri. 

fi Agus ann diaigh' thri mìofa 
fneòl lìnn air falbli ann luing ò Alec- 
satidria, a chaith an gearahradh faii 
o'ile'an, d'am b\i ihuaitheantas Caitor 
agns Pollucs. 

12 Agus 
f dh' onorakh iinn le iomadh onoir. C N I O 

1 2 Agus air teachd tìr dhuinn uig 
Siracufe, dh'fhan fmn ann Jìn tri 
luithe. 

13 Agus air feòladh dhuinn tim- 
chicll as iìn, thainig finn gu Rhe- 
gium : agus ann ceann là 'n a 
dhiaigh iin flie'id a' ghaoth a deas, 
agus thainig iinn , au t ath-la gu 
Futeoli : 

14 Air dhuinn bràithre f haghail 
ann fin, chuireadh impidK oirn' teo~ 
fan fantuin feachd Jàith' maille ria : 
agus mar fin thriall iinn chum na 
Ròimhe. 

1 5 Agus as fm, air faghail ar 
fgeil do na braithribh, thamig iad 
* d' ar corah-dhail gu Appii-forum, 
agus na Tri -j- tighibn-Qida ; agus 
'n uair a ehunnairc Pòl iad, thug ò 
buidheachas do Dhia, agus ghabh 
se mifneach. 

16 Agus 'nuair a thainig finn 
do'n Pvòimh, thug an caiptin-chend 
thairis 'iiaprì'jfunateh uile do cha:p- 
tin a g-haird : ach thugadh comas 
do Phòl a bhi leis fein, mailìe re aòn 
i-aighd-ihear a bha 'ga choimhead. 

17 Agus tharladh, ann draigh 
thri' làith', gur ghairm Pòl mai- 
thean nan Iudhach ann ceann a 
chèile. Agus 'nuair a chruinni- 
eheaJhiad, a dubhairtsè riu, Fheara 
agus a bhràithre, ge nach d' rtnn 
inife ni fam bith ann aghaidh a' 
phobuiU no t>hnàthanna nan ath- 
racha, thugadh thairis nlt a'm' 
phrìofunach o Hierufalem do lù- 
mhaibh nan Romhanacb. 

18 Muintir ta-ireis dhoibh mo 
cheafnachadu, leis am bu mhiann 
mo leigeadh as, do biiri' nach raibh 
toire bàis iam bith ionnam. 

1 9 Ach '11 uair a bha iva h Iu- 
dhaich a' labhairt ann eghaidh fo, 
b' eigin damh mo chùis a ihog'ail 
gu Ceafar; cha 'il è gu raibh coire 
iiir bith agara r'a chur a leith mo 
tiiinnich. 

20 Air an adhbhar fo uimc fin 

* *j«, ai cjiar.eamh. f tasiterniÌJb, 


M H. 

chuir mi fìos oirbhfe, chum gtt 
f.ticinn Jìbb, agus gu'n labhrainu 
ri'ob : oir is ann air fon dochais 
lfraeil ata mi ceangaike le;s an 
tflabhraidh fo. 

2iAgusadubhairt iadfan ris, Cha 
d'f huair finne htriche fam bith a lu- 
cet mu d' thimchioll, cha mhò a 
dh'f hoillfich no dh' innis a h aon do 
na bràithribh a thainig, olc fam 
bith ort. 

22 Ach bn mhaith leìnn a 
chluinntin uaitfe ciod i do bhar'ail : 
oir mu thimchioll na gnè chrei- 
dimh fo, ata f hios againn gu 'n ia- 
bhrar s gach àite na h aghaidh. 

23 Agns air fuidheachadh là ris, 
thainig mòran d'a ionnfuidh chnm 
a cheithreanna ; agusmhìnich e rio- 
ghachd Uhe dhoibhfm, a' deanamh 
fia'nais uimpe, agùs a' + dearbhadh 
dhoibii lc earail na nithe a bhuineas 
do lofa, araon a lagh Mhaois, agus 
as ua fàidhibh, o mhaidin gu iea- 
fgar. 

24 Agus chreid cuid na nithe 
a lab'hfa'dh, agus cha do chreii euid 
eile dhiubh. 

2J Agus air dhoibh bhi ann 
aghaidh cheile, fgaoil iad, air do- 
Phol aon f hocal a radh, Is maith a 
labhair an Spiorad uaomh tre 'rr 
f haidh Efa-ias, r'ar n aithreachaibh, 

26 Agradh, luvich cbum a' pho- 
buiil fo, agus abair, Le eifdeachd 
ciuinnidh fibh, a-^us cha tuig fibh ; 
agus le faicfm chi fibh, agus cha 'a 
aithnich fìbh. 

27 Oir ata croidhe a' phobuii! fo 
air iàs reamhar, agus ataid a' cluinn- 
tin gu mall le 'n c'.uafaibh, agus 
§ chaog iad an sùiiean • air eagal ga 
iaiceadh iadle '^- suiiibh, agus gu'n 
tluinneadh iad le'n cluafaibh, agus? 
gn'n tuigeadh iad le '« croiuhe.agus 
gu'm pilkadh iad, agus gu n fiàuui'- 
chinns' iad. 

25 L'ime fiu biodh ihios agaibhfe, 
'. è^ 

$ cur imp ; dh orra a thaobh. § dhruii. CAIB. I. gur chuireadh flìlnte Dhe chum nan 
Cinneach, agus eifdidh iàdfan. 

29 Agus'nu.iir a dubhairt è na 
briathra fo, dh'imich nah iudhaich 
rompa, agus bua mòr-reufonachadh 
aca catorra fein. 

30 Agusdh'f han Pòl dà bhliadh- 
na iomlan 'na thigh-màil fein, agus ghahh è ris gach uile dhaoinibh, a 
thainig d'a ionnfuidh, 

31 A' iearmonachadh rioghachd 
Dhe, àgtis a' teagaig na' nithe a, 
bhuineas do'n Tighearna IofaCriofd, 
leis an uile dhànachd, gun, toir- 
nie'afg. Litir an Abstoil PHOIL chum nau 

ROMHANACH. C A I B. I. 

'Ta Pèl a TJioladk * oifig do na 
Rombanachaibb, agus ag innfeadh 
a thògradh gu teachd d'an ionn- 
fuidh. 9 Crsud e a fboijgeul, 
agus an fibìreantachd a.ta se 
fijìllfeachadh. 16 AtafieargaìgDia 
ris gach uile ghne pbeacaidh. 18 
Creud iad pcacaidh nan Cinneach. 
O L feirbhifeach lofa Crioid, 
a ghairmeadh 'na abftol, a 

fgaradh chum Soifgeil De, 

z (A roimh-gheall è leis fhài- 

dhibh fein ann fna fgriobtuiribh 

naomha) 

3 Mu thimchìoll a Mhic Iofa 
Criofd ar Tighearna, à rinneadh-do 
Ihiol DhàìbhÌdh, reir na feòla, 

4 A dhearbhadh bhi 'na Mhac 
do Dhia le cumhachd, a reir Spiorad 
fta naomhachd, tre ais-eirigh o na 
marbhaibh : 

5 Tre an d' fhuair finne gràs 
ag.us abftolachd chum umhlachd a' 
chreidimh am meaig nan uile chin- 
neach air fgà' ainm-iin : 

6 'Meafg am bheil fjbhfe fòs air 
bhur gairm le Iofa Criofd. 

7 Chum nan uile a'ta fanRòimh, 
air an gràdhachadh le Dia, air an 
gairm 'nan naoimh ■ Gràs gu raibh 
dhuibhfe, agus fìoth-chaint o Dhia 
ar n Athair, agus on Tighearna 
lofa Criofd, 

* a dhreachd. 8 Air tùs, ata mi toirt buidhea- 
chais do m' Dhia trìd ioia Crioftl, 
air bhur fon-fa uile, do bhrr' gu 
bheil bhur creidimh iomraiteach air 
feadh an domhain uile. 

9 Oir is è Dia m' fhia'nais, d' ara 
bheil mi a' deanamh ièirbhis le m' 
fpiorad ann an foiigeul a Mhic, gu 
bheii mi gun fgur a' deanamh iom- 
radh oirbh a ghnà' ana am ùr- 
nuighibh, 

10 Ag guidhe' (nam feudaìniì 
anoife fa-dheoidh air aon chor 3e 
toil De turus foirbh -j- fhaotain) 
teachd d'ar ionnfuidhfe. 

1 1 Oir ata £ deidh agam air 
fibhfe fhaiclin, ionnas gu pàìrti- 
cheam tiodhlacadh àraidii ipiora- 
dail ribh, chum bhur neartachadh; 

12 Sinreradh, chum gufuighinn 
comh-f hurtachd § ionnaibhfe, trìd 
chreidimh a chèile, bhur creidimh-fe 
as*us mo chreidimh-fe. 

1 3 Agus ni h àìli ieam, a bhràithre, 
è bhi 'n ain-ihios dui'ohfe gur chuir 
mi romham gu minic teachd d'ar 
n ionnfuidh, (ach bhacadh mi.gus 
a fo) chum gu iuighinn toradh eigia 
; n ar meafg-fa fòs, mar a' meafg 
nan Cinneach eile. 

14 Oir ata tni fuidh f hiachaibh 
faraon do na Greugachaibh, agus 
do nadaoinibh borba, araoa dhoibh- 

fin 

| f haghail. \ togradh. § maraan riHifc R O 

fra a 'ta glic, agus dhoibhfin a 'ta 
neo-ghlic. 

i 5 Mar an ceudna, mhèud 's ata 
'n comas damh, ata mi ullamh 
chum an foifgeul a fhearmonachadh 
dhuibhfe fòs a 'ta fan Roimh. 

16 Oir ,ni 'm bheil nàire orm do 
fhoifgeul Chriofd : oir is è cumhachd 
Dhe è chum flàinte, do gach uile a 
chreideas, do'n Iudhach air tùs, a- 
gus fòs do'n Ghreugach. 

17 Oir ata fìreantachd Dhe air 
a foillfeachadh ann o chreidimh gu 
creiditnh : amhuil ata fgriobhta, 
Bithidh am f ìrean beo tre chrei- 
dimh. 

18 Oir ata fearg Dhe air a foill- 
feachadh o neamh annaghaidh gach 
uile mhidhiadhuigheachd, agus ea- 
coir dhaoine, a 'ta cumail na f i- 
rinn ann neo-fhireantachd. 

19 Do bhri' gu bheil an ni a 
dh' fheudara thuigfm do Dhiafolla- 
fach * annta-fan ; oìr rinn Dia folia- 
facli dhoibh è. 

20 Oir riamh o chruthachadh 
an tfaoghail ata a nithe-fin nach 
fJieudar fhaicììn, eadhcn a chu- 
mhachd fiorruidh agus a Dhia- 
dhachd, air am faicfin gu foilleir, 
air dhoibh bhi fo-thuigfm o na nì- 
thibh a rinneadh ; f chura gu biodh 
iad gun leith-fgeul aca : 

21 Do bhri' 'nuair a b' aithne 
dhoibh Dia, nach d' thug iad glòir 
dha mar Dhia ; agus nach raibh iad 
taingeil, ach dh'fhàs iad diomhaoin 
ann nan reufonacha' fein, agus 
dhorchaicheadh an troidhe ainai- 
deach. 

22 Ag radh gur daoine glice 
iad iein, rinneadh amadain ditìbh : 

23 Agus chaochail' iad glòir an 
De neo-thruaillidh, gu % cofamh- 
jachd iomhaigh dhuice thruaiNidh, 
agus èuntaithe, agus ainmhighidh 
eeithir-chofaeh, agus pheifdea ihnài- 
geas. 

* dhoibhfin. f ionnàs gu bhui). 

t-ruciliidh. § an ni fin a 'ta mi-chiatfaclv M H. 

24 Uime fin thug Dia thairis iad 
mar an ceudna, tre ain-mhiannaibh 
an croidhe fein, churn 'neo-ghloine, 
a thoirt eas-onoir d'an corpaibh fein 
eatorra fein : 

2j Muintir a chaochail fi;inn 
De gu breig, agus thug iad àdhra' 
agus rinn iad feirbhis do'n chreatuir 
ni 's mò na don Chruith-fhear, 
a 'ta beannuichte gu fiorruidh. A- 
men. 

26 Air a fnon fo thug Dia thairis 
iad do ain-mhiannaibh gràineala : 
Oir chaochail eadhon am mnài an 
gnàthacha' nàdurra chum a' ghnà' 
a 'ta 'n aghaidh nàduir, 

27 Agus mar an ceudna na fir, 
air treigfm doibh gnàthacha' nàdur- 
ra na mnà, loifgeadh iad le 'n co- 
gradh d'a chèile, firionnaich re 
firionnacliaibh agoibreachadh §grài- 
neileachd, agus iad a' taghaii diol- 
thuarafdail an feachrain annta fein, 
mar bu chòir. 

28 Agus amhuil mar nachbu tait- 
neach leo eòJas De a chumail, thug 
Dia thairis iad do ànntin mhi-cheii- 
lidh, a dheanamh nithe nacii b'iom- 
chu'idh : 

29 Air dlioibh bhi air an lionadh 
do 'n uile ea-Coir, ftrìopachas, o!c, 
fhannt, mhi-ruin, làn do f harmad,- 
do mhorta, do choP-ftribh, do 
cheilg, do || eas-caoineachd ; 'nari 
luchd cogarJaich, 

30 Cùl-chàineadh, 'n an luchd 
fuath air Dhia, 'n an Juchd tar- 
cùis, uaibhreach, bòfdail, 'n an 
luchd cumadh uilc, eas-umhal do 
pliàrantaibh, ' 

31 Ea-ccillidh, 'nan lùchd-brifidh 
cùmhnaint, gun ghràdh nàdurra, 
%X do-ihiochaitheach, gun iochd : 

32' Mùìntif d' an aithne ceattas 
De (gu bheil iadfan a nian' leithide 
fin do nithibh coiilteanach air bàs) 
gìdhcadh ni tì'è 'mhàin gu bheil iad 

fein 

\ ioriihaigh a rinnesdh cofmhuil re duìus 
[| mhi-thlus. }f neimh-i eiteach. C A I B. II. 
fein ,<r an deanamh, 'ach ata * mar neo-bhàfmhorachd m •an ceudna tlachd aca do'n mhuintir 
a ni iad. 

C A I B. II. 
I Iadfan a 'ta peacachadb, ge do tha 
iad a' cronachadh fo anìi daoinibh 
eìle, cha '« urradh iad an leith- 
faeul fein a ghabhail, 6 agus is 
•" viòr is lugha na fin a db' fheudas 
iad dol as o cbeart-bhreitheanas 
De, ma 's Iudhaich no Geintilich 
ìad. 14 N-i 'm bheil na Geinti- 
iich comafach air dol as, 17 no idir 
na h ludhaicb, 25 da nach bheil 
feum fan ti?nchio!l-ghearra\ mur 
coimheud iad an lagh. 

I M E fin ata thu gun leith- 
fgeul, O a dhuine, cia air bith 
thu a 'ta toirt hreith : oir ann fan 
tìì fin am bheil thu toirt breith air 
neach eile, 'ta thu ga d' dhìteadh 
fein ; oir thufa a 'ta toirt breith, tha 
thu deanamh nan nithe iìn fein. 

2 Ach ata fios againne gu bheil 
breitheanas De a reir fìrinn, 'n a- 
ghaidh na muintir a 'ta deanamh 
f ion-famhuil nan nithe fin. 

3 Agus an faoil thuia fo, O a 
dhuine, a 'ta toirt breith orra-fan a 
ni anleithidesùd, agus a 'ta 'g an 
deanamh thu fein, gu'n d' theid thu 
as o bhreitheanas De ì 

No 'n dean thu tarcuis air 
faibhreas a mhaitheis, agus fhoi- 
crhidin, atrus.fhad-fhulangais ; eun 
fhios bhi ae;ad gu bheiì maitheas 
De s:a d' threòrachadh chum aith- 

o 

reachais ? 

15 Ach a reir do chrnais agus do 
_:hroidhe neo-aithreachail, ata thu 
j: càrnadh fuas feirge dhuit fein fa 
:homhair là na feirge, agus foill- 
"eachadh ceart bhreitheanais De ; 

6 Neach a bheir do gach aon a 
•eir a ghniomhartha : 

7 Dhoibhfin a'ta le buanachadh 
ru foighidneach ann deadh obair, 
g iarraidh glòir', agus onoir, agus .( Jj:« a' bheatha 
mhairtheanach : 

8 Ach dhoibhfin a 'ta confpoi- 
deach, agus nach 'eil umhal do 'n 
fhìrinn, ach a 'ta umhal do'n ea- 
coir ; a bbcir diom agus fearg ; 

9 Triobloid agus amhghar air 
gach anam duinea 'ta deanamh uilc, 
do'n ludhach air tùs, agus fòs do 'n 
Ghreugach. 

10 Ach glòir, agus onoir, agus 
fioth-chaint, do gach uile dhuine a 
ni maith, do'n ludhach air tùs, a- 
gus do'n Ghreugach mar an ceudna. 

uOir ni bheil § cion aig Dia air 
pearfuin feach a chèile. 

12 Oir a mhèud 'sa pheacaich 
gun an lagh, || theid iad am mu- 
gha gun an iagh : agus a mhèud 's 
a pheacaich** ann ian lagh, dìtear 
iad leis an lagh. 

13 (Oir cha 'n iad Iuchd-eifdeachd 
an laghaa'ta 'nam fìreanaibh am 
fia'nais De, ach bithidh luchd-dean- 
ta an lagha air ff am fìreanachadh. 

14 Oir 'nuair ata na Cinnich 
aig nach 'eil lagh, a thaobh nàduir 
ag deanamh nan nithe a 'ta fan 
lagh, air dhoibh fin bhi gun lagh ata 
iad 'n an lagh dhoibh fein : 

1 c Muintir a 'ta nochdadh obair 
an lagha fgriobhta 'nan croidhea- 
chaibh, air bhi d'an coguis ag dea- 
namh fia'nais leo, agus an fmuain- 
tidh eatorra fein 'g an agairt, no 
fòs a' gabhail an leith-fgeil) 

16 San là ann toir Dia breith 
air nithibh uaigneach dhaoine, a 
reir mo fhoifgeilie, tre lofa Criofd- 

17 Fèuch, goir'ear Iudhach 
dhiot, agus ata thu cur dòigh hxi 
Jagh, agus a' deanamh uaill a Dia ; 

18 Agus is aithne dhuit a thoil, 
agus ata thu f:t dearbhadh nan 
nithe a's fearr, air dhuit bhi air do 
theagafg as an lagh, 

19 Agus ata thu dòchafach gur 

ceann- ?ad mar an ceudru ag aontachadh leo-fan, Scc. f leithid. itafgaidh. § fpeis aig Dia da 
l§nòsftr iad. ** fui' 'n lagh. fj-an faoj-adh o chionca peacaiih. |f gabhaij tladid do na nithibh Pv O 

* ceann-iuil thu fein do na dallaibh, 
folus dhoibhfin a 'ta ann dofchadas, 

20 Fear-fòghluim do dhaoinibh 
neo-eagnaidh, fear-reagaifg do lea- 
nabaibh, aig am bheil J'amhladh an 
eòlais agus na fìrinn a 'ta fan lagh. 

21 Thufa uit»e fin a'tateagafg 
neach eile, nach r eil thu ga d'thea- 
gafg fein ? thufa a 'ta fearmona- 
chadh gun ghoid a dheanamh, am 
bheil thu re goid ? 

22 Thufa a deir gun adhaltrannas 
a dheanamh, am bheiì thu dea- 
namh adhaltrannais ? thufa le ; n 
gràin iodhola, am bheil thu re 
\- naoimh-mheirleadh ? 

23 Thufa a : ta deanamh uajll as 
an lngh, an toir thu, !e brifeadh 
an lagha, eas-onoir do Dhia ? 

24 Qir ata ainm Dhe a' faghail 
toibheim d'ar taobhfa 'meafg nan 
Cinneach, mar ata è fgriobhta. 

25 Oir ata tairbhe gu rìrinneach 
ann fan timchiolì-gheana', m.t 
choimheadas tu an lagh : ach ma 's 
fear-brifidh an lagha thu, ata 
do thimchioll-ghearra' 'na neo- 
thimchiotl-ghearra' dhuit. 

26 Uime fin, ma choimheadas 
an neo-thimchioil-ghearra' iìrean- 
tachd an lagha, nach meafar a neo- 
thimchioll-ghearra'-fa mar thim- 
chioil-ghearra'? 

27 Agus nach dìt an neo-thim- 
chioll-ghearra' thaobh nàduir, a 'ta 
ag coimhead an Jagha thuia, a 'ta 
tre 'n litir asus tre 'n timchioll M H". 

C A I H. III. 

I Sochair nan Iudhacb ; 3 nach do 
chaill iad : 9 gidheadh ata an 
^ a S^ 'S am f a S ' a 'l foj°s viar an 
ceudna thaobh peacaidh. 20 Uime 
jin cha 'n 'eii feoil air bìth air a 
faoradh tre 'n lagh, 28 ach ata 
gach uile air an faoradh trìd 
crcìdimk ambnin, 3 1 gidheadh ni 
hheilah lagh air a chur gu neo- 
hri' . 

R EU D è uime fin barrachd an 
j Iudhaich ? no creud è tairbhe 
an timchioll-ghearraidh ? 

2 Is morjìn air gach uile dhòigh: 
air tùs, do bhri' gur ann riu-fan 
a cih' earbadh § briathra Dhe. 

3 Oir creud è Jìn ge naeh do 
chreid cuid ? an dean a' mi-cbrei- 
dimh-fin f ìrinn Dhe gun eifeachd ? 

4 Nar leigeadh Dia : ach biodh 
Dia fior, agus gach uile dhuine 
'n a bhreugoire; reir mar ata c 
igriobhta, Chum gu biodh tu ceart 
ann do bhriathraibh, agus gu'n 
d' th.ug.adh tu buaidh 'n uair a 
bheir'ear breith ort. 

5 Ach ma mholas ar neacoir-ne 
f ìieameachd Dhe, creud adgir finn? 
am bheil Dia ea-corach a 'ta dea- 
namh dioghaltais ? (labhram mar 
dhuine) 

6 Nar Ieigeadh Dia : l| n.o cionnaj 
a bheir Dia breith air an tfaoghal 

7 Oir ma 'ta fìrinn Dhe tre mc 
bhreig-fe air a mèudachadh churr 
a ghlòire ; c'ar fon ata mile fò cL 

n.. 

&'.:;.. 
ritk h ghearradh a' d' f hear-briiidh an ai<- mo dhiteadh mar pneacacii i iagha ? 

28 Oir cha'n ludhach eifean, a 
'ta mar fin o'n leith 'muigh; agus 
cha 'n è an timchioll-ghearra' fin, 
a 'ta gu follafach ann fan fheoil. 

29 Ach is Iudhach eifean, a 'ta 
mar fin % fan taobh a ftigh ; agus 
's è fin an timchioll-ghearra' a 'ta 
ann fa chroidhe, agus ann fan fpio- 
yad, cha 'nann fan Htir, aig am 
l>heil a chliu ni h ann o dhaoinibh, 
ach o Dhia 8 Agus creud fa nach dean finj 
o!c, ciuim gu'n d' ihig maith as 
(mar a labhrar gu toibheumacl 
umain-ne, agus mar a ceir cui< 
o-a bhei! finn ag radh) muintir a't 
an damanadh a reir ceartais. 

9 Creud uime fin ? am bhei 
barrachd againne? ni bheil air aoi 
chor: oir dhearbh finn roi-.nhe 
bheil araon na h iudhaich agus a 
Geintilich uiie fuidh pheaca'; 

10 Ms * fear-feòluidh. f u e- a'gaideadh nìthe naomha, $ am folacb. § òracia. 1! la cnas <m m . ■ 

21 

tik 

k .. 

c'. . 

P 
ài 


C A I B, 

10 Màr ata è fgriobhta, Cha 'n 
'eil ionracan ann, cha 'n 'eil fiu a 
h aon : 

ii Cha 'n 'eil neach ann athui- 
geas, cha 'n 'eij neach ann a 'ta 'g 
iarraidh Dhe. 

12 Chlaon iad uile as an tflighe, 
tha iad uile mi-tharbhach, cha'n 
'eil neach a 'ta deanamh maith, 
cha 'n 'eil fiu a h aon. 

13 Is uaigh fhofgailte an fcor- 
nach ; labhair iad cealg le 'n tean- 
gaibh ; 'ta nimh nan nathracha 
nimhe iuidh 'm bilibh : 

14 Aig am bheil am beul làn do 
mhallacha' agus do ihearbhas. 

15 slta an cofa luatli chum 
fuil a dhòrtadh. 

16 'Tabrife-croidhe agus truaigh' 
,'n an tlighibh : 

17 Agus flighe na fiothchaint 
cha b' aithne dhoibh. 

1 8 Cha 'n 'eil eagal De fa cho- 
mhair an sùl. 

10 'Noife 'ta f hios againn ge b'è 
nithe 'ta 'n lagh a'Jabhairt, gur ann 
riu-fan ata fuidh n lagh ata è >g an 
labhairt : chum gu druidfeadh gach 
uile bheul, agus gu'm biodh an 
faoghal uile v * ciontach am hVnaìs 
De. 

20 Uime fm cha bhi feoil air bith 
air a f ìreanachadh, 'na fhia'nais- 
fin, tre oibribh an lagha: oir is 
ann tre an lagh ata eòlas peacaidh. 

21 Ach anoife 'ta fìreantacììd 
Dhe air a foillfeachadh as eugmhais 
an lagha, ag faghail fia'nais o'n 
lagh agus o na fàidhibh ; 

22 Eadhon fìreantachd Dhe tre 
chreidimh Iofa Criofd, do gach uile, 
agus air gach uila a chreideas ; 
oir ni bJieiJ eidir-dhealacha' ann ; 

23 Oir pheacaich gach uile, agus 
tha iad f fa dheireadh air glòirDhe; 

34 Air dhoibh bhi air am fìreana- 
chadh gu faor le a ghràs, tre an 
t faorla atà ann lofa Crioid : 

25 Meach a dh' òrduich Dia 'na 

P feuailttach do bhreith-dhìte'. f dhsi'-Iaimh, 
** sir a ftiacradh, IV. 

ìobairt-reitich, trìd creidimh 'n a 
fhuil, chum fhìreantachd fhoill- 
feachadh ìe maitheanas nam pea? 
caidh a chuaidJt feaciiad, tre ihad- 
fhulangas De; 

26 A dh' f hoiljfeachadh, deiream, 
fliìreantachd-fan fan àm a'ta'Jà- 
thair : chum gu 'm biodh è comh- 
thromach, agus gu 'm fìreanai- 
cheadh è an ti chreijeas ann lofa. 

27 C'àit' uime fjn am bheil uaill ? 
Dhruideadh amacii i. Creud è an, 
lagh leis an do dhruiàsadh amach 
i ? an e lagb nan oibrjdh ? Ni h è ; 
ach tre lagh a' chrejdimh. 

28 Ata fiun uime fin % a' co'- 
dhùnadh, gu blieil duine air fJiì-? 
reanachadh tre chreidimh as eug- 
mhais oibridh an lagha. 

29 An è Dia nan Iudhach amliàiti 
è ? Nach è mar an ceudna Dia 
nan Cinneach ? Gu deimhin is e 
Dia nan Ctnneach iòs e ; 

30 Do bhri' gur acn Dia, a 
§ dJi' fhìreanaicheas an timchioll- 
gliearra' o chreidimh, agus an neo- 
tJiimchioll-ghearra' tre chreidimh. 

31 Am bheil finn uime fia a' cuf 
an lagha ann neimh-brjgii tre 'a 
chreidimh ? Nar leigeadh Dia : acl| 
ata finne a' H neartachadh an lagha. 

C A I B. IV 

I Mbeafadh creidimb Abrqham dhq 

mar fhìreantachd, 10 mun do 

thimchioil-gbearradh e. 1 3 Tre 

phreidimh amhhin fhealbhaich h 

feìn agus cl fhiiochd an geai/a\ 

16 // è /Jbrabam afhair nan uila 

dbaoine a-ta creidjìn. 24 Bithidh 

ar creidi?ub-ne mar an ceudna air 

a mheas duinn viar J'hìreantqchd. 

REUD ròa feadli a deir finn a 

; fhuair ar n athair Abraham, 

a reir na feòJa ? 

2 Oir nam biodh Abraham **aif 
f hìreanachadh Je oibnbh, ata àdh- 
bhar uaill aige, ach ni h ann a 
thaobh Dhe. 

f I i 3 Oip 

Ja'meas. § faaoras. [J daingneachadho R O M H. 3 Oìr creud a deir an fgriob- 
iuvr? Chreid Abraharn Dia, agus 
mbeafadh fin da * mar f hìrean- 
tachd 

4 'Nnife do n ti a ni obair, ni 
Ji ành a thaobh gràis a mheafar 
an tuarafdal da, ach a thaobh fèich. 

c A:h do'n ti nach dean obair, 
ach ata creidfin ann fan ti a f dh'f hì 
reanaicheas an duine mi-dhiadhaidh, 
roeafar a chreidimhdha mar fhirean- 
tachd. 

6 Amhuil mar ata Daibhidh fòs 
a' cur ann cèill beannacha' a-n dnine 
fin d'am meas Dia f ìreantachd as 
eucmhais oibridh, ag radh, 

>j ls beannuichte iadfan a f huair 
mailheanas 'n an ea-ceii tibh, agus 
aig am bheil am peacaidn air am 
folach'. 

8 ls beannuichte an ti nach cuir 
an Tighearna peacadìi as a leith. 

9 Am 'bheil ma feadh am bean- 
pacha' fo teacbd air an timchioll- 
ghearradh 'ambàin, no tòs air an 
neo thimchiolUghearra' ? Oi'r dei- 
reamaid gur mheafadh creidimh do 
Àbraham mar fhìreantachd. 

io Cionhas ma feadh a mhea- 
fadh dha è ? An ann 'nuair bha 
è fan timchioll-ghearra', no fan 
neo-thimchioll-ghearradh \ Ni h ann 
fan timchioll-ghearra', ach fan neo>- 
thimchioll-ghearra'. 

1 1 A'gus f huair è comhar' an tim. 
chioll-ghearraidh, feula fìreantachd 
a' chrei'imh a bha aige fan neo- 
thimchicll-ghearra' : chum gu 'm 
biodh è 'n a athair aca-fan uile a'ta 
creidfin, fari neo-thimchioll-ghearra' : 
churri'' gu " measfadh fìreantachd 
'dhoibhfin mar an ceudna : 

12 Àgus 'n a aihair an timchioil- 
ghearraidhdhoibhfin ata ni amhàìn 
do'n' timchioll-ghearra', ach mar an 
ceudna a 'ta 'g imtheachd ann an 
ceimnibh a.'. chreidimh fìn ar n athar 
ÌAbraham, a bha aige fan neò- 
thirrichioll-ghearra'. 

* chum f ìrcantachdo + ftaoras. 

* , 57:; ;::_^\ . '. -i. J ... »■ s. 13 Oir nì b' ann tre 'n lagh a 
thugadh an gealla' do Abraharn no 
d'a fhiol, Gu'm biodh è 'n a oighre 
air an tfaoghal, ach tre fhìrean- 
tachd a' chreidimh. 

14 Oir ma 'ta iadfan a bhuineas 
do 'n Iagh 'n an oighreachaibh, ata 
creidimh air adheanamh diomhaoin, 
agus an gealla' gunbhri'. 

15 Do bhri' gu bheil an lagh 
ag oibreachadh feirge : oir far nach 
'ed lagh, cha 'n 'eil annjìn brileadh 
Jagha. 

16 Uime fin is ann o chreidimh 
ata 'n oìgbreachd, ionnas gu'm hìodh 
i tre ghras ; chum gu'rn biodh an 
gealla' daingean do'n t fiol uile, ni 
h ann amhain dhoibhfin a bhui- 
neas do 'n lagh, ach mar an ceudna 
dhoiblifin a bhuineas do chrei Jirnh 
Abraham, neach is è ar n athair-ne 
uile, 

I'/ (A reir mar ata è fgriobbta, 
Dh' òrduich mi thu a'd' athair mhò- 
rain chinneach) 'n a làthair-fe ann 
do chreid fè, eadhon Dia, a'ta 
beothachadh nam marbh, agus a Ha 
gairm nan nithe fin nach 'eil idir ann 
mar gu'm biodh iad ann : 

18 Neach ann aghaidh dòchais, a 
chreid ann dòchas, chum gu'mbiodh 
è 'naathair mhòrain chinneach ; reir 
mar a dubhradh, Is raar fo a bhios 
do lliiiochd. 

19 Agus air dha gun bhi an- 
mhunn ann creidimh, cha do chuir 
sè ann fuim gu raibh a chorp feih 
'noife marbh,' air dha bhi timchiolt 
ceud bliadhna dh' aois, no fòs 
mairbhe broinn Shara. 

20 Agus cha do chuir sè ann 
amharus gealia' Uhe le mi-chreidimh; 
ach bha è làidir ann creidimh, a' 
tabhairt glòir' do Dhia : 

2 1 Agus bha làn-deimlun aigQ, 
an ti thug an gealia', gur cumhach- 
dach è fòs air a choi'-lionadh. 

22 Agus uime fin mheafadh fò 
dha-fan mar f hireantachd. 

'-'• • ■ ■ 2 C A I 

23 'Noife ni air a fhon-fan amhain 
a fgriobhadh, gur mheafadh fo dha; 

24 Ach air ar foin-ne mar an 
ceuJna, d'am meafar è,ma chreideas - 
finn ann-fan a thog iuas lofa ar 
Tighearna o na marbliaibh, 

25 Neach a thugadh thairis air 
fon ar ciontaidh-ne, agus a tho- 
gadh fuas a-rìs air fon ar fìreana- 
chadh. 

C A I B. V. 
I Aìr dhuinn bhi air ar faoradh 
chionta peacaidh tre chreidimh, ata 

Jioth-chaint againti maille re Dia, 
agus gòirdeachas ann dòchas ; 8 
'7/ifeadh gu'n d' fhuair finn re-ite 
tre J huil Ghriofd, 'nuair bu 
ìiaimhde finn, 's mor is mo ?ia firi 
a floaorar finn a noife aìr dhuinn 
an rèìte fhaghail 12 Mar a 
tbaìniti peacadh agus bùs tre 
sldba'uh, '/• mòr is mò na Jì?i ata 

fìreantachd agus beatha tre lofa 
Criofì. 20 Far an raibh peaca' 
?nor, thuq orafa batrackd. 

UIME fm air druinne bhi air ar 
* f ìfeanachadh tre chreidnnh, 
ata fioth-chaint againn re Dia, tre 
ar Tighearna lofa Griofd. 

2 Tre 'm bheil againn fòs flighe 
tre chreidimh chum a' ghràis fo ann 
am bheil finn 'n ar feafamh, agus 
ata fmn a' deanamh gàirdeachàis aniì 
\ dòchas glòìre Dhe. 

3 Agus ni h è fo àmhàin, ach ata 1 
finn mar an ceudna a' deanamh 
ùaill anri triobloidibh, do bhri' gu 
bheil fins againn gù'n oibrich tfiò- 
bloid fofghidiri ; 

4 Agus foiglndi'n, \ fidreacha*; 
agus fijreacha', dòchas : 

<j Agus cha nàraich art dòchas, 
do bhri' gu bheil gràdh Dhè àir a 
dhòrtadh amach ann ar croidhea- 
chai'bh, t're 'n Spiorad naomh a thu 1 - 
gadh' dhuinhe. 

6 Oir air dhuinne bhì fòs gun 
rieaYt, a"nn àfri iomclìu'idh bhàfaich 
Criofd air fon nan daoirie nefo-dhia- 
dhaidh. 
* faorsdh , -}• sarbfa : £ dèarbhadiii B. V, 

7 Oir is gann a dh' f hulaingeas 
duine bàs air fon fìrein : ach thea- 
gamh gu'm biodh aig neach eigm' 
do mhifnich eadhon bàs fhulang 
air fon duiue mh'aith. 

8 Ach ata Dia a' moladh a ghràidh 
fein duinne, do bhri' an uair a bha~ 
finn fds 'n ar peacachaibh gu 'n 
d'fhulaing Criofd bàs air a'r ibn. 

9 Is mòr is mò ui.ne fin, air 
dhuinn a noife bhi air ar fìreana- 
chadh tre f-huil, a fhàbhalar trìd- 
fin o f heirg finn. 

10 Oir ma 's è air bhi dhuinn 
'nar riaimhde, gu n d' rinneadh' 
rèidh re Dia finn tre bhàs a Mhic : 
is mòr is mò air dhuinn bhi air ar 
deannmh reidh, a ihàbhalar tre' 
a bheatha finn. 

11 Agus ni h è amhàin fini 
ach ata finn ag deanamh' gàirdea- 
chais ann Dia, trìd ar Tighearns 
Jofa Criofd, trìd an d' f huair finri 
'floife an reiteach'adh. 

12 Ui'me fin, mar a thainìg pea- 
cadh a fteach do'n t faoghal tref 
aon duine, agus bàs tre 'n pheaca' ; 
agus rnar fin thainig bàs air nà' 
h uile dhaoinibh, dò bh'ri' gu'n do 
pheacaich iad uilè. 

1 3 Oir g'us an Iagh,bha peacadh anrf 
fan t faogh'al : ach cha chuir'ear 
peacadh à leith dhaoine far nach 
'eil l'agh. . . 

14 ijidheadh, fioghalch am pea- 
cadh o Adhamh gu Maois, air an 
dream fò's na'ch do pheacaich do reir 
cos'lais eas-umhlachd Adhaimh, 
neach is è fibghair ari ti ud a bha 
chum teachd : 

1 5 Ach" ni' mar a' choire, m'ar 
fin ata 'n faor-thio'dh!ac , > Oir ma T 
fhuàir m'òrah' bàs, trè chbire a 
h aoh'; is mof is mò ria' fin 
ata gràs Dhe, agus tiodhfac' a' 
ghràis a 'ta tre. aon duine, èàdheti 
Iofa Criofd, pailte' dò m'hòran. 

16 Agus ni h ann mar trè aoa 
dube a pheacaich, ?nar Jìn afca 'n 

tabhàt*-" R O 

tabhaftas : oif bh'a am breitheanas 
tre aon choìre, chum dìteidh ; aeh 
ata 'n faor-thabhartas o mhòran 
chiontaibh chum fìreanachadh. 

1 7 Oir ma 's è is tre choir'e aon 
duine, gu'n do rioghaich am bàs tre 
h aon ; is mòr ìs mò na fin a rio- 
ghaicheas iadfan, a gheibh pailteas 
gràrs, agus tabhartais na fìrean- 
tachd, ann am beatha tre h aon, 
eadhon Iofa Criofd. 

18 Uime fin mar trìd chionta 
aon duine a thainig hreitheanas air 
gach uile dhaoinibh chum dìteidh : 
is amhuil fin mar an ceudna tre 
fhìreantachd a h aon, thainig an 
faorthiodblac' air ria h uile dhaoi- 
nibh chum fìreanachadh na beatha. 

19 Oir mar trìd eas-umhlachd 
aon diiine a rinneadh mòran 'n am 
peacachaibh: is arr.huil fin trìd 
tìmhlacbd aon duine a nithear mò- 
ran 'n am f ìreanaibh. 

20 Ach thainig an Jagh a fteach, 
chum gu mèn.laichte a' choire: ach 
far an do mhèudaicheadh am peaca', 
bu ro-mhò a mhèudaicheadh gràs : 

21 Chutn as mar a rioghaich am 
peaca' chum bài«, mar fin gu 'n 
rioghaicheadh gràs tre fhìreàn- 
tachd chum na beatha mairthea- 

. naich, tre Iofa Criold ar Tighearna. 

C A I B. VI. 

S Cha *n fheud fìnn ar beatha- a 

chaiths' am peaca' ; oir ata fìnn 

marbh dba, 'tnar tha 'm baifte a' 

dsarbhadh. 12 JVa biodh rio- 

ghachd a'ig a' pheata' ni 's mò, 

18 dò bhrì' gu'n d y thug fìnn ftnn 

fcinikairis dv fheirbhfs nafìrean- 

tachd, 23 agus chìonn gur e am 

bas tuarafdai a" pheacùdh. 

ChREUD ma'feadh a deir finn ? 
_> Am buanaich finn am peaca', 
ehum gu'm brodh gràs air a mhèu- 
dacha J .h ? 

2 Naf leigeadh Dta : cionnas a 
dh' f heudas finne a 'ta marbh do'n 
pheacadh, ar beatha a chaithearrsh 
ni 's faide an-n ? M H. 

3 Nach 'eil fìos agaibh, a mbèud 
againn is a bhaifteadh ann an lofa 
Criofd, gur bhaifteadh chum a' bhais 
finn ? 

4 Air an àdhbhar fin dh' adhlai- 
eeadh finn maraon ris tre 'n bhaifte 
chum bàis : ionnas mar thogadh 
Criofd fuas o na marbhaibh le glòir 
an Athar,mar fin gu'n gluaifeamaidne 
mar an ceudna ann nuadhachd bea- 
tha. 

5 Oir ma chuaidh ar fuidhea- 
chadh maraon ann an cos'las a 
bhàis : bithidh finn. mar an ceudna 
air ar fuidheachadh ann an cos'las 
ais-eirigb. 

6 Air fhios fo a bhi againn, gu 
bheil ar fean duine air a cheufadh 
maraon ris, ionnas gu 'm biodh 
corp a' pheacaidh air a fgrios, chum 
nach deanamaid feirbhis do'n phea- 
cadh as fo fuas ni 's mò. 

7 Oir an. ti a fhuaiy bàs, riiir 
neadh faor è o'n pheacadh. 

8 'Noiie ma fhuair finn bàs 
maraon re Criofd, ata finn creidfin 
gu 'm bi finn beo maille ris mar au 
ceudna. 

9 Air dhuinn fios a bhi againu 
air do Chriofd eirigh o na mar- 
bhaibh, nach bàfaich è ni 's mò ; 

" cha 'n 'eil tighearnas aig a' bhàs 
ni 's mò àir. 

10 Oir a mhèud gu 'n d' f huaìr 
è bas, is ann do'n pheacadh a f huarr 
è bàs aon uair amhàin : ach a 
mhòud gu bheil è beo, is ann do 
Dhia ata sè beo. 

11 Mar fin mar an ceudna mea- 
faibhfe gu bheil fibh fein gu deimhin 
marbh do'n pheacadh: ach beo do 
Dhia tre JofaCriofd ar Tighearna. 

12 Air an àdhbhar fin na rio- 
ghaicheadh am peacadh ann bhvrr 
corp bàfmhor, ionnas gn'n d' thu- 
gadhfibh umhlaehd dha 'na airi- 
mhiannaibh. 

13 Agus na tugaibh bhnr builf 
'nan armai-bh ea-coraeh do 'n phea- 

cadh C A I B. VII. cadh: ach thngaibh fibh fein do 
Dhia, mar dhroing a 'ca beo o na 
marbhaibh ; agus bhur buill 'nan 
armaibh f ìreantachd do Dhia. 

14 Oir cha bhi aig a' pheacadh 
tighearnas oirbh: oir cha 'n 'eil 
iibh fuidh 'n lagh, ach fui' ghràs. 

1 5 Ciod uime fin ? am peacaich 
fmn, do bhri' nach 'eil finn fuidh 'n 
lagh, ach fui' ghràs? Nar leigeadh 
Dia. 

16 Nach 'eil fhios agaibh, an tt 
d' an toir iihh fìbh fein mar fheir- 
bhifich chum umh'.achd, gur feir- 
bhifìch fibh do'n ti d' an dean fibh 
umhlachd ; ma 's ann do 'n phea- 
cadh chum bàis, no do umhlachd 
chum fìreantachd. 

17 Ach buidheachas do Dhia, 
gu'n raibh fibh 'n ar feirbhifich do'n 
pheacadh ; ach thug fibh o bhur 
croidhe umhlachd do'nfhoirm thea- 

ìv gaifg fm a * thugadh dhuibh, 

iS Airdhuibh ma 'tabhiair bhur 
deanamh faor o'n pheacadh, rinn 
fibh feirbhis do'n f hireantachd. 

19 'Ta mì labhairt mar dhuine, 
air fon anmhuinneachd bhur feòla : 
oir mar a thug fìbh bhur buill mar 
fheirbhiiich do neo-ghloine, agus do 
aingidheachd, chum aingidheachd ; 
amhuil fìn a nois' thugaibh bhur 
buill mar fheirbhifich do 'n fhì- 
reantachd, chum naomhachd. 

20 Oir 'n uair a bha fibh 'n ar 
feirbhifich do 'n pheacadh, bha fibh 
faor o'n i hìreantachd. 

21 Air an àdhbhar fin creud 
antoradh a bha agaibh ann fin ann 
fna nithibh ud, a 'ta 'noife cur 
aàire oirbh ? oir is è crioch nan 
nithe fin am bàs. 

22 Ach anoife air dhuibh bhi faor 
3'n pheacadh, agus 'n ar feirbhifìch 
3o Dhia, ata bhùr toradh agaibh 

huni nao'mhachd, agus a' chrioch 
ì' bheatha mhairtheanach. 

23 Oir is è tuarafdai a' pheacaidh 
im bas : ach is i f iaor-thiodhia- ris 'o a cliO'-churtiadh fibli, cadh Dhe a'bheatha mhairtheanach, 
tre loia Criofd ar Tighearna. 

C A i B, VII. 

I Cha '« 7 eil aig an lagh cumhacbd 

os ceann duìne ni 's faide na 's 

heo è. 4 Ach tha finne marhb 

do'n /agh. 7 Gidheadh cka'n 'eil 

a?i la^h 'na pheacadh, 12 ach 

?iaomha, ceart, agus maith, 16 

mar ataimfe g aid'eackadb a ta 

doilich nach urradh mi a choimhead. 

ACH 'eil f hios agaibh, a 

, bhraithre, (oir is ann riu-fan 

d' an àithne an lagh ata mi la- 

bhairt) gu bheil tighearnas aig an 

lagh air duine, 'm fad is beo è ì 

2 Oir a' bhean a 'ta pòfda re fear, 
ata fi ceangailte leis an iagh r'a 
fear am fitd ts beo è : ach ma gheibh 
a fear bàs, ata fi fuafgailt' o lagh 
a h¥. 

'3 Uime fm am feadh is beo afear, 
ma phòfar i refear eiie, goir'ear ban- 
adhaltranaich dhith : ach ma gheibh 
a fear bàs, tha i faoro'nlagh fin; ion- 
nas nach ban-adhakranaich i, ge 
do raibh fi aig fear eile. 

4 Air an adhbhar fin, mo bhrài- 
thre, 'tafibhfe mar an ceudna marbh 
do 'n lagh tre choip Chrioid ; ion- 
nas gu'm biodh fibh pòfda re fe.d\r 
eile, eadhon rifean a thogadh o na 
marbhaibh, chum gu'n tugamaid 
toradh amach do Dhia. 

5 Oir 'n uair a bha finn f;m 
fheoil, bha mianna nam peacaidh, 
tre 'n lagh, ag oibreachadh ann ar 
ballaibh, chum toradh a thoirt a- 
mach gu bìs. 

6 Ach a noife 'ta finn air ar 
deanamh faor o'n lagh, air dha 
fìn a bhi marbh leis 'na chumadh 
iinn; chum gu'n deanamaid fieirbhis 
ann nuadhachd fpicraid, agus ni 
h ann ann feanachd na litreach: 

7 Creud a deir finn ma feadh ì 
am blieilanlagh 'na pheacadh ? Nar 
leigeadh Dia. Ni h eadh, cha b'aith- 
ne dhamh peacadh, ach tre 'n 

ias-h : R O 

Jagh : oir cha bhiodh eòlas agam 
air ain-mhiann, mur abradh anlagh', 
Na * miannuich. 

8 Ach air do 'n pheacadh f fath 
a ghlacadh tre 'n àithne, dh' oibrich 
sè annam gach uile ghnè an-to- 
graidh. Oir as eugmhais an lagha 
bha 'm peacadh marhh. 

o Oir bha mife beo as eugmhais 
an lagha uair-eigin : ach air teachd 
cìo 'nìiithne, dh' ath-bheothaich am 
peacadh, agus fhuair miie bàs. 

10 Agus an àithne a dh' cr- 
duicheadh chum beatha, fbuaradh 
dhamh-fa chum bais i. 

i t Oir air do'n pheacadh fàth a 
ghlacadh tre 'n àithne, mheall sè mi, 
agus le fin mharbh sè mi. 

12 Air an àdhbhar fìn ata 'n lagh 
naomha; agnsfl/a 'n àithne naomha, 
agus co'-thromach, agus maith. 

C i 3 Uime fìn an d' rinneadh an ni 
fìn a bha maith, 'na bhàs damh 7 fa ? 
Nar leigeadh Dia. Ach am peacadh, 
chtim gu faicìe gur peacadh è, ag 
oihreachadh bais annamfa, leis an 
ni fin a 'ta maith ; chum tre 'n àith- 
ne gu 'm iafadh am peacadh ro- 
pheacach. 

14 Oir ata fhios againne gu bheil 
?.n làffh fpioradail : ach ata mife 
feòlmhor, air mo reiceadh fuidh 'n 
pheacadh. 

15 Oir an ni a 'ta mi deanamh, 
ni 'n laitneach leam c : oir an ni a 
b' àill Jeam, ni h è a dheanam, ach 
an ni a's fuathach leam, is è fin 
a 'ta mife a' cteanamh. 

16 Uime fin ma 'ta mi deanamh 
an ni nach b'àill leam, ata mi 'g 
aontachadh leis an iagh, gu bhed 
sè maith. 

17 'Noiie ma 'ta cha mhife ni 's 
niò a 'ta deanamh fo, acli ara pea- 
cadh a 'ta gabhaii comhnuidh an- 
xiam. 

18 Oir ata fhios agam, annamfa 
(fin re radh, ann am flieoil) nach 
'eil maith fam bith ag g ; abhail 

* feniitu'eh. f co' thrcm. M H. 

comhnuidh : oir ata 'n toiJ a la- 
thair maille rium, ac!i dòigh favi 
hith chum maith a dheanamh ni 
fuigheam. 

19 Oir ni 'n deanam am maith 
bu nihiann Ieam : ach an tolc nach 
b' àill leam, is è fin a 'ta mi a' dea- 
narnh. 

20 'Noife ma 'ta mi a' deanamh 
an ni nach b' àill leam, cha nohife 
ni 's md ata deanamh fo, ach am 
peacadh 'ta gabhail comhnuidh 
annam. 

21 Uime fin ata mi fagbail 
Jagha, 'n uair a b' àill leam am 
maith a dheanamh, gu bheil an 
t olc a làthair agam. 

22 Oir ata tlachd agam ann lagh 
Dhe, reir an duine ann taobh a 
ftigh. 

23 Ach ata mi faicfin lagh' ei!e 
a'm' bhallaibh, a' cogadh ann a- 
ghaidh Jagh' m' inntin, agus ga 
m' thabhairt am bruid do Jagh a' 
pheacaiJh, a 'ta ann am bhaiiaibh. 

24 Och is duine truagh mi ! co 
fnaot as mi o chorp a' bhàis fo ? 

25 'Ta mi toirt buidheachais do 
Dhia, tre lofa Crioid ar Tighearna. 
Uime fin, ata miie tein leis an 'mntin 
a' deanamh feirbhis do lagh Dhe; 
ach leis an f heoil do lagh a' phea- 
caidh. 

CA.IB. VIII. 
I 'Ta iadfan a 'ta ann Criofd, agus' 
a' caiiheamk am beatka re'tr an 
Spioraid, faor dhamnadh. 5 
Ciod an crcrn a thig o'n fkeoil, 
I 4 agus ciod am maith a ihig o'n 
Spiorad ; 1 7 agus ciod e a bhi 'n ar 
ctoìnn do Dhia ; 19 droing aig 
avi bkei/, rcimh gach uile nitktl 
deidb air an faorfa. 29 Chuaidh 
fìn orduchadb rci-laimh le Dia, '. 
38 Cha 'n 'eilnifam bith comafacfi 
atrfinne a jgaradh oghradh fàn. 
I R an àdh'bhar fin cha'n 'eM 
_ \ 'noife dìteadh fam bith do'n'jj 
dreara fm a 'ta arm Iofa Criofd, 

s 'im C A I B. 

a'ta * gluafachd ni h ann a reir na 
feòla, ach reir an Spioraid. 

2 Oir rinn lagh Spioraid na bea- 
tha, ann Iofa Criofd, mife i'aor o 
lagh a' pheacaidh agus a' bhàis. 

3 Oir an ni nach raibh ann comas 
do'n lagh a dheanamh, do bhri' gu 
raibh è anmhunn tre 'n fheoil, ag 
cur a' Mhic fein do Dhia ann cos'las 
febla peacaich, agus le ìohairt air 
fon peacaidh, dhìt è am peacadh 
fan f heoil : 

4 Chum gu'm biodh f ìrsantachd 
an lagha air acoi'-lionadh annainne, 
a 'ta gluafachd hi h ann a reir na 
feòla, ach a reir an Spioraid. 

5 Oir an dream a 'ta a reir na feò- 
Ja, 'ta an aire air na nithibh fin 
a bhuineas do 'n f heoil : ach an 
dream a 'ta a reir an Spioraid, air 
ni nithibh fin a bhuineas do 'n 
Spiorad. 

6 Oir an inntin f heòlmhor is bàs 
fm ; ach aninntin fpioradail is bea- 
tha agus fioth-chaint i : 

7 Do bhri' gur naimhdeas an 
Inntin f heòlmhor ann aghaidh Dhe: 
oir cha 'n 'eil i umhal do lagh Dhe, 
às cha mhò ata 'n comas d'i bhi. 

8 Uime fin cha 'n urradh iadfan 
a 'ta fan fheoil Dia a thoileachadh. 

9 Ach cha 'n 'eil fibhfe fan 
fheoil, ach fan Spiorad, ma 'ta 
Spiorad Dhe a' gabhail comhnuidh 
ànnaihh. 'Noife mur 'eiì Spiorad 
Chriofd aig neach, cha bhuin sè dha. 

ìo Agus ma 'ta Criofd annaibh, 
ata 'n corp marbh gu deimhin, 
'thaobh peacaidh ; ach is beatha an 
Spiorad. thaobh f ìreantachd. 

1 1 Ach ma 'ta Spiorad an ti a 
thoglofao na marbhaibh, a' gabhail 
comhnuidh annaibh ; an ti do thog 
Criofd o namarbhaibh, beothaichidh 
sè mar an ceudna bbur cuirp bhàs- 
mhor-fa, tre a Spiorad-fan a 'ta 
chomhnuidh annaibh. 

1 2 Uime fin, a bhràithre, ata finn fa 
fhuchaibh, ni h ann do 'n fheoil, VIII. 

chum ar beatha a chaitheamh a 
reir na feòla, 

1 3 Oir ma chaitheas fibh bhur 
beatha a reir na feòla, gheibh fibh 
bàs : ach ma mharbhas fibh tre 'n 
Spiorad gniomhartha na colla, bi- 
thidh fibh beo. 

14 Oir a mhèud 's ata air an 
treòrachadh le Spiorad Dhe, is iad 
mic Dhe. 

15 Oir cha d' fhuair fibh Spiorad 
na daorfa a-rìs chum eagaii ; ach 
fhuair fibhSpiorad na h uchd- 
mhacachci, tre an f glaodhamaid, 
Abba, Athair. 

16 'Ta an Spiorad fein a' dea> 
namh fìa'nais maraon r'ar fpioraid- 
ne, gur finn clann Dhe. 

17 Agus ma's clann, is oigh- 
reachan ; oighreachin air Dia, agus 
co'-oighreachan maiìle re Criofd : 
ma 's è 's ,gu'm fulaing finn rnaille 
ris, chum gu glòraichear niaraon ris 
finne mar an ceudna. 

18 Oir meafam, nach fiu fulan- 
gais na h aimfir a 'ta làthair, an 
coi -vieas ris a' ghlòir a dh' fhoill- 
fichear annainn. 

19 Oir ata dùil dhùrachdach a' 
% chruthachaidh a' feitheamh re 
foillfcachadh cloinne Dhe. 

20 Oir chuireadh an § cruchacha' 
fuidh dhiomhaoineas, ni h ann le 
thoil, ach trìd-fin a chuir fuidh 
dhiouihaoineas e ann dòchas : 

2t Do bhri' gu 'n faorar an 
|| cruthacha' fein , fòs o dhaorfa na 
truaillidhqaehd, gu faorfa ghlòr- 
mhor cioinne Dhe. 

22 Oir ata f hiqs againne gu bheil 
an ** cruthachadh uile 'g ofnaich, 
agus am pèin mai; mhnaoi re cloinn, 
maraon ruinne gus an àm fo : 

23 Agus ni b è fo amhàin, ach 
finn fein mar an ceudna, aig am 
bheil ceud thoradh an Spioraid, ata 
eadhon finne 'g ofnajch annainn fein, 
a' feitheamh ris an uchd-mhacachd, 
eadhon faorfa ar j-j: collaidh. 24 Oic 
* ^ 1 * 1 ^ 3 '" f cìghmid. | chrcai'Uir. § crpatuir, \ creatuir. ** gach uile chreatuir. \\ cùirn, R O 

24 Oir is ann le * dòchas a fhà- 
bhalar ftnn : Ach dòchas a chithear 
ni 'n dòchas è : oir c'ar ibn a bhios 
dòchas aig duine ris an ni 'ta è 
faicfin ì 

25 Ach ma 'ta dòchas againn 
ris an ni nach 'eil finn a' faicfin, 
feithidh finn gu foighidneach ris. 

26 'Ta an Spiorad fein mar an' 
ceudna a' deanainh congnamh le 
'r n aumhuinneachd : oir ni h aith- 
ne dhuinn ciod a dh' iarramaid ann 
ùrnuigh mar bu chòir dhuinn : ach 
ata an Spiorad fein a' deanamh 
eidear-ghuidhe air ar fon le oinaibh 
do-labhairt. 

27 Agus is aithne dha-fan a 'ta 
rannfachadh nan croidheachan ciod 
i inntin an Spioraid, do bhri' gu 
bheil sè ag deanamh eidear-ghuidhe 
air fon nan naomh do reir toi/De. 

28 Agus ata fhios againn gu'n 
c-omh-oibrich na h uile nithe chum 
maith, do 'n dream aig am _ bheil 
gràdh do Dhia, eadhon dhoibhfin 
a ghairmeadh do reir a rùin. 

29 Oir an dresm a roimh-aith- 
nich sè, roimh-òrduich sè iad mar 
an ceudna ebiim bhi co'-cholmhuil 
re iomhaigh a Mhìc, chum gu 'm 
biodh eifean 'na cheud-ghiu am 
meafg morain bhràkhre. 

30 'Tuiileadh eile, an dream 
a roimh-òrduich sè, ghairm sè iad 
mar an ceudna: agus an dream a 
^hairm è, dh' fhìreanaich sè mar 
an ceudna : agus an dream a 
dh fhìreanaich, è, ghlòraich se mar 
an ceudha. 

3 1 ciod uime fin a deir finn ris 
na nithibh fin ? Ma 't.a Dia lemn, 
cia db' fheudas bhi 'n ar n aghaidh Ì 

32 An ti nach do chaomliainn 
a Mhac fein, ach a thug thairis è 
air ar foin-ne uile, cionnas nach 
tabhair è mar an ceudna dhuinn 
gu faor na h uile nithe maille 
rifean ? 

33 Co chuireas coire fam bith a 

9 eaj-bfao M H. 

leijh daoine taghta Dhe ? 'Sh Dia 
ata f ìreanachadh : 

34 Co -a dhìreas? 'S e Criofd 
s. f'huair bàs, feadh tuilleadh fòs, 
a dh' eiricha-rìs, agus ata air deas 
laimh Dhe, neach a 'ta mar an 
ceudna ag deanamh eidear-ghuidhe 
air ar foin-ne. 

35C0 f dhealaicheas finnoghràdh 
Chriofd ? an dean triobloid, 110 
amhghar, no geur-!eanmhuin, no 
gorta, no Icmnochduigh', no cun- 
tart, no cloidheamh? 

36 (Reir mar ata è fgriobhta, Air 
do lhon-la mharbhadh finn rè an là ; 
mheaiadh finn mar chaoraich chum 
marbhaidh) 

37 Ni h eadh, ach ann fna nithibh 
fin uile tha finn a' toirt tuilleadh 
agus buaidh, trìd-fin a ghràdbaich 

fittU. 

38 Oir ata dearbh-beachd agam, 
nach bi bàs, no beatha, no aingil, 
no prionnfachda, no cumhachda, 
no nithe a 'ta lathair, no nithe a 'ta 
chum teachd, 

39 No àirde, no doimhne, no 
creatuir fam bith eile, comafach air 
finne a fgaradh o ghràdh Dhe a 'ta 
ann lofa Crioi'd ar Tighearna. 

C A I B. fX. 
I 'Ta, Pol doiiich air fon nan Iu- 
dhach. 7 Cha b' ìad Jìiochd Abra- 
ham uile clann a' gheallaidh. 18 
'Ta Dia deanamh tròcair air an 
droing a's toil leis. 21 Feu- 
daidb an cumadoir an ni a's toil 
leis a dheanamh ris a' chriadh. 
25 Ata gairm nan Geintileach, a- 
gus cur-air-cui nan Iudhach air 
an roimh-innfeadh. 32 An t adh-- 
bhar air fon nach do ghabh na 
h Iudhaich re fìi eantachd a' 
chreidiinb, 

EIREAMan fhìrinnannCnofd, 

__J: nior dheanam breug, (air bhi 

do m' choguis fòs a' deanamh fia?- 

nais damh fan Spiorad naomh) 

2 Gu bheil doilgheas uìòr orm, 

| a fgar^s. C A I B. IX. 

agus.cràdh air mo chroìdhe ann 
comhnuidh. 

3 Oir ghuidhinn mi fein a bhi 
* dealaichte o Chriofd, air fon mo 
bhràithre, mo f dhillfean thaobh 
na feòla : 

. 4 Noch is iad na h Ifraelich, 
d' am buin an uchd-mhacachd agus 
a' ghlòir, agus na cùmhnanta, a- 
gus tabhairt an lagha, agus feir- 
bhis De, agus na geallaidh; 

5 D' am buin na h aithreacha, 
agus o m bheil Criofd thaobh na 
feòla, neach ata 'na Dhia os ceann 
nan uile, beannuichte gu fiorruidh. 
Ainen. 

6 Cha 'n è gu bheil focal De 
- gun eifeachd. Oir cha 'n lfraelich 

iadlan uile a'ta olfrael: 

7 Agus ni mò do bhri' gur 
fliochd do Abraham iad, ata iad 
uile 'n an cloinn : ach ann an Ifaac 
ainmichear do Ihiol. 

8 ls è fin re radh, Cha'n iad 
clann na feòla clann De : ach ata 
clann a' gheallaidh air am meas 
mar Ihiol. 

9 Oir is è fo focal a' gheallaidh, 
% Aig an àm fo thig mi, agus 
bithidh mac aig Sara. 

io Agus ni h è 'mhàin fo, ach 
Rebecca mar an ceudna 'nhair a 
thoirrcheadh i o aon, eadhon Ifaac 
ar n athair-ne, 

ii (Oir mun do rugadh na 
leanbaidh, agus -mun d' rinn iad 
maith no olc, chum gu'in biodh 
rùn De reir an taghaidh feafmhach, 
ni o oibribh, ach o'n ti a' ghair- 
meas) 

12 Dubhradh ria, Ni an neach 
a's feine feirbhis do 'n neach a's 
òige. 

13 Reir mar ata è fgriobhta, 
Ghràdhaich mi Iacob,ach dh' fhua- 
thaich mi Efau. 

14 Creud a deir finn ma feadh ? 
am bheil ea-coir maille re Dia? 
Nar leigeadh Dia. 

• malluicht'. f luehd-dàin*'. i 

fesithishe ereadha. 15 Oir deir sè re Maois, Ni m 
tròcair air an neach air an deaii 
mi tròcair, agus iochd risan neach 
ris andean mi iochd. 

16 Uime fin ni h ann o'n ti leìs 
an àill, no o 7 n ti a ruidheas, ach o 
Dhia a ni tròcair. 

17 Oir deir an fgriobtuir re 
Pharaoh, Is ann chum na crìche 
fo fein a thog mi fuas thu, chunl 
gu'm foillfichinn mo chumhachd 
annad, agus chum gu 'm biodh 
m' ainm iomraiteach air feadh na 
talmhain uile. 

I S Uime fin ni è tròcair air an 
ti a's àill leis, agus an ti a's dill 
leis cruadhaichidh sè. 

19 Deir tu ma 'ta rium, C'ar 
fon ata è ma feadh a' faghail 
croin ì oir cia do chuir ann aghaidh, 
a thoile ? 

20 Ni h eadh, ach, O a dhuine s 
cia thufa ata tagradh ann aghaidh 
Dhe ? An abair an ni a chumadh 
ris an ti a chum <?> C'ar fon a rinn 
thu mi mar lo ? 

21 Nach 'eil cumhachd aig a» 
§ chriadh-fhear air a' chriadh, 
ionnas gu 'n deanadh è do'n aon 
mheall aon foitheach chum onoir, 
agus foitheach eile chum eas-o- 
noir. 

22 Ciod ma 's è, air bhi do 
Dhia toileach f hearg a nochdadh, 
agus a chumhachd a dheanamh 
aithnichte, gu 'n d' fhulaing è le 
mòr fhad-Ihulangas foithiche na 
feirge air an ull'uchadh chum fgrio* 
faidh : 

23 Agus chum gu'n deanadh è 
aithnichte faibhreas a ghlòire air 
foithichibh na tròcair, a dh'ull'uich 
sè roimh-làimh chum glòire ? 

24 Eadhon finne a ghairm sè, nl 
h è amhàin do na h ludhachàibh, 
ach mar an ceudna do na Gem = 
tileachaibh. 

25 Mar a deir sè fòs ann Ofee, 
f K k Goiridh 

Reir na h airnfire, § i. $. fear-deuiamk R O 

Geiridh mi rao phobull diabh nach 
raibh 'nam pobull damh ; agus 
bean ghràdhach dh'ife, nach raibh 
gràdhach. 

26 Agus tarlaidh, ann fan ionad 
ann dubhradh riu, Cha fibh rao 
phobull-fa, ann fin goir'ear, Clann 
an De bheo dhiubh. 

27 'Ta Efaias fòs ag èigheach 
mu thimchioll lfraeil, Ge do tha 
àireamh chloinn liraeil rnar ghai- 
Xieamh na fairge, is iuigheaU a 
fhàbhalar. 

28 Oir criochnaichidh sè an o- 
bair, a^us gearraidh sè gaoraid i 
am * fìreantachd : do bhri' gu 'n. 
dean an Tighearn' cbair ghaoraid 
air an talamh. 

29 Agus mar a dubhairt Efaias 
xoimhe, Mur fàgadh Tighearna 
nan fluagh fiol againne,- dhean- 
tadh finn mar Shodoma, agus bhi- 
theamaid cofmhuil re Gomorrha. 

30 Creud a deir finn ma feadh ? 
Gu 'n d' rainig na Cinnich, nach 
raibh a' leantuin f treantachd, air 
fìreantaehd, eadhon an fhìrean- 
taehd a 'ta o chreidimh : 

31 Ach cha do rainig Ifrael, 
a bha leantuin lagh na f ìreantachd, 
air lagh na f ìreantachd. 

32 C'ar fon ? Do bhri' nach 
ann o chreidimh, ach mar gu'm 
h' ann o oibribh an lagha a dh'' iarr 
ìad i: oir thuiflich fiad air a' 
chloich-thuiflidh lln- ; 

33 Mar ata è fgriobhta, Fèuch, 
cuiream ann Sion cloch-thuifliHh, 
agus carruig oilbheirn : agus gach 
nile neach a chreideas ann-fan, cha 
chuir'eargnnàire è. 

C A I B-., X. 
I ^Ta an fgriootnìr a* nochdadh an 
eìdir-dhealachaidh a'la eidear 
fìreantachd an lagha, agus a? 
chreidhnh \ 11 agus nach cuir'ear 
a h aon do na h ludhachaibh, no do 
na Geintileachaibh Jin uile, a 
shreideas , fui 1 amhluadh : 18 tt- eenrtas. f làa-toil, M H. 
gus gu '« gahh na Geintìlich rip 
an fhocal, agusgun creid jìad. 
19 Cha raibh Ifrael aìn-eolach air 
na nithibhjìn. 

ABhràithre, is è f rùntaitneach 
mo chroidhe, agus 'm ùrnuigh 
re Dia air fon IfraeiT, gu'm biodh 
iad air an f àbhaladh. 

2 Oir ata mi deanamh fia'nais 
doibh, gu bheil % teas-ghràdh aca 
do Dhia, ach ni h ann a reir eòlais. 

3 Oir air dhoibh bhi ain-eo!ach 
air f ìreantachd Dhe, agus ag iar- 
raidh am fìreantachd fein chur air 
chois, cha do ftrìochd iad do f hì- 
reantachd Dhe. 

4 Oir i? è Criofd crioch an lagha, 
chum fìreantachd do gach uilfc 
neach a chreideas. 

5 Oir ata Maois a' cur ann cèill 
na fìreantachd a'ta o'n lagh, ea- 
dhon an duine a ni na nithe fin, 
gu'm bi sè beo Jeo. 

6 Ach mar fo deir an f hìrean- 
tachd a 'ta o chreidimh, Na abaip 
ann do chroidhe, Co theid fuas air 
neamh ? (fin r'a radh, a thoirt 
Chriofd anuas.) 

7 No, Co a theid fios do'n doimh- 
ne ? (fin r'a radh, a thoirt Chriofd 
a-rìs air ais o na marbhaibh.) 

8 Ach creud a deir fi ? 'Ta 'm 
focal am fogus duit, ann do bheul, 
agus ann do chroidhe : 'sè fin 
focai a' chreidimh a 'ta finne ag. 
fearmonachadh, 

9 Eadhon ma dh' aid'icheas tu le 
d' bheul an Tighearna Iofa, agus 
ma chreideas tu ann do chroidhe, 
gur thog Dia o na marbhaibh è, 
fàbhalar thu^ 

I o Oir is ann leis a' chroidhe a 
chreidear chum fìreantachd, agus 
leis a' bheul a dh' aid'iehear chum 
flàinte. 

I I Oir a deir an fgriobtuir, Gt 
b'è neach a chreideas ann-fan, cha 
nàrakhear è. 

12 Oir cha 'n 'eil eidear-dheala- 
chadh 
i èad aca thaobh Dhi, C A 1 

chadh eidear an t Iudhach agus 
an Greugach : oir an t aon Tign- 
earna a 'ta os-cionn gach uile, 
tha è fkibhir do gach uile a ghair- 
meas air. 

13 Oir ge b'è neach a ghair- 
meas air ainrn an Tighearna, sà- 
bhalar è. 

14 Ach cionnas a ghairmeas iad 
aìrfin ann s nach do chreid iad ? a- 
gus cionnas a chreideas iad ann 
fan ti air nach cual' iad iomradh? 
agus cionnas a chluinneas iad gun 
fearmonuiche ? 

15 Agus cionnas a ni iad fear- 
moin, mur cuir'ear iad ? mar ata 
è fgriobhta, Cia fgiamhach cofa 
na muintir fin a 'ta fearmonachadh 
foifgeil na fiothchaint, a 'ta toirt 
fgèil aoibhneich air nithibh maithe \ 

16 Ach cha raibh iad uile umhal 
do'n t foifgeul. Oir a deir Efaias, 
A Thighearna, co a chreid ar n 
aithris-ne ? 

17 Uime fìn, is ann o eifdeachd 
a thig creidimh, agus eifdeachd tre 
fhocal De. 

18 Ach a deiream, Nach cual' 
iad ? Chuala gu deimhin, chuaidh 
'm fuaim air feadh gach tìr' a- 
mach, agus am briathra gu iomal^ 
laibh an domhain. 

19 Ach a deiream, nach raibh 
fios aig Ifrael ? Air tùs, a deir 
Maois, Cuiridh mi èud oirbh le 
Cinneach nach 'eil 'nan Cinneach, 
agus le Cinneach neo-thuigfeach 
cuiridh mi fearg oirbh. 

20 Ach ata Efaias ro-dhàna, agus 
deir sè, Fhuaradh mi leo-fan nach 
d' iarr mi ; dh' f hoillficheadh mi 
dhoibhfin nach d' f hiofraich air mo 
Ihon. 

21 Ach re Ifrael a deir sè, Shìn 
mi 'mach mo ìàmhan rè an là gu. 
h iomlan re pobull eaf-umhal agus 
a labhras a'm' aghaidh. 

C A 1 B. XI. 
I Cha do thìlg Dia Jfrael uils uaiihe. b. xr. 

7 Thaghadh ctlid, ge do chrua' 
dhaicheadh a' chuid eile. 16 
Ata dòchas 711U 'n ath-philleadh* 
18 Cha 'n fheud na Geìntilich 
uaill-thàìr a dheanamh orra ; 
26 oir ata gealla' gun Jlànni- 
chear iad. 33 'Tàìd breitheanais 
De do-ranfifaìch. 

EIR.EAM ma feadh, 'N do 
thilg Dia a phobull uaithe ? 
Nar leigeadh Dia. Oir is Ifraeleach 
fnife feiii mar an ceudna, dofhliochd 
Abraham, do threibh Bheniamin. 

2 Cha do thilg Dia uaithe a pho- 
bull, a roimh-aithnich è. Nach 
'eil f hios agaibh ciod è a deir aa 
fgriobtuir otu Elias ? cionnas ata 
è a' d-eanamh eidear-ghuidhe re 
Dia ann aghaidh Ilraeil, ag radh p 

3 A Thighearna, mharbh iadL 
t f hàidhean,, agus leag ìad fios 
t altaire ; agus dh' fhàgadh mife 
a'm' aonar, agus ata fiad ag iar- 
raidh m' anama. 

4 Ach creud a deir freagradh 
De ris, Dh' fhàg mi dhamh fein 
feachd mìle fear, nach do lùb an 
glùn do iomhaigh Bhaail. 

5 Is mar fm mar an ceudna 
ata fan àm fo a iàthair fuigheall 
a reir taghaidh a' ghràis. 

6 Agus ma 's ann tre ghràs, n£ 
h ann o oibribh ni 's mò : no cha 
ghràs gràs ni 's mò. Ach ma 's 
ann o oibribh, ni h ann o ghràs a 
fin fuas : no cha 'n obair a fin 
fuas obair. 

7 Ciod ma feadh ? An ni fìn a 'ta 
Ifrael ag iarraidh, cha do rainig 
sè air ; ach rainig an taghadh air, 
agus chuaidh chuid eile a dhal- 
ladh: 

8 Mar ata è fgriobhta, Thug 
Dia dhoibh fpiorad na fuaine, sùile 
chum nach faiceadh iad, agus 
cluafa chum nach cluinneadh iad, 
gus an là an diu. 

9 Agus a deir Daibhidh, Biodh 
am bòrd mar ribe, agus mar inneal- 

gìacaidhv, R O 

glacaidh, agus mar cheap-tuiflidh, 
agus mar dhìol-thuarafdal dhoibh, 

10 Biodh an sùilean air an dor- 
chachadh, chum uach faic iad, a- 
gus crom-fa an druim ann comh- 
uuidh. 

ii Deirèam uime fin, 'N do 
thuiflich iad ionnas gu'n tuiteadh 
iad ? Nar leigeadh Dia : ach tre 
an tuiteam-fa 'ta flàinte air teachd 
chum nan Cinneach, chum iadlan 
a bhrofnachadh gu h èud. 

12 'Noifè ma 's è -an tuiteam-fa 
faibhreas an domhain, agus an 
Jughdachadh faibhreas nan Cin- 
neàch : cia mò na fia a bhitheas 
an lànachd ? 

13 Oir is ann ribhfe a labhram, a 
Chinneacha, do bhri' gur mi abftol 
ruri Cinneach, tha mi toirt onoir 
do m' oifig : 

14 Nam feudainn air chor fam 
bith mochoi'-fheoil a bhrofnachadh 
gU èud, agus gu'n fàbhalainn 
dream àraidh dhiubh. v 

1 5 Oir ma 's è 'n tilgeadh-fan air 
falbh rèiteachadh andomhain ; ciod 
è an ath-ghabhail, ach beatha o 
na marbhaibh ? 

16 Oir ma 'ta an ceud-thoradh 
Jiaomha, ata am meall naomha mar 
an ccudna: agus ma 'ta an f hreamh 
naomha, y ta na geuga mar jìn mar 
an ceudna- 

17 Agux ma 'ta cutd do na 
geugaibh air am brifeadh dheth, a- 
gus gu bheil thufa, a bha a' d' 
chrann-ola fiadhain, air do fliui- 
dheachadh \\ am meafg, agus mail- 
lc riu a'faghailco'-pairc dofhrèimh 
a^usdo reamhrachd a* chroinn-ola ; 

^18 Na dean uaill ann aghafdh 
nan ieu.g : ach ma ni thu uaill'nan 
aghaidh, cha tufa a dh' iom- 
chaireas an fhreamh, ach an 
fhreamh tnuia. 

19 Deir tu uime fin, B.hrìfèadli 
dheth na geuga, chum gu fuidhich- 
Ze mife 'n an àite. 

20 Ro-mhaith ; air fon am mi- M H. 

chreidimh bhrìfeadh iadfan, agus 
ata thufa a' feafamh tre chreidimh. 
Na bi àrd-inntineach, ach fa eagal. 

21 Oir mur do choigill Dia na 
geuga nàdurra, bìodh fiamh ort nach 
coigill è thufa mar an ceudna. 

22 Fèuch uime fin maitheas 
agus geur-cheartas De : geur- 
cheartas d' an taobh-fan a thuit ; 
ach do d' thaobh-fa, maitheas, ma 
bhuanaicheas tu 'n a mhaitheas ; 
agus mur buanaich, gearthar dhech 
thufa mar an ceudna. 

23 Agus fuidhichear iadfan mar 
an ceudna, mur buanaich iad 'n am 
mi chreidimh : oir ata Dia coma- 
fachair an fuidheachadh a-rìs. 

24 Oirmaghearthadh thufa as a' 
chrann-ola a bha fiadhaich thaobh 
nàdufr, agus gur fhuidhicheadh 
ann deadh chrann-ola thu ann 
aghaidh nàduir; cia mòr is mò na 
fin a fhuidhichear na geuga nàdur- 
ra 'nancrann-ola fein ? 

2£ Oir cha b' àill leam, abhrài- 
thre, fibhs' a bhi ain-eolach air a' 
chùis dhiomhair fo (chum nach 
biodh fibh glic 'nar bar'ail fein) 
gur tharladh doilie ann an cuiii 
do Ifrael, gus an d'thig iom-lanachd 
nan Geintileach a fteach. 

26 Agus mar fin bithidh Ifrael 
ùil' air an flànuchadh : mar ata è 
fgriobhta, Thig am Fear-faoraidh 
o Shion, agus pillidh sè air falbh 
ain-diadhuidheachd o lacob. 

27 Oir is è iò mo chùmhnant. 
riu, 'n uair a bheir mi air falbh am 
peacaidh. 

28 Thaobh an t foifgeil, iiteùmh.4 
de iad air bhur fon-fa : ach thaobh 
an taghaidh, ata Jìad gràdhaichte 
air fon nan athracha. 

29 Oir ata tiodhlacaidh agus 
gairm Dhe gun aithreachas. 

30 Oir mar a ìxha fibhfe * o 
chian eai-umhal do Dhia, achanoife 
fhuair fibh tròcair tre a' mi- 
chreidimh-fin : 

51 A- * roiinhc fò. 


C A 

31 Amhuil fin * ata iadfan fan 
àm fo eas-umhal, chum tre bhur 
tròcair-fe gu 'm fuigh fiad tròcair 
mar an ceudna. 

'- 32 Oir dhruid Dia iad uile ann 
mi-chreidimh, chum tròcair dhea- 
namh air gach uile. 

33 O doimhne faibhris araon 
gliocais agus eòlais De ! Cia do- 
rannfaich a bhreitheanais, agus 
do-lorgaich a fhlighidh ! 

34 Oir co aig an raibh fios inntin 
an Tighearna, no co bu chomhair- , 
leach dha ? 

3 j No co thug dha air tùs, agus 

làn-dìolar a-rìs dha è ? 

36 Oir is ann uaithe-fin agus 

trid-fin, agus air a fhon-fan ata na 

h uiie nithe : dha-fan gu raibb glòir 

gu fiorruidh. Amen. 

C A I B. XII. 

I 'S coir do thrècair Dhe f.nne 
aomadh gu Dia a thoileachadb : 
3 Cha cbòir do dhuine fim bith 
meas tuilleadh 's maith bhi aige 
dheth fein; 6 ach 's còir do gach 
aon feitheamh aìr an dreachd 
Jìn, a db' earbadh ris. 9 Tha 
gràdh, agus moran do dhleajda- 
nais eile air an iarraidh uainn . 
1 9 Ata diogkaltas gu fonraicht ì 
air a thoirmeafg dhuinn. 

AIR an àdhbhar fin guidheam 
oirbh, a bhràithre, tre thrò- 
cairibh Dhe,* ar cuirp a thabhairt 
'n am beo-iobairt, naomha, thait- 
neach do Dhia, ni a's e bhur feirbhis 
reufonta. 

2 Agus na bithibh air bhur 
cumadh ris an tfaoghaj fo : ach 
bithibh air bhur cruth-atharrachadh 
tre ath-nuadhachadh bhur n inntin, 
chum gu'n dearbh fibh creud i toil 
mhaith, thaitneach, agus dhiong- 
mhalta fin De. 

3 Oir deiream tre a' ghràs a 
thugadh dhamh-fa, ris gach uile 
'n ar meafg, gun fmuaìnteachadh 
uime fe'm ni 's àirde na 's còir 
dha fmuainteachadh,- ach fmuain- 

* cha ào chreid iadfan. I B. XII. 
teachadh am meafarrachd, a reir 
mar a roinn Dia ris gach uiie 
neach tomhas a' chreidimh. 

4 Oir mar ata mòran bhal! againn 
ann aor. chorp, agus chà 'n 'eil aig 
gach uilebhaìl an aon oifig: 

£ Amhuil fin ge do tha finne 
'n ar mòran, is aon chorp ann 
Criofd finn, agus is buill finn ga-ch 
aon fa leith d'a cheile. 

6 Uime fin air bhi do thiodh- 
lacaibh * eagfamhail againn, a 
reir a' ghràis a thugadh dhuinn, 
ma 's fàidheadoireachd, deanamaid 

jàidheadoireachd do reir tomhais a* 
chreidimh: 

7 No ma 's miniftreileachd, thu- 
garmid aire d' ar miniftreileachd ; 
no an ti a theagaisgeas, thugadb 
e aire d'a theagafg ,• 

8 No aij ti a bheir earail, thugadh 
e airc d'a earail : an ti a roinneas 
an dcirc, roinneadh e i ann treibh- 
dhireachd; an ti a rioghlas, deanadh 

feì maille re dùrachd ; an ti a 
ni tròcair, deanadh sèè gufuilbhir, 

9 Biodb bbur gràdh gun cheiig. 
Biodh srain ajjaibh do'n olc, lea- 

o o _ ' 

naibh gu dl'il' ris an ni a 'ta maith. 

10 Biihibh teo-chroidheach d'a 
cheile ; le gràdh bràthaireil, ann 
onoir a' toirt toifeach gach aon 
d'a chsile :■'" 

11 Gun bhi leafg ann gno- 
thuichibh : -j- dùrachdach 'n ar ipio- 
rad ; a deanamh feirbhis do'n Ti- 
ghearua 1 

12 A'deanamh gàirdeachais ann 
dòchas : foighidneach ann trioblojd - 
raairtheanach annan ùrnuigh : 

13 A' co'-roinn re uireasbhuidh 
nan naomh ; a' gnàthachadh aoi- 
dheachd. 

14 Beannuichibh an dream a' ta 
deanamh geur-leanmhuin oirbh : 
beannuichibh, agus na mallaichibh. 

15 Deanaibh gàirdeachas mailìe 
riu-fan a'ta re gàirdeachas, agus 
caoi'mailleriu-fan a'ta re caoi'. 

16 Gu 
• eidir-dhesJukhts, f faobharach, R O 

16 Ga ma h aon toìl dhuibh 
r*a chèile. Na* biodh bhur cion air 
oithibh àrd, ach cuiribh fibh fein 
ann coi'-inbhe riu-fan a'ta ìofab 
Na bithibh glic 'n ar bar'ail fein. 

17 Na dìolaibh olc air fon uilc 
do dhuin' air bith. UlTuichibh ni- 
the ciatfach am fia'nais nan uile 
dhaoine. 

18 Ma dh' fheudas è bhi, 
mheud 's ata ann comas duibhfe, 
biodh fiothchaint agaibh ris gach 
uile dhaoinibh. 

19 A chàirde gràdhach, na 
deanaibh dioghaltas air bhur fon 
fein, ach thugaibh àite do 'n 
fheirg : oir ata è fgriobhta, is 
leamfa an dioghaltas ; iochdaidh 
mr, deir an Tighearna. 

20 Uime fm ma bhios do nàmhad 
ccrach, thoir biadh dha ; ma bhios 
è tartmhor, thoir deoch dha : oir 
le fo a dheanamh carnaidh tu eibhle 
teine air a cheann. 

21 Na d' thugtdh an tolc buaidh 
ort, ach beir-fe buaìdh air an ole 
feis a' mhaith. 

CAIB. XIII. 
S Umh/achd, agus dleafdanais eile a 
's coir dkuinn chur ann gniomh 
do uachdaranaibh. 8 'Se grìidh 
ce?-li<inadh an lagha. 1 1 'Ta 
gebcaireachd, agus meifg, agus 
cibre an dorchadais ro neo-chu- 
hhaidh do am an t joifgeil. 

BIODH gach anam umhal do 
nah àrd chumhachdaibh. Oir 
cha'n 'eil cumhachd ann ach o 
Dhia : agus na cumhachda a 'ta 
ann, is ann o Dhia a dh' òrduich- 
eada iad. 

2 Air an àdhbhar fin ge b'è air 
bìth a chuireas a»n aghaidh a' 
chumhachd, atafè cur ann aghaidh 
òrduigh Dhe : agus iadfan a ehuireas 
*n a aghaidh, gheibh fiad brei- 
theanas dhoibh fein. 

3 Oir cha'n 'eil uachdarain 'nan 
àdhbhar eagail do dheadh oibribh, 

* bjthibh àrdMtintinearfi, M H. 

aeh do dhroch oibrìbh. Uime fin 
am miann leat bhi gun eagal an 
uachdarain ort ? dean am maith, a- 
gus gheibh thu cliu uaithe. 

4 Oir is eifean feirbhifeach Dhe 
chum maith dhuit. Ach ma ni thu 
an t olc, biodh eagal ort ; oir cha 
'n ann gu diomhaoin ata sè giùlan 
a' chloidheimh : olr is è feirbhi- 
feach Dhe, 'na dhioghaltoir feirg 
air an ti a ni ole. 

5 Uime fin is eigin bhi umhal, 
ni h ann amhàin air fon feirge, 
ach fòs air fon coguis. 

6 Oir air an àdhbhar fo ata fibh 
toirt cìs dhoibh fds : oir is iad feir* 
bhilich Dhe iad, a' sìr-fheitheamh 

air an ni fo fein. 

7 Air an àdhbhar fin thugaibh 
do gach uile neach an dlighe fein : 
càin dha-fan d'an dlighear càin, 
cìs dha-fan d'an dlighear cìs, eagal 
dba-fan d'an coir eagal, agus onoir 
dha-fand'an cèir onoir. 

8 Na biodh fiacha fam bith aig 
aon neach oirbli, ach amhàin fibh a 
ghràdhachadh a chèile : oir an ti 
aig am bheii gràdh do neach eile, 
choi'-lion sè an lagh. 

9 Oir an ni fo, Na dean adhal- 
trannas, Na dean morta, Na dean 
goid, Na dean fia'nais bhrèige, Na 
fanntakh, agus ma 'ta àithne fam 
bith eile ann, ata fi air a cur fios 
gu h ath-ghaoraid fuidh 'n f hocal 
fo, eadhon, Gràdhaich do choi- 
mhearfnach mar thu fein. 

10 Cha dean gràdh lochd d'a 
choimhearsnach : air an àdhbhar 
fin is e an gràdh coi'-lionadh an 
lagha. 

1 1 Agus fo, air dhuibh fios na 
h aimfir' a bhi agsibh, gur mithich 
dhuinn a nòife mofgladh o chodal : 
oir ata ar flàinte 'noife ni 's foigfe 
na 'nuair a chreid finn. 

1 2 Tha cuid mhòr do : n oidhche 
air dol tharuinn, tha an là am fo- 
gus : uinae fin cuireamaid dhinn 

oibrs C A ! B 

ofàre an dorehadais, agus cuireamaid 
umainn armachd an tibluis. 

13 Gluaiieamaid gu cubhaidh 
mar ann fan là ; ni h ann an ruidh- 
teireachd agus am meifg, no ann 
feomradoireachd agus am macnus, 
no ann coi'-ftribh agus am far- 
mad. 

14 Ach cuiribh umaibh an Tigh- 
earna Iofa Criofd,agus na deanaibh 
ullamhachadh air fon na feòla, 
chum a h ain-mhianna a choi\ 
lionad-h. 

C A I B. XIV. 
I Cha '« fheud daoine tsir a dhca- 
namh, no cheile a dhìteadh aif 
fon nithe co'i'- dheis : 1 3 ach bhi 
fatcìlkach gun oilbheum a thoirt 
leo i j 5 oir ata an t abfìol a' 
àearbhadh gu bheil fin mi-chea- 
daichte, le iomadh reufon. 

CABHAIBH ris an neach a'ta 
_ f * anmhunn fa chreidimh, ach 
ni h ann chum deasboireachd 
amharufach. 

2 Oir ata h aon a' creidfìn gu 'm 
feud è gach uile nithe itheadh : 
ach ata eifean a 'ta anmhunn ag 
itheadh luibheanna. 

3 Na deanadh eifean a 'ta 'g 
itheadh, tàir airfin nach 'eil ag 
itheadh ; agus na tugadh eifeaa 
nach 'eil ag itheadh, breith air an 
ù a dh' itheas : oir ghabh Dia 
ris. 

4 Co thufa a 'ta toirt breith 
air feirbhifeach duin' eile ? d'a 
mhaighifdir fein feafmhaidh, no 
tuitidh sè : Seadh, cumar fuas è : 
oir is comafach Dia air a chumail 
xx a fheafamh. 

5 'Ta * meas aig neach air là 
thar là : agus ata meas aig neach 
eile air gach là ?nar a chèile. Biodh 
làn-dearbhadh aig gach duine 'n a 
inntinfein. 

6 An ti aig am bheil eion air art 
là, is ann do'n Tighearna 'ta cion 
aig air; agus an ti aig nach 'eil 

* ^1» * fuàn aig neach do 1%« , XIV. 

cion air an là, is ann do 'n Tìglr- 
earna nach 'eil cion aig air. An 
ti a 'ta 'g itheadh, is ann do 'n Ti- 
ghearna 'ta è 'g itheadh, oir ata 
è toirt buidheachais do Dhia; 
agus an ti nach 'eil ag itheadh, is 
ann do 'n Tighearna nach ith sè, 
agus bheir sè buidheachas do Dhia. 

7 Oir cha 'n 'eil a h aon againa 
beo dha fein, agus cha 'n 'eil 3 
h aon againn a' faghail bhàis dha 
fein. 

8 Oir ma 's beo dhuinn, is ann 
do 'n Tighearna ata finn beo : a- 
gus ma 's bàs duinn, is ann do 'ra 
Tighearna 'ta finn faghail bhàis: 
uime fin ma 's beatha no bàsdhuinn, 
is Jeis an Tighearna finn. 

9 Oir is ann ehum fo a f huair 
Criofd bàs, agus a dh'eirich sè, a- 
gus a dh' ath-bheothaicheadh è, 
chum gu 'm biodh è 'n a Thighear- 
na air na beothaibh agus air 113 
marbhaibh. 

10 Achc'arfon ata thufà a' toirt 
breith air do bhràthair? no fòs 
c'ar fon ata thu a' deanamh tarcoìs 
air do bhràthair? oir feafmhaidk 
fmn gu leir am fla'nais caithir- 
breitheanais Chriofd. 

11 Oir ata è fgriobhta, Mar 
is beo mife, deir an Tighearna, 
lùbaidh gach glàn damh, agus 
aid'ichidh gach teanga do Dhia. 

12 Air an àdhbhar fm bheir 
gach aon againn cunutas uime fein 
<k> Dhia. 

1 3 Uime fin na tugamaid breith 
air a chèile tuilleadh ni 's mò : acfa 
gu ma fearr libh a^ bhreithfo thoirt, 
gun àdhbhar-tuiteara hg oilbheina 
a thoÌFt d'a bhràthair. 

14 Oir ata fhios agam, agus is 
dearbh ieam ann fan Tighearna Io- 
fa, nach 'eil ni fam bith neo-ghlan 
dheth fein : ach do'n \\ a mheafas 
ni fam bith neo-ghlan, dha-fan ata 
se neo-ghlan. 

15 Ach ma bhios doilgheas air 

d» R O 

do bhràthalr air fon bìdh, 'noife 
cha 'n 'eil thu a' gluafachd do 
r»ir a' ghràidh. Na * cuir am mu- 
gha Je d' bhiadh eifean, air fon an 
d' fhulaing Criofd bis. 

16 Air an àdhbhar fin na làbhrar 
olc mu bhur maith. 

17 Oir cha bhiadh agus deoch 
rioghachd Dhe, ach fìreantachd, 
agus fiothchaint, agus aoibhneas 
ian Spiorad naomh. 

18 Oir ge b'è ni feirbhis do 
Chriofd ann fna nithibh fo, tha è 
taitneach do Dhia, agus tha è 
dearbhta dodhaoinibh. 

19 Uime fin leanamaid na nithe 
a f thig re fiothchaint, agus na 
nithe thig re tog'ail. fuas a chèile. 

20 Na cuir am mugha obair 
Dhe air fon bìdh. Gu deimhin ata 
na h uile nithe glan ; ach is oic 
do 'n duine fin a dh'itheas le h oil- 
bheum. 

21 Is maith an ni gun fheoil 
ìtheadh, no fion òl, no ni air bith 
a dheanamb leis am fuigh do 
bhràthair tuifleadh no oilbheum, 
no leis an deanar lag è. 

22 Am bheil creidimh agad ? 
Biodh è agad dhuit fein am fia'- 
nais De : ls beannuicht' an duine 
fin nach dìt è fein ann fan ni fin a 
§mheaias è ceaduicht'. 

23 Ach eifean a 'ta fuidh amha- 
rus, ata sè air a dhìteadh ma 
dh' itheas è, do hhri' nach ann 

chreidimh ata è 'g itheadh : oir 
gach uile ni nach 'eil o chreidimh, 
is peacadh è. 

C A I B. XV. 

1 Is còir dhoibbjìn a 'ta làidir giùlan 

leo-fan a 'ta anmhunn. 2 Cha '» 
fheudjìnnjtnnfeinji thoileachadh, 
3 oir cha d' rinn Crìofd Jìn, 7 ach 
gabhail r'a chèile, mar a rinn 
Criofd ruìnn uile, 9 araon ris na 
h ludhachaibh agus ris na Gein- 
tileachaibh. 15 'Ta Pòl ag 
gabhail a leith-Jgeil fein air fon e 
fgriobhadb, 28 agus a' gealltuin 
* fgrios, f fdiùras chum fiothchaiat agus M H. 

amfaicfìn, 30 agus ag iarraidb 
congnamh an ùrnuighean. 

UiiVIE fin is còir dhuinn a 'ta 
làidir, giùlan le anmhuin- 
neachtl na muintir fin a 'ta lag, a- 
gus gun finn fein a thoileachadh. 

2 Toilicheadh gach aon againn 
a choimhearfnach g'a mhaith chum 
a thog'ail fuas. . 

3 Oir cha do thoilich eadhon 
Criofd è fein ; ach a reir mar ata 
è fgriobhta, Thuit toibheum na 
muintir fin a thug toibheum dhuit 
ormfa. 

4 Oir ge b' iad nithe air bith a 
fgriobhadh roimhe fo, is ann chum 
ar teagafg-ne do fgriobhadh iad ; 
chum tre ihoighidin agus co'-f hur- 
tachd nan fgriobtuire gu'm biodh 
dòchas againne. 

5 'Noife gu tugadh Dia na 
foighidin agus a' cho'-fhurtachd 
dhuibhfe bhi dh'aon inntin thaobh 
a chèile, a reir Iofa Criofd : 

6 Chum gu 'm feud fibh a 
dh' aon inntin agus le aon bheul 
glòir a thoirt do Dhia, eadhon A- 
thair ar Tighearna Iofa Criofd. 

7 Uime fin gabhaibhfe r'a chèile, 
eadhon mar a ghabh Criofd ruinne, 
chum glòir' Dhe. 

8 'Noife a deirim, Gu raibh Iofa 
Criofd 'n a. mhinifteir an timchioll- 
ghearraidh air fon f ìrinn De, chum 
ge^llaidh nan athracha a dhaing-- 
neachadh : 

9 Agus chum gu 'n tugadh na 
Cinnich glòir do Dhia air fon a 
thròcair ; a reir mar ata è fgriobh- 
ta, Air an àdhbhar fo aid'icheam 
thu a' meafg nan Cinneach, agus 
feinnidh mi ceol do d'ainm. 

10 Agus a-rìs a deir sè, Dea- 
naibh gàirdeachas, a Chinneacha, 
maille r'a phobull-fan. 

11 Agus a-rìs, Molaibh an Tì* 
ghearna, a Chinneacha uile, agus 
thugaibh cliu dha, a phoibleacha 
uile. 

I2AgUS 
tog'ajl Sic. $a 'tajige fa dhearbhi*. CAIB. 
ìi Agus à-vU deìr Efaias, Bi- 
tliidh freatnh leiìe ann, agus an ti 
a dh' eir'eas fuas chum uaclidara- 
nachd bhi aige air na Cinnea- 
chaibh, anri-fan cuiridh na Cinnich 
an dòchas. 

13 'Noife gu 'n deanadh Dia an 
dòchais iìbhfe a Jionadh do'n uil' 
aoibhneas agus ihiothchaint ann an 
creidfin, chum gu 'm bi fibh pailt' 
anndòchas, tre ehumhachd an Spio- 
raid naoimh. 

14 Agns ata deimhirt agamfa 
fein fòs d'ar taobh-fa, mo bhrài- 
rhre, gu bheil fibhfe fòs làn do 
rnhaitheàs, air bhur Jionadh Jeis an 
niJe eòìas, agus comafach mar an* 
ceudna air a cruile a * theagafg. 

1 <; Gidheaclh, a bhràithre, fgriobh 
rni d' ar ionnfuidh leis an tuilleadh 
dànadaìsj atìil cait-eigin, mar ga 
cuirinn ann cuimhne fibh, air fon 
a' ghràis a thugadh dhamh-fa o 
DJna, 

16 lonnas gu 'm bithinn a'm' 
mhinifteir aig lofa Criofd do na 
Geintileachaibh, a' fritheàladh foi- 
fgeil De, chum gu'm biodh ofrail 
fuas nan GeintiJeach raitneach, 
air a naomhachadh leis an Sptorad 
naomh. 

1 7 Uime fin ata agam àdhbhar 
uaill tre Iofa Criofd.ann fna nithibh 
fìn a bhuineas do Dhìa. 

18 Oir cha bhi dànachd agam 
labhairt ?.ir a' bheag do na nithibh 
fin, nach d' oibrich Criofd Jeamfa, 
chum na Cinnich a dheanamh 
umhal am focal agus ann gniomh, 

1 9 Le' comliarthaibh agus mior- 
hhuilibh treun, tre chumhachd 
Spioraid De ; ionnas o Hierufalem 
agus mu 'n cuairt gu Jlliricum', 
gur làivfhesrmonaich mi foifgeùl 
Ghriofd. 

20 Seadh, mar fin bha ro-dheidh 
agam air an t foifgeul a Ihearmo- 
nachadh, cha 'n ann fan ionad 
ann raibh Criofd air ainmeacliadh, 

* èfwmhsirlcaeh'. f Inmadh, } foòkihor. XV. 

chum nach togaìriri M ohaìr air' 
f lìèidh neach eile : 

21 Ach a reir mar ata è fgriobh- 
ta, Chi iadfan ris nach do labh- 
radh uitne : agus tuigidh iàdfan,- 
nach cuala. 

22 Uime fin rriar an cendii.ii 
chaireadh'gu minic bacadh ortn d 
theachd d'ar n ionm'uidhfe. 

23 Ach anoife do bhri' nacli 
'eil agam ionad ni 's mò ann fna 
criochaibh fo, agus gu bheil mòr' 
thogradh aga-n o cheann iiiòrairi 
bhliadhnaibh teachd d' ar n ionn- 
fuidhfe ; 

24 Ge b'è uair a th'riallas mi do'ri 
Spa'inn, thig mi d'ar n innn'uidhfe : 
oir tha dùd agam iibiife fhaicfiri 
fan dol fe'achad', agus blii air mo> 
tlioirt air m' aghaidh Jtbhfe chum' 
an ionaid fin, ma bhios mi a'ir tììs 
ann cdil-eigin air mo lionadh le 'r 
co -luadar-fa 

25 A~h anoife 'ta mi doi gtt 
Hierufalem, a fhrithèaladh do na 
haomhaibh. 

26 oir bu toil leo-fan ann Mace- 
donia agus ann Achaia, co'-roinri 
àraidh a dheanamh rìs na nao- 
mhaibh bochda 'ta anrt Ierufalera„ 

27 Bu toil leo gu deìmhìn, agus; 
ata iad fa f niachaibh dhoibh Oir 
ma rinneadh na Cinnich 'nan luchd 
eo'-pairt d' an nithibh fpìoradail- 
fè, is còir dhoibh minìftreiJeach'd: 
a dheanamh dlioibhfin fria nitlitbb 
J bhuineas do'n cholluinn. 

28 Ùimè fin air dharrih fo a 
chriochnachadh, agns 'nuair a 
fìieuJaichèas mi an toradh fo' 
dhoibh, gabhaidh mi § d' ar taobh- 
ù. do 'n Spdinn. 

29 Àgu's ata fhios agam, air' 
dharnlv teachd d' ar ionnl'uidhie, 
gn'n d'thtg m'i ann Jdnaclìd bean= 
nacha' ibiis;eil Chriofd'. 

30 'Noife guidhea rh Oirbn, a' 
bhraithre, air fgx' an Tighearna 
lofa Criold, agus air fon graidh ari 

L 1 f Spio- 

<5' bhur tàSHft R O 

Sp'roraid, gu 'n deran fibh gleachda 
fnaraon riumfa ann ùrnuighibh air 
mo fhon re Dia ; 

5 1 Chum gu faorar mi uatha- 
fnn nach 'ci! a'creidfm ann ludea ; 
agus chum gu 'm bi mo fheir- 
bhis * air fon lerufaleim, tait- 
neach do na naomhaibh : 

32 Chum 's gn 'n d' thig mi 
d' ar ionnfuidhfe fe h aoibhneas tre 
thoil De. agus gu fuigheam fuaimh- 
neas maille tibh. 

33 'Noife gu raìhh Dia na 
fiothchaint maille ribh uile. Amen. 

C A I B XVI. 

3 y Ta Pòl a' toirt òrduigh do na 
bràithrihh failte chnr air moran ; 
37 agus a' ccmhaìrleachadh dboihb 
aire a thcirt do'n m'mintir a'ta 
togail connfaich agus a foirt oìl- 
bheime : 2 1 agus ann diaigh io- 
viadh heannachd ag criochnachadb 
le hreith huidheachais do Dhia. 

f-A A OLA.V! dhuibh Phebe ar 
IVj piurhar, reach is fearbhan- 

ta do 'n eaglais a 'ta ann Cenchrea: 

2 Chum's gti'n gabh fibh ria ann 
fan Tighearna, mar is cubhaidh 
do naomhaibh, agus gu 'n dean 
fibh congnamh ria ann s gach gno- 
thuch ann am bi feum aic' oirbh : 
oir rinn i fein cor.gnamh re mòran, 
agus riumfa fòs. 

3 Cuiribh fàilte air PrifciIIa a- 
gus Acuila mo cho'-oibrichean 
ann lofa Criofd : 

4 (Muintira leag fios a' muineal 
feinairfon m'anma-fa: d' am bheil 
a' toirt buidheachais cha 'n è 
'mhàin mife, ach fòs eaglaife nan 
Cinneach uite) 

c. Mar an ceùdna cuiribh faitte 
air an eaglais a 'ta 'n an tigh-fe. 
Cuiribh fiilte air Epenetus a's ion- 
mhuinn leamfi, reach is è ceud 
toradh Achaia do Chriofd. 

6 Cuiribh fàilte air Muire, a rinn 
faothair inhòr air ar foin-ne. 

7 Cuiribh fàilte air Andronicus 

• thaohh. f Taobham ribh. } cMùtach. M tt. 

agus Iunia,mo luchd-dàimh' agus mr> 
chompanaich priofuin, a 'ta J in- 
bheach a' meafg nan abftol, agus a 
bha fòs ann Criofd romhamfa. 

8 Cuiribh f àilte air Amplias a's 
ionmhninn leamfafan Tighearna, 

9 Cuiribh fàilte air Urbanus ar 
co'-oibriche ann Criofd, agus air 
Stachis fear mo ghràidh-fe. 

10 Cuiribh fàilte air Apelles a 'ta 
dearbhtaann Criofd. Cuiribh failte 
orra-ian a 'ta do theaghlacb Ai ilìo- 
buluis. 

1 1 Cuiribh failte air Herodion 
mo charaid. Cuiribh fàike orra- 
fan do theaghlach NarcifTuis, a 'ta 
fan Tighearna. 

12 Cuiribh failte air Triphena 
agus Triphòfa, mnai a 'ta faoithrea- 
chadh fan Tighearna. Cuiribh 
faihe air Perfis à's ionmhuinn leam, 
hean a fhaolhraich gu mòr ann faa 
Tighearna. 

13 Cuiribh fàilte air Rufns a 'ta 
taghta fan Tighearna, agus air a 
mhàthair agus mo mkàthair-fe. 

14 Cuiribh fàilte air Afincritus, 
Phlegon, H ermas, Patrobas, Heroie?, 
agus na bràithre a 'ta maille riu. 

15 Cuiribh fàilte air Philologus, 
agus lulia, Nercus, agus a phiu- 
thar, agus Olimpas, agus na naoimh 
uile a'ta maille riu. 

16 Cuiribh fàilte air a chèile 
Je pòig naomha. 'Ta eagiaiJe 
Chriofd ag cur fàilte oirbh. 

17 r Noife gaidheam oirbh, a 
bhraithre, comharthaichibh iadfan 
a 'ta tog'àil § choi'-Itribhe agus a* 
toirt oilbheime, ann aghaidh an 
teagaifg a dh' fhòghluim fibh ; a- 
gus feachnaibh iad. 

18 Oir cha 'n 'eil an leithide 
fo a' c'eanamh feirbhis d'ar Tigh- 
earna lofa Criofd, ach d'am broinrt 
fein ; agus ata iad le briathraibh 
milfe agus le miodat a* meàlladh 
croicjheacha na muintir fin jj. nàch 
*eil olc. 

19 Oir 
§ chonnfa'chean J{ sti Eco-Iochdach. e a 

19 Oir ata bhur n umhlachd-fa 
airtcachd €hum nan uile dhaoine. 
Uime fin ata mife a' deanamh 
gàirdeachais d'ar taobh-fa: gidheadh 
b' àill leam fibhfe bhi glic churu 
a'mhaith, ach fimplidh thaobh an 
uilc. 

20 Agus bruthaidh Dia na fioth- 
chaint Satan Par cofaibh gu h ath- 
ghaorai d. Gràfa ar Tighearna lu- 
fa Cricfd^ raibb maille ribh. A- 
men. 

21 'Ta Timoteus mo cho'-oi- 
bri-che <mr f àilte oirbh, agus Lucius 
sigas lafenagus Sofipater, moluchd- 
daimhe. " 

22 'Ta mife Tertius, a fgriobh 
an litir fo, ag cur fàilte oirbh fan 
Tighearàa. 

23 'Ta Gaius a 'ta toirt aoi- 
dheachd dhamh-fa, agus do 'n ea- I B. \. 

glais uile, ag cur fàike oirbh. Ta 
Erattus itiubhard a' bhaile ag cur 
fàilte oirbh, agus Cuaitus bràthair. 

24 Gràfa ar Tighearna ioù 
Criofd^a raìbh maille ribh uile. A« 
men. 

25 'Noife dha-fan a 'ta comafach 
air iibhfe a dhaingneachadh a reir 
mo ihoifgeilfe, agus fearmonachadh 
lofa Criofd, (rcir foillieachaJh an 
rùin-dioinhair, a bha 'm folach o 
thoifeach an domham, 

26Achadh'fhoillficheadh anois', 
agus tre fgriobtuiribh nam fàidhean 
a reir àithne an Be bhith-bhuain, 
a 'ta air adheanamh a'nhnichte do 
na h uiie chinneachaibh chum umh- 
lachd a' chreidimh). 

27 Do Dhia a 'ta 'mhàin glic, 
gu raibb glòir tre lofa Criofd gu 
iiorruidh. Amen. Ceud Litir an Abstoil PHOIL chum 
nan CORINTIAN ACH. C A I B. I. 

£ dnn diaigh faìlte agus breith 
buidbeachais, 12 tha e 'gan eara- 
lachadh bhi dh' aon ìnntin, agus 
'g an cronachadh air fon an aimh- 
reite. 18 Sgriofaidb Dia gliocas 
nan daoiìie eagnuidh le amaideackd 
fearmonachaidh ; 26 agus tha e 
gAÌrm a Jìcach ni h iad na daoine 
glice, no cuwhachdach, no uafa!, 
27 ach iadfan a'ta a7;iaideach,.a?i- 
mhunn agus gun viheas diubh. 
|OL a ghairmeadh gu bhi 'n a 
abftol do Iofa Criofd, tre thoil 
De, agus Soiìenes ar bràthair, 

2 Chum eaglais De, a'ta ann 
Corintus, chum na droing ? a 'ta air 
an naomhachadh ann Jofa CriofJ, 
air an gairm gu bhi 'nan naoimh, 
maille riu-fan uil' a 'ta gairra air ainm ar Tighearna Iofa Criofd an$ 
sgach uil' àite, an Tighearna-fan, 
agus ar Tighearn'-ne. 

3 GriMa dhuibhfe, agus fioth- 
chaint o Dhia ar n Atfaair, agus 
'n Tighearna lola Criofd, 

4 Ata mi toirt buidheachais d& 
Dhia a gknà' air bhur ibu-fa, air 
fon gràs Dhe a thugadh dhuibhfc 
ann Infa Criofd ; 

5 Air fon gu ! n d' rinneadh fai- 
bhir Jeifin fibh ann sgach uile ni, 
anu s gach uile ùr-labhradh, agus 
ann s gach eòlas : 

6 Reir mar a dhaingnicheadh 
fia'nais Chriofd annaibh, 

7 toanas nach 'eil fibh dhei'- 
làimh aan tiodhlac' fam bith; ag 
feitheamh re foillfeachadh ar Ti? 
ghearna Icfa Criofd : 

8 Neacì* I. G O R 

8 Meach fòs a dhaingnicheas 
<fibh gus a' chrìch, chum \s gum bi 
Jìbh neo-lochdach ann là ar 1 igh- 
earna Iofa Criofd. 

.9 'Ta Dia f ìrinneach, ieis an do 
ghairmeadlt fibh chum co'-chomuna 
a Mhic lofa Criofd ar Tighea'-na. 

io 'Nbìjfe guidheana oirbh, a 
bhraithre, tre ainm ar T.igheama 
ìoù Criokl, gU n Jabhair fibh gu 
leir an t aon ni ; agus nach bi e.ts- 
aonachJa "n ar meafg ; ach gu'm 
bi fibh ceangailte r a cheile gu 
diong.'alta ann aon innti.i, agus anu 
aon * bhar'ail 

t i Oir nochdadh dhamh-fa, a 
bhràithre, mu'r timc'noll-fa, leo- 
faci a 'ta do theaghlacb Chlce, gu 
bheil coi'-ftribh 'n ar meafg, 

i 2 'Noife d.eiream {o, gu'n abair 
gach aou agaibh, f Is ie Po! mife, 
agus is le Apollòs mife, agus is le 
Cephas mife, agus is le Criofd mife. 

13 Am bheil CriofJ yir a roinn? 
an do cheufadh Pòl air bhur fon ? 
no an do bhaifieadh ann aium 
Phòil fibh ? 

14 'Ta mi toirt buiJheachaisdo 
Dhia, nach do bhaiit mi h aon a» 
gaibh, ach Criipus agusGaius : 

15 Air eagal gu 'n abradh neach, 
gur bhaiit mi a'in' ainm fein. 

16 Agus bhaift mj fòs teaghlach 
Stèpbahaìs : tuilleadl), ni -'m fios 
damli ah do biiailt mi aoq neach 
eile. 

17 Oir cha do chuir Cripfd rai a 
bhaiiteadh, ach a fhearmonachadii 
an t ioifgeil : nì.h ann ann gliocas 
iocaiì, chum nach cuirte ciann- 
ceufaidh Cnriofd ann neo-bri'. 

18 Òir ata fearmonachadh a' 
chroinn-cheufaidh 'na amaiJe.ichi 
dhoibhfin a chaillear : ach dhùinne 
a fhlànuicliear, is è cumhachd Dhe 
è. ' 

19 Oir ata èfgriobhta, Sgrìofaidh 
mi gliocas nan daqine glice, agus 
cuiridh mi air cùl tùigTe nan daoins 
j.'uigfeach. 

* biiiciih. \ Is deifciobui do Phòl tìiifè, &c„ ì N T. 

20 C'àit' am bhei! ati dninc glic? 
c'àit am bheil an fgriobhuich ? fc'àit' 
am bheil deasboir an tfaoghail io ? 
nach do rina Dia gliocas an t fuo- 
ghaiJ fo amaideach ? 

21 Oir 'n uair, ann giiocas De, 
nach b' aithne do'n t faoghal ìb Dia 
tre ghiiocus, J bu taiineach te Dia 
le amaideachd an t fearmonachaidh 
iadfim a § ihlànui.hadh a 'ta creidiiu. 

22 Ojr ata na h Iudhaich ag 
iarraiub cpmharthaidh, agus aU 
iia Greugaich a' (ìreadh giiocais : 

23 Ach ata iìnne a' ìeannona- 
chadh ChriofJ air a chenfadh, 'na 
cheap-tuiile do na h ludhachaibh, 
agus do na Greugachaibli^'na amai- 
deachd ; 

24 Ach dhoi'ohfin a 'ta air au 
gainn araon ludhaich agus Greu- 
gaich, CiioiU cumliachd Dhe, agUf 
gliocas Dhe. 

25 Do bhri' gur giice amaideachd 
Dhe na daoine ; agus gur treiic 
annihuinneachd DJie r.a daoine. 

26 Oir chi iìbh iein ar gairm, 
a bhràithre, nach iomadh daoina 
glic a thaobh na i'eòla, nach iomadh 
cumhachdach, nacJi iomadh uaiile a 
'ta air an gainn. 

27 Ach ìoghnaich Dia nithe 
amaiJeach an t iaogh.dl io, chum 
gu'n cuireadh è na uaoine giice gu 
nàire ; agus roghnaicli Dia niiìie 
amnhunna an t iaogiaail, chum 
gu'n cuireadh è gu naive na nithe 
cumhachdach ; 

2S Agus nithe an-uafal an t fao- 
ghai), agus nithe tarcuifcach rogli- 
naich Dia, agus na nithe nach' ei{ 
ann, chum gu 'n cuijreadh è na 
nithe a 'ta ami, ann neo-bri' : 

29 Ionn4s nach deanadh feoil 
fam bith uaill 'na fhia'nais. 

20 Ach ua(the-fin aia fjbhfe 
an'n lofa Cripfd, neacli a rinneadu 
ciiùinne |e Dia 'na ghliocas, '114 
i hìreantachd, 'na naomliachd, a= 

31 Icn* h¥ s na inaoria : j bu toil. § n^bLàhdh. C A I B, 

gi lonnas, reir maf ata è fgriobh- 
ta, An ti a ni uaill, deanadii e uaiii 
ann fan Tighearna. 

C A I B. ir. 

j 'Ta e ettr ann ceillge nach 'eìl a 

fòearmcnackadb ann òìrdheirceas 

cainnte, 4 ?io ann gliocas dhaoine; 

5 gidheadh gu bheit è a' coi'- 

jheafamh ann cumhachd Dhe ; a- 

gus co' -ìiiòr a' toirt barrachd air 

gliocas an t [aoghail, agus tuigfe 

dhaoine, as' nach 'eil an duine 

nàdurra comafach air a leirjìn. 

A G U S 'n uair a thainig mife 

/\ d'ar ianniuidhs', a bhraithre, 

cha b' ann le òirdheirceas cainntè, 

no giiocais a thainig mi, ag cur ann 

.ccill duibh teilteas Dhe. 

2 Oir chuir mi romham gun eò- 
las a ghabhail air ni fam bith 'nar 
meafg, ach air loia Criofd, agus 
gifean ai'r a cheufadh. 

3 Agus bha mi 'n ar meafg 
ann anmhainneachd, agus ann ea- 
gal, agus am mòr chrith. 

4 Agus cha raibb m' f hccal agus 
moihearmonachadh ann am briadi- 
raibn * milie ghliocais daonna, ach 
ann làn-dearbhadh an Spioraid, a- 
gus a' chumhachd : 

5 Chum gu'm biodh bhur crci- 
dirnh-fe ni h ann ann gliocas 
dhaoine, ach ann cumhachd Dhe. 

6 Ach gidheadh ata finn a' la- 
bhairt giiocais am meaig nan daoin' 
iom-J«n : acli ui h è gliocas an 
tfaoghail fo, no phrionniuidh au 
.t faoghail fo, a tlieid f a' mu- 
gha. 

7 Ach ata finn a' Jabhairt gliocais 
Pe ann rùn-diomhair, cadhon an 
gliocas Jìn a bha tolaichte, a dh' òr- 
'duicli Dia roimh an t iaoghal ciiuin 
ar glòir-ne. 

8 An gtiocas nach b' aithne àq 
aon neacii do phnonnfuibh an 
Jt iaoghail fo : oir nara b' aithne 
dhoibh è, cha cheufauh iaJ Tigh- 
eaina na glòire. 

f Jsaimgeach. f 3' nc.o-bri'. IIT. 

9 Ach à reìr mar ata è fgriobli- 
ta, Cha 'n f'Jiaca sùil, agus ch;i 
cliuala cluas, agus cha d' thainig 
ann croidhe duine, na nithe ;i 
dh' ull'uich Dia dhoibhfm aig am 
biieil gràdh diia. 

10 Ach ciìi' fhoillfich Dia. 
dJruinne iad Jeis a Spiorad fein : 
oir ata an Spiorad a' rannfacliadli 
nan uiie nithe, eadhon, nithe doimh- 
ne Dhe. 

11 Oir co an duine d' ah aithne 
nitlie duine, acli do fpiorad an dume 
a 'ta ann ? mar iìu ni bheil lios 
aig neach fam bith aie. nkhibh 
Dhe, acJi aig Spiorad Dlie. 

12 'Noife fhuair fmne, ni li è 
fpiorad an t faoghail, ach an Spio- 
rad a 'ta o Dhià; chum gu'ra biodii 
iios nau nithe fm aguinn a thu- 
gadh dhuinn gu i'aor o Dhia. 

1 3 Nithe nuir an ceudua a 'ta iìnn 
a' labhairt, ni h ann am bnathiaibh 
a theagadgeas gliocas dhaome, 
ach am briathraibh a tJieagaifgeu:; 
an Spiorad naomh^ a' t coi'-ìhì- 
neadli nitlie fpiorada.il ic nilLibh 
ipioradail. 

14 Acli clia ghabh an duins 
nàdurra re nithibh Spioraid De : 
oir is amaideaclid Jeia iad ; àgùs 
ni bheil è 'n comas da eòJas a giia- 
bhail orra, do bhii' gur ann air 
mhodh fpioradaii a thuigear iad. 

1 5 Ach bheir an duine ij ioradaii 
breith air na h uile nithibli, gi- 
dheadh ni bhe.il è i'ein fuidh bhienh 
duine fam bith. 

1 ò Oir co d'am b' aithne inntin 
an Tighearna, agus a theagailgeas 
è ? acii tJia inntin Chiioid againue.* 

CAiB. III. 

2 'Ta bainne iomckujdh air fon 

cioinr.e. 3 "Ta Jìri' agus aimb~ 

reìte 'n an ccmhartha cinnteach 

air inntin fheolmboir. 'jCiha'n 

'eil ann fan ti a phlcnnduicheàs, 

agus ann f,n ti a ah' uijgicheas, 

ach nco-ni. 9 Is co' ' oibricliah 

iiiini- 

i coi'-meas. I. c o 

fninijieire an t foifgeil mnille 
re Dia. 1 1 'S e Criojd an t aon 
bhunadh. 1 6 'S iad daoine tcam- 
puill Dhe, 17 a 's coir a choi- 
mhead noQ?nha. 19 Is amaideacbd 
aig Dia gliocas an t faoghail fo. 

AG U S, a bhràithre, nì 'm feu- 
dainnie labhairt ribliie mar re 
daoinibh fpioradail, ach mar re 
daoinibh coliuidh, amhuil re naoi- 
dheanaibh ann Criofd. 

2 Bheathaich mi ie bainne fibh, 
agus ni Je biadh: oir gus a fo 
cha b' urradh fibh a ghabhail, agus 
a noife 'fein cha 'n urradh fibfar. 

3 Oir ata fibh frs feòlmhor : 
oir thaobh gu bheil farmad 'nar 
meafg, agus ftri', agus aimh-reite, 
nach 'eil lìbh feòlmhor, agus ag 
jm'eachd mar dfuoine : 

4 Oir 'nuair a deir neach, * Is le 
Pòl mi, agus Keach eile, Is le A- 
pollos mife, nach 'eil fibh feòhnhor ? 

5 Co è ma feadh Pòi, agus co 
è Apollos, ach minifteire tre 'n do 
chreid fibb, eadhon mar a thug 
au Tighearna do gach aon r 

6 Phlanndaich mife, dh'uifgich 
Apollos : ach 's è Dia a thug am 
ifas. 

7 Uime fin ma feadh, ni bheil 
ann fan ti a phlanndaicheas no 
ann fan ti a dh' uifgicheas, bri' fam 
bith: ach ann Dia a 'ta toirt an 
fhàis. 

8 'Noife an ti a phlanndaicheas, 
agus an ti a dh'uifgicheas, is aon 
iad : agus gheibhgach aon a dhuais 
fein, do reir a lliaothair fein. 

9 Oir is co'-luchd-oibre do Dhia 
fmne : is fibhfe \ treabhachd Dhe, 
ts fibh aitreabh Dhe. 

10 Reir gràis De a thugadh 
dhamh-fa, mar mhaighifdir-oibre 
gìic leag mi am bunadh, agus ata 
neach eile a' tog'ail air, ach thu- 
gadh gach neach fainear cionnas 
a thogas c air. 

1 1 Oir bunait eile cha'n urradh 

* Is dcifclobjd do Phpl mi, Sìc. RINT. 
duine fam bith a chur, ach am bit* 
nait a chuireadh a cheana, eadhon 
Iofa Criofd. 

12 'Noife ma thogas neach aìr a' 
bhunadh i'o, òr', airgiod, clocha 
jirìfeil, fiodh, feur, connlach : 

13 Nithear obair gach aon duine 
follafach. Oir nochdaidh an là i, 
do bhri' gu'm foillfichear i le teine; 
agus dearbhaidh an teine obair 
gach aon, ciod is gnè dh'i. 

14 Ma dh' fhanas obair neach 
fam bith a thog sè air, gheibh è 
duais. 

15 Ma loifgear obair neach 
fam bith, fuil'giJh sè call : ach 
faorar è fein ; gidheadh amhuil 
mar tre theine. 

16 Nach 'eil fhios agaibh gur 
fibh teampull De, agus gu bheil 
Spiorad De 'na chomhnuidh an« 
naibh r 

17 Ma thruailleas neach air bith 
teampull Dhe, fgriofaidh Dia an ti 
fin : oir ata teampull Dhe naomha^ 
agus is fibhfe è. 

18 Na mealladh nfcach air bith è 
fein : ma fliaoileas neach air bith 
'nar meafg e fein bhi glic fan 
t faoghal fo, biodh è 'c a amadan, 
chum's gu'm bi sè glic. 

19 Oir is amaideachd aig Dia 
gliocas an t faoghail fo : oir ata è 
fgriobhta, \ Greimichidh sè na 
daoine glice 'n an innleachdaibh 
fein . 

20 Agus a rìs, Is aithne do'n 
Tighearna fmuaintidh nan daoine 
glice, gur diomhaoineach iad. 

21 Uime fin na deanadh neach 
air bith uaill a daoinibh : oir is 
iibhfe na h uile nithe : 

22 Ma 's è Pòl, no Apollos, no 
Cephas, no an faoghal, no beatha, 
no bà§, no- nithe a 'ta làthair, nq 
nithe a 'ta re teachd; is libhfe iad 
uiJe; 

23 Agus is le Cnofd fibhfe ; agus 
is le Dia Criofd. 

CAIB, 

•f Juidia.iacl.il, \ Glacaidh, C A 1 B 

C A I B. IV. 

I Cìod è am meas a bhuineadh do 
. dhaoinibh bhi aca air minijìeiribh. 
1 Cha'n 'eil againn ni air hith ach. 
tia fhuair ftnn. o Nahabftoil 
'nam ball-amhaìrc do'n t faoghal, 
do ainglibh, agns do dhaoinibh, 1 3 
mar jhal agus anabas an t fao- 
ghail ; 1 5 gidheadh is iad ar 
n aithreacha ann Criofd, 1 6 agus 
bu chòir dhuìnn an leanmhuin. 
IODH a fhamhuil fo do mheas 
aig duine dhinne, mar mhini- 
fteiribh Chriofd, agus mar * itiu- 
bhardaibh rùna-diomhair Dhe. 

2 Tuilleadh eile iarrar ann ftiu- 
bhardaibh, gu fuighear neach f ì- 
rinneach. 

3 Ach agamfa is ro-bheag an ni 
g.u'n d' thugadh breith orm libhfe, 
no le breitheanas duine : feadh, ni 
bheil mi toirt breith orm fein. 

4 Oir cha 'n fhios damh ni fam 
bith do m* thaobh fein, gidheadh 
ni bheil mi le fo air m' f hìreana- 
chadh : Ach is è an Tighearna ei- 
fean a bheir breith orm. 

5 TJime fin na d thugaibh breith 
air ni fam bith roimh an àm, gus 
an d' thig an Tighearna, neach 
faraon a bheir gu foilleireachd ni- 
the folaichte an dorchadais, agus 
a dh' i hoillficheas comhairlean nan 
croidheacha : agus ann fin gheibh 
gach neach cliu o Dhia. 

6 Agus, a bhràithre, tharruing 
roi na nithe fo do m' ionnfuidh fein, 
agus Apollos ann am fioghair, air 
bhur fon-fa : chum gu fòghlu- 
madh fibh uainne, gunbhar'ail a bhi 
agaibh air daoinibh os ceann na 
bheil fgriobhta, chum nach biodh 
a.h aon agaibh air a fheideadh fuas 
air fon aon duine ann aghaidh 
duin' eile. 

7 Oir co tha deanamh eidir- 
dhealachadh ortfa r.each eile ? 
Agus ciod è ata agad nach d'f huair 
thu ? 'noife ma f huair thu è, c'ar 

luchd-ftithea'aidh air. f ball-amhairc. . IV. 

fon ata thu deanamh uaill mar 

nach fuigheadh tu è .' 

8 'Noife 'ta fibh sàthach, 'noife 
rinneadh faibhir fibb, rioghaich 
fibh as ar n eugmhais-ne : Agus 
b' f hearr Jeam gu'm bu righridh 
fibh, chum gu'm biodhmaid-ne 'n àt 
righribh maille ri'nh. 

9 Oir is i mo bhar'ail gur chuir 
Dia finne na h abltoil amach fa 
dheireadh, mar dhroing a 'ta air an 
òrduchadh chum bàis. Oir rin- 
neadh finri 'nar f fpeuclar do'n 
t i'aoghal, agus do aingKbh, agus 
do dhaoinibh. 

10 Is amadain finne ?.ir fon. 
Chriofd, ach ata fibhfe glic anri 
Criofd : tha finne lag, ach ata fibh- 
fe làidir : afa fibhfe ann onoir, 
ach finne ann eas-onoir 

11 Gus an iiàirfo fein, tha finn 
araon ocrach, agus tartmhor, agus 
lomnochd, agus air ar bualadh do 
dhornaibh, agus gun aon àite- 
comhnuidh feafmhach againn ; 

12 Agus re faothair, ag oibrea- 
chadh le 'r lamhaibh fein : Air fu- 
lang ana-cainnt dhuinn, tha finn 
a' beannachadh : 'nuair a gheur- 
leanar fmn, thafinn'ga fhulang; 

13 Air faghail toibheim dhuinn, 
tha finn a' guidheadh : rinneadh 
finn mar fhalchar an tfaoarhaiL 
mar anabas nan uile nithe gus an 
diugh. 

14 Ni 'n fgriobham na nithe {o a 
chur nàire oirbh, ach mar mo chlann 
ghràdhach ata mi gar comhair- 
leachadh. 

15 Oir ge gu bhuil deich mìle 
luchd-teagaifg agaibh ann Criofd, 
gidheadh cha '« 'eil agaibh mòran 
arhracha: oir ann Iofa Criofd ghin 
mife fibh tre an t foifgeul. 

16 Uime lìn gnidheam oirbh, 
bithibh 'n ar luchd-Ieanmhuin 
\ ormfa. 

17 Chum na crìche fo chuirmì 
Timoteusd'ar ionnfuidh, neacha 'ta 

'na 
| air m' eifiomplair-fe I. c o 

'n a mhae gràdhnch dhamh, agus d ì- 
leas fan Tighearna, neach a chuireas 
ann cuimhne dhuibh mo fhlighidh- 
-fe a'ta ann Criofd, reir mar ata mi 
teagafg anu s gach uil' àite ann 
s gach eaglais. 

18 'Noife ata cuid air an feideadh 
fuas mar nach d' thiginn d'ar ionn- 
Juidh. 

19 Gidheadh thig mi d'ar ionn- 
fuidh gu h aith-ghearr', ma 's toil 
leis an Tighearna, agus bithidh 
f hios agam, ni h ann air cainnt na 
nminrir a 'ta air an fcideadh fuas, 
ach air an cumhachd. 

20 Oir ni h ann am focal ata 
rioghachd Dhe, ach ann cumhachd. 

2 1 Ciod is àill libh ? An d' thig 
mì rl'ar ionnfnidh le flait, no ann 
gràdh, agus ann fpiorad na * ma- 
cantachd ? 

C A I B. V. 
I Jlta an duine collnach ni '/ mò 'na 

chùis-nàire dkoibh, 7ia 'na àdh- 

bhar gàìrdeachais. 7 Is coir an 

t fean /àibhin a ghlanadh amach. 

10 'S còir peacaich ghràineil a 

JJ?eachnadb. 
V f - "* A sè air aithris gu f coit- 

J.. chionn gu bheil finopachas 
'nar meafg, agus a ieithid fin do 
firìopachas, nach 'eil uiread agus 
air ainmeachadh am meafg nan 
Cinneach, eadhon, gu'm bicdh aig 
neach bean athar. 

2 Agus ata fibh air bhur feideadh 
fuas, agus cha d' rinn fibh bròn 
mar bu chòir, chum gu tugtadh air 
falbh uaibh am fear a rinn an 
gniomh fo. 

3 Oir gu deimhin air dhamh- 
fi bhi uaibh a'm' chorp, ach a là- 
tha'u' agaibh ann fpiorad, thug mi 
brèkh cheana, mar gu'm bithinn a 
iàthair, air an Beach a rinn an 
gniomh fo; 

4 Ann ainm ar Tighearna Iofa 
CrioTd, air dhuibhfe, agns do ni' 
fpiorad-fa bhi cruinn ann ceann a 

* *?sannfac!il, f cnroantV R I N T. 

chiile, mailìs re cumhachd ar Tif- 
ghearn.i Iofa Criofd, 

c A ihamhuilfodo dhuine a thoirt 
tb,iiris do Shàtan chum fgrios na 
fscia, chum gu 'm bi an fpiorad air 
a Ihabhaìadh ann Jà an Tighear 
na. Iofa. 

6 Ni bheil bhur n uaill maich : 
nach 'eil fhios agaibh gu'n \ geu- 
raich beagan làibhin am ineall uile ? 

7 Glanaibh amach uime fm an 
t fean laibhin, chuui gu'm bi fibh 
'nar meall nuadh,mar ata fibh neo- 
Iaibhinnte. Oir ata eadhon Criofd 
ar n uan càifg' air ìobradh air ar 
fon 

8 Uime fin gleidheamaid rm 
fhèifd, na b' ann le feanlaibhin.no 
lef.ibhin a mhioruin agus an uilc ; 
ach le ara.71 neo-làibhinnte an 
treibhdhireis agus na firinn. 

9 Kgriobh mi d'ar ionnfuidh 
ann litir, gun cho'-luadar a bhi 
agaibh reiuchd ftrìopachais. 

jo Gidheadh ni h ann gu h ui!e 
re luchd (Inopachais an t faoghaii 
fo, no re luchd sainnt, no luchd 
fisireigne, no luchd iodhoi-àdh* 
raidh; oir ann fin b' eigin duibh 
dol amach as an t faoghal. 

ii Ach a noife fgriobh mi d'ar 
ionnfuidh, gun cho'-luadar a 
ghleidheadh, ma 'ta neach air bith 
d'an goir'ear bràthair 'na fhe;r* 
firìopachais, no fanntach, no 'na 
f hear iodhol-àdhraidh, no 'na fhear 
ana-cainnt, no 'n a mheifgeoir, no 
'n a fhear foirei'4ne,maille r'a leithid 
fo do dhuine gun uiread is biadh 
itheadh. - ■ 

12 Oir ciod è mo ghnothuch-fa 
breith thoirt orra-fan a 'ta am 
muigh ? nach 'eil frbhfe a' toirt 
breith air an d.-oing a 'ta ftigh ? 

13 Ach ata Dia a' toirt breith'- 
orra-fan a 'ta 'n leith 'muigh, 
Uime fin cuiribh air falbh an 
tfroch dhuiney/was § bhur meacìhon 
fein. 

CA1B< 
i gottsich. § blmr cuideas&d-. C A I 
C A I B. VI. 

I Cha Vz fheud na Corhitìanakh 

dragh a chur air am bràitbribh le 

'« agairt chum lagha, 6 gu h à- 

raidh ann lcithair 'nan- an-creid- 

'each. 9 Cha fcalbhuich na neo- 

fhìreanaich rioghachd Dhe. 15 

'Siad ar cuirp buill Chriofl, 19 

agus teampuill an Spioraid naohnh: 

1 6 Uìme fin cha 'n fheudar an 

truailleadh. 

M bheil a chroidh' aig aon 

neach agàibh, aig àrti bheil 

cùis ann aghaidh duin' eile, dol 

fuidh bhreitheanas nan daoine ea- 

corach, agus ni h ann fuidh bhrei- 

tbcanas nan naomh ? 

2 Nach 'eil fhios agaibh gu 'n 
toirna naoimh breith air an t fao- 
ghal ? agus ma bheir'ear breith air 
an t faoghal libhfe, an è nach fìu 
fibh bhi 'nar breithibh air na cùi- 
fibh a's lugha ? 

3 Nach 'eii fhios agaibh gu 'n 
toir finne breith air a'inglibh? cia 
mò na fin air nithibh a bhuineas 
do 'n bheatha fo ? 

4 Uime fin ma 'ta agaibh brei- 
theanais mu thimchioll nan nithe 
fin a bhuineas do'n bheatha fo, 
cuiribh 'a an fuidhe chum brehhea- 
nais an dream a's lugha meas ann 
fan eaglais. 

5 Chum ar nàire labhram. 
'N ann mar fin nach 'eU aon duine 
gllc 'nar meafg? nacb 'eif fiu a 
h aon a's urradh breith a thoirt ei- 
dear a bhràithre ? 

6 Ach ata bràihair a' dn] gu lag;h 
le bràthair, agus fo ann làthair nan 
an-creid'each. 

7 'Noife uime fin atagu cinnteach 
lochd 'n ar meafg, do bhri' gu bheil 
iibh dol gu lagh r*a cheiJe : C'ar 
fon nach fearr libh ea-coìr fhu- 
lang ? c'ar fon nach fearr iibh call- 
dach a ghabhail ? 

8 Gidheadh fòs, ata fjbh dea- 
namh ea-coir agus dicbhail, aeus 
§n air bbur bràuhribb. b. vr. 

9 Nach 'eil fhìos agaibh na«*}i 
fealbhaich lnchd deanauih na h ea\ 
corach rioghachd Dhe ? Na meal- 
lar fibh : cha fealbhaich luchd 
firìopachais, no luchd iodhol-àdh- 
raidh, no luchd adhaltrannais, no 
Juchd macnuis, no na daoine a'ta 
ciontach do. neo-ghloine mhi-nà- 
durra, 

jo No luchd goid, no luchdj 
fainnt, no meifgeirean, no luchd an- 
cainnt, noluchd foreigne, rioghachd 
Dhe. 

1 1 Agus mar fin bha cuid agaibh* 
fe: ach ata fibh air bhur n lonn- 
iad, ach ata fibh air bhur naomha- 
chadh ; ach ata fibh air bhnr f ì- 
reanachadh ann ainm an Tighear- 
na Iofa, agus tre Spiorad ar De ne. 

12 'Ta na h uile nithe cea- 
daichte dhamh-fa, ach ni bhei| 
na h uile nithe * iomchu'idh : ata 
na h uile nithe ceadaichte dhamh, 
ach cha chuir'ear mi fuidh chu- 
mhachd ni fam bith. 

13 } Ta am biadh air fon na 
bronn, agus a' bhrù air fon a» 
bhìdh : ach fgriofaidh Dia faraon 
fo agus sùd. 'Noife ni h ann do 
fixìopachas ata an corp, ach do'n 
Tighearna ; agus an Tighearna do'n 
chorp. 

14 Agus thog Dia faraon an Ti- 
ghearna fuas, agus togaidh è finne 
iuas trìd a chumhachd fein mar 
an ceudna, 

15 Nach 'eil fios agaibh, gur 
iad bhur cuirp bmll Cnnoid ? uime 
fin an gabh mife buill Chriofd, n- 
gus an dean mi bu.ll Hriopaiche 
dhiubh ? Nar leigeadh Dia. 

16 'N è nach 'eil fios agalbb, 
an ti fin a 'ta ceangaiite re ftrìo- 
paiche, gur aon chorp ria è ? Oir 
(deir ù) bithidh dias 'nan aon 
fheoil. 

17 Ach an ti a 'ta ceanga'dte ria 
an Tighearna, is aon Spiorad ris è. 

iS Teichibh o firìo^ a:has. 'Ta 
M m f gach 

* tarbhich, I. € O 

gacft acn pheacadh a ni duin' ann 
feith 'muigh do'n chorp : ach an 
ti a ni ftrìopachas, ata sè peaca- 
ehadh ànn aghaidh a chuirp fein. 

19 'N è nach 'eil fios a-gaibh gur 
è bhur corp teampull an Spioraid 
naoim'ha'ta annaibh, a 'ta agaibh 
o Dhia, agus cha hbh fein fibh ? 

20 Oir cheannachadh le luach 
fibh: urme fin thugaibh glòir do 
Dhia, le ,bhur corp, agus le bhur 
fpiorad, a's le Dia. 

C A 1 B. VII. 

J Mu phòfadh, 4 i'eigheas an fìrìo' 
pachais ; 10 agus nach hu chòrr 
d'a bhannaihh bhi air am fuafgladh 
air bheag àdhbhair. 18 'S còir do 
gach duine bhi toilichìe leis a 
ghairm. 25 C'ar fon is còir ro- 
ghuinn a dheanamh do oigheachd : 
35 na reufoin air fon am bu chòir 
pofadh, 110 gnn phofadh. 

S 1V j OJSE thaobh nan nithe mu 'n 
lH do fgriobh fibh a'rtì* ionn- 

fuidh-fe : ls maith do dhuine gun 

bheantuin re mnaoi. 

2 GidheadJr, chum flrìopachas 
a f?eachnadh, biodh a bhean fein 
aig gach fear, agus aig gach mnaoi 
a fcar fein. 

3 Thugadh am fear an deadh- 
ghean dligheach do'n mhnaoi : »- 
gus> a' bhean mar an ceudna do'n 
duine. 

4 Cha 'n 'eil eomas a cuirp fein 
aig a' mhnaoi, ach aig an thear: 
agusmaran ceudna cha'n 'eil comas 
a chuiip fem aig an fhear, ach 
aig a mhnaoi. 

5 Na cumaibh bhur dlighe o 
chaie, ach ie toil a cheile rè ta- 
rouill,- chum fibh fetn a thoirt do 
thiofg' agus do ùrnuigh; agus 
thigibh cuideachd a-rìs, chum 
mach bnair Satan fibh air ion bhur 
neo-gheamnuioheachd . 

6 1 Ach labhram fo mar * ni 
■eeadaicht',i7g\!,-.f ni hann maràithne. 

7 Oir hu mniann ieam gu 'm 
biodh gach uile dhtoine mar mi 
* chorntiairie. f cuireadh i uaiìhe è. R I N T. 
fein : gidheadh ata a thiodhlac* fefit 
aig gach aon duine o Dhia, aig, 
aon neach mar fo, agus aig neach 
eile mar sùd. 

8 Uime fin a deiream. ris an 
droing nach 'eil pòfda agus ris na 
ban-tr'achaibh, Is maith dhoibhma 
dh'fhanas iad eadhon mar ata rni- 
fe. 

9 Gidheadh mar fheudar leo 
iad fein a choimhead geamnuidh, 
pòfadh rad : ok is fearr pòiadh na 
lofgadh. 

10 Agus dhoibhfin a'ta pòfJa 
àithrream, gidheadh ni raifè, ach an 
Tighearna,. gun a' bhean a dheala- 
chadh r'a fear : 

1 1 Ach rrra dhealaicheas i, fa- 
nadh i gun phofadh, no biodh i 
reiJh r'a fear : agus na cuireadh 
am fear u>.itbe a bhean. 

12 Ach ris- a' chuid eile deirearn- 
fa, ni h e an F'i^hearna, Ma bhios 
aig bràthair fa-.n bith bean nach 
'eil ag creidlin, a^us gu bhed 
i toileach comhnuidh a ghabhail 
maille ris, na cuireadh e uaithe i. 

53 Agus a' bhetn aig am bheil 
fear nach 'eil à' creidfin, a^us g,u 
bheil'eilean tnilcach comhnuidh a 
ghabhail maille ria; na f f àgadh i 
è. 

14 Oir ata an duine gun chrei- 
dimh air a naomhachadh \ leis a' 
mhnaoi, agus ata a' bhean gun 
chreidimh air a' naomhachadh § leis 
an fhear : no bhiodh bhur clann 
neo-ghlan ; ach a noife ata fiad 
naomha. 

15 Ach ma dh' fhaJbhas am, 
fear gun chreidimh^ falbhadh è.j 

(.ha 'n 'eil brathair no piuthar faj 
dhaorfa 'nan ieithidibh fin do chà-X 
jaìbh : ach ghairm Dia finne chumJ 
sìth. 

16 Oir crod am fìos ata agadfa, 
O bhean, nach iTanuich thu t thear? 
no ciod am fios ata agadft, O fhir, 
nach flànuich thu da bhean r 

17 Ach 
i, fa mhnaoL § faa f heir. C A I B 

17 Ach a reir mar a roìnn Dia ris 
gach duine, mar a ghairm an Ti- 
ghearna gach aon, mar fìn gluai- 
feadh è : agus mar fin ata mife 'g 
©fduchadhann fna heaglaifihh uile. 

18 'N do ghairmeadh neach 
fam bith agus è timchioll ghearta ? 
na deanar è neo-thimcliioll-ghear- 
ta : 'n do gharrmeadh neach faisn 
bith gun e bhi timchioll ghearta ? 
na timchioll-ghearrar è 

19 (_ha 'n 'eil eifeachd fan 
timchioll-ghearradh, agus cha 'n 
'eiJ eifeacÌkJ fan neo-thimchioll- 
ghearradh, ach cum coimhead 
sitheanta Dhe. 

20 Fanadh gach aon ann ù. 
ghairm ann do ghairmeadh è. 

21 'N do ghairmeadh thu a'd' 
iT.earbhanta? na biodh fuim agad 
d'heth ; ach ma dh' f heudas tu bhi 
faor, gu ma b e fin do roghainn. 

22 Oir an ti a ghairmeadh fan 
Tighearna 'n a fhearbanta, is è 
dume faor an Tighearoa : mar an 
ceudna an ti a ghairmeadh -agus e 
faor,is è fearbhanta Chriofd. 

23 Cheannachadh air Juach 
£bh ; na bithibh 'nar fèlrbhifich do 
dhaoinibh. 

24 A bhràithre, fan itaid ann 
do ghairmeadh gach neach, ann 
iìn fanadh è naaille re Dia. 

25 'Noife mu thimchioll mhaigh- 
diona, ni bheil àithne agam o'n 
Tighearna: gidheadh bheiream 
mo bhreith mar neach a fhaair 
tròcair o'n Tighearna gu bhi dì- 
leas. 

26 Meafatn uime fin gu bheil 
fo maith air fon a' chruaidh-chais 
a 'ta làthair, a deìream y gu bbeil 
e maith do dhuine bhi mar iìn. 

27 Am bheil thu ceangaike 
re mnaoi ? na iarr fuafgla'. Am 
bheil thu fuafgailte o mhnaoi ? ca 
iarr bean. 

28 Ach ma phòfas tu, cha do 
pheacaich thu ; agus noa phòfas . vn. 

òigh, cha do pheacaich fi : gì- 
dheadh, bithidh aig an leithidibfo 
fo triobloid fan f heoil ; ach caomh- 
nam fibh. 

29 Ach deiream fo, a bhràithre, 
gu bhei4 an aimtìr gaoraid fna bheil 
re teachd ; ionnas faraon gu'm bi 
iadfan aia; am bheil rnnài, mar nach 
biodh mnai aca. 

^oAgus iadfan ata re caoi', mar 
nach biodh iad re caoi' ; agus iadfan 
a 'ta re gàirdeachas, mar mhuintir 
nach 'eil re gàirdeachas; agus 
iadfan a 'ta re-ceannuigheachd, mar 
dbaoine nach 'eil a' fealbhachadh ; 

31 Agus iaifan a 'ta gnàtha- 
chadh an t faoghail fo, mar 
•dhroing nach 'eil 'ga chaitheamh : 
oir theid fgèimh an t faoghail fo 
fèachad, 

32 Ach b' àill Jeam fibhfe bhi 
gun ro-chùram. An ti nach 'eii 
pòfda, bithidh cùratn nan nithe fin 
a bhuineas do 'n Tighearna air, 
cionnas a thoilicheas è an Tigh- 
earna : 

33 Ach an ti a 'ta pòfda, bithidh 
eùram nithe an t faoghail air, 
cionnas a d-h' f heudas è a bhean 
a thoileachadh, 

34 'Ta mar an ceudna eidir- 
dhealacha' eidear bean agus òigh : 
ata cùram uirre-fe nach 'eiJ pòfda 
mu nithibh an Tighearna, chum's 
gu 'm bi fi naomha, faraon 'n a 
corp agus 'na Jpiorad : ach bithidh 
cèram air a' mhnaoi a 'ta pòfda 
mu nithihh an t faoghail, cionnas 
a dh' f heudas i toil a fir a dhea- 
namh. 

35 Agus fo -ìabhram chum bhur 
tairbhe fein, ni h ann chum gu 'n 
cuirinn * rib' -oirbh, ach a chum 
aà ni fin a 'ta tlachdmhor, agus 
gu'm feitheadh fibh air an Tigh- 
earna gun bhuaireadh. 

36 Ach ma fhaoileas duine fam 
bith gu bheil è 'g a ghiùlan fein g.u 
rai-chiatfach thaobh a mhaighdip, 

ma t COf 

ma chuaidh biàth a h aimfir' 
thairis, agus gur còir a dheanamh 
Imar fin, deanadh è na 's àitl leis, 
cna 'n 'eil è a' peacachadh : pò- 
fadh iad. 

37 Gidheadh, an ti fin a' ta 
fuidhichte gu daingean 'n a chroidhe, 
agus gun eigin fam bith air> ach 
aig am bheil cumhachd air a 
thoil fein, a^us a chuir roimhe 
'n a chroidhe, a mhaighdion a choi- 
mhead.ata sè a'deanamh gu maith. 

38 Uime fin ma feadh, ata an 
ti a bheir feachad am pòfadh /, a' 
deanamh gu maith : ach ata an ti 
nach toir ann am pòfadh /, a' 
deanamh ni 's fearr. 

39 'Ta bhean ceangailte leis an 
lagh rè na h ùin' a's beo d'a fear : 
'acn ma gheibh a fear bàs, ata i faor 
gu pòfadh re aon neach a's toii 
leatha ; amhàin ann fan Tigheama. 

40 Ach tha i ni's fona, ma 
cih' fhanas i tnar fin, do reir mo 
bhreith-fe : agus ìs i mo bhar'LuI-fe 
fòs gu bheil Sp;oradDhe agam, 

G A I B. VIII. 
I Fantuin bhidl>eannaibh a dh' io~ 
brctdh do iodhoiaibh. 8 Cha 'n 
fkeud Jìlin ar faorfa Ckriofduidh 
a v;ki-ghnathachadh, chum oil- 
bheini d'ar bràithribh : 11 ach is 
cbir dhuinn ar n eolas a chìofa- 
chadh le gràdh. 

OISE thaobh nithe a dh' ìo- 
bradh do iodhoiaibh, ata 
f hios againn gu bheil eòlas againn 
tiile. Atuidh an t eòlas fua's, ach 
bheir g'ràdh iòghlum. 

2 Agus ma 'ta aon duine a' faoil- 
fm gà 'bheil eòias ni fatlj bith aige, 
cha 'n aithne dha aon ni iòs mar bù 
chòir dha aìthneach'. 

3 Ach mà ta gràdh aig duinè 
fam bith do Dhia, 'ta an duine fin 
air aithneachadh leis. 

4 Uine fin,mu thimchioll itheadh 
iian nithe fin a dh' ìobradh do 
iodholaibh, ata f hios againne nach 

*&&& 'feon-ialR. I N T. 

ni fam bith fan t faoghal iodhol, 
agus nach 'eil Dia fam bith eil' 
ann ach a h àon. 

c Oir ge gu bheil d' an goirthear 
Dee, ma 's ann air neamh no air 
talamh (amhuil mar ata iomadh 
Dia, agus iomadh Tighearna ann.) 

6 Ach dhuinne ni 'm bheil cich 
aon Dia, an t Athair, o 'm bheil 
na h ùiie nithe, a<j;Us finne * ann- 
fan ; agos aon Tighearna Iofa 
CriofJ, tre am bheil na h uile nithe, 
agus finne trìdfin. 

7 Gidheadhni 'm bheìl an t eò- 
las fo ann fna h uile dhaoinibh : oir 
ata cuid le coguis thaobh an io- 
dhoil gus an àm fo, ag itheadh a' 
bkìdh mar ni a dh' lobradh do io- 
dhol ; agus air d' an coguis bhi 
ann)hunn, ata fi air a faiachadh. 

8 Ach cha mhoi biadh do Dhia 
finn : oir ma dh' itheas finn, ni 'm 
feaird 1 finn è; ni mò mur ith finn, 
is meifd'finn e. 

9 Ach thugaibh fainear nach 
bi an f cumhachd fo a 'ta agaibh 
air aon dòigh 'na àdhbhar oiibheim 
do 'n dream a 'ta lag. 

10 Oir ma chi neach thufa aig 
am bheil eòias a' fuidhe chum bìdn 
ann teampull an iodhoil, nach near- 
tuichear coguis an ti fin a 'ta lag 
chum na nithe fin a dh' ìobradh 
do iodholaibh itheadh : 

11 Agus an % d' theid do bhrà- 
thair iag am mugha tre t eòias-fa, 
air fon an d'f huair Criofd bàs ì 

12 Ach ie peacachadh dhuibh 
mar fin ann aghaidh nam bràithre, 
agus leis an coguis anmhunn a io- 
tadh, ata fibh a' peacachadh ann 
aghaidh Chriofd. 

1 3 Uime fin ma bheir biadh 
- àdhbhar oilbheim do m' bhràthair, 

cha 'n ith mi feoil a choidhch', 
chum nach d' thugainn àdhbhar 
oiibheim do m' bhràthair. 
C A I B. IX. 
I 'Ta è nechdadh a fliaorfa, 7 cigut 

gu'tx 
ftfiorfa. J caìll&ar. G A I B. 

gum laìneadh dò'n ?jihinifìcir bhi 
àir a bheaihachadh leis an t foi- 
fgeul : 15 gidheadh d'a dheadh- 
ghean maith fein gu 'n d' fhan 
è bhi cojìail dho'ibh, 2 2 agus 
oilbheum a thoirt do neach fam 
bith ann cuiftbh coi -dheis. 24 
Tha ar beatha cofmkuil re rèis. 
A C H abftol mife ? nach 
'eil mi faor ? Nach f ha.a 
mi Iofa Criofd ar Tighearna ? nach 
fibhfe m' obair fan Tighearna ? 

2Mur 'eil mi a'm' abftol do dhaoi- 
nibh eite, gidheadh gu cinnteach 
tha rni dhuibhfe : oir is fibhfe 
feula m' abftolachd ann fan Tigh- 
earna. 

3 Is è fo mo fhreagradh do'n 
droing a chuireas ceifd orm, 

4 Nach 'eil againne cumhachd 
itheadh agus òl ? 

5 Nach 'eU againne cumhachd 
piuthar, bean-phòfda a thoirt leinn 
fa 'ncuairt, amhuil mar na h abftoil 
eile, agus bràithre an Tighearna, 
agus Cephas. 

6 No am bheil mife agus Barna- 
bas amhàin, gun * chumhachd a- 
gainn bhi faor o obair ? 

7 Co theid chum cogaidh uair air 
bith air a choftus fein ? co a 
phlanndaicheas fion-ghàra', agus 
nach ith d'a thora'? no co bhea- 
thaicheas treud, agus nach § blais 
do bhainne an treud? 

8 An ann mar dhuine alabhram 
na nithe fo ? no nach abair an lagh 

i na nithe fin mar an ceudna ? 

9 Oir ata è fgrrobhta ann lagh 
| Mhaois, Na cuir ceangal air beul 
| an daimh ata \ bualadh an arbhair. 

Am bheil cùram nan damh air 
I>ia? 

10 No nac'h ann gu h uire aìr ar 
foin-ne a deir è fo ? gu deimhin /'/ 

iai \-ann air ar foin-ne 'ta c fgriobhta : 
chum gur ann an dòchas a dhea- 
nadh an treabhoir treabha' ; agus 
chum an neach a bhuaileas ann i cbòir. § ìth» 1*. 

dòchas, gu'm bi è »n a f hear co'- 
pairt d'a dhòchas. 

1 1 Ma chuir finne nithe fpioradail 
dhuibhfe, an ni mòr è ma bhuai- 
neas finn bhur nithe feòlmhor ? 

12 Ma 'ta muintir eile 'n an 
luchd co'-pairt do'n chumhachd 
i'o oirbh, nach mò is còir dhuinne 
bhi? Gidheadh, cha do chuir finn 
an cumhachd fo ann cleachda ; ach 
ata finn a' fulang nan uile nithe, 
chum nach cuireamaid bacadh air 
foifgeul Chriofd. 

1 3 Nach 'eil f hios agaibh gU 
bheil iadfan a 'ta faoithreachadh 
mu thimchioll nithe naomha, air 
am beathachadh le nithibh an 
teampuill? agus iaifan a 'ta frithea- 
ladh do 'n altair, gu bheil J iad 
'nan luchd co'-pairt ris an altoir ? 

14 Agus mar fin dh' òrduich 
an Tighearna fòs dhoibhfin a'ta 
fearmonachadh an t foifgeil, an 
teachd-ann-tir fhaghail o'n tfoi- 
fgeul. 

1 ^ Ach cha do ghnàthaich mife a 
h aon diubh fin, agus cha do fgriobh 
mi na nithe fo, chum g'u 'n dean- 
tadh mar fin dhamh: oir b'fhearr 
dhamh-fa am bàs f haghail, na gu'n 
cuireadh neach air bith m' uaill ann 
neo-bri'. 

16 Oir ge do fhearmonaich mi 
an foifgeul, cha 'n 'eil àdhbhar uailì 
agam : oir ata eigin air a cur 
orm ; feadh, is an-aoibhinn damh, 
rnur fearmonaich mi an foifgeul. 

1 7 Oir ma 's ann gu toileach ata 
mi deanainh fo, tha duais agam : 
ach ma 's ann ann aghaidh mo 
thoile,- gidheadh ata miniftreileachd 
air a h earbfadh rium. 

18 Ciod i mo d.huais ma feadh ? 
eadhon fo, chum ag fearmonachadh 
an t foiigeil damh, gu 'n deanainn 
foifgeyl Chriofd gun choftus, churr* 
nach mi-ghnàthaichinn mo chu- 
nihachd fan t foifgeul. 

19 Oir ge do tha mi faor o gach 

uile 
jj- brifeadh. i cganh-roinn aca. I. C 6 R 

tiìle dhaointbh, gidheadh rinn mi 
imi fein a'm' fheirbhifeach do gach 
uile, chum gu 'n cofiaainn an 
tuilleadh. 

20 Agus rinneadh mi do na h Iu- 
dhachaibh mar Iudhach, chumgu'n 
cofhainn na h Iudhaich ; dhoibhfm 
a "ta fuidh 'n lagh, mar dhuine fuidh 
*n lagh, chum gU'n cofuainn iadfan 
a 'ta fuidh 'n lagh ; 

21 Dhoibhfm a 'ta gun lagh, 
tnar dhuìne gun lagh, (ge nach 'eil 
mi gun lagh do Dhia, ach fuidh 
ìagh do Chriofd) chum gu'n cofnainn 
iadfan a 'ta gun lagh. 

22 Rinneadh mi dhoibhfin a 'ta 
* anmhunn mar dhuine anmhunn, 
chum gn'n cofnainn an droing 
a 'ta anmhnnn : Bha mi fan uile 
chruth do na uile dhaoinibh, chutn 
air gach utle dhòigh gu 'n llanui- 
chinn cuid eigin. 

23 Agus fo do dheanam air fon 
an t foifgeil, chum gù'rn bi agam 
co'-pairt dheth maiUe ribhfe. 

24 Nach 'eii fhios agatbh iadfan 
a 'ta ruidh ann fa bhlir-rèifè, gu 'n 
ruidh iad uile, ach is aon duin' 
a gheibh an geail f gu .na h dmhuil 
a ruidheas fi'ohfe, ionnas gu 'n 
glac fibh an geall. 

25 Agus ata gach uiie ghleach- 
tloir meafarra ann fna h uile ni- 
thibh : 'noife, ata iadfan a' dea- 
Tiamh Jtn chum's gu 'm fuigh iad 
crùn truaillidh, ach finne air fon 
£rùin reo-thruaillidh. 

26Uime fin is amhuil a ruidheam- 
fa, ni h ann mar gu neo-chinnteach : 
js amhuil afchogam, ni h ann mar 
ueach a bhuaileas an t aidhear : 

27 Ach trom-bhuaiieam mo 
chorp, agus cuiream fuidh fmachd 
« : an t eagal air chor fam bith 
taireis damh an foifgeul a fitearmo- 
jiachadh do dhroing eile, \ gu'n 
culr'ear mi fein air cul. I N T. 

C A I B. X. 

I 'Ta facramainte nan Iudhach 

'n an famhla air ar facramain- 

tìbh-ne, 14 agus am peanas mar 

rabhadh dhuinn ìodhol-ààhradh a 

Jloeachnadh. 2 1 Cha 'n fheud 

Jinn bhi 'nar luchd Co'-pairt do 

bhord an Tigheama, agus dhia- 

Ihol faraon : 24 agus ann nt- 

thìbh coi'-dheis 's coir dhuinn 

suim a bhi againn d'ar braithribb. 

UILLEADH eile, a bhrài- 

thre, cha b' àill ieam fibhfe 

bhi aìn-eolach, gu raibh ar n aith- 

reacha uile fuidh 'n nèul, agus 

chua'dh iad uile tre 'n thairge ; 

2 Agus bhailteadh iad nile do 
Mhaois fau nèul, agus ann faa 
f h^irge ; 

3 Agus dh 'ith iad uile an t aon 
bhiadh fpioradail ; 

4 Agus dh' òl iad uiie an t aon 
deoch l'pioiadail: foir dh òl iad 
do 'n charruig fpiòràdail fin a lean 
iad : agù> b i a' charruig lin Criofd.) 

5 Ach § le mòran dinbh cha 
raibh Dia toilichte : oir fgriofadh 
fan l.iàfach iad. 

6 'Noiie bha na nithe fin 'nan 
faimpleiribh dhuinne, chum nach. 
|| fanntaicheamaid droch nithe, mar 
a fhanntaich iadia.ii fòs. 

7 Agus na hithibhfe 'n ar luchd 
ìodhol-àdhraidh, mar a bha cuid 
aca-fan ; rei.r mar ata è fgriobhta, 
Shuidh am pobull fios a dh' itheadh 
agus a dh' òl, agus dh' eirich 
iad a chìuich'. 

8 Agus nadeanamaid ftrìopachas, 
mar a rinn cuid aca-fan, agus thuit 
dhìubh ann aon.là tri mtle fichead. : 

9 Agus na** buaireamaid Criofd, 
mar a bhuair cuid aca-fan fòs, 
agus fgriofadh iad Ie naithrichibh 
nimhe. 

10 Agus na deanaibhfe mon- 
mhor, mar a rinn cuid acafan 

mon- * Jag. f chathnìchcam, \ gu dìùltar, gu til^ear mi. § cha ào tkùva mòran acar-e Pia. 
£ mianr.aicbeamaid. ** deaj'bhamaid, C A I B. X. 

tnonmhor fòs, agus fgriofadh iad leis dheamhan 
an * fgriofadoir. 

1 1 'Noife rharladh na nithe fo 
uile dhoibhfin mar eifeimpleiribh : 
agus fgriobhadh iad chum tea- 
gafg a thoirt duinne, air am bheil 
deireadh an domhain air teachd. 

12 Uime fin an ti f a Ihaoileas 
a bhi 'n a fheafamh, thugadh è 
aire nach tuitsè. 

13 Lhado thachair % buaireadh 
air bith ribh, achni atacumanta do 
dhaoinibh : ach tha Dia dìleas, 
nach leig dhuibh bhi air bhur 
buaireadh thar bhur comas; ach 
a rri maille ris a' bhuaireadh flighe 
dol as mar an ceudna, chum gu 'm 
bi fibh comafach air a ghiùlan. 

14 Aìr an àdhbhar fin, a mhuintir 
mo ghràidh, teichibh o iodhol-àdh- 
radh. 

15 Labhram mar re daoinibh 
tuigfeach : thugaibhfe breith air an 
ni a deiream. 

16 Cupan a' bheannachaidh a 
'ta finne a' beannachadh, nach è 
comunn fola Chriofd è ? An t aran 
a 'ta fmn ag brifeadh, nach è 
comunn guirp Chriofd è ? 

1 7 Oir ge do tha fìnne 'n ar 
mòran, is aon aran, agus aon chorp 
finn : oir ata againn uile co'-pairt 
do'naon aran. 

18 Thugaibh fainear Ifraei a 
reir na feòla : nach 'eil aca-fan a ta 

I 'g itheadh nan ìobairte co'-pairt ris 
an altair? 

19 Ciod a deiream uime fin ? gu 
bheil bri' air bith ann fan iodhol, no 
gu bheil bri' aìr bith fan ni a dh io- 
bradh do lodholaibh ? 

20 Ach a deiream, na nithe a 'ta 
na Linnich ag ìobradh, gur ann 
do dheamhnaibh ata fiad 'ganìo- 
bradh, agus nach ann do Dhia: a- 
gus cha b àili leam comunn bhi 
agaibhfe redean.hnaibh 

21 Cha 'n 'eil è ann comas duibh 
cupanan Tighearna òl, agus cupan Ì£rics-f hear. fata 'n a fheafamh. Cha 'n 'eil è ann comas 
duibh co'-roinn a bhi agaibh do 
bhòrd an Tighearna, agus do bhòrd 
dheamhan. 

22 Am brofnaich finn an Tigh- 
earna gu feirg ? an treife finn na 
eifean ? 

23 'Ta na h uile nithe ceadaichte 
dhamh-fa, ach ni bheil na h uife 
niche § tarbhach: ata na h uile 
nithe cea iaichte dhamh, ach cha 
toir na h uiie nithe fòghlum. 

24 Na iarradh neach air bith 
an nì fin a bhnineas dha fein : ach 
iarraidh gach aon an nì fin a t'hig 
re maith neajh eile, 

25 Ithibh gach uìle nì a reìcear 
am marga' na feòla, gun cheifd air 
bith || f hatraid aìr fon coguis. 

26 Oir is ieis an Tighearna aa 
talamh, agus a làn. 

27 Ma bheir aon neach dhiubhfan 
nach 'eila' creidfincuireadh dhuibh, 
agus gur toii libh dol maille ris 5 
ithibh gach ni a chuir'ear romhaibh, 
gun ni fam bith fheòruich air fon 
coguis. 

28 Ach ma deìr duìn' air bith 
ribh, Dh' ìobradh an ni fo d© 
iodholaibh na ithibh, air a flion- 
fan a nochd dhuibh è, agus air ion 
coguis. Oir is ieis an Tighearaa 
an taiamh, ;>gus a làn. 

29 Air fon co^uis deiream, cha 
'n i do choguis fein, ach coguìs ara 
neach ud eile : oir c'ar fon a bheìr- 
'ear breith air mo fliaorfa-la le co- 
guis duin'eile ? 

30 Oir, ma 'ta co'-paìrt hìdb 
agamfa tre ghràs, c'ar fon a labhrar* 
oJc umam tbaobh an ni fin air ioa 
am bheil mi toirt buidheachais ? 

3 1 Uime fin co aca a dh' itheas 
no dh' òlas fi >h, no ge b è ni a nì 
fibh, deanaibh na h uile nithe 
chum glxìir' Dhe, 

32 Na tugaibh àdhbhar oilbheims, 
ni do na h ludhachaibh, no do na 
Greugachaibh, no dò eaglais Dez 

33 Reir 
| cfuaidh-£he»chainn, § iotnchubhaidh, jj f heòr«icfo» 


I. à O R 

35 Reir mar * ata mife ag dea- 
aamh toil gach uile dhaoine ann 
s gach uile nithibh, gun bhi 'g 
ìarraidh mo bhuannachd fein, ach 
huannachd mhòrain, chum gu flà- 
nuichear iad. 

C A I B. XI. 
I 'Ta è fagbail cron doibh, gu ra£bh 
ann nan coi'-tbionail amfr «' dea- 
namh àrnuigb, agus an cinn air 
an comhdachadh, agus am mnài 
gun chomhdachadh air an cinn : 
17 agus de bbri'gu raibh gu coit- 
ebionn an cruinneachadh ni h ann 
chum maitb, ach cbum uilc ; gu 
Jonraichte, air fon gu raibh iad le 
'm fèifdibh fein a' mi-naomha- 
cbadh fuipeir an Tighearna. 23 
Fa-dheoidh 'ta e \an toirt air 
an ais gu ceud fìouidheachadh an 
orduighjìn. 

BITHIBHSE 'nar luchd-lean- 
mhuin ormfa, amhuil mar 
ata mife fòs air Criofd. 

2 'Noife molam fibh, a bhràithre, 
do bhri' gu bheil cuimhn' ag.nbh 
ormfa ann fna h uile nithibh, agus 
gu bheil fibh a' coimhead nan òr- 
duighean, amhuil mar a thug mile 
dhuibh iad- 

3 Ach bu aihiann leam fios a 
bhi agaibh, gur è Criofd ceann 
gach uile dhuine ; agus gur è am 
fear ceann na mnà 5 agus gur è Dia 
ceann Chriofd. 

4 Gach duine a 'ta a' deanamh 
ùrnuigh no f àidheadoireachd, agus 
folach air a cheann, ata sè toirt 
eas-onoir d'a cheann. 

5 Ach gach uile bhean a 'ta 
deanamh ùrnuigh no fàidheadoi- 
reachd gun fholach air a ceann, 
ata i toirt eas-onoir d'a ceann : 
oir is ionann fin agus ge do bhiodh 
i air a bearradh. 

6 Oir mur bi folach àir ceann na 
mnà, bearrar i mar an ceudna: ach 
ma 's granda do mhnaoi i bhi air a • a tlioiliclieam . f f holach. 
chnmhaqh4 a fir, § folaicì). f 'f 2" Jiu r I N T. 

bearradh no air a lomadh, cuireadh 
i folach uirre. 

I Oir gun amharus cha chòir 
do dhuine a cheann \ a chomhda- 
chadh, do bhri' gur h è iomhaigJi 
agus glòir Dhe : ach rs i a' bhean 
glòir an dnine. 

8 Oir ni h ann o'n mhnaoi ata am 
fear : ach a' bhean o'n f hear. 

9 Agus fòs nior chruthaicheadh 
am fear air fon na mnà : ach a* 
bhean air fon an f hir. 

10 Uime fin 's còir do'n mhnaoi 
% cumhachd a bhi aice air a ceann, 
air ibn nan aingeal. 

I I Cidheadh, ni 'm bheil am fear 
as eugmhais na mnà, no a' bhean 
as eugmhais an fhir ann fan Ti- 
ghearna. 

12 Oir mar ata a' bhean o'n 
f hear, is amhuil fin ata 'm feir tre 
'n mhnaoi mar an ceudna : ach 
is ann o Dhia 'ta na h uile nithe. 

13 Meafaibh annaibh fein : am 
bheil è ciatfach do mhnaoi ùrnuigh 
a dheanamh re Dia gun fholach 
air a ceann. 

14 Nach Vd nàdur fein a' tea- 
gafg dhuibh, ma bhios gruag f hada 
ajr duine, gur nàr dha è ? 

15 Ach ma bhios gruag fhada 
air mnaoi, is glòir dh'i è : oir 
thugadh a gruag dh'i air fon 
§ comhdaich'. . 

16 Ach ma bhios neach air bith 
connfpoideach, cha 'n 'eil a leithid 
fin do ghnàthachadh againne, no 
aig eaglaifibh Dhe. 

17 'Noife ann fan ni fo a chuiream 
ann cèill duibb, ni molam Jìbb, do 
bhri' gu bheil fibh teachd anrii 
ceann a chèile ni h ann chum bhur 
maith, ach bhur croin. 

18 Oirairtùs, air cruinneachadh 
dhuibh ann ceann a chèile fan ea- 
glais, ata mi cluinntiu gu bheil 
eas-aonachda 'nar ineaig; agus 
ata mi ann cuid 'ga chreidtin. 

i9 0jr 

'a radb folach, a leigeadh f haiciìn gu bhell i fj C A 1 

ì9 Oìr is eÌ3jinfòs*faohh-bhar'aiIe 
Tjhi eidearuibh, chum gu'n deanar 
follafach an dream a 'ta dearbhta 
'nar meafg. 

20 Uime fin 'n uair a thig fibh 
ann ceann a cheile do aon àice, ni 
h è jìn fuipeir an Tighearna 
itheadh. 

21 Oir ithidh gach aon air.tùs 
a ihuipeir fein, agus ata neach 
ociach, agus neach eile air mheifg. 

22 An è nach 'eil tigbean 
agaibh chum itheadh agus òl ionn- 
ta ? rio am bheil fibh deanamh tàir' 
air eaglais De, agus a' narachadh 
na muintir aig nach 'eil ? Creud 
a deiream ribfj ? Am mol mi fibh 
ann Ja chùis fo ? cha mhol. 

23 Oir f hiiair mife o'n Tighear- 
na, an ni fin fòs a thug mi dhuibh- 
fe, Gur ghlac an Tighearna lofa 
aran, ann fan oidhche an do bhra- 
thadh è : 

24 Agus air breirh buidheachais, 
bhris sè è, agus a dubhairt è, Ga- 
bhaibh, uhibh ; is è fo mo chorp- 
fa, a 'ta air a bhrifeadh air bhur 
fon-fa : deanaibh fo mar chuimh- 
neachan ormfa. 

25 Air a' mhodh cheudna fòs 
ghlac se an cupan, taireis na fuipeir, 
ag radh, Is è an cupan fo an Tiom- 
nadh nuadh ann m' f huil-fe : dea- 
naibhfe fo, cia minic a dh'òlas fibh 
h, mar chuimhneachan orm-fa. 

26 Oir cia minic a dh' itheas 
fibh an t aran fo, agus a dh' òlas 
fibh an cupan fo, 'ta fibh a' foill- 
feachadh bàis an Tighearna gus an 
d' thig è. 

27Ùime fin, ge b'è neach a dh'i- 
theas an t aran fo, agus a dh' òlas 
cupan fo an Tighearna gu reo- 
iomchu'idh, bithidb sè ciontach do 
chorp agus do f huil an Tighearna. 

28 Ach ceafuuicheadh duine è 
fein, agus mar fin itheadh è do'n 
aran/à, agus òladh è do'n chupan 

* sinceach<fc f toirt aue de chorp. B. XII. 

29 Oir ge b'è dh' itheas agus a, 
dh' òlas gu neo-iomchu'idh, ata è 
'g itheadh agus ag òl breitheanais 
dha fein, do bhri' nach 'eil è a' 
f deanamh aithneadh air corp an 
Tighearna. 

30 Air a fhon fo 'ta mòran 'nar 
meafg % anmhunn agus tinn, agus 
ata mòran 'n an codal. 

31 Oir nan d' thugamaid breith 
oirn' fein, cha tugtadh breith oirn'. 

32 Ach 'nuair a bheir'ear breith 
oirn', ata finn air ar fmachdachadh 
leis an Tighearna, chum nach 
bitheamai"d air ar damnadh maille 
ris an t faoghal. 

33 Uime fin, mo bhràithre, 
'n uair a thig fibh ann ceann a cheile 
chum itheadh, fanaibh r'a cheile. - 

3 4 Agus ma bhios ocras air aon 
neach, itheadh è aig an tigh ; chum 
nach-d' thig fibh ann ceann a chèile 
gu breitheanas. Agus cuiridh rniie 
gach ni eile ann òrdugh 'n uair a 
thig mi. 

C A I B, XII. 
I, 'Ta tiod'hlacaidh fpioradail ioma- 
dach thaobh gne, 7 gidheadh 
aia ìad uile gu taìrbhe, 8 agus 
chiun na crìche fo air an ta- 
bhaìrt air caochla' dòigh : 1 2 
churn a reir mar ata buill na colla 
nàdurra uile chum 16 maife, 22 
agus feirbhis, 26 agus congnamh 
na haon cholla; 27 mar Jin git 
bitheamaidne d'a chèile, a dhea- 
namh fuas corp diomhair Chriofd. 

' fVI 01SE tllaobfl § tiodhlaca fpio- 
L^ radail, a bhràithre, cha 
h' àill feam fibh bhi ain-eolach. 

2 'Ta fios agaibh gu raibh 
fibh 'nar Cinnich, air bhur tar- 
ruing gu Jodholaibh balbha, reir 
mar a threòraicheadh fibh. 

3 Uime fin ata mi toirt fios duibh, 
nach abair duin' air bith a'ta la- 
bhairt o Spiorad De, mu lofa gu 
bheil è" mallaichte : agus n.ach ur- 
radh duin' air bith a radh gur h è 

N n f Iofà 

Ì&Z' §gjbhte, I. C OK 

tofa an Tio:hearna, ach trìd an 
fepìorad naomh. 

4 'Noife ata eidir-dhealachadh 
thiodhlaca ann, ach ni bhèil àch 
kòn Spiorad ann. 

5 Agus ata eidir-dheàlachadh 
fnhitiift; eileachd ann, gidheadh tiì 
bheil ach aòn Tighearn' ann. 

6 Agus ata eidir-dhealachadh 
òibreachaidh ann».ach is è an t aon 
Dia, a 'ta *g rjibreachadh nan uile 
nithe ann fna h uile. 

7 Ach ata foillfeachadh an Spio- 
raid air a thoirt do gach neach, 
chum tairbhe 

8 Oir do aon duine 'ta focal a* 
ghliocais air a thoirt leis an Spiorad ; 
àgus do dhuin' eile focal an eòlais 
Je ; s an Spiorad cheudna ; 

9 Do neach eile creidimh leis an 
Spiorad fìn fein ; do dhuin' eile 
tabhartas leighis trid an Spiorad 
cheudna ; 

i o t)o neach^ eile oibreacha' 
mhiorbhuile ; do neacheile fàidhea- 
doireachd ; do neach eile aithnea- 
chadh fpiorad; do neach zWiiomadh 
gnè theanga; àgus do neach èile 
eidir-mhìneachadh theanga. 

i x -ìch na nithe fin uile 'ta an 
t aon Spiòrad ceudna ag oibrea- 
chadh, ag roinn ris gach aon fa leith 
reir mar is àill leìs. 

12 Oir mar is àon an corp, 
iagus mòran do bhalìaibh aige, 
agus ata ùile bhuill an aon chuirp 
iìn, ge h iomàdh iad, 'nan àon 
chorp : is mar fin ataCtìofd. 

13 Oir trld aon Spiorad bhai- 
fleadh fmn uile do aon chorp, mà 
»s Iudhaich finn no Greugaich, ma's 
daor no faor finn ; agus thugadh 
deo h re òl duinn Uile chum aon 
Spioraid. 

14 Oir cha ^n aòn bhall an corp, 
iach mòran. 

1 c Ma deir a' chos, Do bhri' 
nach mi an làmh, cha 'n ann do'n 
chorp mi ; nach 'eil i do 'r. chorp 
àir a ffioa ijn ì 1 N f . 

16 Agus ma deir a' chluas, ©• 
bhri' nach mi an t suil, cha 'n ann 
do'n chorp mi ; nach ann do'a 
chorp i air a fhon fin ? 

17 Nam biodh an corp uile'na 
fhùil, C'àit' am biodh a' chlàifteachd ? 
Nam biodh sè uile 'na chlàifteachd, 
C'àit' am biodh am boladh ? 

18 Ach a noife ihuidhich Dia na 
buill gach aon diubh fa chorp, mar 
bu toil leis. 

19 Agus nam biodh iad uile 'n an 
aon bhall, c'àit' am biodh an corp ? 

20 Ach anoife 'ta iad 'nam, 
mòran bhall, ge nach 'eil ann ach 
aon chorp. 

21 Agus cha 'n urradh an tsuil 
a radh ris an làimh, Cha'n 'eil feum 
agam ortfa : no a-rìs, an ceann 
ris na cofaibh, Cha 'n 'eil feum a- 
gam oirbhfe. 

22 Ach gu ro-mhòr ni 's mò 'ta 
na buill fin do'n chorp, a's an- 
mhuinn' thaobh cos'lais, feumail. 

23 Agus air na buill fin do'n 
chorp, a's lugha onoir ann ar meas- 
ne, 'ta finn ag cur an tuilleadh o- 
noir, agus na buill fin dhinn a's 
lugha maife, ata aca fin gu ro* 
mhòr an tuilleadh roaife. 

24 Oir air na buìll mhaifeach 
againn ni bheil uireasbhuidh : ach 
rinn Dia an corp a chomh-chu- 
madh r'a cheile, air dha an tud- 
Ieadh onoir gu mòr a thoirt do 'n 
chuìd air an raibh uireasbhuidh : 

25 Chum nach biodh eas-aonachd 
air bith fa chorp ; ach gu 'm biodh 
an taonchùram àig na buill d'a 
chèile. 

26 Agus ma dh' fhuil'geas aon 
bhall, co'-f huil'gidh na buill uile : 
no ma gheibh aon bhall onoir, ni 
na buill uile gàirdeachas maraon ris. 

27 'Noife is fibhfe corp Chriofd, 
agus is buill Jìbh fa leith. 

28 Agus chuir Dia dream àraidh 
fan eaglais, air tùs abftola, fan 
dara àite fàidhean, fan treas àite 

luchdf C A I B 

luchd-teagaìfg, a-rìs tniorbhuile, 
'n a dhiaigh fin tabharcais leighis, 
luchd congnaimh, uachdaranachda, 
iomadh gnè cheanga. 

29 Am bbeil gach uile 'nan ab- 
ftolaibh ? Atn bheil gach uile 'n am 
f àidhibh ? Am bheil gach uile 
'n an luchd-teagaifg ? Am bheil 
gach uile 'nan luchd deanamh 
mhiorbhuile ? 

30 Am bheil aig gach uile ta- 
bhartais leighis ? An labhair gach 
uile le teangaibh ? An dean gach 
Uile eidir-theangachadh ? 

31 Ach biodh oirbh miann dù- 
rachdach nan tiodhlac' a's fear : a- 
gus gidheadh nochdam-fa dhuibh 
ìlighe a's ro-fhearr. 

C A I B. XIII. 
I Cha '« 'eil bri' fam bith ann fna 
tiodhlacaibh uile, d'atn feabhas, 
as eugmhais a' ghraidk >': ^Achliu- 
fan, 1 3 agus a bharrachd air 
dòchas agus creidimh. 

GE do labbtainn le teangaibh 
dhaoine, agus aingeal, agus 
gun * ghràdh agam, ata mi a'm' 
f phrais a ni fuaim, no aW chiom- 
bal a ni gleangarfaich. 

2 Agus ge do raibh agam fài- 
dheadoireachd, agus ge do thuiginn 
gach uile rùna-diomhair, agus gach 
wile eòlas ; agus ge do bhiodh 
agam gach uile ghne creidimh, 
ionnas gu 'n atharraichinn fleibhte, 
agus mi gun ghràdh agam, ni bheil 
annam ach neo-ni. 

3 Agus ge do chaithinn mo mhaoin 
uiie chum na bochdan a bheatha- 
chadh, agus ge do bheirinn rao 
chorp chum a Jofgaidh, agus gun 
ghràdh agam, cha 'n 'eil tairbhe 
fam bith dhamh ann. 

4 'Taan gràdh fad-f hulangach, 
agus caoimhneil ; cha ghabh an 
gràdh farmad ; cha dean an gràdh. 
ràiteachas, cha 'n 'eil è air a ihei- 
deadh fuas, 

5 Cha ghiùlain s§ è fe'm gu mj« (Pff. | uipk-, | sàH, XIV. 

chiatfach, cha 'n iarr è na nithe fiq 
a bhuineas da fein, cha 'n 'eil è fo- 
bhrofnachaidh chum feirge, cha 
fmuainich è olc iam bith, 

6 Cha dean è gàirdeachas fan, 
ea-coir, ach ni è gàirdeachas fan 
f hìrinn : 

7 Fuil'gidh è na h uile nithe, 
creididh è na h uile nitbe, bithidh 
J dòchas aige ris na h uile nithibh, 
giùlainidh sè na h uile nithe. 

8 Cha d' theid an gràdh air cù| 
a choidhch': ach ma's fàidheadoi- 
reachda 'ta ann, theid iad air cùl j 
ma's teangaidh, fguiridh fiad ; 
ma's eòlas, cuir'ear air cul è. 

9 Oir ata eòlas againn ann cuid, 
agus ata finn re iàidheadoireachdj, 
ann cuid. 

10 Ach'nuair a thig an ni a 'ta 
iom-Jan, cuir'ear air c$J an ni fiq. 
nach 'eil ach ann cUid. 

1 1 'N uair a bha rni a'm' lean- 
ban, labhair mi mar leanban, thuig 
mi mar leanban, reulonaich oii raar 
leanban : ach air fàs damli a'm* 
dhuine, chuir mi na nithe leana* 
baidh air cùl. 

1 2 Oir ata finn a' faicfin fan àn* 
fo gu dorcha' tre ghloin ; ach ann 
fin chi jlnn aghaidh re h aghaidh ; 
fan àm io is aithne dhamh ann cuid j 
ach ann fin aithnichidh mi mar ata 
aithneadli orm fòs. 

13 Agus a noife fanaidh crei- 
dimh, § dòchas, gràdh, na tri nithe. 
fo ; ach is è 'n gradh a's mò uhiuoh. 
fo. 

C A I B. XIV. 
I 'Ttf e tnoladh fàidheadojreachd^ 
2 agus a' toirt urrqm dh i roimh) 
/abòqirf /e feangqibh., 6 ie cofamh- 
lachd air a fhoirt $ inneclaibh 
ciuil : 12 V còir am gnàthachadh 
faraon, chum fog'ail fuas nt^ 
h eaglais, 52. mar a chrioch Jìtì 
gus an d' òrduìcheadh iad. 26 
'Ta fior fheum gach aqn diubh 
aìr a theagafg, 29 agus qm r,iì~ 

'ghni- I. C 

ghnathachadh air a chronachadh. 
34 Ata e air a thoirmeafg do 
vihnaibh labhairt fan eaglais. 
EANAIBHSE gràdh, agits 
biodh mòr mhiann thiodhiaca 
fpioradail oifbh, ach gu ma mò 
bhur togradh fibh a dhe3namh 
fàidheadoireachd. 

2 Oir an ti a Jabhras ann tean- 
gaidh chohnkeich, ni h ann re daoi- 
nihh a labhras è, ach re Dia : oir 
cha 'n 'eil neach fam bith 'ga 
thuigfin; ge do tha è ann fan 
Spiorad a' labhairt rùna-diomhair. 

3 Ach an ti a 'ta deanamh fài- 
dheadoireachd, ata sè a' labhairt re 
daoinibh chum * teagaifg, agus 
ehum earai'l, agus èhttfn co'-fhur- 
taehd. 

4 An ti a 'ta labhairt ann tean- 
gaidh choimheich, ata sè 'ga f thea- 
gafgfein: ach an ti a ni fàidhea- 
doireachd, ata sè teagafg na h ea- 
glais. 

5 Bu mhahh leam gu iabhradh 
fibh uile le teangdibh, ach b' f hearr 
leam fibh a dheanamh faidheadoi- 
reachd : oir is mò an ti a ni fài - 
dheadoireachd, na an ti a labhr'as 
le teangaibh, mur eidir-theangaich 
è, chum gu fuigheadh an eaglais 
fòghlum. 

6 'Nois', a' bhràithre, ma thig 
mife dar ionnfuidh a' labhairt le 
tèangaibh, ciod an tairbhe a ni mi 
dhuibh, mur labhair mi roibh 
am foillfeachadh, no ann eòlas, no 
am fàidheadoireachd, no ann tea- 

-gafg? 

7 Agus eadhon na nithe gun 
•'enam a ni fuaim, ma's pìob no 

clàrfach, mur dean iad eidir-dhea- 
lachadh 'n am fuaimibh, cionnas a 
thuigear an ni a fheinnear air a' 
phìob no air a' chbìrfaich ? 

8 Uir ma bheir a ghall-tromp 
fnaim neo-chinnteach uaipe, co a 
dh' uHamhaicheas è fein chum a' 
chatha ? 

* tojj'ail fuas, f thog'ail fein fuas. R I N T. 

9 Is amhuil fin fibhfe, mur Pa- 
bhair fibh leis an teangaiah briathra 
fo-thuigfin, cionnas a dh'aithnichear 
an ni a labhrar ? oir is ann ris aa 
aidhear a labhras fibh. 

io Ata, feudaidh è bf, an uiread 
ào ghuthannaibh fxn t facghal, 
agus cha 'n 'eil a h aon diubh 
gun $ "bhlagh. 

i i Uime fin mur tuig mi bri' a' 
ghutha, bithidh mi do'n ti a labh- 
ras, barbarra ; agus hithidh an ti a 
labhras, barbarra dhamh-fa. 

12 ls mar fin fibhfe mar an ceud- 
na, do bhri' ga bheil § cion agaibh 
air tiodhlacaibh fpioradail, iarraibh 
fibh fein a thoirt barrachd chum 
fòghluim na heaglais. 

ig Uime fin an ri a labhras ann 
teangaidh choimheich, guiuheadh è 
gu'n deanadh sè eidir-theanga- 
chadh. 

14 Oir, ma ni mife ùrnuigh 
ann teangaidh choÌ7?iheich, ata mo 
fpiorad ag deanamh ùrnuigh, ach 
ata mo thuigfe neo-tharbhach. 

15 Creud ma feadh ? ni mi ùr- 
nuigh leis an fpiorad, agus ni mi 
ùruuigh leis an tuigfe m.-ir an ceud- 
na : feinnidh mi leis an fpiorad, a- 
gus feinnidh mi fòs leis an tuigfe. 

16 No 'nuair a bheannuicheas 
tu leis au fpiorad, eionnas a deir an 
ti a 'ta ann an àite an duine gun 
fhòghhim, Amen re d' bhreith- 
buiJheachai-:, do bhri' nach tuig è 
an ni a deir tu ? 

17 Oir gu deimhin ata thufa 
toirt buidheachais gu maith, gi- 
dheadh ni bheil an neach eile air a 
theagafg. 

18 Bheiream buicìheachas do m' 
Dhia, gu '» labhram Je teangaibh 
tuilleadh na fibh uile :-. 

19 Ach b' fhearr Jeam cuig 
focail a labhairt fan eaglais le m' 
thuigfe, chum gu 'n teagaifginn 
daoin' eile mar an ceudna, na deich 
mìle focal ann teangaidh chobnheich. 

' 20 A 
\ bhii'. § dààh. C A I B. 

20 A bhràithre, na bithibhfe 
'n ar leanbaibh ann tuigfe : gi- 
dheadh, ann * droch mhèin bithibh 
>nar leanbaibh, ach ana tuigfe 
bithibh 'n ar daoine foirfe. 

21 'Ta è fgriobhta fan lagh, 
Labhraidh mi . ris a' phobull 'i'o 
ann teangaibh eile, agus am bilibh 
eile : gidheadh ann diaigh fin uife 
cha 'n eifd iad rium, deir an Tigh- 
earna. 

22 Uime fin ata teangaidh coi- 
mheacha 'n an comharthaibh. ni 
h ann do'n droing a 'ta creidfm, 
ach dhoibhfin a 'ta mi-chreid'each : 
ach ata f àidheadoireachd ni h ann 
air an fon-fan nach 'eil a' creidfin, 
ach air an fon-fan a 'ta creidfin. 

23 Uime fin ma chruinnicheas 
an eaglais uile fan aon àite, agus 
ma labhras iad uile le teangaibh 
coimheach, agus gu 'n d' thig 
droing a 'ta gun fhòghlum a fteach, 
no daoine mi-chreid'each, nach 
abair iad gu bheil fibb air f boile ? 

24 Ach ma ni iad uile fàidhea- 
doireachd, agus gu'n d' thig duine 
gun chreidimh a fteach, no neach 
a 'ta gun fhòghlum, % fàg'ar ris 
è leis ga.ch uile, agus bheir'ear 
'breiih air leis gach uile : 

25 Agus mar fin ata nìthe fo- 
laichte a chroidhe air am foiilfea- 
ehadh ; agus mar fin, air dha tui- 
team air aghaidh,- ni sè àdhradh 

i do Dhia, ag aithris gu bheil Dia 
gu firinneach annaibhfe. 

26 Mafeadh creud e fin, a bhrài- 
[thre ? air teachd ann ceai.n a cheile 

dhuibh, ata i'alm, ata teagafg, ata 
teanga, 'ta foillieachadh, 'ta eidir- 
theangachadh, aig gach aon agaibh. 
Deanar gach uile niche chum iògh- 
luim. 

27 Ma labhras aon neach ann 
teangaidh choimheick, iabhradh 
dias, no air a' chuid a's mò triuir, 
agus fin ann diaigh a chèile ; a- 
gus deanadh a haon eidir-thean- 
gachadh. 

•mi-rùn. \ mhi-chtì!}, XIV. 

28 Ach mur bi eìdir-fheangoip 
ann, fanaJh è 'na thofd fan ea- 
e^Iais ; no labhradh è ris fein, agus 
re Dia. 

29 Labhradh dias no triuìr 
do na fàidhibh, agus thugadh a' 
chuid eile breith. 

30 Ach ma dh' fhoillfichear nì. 
do neach eile a 'ta 'na fhuidhe, 
biodh an ceud duine 'na thofd. 

3 1 Oir feudaidh fibh uile fài- 
dheadoireachd a dheartamh gach" 
aon ann diaigh a chèile, chum's gu 
fuigh gach uile fòt;hlum, agus 
gach uile co'-fhurtachd. 

32 Agus ata fpiorada nam fài- 
dhean umhal do na f .idhibh, 

33 Oir cha 'n è Dia ìtghdair aa 
eas-òrduigh, ach na fiothchaint, 
mar ann an eaglaifibh nan naomh 
uile. 

34 Biodh bhur mnàt'nan tofd 
fna h eagJaifibh : oir ni bheil è cea- 
daichte dhoibh labhairt ": ach 's cèir 
dhoibh bhi urnhal, mar a deir an 
lagh mar an ceudna. 

35 Agus ma 's miann Ieo ni fana 
bith fhòghlum, fiofraicheadh iad 
d'am fearaibh fein aig an tigh 
è : oir is mi-chiatfach do mhnaibh 
labhairt fan eaglais. 

36 in ann uaibhfe thainig focaì 
De amach ì no an ann d ar n ionn- 
fuidhfe amhàin a thainig è ? 

37 IVIa (haoilejs Juine fam bìth 
gur fàidh, no gu-r duine fpioradail 
è fein.. aidmhicheadh è, na nithe 
a fgiìobhamia d'ar n ionnfuidh, 
gur h iacì àitheanta an Tighearna. 

38 Ach ma ta neach fam bith 
ain-eoiach, biodh è ain-eolach. 

39 Uime {in y a bhrdithre, biodh 
ro-thogradh agaibh air faidheadoi- 
peachd a dheauamh, agus na ba- 
caibh labhairtle teangaibh, 

40 Deanar na h uile nithe gu 
deadh-mhaifeaeh, agns a reir òr- 
duigh. J ipreagar, cronuiehear. CAIB. I. c o 

C À I B. XV. 

3 ò aìs-eirigh Chriofd, T2 tha e 
dearbhadh gu'n eirich ftnne, ann 
aghaidh na muìntir Jìn a 'ta 
'g àichjheunadh ais-eirigh na 
colla: 21 Toradh, 35 agus doìgh 
na h ais-eirigh, 5 1 agus caochlà' 
na muintir ftn a gheibhear beo, 
air an là dheireannach. 

TUILLEADH eile, a bhràithre, 
cuiream ann ceill duibhfe an 
Ibifgeul a fhearmonaich mi dhuibh, 
ris an do ghabh fibhfe mar an 
ceudna, agus ann am bheil fibh 
'uar feafamh ; 

2 Trìd mar an ceudna am bheil 
jlbh air bhur sàbhaladh, ma 
* ghleidheas fibh air chuimhne an 
ni a fhearmonaich mi dhuibh, mur 
«Jo chrgid fibh gu diomhaoin. 

3 Oir thug mi dhuibh air tùs an 
xii f huair mi mar an ceudna, Gu 
3 n d' f huair Criofd bàs air fon ar 
peacaidh do reir nan fgriobtuire : 

4 Agus gu 'n d' adhlaiceadh è, 
agus gu 'n d' eirich è a-rìs air 
an treas Jà do reir nan fgriobtuire : 

5 Agus gu facas è le Cephas, 
'n a dhiaigh fin leis an dà-f hear- 
<Jheug, 

6 'N a dhiaigh fin, chunncas è le 
tuilleadh agus cuig ceud bràithre 
ann aon uair : d'am bheil a' chuid 
a's mò beo gus a noife, ach ata cuid 
dhiubh 'n an codal. 

7 'Na dhiaigh fin, chunncas è le 
Seumas: agus a-rìs leis na h abfto- 
Jaibh uile. 

8'N an diaigh uile chunncas leam- 
fa è mar an ceudna, mar neach 
a rugadh ann an-àm. 

9 Oir is mi is lugha do na h ab* 
{lolaibh, neach nach fiu abftol a 
ghairm dhiom, do bhri' gu'n raibh 
mi a' geur-leanmhuin eaglais De. 

10 Ach tre ghràs De is mi an 
jii a's mi : agus cha raibh a ghràs, 
a f thiodhlaiceadh dhamh, gun 
fehri'j ach fhaorthaich roi ni '§ R T N T. 

pailte na iad uile; gidheadh cha 
mhife, ach gràs De a bha maille 
rium. 

1 1 Uime fin cia b'è dhinn, mife no 
iadfan, is ann mar fin ata finne 
a' fearmonachadh, agus is ann 
mar fin a chreid fibhfe. 

12 'Noife ma fhearmonaichear 
Crioid gu'n d' eirich è o na mar- 
bhaibh, cionnas a deir cuid 'n ar 
mealgfa, Nach 'eil ais-eirigh nam 
marbh ann ? 

1 3 Ach mar 'eil ais-eirigh nam 
marbh ann, ni mò a dh' eiricli 
Criofd. 

14 Agus mur d' eirich Criofd, 
gu deimhin /'/ diomhaoineach ar 
learmoin-ne, agus is diomhaoia 
bhur creidimh-fe mar an ceudna. 

15 Seadh, fhuaradh finne 'nar 
fia'naifibh breige air Dia ; do bhri* 
gu'n d' rinn finn fia'nais a thaobb, 
Dhe, gur thog è fuas Criofd ; 
neach nach do thog è fuas, mur 
eirich na mairbh, 

16 Oir mur eirich na mairbh, 
ni mò a dh' eirich Criofd : 

1 7 Agus mur d' eirich Criofd, 
tha bhur creidimh-fe diomhaoin ; 
ata fibh fòs ann bhur peacaibh. 

18 Mar fin fos ata an droing 
a choidil ann Criofd, caillte. 

19 Ma's ann fa bheatha fo 
amhàin ata dòchas againn ana 
Criofd, is finn a's truaighe do na 
h uile dhaoinibh. 

20 Ach anoife 'ta Criofd air 
eirigh o na marbhaibh, agus rin- 
neadh an ceud thoradh dhiubhfaa 
a choidil deth. 

21 Oir mar is ann tre dhuine 
thainig am bas, is ann tre dhuine 
thig ais-eirigh nam marbh mar aa 
ceudna. 

22 Oir mar ann Adhamh ata 
gach uile ag faghail a' bhàis, ;s 
amhuil fin mar an ceudna a nithear 
gach uile beo ann Criofd. 

2g Ach gach uile dhuine *n a 

òr- 
f a bhuilicliMiJh «rm . C A I 

èrdugh feln : Criofd an ceud tho- 
radh, 'n a dhiaigh fin iadfan a's Je 
Criofd aig a theachd. 

24 Ann fin bithidh a' chrioch 
dheireannach, 'nuair abheir è fuas 
an rioghachd do Dhia, eadhon an 
t Athair ; 'n uair a chuireas è fios 
gach uile uachdaranachd, agus 
gach uile ùghdarras, agus cu* 
mhachd. 

25 Oir is eigin gu'n rioghaich 
sè, gus an cuir è a naimhde uile 
fuidh chofaibh. 

26 Is è an nàmhad deireannach 
a fgriofar, am bàs. 

27 Oir chuir è na h uile nithe 
fuidh chofaibh. Ach 'n uair a deir 
è gur chuir sè na huile nithe fuidh, 
is ni follafach gu bheil eifean a 
chuir gach uile nithe fuìdh, ann 
leith 'muigh dheth fo. 

28 Agus 'nuair a chuir'ear na 
h uile nithe fuidh, ann fin bithidh 
am Mac fein fuidh 'n ti a chuir 
na h uile nithe fuidh-fin, chum 
gu 'm bi Dia 'n a uile ann s gach 
uile. 

29 No ciod a ni iadfan, a bhaiftear 
airfon nam marbh, mur eirich na 
mairbh air aon dòigh ? c'ar fon 
Ena feadh a bhaiftear iad air foii 
nam marbh ? 

o Agus c'ar fon ata finne ann 
gàbhadh s gach uair ? 

31 Air bhur gàirdeachas-fa a 'ta 
agam ann iofa Criofd ar Tighear- 
na, 'ta mi faghail a' bhàis gach 

à. 

32 Ma * chog mi \ mar dhuine 
amt re fiadh-bheiftibh ann Ephefus, 
uifl' ciod i mo thairbhe, mur eirich 

jà. mairbh ? itheamaid agus ò- 
ilamaid, oir am màrach gheibh 
finn bàs, 

33 Na meallar fibh : truaillidh 
,b drochchomhradhdeadh bheufa. 

34 Dùifgibh chum f ireantachd, 
gus na deanaibh peacadh ; oir ni 

'm bheil eòlas De aig cuid: chum 
bhur nàire labhram fo. 

chathuich. f reir gnàth' dhaoin?, al tìc IS| B. XV. 

35 Ach a deir neach eigitì,Cionnas 
a dh' eir'eas na mairbh ? agus ciod 
a' ghnè cuirp leis an d' thig iad ? 

36 Amadain, an ni fin a chuireas 
tu, cha bheochaichear è, mur bà-» 
faich sè air tàs. 

37 Agus an ni a chuireas tu, cha 
'n è an corp a bhitheas a 'ta thia 
cur, ach gràinne lòm, feudaidh 
bith do chrui'neachd, no àojloeòrtit 
eigin eile. 

38 Ach ata Dia a' toirt cuirp 
dha mar bu toil lèis, agus do 
gach uile fhiol a chorp fein. 

39 Cha /n aon fheoil gach uile 
f heoil : ach ata feoil air leith aig 
daoinibh, agus feoil eil' aig ain- 
mhidhibh, feoil eil' aig iafgaibh, 
agus feoil eil aig èunlaithibh. 

40 dgus ata cuirp neamhaidh 
ann, agus cuirp thalmhaidh : gi- 
dheadh ata glòir air leith aig na 
corpaihh neamhaidh, agus gloir eii' 
aig na corpaìbh talmhaidh. 

41 'Ta aon ghlòir aig a' ghrèin,' ' 
agus glòir eil' aig a' ghealaich^ 
agus glòir eil' aig na reultaibh ; 
oir ata eidir-dhealachadh eìdear 
reult agus reult thaobh glòire. 

42 Is ann mar fin fòs a bhios 
ais-eirigh nam marbh, Cuir'ear 
ann truaill'eachd è, tog'ar ana 
neo-thruaill'eachd è : 

43 Cuir'ear è ann oas-onoir, 
tog'ar ann glòir è : cuir'ear ana 
anmhuinneachd è, eir'idh sè ana 
cumhachd : 

44 Cuir'ear è 'n a chorp nàdurra, 
eir'idhsè'na chorp fpioradail. 'Ta 
corp nàdurra ann, agus Jcorp fpio* 
radail. 

45 Agus mar fo a 'ta è fgriobh- 
ta, Rinneadh an ceud duine Adhamh 
'n a anam beo, an t Adhamh dei- 
reannach 'na Spiorad a bheo- 

" thaicheas. 

46 Gidheadh cha 'n è an nì 
fpioradail a bha ann air tùs, ach 

an I. c o 

an ni nàdurra; agus 'na dhiaigh 
fin an ni fpioradail. 

47 An ceud duine o'n talamh, 
talmhaidh : an dara duine an Ti- 
ghearna o neamh. 

48 Mar an duine talmhaidh, is 
amhuil fin fòs iadfan a 'ta tal- 
mhaidh : agus mar ata an duìne 
peamhaidh, is ann mar fin iad- 
ian a 'ta neamhaidh. 

49 Agus mar a ghiùlain finn 
iorahaigh an duine thalmhaidh, 
giùlainidh finn iòs iomhaigh an 
duine neamhaidh. 

50 'Noiiè Co a deiream, a bhrài- 
thre, nach fe'udar le feoil agus fuil 
rioghachd Dhe a fhealbhachadh 
mar oighreachd ; ni mò a iheal- 
bhaicheas truaill'eac'hd neo-thruaili- 
'eachd. 

5£ Fèueh, labhram ni diomhair 
ribh ; Cha choidil iinn uil', ach 
caochlaidhear finn uile, 

52 Am mionaid, am prìòba' na 
sùl, re guth na trompaide deirean- 
3iaich, (oir goiridh an tròmpaid) 
agus eir'idh na mairbh neo- 
thruaillidh, agus caochlaidhear 
finne, 

53 Oir is eigin do^n ni thruail- 
lidh fo neo-rhruaill'eachd a chur 
uime, agus do'n ni bhàfmhor fo 
neo-bhafrnhorachd a chur uime. 

54 Agus 'nuair a chuireas an 
ni truaillidh io neo thruaili'eachd 
uime, agus a chuireas an ni bàf- 
mhor fo neo-bhaimhorachd u'me, 
ann fin coi'-lioriar am focal a 'ta 
fgriobhta, Shluigeadh fuas am bàs 
ie buaidh. 

c £ O bhàis, c' àit' am bheil do 
ghath ? O uaigh, c'àit' am bhsil do 
.bhuaidh ? 

56 Is è am peacadh gath a' bhàis ; 
agus is è neart a' pheacaidh an 
lagh. 

57 Ach buidheachas do Dhia, 
a 'ta toirt dhuinne na buadha, 
trìd ar Tighearna iofa Criofd. 

* neo-ghluafadach. RINT. 

58 Uime fin, mo bhràithre grà- 
dhach, bithibhfe daingean, * neo- 
chorach, a sìr-mhèudachadh ann 
obair an Tighearna, air dhuibh 
fios a bhi agaibh nach 'eil bhur 
faothair diomhaoineach ann fan Ti- 
ghearna. 

C A I B. XVI. 
I '7# e guidheadh orra fuafgladh 
air uireasbhuidh nam bràithre 
hochda ann Ierufalem ; 10 /4 y 
violadh Thivwteus ; 1 3 agus ann 
diaigh comhairlean càirdei/, 16 
«' criochnachadh 7ia /itreach le 
iomadh fài/te. 

OISJE thaobh an tionail air 
fon nan naomh, mar a dh'òr- 
duich rrw do eatrlaifibh na Gala- 
tia, mar fin deanaibhfe mar aa 
ceudna. 

2 Air a' cheud /à do'n t feachd- 
uin, taifgeadh gach neach a- 
gaibh làimh - is ann ftòr, a reir mar 
a fhoirbhich leis, chum nach bi 
tionail r'an dsanamh 'n uair a thig 
mife. 

3 Agus 'nuair a thig mi, cia 
b' iad dream a mholas fibh le V 
litrichibh, cuiridb mi iadfan a ghiù- 
lan bhur tabhartuis gu Hierufalem. 

4 Agus ma 's iomchu'idh miie a 
dhol fòs, theid iadfan a' m' chui- 
deachd. 

5 'Noife thig mi d'ar n ionn- 
fuidhfe, 'nuair a theid mi tre Mhace- 
donia : (oir ata rai dol tre Mhacedo- 
nia) 

6 Agus feudaidh è bith gu 'm 
fan mi, no fòs gu'n caith mi an 
geamhra' maille ribh, chum 's gu'n 
toir fibh air m' aghaidh mi, cia 
b'è àite gus an d' theid mi. 

7 Oir cha mhiann leam bhur 
faicfin a noife fan dol feachad, ach 
tha dùil agam fantuin rè tamuill 
maille ribh, ma leigeas an Tigheàr- 
na dhamh. 

8 Ach fanaidh mi ann Ephefus 
gu Cuingeis. 

9 OW agam ris maille C A I 

^ Qìr dlV fhofgladh dorus mòr 
agus eifeachdach dhamh-fa, agus 
<&à mòran ■* eas-cairde ann. 

10 'Noife ma tiiig ' Timoteus, 
fèuchaibh gu 'm bi è gun eagal 
maille ìibh : oir ata sè a' faoithrea- 
chadh ann an obair an Tighearna, 
amhuil mar ata mife. 

1 1 Uime fin na deanadh neach 
fam bith tàir air : ach thugaibh 
air aghaidh è ann fiothchaint, 
chum's gu'ntig è a' m' ionnfaidh 
ie : oir tha sùil 
ris na bràithribh. 

12 Mu thimehioll ar bràthar A- 
pollos, ghuidh mi gu dùrachdach 
air teachd d' ar n ionnfuidhfe 
maiiJe ris na bràithribh : ach cha 
b'i a thoil air chor fam bith teachd 
fan àm fo; ach thig è 'nuair a 
gheibh è àm iomcbu'idh. 

13 Deanaibh faire, feafaibh gu 
daingean fa chreidimh, bithibh 
f fearail, bithibh làidir. 

14 Biodh bhur n uile nithe air 
an deanamh le gràdh. 

1 5 Agus guidheam oirbh, a bhrài- 
thre, (is aithne dhuibh teaghlach 
Stephanais, gur h iad eeud thoradh 
na h Achaia, agus gu 'n d' thug 
fiad iad fein chum frithealaidh do 
aa naomhaibh) B. f. 

16 Gu 'm bi fibh umhal d'an lei- 
thidibh fin, agus do gach aon a 'ta 
deanamh obair agus faothair maiile 
ruinne. 

17 'Ta mi fubhach re teachd 
Stephanais, agus Fho'rtunatuis, agus 
A-chaicuis : oir rinn iad faas an nl 
fin a bha dh' uireafbhuidh d'ar 
taobh-fa. 

1 8 Oir thug iad J fuaimhneas do 
m' fpiorad-fa, agus d'ar fpìorad- 
fa ; uime fin § biodh meas agaibh 
air an leithidibh fin. 

19 'Taeaglaife na h Afia ag cur 
fàilt' oirbh. 'Ta Acui'a agus Pri- 
fcilla, maille ris an eaglais a 'ta 
'n an tigh, ag cur mòr-fhàilt' 
oirbh ann fan Tighearna. 

20 'Ta na bràithre uile ag cur 
fàilt' oirbh. Cuiribhfe fàik' air a 
chèile ie pòignaomha. 

21 Fàilte uamfa Pòl le rn'làimh 
fein. 

2 2 Ma 'ta neach fam bith nach 
gràdhaich an Tighearna lofa Criofd, 
biodh è 'n a Anatema, Maranata. 

23 Gu raibh gràfa an Tighearna 
Iofa Criofd maille ribh. 

24 Mo ghràdh-fa maille ribli 
uile ann Iofa Criofd,. Amen. Dara litir an Abstoil P H O I L chum nan 

GORINTIANACH. C A I B. I. 
3 ^Ta an t abftol a' toirt mìfinìch 
dhoibh ann aghaidh thriobloide 
thaobh a cho'fihurtachd agus an 
fhuajglaidh a thug Dia dha- 
fan >n a uile thriobloidìbh fiein, 
•8 gu fonraichte 'na chuntart fan 
Jlfiia : 12 agus a' gairm an co- 

* Itichd cur-ann aghaidh an tfiijge'd, 
leithide iia. guìs-ftn, agws a choguis fiein 
chum fia'nais gu 'n do Jìoearmo- 
naich e an Joifgeul gu tre'dhi- 
reach, 15 agus ag ìnnfieadh nach 
b'e iom-lua'meachd inntin, ach a 
bhàigh riu-fan a b' àdhbhar nach 
d' thainig e d'an ionnfuidh. . + 

■f duk^eil, Oo 

| fois. POL 

§ aithnichàbh a.i ir. c o 

POL abftol Iofa Criofd tre thoil 
De, agus Timeteus ar brà- 
thair, chum eaglais De a 'ta ann 
Corintus, maille ris na h uile 
naoimh a 'ta ann Achaia uile : 

2 oràs dhuihhfe, agus fiothchaint 
o Dhia ar n Athair, agus o'n Ti- 
ghearna lofa Criofd. 

3 Beannuichte gtt raìbh Dia, 
eadhon Athair ar Tighearna lofa 
Crìoid, Aihair nan tròcaire, agus 
Dia nan uile cho'-fhurtachd ; 

4 A 'ta toirt co'-fhurtachd 
dhuinne 'n ar n uile thriobloid, chum 
fmne bhi comalach air co'-fhur- 
tachd a thoirt dhpihhfin a 'ta ann 
tnòbloid fam bith, trìd a' cho'- 
f hurrachd leis am bhul finn fein a' 
faghail co'-f hurtachd o Dhia. 

5 Oir mar r.ta * fulangais Chriofd 
pàìlt' annainne, is amhuil fin ata 
ar co'-f hurtachd-ne mar an ceudna 
pailt' tre Chnoid 

6 Agus ma 'ta finn fuidh thrio- 
blo ; d, is ann air fon bhur co'-f hur- 
tachd ag&s bhur flainte-l'e, a 'ta 
air a h oibieachadh le fibh a 
dh' f hnlang nan iriobloide ceudna, 
a 'ta finne a' fiiìang: no ma 's co'- 
fhurtachd dhiunn, is ann chum, 
bhur co'-t huiMchd-fa ^gus bhur 
flàinte 'ta jìnne a' faghaìl co'-fhur- 
tachd. 

7 Agus ata ar dòchas daingean 
ò 'ar taobh fa, ào bhri' gu bheil Hos 
agafhri, raar ata iibh 'nar luchd co'- 
pairt dp na fulang.ifaibh, gu 'm bì 

Jibh mar nn ceudna do'n chp'-f hur- 
tachd. 

8 Oir cha b' àill leinn, a bhrài- 
thre, fibhfe bhi ain-fhiofrach mu 
thunchiojl na trioploid a thachair 
dhuinne fan Afia, gur bhruthadh 
finn gu ro-mhòr thar ar neart, 
ionnas gu raibh fmn fuidh amharus 
ics mu 'r beatha: 

9 Ach bha againn brgith ar bàis 
annainn fein, c'hufn nach biodh 

* pàis, + thugac'h. 
Uihjphess fibh gus a' ch'fìCft, § ath-ghràs. R I N T. 

againn dòigh annainn fein, ach ann 
Dia a dhùifgeas na mairbh. 

to Neach a fhaor finne o bhàs 
co'-mòr, agus ata 'g ar fkoradh ; 
ann s a' bheil ar dòchas gu 'n faor 
è jìnn fòs : 

1 1 Air dhuibhfe bhi ag co'-oir 
breachadh le chèile ann ùrnuigh air 
ar foin-ne, chum gu tugar buidhea- 
chas le mòran air ar foin-ne, 3 
kith an tiodhlaic' f a tbiubhradh 
dhuinne, tre mhòran. 

1 2 Oir is è fo ar gàirdeachas-ne, 
fia'nais ar coguis, gur ann fiom- 
pluidheachd agus ?mn tre'dhireas 
diadhaidh, agus ni h ann ann glio- 
cas feòlmhor, ach ann gràs De, a, 
chaith finn ar beatha fan t faoghal, 
agus gu ro-mhòr d'ar taobh-fa. 

I 3 Oir ni 'n fgriobhamaid nithe 
fam bith eile d' ar ionnfuidhfe, 
ach na nithe a 'ta fibh a' leughadh, 
no \ air am bheil dearbh chinnte 
agaihh, agus ata dùil agam || gu'm 
bi' fibh dearbh-chinnteach afda gus 
a' chrìch. 

14 Amhuilrnar adh'aid'ich fibh 
ann càil, gur finne bhur gairdea^ 
chas, mar is fibhfe ar gàirdeachas- 
ne fòs ann là an Tighearna lofa. 

15 Agus ann fa mhuinyhin fq 
b'àill leamfa teachd d'ar ionnfuidh 
roimhe fo, ionnas gu fuigheadh 
fibhfe § gràs dùbailte : 

16 Agus dol ** feachad oirhhfe 
gu Macedonia, agas teachd o Mha-; 
cedonia a-rìs d'ar n ionnfuidhfe, 
agus bhi air mo thoirt air m' a- 
ghaidh libhfe fan t flighe gu tìr 
luda. 

1 7 Uime fin 'n uair a chuir mi fo 
romham, an do ghnàthaich mi ea- 
truimeachd ? no an ann do reir na 
feòla ata mi cur romham na' nithe 
a chuiream rom|iam, ionnas gu'm 
biooh agam feadh, feadh, agus ni 
h eadh, ni h eadh ? 

18 Ach mar ata Dia flor, cha b'è 

a^ 
J a'ta HH) sg pWroheachadh. U adh' aid- 
W bhuriòdia. e A. 

àr eoitìhradh riblife feadh, agus ni 
h eadh. 

19 Oir Mac Dhe Iofa Criofd, 
a fliearmonuicheadh 'nar meafg-fa 
leinne, eadhon leamfa, agus ls Si- 
luanus, agus le Timoteus, cha 
raibh è 'n a iheadh agus 'n a ni 
h eadh, ach ann-fan bha feadh. 

20 Oir geallanna Dhe uile ann- 
fan is feadh iad, agUs ann-fan is 
amen iad, chum glòir' Dbe d'ar 
taobh-ne. 

21 'Noife an ti a dhaingnicheas 
finne maille ribhfe ann Criold, 
agus a dh' ung finn, is e Dia : 

22 Neach fòs a chuir feula oirn- 
ne, agus a thng dhuinn * geall- 
daingnich an Spioraid ann ar croi- 
dhibh. 

23 Tuilleadh eile, goiream Dia 
mar fhia'nais air m' anam, gur ann 
chum fibhle a ehaomhnadh nach 
d'thainig mi fòs gu Corintus. 

24 Ni h è gu bheii \ finne a' ti- 
ghearnachadh air bhur creidimh-fej 
ach is luchd congnaimh fmn d'ar 
haoibhneas: oir is ann tre chrei- 
dimh a fiieafas fibh. 

C A I B. II. 

I Air dha qn reufon a chur artn 
cèill air fon nacb d' thainig è 
d'an ionnfuidh, 6 'ta e g iar- 
raidh orra maithèa'nas agus eo'- 
fburtacbd tboirt do'n duin' a 
dhruideadh amacb leo as an ea- 
giaisy 10 eadbon mar a thugefein 
mar an ceudna maìtheanas da, 
air fon fhìar aitbreachais : izata 
e cur ann cèill fos c'ar fon a 
chuaidh e o Throas gu Macedonia, 
14 agus tnar a fljoirbhich Dia gu 
pailt' leis a f1?earmonachadb jna 
b uile ionadaibh, 
CH chuir mi fo romham annam 
fein, gun teachd a-rìs fuidh 

dhoilgheas d'ar n ionnfuidhfe. 
2 Oir ma ni mife doilich fibh, 

co è ma 'ta ni fubhach mi, ach an 

ti air an do chuireadh doilgheas 

I©am ì 

* airleas. f againn tìghearnas, \ peatfa, ì B. II. 

3 Agus fgriobh mi an nl fo fein 
d'ar n lonnfuidh, chum air dhamh 
teachd, nach cuirte doilgheas orm 
leis a' mhuintir fin o 'm bu chòir 
dhamh aoibhneas fhaotain, air 
dhamh bhi muinghinecJch afaibh 
uile, gur è m' aoibhneas bhur 
n aoibhneds uile. 

4 Oir a triobloid mhòrr agus doil- 
gheas croidhe, fgriobh mi d'ar 
n ionnfuidh le iomadh deurj nt 
h ann chum gu 'm biodh doilgheas 
oirbh, ath chum gu'mbiodh fios a- 
gaibh air a' ghràdh a "ta agam gu 
ro-phailte dhuibh. 

5 Ach ma thug neach fam bith 
àdhbhar doilgheis, cha do chuir è 
doilgheas ormlà, ach ann càil : 
chum nach cuirinn ro-ualiach oirbh 
uile. 

òls lèòir d'à leithid fin do dhuine 
am peanas fo, a leagadb air le mò- 
ran. 

7 Ionnas air an làimh eile ? gur 1 
mò is còir dhuibh maàheanas agus 
eo'-fhurtachd a thoirt da, d' eagai 
gn'n tarladh gu'm biodh a leithid 
To do dhuine air a lhlugadh fuas 
le an-barra doilgheis. 

8 Uime fin guidheam oirbh, 
gu'n damgaicheadh iibh bhur gràdh. 
dha. 

9 Oir is atìn chum na crìche 
fo fòs a fgriobh mi d ar n ionnfuidb t 
chum gu 'm biodh fios bnur dear- 
bhaidh agam, am bheil fibh umhai 
ann ina h uile nichibh. 

20 Ge b'e neach d'an toir fibh 
maitheanas ann ni fam bith, bhei- 
reamla mar an ceudna : oir ma 
thug mife maitheanas ann ni fam 
bith, ge b'è d' an d' thug mi am 
tnaitheanas, is ann air bhur fon-ia 
thug mi e, am X ha'nais Chrioid ; 

11 D' eagal gu fuigheadh Saian 
aii co'-throm oirn' ieis a § iheòl- 
tachd : oircha 'n 'eii finnain-eoiach 
air I innleachdaibh. 

12' Tuiileadh eile, 'n uair a thai- 

mg 
§chuil-bhc3rtachd. || a fhligheachaibh. II. c o 

nìg mì gu Troas chum foifgeul 
Cbriofd a jhearmonachadh, agus a 
dh' fhofgladh dorus dhamh leis an 
Tighearna, 

13 Cha raibh fois agam ann 
mo ipiorad, do bhri' nach d' f huair 
mi Titus mo bhràthair : ach air 
gabhail mo chead diubh, dh' imich 
mi o fm do mhacedonia. 

14 Noife buidheachas do Dhia, 
a 'ta ghnà' a' toirt' oirnne buadha- 
chadh ann Criofd, agus a 'ta foill- 
it2.z\i?Là?a..deadh àiie eòlais fein leinne 
ann s gach àite. 

1 5 Oir ata fmne do Dhia 'n ar 
n àile cùbhruidh Chriofd, ann fan 
droing a Ihlànuichear, agus ann 
fan droing a * fgriofar. 

16 Do *n aon droing aia Jìnn 
'nar boltrach bàis chum bàis ; agus 
do'n droing eile, 'nar bokrach 
beatha chum beatha : agus co 
ata foghainteach chum nan nithe fo? 

17 Oir cha 'n 'eil finne mar 
mhòran, a thruailleas focal De : 
ach mar o threibh-dhireas, ach mar 

Dhia, labhramaid am fia'nais De 
ann Criofd. 

C A I B. III. 

1 D' eagal guu cuireadh luchd tea- 
gaijg brèige as a leith gu raibh 
e deanamh uaill gu dio??jhaoineach, 
tha e a' nochdadh gu raibhgrà/a 
nan Corintianach 'nan àdkbhar 
inolaidh d'a vikìnijìreilsackd '. 6 
Air fo ata ss a' eoi'-Jhìneadh 
viinijieiridh an lagha, agus an 
tjoijgeil r'a cksils, 12 agus leis 

fo a ; dearbhadh gu raibh a mhini- 

' Jìreileachd-fan ni bu ro-oirdkeirce, 

'm/eadk gu bheil foifgsul na beatka 

agus na faorfa ni 's ro-ghior- 

vihoire na lagh an damnuidb. 

N tòfaich finn a-rìs air finn fein 

a mholadh ? no am bheil feum 

againn, mar aig dream àraidh, 

air litrichibh molaidh d' ar n ionc- 

fuidhfe, no air litrickilh molaidh 

uaibh ? 

2 Is (ìbhfe ar litir-ne a'tafgriobh- 
S chaillear. f Jhamhail. -Jdo dhòcha r . R I N T. 

ta 'n ar croidhibh, air a h attrk- 
neachadh agus air a Jeughadh leis 
gach uile dhaoinibh : 

3 /)ir bbi dha follafach gar 
fibh litir Chriofd, a fhFÌthealadh. 
leinne, a 'ta air a lgriobhadh ni 
h ann k d-ubh, ach le SpioraJ aa 
De bheo ; agns ni li ann air clàraibh 
cloiche, ach air elàraibh feòknhor 
a' chroidhe. 

4Agus ata a f lehhid Ìo\ dh'earb- 
fa againne tre Chriofd thaobh Dhe. 

5 Ni h è gu bbeil finn foghain- 
teach uainn fein chum ni fam bith 
a fmuainteachadh mar uainn fein : 
ach is anr. o J>hia ata ar ioghain- 
teachd. 

6 Neach a rinn finne mar an- 
ceudna 'n ar minilteiribh foghain- 
teach na tiomna-nuaidh, ni h ana 
do 'n litir, acJi do 'n Spiorad : oir 
marbhaidh an litir, acli bheir an 
Spiorad beatha. 

7 Ach ma bha miniitreileachd 
a' bhàis, ann J'gricbhadh air a ghrà- 
bhaladii air clochasbh, glòr-mhor, 
ionnas nach b' urradh clann llraeil 
amharc gu geur air gnùis iVlhaois, 
air ;on glùir' a ghnùile, a chuirear 
air cùl ; 

8 Cionnas nach mò na fin a bhics 
miniJireileachd an Spioraid glòr- 
mhor ? 

o Oir ma bka miniitreiieaehd an 
dìteidh glòrmhor, is ro-mhò na fin 
a bheir miniitreileachd na fìrean- 
tachd barr ann glcir. 

10 Oir eadhon an ni ud a rin- 
neadh glòimhor, clia raibh' glòrr 
fam bith aige ia chàs £0, th&obh 
na glcire a 'ta toirt barrachd. 

1 1 Oir ma bka an ni a chuirear 
air cùl glòrmhor, is ro-mhò na 
iin ata an ni ud a bhuanaicheas 
glormhor, 

12 Uime fin do bhri' gu bheil 
. againn a fliamhail fo do dhòchas, 

'tafinn a cleachdadh mòr § ihoilles- 
reachd cainnte. 

13 Agus 
§ tliàf.achd. G A I 

13 Agus ni hheìl finn mar Mhaois, 
a chuir folach air aghaidh, chum 
nach fèuchadh clann Ifraeil gu 
geur gu crìch an ni ud a chuirear 
air cùl. 

14 Ach dhalladh an inntin : oir 
gus an là an diugh ana leughadh 
na fean-tiomnaidh, ata 'm folach 
ceudna a' fantuin gun atharrachadh, 
ni a chuirear air cùl ann Criofd, 

15 Achfòs gus an diugh, 'nuair 
a leughar Maois, 'ta am folach air 
an croidhe. 

16 Gidheadh 'nuair a philleas è 
chum an Tighearna, togar am fo- 
Jach dheth. 

1 7 'Noife 's è an Tighearna an 
Spiorad fm : agus far am bheìl Spio- 
rad an Tighearna, 'ta faorfa ann 
fin. 

1 8 Ach air bhi dhuinne uile le 
aghaidh gun fholach, ag * amharc 
raar ann an fgàthan air glcir an 
Tighearna, 'ta finn air ar n atharra- 
chadh chum na h iomhaigh f fia 
fein, o ghlòir gu glòir, mar le Spio- 
rad an Tighearna. 

G A I B. IV. 
I 'Ta e eurann cèìll gur foearmcnaìch 
e an fcifgeul le dtchioll aguf ann 
tre'dhireas ; 7 agtts cìonnas a 
dh 1 oìbrich na triobloide agus an 
geur-leamnhuin «' dh' fhuiling 
e aìr a foon, chutn cliu cumhachd 
Dhe, 1 2 chum maith na h ea- 
glais, 16 agus chum glair' fìoicr- 
ruidh nan abfiol feìn. 

LVlE fin air do'n mhiniftrei- 
ieachd fo bhi againn, do reir 
mar a fhuair 'finn tròcair, cha 'n 
'eil finn a' fannachadh : 

2 Ach chuir fmn cùl re nithibh 
folaichte na h eas-onoir, gun finn 
bhi a' fiubhalann ceilg, no a' tiuail- 
leadh focal De, ach le foillfeachadh 
na fìrinn, 'g ar mnladh fein do 
choguis nan uile dhaoine ann 
feaUadh Dhe, 

3 Ach ma 'ta ar foifgeul-ne fo- B. IV. 
laichte, is ann doibhfin 'ta caillte ata 
sè folaichte : 

4 Ann san do dhall dia an t fao- 
ghail fo inntin na droinge nach 'eii 
a' creidfin, d' eagal gu'n dealrai- 
cheadh orra folus foifgeil ghlòr- 
mhoir Chriofd, neach a's è io- 
mhaigh Dhe, 

5 uir cha 'n 'eil finne 'gar fbar- 
monachadh fein, ach lofa Griofd an 
Tighearna ; agus finn fein 'nar 
feirbhifich dhuibhfe air fon lofa. 

6 Oir is e Dia a dubhairt ris an 
t folus foillfeachadh a dorchadas, a 
dhealraìch ann ar croidhibh-ne,, 
thoirt folus eòlais glò-ire Dhe, ann 
gnùis Iofa Criofd. 

7 Ach ata an t ionmhas fb a- 
gainn ann foithichibh criadha, chum 
gu 'm bi òirdheirceas a' chumhachd 
o Dhia, agus ni h ann uainne. 

8 'Ta fmn fuidh thriobloid air 
gach taobh, gidheadh ni bheil 
fìnn ann \ teanndachd ; ata Jìnrs 
ann iom-cheifd, gidheadh ni bheiì 
finn § ann an ea-dòchas ; 

9 Air ar geur-leanmhuin, gi- 
. dheadh gun Jìnn air ar trèigfin ; air 

ar tilgeadh iios, gidheadh gun fimz 
air ar fgrios ; 

ìo A' giùlan do ghnà' bàfachadfo 
an Tighearna Iofa mu 'n cuairt a 
ann fa chorp, chum gu'm biodhbea- 
tha Iofa mar an ceudna air a dea- 
namh follafach ann ar corp-ne 

1 1 Òir tha finne a 'tabeo, aghnà 11 
air ar toirt chum bàis air fon lofa, 
chum gu'm biodh mar an ceudna 
beatha iofa air a deanamh follafach 
'narfeòil bhàfmhor-ne. 

12 Uime fin a'ta bàs ag oibrea- 
chadh annamne, ach beatha an» 
naibhfe. 

1 3 Air dhuinn an fpiorad creidimh 
fin fein a bhi agamn, reif mar ata 
,è fgriobhta, Chreid Jmi, agus uime 
fin labhair mi : ata finne ag creidfia 
mar an ceudna, agus uime fin labh- 
ramaid ; dearcadh. | ceudna. $ cumhangachd. 14 Air 
§ gun chongnairA, ìf. C O 

i4 Air dhuinn fios a bhi againn 
àn ti a thog fuas an Tighearna lofa, 
gu'n tog è finne fuas fòs tre lofà, 
agtis gu 'n cuir è 'na làthair finn 
maille ribhfe. 

j 5 Oir ata na h uile nithe air 
bhur fon-fa, chum gu'm biodh an 
gràs a 'ta lionmhor, tre bhuidiiea- 
chas mhòrain, ro-pliailt'chumglòir' 
Dhe. 

16 Uime fin cha 'n 'eil finn a' 
fannachadh, ach ge do thruaillear 
ar duine o'n leich 'muigh, gi- 
dheadh ata an duine o'n leith ftigh 
air a nuadhachadh o là gu là. 

17 Oirata ar triobJoid eat-rom, 
nach 'eil ach rè mionaid, ag oi- 
breachadh dhuinne trom-uallach 
glòire a Ha ni 's ro-anbharraich a- 
gus fior-mhaireannach ; 

18 Air dhuinn bhi ag amharc 
ni h ann air na nithibh a 'ta r'am 
faicfin, ach air na nithibh nach 
'eil r'am faicfin : oir ata na nithe a 
chithear, aimfireil ; ach ata na 
BÌthe nach faicear, fiorruidh. 

C A I B. V. 
I Gu bheìl eij'ean ann dòchas gtuire 
Jliìorruidh, agus le suil ria, agus 
ris «' bhreith dheireannaich, a' 
deanamh àìchill air deadh cho- 
gnìs a choimhead ; 1 2 ni h ann 
chum giin deanadh è bòfd as fein 
thaobh fo, 14 ach mar neach a 
fhuair beatha Chriofd, ata se 
dìchiollach chum a bheatha a 
chaitheamh do Chriofd ambain, 
inar chreatuir nuadh, 18 agus 
le miniftreileachd na rèite a 
dbearbadh ris-jìn, ata se deanamh 
muintir eile rèidh re Dia ann 
Criofd mar an ceudna. 

Ol R ata fios againn, nan 
fgaoilteadh o chèile ar tigh 
talmhaidh a' phàilliuinyò, gu bheil 
againn aitreabh o Dhia, tigh nach 
do thogadh le làmhaibh, iìorruidh 
ann fna neamhaibh. 

2 Oir ata finn re ofnaich ann 

* airleas. f fmbhal, R ì U T. 

* fo, a' miannachadh bhi aìr ar cìuth- 
eadachadh le ar tigh neamh : 

3 Ma 's è air dhuinn bhi air ai 
n eadachadh, nach fuighear Jom- 
nochd finn. 

4 Oir tha finne a 'ta ann fa 
phàilliun fo re ofnaich, air dhuinn 
bhi fuidh ualiaich: ni h è airfon 
gu 'm bu mhiann leinn bhi air ar 
rùigadh, ach air ar cluth-eada- 
chadh, chum gu'm biodh bàfmho- 
rachd air a Ihlugadh fuas le beatha. 

5 'Nois' an ti a dh' oibrich 
finne chum fo fein, is è Dia e, 
neach a thug dhuinne mar an 
ceudna * geall-daingnich an Spio- 
raid. 

6 Uime fin ata finn a ghnà' 
deadh-rnhilheachaiJ, air dhuinn fios 
a bhi againn am feadh ata finni 
aig an tigh fa choluinn, gu bheil 
finn air choigrich o n Tighearna : 

7 (Oir ata finn ag \ gluafachd 
reir creidimh, agus ni h ann reir 
feallaidh.) 

8 'Ta deadh-mhifneach againn^ 
agus bu roghnuiche leinn gu mòr 
bhi air choigrich as a' choluinn, a- 
gus bhi làthair maille ris an Tigh* 
earna. 

9 Uime fin àta finn deanamh 
dìchilJ, chum co aca bhios finn a 
làthair no air choigrich, gu 'na 
bi finn taitneach dha-fan. 

10 Oir is eigin duinn uile bhl 
air ar nochdadh ann làthair caithhv 
breitheanais Chriofd ; chum's gu 
fuigh gach neach na nithe a rinn 
è fa choluinn, reir an ni do rinn e, 
ma's maich no olc è. 

11 Uime fin air dhùinn fios a 
bhi againa air ua'bhas an Tigh- 
earna, 'ta finn a' cur impidli aif 
daoinibli ; ach ata finn foJlafacb 
do Dhia, agus 'ta dòchas agara 
fòs, gu bheil finn air ar deanamh 
follafach ann bhur coguifibli-fe. 

1 2 Oir cha'n 'eil finn g ar moladh 
feia a-rìs dhuibhfej ach ata finn 

a' C A I B. 
toirt * fàth uaill dhuibh d'ar 
taobh-ne, chum gu'm bi freagradh 
igaibh dhoibhfin a 'ta deanamh 
paill ann gnùis, -agus ni h ann 
mn croidhe. 

13 Oir ma 'ta finn. a dh' eas- 
bhuidh ceiile, is ann do Dhia: agus 
na. 'ta againn deadh chiall, is ann 
duibhfe. 

14 Oir ata gràdh Chriofd 'g ar 
:oi'-èigneachadh, air dhuinn breith- 
leachadh mar fo, raa f huair a h aon 

1 bàs air fon nan uile, gu'n raibh 
gach uile marbh : 

15 Agus^ 'n d'fhuair sè bàs air 
fon nan uile, chum iadfan a 'ta 
beo, nach biodh iad as 'fo >uas 
beo dhoibh fein, ach dha-fan a 
dh'fhuiling am bàs air an fon, agus 

sjja dh' eirich a-rìs, 

16 Uime fin ni h aithne dhuinne 

Pfo fuas aon duine a reir na feòJa : 
:adh, ge b' aithne dhuinn Criofd 
a reir na feòla, gidheadh 'noife as 
ifo amach ni h aithne dhuinn e ni 
's mò. 

17 Uime fm ma 'ta neach fam 
bitb ann Criofd, is creatuir nuadh 
e: chuaidh na fean nithe thart', 
fèuch, rinneadh na h uile nithe 
jnuadh. 

18 Agus is ann o Dhia afa na 
huilenithe, neach arinn finnerèidh 
|ris fein tre lofa Criofd, agus a 

hug dhuinn miniftreileachd na 
èite ; 

19 Eadhon, gu raibh Dia ann an 
Crioid, a' deanamh an t faoghail 
rèidh ris fein, gun bhi a' meas an 
cionta dhoibh ; agus f thug sè 
dhuinne focal na rèite. 

20 Uime fin is teachdpirean finne 
air ion Chriofd, mar gu'n cuireadh 
Dia impidh oirbh leinne : 'ta finne 
'a gwidheadh eirbb J as uchd 
Chriofd, bithibh rèidh re Dia. 

2i Oir rinn sè eifean da nach b' 
aithne peaca', || 'n a pheacadh air ar 
foin-ne ; chum gu bitheamaid air ar L Co'*throro, f dhearb è mjnrif, \ air fpn. VI. 

deanamh y n ar fìreantachd Dhe 
ann-fan. 

C A I B. VI. 

I Gu 'n do dhearbh se tt fein '« a 
mhinifteir ftrinneach ào Chriofd, 
araon le earailibh, 3 agus le 
ionracas a bheatba, 4 agus leit 
gach uile ghnè tbriobloid agus 
mhaflaidh fhulang gu foighidnsach 
air fon an t foifgeil: 10 umpa 
fo 'ta e labhairt gu dàna riu t 
chionn gu bheii a chroidhe fofgailte 
dhoibh ; 13 agus tha dùil aige 
ris an aigne cheudna uatha ; 14 
ag earail orra co'-luadar agus 
falchaìreachd luchd ' iodhol-àdhraidh 
a Jheachnadh, do bhri' gur iad 
fein teampuìll an De bkeo. 

IME fin ata finn mar ehoV 
oibrichean rifean, a'guidheadh. 

oirbh fòs, gun fibh a ghabhail gràs 

De ann diomhaoineas : 

2 (Oir a deirsè, Annàm taitneach 
dh' eifii mi riut, agus ann là fjàinte 
rinn mi congnamh leat: fèuch, 
'noifg an t àm taitneach ; fèuch, 
'noife là na flàinte) 

3 Gun bh{ tabhairt àdhbhar 
oilbheim air bith ann aon ni, chum 
nach fuigheadh a' mhiniftreileachd 
mi-chliu : 

4 Ach ann sgach uile ni 'g ar 
§ moladh fein mar mhinifteiribh 
Dhe, ann mòr fhoighidin, ann trio- 
bloidibh, ann uireaibhuidh, ann 
amhgharaibh, 

5 Ann am buillibh, ann am prìo- 
funaibh, ann luafgadh àtte gie 
h àite, ann faothair, am faire, ann 
trofgaibh, 

6 Ann am fior-ghloine, ]e eòlas, 
le fad-fhulangas, Ie caoimhneas, 
leis an Spiorad n^ovah\ le gràdh 
gua cheilg, 

7 Le briathar na firinn, le 
cumhachd Dhe, le airm na f ìrean- 
tachd air an làimh dheis agus chli, 

8 Tre onoir agus eas-onoir, tre 
mhi-chfiu agus deadh-chliu : mar 

mheal{- 
II 'naìpbai^pheac^idh, § dearbhadh. ii. c o 

cahealltoìribh, gidheadh fìrinneach; 

9 Mar dhroing nach aithnichear, 
pdheadh air am bheil deadh aithne ; 
sriar dhroing a 'ta faghail bhais, 
gidheadh fèuch, ata finn beo ; mar 
dhroing a fmachdaichear, agus gua 
arn marbhadh ; 

10 Mar dhroing a 'ta brònach, 
gìdheadh do ghnà' a' deanamh 
gàirdeachais ; mar dbaoine bochda, 
gidheadh a 'ta deanamh mòran 
iaibhir ; mar dhaoine aig nach 'eil 
nì fam bith, gidheadh a' fealbhachadh 
nan uile nithe. 

1 1 O a Chorintianacha, 'ta ar 
beul-ne fofgailte dhuibhfe, 'ta ar 
croidhe air a dheanamh farfuing. 

1 2 Cha 'n 'eil fibh ann cumhan- 
gachd annainne, ach ata fibh cu- 
nahang ann bhur innibh fein. 

15 ''Noife mar ath-dhìol fan ni 
fìnfein, (labhram mar teni' cbloinn) 
bithibhfe farfuing mar an ceudna. 

14 Na cuing-cheanglar gu neo 
cho'thromach fibh mail.'e re mi- 
chreidmhich : oir creud è caidreabh 
na fìrenteachd re neo-fhìrean- 
lachd ? agus creud è comunn an 
t foluis ris an dorchadas i 

15 Agus ciod an reite a 'ta aig 
Criofd re Beliai ? no ciod è cuki a' 
chreidmhich maille re an-creid- 
'each? 

16 Agus creud a' choi'-reite a 'ta 
aig teampull De re hiodholaibh? oir 
is fibhfe teimpull an De bheo ; reir 
mar a dubhairt Dia, Gabhaidh mi 
comhnuidh annta, agus gluaifidh 
mi 'n am meafg ; agus bithidh rnife 
a'm' Dhia aca, agus bithidh iadfan 
'n am pobulì damh-fa. 

17 Uime fiu thigibh amach as am 
meadhon, agus deaiaichibh riu, deir 
an Tighearna, agus na beanaibh ris 
an ni neo-ghlan ; agus gabhaidh 
niife a'm' ionnfuidh fibh, 

18 Agus bithidh mi a'm' Athair 
dhuibh, agus bithidh fibhfe 'n ar mic 
agus 'n ar ingheana dhamh-fa, deu* 
,-aya Tighearnà uile-chumhachdach. R I N T. 

C A I B. VII. 
I 'Ta e 'g an earalachadh churk 
gloine beatha, 2 agus chum an 
inntin hhi aca dha-fan a 'ta aige 
dhoibh ; 3 d'eagal gu faoilte giCn 
raibh e cu,r fo ann amharus, tha 
e cur ann cèiil doibh meud a' cbo'- 
fhurta-chd a fhuair e '# a thrio- 
bloiàibh, o'n fgeul a thug Titus 
dha air a' bhròn diadhaidh, a rinn 
an litir a chuir è d an ionnfuidh 
roimhe oibreachadh annta, 1 3 agus 
air an caoimhneas agus an umh- 
lachd do Thitus, a bha à 1 coi' 
fhreagairt ds'n bhò/d a rinn è 
roimhe mu '« timchioU. 

UIME fin, amhuintirmoghràidh, 
air dhuinn na geallanna fo 
bhi againn, glanavaid finn fein o 
gach uile fhalchar feòla agus fpio- 
raid, a' coi'-lionadh naomhachd 
ann an eagal De. 

2 Cabhai! h ruinne : cha d' rinn 
finn ea-coir air aon dume, cha do 
thruaill ijan aonduine, chadomheali 
finn aon duioe. 

3 Ni h ann chum bhur diteidh % 
labhram fo : oir a dubhairt mi 
roimhe, gu bheil fibh aan ar 
croidhbhne chum bàfachadh maille 
ribh,ag\is bhi beo m'AiUeribh. 

4 // mòr mo dhànachd cainnte 
d'ar taobh-fa, /7 mòr m' uaill as 
bhurleith : lionadhle co' fhurtachd. 
mi, 'ta mi thar tornhas fubhach ana 
ar n uile chriobloid-ne. 

5 Oir 'n uair a thainig finn gu ' 
Macei1onia,cha d'f huair ar feoil fois^j 
fam bith, ach bha finn fuidli' 
thriobloid air gach taobh ; ann leith 
am muigh 'bha * comhraga, ana 
leith ftigh bha eagla : 

6 Ach, an Dia a bheir co'-f hurr 
tachd dhoibhfin a'ta air an leagadh 
fios, thug sè co'-f hurtachd dhainne 
le teachd Thltuis-: 

7 Agus ni h è leis a theachd-fan 
amhàin, ach 'eis a' cho'-f hurtachd a 
f huair eifean uaibhfe, 'n uair a chuir 
è ann ceiil duinn bhur dian-tho- 

grain, ! C A I B. 

gradh, bhur bròn, bhur teas- 
ghràdh dhamh-fa; ionnas gur tnòid 
a rinn mi gairdeachas. 

8 Oir ge do chuir mi doilgheas 
■oirbh !e iitir, cha 'n 'eil akhreichas 
orm, ge do bha aithreachas orm : 
oir cb'itheam gur chuir a>i Ikir fin 
doilgheas oirbh, ge nach do rinn ifo 
ach rè tami'ill. 

9 'Noife 'ta gAirdeachas orm, ni 
h ann air fon fibh Shi doilich, ach 
gu raibh fibh doiiich chum aithrea- 
«hais: oir bha doi!y;heas oirbh air 
mhodh diadhuidh, chum nach ti- 
geadh call oirbh ann aon ni d'ar 
taobh-ne. 

io Oir oibrichidh am bròn dia- 
dhaidh aithreachas chum fiiinte, do 
nach ion duinn aithreachas a gha- 
bhail : ach oibrichidh doilgheas an 
t faoghail bàs. 

1 1 Oir fèuch, an ni fm fein doi!- 
gheas diadhuidh bhi oirbh, creud è 
mèud an dùrachd a dh' oibrich è 
annaibh, agus fòs, creud an * gla- 
nadh oirbh fein, feadh, creud an 
ro-dhiotn, feadh, creud an t eagal, 
feadh, creud an dian-thogradh, 
ièadh, creud an t èud, feadh, creud 
an togra' diogbaltais! ann s gach 
nile ni dhearbh fibh fibh fein bhi 
glan fa chùis fo. 

12 Uime fln ge dofgriobh mi d'ar 
n ionnfuidh, cha b' ann air a fhon- 
fa a rinn an ea-coir, no air a (hon- 
fan air an d' rinneadh an ea- 
coir, ach chum gu foilifìchte dhuibh 
ar cùram-ne m'ar timchiolls' am 
fia'nais De. 

15 lime fin fhuair finn co'-fhur- 
tachd air lon bhur co'-f hurtachd- 
f a : feadh, bu ro-mhò a rinn finn 
gàirdeachas air fon gàirdeachais 
Thituis. do bhri' gu 'n d' fhuair a 
fpiorad fuaimhneas uaibhfe uile. 

14 Oir ma rinn mi bòfd fam 

"bith rifean afaibhfe, cha 'n 'eil nàire 

orm ; ach mar a labhair finn na 

h uile nithe am fìriaa ribhfe, is 

? jsoradh. vii r. 

amhuii fin fòs fhuaradh f irinneach 
ar bòfd afaibhfe re Titus. 

15 Agus ata toil a chroidhe fin. 
ni 's paiìte d'ar taobh-fa, air dha 
bhi cuimhneachadh bhur n umh- 
Iachd U'le,. mar a ghabh fibh ris 
le h eagal agus ball-chrith. 

16 Uime fin ata gàirdeachas orm 
gu bheil dànachd agam afaibh ana 
s gach uile ni. " 

C A I B VIII. 
I 'Ta e g am brofiachadh gu tional 
feirceil a dkeanamh air fon han 
naomh bochda ann Ierufalem, le 
eifempleir nam Macedonianach ', 
7 le moladh an dian thograidh 
a bha aca fcin roimhe, o le 
■eifempleir Chriofd, 14 agus leis 
an tairbhe fpioradail a thigeadh 
dhoìbh fein o'n tabhartas Jìn : 
j 6 tha e « ' ??ioladh dhoibh ion- 
racais agus deadh thoil Thituis t 
agus nam bràithre eile, a thainig 
air iartas-fan d'an ionnfuidh, air 
a' ghnothuch fo. 

TUILLEADH eile, a bhrài- 
thre, 'ta finn a' toirt fios duibh 
air grìs De, a thugadh do eaglai- 
fibh na Macedonia : 

2 Eadhon gu 'n raibh, ann am 
mòr-dhearbhadh triobloid, pailteas 
aoaoibhneis.agus doimhneam boch' 
duin, ro-phailt' chum faibhris aa 
tabhartais. 

3 Oir (bheiream fia'nais) gu raibh 
iad uatha fein toileach reir an co« 
mais, feadh, thar an comas : 

4 A' guidheadh oirnnegu dùrach« 
dach, gii 'n gabhamaid an tiodh^ 
lac', agus co'-roinn ns miniftrei- 
leachd uo na naomhaibh. 

5 Agus rinn iad fo, ni h ann 
mar a bha dòchas againne, ach 
thug iad iad fein air tùs do 'n 
Tighearna, agus dhuinne reir toil 
De. 

6 lonnas gur chuir fmn impidh 
air Titus, reir mar a thòfaich sè 
roimhe, mar fin gu 'n criochnai%» 

P p f cheadh II. C O R 

cheadh è fos annaibhfe an gràs 
fin fein mar an ceudna. 

7 Uime fin mar ata fibh pailt' 
ann sgach uile ni, ann creidimh, 
ann ùr-labhradh, agus ann eòlas, 
aguts ann an uile dhìchioll, agusann 
bhur gràdh dhuinne ; bithibh pailt' 
ann fa ghràs fo maran ceudna. 

8 Ni 'n labhram fo mar àithne, 
ach thaobh dùrachd dhaoin' eile, 
agus a dhearbhadh tre'dhireis bhur 
gràidh. 

o Oir is aithne dhuibh gràs ar 
Tighearna Jofa Criofd, ge do bha è 
faibhir, gidheadh gu 'n d' rinneadh 
bochd è air bhur fon-fa, chum 
gu 'm biodh fibhfe faibhir trìd a 
bhochduinn»fe. 

10 Agus a.xmfa chùis fo bheiream 
mo chomhairie : oir ata fo * tarbhach 
dhuibhfe, a thòsaich roimhe, cha 
'n è 'mhàin a dheanamh, ach a bhi 
togarrach o cheann bliadhna. 

1 1 'Noife air an àdhbhar fin coi'- 
lionaibh aa deanamh ; ionnas mar 
a bha fibh ullamh chum na toile, 
mar fin gu 'm bi Jìbh ullamh chum 
coi' lionaidh as na bheil agaibh. 

12 Oir ma bhios air tùs inntin 
thoileach, gabhar ris a reir mar atà 
aig neacn, agus ni h ann a reir na' 
nithe nach 'eil aige. 

1 3 Ni h ann chum gu 'm biodh 
focair aig daoin' eile, agus triobloid 
agaibhfe. 

14 Ach thaobh coi'cheartais, 
chum fan àm fo 'noife gu ??i bi bhur 
pailteas-fa 'n a choi' liafachadb air 
an uirea{bhuidh-fe, agus mar an 
ceudna chum gu'm bi am pailteas- 
fan 'n a eho'i-leafachadh air bhur 
n uireasbhuidh-fe, ionnas gu'm bi 
coi'-cheartas eadruibh, 

ijReirmarata è fgriobhta, An 
ti a thìonail mpran, cha raibh * ana- 
barr aige ; agus an ti a thionail 
l^eagfin, cha raibh easbhuidh air. 

16 Ach buidheachas cìo Dhia, 
f. chuir an cùram durachdach fin I N T. 

fein d'ar taobhfa ann croidhe Thi- 
tuis. 

1 7 Oir gu deimhin ghabh è ris an 
impidh, ach air dha bhi ni bu to- 
garraich', chuaidh sè d'a thoil fein 
d'ar n ionnfuidh. 

1 8 Agus chuir finne maille ris am 
bràthair, aig am bheil a dheadh 
chliu fan t foifgeul, feadh nan ea- 
glaifean uile : 

19 (Agus ni h è fo amhàin, 
ach thaghadh è Jeis na h eaglaifibh 
mar an ceudna mar chompanach- 
turuis dhuinne, leis an tiodhlac' fa 
a f hrichealadh leinne chum glòir' 
an Tighearna fin fein, agus chum 
fnllfeachadh bhur n inntin ullamh- 
fa) 

20 A' feachnadh fo, nach tugadh 
neach air bith mi-chliu dhuinne 
thaobh a' phailteis fo a fhrithea- 
Jadh leinne : 

21 Air dhuinn bhi foiarachadh 
nithe ciatfach ; ni h è 'mhàin am 
fia'nais an Tighearna, ach fòs am 
fia'nais dhaoine. 

22 Agus chuir finn maille riu ar 
bràthair, a dhearbh finn gu minic 
dùrachdach am mòran do nithibh, 
ach a noife ni 's ro-dhùrachdaich', 
thaobh an ro-earbfa 'ta J aga??i 
aìaibhfe. 

23 Ma dh' fhiofraichear ni fam 
bith mu Thitus, is c mo chompa- 
nach-fa è, agus mo eho'-oibriche 
d'ar taobhià : no mu thi?nchioll 
nam bràithre, is iad teachdoirean 
nan eaglaifean, agus glòir Cliriofd. 

24 Uime fin nochdaibh dhoibhfin, 
agus am fia'nais nan eaglaifean, 
dearbhadh bliur gràidh-fe, agus 
ar bòfd-ne d'ar taobh. 

C A 1 B. IX. 
I Tha e 'g innfeadh an reufoin 
air fon gedoV aithne dha a?n mlr- 
thogradb fein, gur chuir ì Titus, 
agus na bràithre ro'wih là'nnh 
d' an 'ionnfuidh ga?n brosnachadò 
gu dsirc a thabhairt gu.paili'^ 

d». 9 ipmchubhaiih. f iomaduidh, iomarcuigh. " i aige, CAffe. 
VI Ihr'C gUr gnè Jhiol-chuir iad, 
jo a bheìr barr paiìt' dhoibh 
_fein, i 3 agus àdbbhar iobairt mor- 
mholaidh do Dhia . 
, I R thaobh miniftreileachd a 
dheanamh do na naomhaibh, 
is neimh-f heumail dhamh-fa fgrio- 
bhadh d'ar n ionnfuidh. 

2 Oir is aithne dlvamh * ulla- 
ttdiachd bhur n inntin, as leith an 
deanam uaill afaibhfe re muintir 
na Macedonia, ag radh, Gn raibh 
Achaia ullamh o cheann bliadhna ; 
agus bhrofnaieh bhur n èud-fit ro- 
mhòran. 

3 Gidheadh chuir mi nabràithre 
d'ar n iohnfuidh, 'n t eagal gu 'm 
biodh ar bòfd-ne afaibh diomhaoin 
fa chùis fo; chum, mar a dubhairt 
mi, gu 'm biodh fihh ullamh : 

4D'eagal ma tharias gu'n d' thig 
muintir Mhacedonia maille ruinn, 
agus gu 'fn fuigh iad fibhfe neo- 
ullamh, gu 'm bi nàire oirnne (gun 
teachd oirbhfe) a dànadas a' bhoifd 
fo. 

5 Uime fin bhreithnich mi gu'na 
b' fheumail impidh chur air na 
bràithribh, iad à dhol air tùs d'ar 
ionnfuidhfe, agus bhur tabhartas 
air an do labhradh ribh roimhe, a 
dheanamh cìeas, chum gu'm biodh 
fin ullamh, mar f thiodhlac', agus 
ni h ann mar ni a dh' ain-deoin. 

6 Ach {odeiveaniy An ti a chuireas 
gu gann, buainidh sè gu gann mar 
an ceudna : Agus an ti a chuireas 
gu pailt', buainidh sè gu pailt' mar 
an ceudna. 

7 Thugadh gach duine uaithe reir 
Jrùin a chroidhe; nab'annann doil- 
gheas, no le h eigin : oir is toigh 
k Dia an neach a bheir uaithe gu 
fuilbhir. 

8 Agus is comafach Dia thoirt 
fainear gu 'm biodh gach gràs ro- 
phadt' dhuibhfe, chum air dhuibh 
ann s gach uìle ni làn leòir a bhi 
agaibh a ghnà', gu'm bìodh fibh 
pailt' chum gach deadh oibre : 

* togarraohd, f ghean-mauh, \ deadh-thoil. X. 

9 (Reir mar ata è fgriobhta, Sgaoil 
sè a chuid ; thug è do na bochdaibh: 
mairfidh f hìreantachd a choidhch'. 

io 'Noife an ti a bheir fiol do'a 
t fiolacloir, gu tugadh è ai-aon araii 
churn bidh, agus gu mèudaicheadh 
è bhur fiol-fa, agus gu tugadh è 
do thoradh bhur f ìreantachd f às.) 

1 1 Air dhuibh bhi air bhur dea- 
namh faibhir ann s gach uile nì 
chum gash uile thabhartais, ni a 
dh' oibricheas trìd-ne breith-bui- 
dheachais do Dhia. 

12 Oir ata frithealadh na mini- 
ftreileachd fo, ni h è 'mhàin a' lea- 
fachadh uireasbhuidh nan naomh, 
ach ata sè mar an ceudna pailt' tre 
mhòran breith-buidheachais da 
Dhia ; 

13 (Air dhoibh bhi tre dhear- 
bhadh na miniftreileachd-fa a' toirC 
glòir' do Dhia air fon bhuc n Umh- 
lachd aidmheilt' do fhoifgeul Chriofd, 
agus air fon bhur tabhartais dhaon- 
nachdaich dhoibhfm, agus do na 
naomhaìbh uiie) 

14 Agus trìd an ùrnuigh-fm air 
bhur fon-fa, aig am bheil mòr- 
dheidh oirbh air fon gràis De a 'ta 
ro-phailt' annaibh. 

1 ; Buidheachas do Dhia air fon 
a thiodhlaic' a 'ta § do-chur-ann 
ceili. 

C A I B. X. 
I Ann aghaidh nan abjìol breige, 
a bha deanamh tàir' aìr [| an- 
mhuinneachd a phearfa agus air 
a làtbair cborporra, tha e cur ann 
Ceill an neart agus an t ììghdarras 
fvioraiail Jin leìs an d artnai- 
cbeadh e 'n aghaidh cumhachda a 
naimhde Hile ; 7 a' toirt cinnte 
dhoibh, air dha teachd, gu'mfui-. 
gheadh iad è co'~chumhachdach ann 
am focal agus ata è 'noifc aniz 
fgriobhadh, agus e as an làthair : 
12 agus tba e fòs a' fagbail 
croin doibh gu raibh iad 'g an sì- 
neadh feia thar an toinhas, agus à* 
dea- 
§ do laUbato. || laigfs, H. C O 

àeanamh itaill a faothair dhaoin 
eiìe. 
J\] OISE 'ta mife fein Pol a' gui- 
J[^j dheadh oirbh, tre mhacantas 
agus cheannfachd Chriofd, neach 
air dhamh bhi làthiir a 'ta ìo- 
fal 'n ar meafg, ach air dharnh 
fchi uaibh a 'ta ddna oirbh. 

2 Ach iarram oirbh dh'athchuinge, 
gun fibh thoirt orm 'n uair a bhvos 
mi làthair, bhi dàna, reis a' *mhuin- 
ghin leìs an faoilear mi bhi dàna 'n 
aghaidh dro'mg àraidh a 'u toirt 
fneas oirnne, mar gu bitheamaid 
ag im'eachd a reir na feola. 

3 Oir ge do tha finn ag fim'eachd 
ann fan f heoil, ni h ann a reir na 
feòla ata finn a' cogadh : 

4 (Oir ar n airm chogaidh, nt 
'm feòlmhor iad, ach curr.hachuach 
o Dhia chum treun-dhaingnichean 
a leagadh) 

5 A'tilgeadh fios reufonachaidh, 
agus na h uile ni àrd a dh' àrdai- 
cheas è fein ann aghaidh eòlais De, 
agus a' toirt am braighdeanas 
gach fmuainteach chum umhlachd 
Clniofd: 

6 Agus dioghakas ullamh againrt 
r'a dheanamh air gach uile eas- 
umhlachd, 'nuaira choi'-lionarbhur 
u umhlachd-fa. 

7 An amhairc fibh air nithibh 
retr an cos'lais ? ma 'ta dòchas aig 
aon neach as fein, gur le Crioid è, 
fmuainticheadh e io a-rìs uaithe 
fein, amhuil mar is le Crioid eifean, 
gur le Criofd finne fòs mar an ceud- 
na. 

8 Oir ge do dheanainn càil-eigin 
ni 's mò dh' uaill as ar cumhschd- 
ue, (a thug an Tighearna chuinn 
chum fòghluim, agus ni h aim 
chum bhur fgrios-ia) cha bhiocih 
riàir' orm : n 

9 Chum nach measfadh mi mar 
gu'm bithinn ag cur eagail cirbh Je 
iitrichibh. 

jo Oir ata a litrichean (deir 

* uwafachd, mbifnich. fsiubhal. R I N T. 

iadfan) cud'romach agus làidir, ach 
ata a làthair chorporra anmhunn, 
agus a chainnt tàireil. 

1 1 Smuainticheadh a letthid fin 
do dhnine fo, au.huil mar ata finne 
ann am fbcal tre licrichibb, agus 
finn as làthair, mar fin biikidh 

Jìnn fòs ann gniomh air dhuinn 
hhi Jàthair. 

12 oir cha 'n 'eil a J chroidh' 
againne finn fein a chur ann ài- 
reamh.no a choi'-fhìneadh re dream 
àraidh a mhoias iad fein : ach 
air dhoibhfin biii 'gan tomhus fetn 
eatorra fein, agus'gan coi'-ihìneadh; 
fein rra fein, cha 'n 'til iad glic. 

13 Ach cha dean finne uaiil 3 
nithibh a'ta thar ar tomhas, ach 
reir tomhais na riaghaiì a roiun 
Dia dhuinne, eacihon tomhas .3 
ruigeas fos cirbbie. 

- 14 Oir cha- 'n 'eil finne 'gar 
sìneadh fein thar àr tomhas, maf. 
nach ruigeamaid lìbhfe; uir thainig 
finn fòs chugaibhìe, ie juiigeul 
Chriofd: 

15 Gun finn bhi deanamh uaiJl 3 
nithibh a 'ta thar ar %&Et)ifyàs % &$didia 
afaothaiiibh dhaciu' eile; aci; ara 
dòchas againn, 'nuair a rohtu- 
daichear bhu* creidimh-ie, gu 'nv 
fuigh finn farfamgeachd gu pailf 
anna.bh reir ar ria&hail-ne, 

16 <-hum an loifgeul a fhear* 
monachadb ann fna /; ionad.j.ilh a» 
tao'oh thall duibh, agus ui h ana 
chum mòrail a dheanaroh ann tia- I 
ghail duin' eile, a nithihh a 'ta ; 
uliamh cheana. 

17 Ath an ti a ni uailJ, deanadh, 
è uaill ann i'an Tighearna. 

18 Oir cha 'n e an ti a roholas 
è iein a 'ta §• ionmhoita, ach an ti 
a mholas an 1 ighgama. ■ { m 

C A l" B. XI. 
I Tre ro mkeud a chìtram d& na 
Corintianaich, tì' an raibh e 'n . 
cos ias iiaìleadh Jpcis it.ciri do na 
h abjiolaibh hr'cige na ahajan^. 

iha 
| mb.ifir.sii, § dcarbhta. I CAIB. XI. -tha € <*' toifeachadh a dh' ain~ 
deoin re e fein a rnholadh, 5 ag 
innfcadh nach raibh e a bheag gao- 
raid air na h abjìoil bu ?nho, 7 
giCn do Jhear?nonaich e an foi- 
Jgeul dhoibh gu faor, 1 3 a ' noch- 
dadh nach raibh e a bheag a 
dhei'-làimh air an luchd-oibre 
chealgach ftn, thaobh aon frrhair 
a bhuineadh do'n lagh, 2 3 agus gu 
'n d' thug e gu ro-enbcr barrachd 
»rra ann feirbhis Chriofd, agus 
ann sgach uije gbnè fhulangais 
airfon a mhinijìreileacbd. 
' FHEARR. leam gu 'n giùlai- 
neadh fibh beagan le ?n' a- 

niaideachd ; agus fòs giùlainibh 

leam. 

2 Oir ata mi èudmhor umaibh 
le h èud diadhuidh : oir rian rni 
ceangal-pòlàidh eidear fibh agus 
aon fhear, chum bhnr cur ?nar 
òigh fhior-ghloin ann làthair 
Chriofd. 

3 Ach ata eagal orm, am freafdal 
air aon doigh, mar a mheali an 
naithir nimhe Eubha leis a * ceilg- 
fheòltachd, mar (ìn gu 'n truaill- 
'ear bhur mntin-fe, o'n tfiomplui- 
dheachd a 'ta ann Criofd. 

4 Oir nàn deanadh an neach 
a thig, lofa eile a fhearmonachadh 
nach do fheaFmonaich finne, no 
nam fuigheadh fibhfe Spiorad eile, 
nach d' fhuair fibh, no foifgeul 
eile, ris nac-h do ghabh fibh, bhiodh 
deauh àdhbhar agaibh giùlan leis. 

5 Oir is i mo bhar'ail-fe nach 
rai'oh mi a bheag gaoràid air na 
h abftolaibh a b' airde, 

6 Ach ge do tha mi neo-f hògh- 
luimte ann cainnt, gidhcadh cha 
'n 'eil mi mar Jin ann eòlas ; ach 
rinneadh finn Jàn fhollafach ann 
fna h uile nithibh 'n ar meafg-fa. 

7 An d' rinn mi ciontale mi fein 
ìfleachadh ehum gu 'm biodh fibhfe 
air bhur n àrdachadh, no do bhri' 
gur fhearmonaich , mi foifgeu! De 
ann nafgaidh dhuibh ? 8 Chreach mi eaglaifean eile, ag 
gabhail tuarafdail uatha, chura 
ìeirbhis a dheanamh dhuibhfe. 

9 Agus 'nuair a bha mi Jàthair 
maille ribhfe agus uireafbhuidk 
orm, cha do leig mi mo throm air 
duin' air bith : oir leafaich nabrài- 
thre, a thainig Mhacedonia rn' 
uireafbhuidh : Agus ann. s gach uile 
nithibh choimhid mi mi fein o 
m' throm a Jeigeadh oirbhfe, agùs 
fòs coimhididh. 

10 Mar ata fìrinn Chriofd annam, 
f cha druidear mi o'n mhòrail fo 
ann oriochaibh na h Achaia. 

11 C'ar fon ? Do bhri' nacht 
'eil gràdh agam dhuibhr" ata fiòs 
aig Dia, 

1 2 Ach an ni a 'ta mi deanamh, nl 
mi fòs è, chum gu tugam air falbh 
} cion-fàth uatha-fan le 'm bu 
mhiann cion-fàth fhaghail, chura 
ann fan ni as am bheil iad ag dea- 
namh uaill, gu fuighear iad eadhon 
mar finne, 

13 Oir is ann d'an leithidibh Sn 
ataid abftola breige, Juchd oibre 
ceaJgach, 'g an cur fein ann co- 
famhlachd abftola Chriofd. 

14 Agus cha 'n iongnadh Jìn; 
oir cuirfear Satan fein ann cruth 
aingeil foillfe. 

15 Uime fin cha ni mòr è ge do 
chuirfear a mhinifteiridh' mar an 
ceudnaann ancruth mhinifteiridhna 
fìreantachd; aig am bi an crioch 
dheireannach reir anoibridh. 

16 Deii'eam a ris, na meafadh aon 
neach gur amadan mi ; no fòs, ga- 
bhaibh rium mar amadan fein, 
chum gu'n deanam-fa iqs" bèagàn 
uaiJl afam fein. 

17 An ni a labhram, ni h ann 
a reir an Tighearna a labhram è, 
ach mar gu b' ann gu h.amaideach 
ann fan dànadas bhcifd, fo. 

18 Do bhri' gu bheil mòran a v 
deanamh uaill a reir na feòla^ nì 
mife uaill mar an ceudna, 

19 Oir * cuil-bheartachd. f cha chumar a' mhòrail fa uam. • t co'-throm ir. cor 

r<jOir gìùlainidh fibh gu toileach 
le amadanaibh, do bhri' gu bheil 
fibh fein glic. 

20 Oir fuil'gidh fibh ma bheir 
neach ann daorfa fibh, ma * dh' i • 
theas neach ftbh, ma bheir neach 
bhur cuid dhibh, ma dh' àrdaicheas 
neach è fein, ma bhuaileas neach 
air anaghaidh fibh. 

21 Labhram thaobh eas-onoir, 
mar gu'm bitheamaid anmhunn : 
ach, ge b ? è ni ann sa' bheil neach 
air bith dàna, (labhram gu h amai- 
deach) ata miìe dàna ann mar an 
ceudna. 

22 An Eabhruich iad ? /'/ marfin 
mife mar an ceudna: An Ifraelich 
ìad ? is mar fin mife fòs : An 
fiiochd do Abi aham iad ? is mar 

jìn mife mar an ceudna : 

23 Am minifteindh do Chriofd 
, iad ? (labhram mar dhuine mi- 

cheillidh) 'taimfe os an ceann fa 
chiiisfo : ann faothairibh ni's pailte, • 
ann am buillibh \ ni 's ro-mhò, 
am prìofunaibh ni 's trice, am 
bìfaibh gu minic. 

24Fhuair mi o na h Iudhachaibh 
cuig uaire dà fhichead buille ach a 
h aon. 

25 Ghabhadh do fhlataibh orm tri 
uaire, chlochadh mi aon uair, 
dh' fhuiling mi lòng-bhrifeadh tri 
uaire; la agus oidhche bha mi fan 
doimhne : 

26 Ann turufaibh gu minic, ann 
gàbha aimhnichean,ann cuntartaibh 
mheìrleach, ann cuntartaibh o m' 
chinneach fein, ann cuntartaibh o 
na, Geintileachaibh, ann cuntar- 
taibh fa bhaile, ann cimtartaibh fan 
fhàfach, ann cuntartaibh fan 
fhairge, ann cuntartaibh 'meafg 
bhràithre fallfa ; 

27 Ann fgìos agus am brifeadh- 
croidhe, am fairibh gu minic, ann 
ocras agus ann tert, ann tro'gaibh 
gu minic, am fuachd, agus ann 
lom-nochdaidh. t: r 

:::'■ à 
t 
h ' sLMÌihsas, \ thar totnhaS, I N T. 

2S Bharr air na nithibh a 'ta ani 
leith 'muigh, an ni a 'ta teachc 
orm gu lathail, cùram nan ea 
glaifean uile. 

29C0 a'ta lag, agus nach bheilimft 
lag ? co a 'ta faghail oilhheim 
agus nach 'eil mife air mo lofgadh : 

go Ma's eigin damh uaill 
dheanamh, is ann as na nithibh « 
bhuineas do m' anmhuinneachd a n 
mi uaill. 

31 'Ta fios aig Dia agus Athaii 
ar Tighearna ìofa Criofd, a 'ta 
beannuichte gu fiorruidh, nach 'ei j 
mi deanamh brèige. 

32 Ann Damafcus chuir uachda- 
ran «' phobuill fuidh Aretas an 
righ, coimhead air baile nan 
Damafcanach, ann rùn mile a giila- 
cadh : 

33 Ach tre fhuinneoig leigeadh 
fios ris a' bhalla mi ann cliabh, a- | 
gus chuaidh mi as a làmhaibh. 

C A I B. XIL 
I Chuvi abjìolachd a mholadh, gt 
d' fheudadh e uaill a dheanamh 
as a thaisbeinibh iongantach ; 9 
gidheadh is fearr leis mòrail a 
dheanamh as anmhuinneachd ; 1 \ 
ata e faghail croiti doibh chìomi 
gu'n d' eignich iad e chum a\, 

bhoifd dhiomhaoin fo: 14 ag 
gealltuin teachd a-rìs d'an ionnk 
fuidh : ach gu tur le aigne a- 

thaireil, 20 ge do tha eagal air. 

chum a dkoilgheis gu , m fuigh rj 

mòran cbiontach, agus do nithibh 

as ordugh nam meafg. 

GU deimhin cha 'n 'eil è iom-j 
chu'idh dhamhfa uaill a dhea- 
namh : thig mi chum feallanna a- 
gus taii'beana an Tighearna. 

2 B' aithne dhamh duine anti 
Criofd ceithir-bliadhoa-deug roimbe 
fo (ma's ann fa choluinn,ni h aith- 
ne dhamhj no as a' choluinn, n» 
h aithne dhamh ; aig Dia ata fios) 
a leithid fin dodhuine thogadh chumi 
an treas ncamh. 

3 ^S^ C A I B. 

3 Agus b' aithne dhamh a leithid 
h do dhuine (ma's ann fa choluinn, 
o as a' cholu'mn.ni haithne dharah: 
g Dia ata fios) 

4'Gu'n do thogadh fuas è gu 
;irras, agus gu'n cual' è briathra 
vlabhairt, nithe nach * còir do idi [ìuine a bbhairt. 
c M'a leithid fip do dhuine ni mi 
lill : ach afam tein cha dean mi 
tìll, mur dean mi a m' f an- 
huinneachdaibh. 

6 Oir ge do b'àill leam uaill a 
ìeaharnK, cha bhi mi a'm' ama- 
in ; oir lahhraidh mi an f hì- 
nn : gidheadh ata mi a' cumail 

m fein, 'n t eagal gu'm bi meas 
g duine dhiom thar mar ata è 'g am 

fjiaicfin, no a' cluinntin umam. 

7 Agus 'n t eagal gu'm bithinn 
r m' àrdachadh thar tomhas, tre 

mhèud nan taisbeana, thugadh 
ìamh fgolb fan f heoil, teachdoire 
ìatain chum gu'm buaileadh è 
ìornaibh mi, 'n t ea<ral cni'rn 
thinn air m' àrdachadh thar to- 
ihas. 

8 Air a fhon fo ghuidh mi an 
ighearna tri uaire, gu'n im'icheadh 
uam : 

9 Agus a dubhairt sè ,rium, 
leòir mo ghràfa fa dhuit : oir ata 
o cb.umhai.hd air a dheanamh 
irfe ann anmhuinneachd. Uime 
i is ro-thoiliche a ni mi mòrail a 

anmhuinneachdaibh, chum gu'n 
ibh cumhachd Ghriofd comhnuidh 
rm. 

10 Uime fin ata mi gabhail 
achd ann anmhuinneachdaibh, am 
aflaibh, ann uireasbhuidhibh, ann 
:ur-leanmhuinnibh, ann \ àmh- 
ìaraibh air fon Chriofd: oir 'nuair 
a mi lag, ann fin ata mi làidir. 

111,1 II Rinreadh a'm' amadan mi le 
ill a dheanamh, dh' eignich fibhiè 
oir bu chòir dhamh bhi air mo 
hòladh libhfe : oir cha raibh mi 
ieag fam bith fuidh na h abtto- 
ibh a's àirde, ge nach 'eil annam 

f h'tìeo-ni. 

1 ^rraJh duinc a la'phairt. f laigfibh. J XII. 

12 Gu deimhin dh' oibricheadh 
comharthaidh abftoil ann bhur 
meafg-fa ann sgach uile fhoijrhidin, 
ann comharthaibh agus ann ion- 
gàntafaibh, agus ann § cumhach- 
daibh. 

13 Oir ciod anni ann sanraibh 
fibh ni bu iugha na eaglaiiean eile, 
mur h è nach d.o leig mi fein mo 
throm oirbh ? thugaibh maithea- 
nas damh fan ea-coir fo. 

14 Fèuch, ata mi uilamh 'noife 
an treas uair chum teachd d'ar n 
ionnfuidh ; agus cha chuir mi mo 
throm oirbh ; oir cha 'n è bhur 
ctìid a 'ta mi 'g iarraidh, ach 
fibh fein : oir cha 'n 'eil è dh' f hia- 
chaibh air a' chloinn ionmhas a 
chruinneachadh fa chomhair nam 
pàranta, ach air na pàrantaibh fa 
chomhairna cloinne. 

15 Agus is ro-thogarrach a nì 
mife caithe' agus a chaithear mi air 
fon bhur n anama-fa, ge mar is 
ro-phailte ata gràdh agam dhuibh, 
is lugha bhur gràdh-fa dhamh. 

16 Ach biòdh è mar fin, nachdo 
chuir mi trom oirbh : gidheadh air 
dhamh bhi innleachdach, ghlac mi 
le feòltuidheachd fibh. 

17 An d' rinn mife trìd aon 
neach dhiubhfan a chuir mi d' ar- 
n ionnfuidh buannachd dhibh ? 

18 Ghuidh rni air Titus dol d'ar 
1 ^ n ionnfuìdh, agus chuir mi bràthair 

maille ris : an d' rinn Titus buan- 
nachd dhibh ? nach do ghluais 
finn fan aon Spiorad ? agus ann fna 
h aon cheumaibh ? 

19 A-rìs, am bheil fibh a' faoilfin: 
gu bheil finne gabhail ar leith- 
fgeil ribh ? ata finn a' labhairt am 
fia'nais De ann Criofd : ach ata an 
t^ iomlan, a chàirde, chum bhur 
fòghluim-fe. 

20 Oir is eagal leam air dhamh 
teachd nach fuigh mi fibh mar is 
miann leam, agus gu fuighear mife 
dhuibhfe marnach bu mhiann libh-: 
'n t eagai gu'm bi connfacha', far- 

\ . mad, 

aindeifibh. § gniomharthaibh cumhachdach, II. co 

mad.fearg, coì''ftn', cùl-chàineadh, 
cogarfaich, * àrdaia, ceannairce 
" 'n ar menfg : 

21 'N t eagal air teachd dhamh 

a-rìs, gu 'n ìflich mo Dhia mi 'nar 

meafg, agus gu caoineam mòran 

do'n droinaj a pheacaich a cheani, 

agus nach do ghabh aithreachas do 

»eo-ghIoine, agus do Rrìopachas, 

agus mhi-nàire a rinn iad. 

C A I B. XIII. 

1 ''Ta e bagairt gairge agus cumhachd 

abfìolachd ann aghaidh pheacach 

Cruaìdh-mhuinealach : 5 agus ag 

comhairleachadh dhoibh ari crei- 

dimh a dhearbhadh, 7 agus aj n 

heatha a leafachadh mun d' thig 

e : 11 : ta b ag co'-dhùnadh na 

lìtreach le earail. choitchionn agus 

le h urnuigh. 

/S i fo an treas uair ata mi a' 
teachd d'ar n ionnfuidh : am 
beul dias no triuir do fhia'naifibh 
bithidh gach focal feafmhach: 

2 Dh' innit mi cheana, agus ata 
mi a' roimh-innfeadh dhuibh mar 
gu'm bithinn a làthair an dara 
uair, agus a noife air dhamh bhi 
as bhur iàthair, fgriobham chum 
na droing' a pheacaich roimhe fo, 
agus chum chàich uile, ma thig 
jni a-rìs, nach coigill mi : 

3 O 'ta fibh 'g iarraidh dear- 
bhadh air Criofd a' labhairt annam- 
fa, neach d'ar taobh-fa nach 'eil 
anmhunn, ach a'ta cumhachdach 
annaibh. 

4 Oìr ge do cheufadh è trìd 
anmhuinneachd, gidheadh ata sè 
beo tre chumhachd Dhe: oir ata 
finne mar an ceudna anmhunn 
ann-fan, gidheadh bithiJh finn beo 
jnailie ris tre chumhachd Dhe d'ar 
fcaobh-fa,. R I N T. 

5 f Fidrichibh fibh fein, am brrer 
fibh fa chreidimh ; dearbhaibh fìbl 
fein : nach aithne dhuibh fibh fein, 
gu bheil lofa Criofd annaibh, mui 
daoine X neo-dhearbhta fibh i 

6 Ach tha dòchas agam gu 'm 
bi fhios agaibh nach daoine neo 
dhearbhta finne. 

7 'Noife 'ta mi guidheadh air Dia 
gun fibhs' a dheanamh uilc air bith; 
ni h ann chum gu'm faicear finne 
bhi dearbhca, ach chum gu'n dea> 
nadh fìhhfe an nifìna'ta § maith, 
ge do raibh fìnne mar dhaome neo- 
dhearbhta. 

8 Oir cha 'n urradh finn ni a« 
bith a dheanamh ann aghaidh na 
fìrinn, ach air fon na i' ùinu. 

9 Oir ata finn fubhach 'n uair 
ata finn feìn anmhunn, agus fibhfe 
Iàidir : agus ata finn a' guiJheadb 
fo mar an ceudna, fibhfe bhi diong- 
mhaka. 

io Is ann uime fo a fgriobS 
mi na nithe fo d'ar n ionnjuidh aii 
dhamh bhi as bhur làthair, chuql 
air dhamh bhi làthair nach bithÌMJ 
garg, a reir a' chumhachd a thug 
an 1 i^hearna dbamh chum fògh* 
luitn, agus ni h ann chum fgrioi, 

1 1 t'a dheoidh, a bhràithre, 
Càinte libh : bithibh |j diongmhaltaa 
bithibh fubhach, bithibh dh' aofl 
inntin, bithibh ficthchail ; agu| 
bithidh Dia a' ghràidh agus na 
fiothchaint maille ribh. 

12 * # Altaichjbh beatha a chèil*. 
le pòig naomha. 

13 'Ta na naoimh uile ag cur 
beannachd d'ar ionniuidh. 

14 Oràs an 1 ighearna Iofl 
Criold, agus gràdh Dhe, agus co'* 
chomunn an Spioraid naoimh, gt 
raibh maille ribh uile. Ainen. • àrd ìnmineachd, strn^oireachJ. f eeafnuicbibh* 
g foiri*. ** cuirifch ràiit'aira che'ile. Litif 

I chuircadh aircùl, § tiatfach, Litìr an A b s t o i l P H O I L chum 
GALATIANACH. naa c .». I B. i. 

è Tha ìongantas air gar threig 
iad eìfean agus an foifgeul cd"- 
luath : 8 agus tba e a' malla- 
chadh na droings Jìn a fìosarmo- 
naickeas aon foifgeul eile ach na 
Jbsarmonaich efeìn : i 1 dh' fhogh- 
lu'uu e 'a foifgeul ni o dhaoinibh, 
ach o Dhia, i 3 agus tha e a' 
?:ochdadh ciod a' ghne dkuine hha 
ann vnpi do ghairmeadh è, 17 
agus ciod a rinn e air ball ann 
diaigh a ghairm. 
OL abitol (ni dhaoinibh, no 
tre dhuine, ach tre Ioia Criofd, 

agus Dia an t Athair, a thog eifean 

o na marbhaibh) 

2 Agus na bràithre uile a 'ta 
mail'e rium, chum eaglaifean na 
Galatia : 

3 Gràs dhuibhfe, agus fiothchaint 
o Dhia an t Athair, agus. ar Ti- 
gheai'na J'ofa Criofd, 

4 A thug è fein air fon ar pea- 
caidh-ne, chum gu'n faoradh è finn 
o'n droch fhaoghal a 'ta làthair, 
reir toil De agus ar n Athar-ne: 

5 Dha-fan gu raibh glòir gu fao- 
ghal nan faoghal. Amen. 

6 Is iongnadh kamgu'n d'athar- 
raicheadh iìbh co'-luath uaithe-fin 
a ghairm fibh chum gràis Chriofd, 
gu foifgeul eile : > 

7 Ni nach foìfgeal eile ; ach ata 
dream àraidh 'g ar buaireadh, le 'n 
àill foifgeul Chriofd a * chlaon- 
thruaiìleadh : 

8 Ach d'an deanamaid-ne, no 
aingeal o neamh, foifgeul eil' a fhear- 
monachadh dhuibh, ach an foifgeul 
a lhearmonaich finne- dhuibh, biodh 
è malluichte. 

9 Amhuil mar a dubhairt finn 
roimhe, deireams' anoife a-rìs mar 
an ceudna, Ma (hearmonaicheas 

f f biaradh, chur bun òs csanni neach fam bith foiigeul eiie dhuibh, 
ach an foìfgeul a ghabh fibh, bictdji 
è malluichte. 

10 Oir am bheil mi 'noife ag cur 
impidh air daoinibh, no air Dia ? 
no am bheil mi 'g iarraidh daoin' a 
thoileachadh ? oir nam bithinn fòs 
a' tqiieachadh dhaoine, cha bhithinn 
a'm' iuearbhant' aig Criofd. 

11 Ach ata mi toirt fios duibh, 
a bhràithre, an foifgeul a lhear" 
monaicheadh leamfa, nach ann a reir 
duin' ata è. 

12 Oir ni o dhuine a fhuaù* 
mi è, ni mò a theagaifgeadh dhamh 
c, ach trìd f hoillfeachadh Iofa 
Criofd. 

13 Oir chuala fibh mo chaithe'- 
beatha-fa fan aimfir a chuaidh fea- 
chad, ann creidimh nan Iudhach, 
gu 'n d' rinn mi thar tomhas geur- 
leanmhuin air eaglais De, agus gu'n 
d' f hàiaich mi i : 

14 Agus thainig mi air m' a- 
ghaidh ann creidimh nan Iudhach 
thar mòran do m' cho'-aoifibh. 
'meafg mo chinnich fein, air dhamh 
bhi ni bu ro-èudmhoir» mu ghnà- 
thannaibh mo fhinnfireachd. 

15 Ach 'nuaira b'i deadh thoil 
De, a fgar bhroinn mo mhàthar 
mi, agus a ghoir mi trid a ghràs, 

16 A IVJhac fein fhoillfeachadh 
annam, chum gu fearmonaichinn è 
'meaig nan Cinneach ; air ball cha 
do chuir mi comhairle re feoil agus 
fuil : 

17 Ni mò chuaidh mi fuas gu 
Kierufalem, chum na muintìr fin a 
bha 'n au abfiolaibh romham ; ach 
chuaidh mi gu h Arabia, agus a-rìs 
thainig mi air m' ais gu Damafcus. 

18 Ann diaigh fm ann ceann 
thri bliadhna chuaidh mi fuas gu 
Hierufalem, a dh' f haicfin Fheadair s G A L 

agus dh' f han mi maille ris cuig- 
laithe deug. 

19 Ach neach air bith eile do na 
h abltolaibh ni 'm faca mi, ach Seu- 
mas bràthair an Tighearna. 

20 'Noife ann fna nithibh a fgrio- 
bham dhuibh, fèuch, ann làthair 
Dhe, ni bheil mi deanamh brèige. 

21 'N a dhiaigh fin thainig mi 
gu criochaibh na Siria agus na Cili- 
cia ; 

22 Agus cha raibh eòlas orm 
thaobh m' fhaicfin aig eaglaifibh 
Judea, a bha ann Criofd : 

23 Ach amhàìn chual' iad, An 
ti ann fan àm a chuaidh ieachad 
a bha 'g ar geur-leanmhuin, gu 
bheil è 'noife fearmonachadh a' 
chreidimh a bha è a' fgrios * roimhe 

24 Agus thug iad glòir do Dhia 
f do m' thaobh-fa. 

C A I B. II. 

I 'Ta e cur ann £eill c'uin a chuaidh 

e fuas gu Hierufaìem, agus car 

fon, agus nach do thi?/ichioll- 

ghearradh Titus, 11 agus gur chuir 

è 'n aghaidh Pheadair, 'agus gur 

dh' innis è dha a reufon ; 14 c'ar 

fon ata è fein, agus muintir ei/e, 

a ta 'n an Iudhaich, a' creidfìn 

gu'777 bi iad air am fìreanachadh 

tre chreidimh an?i Criofd, agus ni 

h a?in trìd oibre ; 20 agus nach 

caith an droing a 'ta mar Jìn 

air a?n fìreanackadh, am beatha 

ann am peacadh. 

N N finn ann ceann cheithir- 

bliadhna-tieug 'na dhiaigh fo, 

chuaidh mi a-rìs luas gu Hieruialem, 

maille re Barnabas, a' toirt Thituis 

leam mar an ceudna. 

2 A^us chuaidh mi fuas do reir 
foillfeach;i'ruh, agus chuir mi ann 
cèill dho'bh an foifgeul a 'ta mi a 
iearmonachadh 'meafg n-in Cin- 
jaeach, ach ann uaign'eas dhoibhfin 
d'ap ra^bh meas, 'n t eagal air chor 
)'am bith gu'nruidhinn,no gur ruidh 
pj ann diomhaoineas. 
f Haiy-cigìn. f anriàm-Ja. \ tlmgsJh fleach A T. 

3 Ach fòs cha b' eigin do Thitus 
a bha a'm' chuideachd, bh't air a 
thimchioll-ghearradh, ge bu Ghreu- 
gach è : 

4 Agus fin air fon bhràithre fall- 
fa, a j: ghoid a fìeach 'n ar meafg, a 
thainiga fteach os ìofal a dh' fhaic- 
fin ar faorfa, a 'ta againn ann lofa 
Criofd, chum ar toirt fa dhaorfa. 

5 Do nach d' thug finne gè'ill 
eadhon rè uaire ; chum gu'm §bua- 
naicheadh fìrinn an t foifgeil 
maille ribhfe. 

6 Ach o'n droing fin, a mheasfadh 
gur bu ni eigin iad, (ciod air bith 
a bha iad roimhe, ni 'm bhei) fuim 
ann damh-fa : ni bheil meas aig 
Dia do phearfa dhuine) oir iadfan a' 
mheasfadh gur bu ni eigin iad, cha 
do phàirtich iad le 'n comh-radh 
bheag fam bith riumfa. 

7 Ach air an làimh eile, 'nuair 
a chunnairc iad gu'n d' earbadh 
foifgeul an neo-thimchioll-ghear- 
raidh riumfa, mar a dh' earbadh 
foifgeul an timchioll-ghearraidh re 

Peadar ; 

8 (Oir an ti a dh' oibrich gu 
h eifeachdach am Peadar chum ab- 
ftolachd an timchioll-ghearraidh, 
dh'oibrich è gu cumhachdach an- 
namfa mar an ceudna chum nan 
Cinneach) 

9 A f c r us 'nuair a thuig Seumas, 
agus Cephas, agus Eoin.a'ta air am 
meas 'n am puilt, an gràs a thugadh 
dhamh-fa, thug iad dhamh-fa agus 
do Bharnabas deas-Iàmh a' cho- 
muinn ; ionnas gu rachamaid chum 
nan Cinneach, agus iad fein chum 
an timchioll-ghearraidh. 

10 Amhain b' àill leo gu 'm 
bitheamaid cuimhneach airna boch- 
daibh ; ni mar an ceudna a bha 
I ro-thoil agams' a dheanamh. 

11 Ach 'nua'tr a thainig Peadar 
gu h Antioch, fheas mi 'na aghaidh 
as eudan, chionn gu'n raibh è r'a 
choireachadh. 

1 2 Ot'r 
am braid. § mairfeadb, fanfadh | ro-thc^radh. G A I B. III. 

12 Oir roimh do dhream àraidh 
teachd o Sheumas, chaith è biadh 
mailìe ris na Geintileachaibh : ach 
'nuair a thainig iadfan, chuaidh sè 
thaoibh, agus thearbaidh sè è fein, 
air eagal na muintir a bha do 'n tira- chioll-ghearradh. 

13 Agus rinn na h Iudhaich 
eile gnùis-mhealladh maille ris mar 
an ceudna ; ionnas gu 'n d' thugadh 
Barnabas fòs a thaoibh le 'n * cluain. 

14 Ach 'n uair a chunnaic mife 
nach do ghluais iad f fan t flighe 
dhìrich, areirfìrinn an t foifgeil, 
a dubhairt mi re Peadar 'nam 
fia'nais uile, Ma 'ta thufa, agus 
gur Iudhach thu, ag caitheamh do 
bheatha reir nan Cinneach, agus ni 
h ann a reir nan ludhach, c'ar fon 
ata thu 'g eigneachadh nan Cin- 
neach am beatha chaitheamhmar na 
h Iudhaich ? 

15 Air dhuinne a'ta '» ar Iu- 
dhaich thaobh nàduir, agus ni 
h ann 'nar peacaich do na Cinnea- 
chaibh, 

16 Fios a bhi againn nach 'eil 
duin' air f hìreanachadh o oibribh 
an lagha, ach tre chreidimh Iofa 
Criofd, chreid fmne fòs ann Iofa 
Criofd ; chum gu 'm bitheamaid 
air ar fìreanachadh o chreidimh 
Chriofd, agus ni h ann o oibribh an 
lagha: oir o oibribh an lagha cha 
bhi feoil fam bith air a fìreana- 
chadh. 

17 Achair dhuinn bhi 'g iarraidh 
bhi air ar f ìreanachadh tre ChrioSd, 
ma gheibhear 'nar peacaich finn 
fein fòs, a7n bheìl uime lìn Criofd 
'n a mhinifteir peacaidh ? JNar lei- 
geadh Dia. 

18 Oir ma thogas mi a-rìs fuas 
na nithe a leag mi, 'ta mi dea- 
namh ciontach dhiom fein, 

19 Oir ata mife tre 'n \ reachd 
marbh do'n reachd, chum gu'm 
bithinn beo do Dhia. 

20 Tha mi air mo cheufadh 
maille re Criofd : gidheadh a-ta mi 
* jnàis-mhealladh, ceilg. \ gu tr«ibh-dhir«»s^* beo ; ach cha mhife, ach Criofd a 
'ta beo annam : agus a' bheatha 
a 'ta mi 'noife a' caitheamh faa 
fheoil, caitheam i tre chreidimh 
Mhic Dhe, a ghràdhaich mi, agus a 
thug è fein air mo ihon. 

21 Ni bheil mi a' cur gràis 
De § air cùl : oir mà 'ta f ìrean- 
tachd tre 'n lagh„ is ann gun àdh* 
bhar a f huair Criofd bàs. 
C A 1 B. III. 
I Tha e farraid ctod a dh'aom lad gut 
an creìdimh a thrèigsin, agus 
dòigh a chur fan lagh. 6 'Ta 
'» droing a 'ta creidfin air am 
fìreanachadh, 9 agus air am 
htannachadh maille re Abraham : 
10 agus ata e dearbhadh fo le 
ìomadh reufon. 

a Ghalatianacha gun chèill. 
co a chuir draoidheachd oirbh, 
ionnas nach biodh fibh umhal do'n. 
fhìrinn, d'an raibh Crioid air a 
nochdadh gu || dealbhach fa cho- 
mhair bhur sul, air a cheufadh 'nar 
meafg ? 

2 So amhàin b' àiil leam f hògh- 
lum uaibh, An ann o oibribh àA 
lagha a fhuair fibh an Spiorad, 
no o eifdeachd a' chreidimh ? 

3 Am bheil fibh co'-amaideach 
as fm ? air dhuibh tòifeachadh fan, 
Spiorad, am bheil fibh 'nois' air 
bhur deanamh foirfe leis an fheoil ? 

4 An d' f huiling hbh na h uiread 
fin do nithibh gu diomhaoin ? ma 
V ann iòs gu diomh-aoin. 

5 An ti uime fin a 'ta frithealadh 
duibh an Spsoraid, agus ag oibrea- 
chadh mhiorbhuile 'n ar mealg, 
an ann trìd oibribh an Jagha, no 
trìd eifdeachd a' chreidimh a nì è 

f 0? 

6 Amhuil mar a chreid Abraham 

Dia, agus mheafadh fin dha mar 
fhìreantachd. 

7 Uime fin biodh fhios agaibh, 
an droing a'ta do 'n chreidimhj, 
gur h iad fin clann Abraham. 

8 Qiff 
Ji*gb, § ano nce-bii', || foiikir, G A L 

8 Oir aìr f haicfin roimhe do'n 
fgriobtuir gu 'm fìreanacheadh Dia 
na Cinnich tre chreidimb, fhearmo- 
naich è an foifgeul roimh làimh do 
Abraham, ag radh, Bithidh na h uile 
Chinnich air am beannachadh an- 
nadfa. 

9 Uime fin ata an droing a 'ta 
do'n chreidimh, air am beanna- 
chadh maille re Abraham,fiorchreid- 
inheàch. 

10 Oir a mhèud 's a 'ta do oi- 
bribh an lagha, 'ta fiad fuidh 'n 
rnhallachadh : oir ata è fgriobhta, 
Is malluichte gach ude neach nach 
* buanaich ann s gach uile nithihh 
a 'ta fgriobhta ann an leabhar an 
lagha chum an deanamh. 

u Ach is ni follafach, nach 
f ìreanaichear neach fam bith tre 'n 
ìagh am fia'nais De : oir, f Mairfidh 
am fìrean tre chreidimh. 

12 Agus cha 'n 'eil an lagh o 
chreidimh : ach, An duine a ni iad 
gheibh sè beatha d'an taobh. 

13 Shaor Criofd finne o mhalla- 
chadh an lagha, air dha bhi air a 
dheanamh 'h a mhallachadh air ar 
fon : oir ata è fgriobhta, ls mal- 
luichte gach aon a chrochar air 
crann : 

14 Chum gu 'n d' thigeadh 
beannachadh Abraham air na Gein- 
tileachaibh trìd Jofa Criòfd ; ionnas 
gu fuigheamaid gealladh anSpioraid 
tre chreidimh. 

1 5 A bhràithre, labhram mar 
dhuine ; ge nach bi ann ach i cùn'a- 
radh fluinc, ma 'ta e air a dhaing- 
neachadh, cha cbuir neach air 
bith air cùl è, agus cha chuir- 
r ear iù fam bith ris. 

16 'Noife is ann do Abraham a 
§ thugadh na geallanna agus d'a 
ihiol. I\i 'n deir sc, -ìgus dò ilaio- 
laibh, mar gu'm biodh è labhaìrt 

:/.;:.. . ach mar rr.u apn, 
<£p &,. ilijoi.-i'a, neach a's è 
<■•.;•- 

E hWb awj jureat) Lvc.. A T. 

17 Agus a deiream fo, nach 
fheudar gu'n cuir an lagh, a thu-, 
gadh ann ceann cheithir cheud agus 
dheich bliadhna ficheud 'n a dhiaigh 
an cunnradh ann neo-bri', adhaing- 
nicheadh roimhe le Dia ann Criofd, 
ionnas gu'n cuireadh sò an geal- 
ladh air cùl. 

18 Oir rc.a'.s ann o'n I?.gh ata aa 
oighreachd, ni bheil i ni 's mò o'n 
ghea'ladh: ach thug Dia gu faor 
/ do Abraham tre ghealiadh. 

19 C'ar fon uime fia a thugadh . 
an lagh ? thugsdh c air fon e;»s- 
aontaìs, gus an d' thigeadh an uol, 
d'an d' rinneadh an gealladh; air 
òrduchadh le ainglibh ann laimh 
eidir-mheadhonair. 

20 'Noife an t eidir-mheadhon- 
air, ni h ann air fon a h aon ata e 
';za eidir-ìnhsadhonair ; ach is aou 
Dia. 

2 1 Uìme fin avi bbnl an lagh 
ann aghaidh gheailanna De ì Nar 
leigeadh Dia : oir nam biodh iagh, 
air a thabhairt a bhiodh comafacli 
?<ir beatha thoirt uaithe, gu deimhin 
is ann o'n lagh a bhioch i ìrean- 
tacbJ. 

22 Ach dh' fhàgan fgriobtuir na 
h uile tìVW//>v dùinte ia pheacadh, 
chum gu'm biodh an geailadh tre 
chreidimh Iofa Criofd air a thoirt 
dhoibhfin a 'ta creidfin. 

23 Aeh mun d' thainig an 
creidimh, choimheadadh finn fuidh 
'n lagh, air ar druideadh a iieach 
chum a' chreidimh, a bha gu bhi 
air f hoillfeachadh. 

24 Uime fin b'è an lagh ar 
maighiidir-fcoile g ar treòrachadh 
gu Criofd, chum gu bitheamaid air 
ar i ìreanachadh tre chreidimh. 

25 Ach air teachd do'n chreidimhy 
ni bheil finn rii 's mò fuidh mhai- 
ghii'dir-fcoiie. • 

2ò Oir is fibhs' uile mic Dhe tre. 
chreidimh ann loia Cnofd. 

27 Oir mhèud agaibh 's a bha-i- 
iìcadh, 
% ciiir.basnt, § Wphradh, rinQe, C A I B 

fìeaJhdoChriofd, chuir fibh umaibh 

Criofd, 

28 Ni bheil ludhach no Greu- 

gach, ni bheil faor no daor, ni bheil 

* fcar no bean ann : oir is aon fibh 

uile ann Iofa Criofd. 

Z9 Agus ma 's le Criofd fibh, 

is fibh fiol Abraham gun amharus, 

agus is oighreachay/Z'/j reir a' gheal- 

laidh. 

C A I B. IV. 

1 Bka fnn Juidb '« lagh, gus an 
d' thainig Criofd, mar ata an 
t oigkre fuidh a thuiteir gus an 
d' thig e gu h aoìs* 5 Ach fliaor 
Criofdfinn o'n lagh: 7 uimefn cha 
'« 'eit finn '« ar fearbhanta ni '/ 
faide dka. 14 Tha e cur ann 
cuimhne dhoib.b an deadb-gbean 
da-fan, agus a dbeadh-rùn fein 
doibhfn ; 22 agus tha e noshdadb 
gur fnne clann Abraham thaobh 
72amnà-faoire, 

'^. 1 O I S E deiream, am feadh 
l t ^y a bhios an t oighre 'n a 

lelnabh, nach 'eil eidir-dhealachadh 

iam bich eidear è agus feirbhiieach, 

ge d' is è Tighearna gach uile ni- 

the ; 

2 Ach ata è fuidh f luchd-coi- 
mhead agus fuidh luchd-riagbìuidh 
gu teachd na h aimfir' a dh' òr- 
duich an t athair. 

3 Is mar an ceudna finne, *n uair 
a bha finn 'nar leanabaibh, bha iìim 
ann daorfa fuidh cheud fhòghlum 
an t faoghail : 

4 Ach 'nuair a thainig coi'-Jio- 
nadh na h aimfir', chuir Dia a Mhac 
iein uaithe, a ghineaih omhnaoi/a 
rinneadh fuidh 'ri iaeh, 

5 Chum gu 'n iaoradh c iadfan- 
bha iuidh 'n iagli, ionoas gtì fuighea- 
maid-ne uchd-mhacachd % na 
elomne 

6 Agus'do' bhri' gur mic fibh, 
chuir Dia Spiorad a Mhic fein 
ann bhur cioidhibh, ag èigheach, 
Abba, Athair. 

* fìnoim ■iiii bainionn + thuiteiribh: 

\ c'ait' aai bhsii ^ *» fjpionadh, fj- an . IV. 

7 Uimt fia cha feirbhifeach thu 
ni 's mò, ach mac ; agus ma 's mac,. 
ii oighre fòs air Dia tre Chrioid. 

8 Gidheadh, 'nuair nach b' aith- 
ne dhuibh Dia, rinn fibh feirbhis. 
dhoibhfin nach 'eil 'nan Dèe thaobh 
nàduir. 

9 Ach a noife air dhuibh Dia 
aithneachadh, no, mar is fearr a 
dh'fheudar a radh, bhi air bhuc 
n aithneachadh le Dia, cionnas ata.- 
fibh ag ath-philleadh chum nan, 
ceud thoifeach anmhunna uireas- 
bhuidheach, d' ara niiann libh bhi 
a-rìs fuidh dhaorfa ? 

10 'Ta fibh a' coimhead làith',. 
agus mhìofa, agus aimfire, agus 
bhliadhna. 

1 1 'Ta eagal orm umaibh, gup 
chaith mi gu diomhaoin mo ihaor. 
thair oirbh. 

12 Guidheam oirbh, a bhràith- 
re, bithibh mar ata mife, oir ata. 
mife mar fibhie; cha d' rinn fibh, 
ea-coir fam buh ormia. 

13 'Ta f hios agaibh gur V anfy 
trìd anmhuinneachd na feòla, a 
fhearmonaich mi dhuibh an foifgeu^ 

.air tùs. 

14 Agus air mo bhuaireadh a 
bha ann m' f heoil, cha d' rinn iibh, 
tarcuis, agus cha do § ghabh fibh. 
gràin dcih; ach ghabh fibh rium 
mar aingeaf De, eadhon mar lofa 
Criofd. 

15 || Creud è ma feadh an fonasr 
fin a bha agaibh ì oir ata mi dea- 
namh hVnais duibh, nam bu cho- 
maiach è, gu 'm ** bumeadh fibh 
'mach bhur sùile fem, agus gu 'n 
d' thugadh fioh dhamh-ia ìad. 

16 Uime iin ff am bheil mi a'm* 
nàmhad agaÌDh, air iòn mi dh' iun- 
ièadh na f ìrinn duibh ì 

ìq 'Ta iadian eudmhor umaibh,: 
ach ni h ann gu maith ; ach b' àiii 
ido finne dhruideadh anaach, chum 

gu'ra. 

\ nahac. § chuir fibh cùl ris. 
d' riansaòii m\ a'm' Eàmfaad duibh. G A h 
gu'm biodh ubhs' èudmhor umpa 
fein. 

18 Ach is mai'ch bhi èudmhor a 
ghnà' ann ni rpaith, agus ni h è 
amhàin 'nuair ata mife a làthair 
maiUe ribh. 

19 Mo chlann bheag, air am 
bheil mi a-rìs re faothaiv -chloìnnt, 
gus an dealhhar Criofd annaibh, 

20 B' àill leam bhi 'noiie a làthair 
maille nbh, agus mo ghuth achao- 
chladh, oir ata mi fuidh amharus 
umaibh. 

2 1 Innfibh dhamh, fibhfe le 'm 
miannbhi fuidh 'nlagh, nach cluinn 
iibh an lagh ? 

22 Oir ata è fgriobhta, gu raibh 
aig Abraham dias mhac ; a h aon 
diubh re ban-tràil!, agus am mac 
«ile re mnaoi ihaoir. 

23 Agus eifean a bh'aige ris a' 
bhan-tràill, ghineadh reir na feòl ' 
c : ach eifean a bh'aige ris a' 
nihnaoi fhaoir, tre ghealiadh. 

24 Na nithe fo is * coiamhlachd 
'ìad ; oir is iad fo an dà chùmhnant; 

aon diubh o ihliabh Sinai, a 'ta a' 
breith chum daorfa, noch is i Agar. 

25 Oir is i Agar fliabh Sinai ann 
Arabia, agusatai ag coi'-fhreag- 
radh do lerufalem a 'ta 'nois' ann,a- 
gus ata fì fuidh dhaorfa maille r'a 
cloinn. 

26 Ach ata an lerufalem a 'ta 
fhuas faor, agus is màthair dhuinn 
UÌI' i. 

27 Oir ata è fgriobhta, Dean 
gàirdeachas, a bhean fheafg nach 
'eil a' breith cloinne ; bris amach a- 
gus glaodh, thufa nach 'eil re fao^ 
thaìr-cbioinne : oir is lionmhoire 
clann na mnà aonaraich na na mnà 
aig am bheil fear. 

28 'Noife, a bhràithre, is finne, 
inar bha lfaac, clann a' gheallaidh.